Hotărârea nr. 255/2020

Hotărârea Nr.255 din 25-06-2020 privind aprobarea cofinantării Fazei II a Proiectului Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea si îmbunătătirea utilizării spatiului public în transport pentru a crea spatii publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii si mai viabile pentru oameni- acronim Space4People, co-finantat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul Retele de Planificare a Actiunii

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 255 din 25 iunie 2020 privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37063/03.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 37092/03.06.2020 al Unității de Implementare a Proiectului Space4People,

Luând în considerare Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea cofinanțării proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People” finanțat prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”, cu privire la Faza I a Proiectului, implementată de Municipiul Arad în colaborare cu ceilalți parteneri în perioada 02.09.2019 - 02.03.2020 (6 luni),

Ținând seama de Aplicația privind Faza II a Proiectului Space4People nr. 17196/04.05.2020, transmisă de către Liderul de proiect, Orașul Bielefeld din Germania, în baza Contractului de subvenționare pentru Space4People - Rețea de planificare a acțiunii încheiat între Liderul proiectului și Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor - Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale nr. 76570/04.10.2019 și a Convenției comune între partenerul lider și partenerii de proiect pentru Programul Operațional URBACT III nr. 5308/28.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” -acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 40.425 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, respectiv 8.250 EUR, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Arad la bugetul proiectului, adică 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 210/09.06.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III,

Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37063/03.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 37092/03.06.2020 al Unității de Implementare a Proiectului Space4People,

Luând în considerare Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea cofinanțării proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People” finanțat prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”, cu privire la Faza I a Proiectului, implementată de Municipiul Arad în colaborare cu ceilalți parteneri în perioada 02.09.2019 - 02.03.2020 (6 luni),

Ținând seama de Aplicația privind Faza II a Proiectului Space4People nr. 17196/04.05.2020, transmisă de către Liderul de proiect, Orașul Bielefeld din Germania, în baza Contractului de subvenționare pentru Space4People - Rețea de planificare a acțiunii încheiat între Liderul proiectului și Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor - Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale nr. 76570/04.10.2019 și a Convenției comune între partenerul lider și partenerii de proiect pentru Programul Operațional URBACT III nr. 5308/28.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 40.425 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, respectiv 8.250 EUR, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Arad la bugetul proiectului, adică 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR GENERAL,

SPED

Red./Dact. L.B./L.B.

Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 37063/03.06.2020

În temeiul prevederilor articolului 136, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 149/2012, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni ” - acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Arad a implementat în perioada 2 septembrie 2019 - 2 martie 2020, Faza I a proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, finanțat prin Programul URBACT III, Apelul de proiecte „Rețele de planificare a acțiunii”.

Conform structurii programului, proiectele se desfășoară în două etape, Faza I fiind cea de planificare, iar Faza a II-a cea de implementare a activităților planificate de parteneri în Faza I . Principalul rezultat al primei faze este o Aplicație Finală, care cuprinde detalierea obiectivelor și activităților propuse pentru cea de-a doua fază.

Așadar, participarea Municipiului Arad în calitate de partener la implementarea Fazei I a proiectului Space4People, inclusiv prin contribuția la formularea Aplicației Finale, reprezintă implicit o expresie a interesului pentru continuarea colaborării în Faza a Il-a. De asemenea, prin semnarea Scrisorii de angajament nr. 5681/28.01.2020, este confirmată intenția Municipiului de a participa la activitățile proiectului în Faza a Il-a, în cazul aprobării acesteia.

Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat cofinanțarea Fazei I a proiectului, prin Hotărârea 495/2019, iar prin Hotărârea 128/2020 a aprobat constituirea Grupului Local URBACT - grup de colaborare pentru realizarea obiectivelor proiectului în Faza a II-a.

În Faza I a proiectului, Municipiul Arad s-a concentrat pe două domenii principale de îmbunătățire, respectiv (1) realizarea de conexiuni pietonale/zone semi-pietonale și (2) administrarea parcărilor și conectarea acestora la arterele principale.

În noul context al crizei generate de pandemia COVID-19, ce impune acțiuni imediate de distanțare socială, dar și măsuri pe termen mediu și lung de reconfigurare a spațiilor urbane, extinderea spațiilor pietonale reprezintă o prioritate majoră pentru Arad. În acest sens, la nivel local au fost luate deja în discuție o serie de măsuri care vizează lărgirea spațiilor destinate pietonilor, transformarea de noi străzi din municipiul Arad în zone pietonale restricționarea traficului auto în timpul weekendului, după modelul de succes al străzii 1 Decembrie 1918.

Prin participarea la Faza a II-a a proiectului Space4People, Municipiul Arad are oportunitatea de-și dezvolta capacitatea de planificare și viziunea generală privind adaptarea la noile provocări și tehnologii în domeniul mobilității, dar și de a testa în practică măsuri de îmbunătățire a utilizării spațiului urban, în colaborare cu societatea civilă.

În acest sens, consider oportună și necesară continuarea colaborării Municipiului Arad, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”, acronim Space4People - Faza a II-a.

Având în vedere cele de mai sus, propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind: aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”.

PRIMAR, Călin Bibarț

SPED

Red./Dact. L.B./L.B.

Cod PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Unitatea de Implementare a Proiectului Space4People

Nr.37092/03.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37063/03.06.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni ” - acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACTIII, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii ”.

Justificarea propunerii

Municipiul Arad este unul din cei zece parteneri ai proiectului Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional URBACT III, proiect derulat în două etape, una de planificare (Faza I, încheiată în luna martie 2020) și una de implementare a acțiunilor planificate (Faza II, aprobată în luna mai 2020).

Pentru continuarea proiectului în Faza a II-a, este necesară aprobarea co-finanțării proiectului din bugetul local și semnarea de către Municipiul Arad a Convenției comune a partenerilor.

Date generale despre program

Programul Operațional URBACT III vizează consolidarea capacității orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană bazată pe obiectivele tematice corespunzătoare provocărilor pe care le întâmpină.

Programul facilitează schimburile și învățarea între reprezentanții aleși, funcționari și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

Colaborarea în cadrul proiectelor finanțate prin programul URBACT III se face în cadrul unor rețele, care pot fi Rețele de Planificare a Acțiuniii, Rețele de Implementare și Rețele de Transfer. Organizarea Rețelelor aprobate spre finanțare se realizează în două faze, conform Manualului Programului URBACT III. Faza a II-a poate fi implementată numai după finalizarea cu succes a Fazei I, depunerea unei cereri de finanțare pentru Faza a II-a și aprobarea acesteia.

Date generale despre proiect

Titlul proiectului: „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”

Acronim: Space4People

Programul de finanțare: Programul URBACT III, Axa prioritară 1 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Integrate, OS 1.2 Îmbunătățirea modului de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de acțiune în orașe

Liderul de proiect: Orașul Bielefeld (Germania)

Alți parteneri: Autorități locale ale localităților Valga (Estonia), Serres (Grecia), Badalona (Spania), Guia de Isora (Spania), Turku (Finlanda), Municipiul Arad (România), Saint-Germain-en-Laye (Franța), Panevezys (Lituania), Nazare (Portugalia),

Proiectul Space4People se desfășoară în două faze:

 • 1.  Faza I a avut drept scop definirea parteneriatului și dezvoltarea propunerii complete de proiect sub forma unei Aplicații Finale (septembrie 2019 - martie 2020 - 6 luni)

 • 2.  Faza a II-a are ca scop implementarea și testarea, la nivel transnațional și local, a activităților planificate în cadrul primei faze și realizarea unui Plan Integrat de Acțiune de către fiecare partener al Rețelei (mai 2020 - august 2022 - 27 luni)

Participarea Municipiului Arad la proiect a fost aprobată prin Hotărârea nr. 495/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la aprobarea cofinanțării Fazei I a proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, finanțat prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”.

De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Arad a emis Hotărârea 128/2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad.

Finanțarea Fazei I a proiectului a fost asigurată conform Contractului de subvenționare nr. 76570/04.10.2019 încheiat între Comisariatul General pentru Egalitatea Teritoriilor, Ministerul Coeziunii Teritoriilor și Relațiilor cu Colectivitățile Teritoriale și Orașul Bielefeld (Germania), în calitate de Partener Lider pentru proiectul Space4People.

Între Orașul Bielefeld din Germania, în calitate de Partener Lider și ceilalți parteneri de proiect, printre care și Municipiul Arad, a fost semnată Convenția comună nr. 5308/28.01.2020 pentru Faza I a proiectului.

Faza I a proiectului s-a finalizat la data de 2 martie 2020, principalul rezultat al acesteia fiind realizarea unei aplicații (cereri de finanțare) care cuprinde obiectivele, activitățile planificate și bugetul propus pentru fiecare partener în Faza a II-a a proiectului. Aplicația a fost depusă cu nr. 17196/04.03.2020 și a fost aprobată pentru finanțare, conform Notificării din data de 8 mai 2020 a Secretariatului URBACT, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 31162/11.05.2020.

Contractul de subvenționare și Convenția comună pentru Faza a II-a a proiectului urmează să fie semnate în lunile iunie-iulie 2020.

Descrierea proiectului

Proiectul Space4People își propune ca obiectiv general preluarea sub toate aspectele a Obiectivului nr. 7 al Strategiei UE 2020, ,,Promovarea transportului durabil și îndepărtarea blocajelor în infrastructurile rețelelor majore”.

Partenerii proiectului au identificat trei domenii de acțiune în ceea ce privește mobilitatea, care ar putea diminua ponderea transportului motorizat în utilizarea spațiilor publice: (1) Îmbunătățirea și extinderea spațiilor pietonale precum și a celor semi-pietonale, (2) Managementul parcărilor ca factor de schimbare a obiceiurilor de transport și (3) Nodurile inter-modale și nodurile de transport public, ca șansă de promovare a modelelor de mobilitate sustenabilă și creare a unor centre urbane atractive.

În cadrul proiectului, Municipiul Arad a optat pentru două domenii principale de îmbunătățire:

 • 1) realizarea de conexiuni pietonale și zone semi-pietonale;

 • 2) administrarea parcărilor, conectarea acestora la arterele principale

Municipiul Arad, în calitate de partener, a participat la implementarea cu succes a activităților prevăzute în Faza I a proiectului, atât la nivelul parteneriatului cât și pe plan local.

În prima fază a proiectului, au fost dezbătute domeniile de interes și au fost identificate posibile soluți.

În faza a doua a proiectului, soluțiile identificate urmează să fie detaliate în cadrul unui plan de acțiune, testate și implementate.

Principalele rezultate obținute prin implementarea Proiectului Space4People - Faza I În cadrul parteneriatului:

 • - Crearea Rețelei de Planificare a Acțiunii Space4People, formată din cele 10 orașe partenere de proiect;

 • - Schimburi de experiență prin două întâlniri transnaționale ale partenerilor de proiect;

 • -  Elaborarea în colaborare și depunerea Aplicației pentru Faza a II-a (Aplicația nr.17196/04.03.2020).

Pe plan local:

 • - Realizarea unui studiu de referință, în colaborare cu un expert coordonator, în urma vizitei de studiu efectuată la Arad în 21 noiembrie 2019 (Studiului de referință nr. 17195/04.03.2020).

 • - Realizarea unui sondaj în rândul arădenilor referitor la utilizarea spațiului public.

 • - Organizarea de întâlniri cu părțile locale interesate - reprezentanți ai unor instituții publice și organizații neguvernamentale locale:

 • Workshop-ul „Străzi pentru oameni” (21 noiembrie 2019)

 • Focus-grup Rețeaua pietonală și spațiile pietonale (18 februarie 2020)

 • Focus-grup managementul parcărilor (18 februarie 2020)

 • Conferința de finalizare a Fazei I a proiectului (28 februarie 2020)

 • - Constituirea Grupului Local URBACT Arad, format din 28 de reprezentanți ai administrației locale și ai societății civile (HCLM Arad nr. 128/2020)

Principalele rezultate așteptate prin implementarea Proiectului Space4People - Faza II

 • - schimburi de experiență în cadrul Rețelei de Planificare a Acțiunii

 • - Realizarea unui Plan local de Acțiune și implementarea acestuia cu sprijinul Grupului Local URBACT.

 • - testarea în practică a unor activități pilot în domeniile de îmbunătățire selectate;

 • - detalierea ideilor rezultate în urma întâlnirilor grupurilor de lucru.

Rețeaua URBACT de Planificare a Acțiunii este cadrul de colaborare dintre orașele participante la proiectul Space4People

Grupul Local URBACT este principalul motor al procesului de planificare a unor măsuri locale pentru îmbunătățirea spațiului public.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului pentru cei 10 parteneri (Faza I și Faza II): 749.969,03

EUR

Valoarea finanțării FEDR: 574.113,21 EUR (76,55 % din valoarea eligibilă a proiectului)

Valoarea cofinanțării publice: 175.855,82 EUR (23,45% din valoarea eligibilă a proiectului)

Valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Arad (Faza I și Faza II): 69.099 EUR din care,

Faza I:      - anul 2019: 8.866 EUR

 • - anul 2020: 5.233 EUR

Faza a II-a  - anul 2020: 13.658,34 EUR

 • - anul 2021: 26.450 EUR

-anul 2022: 14.891,66 EUR

Valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Municipiul Arad (Faza I + Faza II): 69.099 EUR, din care:

Valoarea co-finanțării FEDR pentru Municipiul Arad: 58.734,15 EUR (85% din valoarea eligibilă)

Valoarea contribuției Municipiului Arad: 10.364,85 EUR (15% din valoarea eligibilă a proiectului)

Având în vedere cele prezentate mai sus,

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

 • 1. Aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” - acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”.

 • 2. Alocarea sumei de 40.425 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, respectiv 8.250 EUR, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Arad la bugetul proiectului, adică 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

 • 3. Aprobarea alocării sumei de 10.000 lei în Bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.

  Manager Proiect Laura Bocancios


Responsabil financiar Magda Matzek

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________

SPED

Red./Dact. L.B./L.B