Hotărârea nr. 26/2020

Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 69

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 din 31 ianuarie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1902/20.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3498/M1/20.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1902/2020, de adresa nr. 9/09.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad și de extrasul de CF nr. 313628 Arad,

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 8 și 9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( 20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului înscris în CF nr. 313628 Arad, cu nr.cad. 313628-C1, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69, imobil monument istoric cod AR-II-m-B-00544 - „Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor”, ofertat spre vânzare la prețul de 2.300.000 euro, în suprafață construită la sol de 917 mp, imobil pe două niveluri, cu teren aferent, în suprafață de 1.689 mp, proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 21/20.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1902/20.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3498/M1/20.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1902/2020, de adresa nr. 9/09.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad și de extrasul de CF nr. 313628 Arad,

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 8 și 9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului înscris în CF nr. 313628 Arad, cu nr.cad. 313628-C1, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69, imobil monument istoric cod AR-II-m-B-00544 - „Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor”, ofertat spre vânzare la prețul de 2.300.000 euro, în suprafață construită la sol de 917 mp, imobil pe două niveluri, cu teren aferent, în suprafață de 1.689 mp, proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Cod:PMA-S4-


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M. F.

01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 1902/20.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea S.C. ERRE INVEST ROMAN S.R.L., în calitate de proprietar, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru imobilul înscris în CF nr. 313628 Arad, cu nr.cad. 313628-C1, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.69, imobil monument istoric cod AR-II-m-B-00544 - „Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor”, ofertat spre vânzare la prețul de 2.300.000 euro, în suprafață construită la sol de 917 mp, imobil pe două niveluri, cu teren aferent în suprafață de 1.689 mp proprietate personală;

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Nr. 3498/M1/20.01.2020

RAPORT

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 69

Prin adresa nr. 1902/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, S.C. ERRE INVEST ROMAN S.R.L., în calitate de proprietar, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru imobilul înscris în CF nr. 313628 Arad, cu nr.cad. 313628-C1, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.69, imobil monument istoric cod AR-II-m-B-00544 - „Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor”, în suprafață construită la sol de 917 mp, imobil pe două niveluri, cu teren aferent în suprafață de 1.689 mp proprietate personală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin adresa nr. 9/09.01.2020, a

comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 2.300.000 euro.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale