Hotărârea nr. 257/2020

Hotărârea Nr.257 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnic economici ai obiectivului de investitie DALI Modificarea retelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorita si Pasaj Genesis

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 257 din 25 iunie 2020 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 40469/17.06.2020,

Analizând raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 40473/17.03.2020,

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad nr. 8/03.06.2020,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d ), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) a obiectivului de investiție - "Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”, Scenariul 3, cu caracteristicile și indicatorii tehnico - economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 257 din 25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE, DESCRIEREA INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis - faza DALI -

TITULAR :    MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI :

 • A. Valoarea investiției : 370.703,20 lei (inclusiv TVA)

din care :   C+M 256.029,63 lei (inclusiv TVA)

 • B. Capacități - caracteristici principale :

 • - Demontare coloană dublă Dn 400 - 30 ml;

 • - Montare țeavă preizolată pe pat de nisip compactat - 60 ml.

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni.
 • D. Eșalonarea investiției:   Conform graficului de realizare a investiției.

 • E. Finanțarea investiției : Se asigură din fonduri ale bugetului general consolidat și alte surse atrase în condițiile legii.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

Avizat

S E C R E T A R GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 227/18.06.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 40469/17.06.2020,

Analizând raportul Direcției Tehnice,  Serviciul  Investiții, înregistrat cu nr.

40473/17.03.2020,

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad nr. 8/03.06.2020,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d ), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) a obiectivului de investiție - "Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”, Scenariul 3, cu caracteristicile și indicatorii tehnico - economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL

GL/ G.L.

PMA-S4-01


Serviciul Investiții ,

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.din 2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE, DESCRIEREA INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis - faza DALI -

TITULAR :    MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI :

 • A. Valoarea investiției : 370.703,20 lei (inclusiv TVA)

din care :   C+M 256.029,63 lei (inclusiv TVA)

 • B. Capacități - caracteristici principale :

 • - Demontare coloană dublă Dn 400 - 30 ml;

 • - Montare țeavă preizolată pe pat de nisip compactat - 60 ml.

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni.
 • D. Eșalonarea investiției:   Conform graficului de realizare a investiției.

 • E. Finanțarea investiției : Se asigură din fonduri ale bugetului general consolidat și alte surse atrase în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 40469 din 17.06.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019  -

privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: Aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiție: ” DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Rețelele de termoficare aparțin UAT Arad. Magistrala IV de termoficare - Micalaca este una din rețelele de transport a energiei termice ale SACET. Magistrala IV de termoficare -Micalaca alimentează cu energie termică imobilele din cartierele Micalaca și Aradul nou. Modificarea traseului este solicitată de către Primăria Municipiului Arad pentru punerea în operă a proiectului de Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confecții, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv Zona Protejată din Municipiul Arad, care prevede ca cele două pasaje pietonale care subtraversează calea ferată Arad -Timișoara, Pasajul Genesis și Pasajul Miorița să poată fi deschise traficului auto pentru autoturismele locatarilor cartierului.

Modificarea rețelei supraterane de agent termic în zona Pasajul Genesis și Pasajul Miorița din cartierul Micalaca are ca scop lărgirea și eliberarea în plan vertical a celor două pasaje de subtraversare a caii ferate Arad - Timișoara pentru a le face accesibile traficului auto ușor.Astfel propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție: ”DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”.

P R I M A R,

Călin BIBARȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 40473/17.06.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: referat de aprobare înregistrat cu nr. 40469/17.06.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”, proiect realizat de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A., proiect nr. D.1 / 2019.

Rețelele de termoficare aparțin UAT Arad. Magistrala IV de termoficare - Micalaca este una din rețelele de transport a energiei termice ale SACET. Magistrala IV de termoficare -Micalaca alimentează cu energie termică imobilele din cartierele Micalaca și Aradul Nou. Modificarea traseului este solicitată de către Primăria Municipiului Arad pentru punerea în operă a proiectului de Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confecții, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv Zona Protejată din Municipiul Arad, care prevede ca cele două pasaje pietonale care subtraversează calea ferată Arad -Timișoara, Pasajul Genesis și Pasajul Miorița să poată fi deschise traficului auto pentru autoturismele locatarilor cartierului.

Modificarea rețelei supraterane de agent termic în zona Pasajul Genesis și Pasajul Miorița din cartierul Micalaca are ca scop lărgirea și eliberarea în plan vertical a celor două pasaje de subtraversare a caii ferate Arad - Timișoara pentru a le face accesibile traficului auto ușor.

Din punct de vedere structural, soluția tehnică este fezabilă.

Scenariile propuse:

La baza documentația faza DALI au stat 3 scenarii tehnico-economice de realizare a obiectivelor propuse:

 • 1.  Scenariul 1 - Devierea supraterană la înălțime, rezemată pe estacade metalice încastrate în fundații din beton, soluție fezabilă tehnic dar economic prezintă dezavantajul major al lipsei de siguranță (vânt puternic, gabarit, seism, etc).

 • 2.  Scenariul 2 - Devierea subterană sub adăncimea de îngheț cu conductă clasică DN 400 amplasată în canal termic, soluție fezabilă tehnic dar economic prezintă dezavantajul major al costului și timpului de execuție mare, precum și nesiguranța privind etanșarea canalului termic.

 • 3. Scenariul 3 - Devierea subterană sub adăncimea de îngheț cu conductă preizolată DN

400, cu manta din PEHD montate în pat de nisip compactat.

- Scenariul recomandat de către Proiectant este: Scenariul 3.

Se recomandă scenariul 3 datorită următoarelor avantaje :

 • - Devierea subterană sub adăncimea de îngheț cu conductă preizolată DN 400, cu manta din PEHD montate în pat de nisip compactat prezintă rezistență mecanică, siguranță în exploatare și o foarte bună izolare termică, iar din punct de vedere al protecției mediului corespunde întru totul dezideratului de regenerare și înfrumusețare urbană.

 • - Conducta preizolată se prevede din fabricație cu senzori de supraveghere /monitorizare ce pot semnaliza orice scurgere accidentală a agentului termic.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI :

 • A. Valoarea investiției : 370.703,20 lei (inclusiv TVA)
din care :       256.029,63 lei (inclusiv TVA)
 • B. Capacități - caracteristici principale :
 • - Demontare coloană dublă Dn 400 - 30 ml;

 • - Montare țeavă preizolată pe pat de nisip compactat - 60 ml.

 • C. Durata de realizare a investiției : 6 luni .
 • D. Eșalonarea investiției : Conform graficului de realizare a investiției

 • E. Finanțarea investiției : se asigură din fonduri ale bugetului general consolidat.

Considerații juridice:

Prezenta documentație se propune spre avizare conform cu:

 • - HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale ;

Față de cele de mai sus ,

PROPUNEM,

Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții: ”DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”.

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU, Giurgiu Lucia


ÎNTOCMIT.

Deac Paul


Portaru Elena
VIZAT JURIDIC,

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOHCARE HIDROCARBURI SA

TW'

AUSTRIA

ehisooooiiooj 20 IDO 112005022 EH B0 14001 2004 20 104112005021

1 CERWKD

OHSAS1KQQ1 2007 20 116 112005024

| RUXlBtaiTMM


310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetliarad.ro web: www.cetharad.i

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBANRO561NGB0016000037468911

Modificarea rețetei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

Faza: D.A.L.I.

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

2019

*Ti fl/ 'EMBOMMJOW I W V 3 too 112CCSE2 âucTDiâ .«souattw AUSTRIA 20 l&C Î1200SC3

OKSAS 11CM sm 20 H8112005024FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

Faza:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție*

Amplasament:

Cartier Micalaca, Arad

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

‘Conform conținutului cadrului prezentat in ANEXA nr.5 a HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

TÎjV

AUSTRIA

ENBOK91.2WI 2J1C0112005022 ENBQ143Î29U a 1M112005023

DHJA51W5T2M7 201t« 11200504

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiect nr.: D. 1/2019

Faza de proiectare : Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Proiectant: S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

Director general: ing. Ciulean VictorInginer Șef: ing. Bobancu Alicescu Cornel

Director economic: ec. Uivărășanu Mart a

Șef secție mecanic-șef: ing.Doble Daniel

Colectiv de elaborare:

Șef proiect: ing. Meșter Claudia

roiectant: ing. Meșter Claudia

Devize: ing.Endres Gabriel

-3-

TdV

AUSTRIA

EN 80 «51200» 2} 1M112005022 EM80 143! W »1M 112005023

C^-'ED j

□HSA5 IK01JMÎ 20116112005024


Borderou

A.PIESE SCRISE

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 3.  Descrierea construcției existente

 • 4. Concluziile expertizei tehnice

 • 5.  Identificarea opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora

 • 6. Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

B. PIESE DESENATE

 • 1. plan de amplasare în zonă;

 • 2.  plan de situație;

 • 3. opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată:

 • 4.  profil transversal conducte preizolate;

  TU'/

  AUSTRIA

  EHBQKMjtti 20 100 112C05022 ENBQUCttlW 31H112005023

  i CERTiFlE»

  0KSM Itol :2tST 20116 J12DCSG4

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

D.A.L.I. - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

 • 1.2. Ordonator principal de credite/învestitor

U.A.T. Arad

 • 1.3.   Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu există

 • 1.4.   Beneficiarul investiției

U.A.T. Arad

 • 1.5.   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Rețelele de termoficare aparțin UAT Arad. Magistrala IV de termoficare - Micalaca este una din rețelele de transport a energiei termice ale SACET. Magistrala IV de termoficare - Micalaca alimentează cu energie termică imobilele din cartierele Micalaca și Aradul Nou. Modificarea traseului este solicitată de către Primăria Municipiului Arad pentru punerea în operă a Proiectului de Regenerare Urbană care prevede ca cele doua pasaje pietonale care subtraversează calea ferată, Pasajul Genesis și Pasajul Miorița să poată fi lărgite și deschise traficului auto pentru autoturismele locatarilor cartierului.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Modificarea rețelei supraterane de agent termic în zona Pasajului Miorița și a Pasajului Genesis din cartierul de locuințe Micalaca are ca scop lărgirea și eliberarea în plan vertical a celor două

-5-                      _______________

"Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis"

TÎjV

AUSTRIA

D4BOW12tti 20100112DCSI22 ENBOl4m.2W 20104112005023

CKU51K512W 20118112005024

pasaje de subtraversare a căii ferate pentru a le face accesibile traficului auto. Porțiunea de rețea de termoficare care se modifică este compusă din două tronsoane distincte ale Magistralei de termoficare IV fiind construită din două conducte 2 xDN400, pozată aerian, pe chîtuci din beton prevăzuți cu reazeme mobile cu frecare prin alunecare și puncte fixe la o distanță de 60 cm față de sol.

TUV

AUSTRIA

20 100112005222 ENBOUW12W4

20 tM 11200023

j

□H5AS1tSJ1:2W

20 tlt Î12305024

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Lucrările propuse în cadrul proiectului împreună cu realizarea proiectului municipal de regenerare urbană în zona celor două pasaje va duce la asigurarea accesului liber pentru autoturisme, îmbunătățind accesul auto în cartier și va ameliora peisajul urban prin mascarea conductelor de termoficare. Proiectul regenerării urbane aduce funcționalitate și confort pentru cetățenii Aradului care vor beneficia de parcări moderne și accesibile în zonele în care locuiesc, realizarea confortului optic pentru locatari, amenajarea de spații verzi și de recreere, amenajarea locurilor de joacă pentru copii. Acest proiect va avea o contribuție semnificativă la dezvoltarea orașului, decongestionarea traficului și la îmbunătățirea mobilității populației, va reduce poluarea mediului prin diminuarea zgomotului si eliminarea prafului.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul studiat se situează în intravilanul municipiului Arad, în cartierul Micalaca, în proximitatea căii ferate Arad-Timișoara pozată paralel cu b-dul NicoIaeTitulescu, în vecinătatea blocurilor 124-125 din str.Abrud, respectiv 179-180 din str.Miorița, pe domeniul public. Suprafața ocupată de proiecția în plan orizontal a rețelei aeriene de termoficare în zona de studiu este de 64 m2.

AUSTRIA Mttwuasm

OHUSlKttJttl a tlf I1XD5C24

Csfit-ED i


 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Zona se caracterizează printr-o densitate crescută a locuirii cu locuințe colective P+4 și P+10 în partea de nord și prin existența căii ferate Arad-Timișoara în proximitatea sudică. în zonă nu există locuințe individuale.

D

[

[

D


|]

L

0


 • c) datele seismice și climatice;

Seismicitate : conform hărții de macrozonare seismică a teritoriului României, perimetrul cercetat se încadrează în macrozona de intensitate 71 cu perioada de revenire de 50 ani. Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică - partea I", valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare pentru cutremure având intervalul mediu de recurența IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire in 50 de ani este ag = 0,20 g iar perioada de control ( colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 sec.

Clima : zona studiată aparține sectorului cu clima continental moderată, fiind caracterizată prin veri foarte calde cu precipitații moderate și ierni reci, marcate foarte rar de viscole și foarte des de perioade de încălzire care întrerup continuitatea stratului de zăpadă. Amplasamentul se află în zona climaterică II (conform hărții climaterice prevăzute de STAS 6472/2 -83 ) și III ( confrom hărții climaterice prevăzute de STAS 10907/1 -97), cu o temperatură de calcul pentru vară de 28 grade Celsius/ temperatură de calcul pentru iarnă de -15 grade C. Viteza de calcul a vânturilor este de 22 m/s, confrorm STAS 10101/20-90, estimându-se o expunere anuală de 3000 de ore la vânturi mai mari de 4m/s, iar încărcarea dată de zăpadă de 0,9 / 0,12 / 0,15 conform STAS 10101/21-92; pentru zona studiată se prevede o cantitate medie de precipițatii anuală de 400 -600 mm pe mp.

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este necesar în această fază. Se va întocmi la faza de proiect tehnic.

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu sunt necesare în această fază.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Nu este cazul.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

__________________ -8-   ___________

IUr atoQuaosaa

AUSTRIA 20 t(M 112005223

Intervențiile propuse în documentație se vor realiza în afara sezonului de încălzire 2018-2019 pentru a nu afecta alimentarea cu căldură a imobilelor din cartierele de locuințe Micalaca și Aradul Nou, ceea ce înseamnă calendaristic după data de 15 aprilie și înainte de 1 octombrie.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul pe care urmează a fi executată lucrarea de modificare a rețelei de termoficare aparține domeniului publicai UAT Arad.

 • b) destinația construcției existente;

Construcția existentă, conductele de termoficare, au rol de conducte de transport a energiei termice și aparțin UAT Arad.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu e cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Pentru lucrarea propusă nu sunt necesare constrângeri impuse în documentațiile de urbanism.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • •  Categoria de importanță a construcției este B conform HGR 766/1997;

 • •  Clasa de importanță a construcției este I conform Normativului P100/1-2013;

 • •  Categoria de pericol de incendiu este B conform P118/1999;

 • •  Gradul de rezistență la foc este III conform P118/1999.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

-9-

Magistrala de termoficare IV Micalaca a fost construită în 1979 iar racordurile punctelor termice PT1 Micalaca, PT 2 Micalaca, PT 3 Micalaca în perioada 1984-1986, astfel:

 • •  Pentru zona Micalaca 1-2 racordul termic are anul PIF1979;

 • •  Alimentarea cu căldură în Micalaca zona 2-3 I a fost pusă în funcțiune în anul 1984;

 • •  Alimentarea cu căldură în Micalaca zona 2-3 II a fost pusă în funcțiune în anul 1986;

 • d) suprafața construită;

Suprafața construită este de 32m2 atât pentru lira de la Pasajul Miorița cât și pentru Pasajul Genesis.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața construită desfășurată pentru cele 2 lucrări de intervenții propuse este de 64 m2.

 • f) valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a întregii construcții asupra căreia se intervine este de :

 • •  Pentru zona Micalaca 1-2 racordul termic are anul PIF 1979 și valoarea de inventar 873.600 lei;

 • •  Alimentarea cu căldură în Micalaca zona 2-3 I a fost pusă în funcțiune în anul 1984 având o valoare de 153.360 lei;

 • •  Alimentarea cu căldură în Micalaca zona 2-3 II a fost pusă în funcțiune în anul 1986 având valoarea de 542.280 lei.

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Rețeaua existentă de termoficare racordată la Magistrala IV de dimensiuni 2xDn400mm se află într-o stare acceptabilă, după mai mult de 40 ani de funcționare. Suporții (reazemele mobile) și punctele fixe se află în stare avansată de coroziune datorită deteriorării stratului de vopsea de protecție și a contactului direct cu apa din precipitații, în special zăpada, după cum reiese

-10-

Ti fi/ EHMKH29W IU »1® «2005022 AUSTRIA j 20 IM 112005023 -------------1ORUS 1Klt2M7 2)111112005024

CERT^iB


din Raportul de Expertiză1. Izolația termică din saltele de vată minerală protejate cu manta de tablă galvanizată se află în stare avansată de deteriorare pe porțiuni care însumează peste 30% din totalul rețelei. Practic, țeava de oțel Dn400 este în contact direct cu aerul exterior pe aceste porțiuni. Deși cota de montaj inițială a fost de 60 cm desupra solului, lucrări ulterioare efectuate în zonă au făcut ca pe multe porțiuni conducta să se reazeme direct pe sol, pe pietriș, pe pământ. în dreptul pasajelor Genesis și Miorița cota terenului coboară mai mult cu aproximativ 2,5-3 m pentru a permite subtraversarea căii ferate. în aceste zone conducta existentă se află la o cotă mai mare față de solul de referință situat la o cotă inferioară.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Obiectul prezentului studiu este intervenția ce urmează a fi realizată unei porțiuni din Magistrala IV de diametru 2xDn400 pozată aerian alimentează cu căldură imobilele din cartierul de locuințe Micalaca, fiind pusă în funcțiune în 1979. Rețeaua de termoficare se află într-o stare acceptabilă din punct de vedere a uzurii acesteia, prezentând deteriorări ale stratului de vopsea de protecție în cazul suporților mobili și a punctelor fixe. O uzură a tablei galvanizate ce acoperă izolația termică din saltele de vată minerală estimată la valoarea de 30% din total suprafață a fost apreciată și în Raportul de Expertiză1. Temperaturile măsurate pe conducta de tur la data și momentul efectuării expertizei au fost de 80°-85°C și respectiv de 50*-55°C pe conducta de retur. Temperatura maximă înregistrată pe conducta de tur a fost de 90°C. Deși cota de montaj inițiala a fost 60 cm deasupra solului, lucrări ulterioare au făcut ca, pe multe porțiuni, conducta să rezeme direct pe sol, pământ, pietris.ln dreptul pasajelor menționate, cota terenului coboară mult, cu ca. 2,5 - 3,0 m, pentru a permite subtraversarea căii ferate. In aceste zone, conducta existentă se află la o cota mai mare fața de un sol de referință care se află situat la o cotă inferioară. în vederea executării lucrărilor de intervenție a fost întocmit Raportul de Expertiză necesar în conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 republicate, art.18, care precizează că intervențiile la construcțiile existente, lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere pot fi realizate în baza unei expertize elaborate de un expert tehnic atestat. în această categorie sunt cuprinse și lucrările de deviere a rețelelor termice subterane sau supraterane.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. Nu este cazul.

  TUV

  AUSTRIA

  ENBOttaiJttl 2010) 11200522 EN ISO «auou 20 104 112005023

  I temnra

  ORSASlt»1200î

  20116112005024

  1     Jitujww

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

i) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Urmare a întocmirii Raportului "Expertiza tehnică de specialitate conform H.G.907/2016 pentru modificarea rețelei termice supraterane de agent termic primar Dn 400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis din cartierul Micataca, Municipiul Arad, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I." de către dr.ing.Ștefan C.Stănescu - expert tehnic It, Is, concluziile de natură tehnică și economică la care expertul a ajuns sunt:

 • 1.  Necesitatea proiectării și realizării lucrărilor de intervenție pentru modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis din cartierul Micalaca, Municipiul Arad.

 • 2. Starea necorespunzătoare a izolației termice și a protecției acesteia, respectiv necesitatea remedierii urgente a izolației termice pe întreaga rețea de agent termic primar Dn400, conform soluției proiectate în anul 2002 de către ISPE București.

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Raportul de Expertiză1 studiază următoarele trei soluții fezabile:

 • 1. deviere supraterană la înălțime, rezemată pe estacade metalice încadstrate în fundații din beton; soluția fezabilă tehnic și economic prezintă dezavantajul major al lipsei de siguranță (vânt puternic, seism, transport greu cu gabarit depășit, șamd.) și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană; în aceste circumstanțe se renunță la această soluție.

 • 2. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducta clasică amplasată în canal termic; soluția fezabilă tehnic și economic prezintă dezavantajul major al costului și timpului de execuție mare, al nesiguranței privind calitatea și etanșeitatea canalului termic și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană; în aceste circumstanțe se renunță la această soluție

 • 3. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducte preizolate cu manta din PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut, cu granulația calibrată, compactat.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

-12-

TWf

AUSTRIA

Si tSOtttl JtU ai» nara DIB0UB12M4 201M H2OO5C23

0HSAS1KM.W 20116HZB5024

1 »

Expertul tehnic recomandă adoptarea următoarelor:

 • 1. Proiectarea și realizarea lucrărilor de intervenție pentru modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis din cartierul Micalaca, Municipiul Arad - faza D.A.L.I. - prin introducerea unor elemente de conducta preizolată de subtraversare a pasajelor menționate, având forma asemănătoare a unor compensatori U (UP1 și UP2), montați în plan vertical la cota radierului min. - 1.30m față de cota terenului, în șanț cu pat de nisip, conform schițelor din Raport și normativelor în vigoare.

 • 2. Elementele nou proiectate se vor îmbina prin sudare, cu realizarea probelor de presiune și funcționare conform N.l. 13, N.P. 029, N.P. 058 și normelor ISCIR C15 și C31. îmbinările se vor verifica și prin metode fizice de vizualizare nedistructive. Elementele nou proiectate se vor etanșa perfect prin căciuli de capăt etanșe, livrate și montate de furnizorul elementelor preizolate. Senzorii de detecție și monitorizare vor fi disponibili pentru recepție și măsurători manuale lunare a stării izolației termice și respectiv a mantalei din PEHD. Nivelul de umiditate din izolația elementelor preizolate va fi nul (treapta 0 = MH-0), cu rezistența ohmică minimă de 200 MO.

 • 3. Protejarea izolației termice a elementelor preizolate montate în sol și a mantalei de protecției față de forțele rezultate din dilatarea liberă pe reazemele mobile, prin prevederea a două puncte fixe de siguranță suplimentare, PF-U1 și respectiv PF-U2, calculate și predimensionate de Expertul tehnic. în cazul în care, din motive tehnico-economice întemeiate se renunță la această măsură de siguranță, se vor lua măsuri compensatorii drastice privind verificarea la montaj, calitatea pregătirii șanțului și a patului de nisip și se vor instala perne de dilatare la capete (coturi). Renunțarea se face doar prin creșterea perioadei de garanție normale cu min. 2 ani.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Elementele de legislație relevante pentru această lucrare sunt:

 • •  N.l.13 / 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire;

 • •  N.P.O29 /2002 Normativ de proiectare, execuție, exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate;

 • •  N.P.058 /2002 Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor centralizate de alimentare cu energie termica. Rețele și puncte termice;

 • •  SR EN 253 District Heating Pipes. Preinsulated bonded pipe system for directly buried hot water networks (inel. A2 :2015);

 • •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Pentru asigurarea cerințelor specificate în reglementările mai sus enumerate, expertul face recomandarea măsurării lunare a nivelului de umiditate din izolația termică cu ajutorul senzorilor de supraveghere. Expertul recomandă realizarea măsurătorilor cu aparatura și

-13-

TUf

AUSTRIA

3 tOO 112005022 EMBO !4tt12W4' 20 W11200503

1 CERMlțO

. 0HU51K511W 20 tu nzioajM

fc IMIMIBAOBTUMI

personalul specializat al CET. Treapta de umiditate în compensatorul preizolat trebuie să fie constant 0, repsectiv MH-0 pe scara Brandes (Riz>200MQ).

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum doua) și analiza detaliată a acestora

Raportul de Expertiză1 studiază următoarele trei soluții fezabile:

 • 1. deviere supraterană la înălțime, rezemată pe estacade metalice încadstrate în fundații din beton; soluția fezabilă tehnic și economic prezintă dezavantajul major al lipsei de siguranță (vânt puternic, seism, transport greu cu gabarit depășit, șamd.) și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană; în aceste circumstanțe se renunță la această soluție. Această soluție este evaluată la o valoare de 242.971,88 lei, TVA inclus.

Figura 4. Soluția de deviere a conductelor de termoficare la înălțime pe estacade metalice

 • 2. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducta clasică amplasată în canal termic; soluția fezabilă tehnic și economic prezintă dezavantajul major al costului și timpului de execuție mare, al nesiguranței privind calitatea și etanșeitatea canalului termic și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană; în aceste circumstanțe se renunță la această soluție. Această soluție este evaluată la o valoare de 255.166,78 lei, TVA inclus.

  TUV

  AUSTRIA

  33130112005222 EHa0t4^12W »1M 112005223

  | CE" MED .

  0H5AS Itttllttl 20116112306024

  1Figura 5. Soluția de deviere a conductelor de termoficare subterană cu canal termic
Dm - dram etru ex terior m anta PEHD40

*

Dm

... 10

:____________


Figura 6. Soluția de deviere a conductelor de termoficare subterană cu conducte preizolate

-15-

TUf

AUSTRIA

D1 291»112005022 DifâOU3t2CM 20 IM 112005023

ÎSîUSIBMJttT

IMWUtlQb

20116112005024

 • 3. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducte preizolate cu manta din PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut, cu granulația calibrată, compactat. Această soluție este evaluată la o valoare de 252.245,94 lei, TVA inclus.

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Devierea subterană sub adâncimea de îngheț cu conducte preizolate cu manta din PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut, cu granulația calibrată, compactat (Figura 6.) prezintă rezistență mecanică, siguranță în exploatare și o foarte bună izolare termică, iar din punct de vedere al protecției mediului, corespunde întru totul dezideratului de regenerare și înfrumusețare urbană. Conducta preizolată se prevede din fabricație cu senzori de supraveghere/monitorizate care se scot pe sub căciulă de capăt pentru a fi accesibili. Prelungirea de sub căciula de capăt până la o doză de conexiune măsurare BS-MD se realizează cu cablu teflonat BS-SL2 (sau echivalent), conectat cu conectori sertizați (cositoriți pt. senzor Cu-Cu). Testarea lunară se face cu un aparat de detecție nivel de umiditate în spuma PUR.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea / înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Pentru a asigura protecția și comportarea corecta a compensatorului de subraversare (țeava preizolata cu manta din PEHD), în special a mantalei, se recomandă protejarea sa printr-un punct fix suplimentar, cu fundație de beton, încastrat în sol, capabil sa preia forțe de dilatare axiale (tangențiale) și forțe normale. La montarea compensatorului de subtraversare în patul de nisip se recomandă oricum prevederea pernelor de dilatare la extremitățile (coturile) îngropate.

TU/ AUSTRIA

ENQOK9120U 2010112005022 EH B0143120* 2G1M 112005023

CPITASD '.

□HSAS IKtUM? ZH1S1Î2DQS524

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • •  Diametrul conductelor :2xDn400 [mm]

 • •  Masa neta unitara ml a conductei Dn400, plină cu apa [kg/m]

mi = mapa + mteava + miIOi = 125,6 + 88,42 + 44,8 = 258,82 [kg/m]

 • •  Reacțiunea normala unitară

Ni = Gi = mi g = 258,82 x 9,81 = 2539,04 [N/m]

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție este estimată la 6 luni.

Nr.crt.

Denumire activitate

luna 1

luna 2

luna luna

3     4

luna

5

luna 6

1

Licitație

2

Proiectare, consultanță

3

Execuție

4

Asistenta tehnică, consultanță

5

Recepție la finalizarea lucrărilor

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Costurile estimate pentru realizarea investiției sunt cele prevăzute în Devizul general întocmit pentru soluția tehnică recomandată de expert în Raportul de Expertiză1.

-17-

201001t2ttSCZ2

x 104 itawaa OHSASimi^MT a tn tiaKOî*

Devizul obiectului

Modificarea rețelei subterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

scenariul 3 :conducte preizoiate pozate subteran

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1                           2                             3            4           5

Cap. 4-Ci

ieltuieli pentru investiția de baza

4.10

Construcții si instalații

4.1.1.

Instalații termice

211971.38

40274.56

252245.94

TOTAL 1 - subcap. 4.1

211971.38

40274.56

252245.94

4.20

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

TOTAL II ■ subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.30

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.40

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.50

Dotări

4.60

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

Total deviz pe obiect (Total 1+Total 11+Total III)

211971.38

40274.56

252245.94

-18-

TI 11/ 0HSOW1.M3 I U 20100«200502

AUSTRIA 20W1Î2DOS33 OHUSUttian 20116 «220602*

DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

scenariul 3 :conducte preizolate pozate subteran

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITO

LUL1 Cheltuieli ptr.obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.4.

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3.

Expertizare tehnica

9880,24

1877,25

11757,49

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

TUf

AUSTRIA

ENB0KH2HI 31M112005022 ENft01*ffl1ÎW4

C = S':-ÎD

»11«1l20DS0W

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

15000

2850

17850

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2000

380

2380

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

8000

1520

9520

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

21197,14

4027,46

25224,59

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditulfinanciar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2119,71

402,75

2522,46

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

2119,71

402,75

2522,46

TOTAL CAPITOL 3

60316,81

11460,19

71777,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

211971,38

40274,56

252245,94

4.2.

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

211971,38

40274,56

252245,94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3179,57

604,12

3783,69

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-20-

TU/

AUSTRIA

a 1« K2W5022 EN BO U312344 20 im 112005022

11

OKSAS IXSH^flOT 20116112005024

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2 Cota aferenta ISCpt.controlul calitatii lucrărilor de construcții

215,15

0,00

215,15

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1075,75

0,00

1075,75

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1075,75

0,00

1075,75

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

7500,00

1425,00

8925,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (cap./subcap.

1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 )

26558,75

5046,16

31604,91

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

39604,98

7075,28

46680,26

CAPITOLUL 6 Cheltuiele ptr. Probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

311893,17

58810,04

370703,20

din care C+M

215150,95

40878,68

256029,63

în prețuri la data de 31.05.2019

Beneficiar / Investitor

MUNICIPIUL ARAD

Proiectanj>țtfiw££.

S.C. CET HIDRG^I^RI

c.u.Lrozb't6052#'

JQ2H1W2009

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare^nVeSriției.

Soluția recomandată pentru lucrările de intervenție nu presupune costuri suplimentare de operare.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului municipal de regenerare urbană impun două deziderate:

• acces liber pentru autoturisme, în scopul reducerii traficului în zonă și îmbunătățirii accesului în cartier;

-21-             ________________________

| U r 20112005022

AUSTRIA a 11X05023

CE"ir£O

 • •  ameliorarea peisajului urban prin găsirea unei soluții de deviere a rețelei care să permită mascarea acesteia.

Soluția tehnică recomandată în cadrul Raportului de Expertiză1 pentru lucrările de intervenție asupra conductelor de apă fierbinte permite:

 • •  păstrarea rezistenței mecanice și stabilității rețelei în ansamblul său, în condițiile de exploatare și la solicitări maxime;

 • •  ameliorarea, pe cât posibil, a condițiilor de igienă, sănătate și mediu;

 • •  asigurarea siguranței în exploatare din punct de vedere termomecanic și hidraulic;

 • •  reducerea pierderilor de energie prin mai buna izolarea termică.

 • a) impactul social și cultural;

Lucrările de intervenție propuse împreună cu realizarea proiectului municipal de regenerare urbană în zona celor două pasaje va duce la asigurarea accesului liber pentru autoturisme, Îmbunătățind accesul auto în cartier și va ameliora peisajul urban prin mascarea conductelor de termoficare. Proiectul regenerării urbane aduce funcționalitate și confort pentru cetățenii Aradului care vor beneficia de parcări moderne și accesibile în zonele în care locuiesc, realizarea confortului optic pentru locatari, amenajarea de spații verzi și de recreere, amenajarea locurilor de joacă pentru copii.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în faza de realizare a lucrărilor forța de muncă necesară :8

 • -   muncitori necalificați;

 • -   sudori;

 • -   instalatori;

 • -   izolatori.

în faza de operare a lucrărilor forța de muncă necesară :0.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Lucrările de intervenție propuse împreună cu realizarea proiectului municipal de regenerare urbană vor avea o contribuție semnificativă la decongestionarea traficului și la îmbunătățirea mobilității populației din zonă, vor reduce poluarea mediului prin diminuarea zgomotului și eliminarea prafului.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • d) a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Cadrul de analiză din Raportul de Expertizăl este o porțiune din Magistrala IV, 2 xDN400, pozată aerian la ca. 60cm de sol, pe chituci din beton prevăzuți cu reazeme mobile cu frecare -22-

■Wfl/ enisoiwjw | U 331® 112M5022

âlICTilâ

AUSTRIA 2510411202023 -----------1OHSAS1 S3t W 25116112055024

CERT.'iEl


prin alunecare și puncte fixe sudate, cu fundație de beton, porțiune situată paralel cu calea ferata, pe partea opusă Bulevardului Titulescu, respectiv tronsoanele 1, 2, 3,4, 5, 6 din Planul de situație nr. 5 elaborat de ISPE București în Decembrie 2002 și atașat în Anexă prezentei documentații. Rețeaua existentă, sa afla în stare acceptabila, după circa 16 ani de funcționare. Suporții {reazamele mobile) si punctele fixe se afla in stare de coroziune avansată din cauza deteriorării stratului de vopsea de protecție și a contactului direct cu apa din precipitații, în special zăpadă. Izolația termică din saltele de vata minerală protejate cu manta din tablă galvanizată se afla in stare avansată de deteriorare pe porțiuni care însumează peste 30% din totalul rețelei. Practic, țeava de oțel DN400 este în contact direct cu aerul exterior pe aceste porțiuni. Temperaturile măsurate se situează între 80 - 85oC pe conducta de tur si respectiv între 50 - 55oC pe retur. Deși cota de montaj inițiala a fost 60 cm deasupra solului, lucrări ulterioare au făcut ca, pe multe porțiuni, conducta să rezeme direct pe sol, pământ, pietriș. Calculul de rezistență pe reazeme mobile, eforturile de încovoiere și respectiv forțele de frecare pe reazeme pot fi calculate doar cu un larg grad de aproximare. In dreptul pasajelor menționate, cota terenului coboară mult, cu ca. 2,5 - 3,0 m, pentru a permite subtraversarea căii ferate. In aceste zone, conducta existentă se află la o cota mai mare fața de un sol de referință care se află situat la o cotă inferioară.

Raportul de Expertiză1 studiază următoarele trei soluții fezabile:

 • 1. deviere supraterană la înălțime, rezemată pe estacade metalice încadstrate în fundații din beton;

 • 2. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducta clasică amplasată în canal termic;

 • 3. deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducte preizolate cu manta din PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut, cu granulația calibrată, compactat. Aceasta este soluția tehnică recomandată de expert deoarece permite :

 • •  păstrarea rezistenței mecanice și stabilității rețelei în ansamblul său, în condițiile de exploatare și la solicitări maxime;

 • •  ameliorarea, pe cât posibil, a condițiilor de igienă, sănătate și mediu;

 • •  asigurarea siguranței în exploatare din punct de vedere termomecanic și hidraulic;

 • •  reducerea pierderilor de energie prin mai buna izolarea termică;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Punctele termice amplasate în amonte de tronsoanele de conductă asupra cărora se va interveni sunt PT1 zona V Micalaca, PT 2 zona V Micalaca, PT 3 Micalaca, PT 2 Micalaca. Aceste puncte termice alimentează cu energie termică pentru încălzire un număr de 301 imobile tip


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TE RM O FI CARE HIDROCARBURI SA.

TUV

AUSTRIA

20100112X5022

23 IM 1Î2OO5QZ3

Crf l-'EÎ i

OKSASIfHHiWÎ ZH16 112X5024

| mtouMUci cate


310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

bloc de locuințe în care domiciliază 11950 persoane. Aceeași porțiune de magistrală de termoficare alimentează și doua instituții de învățământ și anume Școala Generală nr.12 și Școala Generală nr.22 Caius lacob.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; Nu este cazul.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; Nu este cazul.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pe parcursul derulării lucrărilor de intervenție precum și pe perioada ulterioară de funcționare pot apărea riscuri de ordin :

 • 1.  Tehnic:

 • -  neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care să execute lucrarea, cu respectarea calității lucrărilor, în timpul și cu costurile stabilite prin proiect;

 • -  apariția unor evenimente meteorologice și seismice neprevăzute.

 • 2.  Financiar:

 • -  depășirea costurilor alocate ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă.

 • 3.  Legal:

 • -  Schimbări ale cadrului legislativ din domeniu.

 • 4.  Legal:

 • -   Lipsa personalului calificat;

 • -  Creșterea costurilor forței de muncă.

Analiza de risc se impune a fi realizată pentru orice proiect încă din faza de concepere a acestuia. Riscul în cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apare datorită necunoașterii asamblului potențial de evenimente existente pe toată durata de implementare a proiectului.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

Sunt studiate următoarele scenarii:

 • •  Scenariul 1: deviere supraterană la înălțime, rezemată pe estacade metalice încadstrate în fundații din beton; deși fezabil tehnic și economic, acest scenariu prezintă dezavantajul major al lipsei de siguranță (vânt puternic, seism, transport greu agabaritic, etc.) și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană.

 • •  Scenariul 2 : deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducta clasică amplasată în canal termic; deși fezabil tehnic și economic, acest scenariu prezintă dezavantajul major al costului și timpului de execuție mare, al nesiguranței privind calitatea și etanșeitatea canalului termic și al nerespectării condiției de mediu impuse de proiectul de regenerare urbană;

  TU/ AUSTRIA

  ENBOMMJOei a io» 112005022 ENEO UM1J0M 23104 (12005023

  □HMS 1K312M7 2» 11»112005024

  | :s AHM CIMStM

• Scenariul 3 : deviere subterană sub adâncimea de îngheț cu conducte preizolate cu manta din PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut, cu granulația calibrată, compactat; acest scenariu este fezabil tehnic și economic, prezintă rezistență mecanică, siguranță în exploatare și o foarte bună izolare termică. Dinn punct de vedere al protecției mediului corespunde întru totul dezideratului de regenerare și înfrumusețare urbană. Soluția este recomandată în Raportul de Expertiză1.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, se au în vedere cu precădere următoarele cerințe esențiale în acest caz pentru proiectarea acestor lucrări de intervenție:

 • - rezistența mecanică și stabilitatea ;

 • - igienă, sănătate și mediu;

 • - siguranța în exploatare;

 • - economia de energie și izolarea termică.

Prin urmare soluția tehnică recomandată pentru lucrările de intervenție trebuie să permită:

 • - păstrarea rezistenței mecanice și stabilității rețelei în ansamblul sau, în condițiile de exploatare și la solicitări maxime;

-ameliorarea, pe cât posibil, a condițiilor de igienă, sănătate și mediu;

 • - asigurarea siguranței în exploatare din punct de vedere termomecanic și hidraulic;

 • - reducerea pierderilor de energie prin mai buna izolarea termică.

Din cele trei scenarii studiate și evaluate expertul a ales scenariul 3 soluția devierii subterane a conductelor de termoficare utilizând conductele preizolate cu mantaua de PEHD montate în pat de nisip spălat și cernut cu granulație calibrată, compactat.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Denumire cheltuieli [lei]

Valoare fără TVA

TVA 19%

Total cu TVA

0

i

2

3

TOTAL GENERAL

311.893,17

58.810,04

370.703,20

din care C+M

215.150,95

40.878,68

256.029,63

-25-

TÎFf

AUSTRIA

HBOmtaU 20100512M5C22 DirWuaWM 20 tM 112005023

. CEif.FSU

20 îl« 112305024

| raMUL.rw,

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

• Cota de amplasare a conductelor de termoficare [ figura 6.]

 • ■  înainte : 0.6 m CTN;

 • ■  după : -1.3 m CTN

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Punctele termice alimentate prin tronsoanele din Magistrala IV de termoficare Micalaca asupra cărora se va interveni sunt:

 • -  PT1 zona V Micalaca ;

 • -  PT 2 zona V Micalaca;

 • -  PT 3 Micalaca ;

 • -  PT 2 Micalaca.

Aceste puncte termice alimentează cu energie termică pentru încălzire un număr de 301 imobile tip bloc de locuințe în care domiciliază 11950 persoane. Aceeași porțiune de magistrală de termoficare alimentează și două instituții de învățământ și anume Școala Generală nr.12 și Școala Generală nr.22 Caius lacob. Realizarea lucrărilor prevăzute în această documentația va crește și gradul de siguranță în alimentarea cu energie termică consumatorilor deserviți de cele patru puncte termice.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție este de 6 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Conform Raportului de Expertiză1.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Bugetul local.

-26-

TUV'

AUSTRIA

20100112005022 EN6OU501.MU 20 IM 112005023

OHU51IH12W7 B1H112005024

—,—

B. PIESE DESENATE

 • a) plan de amplasare în zonă;

 • b) plan de situație;

Data: 13.06.2019

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

Se vor obține avizele specificate în Certificatul de Urbanism emis în ședință Comisiei de Acord Unic;

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire;

Se va obține de la Primăria Municipiului Arad.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Anexat la Certificatul de Urbanism, se va obține de beneficiar.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege;

Nu este cazul.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente ;

Nu este cazul.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică;

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

-27-

TdV

AUSTRIA

20 ioo ttaoffia

20 IM 1I2DQ5EJ

i t'r.ijD !

OHSAS 1t»1:2M7 20116112005024

| 'fVMMIMACHnUM

Anexa 1

Evaluarea lucrărilor prevăzute în scenariul 1

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz estimativ Lira aeriana

Categoria de lucrări: 0410

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

= DENUMIRE

=              ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA GR.TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

T

VAL

VAL

VAL

VAL

O T

fl IF # li II 1 1 l H 3 m      1

< rf E-> K

S S D E-> < 1

001 IZJ10A1         MP.

DESFACEREA PROTECȚIEI DIN TERMICE

TABLA A

0.000

113.000

IZOLAT

0

0.00

6.52

0.00

0.00

Total»

0

737 0 0

737

002 IZJ12A1         MP.

DESFACEREA IZOLAȚIILOR TERMICE DE

FEL

0.000

113.000

ORICE

0

0.00

11.89

0.00

0.00 Total»

0

1344

0

0

1344

003 RPIXE05A         M.C.

Golire conducta in vederea reparații, inlocuiri

50.000

i executării de

0.000

0

0.00 9.77 0.00

0.00 Total»

0

488 0 0

488

004 IC16XG1        M            60.000

ȚEAVA OL.CTII.FARA SUD.SAU SUD.LONG.

INCALZ.CENTR.SUDATA DISTRIB.EXT.PE

STILPI D.EXT=377 MM

0.017

1

47.87

71.17

0.00

0.15 Total»

2872 4270 0 9 7152

004 3308013           M

ȚEAVA SUDATA ELICOIDAL UZ 4X10,31/OL 37 2 S 6898/1

GENERAL

0.101

60.900

M 406,

6

642.05

0.00

0.00

0.91

Total»

39101 0 0 55 39156

-28-

TU/

AUSTRIA


EMttOlWJWI 39100112005222 ENBOUWJtU 2QIM113MBC23 CHSA51ÎWW 20116112005024


[

o

D

D

D


LIRAER pag

1

1 M

1

005 GD05I1         BUC.           8.000

36.02

288

CURBA DE SUDARE MONTATA LA ȚEVI AVIND DN

161.32

1291

=18 TOLI

27.57

221

0.05

0

0.006

0 Total=

1800

005 4021052           BUC.           8.000

2184.68

17477

ȚEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 426X11 OLT

0.00

0

35R S 830

0.00

0

5.09

41

0.566

5 Total=

17518

006 RPAC18E1         BUC.         12.000

12.20

146

TAIEREA IN SÂNT CU FLACARA OXIACETILENIC

36.79

441

A A ȚEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 400 MM*

0.00

0

0.06

1

0.007

0 Total-

589

007 ACB12J1         BUC.         36.000

12.63

455

ÎMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.

135.92

4893

EXECUTATA LA POZIȚIE AVIND DN 400

20.68

744

0.02

1

0.002

0 Total-

6093

008 IZJ07B1         MP.          150.000

3.67

550

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

15.38

2307

GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

0.00

0

0.00

0

0.000

0 Total-

2858

009 IZH07B1         MP.         110.000

0.20

22

IZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-SPS1

13.08

1439

GATA CONF.GROS.30-60MM.CU CIRC.PESTE

0.00

0

TERMOIZ.PESTE 35 CM.

0.00

0

0.000

0 Total-

1461

009 2611340           MP.          111.979

13.82

1548

@SALTEA VATA STICLA 16 KG/MC 100 MM

0.00

0

CASERATA

0.00

0

0.02

2

0.002

0 Total-

1550

010 IZI07B1         MP.          150.000

0.02

3

10.55

PROTEC TERMOIZ LA

CONDUCTE SI APARATE CU

1582

TABLA DE 03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 036

0.00


-090 M CONFECT


0.000


0.00


0 Total=


1586


TUV AUSTRIA

DitîOWJI^WJ a itawra ENBOUSiaM a im ttaow

OHSAS 1E51:2ÎMJ ani Î1ZE5CW

LIRAER pag

3

010 3644077          KG          399.450

14.25

5692

TABLA ZINCATA S2028 3 X1000X2000 OL32-1N

0.00

0

CAL.l

0.00

0

0.01

4

0.001

0

Total=

5696

011 RPIXE03A         M            60.000

0.53

32

PROBA ETANSEITATELA PRESIUNE CONDUCTE

5.30

318

ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE NATURALE

1.37

82

PENTRU AUTORIZARE

0.00

0

0.000

0

Total=

432

012 RPIXE03B         M            60.000

0.00

0

PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA

11.16

670

PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE

1.71

103

NATURALE INTR DIST

0.00

0

0.000

0

Total=

772

013 TFE15A1         ML.         100.000

0.43

43

împrejmuire sânt conducte termoficare

11.16

1116

0.00

0

0.01

1

0.001

0

Total=

1160

014 ACE16A1         M            16.000

0.00

0

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR

4.47

72

METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

0.00

0

CONDUCTE

0.00

0

0.000

0

Total®

72

015 RPIXE04A         M.C.         50.000

7.08

354

Umplere conducta dn 400 cu apa tratata

1.12

56

pentru instalații de incalzire

0.00

0

0.02

1

0.002

0

Total®

411

016 TSC02B1          100 MC.        0.320

0.00

0

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

0.00

0

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.

526.80

169

2

0.00

0

0.000

0

Total®

169

017   CZ0107A1       M.C.         56.000

248.72

13928

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

31.54

1766

CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M

46.63

2611

IN INST.NECENTRAL

3.28

183

0.364

20

Total®

18489

-30-

TUV AUSTRIA

ENBOIttIJBa 201® 112DD5C22 EMBQU3U0M 201120TO

j ZERT.F.SD 1

OWSASWIJOflI 20 iii 112905024

| rwAMMtmifMA

LIRAER pag

4

018 RPCD03A1         KG         1400.000        0.08

112

ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.               1.72

2408

OBIȘNUITE,PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI         0.00

0

DIN MORTAR CIMENT                                0.00

0

0.000         0 Total-

2520

018 2000573          KG         1427.986        4.10

5855

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D        0.00

0

-16MM                                            0.00

0.01

0

13

0.001         1 Total-

5868

019 RPCD03A2         KG         1200.000        0.07

84

ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.               1.72

2064

OBIȘNUITE,PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI         0.00

0

DIN MASE PLASTICE                                0.00

0

0.000         0 Total-

2148

019 2000535          KG         1223.988        4.10

5018

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D        0.00

0

-12MM                                            0.00

0.01

0

11

0.001         1 Total-

5029

020 RPCXC01A         MP.          60.000       10.71

643

CONFECȚIONAT SI MONTAT COFRAJE OBIȘNUITE      106.90

6414

DIN CHERESTEA RASINOASE                          0.33

0.06

20

4

0.007         0 Total-

7080

021 RPCD04A1         KG           15.000        1.41

21

MUSTATI DE SIRMA ZINCATA D—2MM PT.SUST.         6.98

105

TAV.LA ELEM.DE BET.ARM.INTROD.PRIN COFR.         0.00

0

INAINT.DE TURN.BE                                0.00

0

0.000         0 Total-

126

022 CP03B1         BUC.           4.000         4.15

17

MONTARE STILPI PREF DIN B A CU VOL DE LA      201.32

805

2 LA 6 MCCU MACARA PE PNEURI DE 13-19.9         0.00

0

TF.                                                 0.03

0

0.003         0 Total-

822

022 6401189           BUC.           4.028     9606.52

38695

STILP PREFABRICAT BETON ARMAT HALE              0.00

0

INDUSTR.TIP SI 4,5M 7155/77                       0.00

31.64

0

127

3.515        14 Total-

38822

-31-

TUV

AUSTRIA

ENBQIOttlM M1M112005022 DHWIMtMM 29 IM 11200503

MWIIMMÎ 2011'112005024


o o D D l O


LIRAER pag

5

023 TRA02B08        TONA          4.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

0.00

0

UȘOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 8KM

0.00

0

38.00

152

0.000

0

Total»

152

024 TRA01A08        TONA          8.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0

DIST.» 8 KM.

38.00

304

0.000

0

Total»

304

025 TRA02A05        TONA         22.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0

DIST.» 5 KM.

27.00

594

0.000

0

Total»

594

026   CZ0107A1       M.C.          2.200

248.72

547

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE C16MM,

31.54

69

CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M

46.63

103

IN INST.NECENTRAL

3.28

7

0.364

1

Total»

726

027   CZ0301A1       KG          120.000

2.20

264

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

0.92

110

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB

0.14

17

37 D=6-8MM

0.01

1

0.001

0

Total»

392

028   CZ0301B1       KG          120.000

5.34

641

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

0.61

73

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB

0.14

17

37 D=10- 16 MM

0.01

1

0.001

0

Total»

732

029 RPCD04A1         KG            2.000

1.41

3

MUSTATI DE SIRMA ZINCATA D=2MM PT.SUST.

6.98

14

TAV.LA ELEM.DE BET.ARM.INTROD.PRIN COFR.

0.00

0

INAINT.DE TURN.BE

0.00

0

0.000

0

Total»

17

030 CL25D1         M             3.500

0.00

0

PROTECȚIA MUCHIILOR LA CANALE SI CĂMINE

17.03

60

BETON CU CORNIER SI RAMA OTEL

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

60


DiBCIttllWl 2fl1l»112»S!22 ENB01Ctt2W 231M-12005023 OHUSltMUtt? 8102005024


LIRAER pag

6

030 3270324          KG

52.500        4.05

213

CORNIER 100 X 100 X 10 MM

0.00

0

0.00

0

0.01

0

0.001

0 Total-

213

031 RPIF07E1         M

0.800        6.41

5

ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA           9.77

8

OL.DE 7 MM*

0.00

0

0.01

0

0.001

0 Total»

13

032 PK05A1         MP,

1.000      146.76

147

TABLA STRIATA PRELUCR. PE ȘANTIER

SI           109.49

109

MONTATA PE PODURI

0.00

0

0.41

0

0.045

0 Total=

257

033 CB06A1         MP.

12.000        8.73

105

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE         39.07

469

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,

DE TIP        0.00

0

SPECIAL

0.04

1

0.005

0 Total»

574

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT    TOTAL

51.552   134880.64   35498.53

4085.68    1513.97    175978.82


-33-


Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (    35498.53 +      4085.68 * 0.000 +

1513.97 * 0.000) * 0.022500 =


Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA

51.552   134880.64   36297.25


LIRAER pag


UTILAJ TRANSPORT

4085.68    1513.97


TÎÎV

AUSTRIA

»1W112005022

»1M132005023

C=»TiM-3 i

CKSAS a 1161I20C5B24


798.72


TOTAL

176777.53


Cheltuieli indirecte:

176777.53 *

Profit:

0.10000 =

0.05000 =

17 677.75

9 722.76

194455.29 *

TOTAL

GENERAL DEVIZ:

204

178.05

TVA

204178.05 *

19.0» -

38

793.83

TOTAL

cu TVA

242

971.88


-34-


tuy'

AUSTRIA

ENBOKttlttl 201® 1 1205022 ENB0UW2W 31M11200503

i

0HM3 tlMIJSH 3111112005024

; Mi .T* i T,

Anexa 2

Evaluarea lucrărilor prevăzute în scenariul 2

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz estimativ Lira canal termic

Categoria de lucrări: 0410

Preturile sunt exprimate in RON

===========“t H ======== ===============:

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE

UM

COL

. GR.TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT =

VAL MAN =

VAL UTI =

VAL TRA =

TOTAL =

= DENUMIRE

" SPOR MAT MAN UTI

A R T I

GR. /UP

001 IZJ10A1         MP.

94.000

0.00

0

DESFACEREA PROTECȚIEI DIN

TABLA A

IZOLAT

6.52

613

TERMICE

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

613

002 IZJ12A1         MP.

94.000

0.00

0

DESFACEREA IZOLAȚIILOR TERMICE DE

ORICE

11.89

1118

FEL

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

1118

003 RPIXE05A         M.C.

50.000

0.00

0

Golire conducta in vederea executării de

9.77

488

reparații, Înlocuiri

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

488

004 ACB08J1         M

60.000

30.56

1834

MONT.ȚEAVA OL PT.COND.IMB.

.PRIN SUD.EL.DN

36.81

2209

400

5.33

320

0.11

6

0.012

1

Total»

4368

004 3308013          M

60.300

642.05

38716

ȚEAVA SUDATA ELICOIDAL UZ

GENERAL

M 406,

0.00

0

4X10,31/OL 37 2 S 6898/1

0.00

0

0.91

55

0.101

6

Total»

38770

-35-

D

0

[

D


LIRACA pag

2

006 GD05H1          BUC.          16.000       33.14

530

CURBA DE SUDARE MONTATA LA ȚEVI AVIND DN      154.62

2474

=16 TOLI                                        26.14

0.05

418

1

0.006         0 Total-

3423

006 4021040          BUC.         16.000     2037.21

32595

ȚEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 426X10 OLT           0.00

0

35R S 830                                          0.00

4.62

0

74

0.513         8 Total-

32669

007 IZJ07B1         MP.           80.000        3.67

294

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU        15.38

1230

GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI              0.00

0.00

0

0

0.000         0 Total’

1524

008 IZH07B1         MP.           90.000        0.20

18

IZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-SPS1           13.08

1177

GATA CONF.GROS.30-60MM.CU CIRC.PESTE            0.00

0

TERMOIZ.PESTE 35 CM.                              0.00

0

0.000         0 Total-

1195

008 2611340           MP.           91.619       13.82

1266

@SALTEA VATA STICLA 16 KG/MC 100 MM             0.00

0

CASERATA                                             0.00

0.02

0

2

0.002         0 Total-

1268

009 IZI07B1         MP.         100.000        0.02

2

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU       10.55

1055

TABLA DE 03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 036        0.00

0

-090 M CONFECT                                   0.00

0

0.000         0 Total-

1057

009 3644077          KG          266.300        6.50

1731

TABLA ZINCATA S2028 3 X1000X2000 OL32-1N        0.00

0

CAL.l                                             0.00

0.01

0

2

0.001         0 Total-

1733

010 RPAC18E1         BUC.         16.000       12.20

195

TAIEREA IN SÂNT CU FLACARA OXIACETILENIC       36.79

589

A A ȚEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 400 MM*        0.00

0.06

0

1

0.007         0 Total-

785


TU/

AUSTRIA

ENBOKHJMI annitwa Di HO KM' a IM 11200523

1 ces:ir4o :

20118112J05W ---

| TH MM* CW UM

LIRACA pag

3

011 ACB12J1         BUC.         32.000

12.63

404

ÎMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.

135.92

4349

EXECUTATA LA POZIȚIE AVIND DN 400

20.68

662

0.02

1

0.002

0

Total»

5416

012 ACE08A1         M.C.           8.000

68.68

549

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

17.03

136

SI CANALIZARE CU: NISIP

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

686

013 RPCXA01          M.C.         60.000

0.00

0

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE

174.72

10483

<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SÂNT CANALE ETC.

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

10483

014   CZ0107A1       M.C.         50.000

248.72

12436

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

31.54

1577

CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M

46.63

2332

IN INST.NECENTRAL

3.28

164

0.364         ]

.8

Total»

16508

015 RPCD02A4         KG         1500.000

2.66

3990

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

1.58

2370

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.

0.00

0

DIN MASE PLASTICE *

0.01

14

0.001

2

Total»

6374

016 RPCD03A3         KG         1500.000

2.68

4020

ARMATURI PT.BET.ARM.LA ELEMENTE DE CTII

1.87

2805

OBIȘNUITE CU PLANS.DREPTE DIN OTEL PC 52

0.00

0

DIST.DIN MORT C

0.01

14

0.001

2

Total»

6838

017 FE31B3         M            24.000

240.41

5770

STILPI CONFECȚIONAȚI DIN OTEL PROFIL U

117.60

2822

16

0.00

0

0.57

14

0.063

2

Total»

8606

018 ACE08A1         M.C.          8.000

68.68

549

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

17.03

136

SI CANALIZARE CU: NISIP

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total»

686

CET^

K1


-37-

TU/ AUSTRIA

Bl KOWIJOtt 20100112005022 EN1S014991JM4 201CH112005023

W5M1E9Î2M?

29119112005024

t


0 D 0 [ n

n o

o B


LIRACA pag

4

019 IZI05A1         MP.          24.000

4.54

109

PROTEC TERMOIZ LA COND CU CARTON

6.50

156

BITUMINAT LEGAT CU SIRMA

0.00

0

0.02

0

0.002          0

Total=

265

020 ACE08E1         M.C.         48.000

55.35

2657

UMPLUTURA IN SÂNT LA COND.DE ALIM.CU APA

23.72

1139

SI CANALIZARE CU BALAST

0.00

0

0.00

0

0.000         0

Total=

3795


021 TSD06A1          100 MC.        0.480

0.00

0

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T

122.80

59

UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20

74.81

36

-30CM

0.00

0

0.000          0

Total=

95

022 RPCXC01A         MP.         120.000

10.71

1285

CONFECȚIONAT SI MONTAT COFRAJE OBIȘNUITE

106.90

12828

DIN CHERESTEA RASINOASE

0.33

40

0.06

8

0.007          1

Total=

14160

023 TFE15A1 .       ML.          200-000

0.43

86

împrejmuire sânt conducte termoficare

11.16

2232

0.00

0

0.01

2

0.001          0

Total=

2320

024 ACE16A1         M            16.000

0.00

0

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR

4.47

72

METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

0.00

0

CONDUCTE

0.00

0

0.000         0

Total-

72


025 RPIXE04A         M.C.         50.000

7.08

354

Umplere conducta dn 400 cu apa tratata

1.12

56

pentru instalații de incalzire

0.00

0.02

0

1

0.002

0 Total-

411

026 RPIXE02B         M            60.000

0.53

32

PROBA PRELIMINARĂ DILATARE CONTRACTARE

5.30

318

CONDUCTA DISTRIB ALIMENTARE ÎNCĂLZIRE

0.76

46

CENTRALA SAU GAZE N

0.00

0

0.000

0 Total»

395


TWf

AUSTIIA

EN150 K912K1 20100 H2Q05E2 EN001W120M 20 im tiaoMazs

QHJAS1I3ÎJCT7 2)111112005024

LIRACA pag    5

027 RPIXE03A         M            60.000

0.53

32

PROBA ETANSEITATELA PRESIUNE CONDUCTE

5.30

318

ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE NATURALE

1.37

82

PENTRU AUTORIZARE

0.00

0

0.000          0

Total-

432

028 TRA01A06        TONA        201.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0

DIST.= 6 KM.

38.00

7638

0.000          0

Total’

7638

029 TRA02A05        TONA          5.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0

DIST.= 5 KM.

27.00

135

0.000          0

Total’

135

030 TRA02B06        TONA          2.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

0.00

0

UȘOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 6KM

0.00

27.00

0

54

0.000          0

Total-

54

031 TRA01A15P       TONA        220.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

0.00

0

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

0.00

32.00

0

7040

0.000          0

Total-

7040

032 TRA06A10        TONA         80.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

0.00

0

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

0.00

0

DIST. =10KM

38.00

3040

0.000          0

Total-

3040

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA   UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

39.640   109454.18   52809.34    3934.61

18263.76

184461.89

-39-

TUV'

AUSTRIA

a 1® 11200502 DHWI4O1JM4

M1M11200502

1 CE'TFȘD

0H5M 1X01)1-JW »115112005024

] rxiMMbfnTiW

LIRACA pag 6

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (    52809.34 +       3934.61 * 0.000 +

1 188.21

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

39.640

109454.18

53997.55

3934.61

18263.76

185650.10


18263.76 * 0.000) * 0.022500 =

Cheltuieli indirecte:

 • 185650.10 * 0.10000 = Profit:

  18 565.01

  10 210.76

  214 425.87

  40 740.91

  255 166.78


 • 204215.11 * 0.05000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 214425.87 * 19.0% = TOTAL cu TVA

-40-


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro


TU/

AUSTRIA

EKMicnaw 20 IW Î12MSJ22

20IM112£CSCE3

1

CX3AS W 2N7 20 tU 112005024


D

0

[

D


Anexa 3


Evaluarea lucrărilor prevăzute în scenariul 3


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz estimativ Subtraversari pasaje Micalaca


- NR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PU MAT

VAL

MAT

=

«= DENUMIRE

PU MAN

VAL

MAN

=

=

ART

I C O L

PU UTI

VAL

UTI

*

PU TRA

VAL

TRA

=

- SPOR MAT MAN UTI

GR.

/UA GR.TOT.

T

0 T

A L

=


001 IZJ10A1

MP.

94.000

0.00

0

DESFACEREA PROTECȚIEI DIN TABLA A

IZOLAT

6.52

613

TERMICE

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total=

613

002 IZJ12A1

MP.

94.000

0.00

0

DESFACEREA IZOLAȚIILOR TERMICE DE

ORICE

11.89

1118

FEL

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total=

1118

003 RPAC18E1

BUC.

20.000

12.20

244

TAIEREA IN SÂNT

CU FLACARA

OXIACETILENIC

36.79

736

A A ȚEVILOR DIN

OTEL AVIND

DI AM.

400 MM*

0.00

0

0.06

1

0.007

0

Total=

981

004 RPIXE05A

M.C.

50.000

0.00

0

Golire conducta

in vederea

executării de

9.77

488

reparații, inlocuiri

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total=

488

005 TFE01I1

ML.

60.000

67.7 5

4065

Montarea țevii

din otel preizolate,

41.87

2512

pentru Încălzire, in canal

existent,

28.21

1693

pepat de nisip

sau suprateran, cu

0.20

12

diametrul nominal de 400 mm

Total»

8282

0.022

1


________________________-41-____________


TU/ AUSTRIA

20H2DO5C22

201041Î2DQ5G23

I CEVfljD

0HSA3 IWUSffT 20118112005024

|_TKMIMLK14W

PASAM pag

2

005 2000615          ML.           60.240

962.71

57994

Țeava neagra Dn-400/560 preizolata

0.00

0

0.00

0

0.02

1

0.002          0

Total”

57995

006 TFE02I1         BUC.         16.000

74.09

1185

Montare cot (reducție, ramificație ) de

318.17

5091

otel, preizolat, pe țeava de otel

263.76

4220

preizolata, cu diametrul nominal de 400

0.26

4

mm

Total-

10500

0.029         0

006 2000639          BUC.         16.000

2687.68

43003

Cot negru Dn = 400/560 preizolat

0.00

0

0.00

0

0.04

1

0.004          0

Total-

43003

007 TFE04I1         BUC.         20.000

9.76

195

Mansonarea țevii preizolate in zona de

29.31

586

Îmbinare sau intercalarea cu mansoane

0.00

0

din materialul mantalei , cu diametrul

0.04

1

nominal de 400 mm

Total-

782

0.005          0

007 2001013           BUC.          20.000

402.11

8042

Manșon izolare locala D= 400 mm

0.00

0

0.00

0

0.02

0

0.002          0

Total-

8043

008 TFE05I1         BUC.          8.000

10.75

86

Montarea căciulii de capat, din

13.96

112

materialul mantalei, la țevi preizolate.

0.00

0

cu diametrul nominal de 400 mm

0.04

0

0.005          0

Total-

198

008 2001028           BUC.           8.000

250.00

2000

Căciulă capat D= 400 mm

0.00

0

0.00

0

0.02

0

0.002          0

Total-

2000

-42-


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

TUV AUSTRIA

201001120552 ENBQ W91JN4 20104112005023

i cERT.nea :

OHSAS 19*91:2441 20115112005024

--


310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

PASAM pag

3

009 TFE07D1         BUC.         48.000

0.00

0

Montarea pernei de dilatare , la țevi

11.16

536

preizolate, tip IV - 360 x 40/60 x 1000

0.00

0

( 1 BUC = 0,36 mp )

0.00

0

0.000

0

Total-

536

009 2001042           BUC.          48.000

48.00

2304

Perna dilatare tip IV 360x40/60x1000

0.00

0

0.00

0

0.01

0

0.001

0

Total-

2304

010 RPIXE03A         M            60.000

0.53

32

PROBA ETANSEITATELA PRESIUNE CONDUCTE

5.30

318

ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE NATURALE

1.37

82

PENTRU AUTORIZARE

0.00

0

0.000

0

Total-

4 32

011 RPIXE03B         M            60.000

0.00

0

PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA

11.16

670

PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE

1.71

103

NATURALE INTR DIST

0.00

0

0.000

0

Total-

772

012 TSC02D1          100 MC.        1.600

0.00

0

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

0.00

0

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.

572.40

916

2

0.00

0

0.000

0

Total”

916

013 RPCT09G1         M.C.          4.000

0.00

0

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A

153.51

614

BETONULUI ARMAT DIN PEREȚI TREPTE GRINZI

53.20

213

STILPI PLACI SI PREFAB

0.00

0

0.000

0

Total”

827

014 TFE15A1         ML.          100.000

0.43

43

împrejmuire sânt conducte termoficare

11.16

1116

0.00

0

0.01

1

0.001

0

Total-

1160

015 ACE16A1         M            16.000

0.00

0

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR

4.47

72

METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

0.00

0

CONDUCTE

0.00

0

0.000

0

Total”

72


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DETERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro


TUV

AUSTRIA

WEOtWITta 20130112305022 EH B014312514 3) IM 112005023

(WWltMIJMI

| CER-.F.ÎO ] g-r—-77-7—M

201l( 112005024


D 0 0 [] o B 0


PASAM

pag    4

016 ACE08A1

M.C.          57.600       68.68

3956

UMPLUTURA IN SÂNT

.LA COND.DE ALIM.CU APA       17.03

981

SI CANALIZARE CU:

NISIP                          0.00

0

0.00

0

0.000         0 Total»

4937

017 ACE08E1

M.C.          64.000       55.35

3542

UMPLUTURA IN SÂNT

LA COND.DE ALIM.CU APA       23.72

1518

SI CANALIZARE CU

BALAST                            0.00

0

0.00

0

0.000         0 Total»

5060

018 ACE08C1

M.C.         32.000       55.01

1760

UMPLUTURA IN SÂNT

.LA COND.DE ALIM.CU APA       32.65

1045

SI CANALIZARE CU:

PIATRA SPARTA IN JURUL        0.00

0

TUB.DE DRENAJ

0.00

0

0.000         0 Total»

2805

019 L1C31A1

100 MP.        1.600        0.00

0

COMPACTARE STRAT

DE BALAST CU AJUTOR           49.96

80

PLACI VIBROCOMPACTARE SAU A ALTOR              13.73

22

UTILAJE METALICE

SIMILARE                        0.00

0

0.000         0 Total»

102

020 DB20C1

MP.           64.000        0.13

8

ASFALT TURNAT PE

PART CAROS GROS 5 CM          10.10

646

ASTER MAN

0.00

0

0.00

0

0.000         0 Total»

655

020 2600218

KG          306.500       13.80

4230

BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS         0.00

0

754

0.00

0

0.01

3

0.001         0 Total-

4232

021 ATB05A

BUC.          16.000        3.29

53

MONTAREA ELECTROZILOR PT.PH,CONDUCTIBILI       27.35

438

TATE,CL2, ETC,PE

STUTURI CU FLANSE              0.00

0

EXISTENTE

0.01

0

0.001         0 Total»

490

022 ATD19A

BUC.          16.000        0.10

2

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,                 6.70

107

REPARTITOARE SAU

LA BORNELE APARATELOR          0.00

0

PRIN:FIXARE CU ȘURUB                             0.00

0

0.000         0 Total»

109S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S. A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro


TUV

AUSTRIA

EN BO XttJOCS 201001120QSO22 EUW14W.29W 20IV11200503

Cî =tt

OHUSItOliM?

20 tU 11305024


0

□ D 0 D

0


B

I

0

0

0


5

PASAM pag

023 ACB12J1         BUC.         16.000

12.63

202

ÎMBINARE prin sudura electr.piese legat.

135.92

2175

EXECUTATA LA POZIȚIE AVIND DN 400

20.68

331

0.02

0

0.002          0

Total-

2708

024 RPIXE04A         M.C.         50.000

7.08

354

Umplere conducta dn 400 cu apa tratata

1.12

56

pentru instalații de incalzire

0.00

0

0.02

1

0.002          0

Total-

411

025 TRA01A06        TONA        201.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0

DIST.= 6 KM.

38.00

7638

0.000          0

Total-

7638

026 TRA02A05        TONA          4.900

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0

DIST.» 5 KM.

27.00

132

0.000          0

Total-

132

027 TRA02B06        TONA          1.500

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

0.00

0

UȘOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 6KM

0.00

0

27.00

40

0.000          0

Total-

40

028 TRA01A15P       TONA        224.000

0.00

0

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

0.00

0

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

0.00

0

32.00

7168

0.000          0

Total-

7168

029   CZ0107A1       M.C.          5.000

248.72

1244

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE C16MM,

31.54

158

CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M

46.63

233

IN INST.NECENTRAL

3.28

16

0.364          2

Total-

1651

030   CZ0301A1       KG          220.000

2.20

484

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

0.92

202

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB

0.14

31

37 D-6-8MM

0.01

2

0.001          0

Total-

719


_____________________           -45-


TU/

AUSTRIA


EMBOKtIJOtt aioaiî2fi«az2 ENBQ14M1J0M a IM «2005023 OHSMltSJÎW? l:200SW


r

[

D

D

O

0

o

[I

[]


PASAM pag 6

031   CZ0301B1

KG

180.000

3.22

580

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

0.61

110

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.

CENT.OB

0.14

25

37 D=10- 16 MM

0.01

2

0.001

0

Total-

716

032 RPCD04A1

KG

20.000

1.41

28

MUSTATI DE SIRMA ZINCATA D=2MM PT

•SUST.

6.98

140

TAV.LA ELEM.DE BETJ

WtM.INTROD.PRIN COFR.

0.00

0

INAINT.DE turn.be

0.00

0

0.000

0

Total-

168

033 CL25D1

M

7.000

0.00

0

PROTECȚIA MUCHIILOR

LA CANALE SI

CĂMINE

17.03

119

BETON CU CORNIER SI

RAMA OTEL

0.00

0

0.00

0

0.000

0

Total-

119

033 3270324

KG

105.000

4.05

425

CORNIER 100 X 100 X

10 MM

0.00

0

0.00

0

0.01

1

0.001

0

Total-

426

034 RPIF07E1

M

1.500

6.41

10

ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA

9.77

15

OL.DE 7 MM*

0.00

0

0.01

0

0.001

0

Total-

24

035 PK05A1

MP.

2.000

146.76

294

TABLA STRIATA PRELUCR. PE ȘANTIER SI

109.49

219

MONTATA PE PODURI

0.00

0

0.41

1

0.045

0

Total-

513

036 CB06A1

MP.

24.000

8.73

210

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE

39.07

938

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,DE TIP

0.00

0

SPECIAL

0.04

1

0.005

0

Total=

1148

Cheltuieli directe

din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

5.443   136573.50

23526.17

7868.20

15027.79

182995.66S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Mania nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro


TU'/

AUSTRIA

20 IM ttHXfflft

2OIMtt2DQ5Q23

0HUS IKil 20 tis lîîttSW

| najMMnan<Mi


PASAM pag


Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (    23526.17 +      7868.20 * 0.000 +

15027.79 * 0.000) * 0.022500 =

Total cheltuieli directe:


529.34


GREUTATE MATERIALE MANOPERA

5.443   136573.50   24055.51


UTILAJ TRANSPORT

7868.20   15027.79


TOTAL 183525.00


Cheltuieli indirecte:

183525.00 *

Profit:

201877.50 *

0.10000 =

0.05000 =

18 352.50

10 093.88

TOTAL GENERAL DEVIZ:

211 971.38

TVA      211971.38 *

19.0% =

40 274.56

TOTAL cu TVA

252 245.94S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA.

TU/ AUSTRIA

ZHB11M05E2 EMBO

ZUM 1120003

1 _____

DHSAS tWIUMT »1I61I2OBB2<


310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

Anexa 4

Lista consumatorilor de energie termică arondați la PT1 zona V Micalaca

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.501

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.504

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.509

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.510

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.514

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL515 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.51S SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.518

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.521

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.527 SCA

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.531

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.537

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.538

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.543

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.544

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.547 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.547 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.547 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.549

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.551

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.554 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.554 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.558 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.558 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.558 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.559

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.560

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.562

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.567

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.570

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.571

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.572 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.572 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.574

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.576

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL581

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.582

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.583

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.585

_    -48-

Tf fi/

IU 20100 H200S22

AUSTRIA 20104112005023


| CERT.'JD


OHSAS 1BO1:2W1 20118 «2905024


 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL502

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.503

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL505

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.506 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.506 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.506 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.506 SC.D

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.507

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.508

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.511 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.511 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.511 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.511 SC.D

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.513 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.513 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.515 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.516

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.517

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.519

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.520 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.520 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.522

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.524

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.525

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL526 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.526 SC.

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.527 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.528

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.529

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.53O SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.530 SC.

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.532 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.534

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL536

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.539 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.540

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.541 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.541 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.541 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.542

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.545

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.546

  TUf

  MUSTII*

  3100 11205022 EN IS01431SW 2010411208023

  »1H 1'2005324


 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.548

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.550 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.550 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.552 SC.A-B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.552 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.553

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.554 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.555

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.557

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.561

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.564 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.564 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.564 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.568

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.569 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.569 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.573

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL575

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.577

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.578

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.579 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.579 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.580

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.584

-50-

TU*'

AUSTRIA

ENtso 2£H00112«W22 ENtW14ai:SM 20104112005023

OHUS lUlt.2BI7 »11(1120050»


0

Anexa 5


Lista consumatorilor de energie termică arondați la PT 2 zona V Micalaca

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.602 A SC.A-B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.606

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.609

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.612 TR.I

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL612 TR.II

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.615

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.616

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.617 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.618 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.618 SC.B

D» ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.704

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.707

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL710 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.710 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.711

       • ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.714 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL714 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.716

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL718 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL718 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.721 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.722

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL723 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL729 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.729 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.730 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.730 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.236 TRONSON II

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.601

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.602 B SC.A-B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.603

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.604

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.605

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.607

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.608

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.613

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL617 SC.B

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL619 SC.A

• ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.619 SC.B

-51-


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

TU/Mtsorm.ita

aiMiiaosra O«S*SI»Jt:îW 20 U6112D0SU2*


 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL62O

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.701

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.702 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.702 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL703

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.705 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL705 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.706 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.708

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.709 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL709 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.712

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.713

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.715 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.715 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL717

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL719 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.719 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.720

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.721 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.724

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.725

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.727

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL728 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.728 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.731 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.731 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.732

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.733 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.733 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.734


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

TU^

AUSTRIA

ENBO KflliOCI amitw ENBO14ai2W zjiw tiaoaa

1

OHMS1K5I2W7 »11« 1Î2D0SW

____o________


Anexa 6

Lista consumatorilor de energie termică arondați la PT 3 Micalaca

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.172

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.183 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.183 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.187 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.199 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.204

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.214 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.241

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.167

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.168

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.169 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.169 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.169 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.170 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.170 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.171

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL173 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.173 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.173 SC.D

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.173 SC.E

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.175

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.176

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.177 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.179

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.180 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.180 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.180 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.181

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.182

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.183 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.184

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.185 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.185-186 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.187 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.188

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.189 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.189 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.190 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.190 SC.C

:                          -53-    ______________________________

TU'/

AUSTRIA

OHWWIJWI

EHBOIWJW 20104113X6223

CHSA3 IROIJWJ 20116112005024

1 rwMa»txiu«


 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.191

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.192 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.192 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.193 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.194 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL194 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.195

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.196

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.199 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL200

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.202

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.203 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.205

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL206

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.207

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.208

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.209

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.210

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL211

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.214 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.215

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.235

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.240

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.242

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.243

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.244

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.245 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL245 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.245 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.246 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.246 SC.B

-54-

TU/

AUSTRIA


I cesr.fîsO


ENtSOKttJMl aiooiiacaz2

20 SOi 112005323 OHSAS

20 M112005024


Anexa 7


Lista consumatorilor de energie termică arondați la PT 2 Micalaca

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.158 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.158 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.158 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.161

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.219 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.219 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL253A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.148

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.149

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.150 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.150 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.151 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.151 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL153

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.154

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.155

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.156

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.157 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.157 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.159 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.160

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.217

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.218 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.218 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.220

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.221

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.222 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.222 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.223

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.224

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.225

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.226

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.227

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.228 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.228 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.228 SC.C

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.229 SC.A

_ ___________ ___________ - 55 -


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

TWf

AUSTRIA

0HSOKIUM 2Q1301Î2D05022 atsouaww 20IM11205023

cîr'.-.e: •

i

ORȘÂS a 1t2Q35O24

| rMMMiancM


310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.229 SC.B

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.230

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.231

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.232

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.233

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.234

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.236 TRONSON I

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.251

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL251 SC.A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.252

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.252A

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.253

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.254

 • •  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MICALACA BL.254A

                         -56-

7U/

AUSTRIA


ENBQKIUKS 319011200502 EH ISO U312ÎM 3 IM 112DQ5Q3 DHSAS leSUWT 20116 11200524


Anexa 8

Magistrala de termoficare IV Mîcalaca - extras din proiectul inițial întocmit de ISPE București


1

"Expertiza tehnică de specialitate conform H.G.907/2016 pentru modificarea rețelei termice supraterane de agent termic primar Dn 400 aferente zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis din cartierul Micalaca, Municipiul Arad, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I." întocmită de dr.ing.Ștefan C.Stănescu - expert tehnic It, Is.