Hotărârea nr. 258/2020

Hotărârea Nr.258 din 25-06-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I Reabilitare clădire Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 258 din 25 iunie 2020

pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico- economice D.A.L.I „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40479/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției  Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr.

40481/17.06.2020,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr 302/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3581/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Arad, în perioada 2017-2020,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii nr. 411/ 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

Art 1. Indicatorii tehnico - economici, aprobați conform articolului 1 - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 302/ 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală se modifică și vor avea conținutul prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Articolul 2 al Hotărârii nr. 411/ 2016, a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel :

Art.2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” prin Programul Național de Dezvoltare Locală și asigurarea cofinanțării cheltuielilor obiectivului, nefinanțabile prin program de la bugetul de stat, în sumă de 453.690 ,00 lei, stabilită conform cu Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Anexele nr. 1 și 2, la prezenta hotărâre înlocuiesc anexele 1și 2 ale Hotărârii nr. 302/ 2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 302/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Anexa nr. 1 Hotărârea nr. 258 din 25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

” Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ” Faza: Deviz general actualizat - după achiziție lucrări

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: din care C+M:

Dotări :

B. Date tehnice:

Capacități:

12.818.740,00 lei (cu TVA)

10.069.140,00 lei (cu TVA)

611.531 ,00 lei ( cu TAV)

Situația existentă clădire :

A. construită      =

1492,45 mp

A. desfășurată    =

5794,95 mp

A. utilă            =

4382, 15 mp

H. subsol         =

4,00 m

H. parter         =

5,00 m

H. etaj             =

5,00; 4,80 m

Caracteristicile principale ale construcției:

 • -  Clasa de importanță II

 • -  Categoria de importanță B

 • -  Număr de nivele -Corp A: S + P + 2E (parțial)

-Corp B : S+ P + 3E

Durata de realizare a investiției : 24 luni ,

 • D. Eșalonarea investiției : Conform graficului de realizare a investiției.

 • E. Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

AVIZAT

SECRETAR GENERAL Stepanescu Lilioara


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 228/18.06.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico- economice D.A.L.I „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40479/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 40481/17.06.2020,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr 302/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3581/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Arad, în perioada 2017-2020,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii nr. 411/ 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

Art 1. Indicatorii tehnico - economici, aprobați conform articolului 1 - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 302/ 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală se modifică și vor avea conținutul prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Articolul 2 al Hotărârii nr. 411/ 2016, a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel :

Art.2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” prin Programul Național de Dezvoltare Locală și asigurarea cofinanțării cheltuielilor obiectivului, nefinanțabile prin program de la bugetul de stat, în sumă de 453.690 ,00 lei, stabilită conform cu Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Anexele nr. 1 și 2, la prezenta hotărâre înlocuiesc anexele 1și 2 ale Hotărârii nr. 302/ 2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 302/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/PS

Serviciul Investiții

PMA-S4-01


Anexa nr. 1


Hotărârea nr.din 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

” Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ” Faza: Deviz general actualizat - după achiziție lucrări


TITULAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD


BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: din care C+M:

Dotări :

B. Date tehnice:

Capacități:

Situația existentă clădire : A. construită A. desfășurată A. utilă H. subsol H. parter H. etaj


12.818.740,00 lei (cu TVA)

10.069.140,00 lei (cu TVA)

611.531 ,00 lei ( cu TAV)


1492,45 mp

5794,95 mp 4382, 15 mp

4,00 m 5,00 m 5,00; 4,80 m


Caracteristicile principale ale construcției:

 • -  Clasa de importanță II

 • -  Categoria de importanță B

 • -  Număr de nivele -Corp A: S + P + 2E (parțial)

-Corp B : S+ P + 3E

Durata de realizare a investiției : 24 luni ,


 • D. Eșalonarea investiției : Conform graficului de realizare a investiției.

 • E. Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 40479/17.06.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- modificarea a Hotărârii nr. 411/ 2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Colegiul Național ,, Elena Ghiba Birta ”Arad funcționează întruna din clădirile reprezentative ale Municipiului Arad din B- dul Dragalina nr.6. Imobilul se compune din două corpuri de clădire A și B. Corpul A este construit în două etape: prima etapă în anul 1888 -aripa de pe b-dul Dragalina și în anul 1912- 1913 este construită aripa de pe str. 1 Decembrie 1918. Cel de-al doilea corp ,corpul B este construit în anii 1970.

Clădirea a fost declarată monument istoric și este cuprinsă în Lista Monumentelor Istorice -Cod. AR. - II -a- B- 00477, și face parte din proprietatea publică a Municipiului Arad, conform CF nr. 316576.

Având în vedere degradarea clădirilor, s-a considerat necesară executarea lucrărilor de reabilitare a celor două clădiri ale școlii, pentru a asigura condiții optime de desfășurare a unui învățământ modern, precum și pentru a adapta clădirile la noile cerințe de autorizare a funcționării, alături de reducerea consumurilor de energie electrică și termică .

Reabilitarea Colegiului Național ,, Elena Ghiba Birta ” Arad se face în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, conform contractului de finanțare nr. 1273/ 26.09.2017 încheiat între Municipiul Arad și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Valoarea contractului de finanțare a fost stabilită conform Hotărârii nr.302/ 17.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici D.A.L.I „ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”

Execuția lucrărilor pentru reabilitarea clădirii colegiului au început în 2019, după autorizarea lucrărilor și atribuirea contractului de lucrări nr. 62085/ 08.08.2019, încheiat cu Asocierea SC VESA CONSTRUZIONI SRL cu asociatul RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. Precizez că după achiziția lucrărilor, valoarea obiectivului a scăzut de la 14.901.559 lei , la 12.818.740 lei.

Față de cele de mai sus consider oportună adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 411/ 2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

PRIMAR, Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 40481/17.06.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40479/17.06.2020 a domnului

Călin BIBARȚ, Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Arad

Obiect :

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea Hotărârii nr. 411/ 2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Conform Hotărârii Consiliului Locat al Municipiului Arad nr. 302/ 17.08.2017 a fost modificată hotărârea inițială de aprobare a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiție

,, Reabilitare Clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”

Valoarea totală a obiectivului a fost stabilită în anul 2017 conform devizului general cuprins în cadrul DALI în sumă de : 14.901.559,00 lei . Această valoare, a fost contractată în cadrul Contractului de finanțare nr. 1273/ 26.09.2017,încheiat în cadrul programului PNDL.

După achiziția lucrărilor valoarea devizului general a scăzut la 12.818.740 lei, fapt ce conduce la scăderea valorii contractului de finanțare, respectiv a obligațiilor de cofinanțare a Municipiului Arad.

Având în vedere prevederile:

 • -  Hotărârea nr. 907/ 29.11/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - Secțiunea a 5 -a Devizul general - art.10 .

 • -  Ordinul nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/ 2013 , pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală , republicat.

 • -  Prevederile legii nr. 273/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale.

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 411/ 2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad ”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Local

DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Portaru Elena


ȘEF SERVICIU,           ÎNTOCMIT,


Ing. Giurgiu Lucia


Ing. Barbu Florica


VIZAT JURIDIC,