Hotărârea nr. 256/2020

Hotărârea Nr.256 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Actualizare SF Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 256 din 25 iunie 2020 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 40457/17.06.2020,

Analizând raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 40459/17.06.2020,

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad nr. 9/03.06.2020,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația Actualizare SF a obiectivului de investiție - ” Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”, Scenariul 1, cu caracteristicile și indicatorii tehnico - economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 256/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE, DESCRIEREA INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 - faza Actualizare SF

TITULAR :    MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

 • A. Valoarea investiției :  4.131.106,05 lei (inclusiv TVA)

din care :       C + M : 3.830.599,27 lei (inclusiv TVA)

 • B. Capacități - caracteristici principale :

 • - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU L=631 ml;

 • - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINEI L=491 ml;

 • - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5.

 • C. Durata de realizare a investiției: 12 luni.
 • D. Eșalonarea investiției: Conform graficului de realizare a investiției

 • E. Finanțarea investiției: Se asigură din fonduri ale bugetului local.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


  ROMÂNIA

  JUDEȚUL ARAD

  MUNICIPIUL ARAD

  CONSILIUL LOCAL


  Avizat

  SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


P R O I E C T

Nr. 226/18.06.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială

Micălaca 300 - SP 5

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 40457/17.06.2020,

Analizând raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 40459/17.06.2020,

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad nr. 9/03.06.2020,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația Actualizare SF a obiectivului de investiție - ” Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”, Scenariul 1, cu caracteristicile și indicatorii tehnico - economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


GL/ G.L.

Serviciul Investiții ,

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.din

________2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE, DESCRIEREA INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 - faza Actualizare SF -

TITULAR :    MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI :

 • A. Valoarea investiției :  4.131.106,05 lei (inclusiv TVA)

din care :       C + M : 3.830.599,27 lei (inclusiv TVA)

 • B. Capacități - caracteristici principale :

 • - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU L=631 ml;

 • - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINEI L=491 ml;

 • - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5.

 • C. Durata de realizare a investiției : 12 luni .
 • D. Eșalonarea investiției : Conform graficului de realizare a investiției

 • E. Finanțarea investiției :   Se asigură din fonduri ale bugetului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40457 din 17.06.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019  -

privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici - ai obiectivului de investiție: "Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Necesitatea și oportunitatea lucrării de reabilitare a sistemului de canalizare pluvială existent rezultă din vulnerabilitatea la ploi torențiale a zonei Micălaca 300, cauzată fie de diametrele colectoarelor existente, fie de lipsa acestora pe traseul cuprins între pasajul de pe str. Voinicilor și pasajul rutier existent pe B-dul N. Titulescu.

De asemenea, cotele terenului din zona menționată, cu minim în dreptul societății GEMI CENTER, duc la acumularea apei pluviale și stagnarea ei pe partea carosabilă. Prin urmare, circulația se desfășoară greu, ceea ce produce disconfort și lipsă de siguranță locuitorilor din zonă și celor aflați în tranzit.

În plus, există probleme în funcționarea colectorului existent pe str. Cetinei și în continuare pe str. N. Titulescu și str. Dr. Cornel Radu, ceea ce necesită intervenții destul de dese ale operatorului local pentru decolmatare.

O altă problemă majoră se referă la funcționarea stației de pompare existente SP5, datorită faptului că pompele care operează în prezent sunt uzate fizic, moral și mari consumatoare de energie, necesitând înlocuirea cu agregate de pompare performante. Astfel propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție: ”Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”.

P R I M A R, Călin BIBARȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA TEHNICĂ
Serviciul Investiții

Nr. 40.459/17.06.2020

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: referat de aprobare înregistrat cu nr. 40.457/17.06.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiție ” Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”, proiect realizat de către S.C. IMPO CONSTRUCT S.R.L., proiect nr. 1148 / 2018.

Necesitatea și oportunitatea lucrării de reabilitare a sistemului de canalizare pluvială existent rezultă din vulnerabilitatea la ploi torențiale a zonei Micălaca 300, cauzată fie de diametrele colectoarelor existente, fie de lipsa acestora pe traseul cuprins între pasajul de pe str. Voinicilor și pasajul rutier existent pe B-dul N. Titulescu.

De asemenea, cotele terenului din zona menționată, cu minim în dreptul societății GEMI CENTER, duc la acumularea apei pluviale și stagnarea ei pe partea carosabilă. Prin urmare, circulația se desfășoară greu, ceea ce produce disconfort și lipsă de siguranță locuitorilor din zonă și celor aflați în tranzit.

În plus, există probleme în funcționarea colectorului existent pe str. Cetinei și în continuare pe str. N. Titulescu și str. Dr. Cornel Radu, ceea ce necesită intervenții destul de dese ale operatorului local pentru decolmatare.

O altă problemă majoră se referă la funcționarea stației de pompare existente SP5, datorită faptului că pompele care operează în prezent sunt uzate fizic, moral și mari consumatoare de energie, necesitând înlocuirea cu agregate de pompare performante.

Din punct de vedere structural, soluția tehnică este fezabilă.

Scenariile propuse:

La baza actualizării studiului de fezabilitate au stat 2 scenarii tehnico-economice de realizare a obiectivelor propuse:

Scenariul 1:
 • • Pe B-dul N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat Dn 315, 400, 500mm, cu lungimea de circa L=631m, tuburi PP corugat dispus în zona mediană a drumului, parțial în carosabil, parțial în zona verde și stație de pompare ape pluviale, pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon și depozit iar înainte de intrarea în stația de pompare, proiectată, se va realiza o cameră cu grătar, pentru reținerea eventualel or corpuri aflate în suspensie.

 • • Pe Str. Cetinei-Str. N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat cu Dn 400,500 mm, care preia debitul meteoric provenit de la stația de pompare proiectată, de pe B-dul N.Titulescu;pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon lungimea totală a acestui colector este de cca. L= 491m, conductă de refulare din PE HD 100, Dn560 mm, lungimea totalăeste de cca. L= 747m, până la intersecția cu Str. dr. Cornel Radu; vor fi preluate toate colectoarele secundare și racordurile existente pe traseului propus. Tot acest debit pluvial va fi descărcat în colectorul existent și de aici în stația de pompare SP5, existentă, care are amplasamentul în spatele blocului 327 de pe Str.llie Măduța. Se va monta si un separator de namol si hidrocarburi.

 • • Reabilitare stație de pompare existentă SP5 - se propune înlocuirea pompelor existente cu

pompe performante, care vor tine seama de aportul de debit meteoric ca urmare a realizării noii canalizări de pe B-dul N.Titulescu. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile hidraulice interioare, și automatizările aferente manevrării stavilelor. Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341, 20/0,4 kV, 400 kVA (Bloc 361  - Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu

ACYAbY3x240+120mmp, având lungimea de cca. 730 m.

 • • Racord electric statie de pompare proiectată - Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341, 20/0,4 kV, 400 kVA {Bloc 361 -Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu ACYAbY3x150+70mmp având lungimea de cca. 270 m.

Toate subtraversările liniilor de tramvai se vor realiza în varianta foraj orizontal cu introducerea concomitentă a tubului de protecție, la o adâncime de minimum 1,50m față de generatoarea superioară a acestuia.

Stația de pompare apă pluvială, proiectată se va realiza în soluția cheson deschis cu lansarea acestuia până la cota finală, diametrul fiind de 4,00m. Se va institui o zonă de protecție a acesteia prin împrejmuirea ei cu un gard din plasă de sârmă, pe o suprafață de 10x10m. De asemenea, se va monta o copertină deasupra stației de pompare care va proteja tabloul electric de intemperii. Accesul din spre B-dul N.Titulescu spre amplasamentul stației de pompare propuse, se va realiza cu dale din beton.

Stația de pompare a fost dimensionată astfel încât să funcționeze, la atingerea volumelor maxime ale ploii de calcul și ca bazin de retenție pentru a putea prelua hidrograful maxim(vârful de debit).

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - QSTATIE=469.3 l/s.

 • - Hp =13.1mCA

 • - PSTATIE=90kW/buc.

În acest scenariu stația de pompare proiectată, se propune a fi dispusă în bucla de întoarcere a tramvaielor de pe B-dul N.Titulescu.

Scenariul 2:
 • • Pe B-dul N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat Dn 315, 400, 500mm, cu lungimea de circa L=631m, tuburi PP corugat dispus în zona mediană a drumului, parțial în carosabil, parțial în zona verde și stație de pompare ape pluviale, pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon și depozit iar înainte de intrarea în stația de pompare, proiectată, se va realiza o cameră cu grătar, pentru reținerea eventualel or corpuri aflate în suspensie.

 • • Pe Str.Cetinei-Str.N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat cu Dn 400,500 mm, care preia debitul meteoric provenit de la stația de pompare proiectată, de pe B-dul N.Titulescu;pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon lungimea totală a acestui colector este de cca.L= 491m,conductă de refulare din PE HD 100, Dn 560 mmlungimea totalăeste de cca.L= 747m ,până la intersecția cu Str.dr.Cornel Radu; vorfi preluate toate colectoarele secundare și racordurile existente pe traseului propus. Tot acest debit pluvial va fi descărcat în colectorul existent și de aici în stația de pompare SP5, existentă, care are amplasamentul în spatele blocului 327 de pe Str. Ilie Măduța. Se va monta si un separator de namol si hidrocarburi.

 • • Reabilitare stație de pompare existentă SP5 - Vor fi înlocuite instalațiile hidraulice interioare, și automatizările aferente manevrării stavilelor.

 • • Racord electric statie de pompare proiectată - Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341, 20/0,4 kV, 400 kVA {Bloc 361 -Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu 3x150+70 mmp având lungimea de cca. 270 m.

Toate subtraversările se vor realiza în varianta foraj orizontal cu introducerea concomitentă a tubului de protecție, a o adâncime de minimum 1,50m, față de generatoarea superioară a acestuia.

Stația de pompare apă pluvială, proiectată se va realiza în soluția cheson deschis cu lansarea acestuia până la cota finală, diametrul fiind de 4,00m.Se va institui o zonă de protecție a acesteia prin împrejmuirea ei cu un gard din plasă de sârmă, pe o suprafață de 20*20m. De asemenea, se va monta o copertină deasupra stației de pompare care va proteja tabloul electric de intemperii. Accesul din spre B-dul N.Titulescu spre amplasamentul stației de pompare propuse, se va realiza cu dale din beton.

Stația de pompare a fost dimensionată astfel încât să funcționeze, la atingerea volumelor maxime ale ploii de calcul și ca bazin de retenție pentru a putea prelua hidrograful maxim(vârful de debit).

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - QSTATIE=469.3 l/s.

 • - Hp = 13.1mCA

 • - PSTATIE=90kW/buc.

În acest scenariu stația de pompare proiectată se propune a fi dispusă în punctul de cotă minimă de pe B-dul N.Titulescu, vizavi de GEMI CENTER, în spațiul verde existent, pe sensul spre pasajul Voinicilor.

Analizând cele două variante propuse se consideră că varianta 1 este atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar cea mai bună.

Scenariul recomandat de către Proiectant este: Scenariul 1 atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

Avantajele ce rezidă în urma acestei alegeri sunt următoarele;

 • - dispunerea mediană a colectorului de pe B-dul N.Titulescu, prezintă avantajul realizării unor legături de la gurile de scurgere .aferente celor două sensuri, la căminele de vizitare mai scurte, în conformitate cu recomandările tehnice existente;

 • - numărul căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere este mai mic decât în cazul scenariului 2;

 • - dispunerea stației de pompare, proiectate, este mai avantajoasă datorită lungimii mult mai mici a conductei de refulare;

 • - valoare mai mică de investiție.

Obiectele care compun obiectivul de investiții sunt:

- Obiect 1 - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU

 • 1. Colector pluvial PP corugat

Di = 315 mm - 231 ml

Di = 400 mm - 154 ml

Di = 500 mm - 246 ml

 • 2. Colector geigere PP corugat

Di = 250 mm - 252 ml

(Geigere - 27 buc)

 • 3. Stație de pompare cheson

-cheson cu diametrul de D=4,0m și adâncimea de 7,0m în care vor fi dispuse 3 pompe, pentru ape pluviale (2+1R), cu următoarele caracteristici:

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - QSTATIE=469.3 l/s.

 • - Hp =13.1mCA

- PSTATIE=90kW/buc.

 • 4.Cămine de vizitare - 15 buc

5.Subtraversare drum - 15 ml

6.Subtraversare linii tramvai - 36 ml

 • - Obiect 2 - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINEI

 • 1. Colector pluvialPP corugat

 • - Di = 400 mm - 164 ml

 • - Di = 500 mm - 327 ml

 • 2. Colector geigere PP corugat

 • - Di = 250 mm - 145 ml

 • - Geigere - 24 buc

 • 3. Conductă de refulare

-PE-HD100, Dn560, cu lungimea de, L=747,00m

4.Separator de nămol și hidrocarburi

 • 5.Cămine de vizitare - 11 buc

6.Subtraversare linii tramvai - 18 ml

 • - Obiect 3 - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5

 • - Vor fi montate 2+1 pompe de aceeași factură, respectiv pompe axiale cu montaj vertical, cu următoarele caracteristici - Q=469.3 l/s, Hp=13,1 mH2O, cu puterea de P=44 kW; pompele vor fi livrate cu tabloul de automatizare, control, precum și cu toate accesoriile necesare;

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI :

 • A. Valoarea investiției : 4.131.106,05 lei (inclusiv TVA)

din care :       C + M : 3.830.599,27 lei (inclusiv TVA)

 • B. Capacități - caracteristici principale :
 • - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU L=631 ml;

 • - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINEI L=491 ml;

 • - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5.

 • C. Durata de realizare a investiției : 12 luni .
 • D. Eșalonarea investiției : Conform graficului de realizare a investiției

 • E. Finanțarea investiției : Se asigură din fonduri ale bugetului general consolidat și alte surse atrase în condițiile legii.

Considerații juridice:

Prezenta documentație se propune spre avizare conform cu:

 • - HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale ;

Față de cele de mai sus ,

PROPUNEM,

Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții: ” Actualizare SF - Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5”.

DIRECTOR EXECUTIV.

ȘEF SERVICIU, Giurgiu Lucia


ÎNTOCMIT.

Deac Paul


Portaru Elena

VIZAT JURIDICProiect nr. 1148/2018

" REABILITARE SISTEM DE


CANALIZARE PLUVIALA MICA IAC A


ZONA 300 SP5 "l?țwFaza de proiectare

Beneficiar


S.F.actualîzatORAȘUL ARAD


Amplasament:


MUNICIPIUL ARAD, JUD.ARAD

Proiectant general

SC IMPO CONSTRUCT SRL

Șef proiect ing.Costel Cucu
i Telefon 0726/0911 11

E-mai!: impoconstnjct@yahoo.com


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

1148 din: 2018         Pagina:

"REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5"

Beneficiar : PRIMĂRIA ORAȘULUI ARAD

Beneficiar: Proiect: Amplasament: Faza de proiectare:


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF actualizat

Proiect nr: 1148 din: 2018

Pagina:FIȘA PROIECTULUI
 • 2. Faza de proiectare: S.F. actualizat

 • 3. Proiect (contract)nr.l 148/2018

 • 4. BeneficiarMunicipiulArad

 • 5. Proiectant de specialitate : S.C. IMPO CONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA

 • 6. Data elaborării:aprilie 2018


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

1148 din: 2018 Pagina:

LISTA SEMNĂTURI


SEF PROIECT:

PROIECTANT!:


ing. Cucu Costel


ing. AzanfireValentin 1


ing. Cioată Mihaela

ing. Ștreangă Adrian

DESENAT:ing. Apăscăriței Rd^enBORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A/ PIESE SCRISE
 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Colectiv de elaborare

 • 3. Borderou de piese scrise și desenate

4 Studiu geotehnic

 • 5. Memoriu tehnic

 • 6. Breviar de calcul

 • 7 Grafic de eșalonare a investiției

 • 8 Devizul general

B/ PIESE DESENATE
 • 1. Plan de încadrare în zonă - rețea de canalizare pluvială

 • 2. Planuri de situație - rețea de canalizare pluvială

 • 3. Detalii

  Beneficiar:

  Proiect:

  Amplasament:

  Faza de proiectare:

  Proiect nr:


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5 MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

1148 din: 2018                                          Pagina:

MEMORIU TEHNIC

Prezentul memoriu este întocmit conform HG. nr. 907 /2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii de elaborare al devizului general pentru obiective de investiții, normele de conținut specifice fazei de proiectare.

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem de canalizare pluvială Micălaca

zona 300 SP5"

 • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor:Primăria MunicipiuluiArad

 • 1.3.   Ordonator de credite(secundar,terțiar):nu este cazul

 • 1.4.   Beneficiarul investiției:Primăria Municipiului Arad

 • 1.5.  Elaboratorul studiului.S.C. 1MPO CONSTRUCTS.R.L.SUCEAV A

2.SITUAȚIAEXISTENTĂȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI
 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

- NU ESTE CAZUL-

 • 2.2  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Proiectul are drept scop realizarea unui sistem care să funcționeze în conformitate cu necesitățile actuale, atât în ceea ce privește colectarea apelor pluviale pe suprafața studiată, cât și transportul, pomparea și evacuarea acesteia.

Strategiile de dezvoltare ale comunelor în perioada 2014-2020, trebuie sa îndeplinească un număr de criterii pentru a fi fezabile.

Aceste criterii sunt:

Compatibilitatea cu Programul National de Dezvoltare Locala;

Relevanta strategiei de dezvoltare pentru grupul tinta caruia i se adreseaza;

Complementaritatea cu alte proiecte;

Posibilitățile implicării sectorului privat;

Intervalul de timp necesar implementării strategiei;

Prin proiect vor fi indeplinite obiectivele propuse in Mașter Planul Județean si anume: Asigurarea necesarului de apa potabila corespunzătoare calitativ si cantitativ consumatorilor si gospodăriilor comunei cu respectarea Legii 452/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

Creșterea gradului de confort si a nivelului de trai a) locuitorilor comunei;


Creșterea siguranței de sanatate a populației;

- Creșterea atractivitatii zonei pentru atragerea de investitori si stabilirea tinerilor in zona;

Soluțiile aplicate în proiect au la bază studiile de teren conform metodologiei în acest domeniu și a legislației in vigoare, după cum urmeaza:

Legea 50/1991 modificata și completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor;

H.G. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivele/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice;

Legea 107/1996 Legea apelor cu completările si modificările ulterioare;

H.G. 930/2006 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica;

Directiva nr.98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusa in

legislația romaneasca prin Legea 458/2002 privind calitatea apei destinata consumului uman;

NP 133/2013 Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților;

Legislația de mai sus nu are caracter limitativ.

 • 2.3.Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Prezenta documentație se referă la necesitatea rezolvării disfuncționalităților care apar, în cazul unor ploi de mare intensitate și cu durată mare, ca urmare a depășirii capacității de evacuare a colectoarelor existente în zonă.

S-a constatat faptul că atât diametrele colectoarelor existente, cât mai ales lipsa acestora pe traseul cuprins între pasajul de pe Str.Voinicilor și pasajul rutier existent pe B-dul N.Titulescu, fac ca această zonă să fie extrem de vulnerabilă la ploi torențiale. De asemenea, cotele terenului din zona studiată, cu un minim în dreptul societății GEMI CENTER, are ca rezultat acumularea apei pluviale căzută pe această suprafață și stagnarea ei pe partea carosabilă. Acest fapt conduce la disconfort atât riveranilor cât și celor care tranzitează această zonă.

De asemenea pe Str.Cetinei și în continuare pe Str.N.Titulescu până la intersecția cu Str.dr.Cornel Radu, există probleme în funcționarea colectorului existent, fiind necesare intervenții destul de dese ale operatorului locali (Compania de Apă Arad) pentru decolmatare.

O altă problemă majoră se referă la funcționarea stației de pompare existente SP5, datorită faptului că pompele care operează în prezent sunt uzate fizic, moral și mari consumatoare de electricitate, necesitând înlocuirea lor cu agregate de pompare performante.

Prin lucrările propuse se dorește realizarea unui sistem care să funcționeze în conformitate cu necesitățile actuale, atât în ceea ce privește colectarea apelor pluviale pe suprafața studiată, cât și transportul, pomparea și evacuarea acesteia.

Menționăm faptul că pe întreg traseul în cauză, vor fi preluate toate colectoarele pluviale secundare, precum și toate racordurile existente ale diferiților beneficiari afectați de lucrările propuse.

Entitatea responsabilă cu implementarea acestui proiect este Primăria Municipiului Arad. în

calitate de investitor și beneficiar.

 • 2.4.Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Prin realizarea investiției „Reabilitare sistem de canalizare pluvială Mieălaca zona 300 SP5" se va urmări eliminarea pericolului actual la care este supusă această zonă a municipiului de afi inundată,afectând locuințele,terenurile și străzile existente.

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea investiției,are ca obiectiv eliminarea pericolului actual la care este supusă această zonă a municipiului de a fi inundată,afectându-se locuințele din perimetrul străzilor cuprinse în studiu.

Având în vedere analizele efectuate de Compania de Apă Arad în calitate de operator, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad, în calitate de investitor ,a apărut ca necesară rezolvarea disfuncționalităților care apar în zona studiată în cazul unor ploi torențiale.

In prezent sistemul de canalizare al apelor pluviale din zona studiată, nu funcționează la parametrii optimi, principala cauză constituind-o subdimensionarea sau chiar lipsa, pe unele tronsoane, a unor colectoare dimensionate corespunzător.

Dezvoltarea economica și socială durabilă a unei localități depinde în mare măsura de dotările edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare pentru desfășurarea activităților potențialilor investitori sau consumatori și a unui standard de viață ridicat.

Conform celor prezentate este necesarăși oportună, investiția ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate

 • 3. IDENTIFICAREA,PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SCENARII
Scenarii propuse:

Se propun două scenarii tehnico-economice, avănd aceeași capacitate funcțională, însă caracteristici constructive diferite.

VARIANTA 1:

• Pe B-dul N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugatDn 315, 400, 500mm, cu lungimea de circa L=631m, tuburi PP corugat dispus în zona mediană a drumului, parțial în carosabil, parțial în zona verde și stație de pompare ape pluviale, pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon și depozit iar înainte de intrarea în stația de pompare, proiectată, se va realiza o cameră cu grătar, pentru reținerea eventualelor corpuri aflate în suspensie.

• Pe Str.Cetinei-Str.N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat cu Dn 400,500 mm, care preia debitul meteoric provenit de la stația de pompare proiectată, de pe B-dul N.Titulescu;pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon lungimea totală a acestui colector este de cca.L= 49Im,conductă de refulare din PE HD 100,Dn560 mmlungimea totalăeste de cca.L= 747m ,până la intersecția cu Str.dr.Cornel Radu; vorfi preluate toate colectoarele secundare și racordurile existente pe traseului propus. Tot acest debit pluvial va fi descărcat în colectorul existent și de aici în stația de pompare SP5. existentă, care are amplasamentul în spatele blocului 327 de pe Str.llie Măduța.Se va monta si un separator de nămol si hidrocarburi.

 • •   Reabilitare stație de pompare existentă SP5 - se propune înlocuirea pompelor existente cu pompe performante, , care vor tine seama de aportul de debit meteoric ca urmare a realizării noii canalizări de pe B-dul N.Titulescu. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile hidraulice interioare, și automatizările aferente manevrării stavilelor.Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341, 20/0,4 kV, 400 kVA {Bloc 361 - Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu ACYAbY3x240+120mmp având lungimea de cca. 730 m.

 • •    Racord electric statie de pompare proiectată - Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341,20/0,4 kV, 400 kVA {Bloc 361 - Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu ACYAbY3xl50+70mmp având lungimea de cca. 270 m.

Toate subtraversările liniilor de tramvai se vor realiza în varianta foraj orizontal cu introducerea concomitentă a tubului de protecție, ia o adâncime de minimum l,50m,față de generatoarea superioară a acestuia.

Stația de pompare apă pluvială, proiectată se va realiza în soluția cheson deschis cu lansarea acestuia până la cota finală, diametrul fiind de 4,00m. Se va institui o zonă de protecție a acesteia prin împrejmuirea ei cu un gard din plasă de sârmă, pe o suprafață de 10x1 Om. De asemenea, se va monta o copertină deasupra stației de pompare care va proteja tabloul electric de intemperii. Accesul din spre B-dul N.Titulescu spre amplasamentul stației de pompare propuse, se va realiza cu dale din beton.

Stația de pompare a fost dimensionată astfel încât să funcționeze, la atingerea volumelor maxime ale ploii de calcul și ca bazin de retenție pentru a putea prelua hidrograful maxim(vârful de debit).

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

- Qstatie=469.3 1/s.

-Hp =13.1mCA

* PsTATIE=90kW/bUC.

în acest scenariu stația de pompare proiectată, se propune a fi dispusă în bucla de întoarcere a tramvaielor de pe B-dul N.Titulescu.

VARIANTA 2.
 • •   Pe B-dul N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat Dn 315, 400, 500mm, cu lungimea de circa L“631m, tuburi PP corugat dispus în zona mediană a drumului, parțial în carosabil, parțial în zona verde și stație de pompare ape pluviale, pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon și depozit iar înainte de intrarea în stația de pompare, proiectată, se va realiza o cameră cu grătar, pentru reținerea eventualelor corpuri aflate în suspensie.

 • •   Pe Str.Cetinei-Str.N.Titulescu - colector pluvial din tuburi PP corugat cu Dn 400,500 mm, care preia debitul meteoric provenit de la stația de pompare proiectată, de pe B-dul N.Titulescu;pe traseul colectorului propus vor fi dispuse cămine de vizitare și guri de scurgere cu sifon lungimea totală a acestui colector este de cca.L= 49Im,conductă de refulare din PE HD 100, Dn 560 mmlungimea totalăeste de cca.L- 747m ,până la intersecția cu Str.dr.Cornel Radu; vorfi preluate toate colectoarele secundare și racordurile existente pe traseului propus. Tot acest debit pluvial va fi descărcat în

colectorul existent și de aici în stația de pompare SP5, existentă, care are amplasamentul în spatele blocului 327 de pe Str.llie Măduța.Se va monta si un separator de nămol si hidrocarburi.

 • •   Reabilitare stație de pompare existentă SP5 - Vor fi înlocuite instalațiile hidraulice interioare, și automatizările aferente manevrării stavilelor.

 • •   Racord electric statie de pompare proiectată - Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, se va realiza, din postul de transformare nr. 8341,20/0,4 kV, 400 kVA {Bloc 361 - Micălaca III), printr-o linie electrică subterană de 0,4 kV cablu 3xl50+70mmp având lungimea de cca. 270 m.

Toate subtraversările se vor realiza în varianta foraj orizontal cu introducerea concomitentă a tubului de protecție, a o adâncime de minimum 1,50m, față de generatoarea superioară a acestuia.

Stația de pompare apă pluvială, proiectată se va realiza în soluția cheson deschis cu lansarea acestuia până la cota finală, diametrul fiind de 4,00m.Se va institui o zonă de protecție a acesteia prin împrejmuirea ei cu un gard din plasă de sârmă, pe o suprafață de 20*20m. De asemenea, se va monta o copertină deasupra stației de pompare care va proteja tabloul electric de intemperii. Accesul din spre B-dul N.Titulescu spre amplasamentul stației de pompare propuse, se va realiza cu dale din beton.

Stația de pompare a fost dimensionată astfel încât să funcționeze, la atingerea volumelor maxime ale ploii de calcul și ca bazin de retenție pentru a putea prelua hidrograful maximfvârful de debit).

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - Qstatil=469.3 1/s.

 • - Hp = 13.1mCA

 • - Psta'i ic=90kW/buc.

In acest scenariu stația de pompare proiectată se propune a fi dispusă în punctul de cotă minimă de pe B-dul N.Titulescu, vizavi de GEMI CENTER, în spațiul verde existent, pe sensul spre pasajul Voinicilor.

Analizând cele două variante propuse se consideră că varianta 1 este atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar cea mai bună.

Avantajele ce rezidă în urma acestei alegeri sunt următoarele;

 • - dispunerea mediană a colectorului de pe B-dul N.Titulescu, prezintă avantajul realizării unor legături de la gurile de scurgere .aferente celor două sensuri, la căminele de vizitare mai scurte, în conformitate cu recomandările tehnice existente;

 • - numărul căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere este mai mic decât în cazul scenariului 2;

 • - dispunerea stației de pompare, proiectate, este mai avantajoasă datorită lungimii mult mai mici a conductei de refulare;

valoare mai mică de investiție.

Scenariu] recomandat de proiectant este VARIANTA 1 din motive tehnice.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de următoarele criterii generale:

 • - utilizarea de materiale și tehnologii modeme, verificate, de mare fiabilitate, care să permită exploatarea comodă (durata de serviciu de minim 50 ani)

 • - reducerea sensibilă a consumului de energie

 • - respectarea normelor, standardelor și legislației în vigoare cu privire la calitatea, protecția mediului, sănătate, izolații termice și hidrofuge, tehnica și securitatea muncii, protecția la foc, seisme.

MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SPS MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD SF

1148 din: 2018 Pagina:

etc.

- rețelele edilitare vor fi prevăzute cu toate accesoriile necesare

Pozarea conductelor se va face astfel încât să asigure protecția contra înghețului, conform STAS 6054 (minim 70 cm).

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului
 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan. suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune. zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul municipiuluiArad, Jud.Arad.

In aceste condiții, suprafețele de teren ocupate temporar și definitiv sunt:

Lungimea totală a rețelei de canalizare pluvială B-dul N.Titulescu-Str.Cetinei. este de L=631m; dispune de un număr de 15 cămine de vizitare și 24 de guri de scurgere cu sifon și depozit.

De asemenea, stația de pompare și camera grătar, suprafața ocupată temporar, pe durata execuției lucrărilor, este de:

S=631 m x 1,00m = 631 mp

- suprafața de teren ocupată definitiv, este:

S“15 buc. x 1,00mp + 24buc x 0,5m + 20,00m x 20,Om = 427,Omp

Lungimea totală a rețelei de canalizare pluvială Str.Cetinei-Str.N Jitulescu-intersectie cu Str.dr.Comel Radu, este de L=491m; dispune de un număr de 11 cămine de vizitare și 27 de guri de scurgere cu sifon și depozit,respectiv de o conductă de refulare cu lungimea de 747m și un separator de nămol și hidrocarburi.

■ suprafața ocupată temporar, pe durata execuției lucrărilor, este de:

S = (491+747) x l,00m = 1238mp

-suprafața de teren ocupată definitiv, este:

S = 1 Ibuc. x l,00mp + 27 buc x 0,5m-6,0mx6,0m = 60,5mp

Lungimea totală a branșamentului electric trifazat subteran pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare nou proiectate, realizat cu cablu tip ACYAbY 3x1504-70, este de L=270m.

Este necesar un bloc de măsură și protecție trifazat BMPT care se va monta pe suport metalic in apropierea statiei de pompare nou proiectate.

Inaceste condiții, suprafețele de teren ocupate temporar sunt: S=270m x 1 OOm = 270mp.

Lungimea totală a branșamentului electric trifazat subteran pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare SP%, realizat cu cablu tip ACYAbY 3x240+120, este de L=730m.

Este necesar un bloc de măsură și protecție trifazat BMPT5 care se va monta pe suport metalic in apropierea statiei de pompare SP5.

Inaceste condiții, suprafețele de teren ocupate temporar sunt: S=730m x lOOrn = 730mp.

Terenul pe care se va amplasa rețeaua de canalizare se află în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului local al municipiului Arad.conform Ordonanței 43/1997 republicată cu modificările și completările ulterioare ți sunt cuprinse in PUG al municipiului Arad.

MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

1148 din: 2018                Pagina:

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Amplasamentul se află în zona Micălaca Zona 300, în perimetrul cuprins între pasajul rutier de pe B-dul N.Titulescu, până la pasajul de pe Str.Voinicilor, Str.Cetinei, Str.N.Titulescu, până la intersecția cu Str.dr.Comel Radu.

Stația de pompare existentă, supusă reabilitării, se află situată în spatele blocului nr.327, de pe Str.llie Măduța.

 • c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Micălaca este situat în estul Aradului,delimitai la nord de calea ferată Arad-Deva,la est de șoseaua de centură,la sud de strada Marginei și la vest de râul Mureș.

 • d) Surse de poluare existente în zonă;

In perioada de topire a zăpezilor cât și în perioada de precipitații abundente apele pătrund în curțile și subsolurile caselor provocând atât pagube materiale cât și având consecințe negative asupra omului și sănătății sale.

Aluminiul eliberat de apa ploilor slăbește rădăcinile copacilor,ducând la dispariția acestora.

 • e) Date climatice și particularități de relief;

Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează în luna iunie(88,6 mm), în general sezonul cald înregistrând 58% din cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor din vest. Se mai înregistrează un maxim secundar în lunile de toamnă (24% din cantitatea medie anuală)

Datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul anului advecției aerului umed din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă a Apusenilor, de aici și explicația frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120.

fjExistența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare. în măsura în care pot fi identificate;

In zonastudiată există rețele edilitare, motiv pentru care, proiectantul a solicitat avize de la toți deținătorii de rețele, în conformitate cu HG. nr. 907 /2016.

La începerea lucrărilor beneficiarul și constructorul vor convoca în mod obligatoriu reprezentanții organelor locale care sunt posesoare de conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului conductei proiectate, în vederea identificării lor.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;- nu este cazul

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;- nu este cazul

Realizarea lucrărilor propuse în prezentul proiect nu necesită relocări de utilități. g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • a. date privind zonarea seismică; Zona seismică : f

  Beneficiar:

  Proiect: Amplasament: Faza de proiectare:

  Proiect nr:


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SPS

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

114B din: 2018        Pagina:

 • b. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Pentru obiectivul studiat s-au constatat următoarele caracteristici de fundare:

 • A. Stratul de fundare : Praf argilos cu pietriș

 • •     Adâncimea minima de fundare: D£>- 0.90

 • B. Stratul de fundare : Nisip prăfos cu pietriș

 • •     Adâncimea minima de fundare: Df>- 1.80 m

 • •     Presiunea convențională : 230 KPa.

 • C. Stratul de fundare : Pietriș și bolovăniș în liant nisipos-prăfos

 • •     Adâncimea minima de fundare: Df>- 2.60 m

 • •     Presiunea convențională : 350 KPa .

 • c.  date geologice generale;

Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, în conformitate cu normativul P 100 -1/2013sunt:

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani este : 0,16g

Perioada de colt Tc= 0,7

Adâncimea de îngheț conform STAS 6054/77 este la - 70/80 cm de la cota terenului natural.

date geotehnîce obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

încadrarea in categoria geotehnică se face in conformitate cu Normativul NP 074/2007 „Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetatarii geotehnice a terenului de fundare”. Categoria geotehnică a sistemului construcție - teren indica riscul geotehnic la realizarea unei construcții.

Acest risc depinde de 2 factori si anume: factori legați de teren(conditii de teren si apa subterana) si factori legați de structura si vecinătățile acestora. Conform acestor factori rezulta categoria geotehnică II-risc moderat.

Fisele forajelor se regăsesc in studiul geotehnic.

 • d.  încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; încadrarea zonei in P.A.T.N. - PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezintă un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive se analizează si se încadrează.

în înțelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane

- Intensitatea seismică MSK - 6

-Alunecări de teren,potențial de producere primară - ridicat

 • e. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a


documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrografic,zona corespunde bazinului hidrografic al râului Mureș, cu afluențiisăiCrișul Alb și de câteva râuri care fac parte din rețeaua hidrografică a Crișului Negru (Teuz, Sartiș).

Lacurile sunt de origini diferite, naturale de luncă și antropogene (Cladova și Tauț).

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologici- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Studiu de fezabilitate își propune să fundamenteze posibilitatea realizăriiunei rețele de canalizare pluvială.

Canalizarea ce se va realiza pe pe două tronsoane:

- B-dul N.Titulescu-Str.Cetinei - L=631m- un număr de 16 cămine de vizitare și 24 de guri de scurgere cu sifon și depozit.

De asemenea, stația de pompare și camera grătar, dispuse în bucla de întoarcere a tramvaielor fac parte din sistem.

- Str.Cetinei-Str.N Jitulescu-intersectie cu Str.dr.Comel Radu - L=491m- un număr de 11 cămine de vizitare și 27 de guri de scurgere cu sifon și depozit,respectiv de o conductă de refulare cu lungimea de 747 m.

Stația de pompare ape pluviale existentă, SP5, situată în spatele BL.327, de pe Str.llie Măduța se propune a fi reabilitată.

Diametrele , pantele și adâncimea de pozare a canalizării vor fi stabilite prin calcule conform normativelor și STAS-urilor în vigoare la data realizării proiectului tinându-se seama de volumul de precipitații în perioadele cele mai ploioase și de cantitatea de apă provenită din topirea zăpezilor.

Rețeaua de canalizare ce se va realiza va colecta apele meteorice prin guri de scurgere stradale și vor fi preluate de toate colectoarele secundare și racordurile existente pe traseului propus.

Se va ține seama și de normativele impuse de mediu privind descărcarea apelor pluviale în ape curgătoare. Pentru aceasta se vor realiza ridicările topografice necesare .

Pe rețeaua de canalizare pluvială se vor prevedea cămine de vizitare pentru limitarea vitezei apei în conducte , pentru schimbarea de direcție , pentru curățarea canalizării și pentru racordarea gurilor de scurgere. In cazul în care rețeaua proiectată va afecta racordurile și branșamentele existente, acestea vor fi desfacute/refacute.

Date tehnice ale investiției:

Obiectele care compun obiectivul de investiții sunt:

Obiect 1 - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU

 • 1.  Colector pluvial PP corugat

Di = 315 mm - 231 ml

Di = 400 mm - 154 ml

Di = 500 mm 246 ml

 • 2.  Colector geigere PP corugat

Di = 250 mm - 252 ml

(Geigere - 27 buc)


truct


 • 3.  Stație de pompare eheson

-cheson cu diametrul de D=4,0m și adâncimea de 7,Om în care vor fi dispuse 3 pompe, pentru ape pluviale (2+1R), cu următoarele caracteristici:

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - Qstatie=469.3 1/s.

-Hp =13.1mCA

 • - PsTATIE=90kW/buC.

 • 4. Cămine de vizitare - 15 buc

5.Subtraversare drum -15 ml

â.Subtraversare linii tramvai - 36 ml

Obiect 2 - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINEI

 • 1.  Colector pluvialPP corugat

Di = 400 mm - 164 ml

Di = 500 mm - 327 ml

 • 2. Colector geigere PP corugat

Di = 250 mm - 145 ml

(Geigere - 24 buc)

 • 3. Conductă de refulare

-PE-HD100, Dn560, cu lungimea de, L=747,00m

 • 4. Separator de nămol și hidrocarburi

 • 5. Cămine de vizitare - 11 buc

â.Subtraversare linii tramvai - 18 ml


Obiect 3 - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5

Vor fi montate 2+1 pompe de aceeași factură, respectiv pompe axiale cu montaj vertical, cu următoarele caracteristici - Q=469.3 1/s, Hp=13,1 mH20, cu puterea de P=44 kW; pompele vor fi livrate cu tabloul de automatizare, control, precum și cu toate accesoriile necesare;

Rețeaua de canalizare pluvială

Tuburile de canalizare se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheț, stabilită conform STAS 6054, la adâncimea de 0.8 - 3.7 m pe un pat de pozare realizat din nisip dc 20 cm, conform datelor producătorului.

Suprafața patului de pozare trebuie să fie continuă, netedăși să nu conțină particule mari care pot produce încărcări punctiforme asupra tubului. Se va asigura rezemarea conductei pe toată lungimea generatoarei acesteia, respectandu-se panta de montaj proiectată.

Executarea patului de pozare și montarea conductelor se vor face numai în absența


Beneficiar: Proiect: Amplasament: Faza de proiectare:


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

Proiect nr: 1148 din: 2018

Pagina:


apei.

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat cât și manual funcție de situația concretă din zonăși se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri.

în timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane întâlnite, de protecție a pietonilor și vehiculelor care circulăîn zonă.

In cazul în care lucrările vor intersecta cu alte rețele subterane existente a căror poziție nu a fost confirmată prin avize de societățile deținătoare de rețele, se vor lua toate măsurile necesare evitării perturbării bunei funcționări aacestora.

Săpăturile în zonele de intersecție cu alte rețele se vor efectua manual, cu deosebită atenție și cu anunțarea prealabilă a societăților care exploatează rețelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securității muncii, conform normativelor în vigoare și Caietelor de Sarcini.

După executarea pozării conductelor se vor realiza probele de etanșeitate conform Caietelor de Sarcini. Proba de etanșeitate se va realiza, pe cât posibil, înaintea umplerii complete a tranșeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conductă supusa probei și în special, toate îmbinările care vor trebui să rămână descoperite. Proba de etanșeitate a unei rețele constituie examenul final: ea permite, în special, să se verifice dacă montajul îmbinărilor a fost bine făcut și în mod corect. Ea este realizată de antreprenor pe măsura avansării lucrărilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configurația șantierului (traseu, profil al tronsonului supus probei).

Dacă s-au respectat toate condițiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de transport, sigur, economic și durabil.

Dimensionarea rețelelor de canalizare pluviale aferente orașului Arad s-a făcut pe baza datelor detemă puse la dispoziție de Primărie.

Stație pompare ape pluviale

Stația de pompare apă menajeră SPAU este construcție tip cheson circular cu diametrul interior de 4,00 m și pereți de 50 cm grosime.

Stația este echipată cu trei pompe,două în funcțiune și alta în rezervă cu caracteristicile:

 • - doua electropompe pentru apă uzată, montate imersat cu rotor vortex cu aripioare pentru fluidizarea liniilor de curent din pompă, având fiecare caracteristicileconform fiselor tehnice: pornire Stea-triunghi, sau cu convertizor de fregventa; rotor din fonta si carcasa din fonta, grad de protecție IP 68, si cablu in lungime de 10 m;

 • - instalație hidraulică alcătuită din țevi de fontă sau inox, col cu picior (suport), clapetă de reținere, vane de închidere, cot la 90° sau piesa Y, lanț de manevrare galvanizat, tije de ghidare, șuruburi fixare, garnituri.

 • - tablou electric și de automatizare cu pornire directă/ SD sau convertizor de frecvență care asigură toate funcțiile și proiecțiile necesare

 • -  accesorii: cot refulare, scara de acces din inox;

 • - traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă);

 • - senzori de nivel tip plutitori pentru protecția ia lipsa apa si alarma nivel maxim

 • -  instalații electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA;

 • -  instalație de ventilație naturala (priza de aer proaspăt si gura de evacuare aer viciat);


 • - grătar sau coș pentru colectarea deșeurilor și a obiectelor solide.

 • - vană cu cuțit de închidere a influentului în stația de pompare.

Cămine de canalizare și tip geigerețguri de seurgere)-conf.planșe

Căminele de canalizare asigură controlul funcționarii sistemului de canalizare, curățarea și întreținerea acestuia.

Căminele de pe rețea vor fi din beton. Accesul la interior se realizează printr-un gol creat în placa de beton prefabricata si acoperit cu capac metalic cu rama carosabile, care sa suporte o sarcina de 400 KN conform SR EN 124/1996. Treptele de acces sunt prevăzute din otel protejat anticoroziv.

Căminele sunt amplasate:

 • •  în aliniamente, la distanțe de maximum 60m;

 • •  în punctele de schimbare a dimensiunilor;

 • •  în punctele de schimbare a pantelor;

 • •  în punctele de shimbare a direcției;

 • •  în punctele de descărcare în alte canale colectoare;

Căminele vor fi prevăzute cu garnitura de etanșare între elemente componente, conferind astfel o etanșeitate de 100%.Capacele căminelor vor fi carosabile din fontă ductilă cu găuri de aerisire, silențioase cu sistem antifurt (balama și cheie) ramă.

Capacele vor fi încastrate în placa de beton armat cu grosimea de 20 cm, astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poata turna covor asfaltic dacă este cazul.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcție de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Săpăturile și montajul căminelor se vor realiza conform caietelor de sarcini și detaliilor de execuție din proiectul tehnic, respectând instrucțiunile furnizorului.

Căminele vor fi conform STAS 2448, respectiv capacele căminelor conf. STAS 2308.

Căminele tip geigere sau guri de scurgere se amplasează în zone de trafic de clasa C250 și D400 și piese de sprijin aferente:

 • - baza gurii de scurgere din material plastic(PE,PP sau PVC) Dn 400mm,

 • - coloană ieșire din material plastic ( PE,PP sau PVC)

-racorduri guri de scurgere va fi cu Dn 200 sub unghi 45°,

 • - ramă cu grătar din fontă ductilă.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare precum și legislației în vigoare precumși standardelor naționale armonizate cu legislația UE, materiale ce sunt în concordanță cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Detaliile instalațiilor hidraulice din cămine sunt prezentate în piesele desenate.

Separator de nămol șihidrocarburi

Separatoarele de hidrocarburi au rolul de a reține din apele uzate substanțele plutitoare, cu densitatea mai mică decât a apei și de a le evacua în containere sau cămine amplasate adiacent separatorului.

Separatoarele de hidrocarburi se amplasează după deznisipatoare .Instalațiile de separare hidrocarburi utilizează în procesul de reținere a substanțelor mai ușoare decât apa procedeul de flotație naturală sau de flotație artificială.

în procedeul de flotație naturală, picăturile de hidrocarburi se separă datorită diferenței de densitate dintre apă și grăsime. Procedeul poate fi aplicat numai pentru grăsimile aflate în stare liberă (de peliculă, sau filtru), ori în stare de emulsie mecanică grosieră (diametrul picăturilor de grăsime 80 -100 pm).

în procedeul de flotație artificială picăturile de grăsime sunt separate din apă cu ajutorul bulelor fine de aer introduse în apă prin dispozitive speciale (difuzoare, tuburi, panouri din material ceramic poros sau cu membrană elastică perforată).

Hidrocarburile pot fi separate din apă și în deznisipatorul - separator de hidrocarburi cu insuflare de aer, această instalație dispunând de o zonă în care grăsimile separate prin fenomenul de flotație artificială sunt colectate și evacuate într-un container sau cămin amplasat lângă deznisipator.

în acest caz, încărcarea superficială a deznisipatorului se va considera egală cu o viteză de sedimentare în curent de cca. 3 ori mai mică decât cea aferentă deznisipatorului cu insuflare de aer și anume, = u —

6 7 mm/s.

Grăsimile dizolvate și cele aflate în stare de emulsie chimică, se pot separa din apă numai prin tratare chimică cu reactivi sau cu schimbători de ioni. Aceste situații sunt rar întâlnite în cazul stațiilor de epurare aferente micilor colectivități.

Se va monta un separator de nămol și hidrocarburi

 • - bazin(0 x H) -(2540 x 2700)mm + (2540 x 2700)mm

 • - Debit nominal: 150 l/s

 • - Debit total prin by-pass: 15200 l/s

Subtraversări

Lucrările prevăzute pentru subtraversăriIe drumurilor se va executa strict după normele și normativele în vigoare, acordându-se o deosebită atenție măsurilor de avertizare și semnalizare atât pe timp de zi cât și noaptea, datorita pericolelor producerii de accidente în caz de nerespectarea acestora.

Datorită faptului că lucrările se execută în regim de circulație, este obligatorie instruirea personalului ce lucrează pe șantier pentru evitarea accidentărilor, șantierul fiind obligat să folosească toate mijloacele pentru asigurarea unei cât mai eficiente securități a muncitorilor(bariere de protecție, parapete, semnalizări luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezenței șantierului și a drumului îngustat, costume reflectorizante, etc.).

Traversările de drumuri, linii tramvai sau a altor conducte se va face sub un unghi cuprins între 75° și 90°.Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal,în conducta de protecție,etanșată la capete.Generatoarea superioară a conductei de protecție se va afla la minin 1,50 m sub cota carosabilului și 2,50 m sub cota liniei de tramvai în punctul de subtraversare.

MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICÂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF actualizat

1148 din: 2018 Pagina:


Conducta de protecție va fi metalică,iar conducta din interiorul tubului de protecție va fi din PP ,tubul de protecție va fi închis la capete și va avea o pantă minimă de 0,5% spre căminul din aval(camin de inspecție).

Subtraversările se vor realiza în tub de protecție din oțel.

Refacerea suprafețelor afectate

La sfârșitul lucrărilor toate suprafețele afectate se vor aduce la starea inițială și vor asigura condițiile impuse de circulația pietonală și rutieră.

Se vor reface și spațiile verzi afectate.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală (fără TVA) cu detalierea pe structura devizului general;

Varianta 1 din care C+M


S&64.295 lei (exclusiv TVA), 3^60.235 lei

funcție de categoria și clasa de importanță a construr

uSți                                                                                    'i\J


 • 3.4 Studii de specialitate^ caz:

studiu topografic;

Ridicările topi&^afice au fost efectuate în zona rețelei de canalizareo lungime suficientă pentru proiectarea lucrărilor. Acestea au permis evidențierea amplasamentului, geometria terenului, rețele de utilități din zona, limite de proprietăți. Studiile topografice s-au efectuat în cooordonate STEREO 70 și cote cu plan de referință Marea Neagră.

studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, în conformitate cu normativul P 100 - 1/2013sunt: Zona seismică: F

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani este : 0,16g

Perioada de colt Tc= 0,7

Adâncimea de îngheț conform STAS 6054/77 este la - 0.70/80cm de la cota terenului natural.

In conformitate cu standardele în vigoare si faza de proiectare s-a considerat necesară executarea unei lucrări geotehnice - foraj geotehnic. Forajul geotehnic a fost executat cu foreză manuală, cu prăjini prevăzute cu reținătoare de probe.

Forajul s-a realizat în regim uscat pentru a nu se degrada pământurile interceptate și prelevate pentru a fi analizate in laborator.

Studiul geotehnic, se prezintă Anexat.

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

-studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; Nu este cazul

 • - studiu de trafic și studiu de circulație; Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de


1148 din: 2018       Pagina:

investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; Nu este cazul

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisaj ere; Nu este cazul

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul

 • -  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. Nu este cazul

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției -Anexat

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea:

Obiectivului general specific și obiectivelor operaționale ale Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;

 • - Planului de investiții și Strategiei de dezvoltare durabilă ale orașului Arad;

 • - Strategiei de Dezvoltare a Județului Arad

izonturile de timp de referință, formulate în conformitate cu profilul fiecărui sector în parte, sunt prezentate în continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

'Sector

Orizont de timp (ani)

Căi ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

transport urban

25-30

Alimentare cu apă

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare și inovare

15-25

Infrastructură de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare și a celei economice este de 30de ani, compusă din perioada investițională (2anî) și perioada operațională30 ani.Situația fluxurilor de numerar:

Rata de actualizare: 5%

Perioada de referința: 30 ani

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele vulnerabilități care pot influența investița sunt:

 • -  dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțare

 • -  reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile

 • -  prelungirea crizei economice

1148 din: 2018 Pagina:

- instabilitatea politică si legislativă

E cunoscut faptul că mediul înconjurător și societatea umană suportă adesea acțiunea unor fenomene extreme periculoase cu origine diferită, naturală sau antropică, ce pot produce dereglări distructive și brutale în anumite sisteme sau situații prestabilite.

Aceste evenimente (cutremure, alunecări de teren, furtuni, inundații, secete, incendii, accidente tehnologice, situații conflictuale etc.) se produc de regulă pe neașteptate și pot provoca numeroase victime în rândul oamenilor și animalelor, un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice și chiar grave tulburări ale stării psihice și morale a populației ce intră sub incidența fenomenului respectiv.

Zona geografică în care se găsește amplasată tara noastră este caracterizată, în ultimii ani, de un proces de modificări ale unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus la manifestarea unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat că, în ultimii ani, aceste fenomene si-au schimbat structura probabilistică și intensitatea în raport cu același tip de fenomene înregistrate cu un deceniu în urmă.

Efectele dăunătoare pe care aceste fenomene le au asupra populației, mediului înconjurător și bunurilor materiale fac necesară cunoașterea acestor fenomene și a modului în care putem preveni, sau ne putem apăra în caz de urgentă. Nu există nici o rațiune pentru a crede că frecventa și mărimea dezastrelor naturale (endogene) este pe cale să scadă în viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu, sunt zone de risc. Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia că magnitudinea și frecventa dezastrelor naturale va crește pe fondul schimbării climatice globale.

Fenomenele care fac să crească vulnerabilitatea societății fată de dezastrele naturale sunt: creșterea populației, urbanizarea excesivă, degradarea mediului, lipsa de structuri locale specializate în managementul dezastrelor, sărăcia, economii instabile și dezvoltate haotic.

In situația celor afirmate mai sus investiția analizata este vulnerabila in fata factorilor de risc antropici si naturali, acesta fiind cauza apariției in timp a intervențiilor de urgenta pe lucrări calamitate.

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum;

în zona studiată există rețele edilitare, motiv pentru care, proiectantul a solicitat avize de la toți deținătorii de rețele, în conformitate cu HG. nr. 907 /2016.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții;

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Crearea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, corecția calitatii apei, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Egalitatea de șanse

Conform art. 16 din Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/11.07.2006 privind prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, „Statele membre și Comisia asigură promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea principiului de egalitate de șanse în domeniul respective în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor.

Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în

1148 din: 2018                                 Pagina:

timpul diferitelor etape ale aplicării fondurilor și în special în ceea ce privește accesul la fonduri. în special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care trebuie respectate la definirea operațiunilor cofinanțate din fonduri și de care trebuie să se țină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării”. Promovarea egalității de șanse va contribui la coeziunea socială, atât la nivelul regiunilor de dezvoltare, cât și la nivel național.

Dezvoltarea unei culturi a oportunităților egale presupune implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public și privat, inclusiv societatea civilă. Protecția socială și incluziunea socială pot fi promovate prin acțiuni de combatere a discriminării, promovarea egalității de șanse și integrarea în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu riscul de marginalizare socială.

Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocuparea forței de muncă și a coeziunii sociale. Cu toate că inegalitățile încă există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalității între femei și bărbați. Aceasta este - în principal - datorită legislației de tratament egal, integrarea dimensiunii egalității de gen și măsurile specifice pentru avansarea femeilor; Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forței de muncă, egalitatea salarială, protecția maternității, concediul parental, de asigurări sociale și profesionale, securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare și de auto-ocupare a forței de muncă.

în plus față de dispozițiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbați și femei, legislația UE anti-discriminarc a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim de protecție și un tratament egal pentru toată lumea de viață și de muncă în Europa. Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasă sau origine etnică, religie si credință, dizabililăți, orientare sexual, vârstă.

bjestimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare.

în faza de operare;

Forța de muncă ocupată la executarea obiectivului de investiție mai sus menționat va fi în număr de 6 muncitori, 1 șofer utilaj transport,1 excavatorist,! instalator,? muncitori necalificați, 1 maistru, 1 inginer.

întrucât este vorba de lucrări de infrastructură prin realizarea investiției nu se crează noi locuri de muncă în faza de operare.

cjlmpactul asupra factorilor de mediu .inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejatepoate fi împărțit în două categorii:

 • - efecte locale, pe termen scurt în perioada de construcție;

 • - efecte pe termen lung în perioada de operare.

Analiza stării inițiale a mediului și evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu prevederile Directivei nr.97/ll/EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/337/EEC precum și cu prevederile legislației românești.

Pe timpul execuției, impactul asupra componenților mediului se manifestă prin:

Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, etc;

Circulația intensă a echipamentului de construcții în zonele de lucru pentru transportul materialelor și a prefabricatelor, execuția terasamentelor, turnarea betonului, așternerea asfaltului etc

Proiect nr:


1148 din: 2018 Pagina:


Funcționarea stațiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de întreținere și de reparații, depozite pentru materiale și combustibili, tabere de șantier, etc;

-Exploatarea pământului din gropile de împrumut și a carierelor de agregate;

-Suspendarea și devierea temporara a traficului de pe drumul comunal;

 • - Creșterea poluării fonice, conținutul de particule în suspensie (praf) și noxe, erodarea și degradarea terenului, în general în zonele unde funcționează șantierele de construcții;

Impactul lucrărilor de reabilitare pe perioada de execuție depinde în principal de mărimea lucrărilor de construcții și de modul în care acestea sunt conduse.

In timpul perioadei de funcționare poluarea mediului datoritărealizării rețelei de canalizare pluvială se reduce semnificativ față de situația actuală.

Realizarea unui separator de hidrocarburi va avea cu siguranță un efect pozitiv asupra mediului,modul de colectare și epurare organizat ducând la înbunătățirea calității cursurilor de apă și la conservarea mediului înconjurător.

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului tratează următoarele aspecte:

 • - soluții de integrare in planurile de dezvoltare locale, regionale si naționale, colaborând în acest sens cu Consiliul Județean Arad, Agenția de Dezvoltare Regională, Inspectoratul de Protecția Mediului;

-propunerea de soluții pentru ca impactul economic și cel social,inclusiv cel ce asigură starea de sănătate a populației sa fie pozitiv.

 • - definirea stării inițiale a mediului prin analize pe teren,prelevări de probe și efectuarea cercetărilor de laborator privind aerul,solul,apa,ecosistemele(flora,fauna),terenurile agricole etc.

 • - analiza legislației specifice privind declararea monumentelor naturii și siturilor arheologice, identificarea acestora pe teren; propuneri și soluții pentru prezervarea acestor zone;

 • - evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizării agricole a terenurilor, precum și din punct de vedere al inconvenientelor pe perioada construcției, al stresului conducătorilor auto, al încadrării în peisaj;

 • - evaluarea impactului cauzat de vibrații, zgomote în timpul nopții;

măsuri pentru refacerea și conservarea ecosistemului local, precum și alte măsuri compensatorii;

 • -  propuneri și soluții pentru prevenirea eroziunii solului și sedimentarii, în scopul eliminăriicolmatării sistemelor de drenaj și asigurării stabilității solului sub efectul curenților generați de scurgerea apelor de suprafață;

 • - măsuri pentru prevenirea accidentelor care determina poluarea apelor, aerului, solului și subsolului, atăt în timpul execuției, cât si exploatării;

 • - adoptarea de soluții pentru ca lucrările să se încadreze armonios în peisaj, reducând la minim sau chiar eliminând impactul vizual negativ, ținând seama de topografia locului, traficul, existența vegetației etc.;

 • - prevederea de soluții pentru evitarea poluării surselor de alimentare cu apa, a sistemelor de drenaj și de canalizare;

 • - stabilirea de măsuri pentru diminuarea poluării aerului pe durata activităților de construcție cât și ulterior, în exploatare, pe grupe de zone ;


1148 din: 2018 Pagina:

- prevederea de măsuri în cadrul organizărilor de șantier pentru ca efectele poluante să fie cât mai reduse iar în final, după dezafectare să fie refăcută situația inițială a cadrului natural;

 • - elaborarea de soluții pentru refacerea ecologica a zonelor afectate de deschiderea gropilor de împrumut, precum și a amplasamentului organizării de șantier;

 • - prevederea de puncte sanitare mobile și un sistem de comunicare adecvat prin care să fie asigurată o asistență sanitară eficientă pentru personalul constructorului;

 • - evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajările propuse;

 • - identificarea implicării rezidenților locali în realizarea proiectului;

 • - identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizați privind evoluția calității acestora și elaborarea unui plan de monitoring care să fie pus în aplicare imediat după terminarea execuției lucrărilor.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Posibile efecte in faza de construcție:

Nu este cazul afectării ariior protejate.

Măsuri de reducere:

Lucrările se vor efectua numai pe traseele menționate în proiect.

Organizarea de șantier ocupă o suprafață de aproximativ 300 m2. Locurile de amplasare se vorstabilî prin proiect.Se va respecta structura minimă a organizării de șantier:

 • - zonă depozitare materiale prefabricate,

 • - zonă depozitare pietriș, nisip,

 • - platformă depozitare alte materiale,

 • - container modular prefabricat cu structura metalică cu rol de depozitare scule și materiale,

 • - container modular prefabricat cu structură metalica cu rol de vestiar și punct PSI, WCecologic, căi acces utilaje si personal,

îngrădirea zonei aferente organizării de șantier se va face cu stâlpi metalici și panouri.

Solul vegetal decopertat va fi depozitat pe o suprafață de teren din imediata apropiere a traseuluirețelei de canalizare, în straturi suprapuse sau rulate (in funcție de suprafațade teren pusă la dispoziție) și apoi refolosit pentru refacerea condițiilor inițiale pe cât este posibil.

CONCLUZII:

Impact negativ în perioada de construcție asupra vegetației. Impact negativ nesemnificativ asupra vegetației în perioada intervențiilor la rețeaua de apă potabilă. Pentru ariile protejate impactul nu este aplicabil.

Prin realizarea investiției nu vor rezulta si nici nu se vor folosi substanțe toxice si periculoase.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Proiectul are la bază prevederile Legii nr.224/2015,care modifică și completează Legea nr.24l/2006 și prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,cu modificările și completările ulterioare,normative care obligă autoritățile administrației publice locale gospodărirea eficientă a apei distribuite în localități.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul

  Beneficiar. hl JNICIPIUL ARAD


Proiect: REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICÂLACA ZONA 300 SPS

Amplasament: MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

Faza de proiectare: SF actualizat

Proiect ne 1148 din: 2018

Pagina:


cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară are drept scop calculul performanței și sustenabilitații finaciare a investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabilii cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia.

Metoda utilizatăîn analiza cost-beneficiu la o rată de actualizare de 5 %, pentru o perioadă de referință de 25 de ani este cea a fluxurilor de numerar.

Valoarea totală a proiectului: 5.864.295 lei (exclusiv TVA),din care C+M 3.760.235 lei

Durata de realizare a investiției: 9luni din care 6 luni C+M

Ținând cont de specificul investiției, valoarea reziduală se estimează a fi suma beneficiilor aduse de proiect după perioada operațională.

Pentru valoarea reziduala s-au luat în calcul următoarele date:

 • - durata de viață a proiectului 30 ani

 • - perioada de previziune operaționala 20 ani

 • - deprecierea liniară a capitalului

ValoarețEtBziduală s-a calculat numai la valoarea C+M

perioada operaționala care

Se presupune ca se vor face investiții majore asupra obiectivului i IiiKaSZfe                                                                    Sug

influențeazOaToarea. i : wtwt- i_-i b                                                                                                           rmi


Confori^jaetodologiei în vigoare vizând fundamentarea proiector de investiții de acest tip (fără venituri), swMîntrunite condițiile pentru a susține necesitatea acord^fitifinanțării investiției.

 • 4.7 Analiză economică,inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analizațCost-eficacitate

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 907 /2016, analiza socio-economica este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore - investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensitivitate, într-o accepțiune foarte generală, reprezintă investigațiacare se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potențialele modificări sau erorice se pot produce, precum și cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asuprafenomenului ( ca rezultantă a factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen.

Analiza de sensitivitate este un instrument al cuantificării riscului ce influențează activitățile economice și de management, este o metodă de analiză și diagnostic financiar utilizată în studiul echilibrului financiar și în același timp este o tehnică deevaluare financiară și fundament al deciziei.

Din punct de vedere al diagnosticului financiar, analiza de sensitivitate evidențiază exactacțiunea celor două axe, ce dau sens noțiunii de echilibru, și anume:rentabilitatea și riscul.

Multiplele utilizări ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate în următoarele categorii:

 • - suport în luarea deciziei (asistare decizională);


 • - mijioc de comunicare;

 • -  soluție pentru o înțelegere cât mai bună a unui fenomen și de cuantificare a acestuia;

 • - dezvoltare a modelului propus pentru studiul fenomenului.

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

 • 4.9. Analiza dc riscuri, măsuri dc prcvenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune următoarele etape:

Identificarea riscului

Analiza riscului

Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:" un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

” efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură;

" atat evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapă este utilăîn determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc

Transferul risculuiîmparț

Elementele riscului

Tip Acțiune Corectiva

Metoda Eliminare

Riscul

construcției

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitateafinalizării acesteia la timp și la costul estimat

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Risculde

întreținere

Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentarede întreținere datorită execuției lucrărilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel încât aceste costuri să fie susținute de executant

MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

Proiect nr: 1148 din: 2018

Pagina:

Obținerea finanțării

Riscul ca beneficiarul să nu obțină finanațarea din fonduri structurale

Eliminare risc

Beneficiarul împreuna cu consultantul vor studia amănunțit documentația astfel încât să nu apară o astfel de situație

Soluțiile

tehnice

Riscul ca soluțiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Beneficiarul împreună cu proiectantul vor studia amănunțit documentația astfel încât să fie aleasă soluția tehnică cea mai bună

Nerealizarea creșterii preturilor la proprietăți

Riscul de implementare a proiectului fără un ajutor din partea populației locale privind importantazonci

Eliminare risc

Promovarea intensăa zonei și sprijinirea tinerilor de a se muta în zona respectivă

Prețurile materialelor

Riscul ca prețurile materialelor să crească peste nivelul contractat

Diminuare risc

Semnarea unui contract de execuție ferm cu durată mai mica de I an dc zile si urmărirea realizării programului conform grafic

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in următoarele categorii:

- Evitarea riscului ~ implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • - Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare in momentul apariției riscului.

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției.

5.SCENARIUL/OPȚIUNEATEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă) RECOMANDAT(Ă)
 • 5.1.Contparațiascenariilor/optiunilorpropuse din punct dc vedere tehnic,economic,financiar ai sustenabilității și riscurilor

Având în vedere "Ghidul de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiții" elaborat de Comisia Europeană, în cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua în calcul cel puțin trei alternative:

 • - Fără investiție -"Do nothing", care reprezintă scenariul în care nu se întreprinde nimic;

 • - Cu investitiție minima - "Do minimum", care are în vedere realizarea rețelei de canalizare pluvială cu costuri de investiție minime;

 • - Investiție cu impact major -"Do something", carereprezintă varianta de proiect considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât și mediu și lung.

Scenariul “Fara Investiție” - “Do Nothing”

Păstrarea situației existente, Iară realizarea investiției.

S-a constatat faptul că atât diametrele colectoarelor existente, cât mai ales lipsa acestora pe traseul cuprins între pasajul de pe Str.Voinicilor și pasajul rutier existent pe B-dul N.Titulescu, fac ca această zonă să fie extrem de vulnerabilă la ploi torențiale. Dc asemenea, cotele terenului din zona studiată, cu un minim în dreptul societății GEMI CENTER, are ca rezultat acumularea apei pluviale căzută pe această suprafață și stagnarea ei pe partea carosabilă. Acest fapt conduce la disconfort atât riveranilor cât și celor care tranzitează această zonă.

1148 din: 2018 Pagina:

De asemenea pe Str.Cetinei și în continuare pe Str.N.TituIescu până ia intersecția cu Str.dr.Comel Radu, există probleme în funcționarea colectorului existent, fiind necesare intervenții destul de dese ale operatorului locai(Compania de Apă Arad) pentru decolmatarc.

O altă problemă majoră se referă la funcționarea stației de pompare existente SP5, datorită faptului că pompele care operează în prezent sun uzate fizic, moral și mari consumatoare de electricitate, necesitând înlocuirea lor cu agregate de pompare performante.

Scenariul “Cu Investiție Minima*’ - “Do Minimum”

O alternativă posibilă ar putea fi reabilitarea rețele de canalizarepluvialănumai pe B-dulN.Titulescu.

Scenariul“lnvestiție cu Impact Major” - “Do Something”

Rețeaua de canalizare pluvială se va reabilita pe strada B-dul N.Titulescu,Str.Cetinei.

în adoptarea soluțiilor tehnice se va lua în calcul și reabilitarea stației de pompare SP5.

Este considerată varianta optimă deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

Gradul de confort cât și sănătatea locuitorilor din zonă sunt condiționate de inființarea rețeleide canalizare pluvială, care să poata satisface cerințele locuitorilor.

Rețeau de canalizare pluvială propusă este proiectată la debitul de Qro)lx= 223.76 1/s

5.2.Selectare si justificare scenariului/opțiunii optim(e) recomandare)

Varianta recomandată este Scenariul “Investiție cu impact major” deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung arată recuperarea costurilor cu investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul asupra mediului înconjurător este pozitiv.

Venituri financiare generate- Valoarea veniturilor din exploatare s-a estimat prin înmulțirea consumului mediu anual cu prețul estimat al unui metru cub de apă de ploaie.

5.3.Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(c) privind;
 • a) obținerea și amenajarea terenului;

Terenul ocupat temporar și definitiv de obiectivul de investiție este in proprietatea Statului Român, teren cu proprietate publică.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;nu este cazul

 • c) soluțiatehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Principalele lucrări sunt:

Trasarea lucrărilor

La trasare se va încheia un proces verbal de trasare (conform modelului din C56/2002), între delegații constructorului, beneficiarului și proiectantului .în procesul verbal se va menționa punctele fixe folosite ca și repere de referință și cotafață de NMN.

Cotele de nivel se va transmite cu teodolitul, cu nivela cu lunetă, cu aparate cu laser, cu furtunul de nivel pe balizele fixate pe amplasamentul căminelor de vizitare.Tranșeele se execută cu traseul, lățimea, panta și adâncimea indicate de proiectant.Verificarea cotei săpăturii pentru radierul conductei de canalizare se va face cu un teutranslant între două balize cotate conform datelor din proiect, sau cu teodolitul.

Beneficiar:

Proiect:

Amplasament:

Faza de proiectare:


MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

Proiect nr: 1148 din: 2018

Pagina:


Executarea săpaturilor

După recunoașterea terenului și trasarea rețelei de canalizare se va începe executarea lucrărilor cu respectarea tehnologiilor de execuție.

 • - se va materializa pe teren exact traseul cu repere pentru determinarea radierului;

 • - se vor materializa poziția căminelor cu cotele radierului;

 • - se va degaja terenul pentru începerea lucrărilor de săpătură cu determinarea exactă atraseelor din rețea care se pot realiza cu săpătură mecanizată și care se pot realiza cusăpătură manuală;

 • - execuția săpăturilor se va face cu sprijiniri, cu respectarea tehnologiilor de execuție înconformitate cu prevederile din normativul 19/2013 și a normelor de tehnica securității șiprotecție a muncii cuprinse în actele normative în vigoare;

 • - ultima porțiune din săpătură se va finisa manual indiferent de felul cum s-a executatrestul execuției. Este foarte importantă realizarea patului tranșeei cu panta proiectată.Realizarea lucrărilor de săpătură se va face manual, cu atenția pentru a se evitaavarierea sau degradarea instalațiilor de utilități subterane existente.Adâncimea șanțului de pozare a conductelor de canalizare va fi și conform precizări lord in proiect și trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • - să fie sub cota minimă de îngheț;

 • - să asigure racordarea conductelor de canalizare aflate la cotele cele mai joase;

 • - să asigure panta minimă necesară între instalațiile interioare de canalizare și căminulde racord amplasat pe rețeaua de canalizare sau pe colectorul principal.După executarea săpăturilor, fundul tranșeei se finisează și se verifică cota radieruluiconductei de canalizare, fundul tranșeei trebuie să respecte panta și adâncimea indicată în proiect.La fundul tranșeei se realizează un pat de pozare cu o grosime de minim 10 cm din nisip.

Umplutura

Umplutura și compactarea trebuie să urmeze procedeele obișnuite recomandate pentru tuburile sub presiune. în tranșeele adânci, trebuie avut grijă să se realizeze densitatea necesară în prima zonă de umplere și să se elimine golurile de sub vutele tubului. Panourile de protecție ale tranșeei trebuie mutate pe etape pentru a permite umplerea și compactarea completă a spațiuluieliberat

Montarea tuburilor

Montarea tuburilor se va face cu respectarea pantei prevăzute în proiect și a tehnologiilorde execuție a furnizorului pentru conducte din PP îmbinate cu mufa și garnitură de cauciuc.

Pozarea conductelor

Conductele, pozate în pantă laadâncimi de acoperire mai mari de 0,90 m și este esențial să se cunoască importanța metodelor deconstrucție folosite pentru aceste adâncimi.

Lungimea nominală de 6 m a tuburilor din greutatea mică, precum și metoda de îmbinare simplă șiefîcientă, permit pozarea rapidă și precisă a tuburilor chiar în săpături dificile.

îmbinări mecanice

în unele cazuri este preferată o îmbinare mecanică, de exemplu acolo unde trebuie să se realizeze o joncțiune cu o conductă existentă sau unde este necesară reparareaunor deteriorări.

Execuția căminelor și gurilor de scurgere

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare care permit accesul la rețele în scopul controlării și întreținerii stării acestora, pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor.

I 1^1 P .

construct

Proiect nr:


1148 din: 2018                     Pagina:


Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa din beton conform SR EN 1917:2003/AC 2008.

înainte de execuția căminelor se va verifica dacă corespunde cota radier a săpăturiicu cota radier din proiect. Căminele se vor executa cu respectarea prevederilor din STAS 2448 șivor fi prevăzute cu:

 • - fundație cămin cu radier din beton;

 • - cameră de lucru (coș de acces);

 • - piesă suport și capac cu ramă din fontă,

 • - cămine din tuburi de prefabricate.

Căminele tip geigere se execută din PP (concomitent cu execuția rețelei de canalizare)

Sunt de tipul cu sifon și depozit și sunt alcătuite din:

 • - grătar din fontă tip A carosabil

 • - corpul gurii de scurgere(piese pentru guri de scurgere)

Calitatea execuției geigerelor constă în verificarea etanșeității care se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul se umple cu apă,până la nivelul feței inferioare a ramei grătarului.

După trecerea unui timp de fițminute,nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult <fe43 cm. Verificarea legării racordului de cahâlizare se face turnând apa în gura de scurgere și urmărind scurgerea apei la canal.

-!■


Odată cu execuția căminelor se vor Mecuta și construcțiile anexe - aferente rețelei de canalizare pluvială.în situația în care se monteazăcămine prefabricate, se vor respecta normele tehnologice de montaj a furnizorului.

 • d) probe tehnologice si teste

Proba de etanșeitate a condu cteloriie apă

Probele tehnologice vor fi efectuate de personal autorizat instruit pe categorii de lucrări.

Proba de etanșeitatea conductelor de canalizare pluvială se execută conform prevederilor STAS3051. înainte de punerea în funcțiune, conductele se supun următoarelor încercări de etanșeitate:

 • - încercarea pe tronsoane a conductelor;

 • - încercarea pe ansamblu a conductelor.

încercările de presiune se fac numai cu apă. înainte de umplerea tronsonului cu apă, se

închid capetele tronsonului cu capace asigurate și sprijinite.înainte de încercarea de etanșietate se efectuează:

 • - umpluturile parțiale de pământ peste conducte, lăsându-se îmbinările libere;

 • - închiderea etanșă a tuturor orificiilor;

 • - blocarea extremităților și a punctelor susceptibile de deplasare în timpul probei.

Rețelelese mențin pline cu apă cel puțin 24 ore. încercareade etanșietate se va efectua prin verificarea etanșietății pe traseul conductelor și la punctele deîmbinare.

 • 5.4.Principalii indicatori tehnico-economici afereneți obiectivului de investiții;
 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 6.965.892 lei, cu TVA șî, respectiv 5.864.295 Iei fără TVA, din care construcții-montaj(C+M) 4.510.380 lei cu TVA, în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

- capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții;


Obiect l - CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL N.TITULESCU-SPAU

 • 1.  Colector pluvial PP corugat

Di = 315 mm - 231 ml

Di = 400 mm - 154 ml

Di = 500 mm ~ 246 ml

 • 2.  Colector geigere PP corugat

Di = 250 mm - 252 ml

(Geigere - 27 buc)

 • 3.  Stație de pompare cheson

-cheson cu diametrul de D=4,0m și adâncimea de 7,Om în care vor fi dispuse 3 pompe, pentru ape pluviale (2+1R), cu următoarele caracteristici:

Se vor monta 3 pompe, (2+1R), cu următoarele caracteristici:

 • - Qstatie=469.3 1/s.

-Hp =13.1mCA

 • - PsTATlE=90kW/buC.

 • 4.Cămine de vizitare - 15 buc

5.Subtraversare drum - 15 ml

6.Subtraversare linii tramvai - 36 ml

Obiect 2 - CANALIZARE PLUVIALA STR.CETINE1

 • 1.  Colector pluvial PP corugat

Di = 400 mm - 164 ml

Di = 500 mm- 327 ml

 • 2. Colector geigere PP corugat

Di = 250 mm - 145 ml

(Geigere - 24 buc)

 • 3. Conductă de refulare

-PE-HD100, Dn 560, cu lungimea de, L=747,00m 4.Separator de nămol și hidrocarburi

 • 5.Cămine de vizitare - 11 buc

6.Subtraversare linii tramvai - 18 ml

Obiect 3 - REABILITARE STATIE DE POMPARE SP5

Vor fi montate 2+1 pompe de aceeași factură, respectiv pompe axiale cu montaj vertical, cu următoarele caracteristici - Q-469.3 l.s, Up-13,1 mH20, cu puterea de P~44 kW; pompele vor fi livrate cu tabloul de automatizare, control, precum și cu toate accesoriile necesare:


truct


1148 din: 2018 Pagina:

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție despecificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; -nu sunt

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții - Durata de realizare a obiectivului de investiții,reprezintă perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției și data procesului verbal privind admiterea recepției finale.

Derularea lucrărilor de execuție se estimează a fi realizată intr-o perioadă de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției,conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

Vor fi respectate toate specificațiile date de către furnizori.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice ca urmare a analizei financiare și economice:fonduri proprii,credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local,credite externe garantate sau contractele de stat,fonduri externe nerambursabile,alte surse legal constituite^

Valoarea totală a obiectivului de investiție,conform deviz general:

- buget de stat

- buget local

 • 6. URBANISM , ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construirc-lucrările proiectate se vor amplasa pe domeniul public al localității Bistrița.

  • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de legc-lucrările proiectate se vor amplasa în domeniul public,conform inventarului domeniului public al municipiul ui Arad.

  • 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tchnico-economică- conform legislației în vigoare.

  • 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților-conform Certificat de Urbanism.

  • 6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Beneficiarul a efectuat studiul topografic la execuția rețelelor de apă pluvială din localitate.Informațiile referitoare la configurația terenului vor fi folosite în cadrul prezentului proiect.

  • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnicc-nu este cazul.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției :

MUNICIPIOl ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF actualizat

1148 din: 2018 Pagina:

Autoritățile locale ale municipiului au decis efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectarea și executarea unei rețele de canalizare pluvială înmunicipiului Arad cartier Micălacajudetul Arad.

Prin tema de proiectare,municipiul Arad solicită realizarea unui studiu de fezabilitate pentru obiectul de investiții„Reabilitare sistem de canalizare pluvială zona 300 SP5”.

Proiectul are la bază Hotărârea Consiliului local al municipiului Arad referitoare la necesitatea realizării investiției.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Scopul procedurii, este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure atingerea obiectivului de investiție la termenele stabilite și în bugetul prevăzut în devizul general.

Astfel, durata de realizare a investiție 9 luni din care 6 luni C+M.

 • 7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Exploatarea, operarea și întreținerea rețelei pluviale, va fi asigurată de cătr^ăutoritatea locală sau a operatorului econoame căruia îi va fi delegată gestiunea serviciului. ?“

Personalul de exploatare va fi prezent la probele de testare și punere în funcțiune și va fi instruit tehnic,tehnologic %șxLge privește securitatea muncii.

 • 7.4 Recoiiiandărfptivind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Capacitatea managerială este este capacitatea de a planifica și controla desfășurarea activității obiectivului de investiție.

Reguli de programare a muncii managerilor:

 • - concentrarea priorităților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activității

 • - să nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor

 • - să soluționeze în primele ore de muncă cele mai importante și dificile probleme respectând principiul „capului limpede”

 • - să programeze zilnic o rezervă de timp pentru probleme neprevăzute

 • - să selecteze problemele care necesită specialiști

 • - în cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, să acorde prioritate ca efort problemelor importante

 • - să rezolve problemele importante pentru firma în plenul organelor manageriale participative reguli de comportament a managerilor în raport cu angajatii:

 • - să trateze pe alții așa cum vrea să fie tratat

 • - să respecte personalitatea fiecărei persoanesă ia oamenii așa cum sunt si nu așa cum ar vrea să fie

 • - să mențină energia și eforturile angajaților concentrate asupra obiectivelor claresă genereze și sa promoveze în rândul angajaților o stare de entuziasm și siguranță

 • - să invețe angajații ca eșecul poate alimenta ambiția spre performanță

 • - să ajute angajații să-și cultive abilitățile

 • - să fie imparțial, sever în ceea ce privește regulile, simplu in privința formei

 • - să comunice și să aplice sancțiunile cu tact

MUNICIPIUL ARAD

REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

SF

Proiect nr: 1148 din: 2018

Pagina:


7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Execuția lucrărilor să fie realizată de unități specializate în domeniul lucrărilor hidroedilitare

Beneficiarul va urmări pe tot parcursul execuției,respectarea tehnologiei specifică lucrărilor de construcții montaj pentru lucrări edilitare și aferente acestora.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

DURATA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

Anul 20! 9

l

2

3

4

5

6

7

8

9

ACHIZIȚII LUCRĂRI DE PROIECTARE

ÎNTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC

*

*

ACHIZIȚII LUCRĂRI

*

OBIECT l-CANALIZARE PLUVIALĂ B-DUL

N.TITULESCU- SPAU

*

*

OBIECT 2-CANALIZARE PLUVIALĂ

STR.CETINEI

*

*

OBIECT 3-REABILITARE STATIE POMPARE SP5

*

*

REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ

*

*

*

*

BREVIAR DE CALCUL PLUVIAL MICĂLACA

întocmit conform SR 1846-2:2006, STAS 9470 și a literaturii de specialitate

DATE GENERALE

Datele suprafețelor în ha sunt luate din PUG Arad.

CANALIZARE PLUVIALA (conf. SR 1846-2:2006) ART.4.3.2.1

Clasa de importanta a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa ,,C"

r • ->

t, = tcs + —-[mtnj

voi

tcs - timpul de concentrare superficiala( min) =12 min

val - viteza apreciata de curgere a apei in canal in m/min =0,7m/s = 42m/min

Li - lungimea tronsonului de la prima gura de scurgere la prima secțiune de calcul= 340 m t, = 12+ 60— = 26.29[min] - durata ploii de calcul

S-a ales determinarea intensității maxime a ploii de calcul din Zona 13, conform hărții din fig. 1 din STAS 9470

 • 1.TRONSON STRADA NICOLAE TITULESCU-SPAU NOU PROIECTAT

Suprafață - 22,375 mp

Apele pluviale de pe suprafețe betonate (drumuri, trotuare) - inclusiv străzile adiacente

Total suprafețe betonate = 0 9 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

 • -   intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 1701/s/ha

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0.9 ha

p- coeficientul de scurgere =0,85

£Jmax /?% = m • S ■ ip% = 1 /sec

0 max p% = 0,8 • 0.9 • 0,85 • 170 = 103,462/ / sec

Apele pluviale de pe suprafețele clădirilor

- Clădiri =0.67 ha cf PUG

Total suprafață clădiri = 0.67 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

 • -  intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 170 l/ha-sec

 • -  coeficient de debit p =0,85

 • -  m=0,85 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0,67 ha

p- coeficientul de scurgere = 0,85

Q max p% = m • S • • ip% = / / sec

0 max p% = 0,85 ■ 0.67 • 0,85 -170 = 82,446// sec

Apele pluviale de pe suprafațele spatiilor verzi

Total suprafate spatii verzi = 0,67 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

intensitatea a unei ploi este cantitatea de apă meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 170 l/ha sec

 • -   coeficient de debit p =0,01

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s- se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha* = 0,67 ha

p- coeficientul de scurgere = 0,01

Q max = ni- S • • ip% = / / sec

Q max p% = 0,8 0,67 0,01 170 = 0,913/ / sec

Apele pluviale de pe toate suprafețele

Qmax total = 186,82 l/sec

Se alege proiectarea unui colector din PP avand Di=500 mm ( CM25-SPAU nou); Di=400 mm ( CM25-

CM26); Di=315 mm ( CM26-CM28)- 398 ml cu o pantă 2 %o


Ratultt

Flowveloctty         v 1.21       [nw]

mner diameter       O 2W       [mm)


 • 2.TRONSON STRADA NICOLAE TITULESCU-POD

Suprafață -11.754 mp

Apele pluviale de pe suprafețe betonate (drumuri, trotuare) - inclusiv străzile adiacente

Total suprafețe betonate = 0.41 ha

 • -  frecvența de calcul a ploii f= 1/5

intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 1701/s/ha

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0.41 ha

tp- coeficientul de scurgere = 0,85

Q max p% = m ■ S • <p • ip% ~ l / sec

0 max p% = 0,8 • 0.41 • 0,85 • 170 = 47.56/ / sec

Apele pluviale de pe suprafațele clădirilor

Clădiri =0.06 hacfPUG

Total suprafață clădiri = 1.68 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

 • -  intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha:

 • -   intensitatea ploii de calcul = 170 l/ha sec

 • -   coeficient de debit <p =0,85

 • -  m=0,85 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0,06 ha

(p- coeficientul de scurgere = 0,85

Qmaxp°/o         ip% = l/sec

O max p% = 0,85 ♦ 0.06 ♦ 0,85 170 = 7,22/ / sec

Apele pluviale de pe suprafațele spatiilor verzi

Total suprafate spatii verzi = 0,71 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

 • -  intensitatea a unei ploi este cantitatea de apă meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -  intensitatea ploii de calcul =170 l/hasec

 • -   coeficient de debit cp =0,01

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s- se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha* = 0,71 ha

(p- coeficientul de scurgere = 0,01

<2 max p%        ip% =//sec

Q max p% = 0,8 • 0,71 • 0,01 • 170 = 0,959/ / sec

Apele pluviale de pe toate suprafețele

Qmax total = 55,73 l/sec

Se alege proiectarea unui colector din PP avand Di=300 mm (CM3-CM4); Di=400 mm (CM4-CM19)

- 233ml cu o pantă de 3%o


Calculated values

Rasults FlOWWBCty        V 0.955     [ntfsj

InnertSameter       D 273       [mm]


 • 3.TRONSON STRADA CETINEI

Suprafață - 31.047 mp

Apele pluviale de pe suprafețe betonate (drumuri, trotuare) - inclusiv străzile adiacente

Total suprafețe betonate = 0.93 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

intensitatea ploii de calcul = 1701/s/ha

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0.93 ha

tp- coeficientul de scurgere = 0,85

Qmaxp% = m• S • • ip% = 1/sec

0 max p°/0 = 0,8 • 0.93 • 0,85 • 170 = 107.67/ / sec

Apele pluviale de pe suprafațele clădirilor

• Clădiri =0.93 ha cf PUG

Total suprafață clădiri = 0.93 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

intensitatea a unei ploi este cantitatea de apa meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 170 l/hasec

 • -   coeficient de debit cp =0,85

 • -  m=0,85 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s - se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha*= 0,93 ha coeficientul de scurgere = 0,85

Q max p% = m-S-0- ip°/o = l / sec

O max p% = 0,85 • 0.93 • 0,85 • 170 = 114,40/ / sec

Apele pluviale de pe suprafațele spatiilor verzi

Total suprafate spatii verzi = 1,24 ha

 • -   frecvența de calcul a ploii f= 1/5

 • -   intensitatea a unei ploi este cantitatea de apă meteorica ce cade pe suprafața considerata in unitate de timp, in l/s la ha :

 • -   intensitatea ploii de calcul = 170 l/ha sec

 • -   coeficient de debit <p =0,01

 • -  m=0,8 pt.t<40min

ip - intensitatea ploii de calcul, în l/ha s- se adoptă din curbele IDF conf.STAS 9470

S - suprafața de scurgere de calcul, în ha* = 1,24 ha

<p- coeficientul de scurgere = 0,01

0 max p% =       ip°/o = i/sec

0 max p% = 0,8 • 1,24 • 0,01 • 170 = 1,689/ / sec

Apele pluviale de pe toate suprafețele

Qmax total = 223,76 l/sec

Se alege proiectarea unui colector din PP avand Di=500 mm (CM13-SPAU); Di=400 mm (CM17-CM13)

- 491 ml cu o pantă de 2%0


Riiufts


Ffcwvekxity         v 114       [m/j]

Innef aameter       O 501       [mm)


ARIA 3


 • 4.CONDUCTĂ REFULARE SPRE SP5:STR.lLIE MĂDUȚA.STR.DR.CORNEL RADU.STR.CETINEI

Ch= 186.82 l/s

Q2= 55.73 l/s Qtotal= 466.32 l/s L=747 m

Q3= 223.76 l/s

Se alege proiectarea unei conducte din PEHD avand Di=560 mm

Input parameters

Calculated values

Rasuhx

Ftowvetoclty          V 2.03        [m/sj

Inner dlameter        o 535        [mm]

Tabelul care stă la baza calculului coeficientului de scurgere mediu ponderat- SR 1846-2-2006, este de forma:

Nr.crt.

Natura suprafeței

Coeficientul de scurgere

Observații

1

învelitori metalice și de ardezie

0,95

2

învelitori din sticlă, țiglă și carton asfaltat

0,90

3

Terase asfaltate

0,85-0,90

4

Pavaje de asfalt și din beton

0,85-0,90

5

Pavaje din piatră și alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic

0,70-0,80

6

Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip

0,55 - 0,60

7

Drumuri din piatră spartă (macadam):

 • • în zone cu pante mici (< 1%);

 • • în zone cu pante mari (> 1%).

0,25-0,35

0,40-0,50

8

Drumuri împietruite:

 • • în zone cu pante mici (< 1%);

 • • în zone cu pante mari (> 1%).

0,15...0,20

0,25...0,30

9

Terenuri de sport, grădini:

 • • în zone cu pante mici (< 1%);

 • • în zone cu pante mari (> 1%).

0,05...0,10

0,10...0,15

10

Incinte și curți nepavate, neînierbate

0,05...0,20

11

Terenuri agricole (cultivate)

0,10...0,15

12

Parcuri și suprafețe împădurite:

 • • în zone cu pante mici (< 1%);

 • • în zone cu pante mari (> 1%).

0,00...0,05

0,05...0,10

La începerea lucrărilor beneficiarul și constructorul vor convoca în mod obligatoriu reprezentanții organelor locale care sunt posesoare de conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului conductei proiectate, în vederea identificării lor.

Pentru evitarea avarierii acestora și pentru asigurarea securității muncii, sub directa supraveghere a delegațiilor unităților posesoare de rețele, se vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor(provizoriu sau definitivă) pe perioada executării lucrărilor-conform indicațiilor delegaților respectivi, consemnate în procese verbale.

 • 2. în zonele unde se găsesc rețele subterane se va executa săpătura manuală.

 • 3. în timpul execuției lucrărilor, cablurile din imediata vecinătate a locurilor de muncă vor fi scoase de sub tensiune;

 • 4. în porțiunile în care pe același traseu există și alte rețele subterane, conductele de alimentare cu apă și canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.


  întocmit


  ing.Azanfire Val
  Verificat ing.Cucu CostelProiectant,

S.C. IMPO CONSTRUCT S.R.L.

Calea Unirii, nr. 25, et. 1, cam. 20, Suceava

R014700144   J33/321/2002

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții REABILITAREA SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALĂ MICĂLACA ZONA 300 SP5

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

30.000,00

5.700,00

35.700,00

Total capitol 1

30.000,00

5.700,00

35.700,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

70.000,00

13.300,00

83.300,00

Total capitol 2

70.000,00

13.300,00

83.300,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațil-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.200,00

5.358,00

33.558,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.4.1. Plan Urbanistic Zonal

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22.200,00

4.218,00

26.418,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.6.1. Achiziție servicii de proiectare

0,00

0,00

____________0,00

3.6.2. Achiziție de lucrări

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.1.1. Elaborarea cererii de finanțare

0,00

0,00

0,00

3.7.1.2. Consultanță Tn domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

17.000,00

3.230,00

20.230,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.600,00

494,00

3.094,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.300,00

247,00

1.547,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.300,00

247,00

1.547,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

14.400,00

2.736,00

17.136,00

Total capitol 3

45.200,00

8.588,00

53.788,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

3.103.358,35

589.638,09

3.692.996,44

4.1.1. Obiectul 1 - Canalizare pluviala Bd N. TITULESCU-SPAU

1.147.577,84

218.039,79

1.365.617,63

4.1.2. Obiectul 2 - Canalizare pluviala Str. CETINEI

1.954.789,83

371.410,07

2.326.199,90

4.1.3. Obiectul 3 - Reabilitare stație pompare

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

18.426,00

3.500,94

21.926,94

4.3.1. - Montaj utilaj la SPAU

9.213,00

1.750,47

10.963,47

4.3.2. - Montaj utilaj la SP 5

9.213,00

1.750,47

10.963,47

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.121.784,35

593.139,03

3.714.923,38

CAPII Alte c

OLUL 5 heltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.632,63

2.970,20

18.602,83

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

15.632,63

2.970,20

18.602,83

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32.189,92

0,00

32.189,92

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16.094,95

0,00

16.094,95

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16.094,95

0,00

16.094,95

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

161.850,36

30.751,57

192.601,93

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

209.672,91

33.721,77

243.394,68

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.476.657,26

654.448,79

4.131.106,05

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3.218.990,98

611.608,29

3.830 599,27

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL ARAD

In prețuri la data de IANUARIE 2019;


1 euro = 4,6617lei


f# IMPO -gCONSTRUCT SRt

* GUI RO 14700144LEGENDA

 • 1. Tub beton cu 4 gauri sau tub din PVC

 • 2. Tub beton tip telefon sau tub din PVC

 • 3. Pat de beton

 • 4. caramida

 • 5. nisip

 • 6. cablu

 • 7. conducta rece

  Verificator/

  Expert

  Nume:

  Semnătura:

  Cerința:


  Referat / Expertiza nr. / DataProiect:

Reabilitare sistem de canalizare pluviala Micalaca Zona 300 si Statie de Pompare SP5

Proiect nr:

1148/2018


Proiectat:

ing. Ruben Apăscăriței

Scara %

Beneficiar:

Municipiul Arad, județul Arad

Desenat:

ing. Ruben Apăscăriței

Data

2018

Titlu planșă:             Instalații electrice

Detalii reglementări încrucișări între conducte

Aprobat:

ing. Costel Cucu


Faza:

P.T./D.E.

Planșa:
Legenda:

BMPT - bloc masura si protecție trifazat


Nota                   TSP - tablou electric statie pompare apa uzata;

- Statia de pompare este complet echipata cu pompa de lucru + pompa rezerva si tablou electric echipat cu aparate de protectie si automatizare.

Verificator/

Expert

Nume:

Semnătura:

Cerința:


Referat / Expertiza nr. / DataIMPCL

ii/* construct


Proiect:


Reabilitare sistem de canalizare pluviala Micalaca Zona 300 si Statie de Pompare SP5

Proiect nr:


1148/2018


Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier

Proiectat:

ing. Ruben Apăscăriței

Desenat:

ing. Ruben Apăscăriței

Aprobat:

ing. Costel Cucu

Scara %

Data

2018


Beneficiar:

Municipiul Arad, județul Arad

Titlu planșă: Instalații electrice - SPAU nou (Scheme electrice monofilare, Priza de pamant)

Faza:

P.T./D.E.

Planșa:
Legenda:

BMPT - bloc masura si protecție trifazat


Nota                   TSP - tablou electric statie pompare apa uzata;

- Statia de pompare este complet echipata cu pompa de lucru + pompa rezerva si tablou electric echipat cu aparate de protectie si automatizare.

Verificator/

Expert

Nume:

Semnătura:

Cerința:


Referat / Expertiza nr. / DataProiect:

Reabilitare sistem de canalizare pluviala Micalaca Zona 300 si Statie de Pompare SP5

Proiect nr:


1148/2018


Proiectat:

ing. Ruben Apăscăriței

Desenat:

ing. Ruben Apăscăriței

Aprobat:

ing. Costel Cucu

Scara %

Data

2018


Beneficiar:

Municipiul Arad, județul Arad

Titlu planșă:        Instalații electrice - SP 5

(Scheme electrice monofilare, Priza de pamant)


Faza:

P.T./D.E.

Planșa: