Hotărârea nr. 254/2020

Hotărârea Nr.254 din 25-06-2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de Întretinere si igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 254 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40482/17.06.2020,

Analizând raportul comun de specialitate al Serviciului Edilitar și Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 40483/17.06.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. m), art. 5 alin. (3) lit. g), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 și art. 11 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 împotrivă (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) , lit. b), c), d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de ”Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, se modifică și completează după cum urmează:

 • 1. Anexa 1, cap. IV, Titlul "Întreținerea curentă”, lit. h) se modifică și va avea următorul conținut: ”lit. h): “citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valon cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”.

2. Anexa 1, Cap. VI, Titlul Prezentarea operatorului, după paragraful 4, se introduce un nou paragraf 5 care va avea următorul conținut:

“În concordanță cu datele preluate din situațiile contabile ale SC Recons SA Arad aferente anilor 2017-2019 , contribuția activităților destinate Municipiului Arad în total Cifra de afaceri, se prezintă astfel:_____________________________________________________________________

2017

2018

2019

Cifra de  afaceri rezultată din

Activități prestate către Municipiul Arad

5.020.097 lei

5.887.895 lei

7.347.888 lei

Cifra afaceri totală

5.938.781

7.219.382

8.772.742

%

84,53%

81,56%

83,76%

Totodată, conform Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice a Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 926/02.11.2019, la art. 10 , alin. (2), se precizează că pentru demonstrarea îndeplinirii “ mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă”, procentul de 80% se va verifica pe baza cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani, anterior atribuirii contractului, cu aplicarea formulei de calcul : Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad        A tf l

Cifra de afaceri totală cifra medie de afaceri pe anul 2017 =


5.020.097 lei

5 938 781 Zei x100= 84,53 %

cifra medie de afaceri pe anul 2018


5.887.895 lei         oi ha o/

cifra medie de afaceri pe anul 2019


7 219 382 lei x100= 81,56 % 7.347.888 lei 8.772.742 lei

x100= 83,76 %


Având in vedere cele prezentate, considerăm că SC Recons SA Arad îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), drept urmare este posibilă atribuirea directă a contractului de servicii “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” .

 • 3. Anexa 1, Cap. X, Titlul “Durata contractului”, se modifică și va avea următorul conținut:

”Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021. Pe durata contractului se vor încheia acte adiționale la acesta pentru adăugarea și ale unor alte puncte de lucru unde vor fi amplasate toalete automate”.

 • 4. Anexa 2, Cap.4 “Organizarea și Gestiunea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, art. 10 alin. (3), paragraful 2, lit. i), se modifică și va avea următorul conținut:

“i). citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”.

 • 5. Anexa 2, Cap.4 “Organizarea și Gestiunea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, la art. 10 Titlul “Descrierea activităților” va fi alineatul (4) ”Descrierea activităților”, iar lit. i) a acestui aliniat se modifică și va avea următorul conținut:

“i) Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”.

 • 6. Anexa 2, Secțiunea a 2-a "Drepturile și obligațiile Operatorului”, art. 12 lit. e) și lit. f) precum și art. 13 lit. b), se abrogă.

 • 7. Anexa 3, Punctul 2, “Durata activității”, se modifică și va avea următorul conținut:

“Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 20211'.

 • 8. Anexa 3, Punctul 3, paragraful 4 “În momentul expirării perioadelor de garanție a toaletelor, prestatorul va fi obligat să aibă încheiate contracte de mentenanță ale acestora.”, se abrogă.

 • 9. Anexa 3, Punctul 5 „Condiții de calitate”, Titlul “ Prestatorul este obligat să prezinte: Contract de prestări servicii încheiat cu SC Compania de Apă SA Arad, pentru vidanjarea și spălarea canalizării toaletelor, în caz de necesitate “, se abrogă.

 • 10. Anexa 3, Punctul 6 “Activitățile Serviciului”, litera A. “Întreținerea curentă ”, lit.

 • h), se modifică și va avea următorul conținut:

”h) citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.”.

 • 11. Anexa 3, Subpunctul 6.1. “ Detaliile prestării serviciilor”, titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel”, litera A. 'Întreținere curentă + materiale de consum”, lit. h), se modifică și va avea următorul conținut:

“h) Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul care reprezintă numărul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”.

 • 12. Anexa 3, Subpunctul 6.1. “ Detaliile prestării serviciilor”, titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel”, se introduce litera D., care va avea următorul conținut:

“D. Estimarea costurilor lunare ale materialelor consumabile și pieselor de schimb

Pentru un număr mediu de 2000 de utilizatori, cheltuielile privind materialele consumabile se prezintă astfel:

Nr.

crt

Denumire consumabil

Consum/lună

Cheltuieli lunare (lei fără TVA)

1

Hârtie igienică

5 role de 400 m/ lună

43 lei/rolă x 5 role = lei

215

2

Săpun lichid antibacterian

15 l /lună

2,2 lei/l x 15 l       =

33 lei

3

Dezinfectant

10 l/ lună

12 lei/l x 10 l      =

120 lei

4

Saci de plastic

30 saci /lună

0,5 lei /buc x 30 buc = lei

15

5

Mănuși de unică folosință

30 perechi/lună

0,2 lei / buc x 30 buc = lei

6

6

Lavete ștergere

10 buc / lună

1 leu/buc x 10 buc /lună lei

= 10

7

Rezerve mop

3 buc / lună

6 lei/buc x 3 buc /lună = lei

18

TOTAL/lună

417 lei

Frecvența și numărul operațiunilor

Nr.crt

Denumire operațiune

Frecvență operațiune/lună

Nr. ore/lună

1

Schimbarea sacilor de gunoi, verificarea funcționării toaletei, adunarea deșeurilor , zilnic

zilnic

30

2

Ștergerea articolelor sanitare și a pereților interiori , încărcarea cu materiale consumabile, 2 ore/săptămână , 8 ore/lună.

x 2 / săptămână

8

Estimarea cheltuielilor privind piesele de schimb

Costurile estimative privind piesele de schimb pentru perioada de derulare a contractului (1 an cu posibilitate de prelungire cu 4 luni) sunt prezentate în Anexa nr. 7.”.

 • 13. Anexa 4, Capitolul III "Obligațiile Operatorului”, art. 6 lit. h) și lit. k), se abrogă.

 • 14. Anexa 5, Capitolul II “Dispoziții Generale”, Titlul ”Anexele contractului”, art.1 lit. c), se modifică și va avea următorul conținut:

”c) Tarifele Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”.

 • 15. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Durata contractului”, art. 4, se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 4 Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni și în anul 2021.”.

 • 16. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Durata contractului”, după art. 4 se introduce art. 4.1, art. 4.2, art. 4.3 și art. 4.4, având următorul conținut:

”Art. 4.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă, este stabilit până la concurența sumei de 193.277,31 lei fără TVA, la care se adaugă 36.722,69 lei reprezentând TVA.

Art. 4.2 Prestatorul va asigura serviciile de întreținere și igienizare a toaletelor automate în baza unor comenzi emise de către Serviciul Edilitar, respectând tarifele din Anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019.

Art. 4.3 Prețurile aferente pentru materialele și produsele folosite se vor face la prețul de achiziție al SC RECONS SA Arad. Decontarea acestora se va realiza pe baza de facturilor anexate în xerocopie.

Art. 4.4 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către autoritatea contractantă prestatorului, nu se acceptă modificări ale procentelor de profit și cheltuieli indirecte.”.

 • 17. Anexa 5, Capitolul III "Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 5 lit. c), art. 6 lit. b) și lit. c) și art. 7 lit. a), se abrogă.

 • 18. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, după lit. b) a art. 7, astfel cum aceasta a fost renumerotată, se introduce litera c și litera d, având următorul conținut:

”c) să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată ”;

 • d) să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturilor la registratura Primăriei Municipiului Arad.”

 • 19. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 8 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

“a) prin prezentul contract, prestatorul se obligă să supravegheze periodic locația toaletei /toaletelor ce formează obiectul contractului. În acest sens, va întocmi rapoarte săptămânale privind neregulile constatate pe care le va comunica autorității contractante;”.

 • 20.

Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 8 lit.

 • e) și lit. k) precum și art. 10 lit. c), se abrogă.

 • 21. Anexa 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Tarifele

Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Centralizator tarife

Nr.

crt.

Denumire tarif

Valoare (lei, fără TVA)

1

întreținere și igienizare toalete automate

22,11 lei/oră

2

Transport auto

1,88 lei / km

Justificare tarife:

Tariful “ Întreținere și igienizare toalete automate” a fost calculat pe baza câștigului salarial mediu brut/ oră/ unitate (SC Recons SA) în valoare de 20 lei/oră pentru anul 2020 , căruia i -au fost aplicate cheltuieli indirecte de 5% și profit 3%.

Câștig salarial mediu brut /oră             20,00 lei/oră

Contribuție asiguratorie pentru muncă 2,25%0,45 lei

Total 1                      20,45 lei

Cheltuieli indirecte 5%1,02 lei

Total 2 21,47 lei

Profit 3%0,64 lei

Total Tarif                 22,11 lei lei/oră

Tariful “ Transport auto” este de 1,88 lei/km fără TVA și a fost obținut astfel:

Specificație

PU

UM

CANT PT

100 KM

Valoare lei

Carburanți

4,64

l

5,6

25,98

Retrib. conducător auto

21,00

oră

2,5

52,50

Alte cheltuieli - ulei, amortizare, reparații, ITP, asigurări

41,61

oră

2.5

104,03

Total 1

182,51

Profit 3%

5,47

Total 2

187,99

TARIF/KM fără TVA

1,88

TVA

0,36

TOTAL TARIF /KM inclusiv TVA

2,28

 • 22. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 cu Anexa 7, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 rămân nemodificate.

Art. IV. Se aprobă forma republicată a Hotărârii nr. 570 din 13 noiembrie 2019, conform modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020 Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254/25.06.2020

Cod PMA -S4-02


LISTA PIESE DE SCHIMB TOALETA AUTOMATA SWING

Nr.crt

Cod articol

Denumire material

Pret buc/ Euro

Valoare (lei) pe 1 an, inclusiv TVA

1

6003105

Adeziv autocolant Barbati-Femei-Persoane handicap

65

318,5

1

04003698

Dispozitiv de actionare electric liniar

426

2087,4

2

04003196

Uscător de maini Turbo Time 98 VAMA 1800 W

329

1612,1

3

04003188

Aspirator M 12/5 d 100 mm cu timer

175

857,5

4

02002153

Cuier inox/crom satinat

12

58,8

5

02001916

Deschizatura inox furnizare hartie igienică TRIAX

55

269,5

6

01002071

Gura orientabila pentru uscator de maini MG 88

118

578,2

7

02002156

Duza pentru intrados inox AISI 304 TAV

1

4,9

8

01002052

Duza si piedica/suport balansier

35

171,5

9

01002068

Garnitura ciculara buton iesire

90

441

10

08001067

Hartie igienica Jumbo max

40

196

11

02001849

Canal de evacuare pentru grup lavoar

42,35

207,515

12

01002031

Caseta monezi

120

588

13

01002055

Balama oglinda inox lavoar

22

107,8

14

01002593V02

Cos de gunoi inox

450

2205

15

01002593V01

Cos gunoi hartii cu capac inchidere

295

1445,5

16

06003103

Cilindru ISEO Nikel 42 mm

30

147

17

01001993

Cilindru universal 20 mmc/piulita - cas. Mon

33

161,7

18

04003295

Curea tracțiune cărucior ușă

63

308,7

19

04003297

Curea tractiune motor rotatie AC

35

171,5

20

04003296

Curea rotatie

20

98

21

04003128

Clip superior validator placa

4

19,6

22

04003175

Dispenser hartie pvc

25

122,5

23

04003142

Contact 1 NC imbinat cu flanse ZB4 BZ 102

36

176,4

24

04003141

Contact 1 NO Imbinat cu flanse ZB4 BZ 101

36

176,4

25

06003291

Tavans fals lame aluminiu 2000

36,46

178,654

26

06003638

Tavans fals lame aluminiu 2400

46,46

227,654

27

06003082

Mana curenta latura usii aluminiu pol

260

1274

28

06003083

Mana curenta laterala Al

170

833

29

06003081

Mana curenta deasupra WC aluminiu /pol gri

410

2009

30

06030019

Convector uscare

143

700,7

31

02020079

Capac plan posterior masina

56

274,4

32

02020078

Capac superior frontal masina

24

117,6

33

02020028

Capac superior masina

143

700,7

34

06003067

Cupola din PLC diamant fara orificii

340

1666

35

04001620

Rulment ptr. dispenser hartie

8

39,2

36

09001899

Piulita IPSO cromata 1/2

4

19,6

37

05001204

Disc DGD curatare pardoseala

125

612,5

38

08001228

Dezinfectant

44

215,6

39

08001323

Dispenser sapun

39

191,1

40

04001311

Dispozitiv de iluminare intermitenta galben 24 V

105

514,5

41

01002013

Dispenser hartie

750

3675

42

01002013 R

Dispenser hartie revizionat

320

1568

43

08001070

Ekla San dezincrustant ptr inox

7

34,3

44

04001508

Elem. Cont. 1 NC imbinat cu flanse ZB2 BZ 102

15

73,5

45

04001507

Elem Cont imbinat cu flanse

15

73,5

46

04003164

Electromagnet Molla 400g

296

1450,4

47

04020012

Electromagnet CS45MV24C

296

1450,4

48

03001315

Electrovalva pentru apă 1" NC 24 VDC

162

793,8

49

03002061

Electrovalva 1/2" 24 VDC

135

661,5

50

03001502

Electrovalva 1/4 " 24 volti A/C

120

588

51

03001500

Electrovalva 1" NC 1/4" 24 volti

120

588

52

03001283

Filtru inox 1 1 /4" pt supapa Europa

17

83,3

53

04003030

Limitator de cursa mecanic /rotita PIZ FR 531

52

254,8

54

04001415

Limitator de cursa mecanic cu tija SIEM

59

289,1

55

04003294

Limitator de cursa mecanic Pizzato FF 4115-2DN

58

284,2

56

04001590

Fotocelula pentru grup lavoar

116

568,4

57

02001951

Grilaj conveier evacuare TRIAX Inox 15/10 TX36

29,57

144,893

58

04003195

Grup de continuitate PCS 500 VA

265

1298,5

59

IST0908P

Grup lavoar asamblat

600

2940

60

06003072

Garnitura conductiva 220x10x8 disp. Hartie

12

58,8

61

06003158

Ghidaj pentru tavan fals

25

122,5

62

04001532

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 1 modul

57

279,3

63

04001531

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 2 module

57

279,3

64

04001306

Intrerupator D3- PB

155

759,5

65

04001523

Intrerupator diferential 40/03,3 4 x 40 A

225

1102,5

66

03001312

Intrerupator plutitor imersiune cablu 5 m

65

318,5

67

01002033

Kit închizator ( zăvor) și limitator de cursă

70

343

68

04003197

Lampă neon L36W/20

17

83,3

69

04003105

Lampă neon L18W/20

10

49

70

2020045

Tablă basculantă SWING lărgită

400

1960

71

02001887

Lavoar inox rotund D = 260 mm

150

735

72

04003177

Cititor Transponder

217

1063,3

73

06003064

Lacăt VIRO antivandal blindat

55

269,5

74

04003080

Întrerupător magentotermic 3P+ N F84/25 400 V

104

509,6

75

04003293

Întrerupător magentotermic PKZ M0-1,6

57

279,3

76

04001308

Întrerupător magentotermic PKZ M0-4

57

279,3

77

04001548

Întrerupător magnetotermic unipolar 6A

57

279,3

78

03001099

Manșon (mufă) PP alb DN , 110 A, 152613 Geb

66

323,4

79

03002177

Manșon (mufă) extensibil

56

274,4

80

03001563

Manomentru prindere post.60mm 0-10 bar 1/4"

49

240,1

81

04001579

Modul PLC

750

3675

82

04002066

O-ring 165=165D, 61,91

4

19,6

83

04002065

O-ring 4300 D 75,79

4

19,6

84

06003145

Panou tip fagure Compact

450

2205

85

06003155

Panou tip fagure grosime 30mm

450

2205

86

06003154

Panou tip fagure grosime 30mm fasonat

450

2205

87

02001904

Stift de blocare inox

36

176,4

88

02001868

Stift InoxA pentru furca culisanta

50

245

89

02001001

Stift Inox pentru role de ghidaj usă

25

122,5

90

01002040

Stift șlefuit balansier deblocare usă

30

147

91

04003514

Placa frontală validator N2EAGLE

61

298,9

92

04001381

Placă frontală valid MS 7819

61

298,9

93

02001905

Sită cu lamele din inox pentru lavoar 1 1/2"

27

132,3

94

08001108

Pensete pentru colectare seringi

70

343

95

01002042

Placă inferioară din aluminu dispozitiv distr. Jetoane

160

784

96

01002042

Placă superioară din aluminiu dispozitiv distribuit jetoane

177

867,3

97

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 cu indicator luminos de urgență

260

1274

98

04003169

Plafonieră " Linda" 1 x 36 cu indicator luminos de urgență

330

1617

99

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 FPP 5220

75

367,5

100

04003407

Plafonieră " Linda" 1 x 36 FPP 5220

120

588

101

04001335

Pompa ptr grup lav. EX5 24 VA/C 50 HZ

70

343

102

01002054

Ușă culisanta V.U. Vopsita complet

950

4655

103

02001850

Ușă culisanta spatiu utilizator H inox

1600

7840

104

02002190

Ușă încăpere utilizator K N Rovescia Placă K 13 R

1120

5488

105

02002185

Ușă încăpere utilizator K N Placă K 13

1120

5488

106

04002052

Priză încastrabilă 2P T 16 A- IP 65

10

49

107

04002043

Priză germană 2P + T 16A albă Vol.

5

24,5

108

03002073

Presostat Apă 3-12 bari 1/4" F

69

338,1

109

04003161

Buton tip ciupercă negru D = 60 mm

27

132,3

110

04003187

Buton tip ciupercă rosu D = 60 mm

27

132,3

111

04003145

Buton negru ZB4 BA2

32

156,8

112

04001328

Buton iesire

25

122,5

113

040200005ass

Tablou electric

2000

9800

114

05001102

Racord IPSO 01 6-1/4"

8

39,2

115

05001407

Racord IPSO 01 6-1/8"

10

49

116

05001101

Racord IPSO 01 8-1/4"

8

39,2

117

05001677

Racord IPSO 05 -10T cuplabil

10

49

118

05001532

Racord IPSO 15 10-1/4" (unghi rotatie)

10

49

119

05001095

Racord IPSO 15 8-1/4" (unghi rotatie)

10

49

120

03001273

Racord p/container Drept 1"1/4

55

269,5

121

04003321

Releu 24 DC- 4 finder

15

73,5

122

03002079

Reducție cromată M/F1 " 1/4-1"1/2

13

63,7

123

06003677

Detector deschidere și de siguranță mr 8204

520

2548

124

03001293

Robinet golire cazan

35

171,5

125

03001278

Robinet cu bilă1/2 cu racord furtun

35

171,5

126

04001810

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 60

57

279,3

127

04003168

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 30 striat

38

186,2

128

02001002

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -A

8

39,2

129

02001003

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -B

10

49

130

04003174

Cilindru porthartie igienică din PVC

25

122,5

131

08001066

Sapun lichid Daily 5l

40

196

132

04003423

Fisa display

900

4410

133

04002021

Fisa 9721 BL 04disp. Hartie/gr. Lavoar

165

808,5

134

04003246

Fisa PLC

2030

9947

135

04003246R

Fisa PLC revizuita

345

1690,5

136

04003126

Fișă sinteză vocală

900

4410

137

04003386

Selector cu cheie 2P Extr. 1/0/2

66

323,4

138

06003077

Imprimare serigrafica URGENTA

45

220,5

139

06003079

Imprimare serigrafica INTRODUCETI MONEDE

45

220,5

140

06003137

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI EXTERNE

21

102,9

141

06003138

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI INTERNE

21

102,9

142

06003075

Imprimare serigrafica MAXIM 10 DISTRIBUIRI

45

220,5

143

06003106

Imprimare serigrafica EXPIRARE TIMP

47

230,3

144

06003102

Imprimare serigrafica SEMAFOR

84

411,6

145

06003080

Imprimare serigrafica TRANSPONDER

45

220,5

146

06003076

Imprimare serigrafica IESIRE

45

220,5

147

06003092

Inchidere ISEO 783 302 252 axă mașină

75

367,5

148

03001265

Bilă pentru plutitor rotund DN 180

18

88,2

149

05001716

Amortizor pneumatic MWSTT 1/4" filtru

12

58,8

150

04001399

Sirenă girofar extern

115

563,5

151

04003309

Sirenă girofar intern

115

563,5

152

02001923

Prag monobloc TAV T-X 04

105

514,5

153

02002163

Spate perete " ELLE" Tehn. STD H N

245

1200,5

154

02001906

Oglinda 484 x 745 x 30 inox

307,51

1506,799

155

02001911

Grosime latura T-C 35

7

34,3

156

04002023

Stecher 250 V -10 A -3 Poli + T Corp

8

39,2

157

02001896

Bridă siguranță pentru ușă inox

21

102,9

158

02002171

Bridă elastică evacuare WC

9,1

44,59

159

02002138

Brida pentru peretele lateral TEC LAT CS - X 08

10

49

160

02002168

Bridă pentru peretele lateral TEC N F TAV TX - 77

10

49

161

02001896

Bridă pentru usa inox

23

112,7

162

02002169

Bridă ptr cilindru usa inox TEC L TAV , TX -76

23

112,7

163

02002127

Bridă ptr cilindru usa inox TECN F TAV , CSx21

23

112,7

164

02001918

Brida pentru cilindru usa TAV T-X 26

35

171,5

165

02001909

Brida teu colector uscator de maini 1 TX33

9

44,1

166

02001910

Brida teu colector uscator de maini 2 TX34

9

44,1

167

02001946

Bride duze spălare pan. INOX T-X-21

15

73,5

168

04002036

Starter 4 -65 W

4

19,6

169

02002210

Suport grup continuitate K TAV , TK -30

55

269,5

170

02002161

Suport inf.per.lat. TH STD CS -X07

273

1337,7

171

01002026

Suport piston electric aluminiu

180

882

172

06003069

Suport cilindri din PLX disp. Hartie

42

205,8

173

01002022

Suport senzori

47

230,3

174

06003097

Tampon superior demontabil VTR

450

2205

175

06003218

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

300

1470

176

02002344

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

450

2205

177

06001200

Covor pardoseala cauciuc Compact

350

1715

178

06003109

Covor pardoseala cauciuc H

686

3361,4

179

02020044

Cadru inox largit SWING

2400

11760

180

04002055

Teleintrerupator de putere 3P + n - N.O.

95

465,5

181

04003401

Teleintrerupător DILEM 10 G

2400

11760

182

04003792

Temporizator Omron

105

514,5

183

04003368

Termoventilator CALDOPRO 3000 W 3TT 400W

650

3185

184

04002060

Timer zilnic

120

588

185

04001546

Transformator 230/24 V 250 VA mon

85

416,5

186

04003226

Transformator 30 VA-24 V/0-9/0-18 V

33

161,7

187

04001545

Transformator mono sic 24 V 50 VA

45

220,5

188

02001844

Furtun 1/4" - 2 unghiuri - cu manșon Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

9

44,1

189

02001843

Furtun 1/4" - 2 dir. - cu manșon- 2 fire Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

5

24,5

190

050011082

Furtun calibrat PVC, 2 x 4 mm

6

29,4

191

02002166

Port carucior tubular TX50

35

171,5

192

05001735

Duză inox 1/4K -10 spălări perete

60

294

193

05001724

Duză alamă 1/2" HH - 45 W Fuljet

80

392

194

05001728

Duză alamă SF -2 pulverizator

80

392

195

04001950

Duza pentru apa grup lavoar

15

73,5

196

03001370

Duza pentru spalare pardoseala

13

63,7

197

04001951

Duza pentru sapun grup lavoar

15

73,5

198

04003619

Validator de monede V2 EAGLE

539

2641,1

199

03001228

Supapă cu bilă 405 M/F 1/4" pentru G.L.

17

83,3

200

03001409

Supapa UTAP N/R Europa 11/4"

50

245

201

03002146

Vas de expansiune 18 L, 8 Bari

60

294

202

03020001

Vas WC Swing

450

2205

203

04002003

Ventilator tip melc NP 25 kW 0,37

460

2254

186.466,61

* pentru stabilirea prețului in lei a pieselor de schimb, cursul Euro a fost stabilit la valoarea de 4,9 lei/ 1 Euro la data de 12.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

P R O I E C T

Avizat

JUDEȚUL ARAD

Nr. 237/19.06.2020

SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

Lilioara STEPANESCU

din                     2020

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40482/17.06.2020 .

Analizând raportul comun de specialitate al Serviciului Edilitar și Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 40483/17.06.2020

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. m), art. 5 alin. (3) lit. g), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 și art. 11 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) , lit. b), c), d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de ”Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, se modifică și completează după cum urmează:

 • 1. Anexa 1, cap. IV, Titlul ”Întreținerea curentă”, lit. h) se modifică și va avea următorul conținut: ”lit. h): “citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”.

 • 2. Anexa 1, Cap. VI, Titlul Prezentarea operatorului, după paragraful 4, se introduce un nou paragraf 5 care va avea următorul conținut:

“În concordanță cu datele preluate din situațiile contabile ale SC Recons SA Arad aferente anilor 2017-2019 , contribuția activităților destinate Municipiului Arad în total Cifra de afaceri, se prezintă astfel:__________________________________________________________________________________________

2017

2018

2019

Cifra de afaceri rezultată din Activități prestate către Municipiul Arad

5.020.097 lei

5.887.895 lei

7.347.888 lei

Cifra afaceri totală

5.938.781

7.219.382

8.772.742

%

84,53%

81,56%

83,76%

Totodată, conform Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice a Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 926/02.11.2019, la art. 10 , alin. (2), se precizează că pentru demonstrarea îndeplinirii “ mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea

îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă”, procentul de 80% se va verifica pe baza cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani, anterior atribuirii contractului, cu ..         „      . . ,     .   .   Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad    , „„

aplicarea formulei de calcul : -----------------------;---------------------------------------x 100.

Cifra de afaceri totală Astfel,

 • -   cifra medie de afaceri pe anul 2017 = ^fff^fffLffL x100= 84,53 %

J                 J       t'                   5.938.781 lei             ’

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2018 = ^f^ffffffffț x100= 81,56 %

J                J       t'                  7.219.382 lei

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2019 = 7-847-888 le x100= 83,76 %

8.772.742 lei

Având in vedere cele prezentate, considerăm că SC Recons SA Arad îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), drept urmare este posibilă atribuirea directă a contractului de servicii “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” .

 • 3. Anexa 1, Cap. X, Titlul “Durata contractului”, se modifică și va avea următorul conținut:

”Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021. Pe durata contractului se vor încheia acte adiționale la acesta pentru adăugarea și ale unor alte puncte de lucru unde vor fi amplasate toalete automate ”.

 • 4. Anexa 2, Cap.4 “Organizarea și Gestiunea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, art. 10 alin. (3), paragraful 2, lit. i), se modifică și va avea următorul conținut:

“i). citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”.

 • 5. Anexa 2, Cap.4 “Organizarea și Gestiunea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, la art. 10 Titlul “Descrierea activităților” va fi alineatul (4) ”Descrierea activităților”, iar lit. i) a acestui aliniat se modifică și va avea următorul conținut:

“i) Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”.

 • 6. Anexa 2, Secțiunea a 2-a ”Drepturile și obligațiile Operatorului”, art. 12 lit. e) și lit. f) precum și art. 13 lit. b), se abrogă.

 • 7. Anexa 3, Punctul 2, “Durata activității”, se modifică și va avea următorul conținut:

Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 20212”.

 • 8. Anexa 3, Punctul 3, paragraful 4 “În momentul expirării perioadelor de garanție a toaletelor, prestatorul va fi obligat să aibă încheiate contracte de mentenanță ale acestora.”, se abrogă.

 • 9. Anexa 3, Punctul 5 „Condiții de calitate”, Titlul “ Prestatorul este obligat să prezinte: Contract de prestări servicii încheiat cu SC Compania de Apă SA Arad, pentru vidanjarea și spălarea canalizării toaletelor, în caz de necesitate “, se abrogă.

 • 10. Anexa 3, Punctul 6 “Activitățile Serviciului”, litera A. “Întreținerea curentă ”, lit. h), se modifică și va avea următorul conținut:

”h) citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.””.

 • 11. Anexa 3, Subpunctul 6.1. “ Detaliile prestării serviciilor”, titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel”, litera A. ”Întreținere curentă + materiale de consum”, lit. h), se modifică și va avea următorul conținut:

“h) Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul care reprezintă numărul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”.

 • 12. Anexa 3, Subpunctul 6.1. “ Detaliile prestării serviciilor”, titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel”, se introduce litera D., care va avea următorul conținut:

“D. Estimarea costurilor lunare ale materialelor consumabile și pieselor de schimb

Pentru un număr mediu de 2000 de utilizatori, cheltuielile privind materialele consumabile se prezinta astfel:

Nr. crt

Denumire consumabil

Consum/lună

Cheltuieli lunare (lei fără TVA)

1

Hârtie igienică

5 role de 400 m/ lună

43 lei/rolă x 5 role =

215 lei

2

Săpun lichid antibacterian

15 l /lună

2,2 lei/l x 15 l        =

33 lei

3

Dezinfectant

10 l/ lună

12 lei/l x 10 l       =

120 lei

4

Saci de plastic

30 saci /lună

0,5 lei /buc x 30 buc =

15 lei

5

Mănuși de unică folosință

30 perechi/lună

0,2 lei / buc x 30 buc =

6 lei

6

Lavete ștergere

10 buc / lună

1 leu/buc x 10 buc /lună

= 10 lei

7

Rezerve mop

3 buc / lună

6 lei/buc x 3 buc /lună =

18 lei

TOTAL/lună

417 lei

Frecvența și numărul operațiunilor

Nr.crt

Denumire operațiune

Frecvență operațiune/lună

Nr. ore/lună

1

Schimbarea sacilor de gunoi, verificarea funcționării toaletei, adunarea deșeurilor , zilnic

zilnic

30

2

Ștergerea articolelor sanitare și a pereților interiori , încărcarea cu materiale consumabile, 2 ore/săptămână, 8 ore/lună.

x 2 / săptămână

8

Estimarea cheltuielilor privind piesele de schimb

Costurile estimative privind piesele de schimb pentru perioada de derulare a contractului (1 an cu posibilitate de prelungire cu 4 luni) sunt prezentate în Anexa nr. 7. ”.

 • 13. Anexa 4, Capitolul III ”Obligațiile Operatorului”, art. 6 lit. h) și lit. k), se abrogă.

 • 14. Anexa 5, Capitolul II “Dispoziții Generale”, Titlul ”Anexele contractului”, art.1 lit. c), se modifică și va avea următorul conținut:

”c) Tarifele Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”.

 • 15. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Durata contractului”, art. 4, se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 4 Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni și în anul 2021.”.

 • 16. Anexa 5, Capitolul III "Dispoziții Speciale”, Titlul “Durata contractului”, după art. 4 se introduce art. 4.1, art. 4.2, art. 4.3 și art. 4.4, având următorul conținut:

”Art. 4.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă, este stabilit până la concurența sumei de 193.277,31 lei fără TVA, la care se adaugă 36.722,69 lei reprezentând TVA.

Art. 4.2 Prestatorul va asigura serviciile de întreținere și igienizare a toaletelor automate în baza unor comenzi emise de către Serviciul Edilitar, respectând tarifele din Anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019.

Art. 4.3 Prețurile aferente pentru materialele și produsele folosite se vor face la prețul de achiziție al SC RECONS SA Arad. Decontarea acestora se va realiza pe baza de facturilor anexate în xerocopie.

Art. 4.4 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către autoritatea contractantă prestatorului, nu se acceptă modificări ale procentelor de profit și cheltuieli indirecte.”.

 • 17. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 5 lit.

 • c), art. 6 lit. b) și lit. c) și art. 7 lit. a), se abrogă.

 • 18. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, după lit. b) a art. 7, astfel cum aceasta a fost renumerotată, se introduce litera c și litera d, având următorul conținut:

”c) să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată”;

 • d) să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturilor la registratura Primăriei Municipiului Arad.”

 • 19. Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale”, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 8 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

“a) prin prezentul contract, prestatorul se obligă să supravegheze periodic locația toaletei /toaletelor ce formează obiectul contractului. În acest sens, va întocmi rapoarte săptămânale privind neregulile constatate pe care le va comunica autorității contractante; ”.

 • 20.

Anexa 5, Capitolul III ”Dispoziții Speciale, Titlul “Drepturile și obligațiile părților”, art. 8 lit. e) și lit. k) precum și art. 10 lit. c), se abrogă.

 • 21. Anexa 6 se modifică și va avea următorul conținut:

”Tarifele

Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Centralizator tarife

Nr.

crt.

Denumire tarif

Valoare (lei, fără TVA)

1

Întreținere și igienizare toalete automate

22,11 lei/oră

2

Transport auto

1,88 lei / km

Justificare tarife:

Tariful “ Întreținere și igienizare toalete automate” a fost calculat pe baza câștigului salarial mediu brut/ oră/ unitate ( SC Recons SA) în valoare de 20 lei/oră pentru anul 2020 , căruia i -au fost aplicate cheltuieli indirecte de 5% și profit 3%.

Câștig salarial mediu brut /oră

20,00 lei/oră

0,45 lei


Contribuție asiguratorie pentru muncă 2,25%

Total 1                          20,45 lei

Cheltuieli indirecte 5%1,02 lei

Total 2 21,47 lei

Profit 3%0,64 lei

Total Tarif                   22,11 lei lei/oră

Tariful “ Transport auto” este de 1,88 lei/km fără TVA și a fost obținut astfel:

Specificație

PU

UM

CANT PT100 KM

Valoare lei

Carburanți

4,64

l

5,6

25,98

Retrib. conducător auto

21,00

oră

2,5

52,50

Alte cheltuieli - ulei, amortizare, reparații, ITP, asigurări

41,61

oră

2.5

104,03

Total 1

182,51

Profit 3%

5,47

Total 2

187,99

TARIF/KM fără TVA

1,88

TVA

0,36

TOTAL TARIF/KM inclusiv TVA

2,28

 • 22. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 cu Anexa 7, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 rămân nemodificate.

Art. IV. Se aprobă forma republicată a Hotărârii nr. 570 din 13 noiembrie 2019, conform modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Cod PMA-S4-02

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/

LISTA PIESE DE SCHIMB TOALETA AUTOMATA SWING

Nr.crt

Cod articol

Denumire material

Pret buc/ Euro

Valoare (lei) pe 1 an, inclusiv TVA

1

6003105

Adeziv autocolant Barbati-Femei-Persoane handicap

65

318,5

1

04003698

Dispozitiv de actionare electric liniar

426

2087,4

2

04003196

Uscător de maini Turbo Time 98 VAMA 1800 W

329

1612,1

3

04003188

Aspirator M 12/5 d 100 mm cu timer

175

857,5

4

02002153

Cuier inox/crom satinat

12

58,8

5

02001916

Deschizatura inox furnizare hartie igienică TRIAX

55

269,5

6

01002071

Gura orientabila pentru uscator de maini MG 88

118

578,2

7

02002156

Duza pentru intrados inox AISI 304 TAV

1

4,9

8

01002052

Duza si piedica/suport balansier

35

171,5

9

01002068

Garnitura ciculara buton iesire

90

441

10

08001067

Hartie igienica Jumbo max

40

196

11

02001849

Canal de evacuare pentru grup lavoar

42,35

207,515

12

01002031

Caseta monezi

120

588

13

01002055

Balama oglinda inox lavoar

22

107,8

14

01002593V02

Cos de gunoi inox

450

2205

15

01002593V01

Cos gunoi hartii cu capac inchidere

295

1445,5

16

06003103

Cilindru ISEO Nikel 42 mm

30

147

17

01001993

Cilindru universal 20 mmc/piulita - cas. Mon

33

161,7

18

04003295

Curea tracțiune cărucior ușă

63

308,7

19

04003297

Curea tractiune motor rotatie AC

35

171,5

20

04003296

Curea rotatie

20

98

21

04003128

Clip superior validator placa

4

19,6

22

04003175

Dispenser hartie pvc

25

122,5

23

04003142

Contact 1 NC imbinat cu flanse ZB4 BZ 102

36

176,4

24

04003141

Contact 1 NO Imbinat cu flanse ZB4 BZ 101

36

176,4

25

06003291

Tavans fals lame aluminiu 2000

36,46

178,654

26

06003638

Tavans fals lame aluminiu 2400

46,46

227,654

27

06003082

Mana curenta latura usii aluminiu pol

260

1274

28

06003083

Mana curenta laterala Al

170

833

29

06003081

Mana curenta deasupra WC aluminiu /pol gri

410

2009

30

06030019

Convector uscare

143

700,7

31

02020079

Capac plan posterior masina

56

274,4

32

02020078

Capac superior frontal masina

24

117,6

33

02020028

Capac superior masina

143

700,7

34

06003067

Cupola din PLC diamant fara orificii

340

1666

35

04001620

Rulment ptr. dispenser hartie

8

39,2

36

09001899

Piulita IPSO cromata 1/2

4

19,6

37

05001204

Disc DGD curatare pardoseala

125

612,5

38

08001228

Dezinfectant

44

215,6

39

08001323

Dispenser sapun

39

191,1

40

04001311

Dispozitiv de iluminare intermitenta galben 24 V

105

514,5

41

01002013

Dispenser hartie

750

3675

42

01002013 R

Dispenser hartie revizionat

320

1568

43

08001070

Ekla San dezincrustant ptr inox

7

34,3

44

04001508

Elem. Cont. 1 NC imbinat cu flanse ZB2 BZ 102

15

73,5

45

04001507

Elem Cont imbinat cu flanse

15

73,5

46

04003164

Electromagnet Molla 400g

296

1450,4

47

04020012

Electromagnet CS45MV24C

296

1450,4

48

03001315

Electrovalva pentru apă 1" NC 24 VDC

162

793,8

49

03002061

Electrovalva 1/2" 24 VDC

135

661,5

50

03001502

Electrovalva 1/4 " 24 volti A/C

120

588

51

03001500

Electrovalva 1" NC 1/4" 24 volti

120

588

52

03001283

Filtru inox 1 1 /4" pt supapa Europa

17

83,3

53

04003030

Limitator de cursa mecanic /rotita PIZ FR 531

52

254,8

54

04001415

Limitator de cursa mecanic cu tija SIEM

59

289,1

55

04003294

Limitator de cursa mecanic Pizzato FF 4115-2DN

58

284,2

56

04001590

Fotocelula pentru grup lavoar

116

568,4

57

02001951

Grilaj conveier evacuare TRIAX Inox 15/10 TX36

29,57

144,893

58

04003195

Grup de continuitate PCS 500 VA

265

1298,5

59

IST0908P

Grup lavoar asamblat

600

2940

60

06003072

Garnitura conductiva 220x10x8 disp. Hartie

12

58,8

61

06003158

Ghidaj pentru tavan fals

25

122,5

62

04001532

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 1 modul

57

279,3

63

04001531

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 2 module

57

279,3

64

04001306

Intrerupator D3- PB

155

759,5

65

04001523

Intrerupator diferential 40/03,3 4 x 40 A

225

1102,5

66

03001312

Intrerupator plutitor imersiune cablu 5 m

65

318,5

67

01002033

Kit închizator ( zăvor) și limitator de cursă

70

343

68

04003197

Lampă neon L36W/20

17

83,3

69

04003105

Lampă neon L18W/20

10

49

70

2020045

Tablă basculantă SWING lărgită

400

1960

71

02001887

Lavoar inox rotund D = 260 mm

150

735

72

04003177

Cititor Transponder

217

1063,3

73

06003064

Lacăt VIRO antivandal blindat

55

269,5

74

04003080

Întrerupător magentotermic 3P+ N F84/25 400 V

104

509,6

75

04003293

Întrerupător magentotermic PKZ M0-1,6

57

279,3

76

04001308

Întrerupător magentotermic PKZ M0-4

57

279,3

77

04001548

Întrerupător magnetotermic unipolar 6A

57

279,3

78

03001099

Manșon (mufă) PP alb DN , 110 A, 152613 Geb

66

323,4

79

03002177

Manșon (mufă) extensibil

56

274,4

80

03001563

Manomentru prindere post.60mm 0-10 bar 1/4"

49

240,1

81

04001579

Modul PLC

750

3675

82

04002066

O-ring 165=165D, 61,91

4

19,6

83

04002065

O-ring 4300 D 75,79

4

19,6

84

06003145

Panou tip fagure Compact

450

2205

85

06003155

Panou tip fagure grosime 30mm

450

2205

86

06003154

Panou tip fagure grosime 30mm fasonat

450

2205

87

02001904

Stift de blocare inox

36

176,4

88

02001868

Stift InoxA pentru furca culisanta

50

245

89

02001001

Stift Inox pentru role de ghidaj usă

25

122,5

90

01002040

Stift șlefuit balansier deblocare usă

30

147

91

04003514

Placa frontală validator N2EAGLE

61

298,9

92

04001381

Placă frontală valid MS 7819

61

298,9

93

02001905

Sită cu lamele din inox pentru lavoar 1 1/2"

27

132,3

94

08001108

Pensete pentru colectare seringi

70

343

95

01002042

Placă inferioară din aluminu dispozitiv distr. Jetoane

160

784

96

01002042

Placă superioară din aluminiu dispozitiv distribuit jetoane

177

867,3

97

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 cu indicator luminos de urgență

260

1274

98

04003169

Plafonieră " Linda" 1 x 36 cu indicator luminos de urgență

330

1617

99

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 FPP 5220

75

367,5

100

04003407

Plafonieră " Linda" 1 x 36 FPP 5220

120

588

101

04001335

Pompa ptr grup lav. EX5 24 VA/C 50 HZ

70

343

102

01002054

Ușă culisanta V.U. Vopsita complet

950

4655

103

02001850

Ușă culisanta spatiu utilizator H inox

1600

7840

104

02002190

Ușă încăpere utilizator K N Rovescia Placă K 13 R

1120

5488

105

02002185

Ușă încăpere utilizator K N Placă K 13

1120

5488

106

04002052

Priză încastrabilă 2P T 16 A- IP 65

10

49

107

04002043

Priză germană 2P + T 16A albă Vol.

5

24,5

108

03002073

Presostat Apă 3-12 bari 1/4" F

69

338,1

109

04003161

Buton tip ciupercă negru D = 60 mm

27

132,3

110

04003187

Buton tip ciupercă rosu D = 60 mm

27

132,3

111

04003145

Buton negru ZB4 BA2

32

156,8

112

04001328

Buton iesire

25

122,5

113

040200005ass

Tablou electric

2000

9800

114

05001102

Racord IPSO 01 6-1/4"

8

39,2

115

05001407

Racord IPSO 01 6-1/8"

10

49

116

05001101

Racord IPSO 01 8-1/4"

8

39,2

117

05001677

Racord IPSO 05 -10T cuplabil

10

49

118

05001532

Racord IPSO 15 10-1/4" (unghi rotatie)

10

49

119

05001095

Racord IPSO 15 8-1/4" (unghi rotatie)

10

49

120

03001273

Racord p/container Drept 1"1/4

55

269,5

121

04003321

Releu 24 DC- 4 finder

15

73,5

122

03002079

Reducție cromată M/F1 " 1/4-1"1/2

13

63,7

123

06003677

Detector deschidere și de siguranță mr 8204

520

2548

124

03001293

Robinet golire cazan

35

171,5

125

03001278

Robinet cu bilă1/2 cu racord furtun

35

171,5

126

04001810

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 60

57

279,3

127

04003168

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 30 striat

38

186,2

128

02001002

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -A

8

39,2

129

02001003

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -B

10

49

130

04003174

Cilindru porthartie igienică din PVC

25

122,5

131

08001066

Sapun lichid Daily 5l

40

196

132

04003423

Fisa display

900

4410

133

04002021

Fisa 9721 BL 04disp. Hartie/gr. Lavoar

165

808,5

134

04003246

Fisa PLC

2030

9947

135

04003246R

Fisa PLC revizuita

345

1690,5

136

04003126

Fișă sinteză vocală

900

4410

137

04003386

Selector cu cheie 2P Extr. 1/0/2

66

323,4

138

06003077

Imprimare serigrafica URGENTA

45

220,5

139

06003079

Imprimare serigrafica INTRODUCETI MONEDE

45

220,5

140

06003137

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI EXTERNE

21

102,9

141

06003138

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI INTERNE

21

102,9

142

06003075

Imprimare serigrafica MAXIM 10 DISTRIBUIRI

45

220,5

143

06003106

Imprimare serigrafica EXPIRARE TIMP

47

230,3

144

06003102

Imprimare serigrafica SEMAFOR

84

411,6

145

06003080

Imprimare serigrafica TRANSPONDER

45

220,5

146

06003076

Imprimare serigrafica IESIRE

45

220,5

147

06003092

închidere ISEO 783 302 252 axă mașină

75

367,5

148

03001265

Bilă pentru plutitor rotund DN 180

18

88,2

149

05001716

Amortizor pneumatic MWSTT 1/4" filtru

12

58,8

150

04001399

Sirenă girofar extern

115

563,5

151

04003309

Sirenă girofar intern

115

563,5

152

02001923

Prag monobloc TAV T-X 04

105

514,5

153

02002163

Spate perete " ELLE" Tehn. STD H N

245

1200,5

154

02001906

Oglinda 484 x 745 x 30 inox

307,51

1506,799

155

02001911

Grosime latura T-C 35

7

34,3

156

04002023

Stecher 250 V -10 A -3 Poli + T Corp

8

39,2

157

02001896

Bridă siguranță pentru ușă inox

21

102,9

158

02002171

Bridă elastică evacuare WC

9,1

44,59

159

02002138

Brida pentru peretele lateral TEC LAT CS - X 08

10

49

160

02002168

Bridă pentru peretele lateral TEC N F TAV TX - 77

10

49

161

02001896

Bridă pentru usa inox

23

112,7

162

02002169

Bridă ptr cilindru usa inox TEC L TAV , TX -76

23

112,7

163

02002127

Bridă ptr cilindru usa inox TECN F TAV , CSx21

23

112,7

164

02001918

Brida pentru cilindru usa TAV T-X 26

35

171,5

165

02001909

Brida teu colector uscator de maini 1 TX33

9

44,1

166

02001910

Brida teu colector uscator de maini 2 TX34

9

44,1

167

02001946

Bride duze spălare pan. INOX T-X-21

15

73,5

168

04002036

Starter 4 -65 W

4

19,6

169

02002210

Suport grup continuitate K TAV , TK -30

55

269,5

170

02002161

Suport inf.per.lat. TH STD CS -X07

273

1337,7

171

01002026

Suport piston electric aluminiu

180

882

172

06003069

Suport cilindri din PLX disp. Hartie

42

205,8

173

01002022

Suport senzori

47

230,3

174

06003097

Tampon superior demontabil VTR

450

2205

175

06003218

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

300

1470

176

02002344

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

450

2205

177

06001200

Covor pardoseala cauciuc Compact

350

1715

178

06003109

Covor pardoseala cauciuc H

686

3361,4

179

02020044

Cadru inox largit SWING

2400

11760

180

04002055

Teleintrerupator de putere 3P + n - N.O.

95

465,5

181

04003401

Teleintrerupător DILEM 10 G

2400

11760

182

04003792

Temporizator Omron

105

514,5

183

04003368

Termoventilator CALDOPRO 3000 W 3TT 400W

650

3185

184

04002060

Timer zilnic

120

588

185

04001546

Transformator 230/24 V 250 VA mon

85

416,5

186

04003226

Transformator 30 VA-24 V/0-9/0-18 V

33

161,7

187

04001545

Transformator mono sic 24 V 50 VA

45

220,5

188

02001844

Furtun 1/4" - 2 unghiuri - cu manșon Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

9

44,1

189

02001843

Furtun 1/4" - 2 dir. - cu manșon- 2 fire Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

5

24,5

190

050011082

Furtun calibrat PVC, 2 x 4 mm

6

29,4

191

02002166

Port carucior tubular TX50

35

171,5

192

05001735

Duză inox 1/4K -10 spălări perete

60

294

193

05001724

Duză alamă 1/2" HH - 45 W Fuljet

80

392

194

05001728

Duză alamă SF -2 pulverizator

80

392

195

04001950

Duza pentru apa grup lavoar

15

73,5

196

03001370

Duza pentru spalare pardoseala

13

63,7

197

04001951

Duza pentru sapun grup lavoar

15

73,5

198

04003619

Validator de monede V2 EAGLE

539

2641,1

199

03001228

Supapă cu bilă 405 M/F 1/4" pentru G.L.

17

83,3

200

03001409

Supapa UTAP N/R Europa 11/4"

50

245

201

03002146

Vas de expansiune 18 L, 8 Bari

60

294

202

03020001

Vas WC Swing

450

2205

203

04002003

Ventilator tip melc NP 25 kW 0,37

460

2254

186.466,61

* pentru stabilirea prețului in lei a pieselor de schimb, cursul Euro a fost stabilit la valoarea de 4,9 lei/ 1 Euro la data de 12.06.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40482/17.06.2020

Primarul Municipiului Arad,

în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a modificării Hotărârii nr. 570/13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare prevederile art. 3 alin (1) lit.m ) , art.5 alin. (3), art.7 alin. (1), art.9 alin. (1), art.10 și art.11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de adresa nr. 94868/06.12.2019 a Serviciul Financiar Contabilitate si a consultărilor comune dintre Serviciul Edilitar și Serviciul Financiar Contabilitate în urma cărora s-a ajuns la concluzia că sunt necesare unele modificări , abrogări și adăugiri la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/ 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, respectiv :

-

modelul și durata contractului propus precum si obligativitatea existenței unei clauze referitoare la valoarea contractului și termenele de plată;

-

modul de calcul și justificare a tarifului de prestare a serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad și al tarifului de transport auto;

-

imposibilitatea prestatorului SC Recons SA Arad de a încheia contracte cu alți prestatori de servicii, acesta trebuind să dețină capacitatea de a le realiza cu angajații proprii;

-

obligativitatea demonstrării art.31 alin (1) din Legea 98/2016 cu ajutorul cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani a SC Recons SA Arad:

Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad   ț()0>80 °/

Cifra de afaceri totală

Aflarea unor soluții mai bune în privința colectării banilor proveniti din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor și depunerea acestora în casieria Direcției Venituri au implicat de asemenea unele modificări ale Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, Regulamentului Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” precum și al Caietului de sarcini.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar Contabilitate

Nr. 40483/17.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40482/17.06.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Considerente generale:

Prin adoptarea Hotărârii nr. 570 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad au fost aprobate următoarele:

 • -   înființarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   Regulamentul serviciului pentru întreținerea și igienizarea toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   Regulamentul serviciului de utilizare a toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   Modelul de contract;

 • -   Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   Tariful de intrare în toaleta automată în valoare de 1 leu (inclusiv TVA)/ utilizator.

Ținând seama de adresa nr. 94868/06.12.2019 a Serviciul Financiar Contabilitate si a consultărilor comune dintre Serviciul Edilitar și Serviciul Financiar Contabilitate în urma cărora s a ajuns la concluzia că sunt necesare unele modificări , abrogări și adăugiri la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/ 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, respectiv :

 • -   modelul și durata contractului propus precum si obligativitatea existenței unei clauze referitoare la valoarea contractului, și termenele de plată;

 • -   modul de calcul și justicare a tarifelor de prestare a serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad;

 • -   imposibilitatea prestatorului SC Recons SA Arad de a încheia contracte cu alți prestatori de servicii, acesta trebuind să dețină capacitatea de a le realiza cu angajații proprii;

 • -   obligativitatea demonstrării art.31 alin (1) din Legea 98/2016 cu ajutorul cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani a SC Recons SA Arad:

Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad  ]00>80 o/

Cifra de afaceri totală

Aflarea unor soluții mai bune în privința colectării banilor proveniti din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor și depunerea acestora în casieria Direcției Venituri au implicat de asemenea unele modificări ale Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, Regulamentului Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” precum și al Caietului de sarcini.

Considerente juridice:

 • - prevederile art.3 alin (1) lit.b) , art.7 alin. (1), art.5 alin.(3) , art.9 alin.(1), art.10 și art.11 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  prevederile art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  adresa nr.94868/06.12.2019 a Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Arad

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea “Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Modificarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 -“Studiu de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, astfel:

 • -   la Cap. IV, Titlul “ Întreținerea curentă”, lit. h) : “ citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”.

 • -   la Cap. VI, Titlul “ Prezentarea operatorului” , după paragraful 4 se introduce un nou paragraf, 5, care va avea următorul conținut:

In concordanță cu datele preluate din situațiile contabile ale SC Recons SA Arad aferente anilor 2017-2019 , contribuția activităților destinate Municipiului Arad în total Cifra de afaceri, se prezintă astfel:

2017

2018

2019

Cifra de afaceri rezultată din Activități prestate către Municipiul Arad

5.020.097 lei

5.887.895 lei

7.347.888 lei

Cifra afaceri totală

5.938.781

7.219.382

8.772.742

%

84,53%

81,56%

83,76%

Totodată, conform Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice a Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 926/02.11.2019 , la art. 10 , alin. (2), se precizează că pentru demonstrarea îndeplinirii “ mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva

autoritate contractantă”, procentul de 80% se va verifica pe baza cifrei medii de afaceri pe ultimii

trei ani, anterior atribuirii contractului, cu aplicarea formulei de calcul:

Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad        A tf 1

Cifra de afaceri totală                                 '    '

 • -   cifra medie de afaceri pe anul 2017 = ^fff^fffLffl x 100= 84,53 %

J               J      a                 5.938.781 lei

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2018 = ^tf^ZffffffL x 100= 81,56 %

J                J       a                  7.219.382 lei

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2019 = 7-847-888 le x100= 83,76 %

J                 J       a                   8.772.742 lei

Având in vedere cele prezentate, considerăm că SC Recons SA Arad îndeplinește cumulativ conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), drept urmare este posibilă atribuirea directă a contractului de servicii “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”.

- la Cap. X , Titlul “Durata contractului”: ”Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021.”

 • •  Modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 -”Regulamentul Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” , Cap.4 “Organizarea și Gestiunea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, astfel :

la art. 10 alin. (3) paragraful 2 lit. i): “citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii”;

la art. 10. Titlul “Descrierea activităților”, lit. i): “Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cartilor de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”;

la art. 12 se abrogă lit. e) “să fundamenteze ajustarea tarifelor și să le supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad” și lit. f ) “să încheie contract cu un operator specializat pentru curățat și întreținut sistemul de canalizare ”;

la art.13 se abrogă lit. b) “să propună și să fundamenteze propunerea de ajustare a tarifelor”.

 •  Modificarea Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 - “ Caiet de sarcini Servicii de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” astfel: la Punctul 2, “Durata activității” : “Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021 ”

la Punctul 3, “Modalitatea de prestare a serviciului și obligațiile prestatorului”, se abrogă paragraful 4 “În momentul expirării perioadelor de garanție a toaletelor, prestatorul va fi obligat să aibă încheiate contracte de mentenanță ale acestora.”

la Punctul 5, „Condiții de calitate” se abrogă Titlul “ Prestatorul este obligat să prezinte: Contract de prestări servicii încheiat cu SC Compania de Apă SA Arad, pentru vidanjarea și spălarea canalizării toaletelor, în caz de necesitate “.

la Punctul 6 “Activitățile Serviciului”, Titlul “Întreținerea curentă ”, lit. h) “ citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.”

la Subpunctul 6.1 “ Detaliile prestării serviciilor” , titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel, lit. h) : “ Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data , ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul care reprezintă numărul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”;

- la Subpunctul 6.1 “ Detaliile prestăriile prestării serviciilor”, titlul “Serviciile de întreținere și igienizare se vor executa astfel”, se introduce lit. D , care va avea următorul conținut:

“ Estimarea costurilor lunare ale materialelor consumabile și pieselor de schimb

Pentru un număr mediu de 2000 de utilizatori , cheltuielile privind materialele consumabile se prezinta astfel:

Nr. crt

Denumire consumabil

Consum/lună

Cheltuieli lunare ( lei fără TVA)

1

Hârtie igienică

5 role de 400 m/ lună

43 lei/rolă x 5 role =

215 lei

2

Săpun lichid antibacterian

15 l /lună

2,2 lei/l x 15 l        =

33 lei

3

Dezinfectant

10 l/ lună

12 lei/l x 10 l       =

120 lei

4

Saci de plastic

30 saci /lună

0,5 lei /buc x 30 buc =

15 lei

5

Mănuși de unică folosință

30 perechi/lună

0,2 lei / buc x 30 buc =

6 lei

6

Lavete ștergere

10 buc / lună

1 leu/buc x 10 buc /lună

= 10 lei

7

Rezerve mop

3 buc/ lună

6 lei/buc x 3 buc /lună =

18 lei

TOTAL/lună

417 lei

Frecvența și numărul operațiunilor

Nr.crt

Denumire operațiune

Frecvență operațiune/lună

Nr. ore/lună

1

Schimbarea sacilor de gunoi, verificarea funcționării toaletei, adunarea deșeurilor , zilnic

zilnic

30

2

Ștergerea articolelor sanitare și a pereților interiori , încărcarea cu materiale consumabile, 2 ore/săptămână , 8ore/lună.

x 2 / săptămână

8

Estimarea cheltuielilor privind piesele de schimb

Costurile estimative privind piesele de schimb pentru perioada de derulare a contractului (lan cu posibilitate de prelungire cu 4 luni) sunt prezentate în Anexa nr. 6A1.

 • •  Modificarea Anexei 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Local nr. 570/2019 “ Regulamentul Serviciului de utilizare al toaletelor automate din municipiul Arad”, astfel:

 • -   se abrogă la art. 6 lit h) : “ să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, dezinfecție și deratizare numai cu operatori autorizați”;

 • -   se abrogă la art.6 lit.k): “să restituie proprietarului imobilelor cu destinația de toaletă publică cu toate instalațiile, la încetarea contractului, gratuit și liber de orice sarcini, cu excepția investiției realizate din fondurile operatorului, asupra căreia părțile vor stabili prin act adițional la contractul de concesiune, în măsura în care aceasta nu a fost amortizată în întregime ”;

 • •  Modificarea Anexei 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 “Contract pentru prestarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, astfel:

 • -   se abrogă la Capitolul II. “Dispozitii Generale” , Titlul ” Anexele contractului”art.1 lit.c) : “Tarifele pentru servicii delegate“;

 • -   la art. 4 “ Durata contractului”: “ Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni și în anul 2021.”

 • -   se introduce art. 4A1 “ Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă, este stabilit până la concurența sumei de 193.277,31 lei fără TVA, la care se adaugă 36.722,69 lei reprezentând TVA.”

 • -   se introduce art. 4A2: “Prestatorul va asigura serviciile de întreținere și igienizare a toaletelor automate în baza unor comenzi emise de către Serviciul Edilitar, respectând tarifele din Anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019.”

 • -   se introduce art.4 A3 : “Prețurile aferente pentru materialele și produsele folosite se vor face la prețul de achiziție al SC RECONS SA Arad. Decontarea acestora se va realiza pe baza de facturilor anexate în xerocopie”.

 • -   se introduce art. 4A4 : “ Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către autoritatea contractantă prestatorului, nu se acceptă modificări ale procentelor de profit și cheltuieli indirecte. ”

 • -   se abrogă la art. 5 lit. c): “de a aproba sau refuza solicitarea de ajustare a tarifelor de operare”.

 • -   se abrogă la art. 6 lit. b) : “de a propune ajustarea tarifului în condițiile actelor normative în vigoare”.

 • -   se abrogă la art. 6 lit. c): “ de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de prestare servicii”.

 • -   se abrogă la art. 7 lit. a): “să analizeze și, dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentate de prestator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 • -   la art.7 se introduce lit. c) , care va avea următorul cuprins : “ să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată”;

 • -   la art.7 se introduce lit.d), care va avea următorul cuprins : “să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturilor la registratura Primăriei Municipiului Arad.”

 • -   art. 8, lit.a) va avea următoarea formă: “prin prezentul contract prestatorul se obligă să supravegheze periodic locația toaletei /toaletelor ce formează obiectul contractului. În acest sens, va întocmi rapoarte săptămânale privind neregulile constatate pe care le va comunica autorității contractante;”

 • -   se abrogă la art.8 lit.e): “să solicite ajustarea tarifelor de operare”

 • -   se abrogă la art.8 lit.k): “să asigure încheierea de contracte pentru utilități și pentru reparațiile pentru care nu este specializat, astfel încât să asigure funcționarea optimă a echipamentelor”.

 • -   se abrogă la art. 10 lit. c): “tarifele se pot ajusta numai după fundamentarea acestora și numai aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local. În acest sens se va încheia act adițional la prezentul contract”.

 • -   se introduce la Capitolul II. “Dispozitii Generale” , Titlul ” Anexele contractului, la art.1 lit.c):” Tarifele Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Modificarea Anexei 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, care va avea următoarea formă:

Tarifele

Serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Centralizator tarife

Nr.

crt.

Denumire tarif

Valoare (lei, fără TVA)

1

Întreținere și igienizare toalete automate

22,11 lei/oră

2

Transport auto

1,88 lei / km

Justificare tarife :

Tariful “ întreținere și igienizare toalete automate” a fost calculat pe baza câștigului salarial mediu brut/ oră/ unitate ( SC Recons SA) în valoare de 20 lei/oră pentru anul 2020 , căruia i -au fost aplicate cheltuieli indirecte de 5% și profit 3%.

Castig salarial mediu brut /oră          20,00 lei/oră

Contributie asiguratorie pentru muncă 2,25%0,45 lei

Total 1                          20,45 lei

Cheltuieli indirecte 5%1,02 lei

Total 2 21,47 lei

Profit 3%0,64 lei

Total General Tarif           22,11 lei lei/oră

Tariful “ Transport auto” este de 1,88 lei/km fără TVA și a fost obținut astfel:

Specificație

PU

UM

CANT PT100 KM

Valoare lei

Carburanți

4,64

l

5,6

25,98

Retrib.conducator auto

21,00

oră

2,5

52,50

Alte cheltuieli -ulei,amortizare, reparații,ITP,asigurari

41,61

oră

2,5

104,03

Total 1

182,51

Profit 3%

5,47

Total 2

187,99

TARIF/KM fără TVA

1,88

TVA

0,36

TOTAL TARIF / KM inclusiv TVA

2,28

Completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/ 2019 cu Anexa 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Director Executiv Liliana Florea


Director Economic Claudia Grozavu


Șef Serviciu Edilitar

Gabriel Moldovan

Șef Serviciu Financiar Contabilitate Carmen Radu

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura

Direcția Edilitară/Serviciul Edilitar

Red./Dact. Teretean Camelia

Cod PMA - S4 -02


Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini

c

UNEA CITTÂ


AUTOMATIC

URBAN

TOILETISO 9001:2008 certificato n. 40i~|

BMISTITUTO

ti«iGIORDANO


Toaleta dotata cu auto-curătare automatizata

REALE SWING

Folosita fără discriminare de către femei, bărbați si persoanele cu dizabilităti

UNEA CITTÂ SRL

Via Anna Kuliscioff, 171 - 47522 Cesena (FC) - C.F./P.IVA 02222670404

AUTOMATIC URBAN TOILET


ISO 9001:2008 certificato n, 4O1~|


KglISTITUTO

BSilGIORDANO
AUTOMATIC

URBAN

TOILET


KglISTITUTO

BSilGIORDANO

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Tehnologie automată de spălare si dezinfectare “SWING”

 • •  Perdea de apă continuă pe întregul perete al veceului toaletei în timpul utilizării;

 • •  Spălarea simultană a întregii podele cu ajutorul apei sub presiune constantă. Deseurile aruncate pe podea vor fi deplasate în zona compartimentului tehnic;

 • •  Spălarea completă si salubrizarea întregului perete din spatele toaletei cu duze directionale

 • •  Evacuarea, spălarea, dezinfectarea si uscarea întregului vas de toaletă prin miscarea peretelui echipat, pozitionat în spatele toaletei

TIMPUL NECESAR: 30 SECUNDE

securitate pentru utilizator

 • •  Buton de urgentă pentru deschiderea imediată a usii chiar si în absenta electricității;

 • •  Sistem de deschidere a usii de urgentă manual atât din interiorul cât si din exteriorul încăperii;

Dispozitiv de protectie împotriva vandalismului UNIC PE PIATĂ

•  Camera tehnică accesibilă EXCLUSIV din interiorul toaletei, nici o altă

usă externă nu vă permite să ajunge si la echipamentul tehnologic al toaletei

Această solutie este fundamentală:

 • 1) pentru siguranta utilizatorilor, deoarece în timpul fazei de întretinere este esential ca nici un utilizator să nu fie în toaletă;

 • 2) să elimine vandalismul pe componentele tehnologice deoarece usile externe de acces la compartimentul tehnic ar permite vandalilor si hotilor să actioneze neperturbat din zonele laterale / din spate din zone ascunse si fără a trece.

AUTOMATIC

URBAN

TOILET


HMISTITUTO

hâGIORDANO

CERINȚE RESPECTATE PENTRU A PUTEA FI UTILIZATA DE PERSOANE CU ’                     DISABILITATE

Usa de intrare cu o lumină de trecere deschisă de 90 cm;

 • •   Diametrul de 150 cm. complet liber chiar de orice obiecte sanitare suspendate conform legislației europene;

 • •  Mânere aranjate în conformitate cu legea;

Butoane si dispozitive automate pozitionate la înăltimile necesare conform legii;

STRUCTURI SI FINISAJE

Monobloc tridimensional în conglomerat de beton vibrat reoplastic de grosime adecvată pentru a garanta respectarea reglementărilor

Trebuie să fie plasat pe o platformă armată de 15-20cm. grosime.

Dimensiuni în loc: 2,12 m. x 3,02 m. si inaltime 2,80 m c.a..

 • •   Placă de acoperire din beton armat cu un cadru de prelungire a ramei pentru acoperirea totală (iese 15 cm.)

 • •  Finisaj standard O culoare RAL 9007

Luminator din policarbonat de dimensiune mare plasat într-o pozitie centrală;

Colectarea apelor pluviale e conectată intern la reteaua de drenaj;

Finisare standard externă realizată cu vopsea.

Culoare standard : verde Weber 7691o(scala Weber) -

Peretii interiori acoperiti cu plăci ceramice comerciale de culoare deschisă, rezistente la înghet si cu articulatii reduse la minim, pentru a preveni formarea mucegaiului si a altor bacterii

•   Usă de intrare cu balamale din tablă întărită, cu arc de închidere automată si mâner intern pentru deschidere

 • •   Podeaua e pavata cu placi ceramice antiderapante (împotriva vandalismului) care facilitează curgerea apei care permite uscarea rapidă,

Placi din material rezistent la impact;

 • •   Plintele interioare sunt din otel inoxidabil, care permite crearea unei solutii de proiectare de înaltă calitate;

  AUTOMATIC

  URBAN

  TOILET


KglISTITUTO

BSilGIORDANO

COMPARTIMENT TEHNIC realizat dintr-o structură metalică din otel inoxidabil fixată prin înșurubare pe placa de bază si pe pereti. Acesta este blocat si în interior contine panoul de control si toate echipamentele necesare pentru functionare. Sunt furnizate o priză de serviciu si un robinet;

compartimentul tehnic si compartimentul pentru utilizatori sunt accesibili prin ușa de intrare unică, o condiție esențială pentru limitarea vandalismului;

COMPONENTE

 • •  Sistemul de plata cu monezi/jetoane fixat într-o cutie din otel inoxidabil încorporată în beton, inchis cu cheie. Este completat cu cheie care permite gestionarea operatiunilor de întretinere;

 • •  Din motive de securitate, acesta este alocat adiacent usii de intrare si poate fi deschis numai din exterior, de fapt această zonă este cea mai vizibilă si mai luminată

(eventualele deschideri ale camerelor tehnice laterale ar permite vandalilor / hotilor să lucreze neperturbati în zonele umbrite);

•   Panou extern luminos- lumina LED - cu indicatii scrise în diferite limbi (pana la 6) si indicatori care indică starea

toaletei: ocupat / liber - spălare în curs;

•   WC suspendat din inox - este realizat cu un design special pentru a garanta un loc confortabil

•   Chiuveta încorporată din fibră de sticlă cu oglindă din oțel inoxidabil, chiuvetă din oțel inoxidabil, distribuitor

automat pentru apă, săpun și aer cald

Designul special al chiuvetei permite să nu se creeze halouri de murdărie si utilizatorul să evite contactul cu deseurile

aruncate în interior, dacă este necesar, dispozitivul de siguranță anti-seringă poate fi aplicat, permitându-i să alunece

direct într-un colector special amplasat în compartimentul tehnic

  Coș de gunoi încastrat și deschis pentru inspecție;

•   Distribuitor de hârtie igienică manuală din oțel inoxidabil;

•   Galeria de spălare din oțel inoxidabil, compusă din n. 8 duze cu jet de apă care pășesc pe podea;

•  VAS DE EXPANSIUNE cu o capacitate de 25 lt. pentru a garanta o presiune constantă și continuă a întregului

sistem de apă;

•   Lumina interioara LED automatizata cu un consum redus;

•   Lampa de urgență;

•   Cuier si balustradă din aluminiu plastifiat;

•   Pictograme și panouri de informații interne pentru a ușura utilizarea;

AUTOMATIC

URBAN

TOILET


KglISTITUTO

BSilGIORDANO


Buton de ieșire mare, ridicat, anti-vandal;

Butonul de urgență in apropierea toaletei care activează deschiderea ușii și alarma sonoră / luminoasă exterioara

Ventilator automat de extragere și schimb aer;

Bateria UPS de urgență care se activează în caz de întrerupere a alimentării generale;

 • •   Cutie de protecție electrică echipată cu un întrerupător diferențial;

 • •   Ventilator de extragere a aerului cu pornire și oprire automată;

DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE

_____________________________________________________________________________________________________2__________________________________________________________________________________________________________________

 • •  Panou de comandă SIEMENS cu afișaj care controlează toate funcțiile toaletei prin logica "pas cu pas" ce permite modificarea parametrilor de funcționare diferiți (timpul disponibil, timpul de spălare etc.).

 • •   Este complet cu contoare și cu posibilitatea de a instala o instalație sanitară;

Tehnologie automată de spălare și dezinfectare “SWING”.

Designul special permite evitarea dispersiei germenilor și a bacteriilor în interiorul camerei prin direcționarea directă către rețeaua de eșapament.

Peretele echipat este compus din:

- Sistem de apă realizat cu țevi din cupru, duze pentru spălarea toaletei și a peretelui, rezervor de stocare apă de dimensiuni excelente pentru a garanta funcționarea, rezervor de expansiune de 25 litri pentru o presiune continuă și constantă a apei;

Sistemul de apă este planificat pentru controlul "lipsei de apă";

 • - sistem de mișcare constând dintr-un motoreductor;

 • -  Sistem de dezinfectare complet cu rezervor de stocare de 2 litri și pompă de presiune lichidă.

 • - instalație de uscare realizată cu un ventilator cu flux laminar de aer care pătrunde în scaunul vasului

toaletei;

 •   Dispozitivul de spălare a podelei asigură spălarea întregii podele in acelasi timp cu apă ce are o presiune puternică și constantă.

 • •   Presiunea apei, având o forță de impact bună, garantează o curățare excelentă imediată, o uscare rapidă și îndepărtarea deșeurilor ușoare, pe care le mută în compartimentul tehnic.

 • •   Nu se utilizează sisteme mecanice de curățare / îndepărtare deoarece facilitează dispersarea germenilor și

a bacteriilor în cazul pardoselilor murdare;_______________________________________________________________

 • •   Aparat "ECO WATER" care permite gestionarea și reducerea consumului de apă în timpul fazei de spălare a podelei;

 • •   Sistem automat de iluminare internă;___________________________________________________________________________

 • •   Detectarea prezenței realizată cu senzorul de mișcare și prezență RADAR în infraroșu este protejat de carterul din

oțel inoxidabil împotriva vandalismului;_____________________________________________________________________________

 • •   dispozitivul "DAILY TIME" care reglează timpul de funcționare al toaletei (deschidere / închidere);__________________

 • •   semnalizarea luminoasa a timpului rămas disponibil utilizatorului înainte de deblocarea automată a porții de deschidere;

  AUTOMATIC

  URBAN

  TOILET


KglISTITUTO

BSilGIORDANO

 • •   dispozitivul "SAFETY USER" care permite blocarea oricărei mișcări automatizate în caz de urgență (in prezența

utilizatorului, utilizarea incorectă);__________________________________________________________________________________________

 • •   dispozitivul " SAFETY open" care permite deschiderea manuală a toaletei în caz de necesitate, atât din exterior,

cât și din interior;_____________________________________________________________________________________________________________

 • •   limitator al timpului de utilizare a toaletei care asigură deblocarea automată a ușii;

  DATE TEHNICE

  Energie Electrica

  Consumul pe ciclu

  Rezervor

  0,05 kWh

  Apa

  16 lt.

  Sapun lichid

  1,5 cc.

  5 lt.

  Dizinfectant

  0,5 cc.

  2 lt.

  Hartie igienica

  rola de 400 m.

  LEGATURI NECESARE

  Retea electrica

  3 KW - 230V monofaSIC + N (fără încălzire)

  Canalizare

  Conductă de evacuare a apei negre

  PVC 0 90 mm

  Conductă de evacuare a apei menajere

  PVC 0 75 mm

  Retea hidraulica

  teava 0 3/4"

  AUTOMATIC

  URBAN

  TOILET  ISTITUTO

  GIORDANO


FUNCȚIONARE

Prin introducerea cantității necesare în mecanismul de monedă, electromagnetul deschiderii ușii este deblocat și poate intra (deschiderea este automată).

Lumina roșie indicând ‘ocupat’ va fi activată pe afișajul extern al mecanismului de monedă.

La intrarea în toaletă, utilizatorul va găsi un mediu igienic, confortabil, care se va activa automat:

 • -    temporizator - verificarea timpului pentru utilizator;

- film de apă internă pe întregul perete al vasului toaletei;

 • -    ventilator de extragere a aerului;

 • -    Inchiderea usii;

După terminarea utilizării și apăsarea butonului de ieșire, declanșatorul de deschidere a ușii va fi activat (în cazul unei uși automate, deschiderea are loc automat) _și trebuie să ieși.

A sta inauntru sau a intra fără plată este o utilizare incorectă și baia va activa sistemul de alarmă (acest sistem este resetat la ieșirea utilizatorului)


Ulterior, daca senzorul de prezenta nu simte utilizatorul, acesta va trimite o comanda către panoul de control (PLC) care activează sistemul de spălare și dezinfectare, furnizând următoarea operație:


 • 1) spălarea completă a podelei cu jeturi de apă sub presiune la nivelul podelei (există posibilitatea de a regla numărul de spălări pentru a reduce consumul de apă);

 • 2)  Evacuarea automatica;

 • 3) Spălarea și dezinfectarea completă a vasului de igienă prin deschiderea peretelui echipat în spatele

Ciclul de funcționare este guvernat de un software programabil care verifică intregul proces. În cazul în care, în timpul fazei de spălare, senzorul de detectare detectează prezența unui utilizator (intruziune sau utilizare incorectă) va întrerupe imediat fiecare funcție și va pune baia în stare de alarmă.

Toate operațiunile sunt efectuate cu mișcări scăzute pentru a evita orice risc.

AUTOMATIC

URBAN

TOILET


ISO 9001:2008 certificato n. 401 ]

bsbGIORDANO

Timpul necesar pentru finalizarea întregului proces de curățare este de 30 de secunde. - aproximativ.

La sfârșitul ciclului, toaleta va fi spălată si dezinfectată într-un mod optim si va fi gata pentru o nouă utilizare.

Finisaje standard

Vedere interna

“marmo o piastrelle”


AUTOMATIC

URBAN

TOILET


KglISTITUTO

BSilGIORDANO
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

STUDIU DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

La baza întocmirii acestui studiu de fundamentare s-a ținut cont de Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, Legea nr. 24/2007, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Instrucțiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice a Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 926/02.11.2019.

Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă ale acestei autorități.

Prin activitățile serviciului de "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, se urmărește :

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale;

 • b) protecția sănătății publice;

 • c) responsabilitatea administrației publice locale față de cetățeni;

 • d) asigurarea unor condiții ridicate de confort a cetățenilor;

 • e) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

 • f) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ale serviciilor prestate;

 • g) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane;

 • h) tarife echitabile și accesibile tuturor utilizatorilor;

 • i) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • j) întreținerea și conservarea patrimoniului public.

Beneficiarii serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad sunt :

 • a) cetățenii din municipiul Arad, având în vedere arealul public pe care se va desfășura serviciul;

 • b) vizitatorii municipiului Arad.

Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad va îndeplini funcțiile pentru care a fost creat, respectiv:

 • a) funcția de utilitate publică, prin care se va asigura accesul nediscriminatoriu la un serviciu de înaltă siguranță din punct de vedere al protecției sănătății publice, cât și de un real confort;

 • b) funcția complementară, prin care se va asigura susținerea sistemelor urbane din punct de vedere socio-economic;

 • c) funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal prin combaterea poluării solului și a aerului, toaletele automate având sisteme de alimentare și de canalizare proprii, sisteme spălare și dezinfectare fără eliberarea agenților poluanți în mediul înconjurător, precum și un consum redus de energie electrică și de apă.

CAPITOLUL II. SITUAȚIA LA ORA ACTUALĂ

Ținând cont de necesitățile populației și de faptul că toaletele fixe din municipiu nu mai sunt utilizabile, motiv pentru care în vederea asigurării serviciului public, Municipiul Arad a fost nevoit să închirieze toalete ecologice pe care să le amplaseze pe raza municipiului, astfel încât să fie asigurat serviciul public. În cadrul obiectivului de investiții “Amenajare grup sanitar și reabilitare fântână în Parcul Sfânta Maria“ din municipiul Arad, a fost achiziționată și instalată o toaletă automată dotată cu sisteme proprii de alimentare cu apă și canalizare , curățare și igienizare, urmând ca la realizarea unor alte investiții Municipiul Arad să achiziționeze și alte toalete automate, care vor necesita de asemenea servicii de întreținere și igienizare.

După recepționarea obiectivului de investiții “Amenajare grup sanitar și reabilitare fântână în Parcul “Sfânta Maria” prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 264/21.05.2019, privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad, întregul obiectiv de investiții a fost introdus în domeniul public al Municipiului Arad.

CAPITOLUL III. NECESITATEA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI

Prin art. 3 alin. (1) lit. m) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, se stabilește faptul că în sfera serviciilor de administrare a domeniului public și privat care sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale și care trebuie să contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora prin activitățile edilitar-gospodărești și acțiunile de utilitate și interes public local unul din obiectivele acestora se încadrează și administrarea WC-urilor publice.

Având în vedere faptul că la ora actuală în Municipiul Arad, toaletele fixe existente în trecut sunt degradate și nu mai prezintă siguranță în utilizare, s-a optat pentru asigurarea serviciului prin achiziția serviciului de închiriere, întreținere și igienizare a toaletelor ecologice. Totuși, urmând exemplul orașelor europene cât și ale celor din țară, Municipiul Arad constată necesitatea realizării unor investiții care să includă și amenajarea unor toalete automate. Pentru aceasta, a hotărât amplasarea în Parcul Sfânta Maria din cartierul Micalaca a unei toalete automate de tip capsulă, urmând ca la realizarea unor noi investiții să mai achiziționeze și alte astfel de toalete.

După realizarea investiției, a apărut, în mod firesc necesitatea asigurării întreținerii acesteia, motiv pentru care s-au căutat soluții în acest sens. Având în vedere faptul că, întreținerea și ulterior finalizării perioadei de garanție ale unor astfel de echipamente implică costuri destul de ridicate, ne-a dus la concluzia că pentru autofinanțare ar fi necesară stabilirea unui tarif de utilizare ridicat în condițiile în care asigurarea unui astfel de serviciu trebuie să țină cont și de necesitarea asigurării serviciului public tuturor cetățenilor, indiferent de venituri.

În considerea celor de mai sus se justifică necesitatea înființării unui serviciu public pentru "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”.

După cum arătam anterior, prima astfel de toaletă automată a fost realizată în Parcul ”Sfânta Maria”, luând în considerare avantajele pe care aceasta o prezintă. În momentul de față parcul este folosit de populația care locuiește în zonă pentru recreere și petrecerea timpului liber, tot aici existând și un spațiu de joacă pentru copii. La ora actuală, la marginea parcului există o toaletă ecologică, care nu satisface numărul mare de utlizatori.

Printre multiplele avantaje ale acestui tip de toaletă se numără faptul că aceasta poate fi folosită și de către persoanele cu dizabilități. Astfel, suprafața mare a interiorului toaletei permite rotirea pe un cerc de un diametru de 150 cm , dimensiunea ușii automate de acces, mânerul lateral pentru facilitarea urcării și coborârii, poziționarea obiectelor sanitare realizată cu respectarea standardelor pentru persoanele cu dizabilități, contribuie la o folosire optimă din partea acestora.

Curățarea interiorului cabinei, se realizează automat după fiecare utilizare. De asemenea, după fiecare utilizare podeaua se curăță automat printr-un jet de apă în amestec cu un produs dezinfectant.

Deși există avantajul funcționării complet automate a toaletei, este absolut necesară realizarea unor intervenții pentru: alimentarea cu materiale consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, dezinfectant, detartrant etc., golirea sacilor menajeri), spălarea exterioară a ușii de intrare, verificările periodice în vederea asigurării unei funcționări optime a acesteia (funcționarea în parametri a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare, instalațiile de alimentare cu curent). De asemenea, unele deșeuri rezultate în urma folosirii toaletei în mod neadecvat, pot fi blocate în spațiul tehnic, acestea trebuind a fi colectate manual în pungi de plastic închise etanș.

Utilizarea toaletei fiind condiționată de achitarea unui tarif de intrare este nevoie de personal pentru citirea indexului contorului de înregistrare a numărului de utilizatori și schimbării cutiei de colectare a monedelor în cazul umplerii acesteia.

CAPITOLUL IV. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Serviciul de întreținere, și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad își va îndeplini funcția pentru care a fost creat. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului și Caietul de sarcini al Serviciului.

Elaborarea regulamentului serviciului și a caietului de sarcini a avut în vedere respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 si Ordinul 119 din 2017 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Funcționarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad se va face cu respectarea prevederilor legislative și asigurarea unui nivel calitativ ridicat de prestare a serviciilor.

Activitățile de întreținere și igienizare care trebuiesc desfășurate pentru garantarea funcționării optime a toaletelor automate, se grupează astfel:

 • A.     întreținere curentă și asigurarea materialelor de consum, zilnic

 • B.     întreținere și/sau reparație planificată, lunar

 • C.     întreținere și/sau reparație excepțională, în caz de necesitate.

 • A. întreținerea curentă are loc prin vizita zilnică sau săptămânală în vederea executării următoarelor:

 • a)     colectarea de pe podeaua toaletei a resturilor ce nu pot fi antrenate de jetul de apă către camera tehnică și precum și ale celor blocate în camera tehnică;

 • b)     golirea și înlocuirea pungilor de gunoi;

 • c)     verificarea /aprovizionarea cu hârtie igienică;

 • d)     verificarea/aprovizionarea dozatorului cu soluție de spălat mâini;

 • e)     verificarea /aprovizionarea dozatorului cu substanță dezinfectantă;

 • f)      spălarea și ștergerea elementelor componente din inox din interiorul toaletei de depunerile de calcar;

 • g)     verificarea funcționării optime a instalațiilor ce deservesc toaleta ( instalația de alimentare cu apă și canalizare, instalația de alimentare cu energie electrică) ;

 • h)     citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar , între persoana desemnată de SC Recons SA

Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.”;

 • B. întreținerea planificată are loc prin vizita lunară efectuată de personal specializat în controlul și verificarea funcționalității, utilizării și depanării aparaturii ce constituie sistemul tehnic, pentru garantarea unei funcționări optime și atenuarea deteriorării progresive.

 • C. Întreținerea excepțională constă din:

 • 1.      intervențiile efectuate de personal specializat în vederea reparării sau, dacă este necesar, înlocuirii componentelor nefuncționale;

 • 2.      intervenții, altele decît cele de natură tehnică.

CAPITOLUL V. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI

Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad face parte din categoria serviciilor de administrare a domeniului public și privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale pentru ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

În conformitate cu prevederile art. 4 și 5 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: ART. 4

Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui direct un contract de achiziție publică, în condițiile art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3) dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a)  autoritatea contractantă exercită, individual sau în comun cu alte autorități contractante, asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b)  mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  de regulă, nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate. ART. 5

Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în condițiile art. 31 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, unei/unor alte/altor autorități contractante un contract de achiziție publică în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;

5

 • b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;

 • c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare.

În vederea asigurării serviciului public de întreținere și igienizare a toaletelor automate, ținând cont de Instrucțiunea nr. 1/2018, considerăm că atribuirea contractului se poate realiza către societatea RECONS SA Arad.

CAPITOLUL VI . PREZENTAREA OPERATORULUI

SC Recons SA este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influență dominantă în relațiile cu societatea.

În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/20118, exercitarea influenței dominante asupra obiectivelor strategice, prevăzute la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se realizează atunci când nicio decizie majoră nu poate fi adoptată de conducerea persoanei juridice de drept public controlate fără o aprobare preliminară din partea autorității contractante, libertatea de decizie fiind limitată, practic, doar la aspectele ce vizează activitățile de zi cu zi prin care se asigură buna funcționare a entității respective.

De asemenea, o persoană juridică de drept public se consideră controlată atunci când aceasta este obligată să ducă la îndeplinire orice ordine/comenzi ale autorității contractante în a cărei subordine se află, fără nici o posibilitate de a refuza execuția acestora și de a dispune de posibilitatea de a stabili în mod liber tarifele pentru activitățile sale, orice negociere fiind exclusă, iar eventuala încheiere a unui contract nu reprezintă altceva decât formalizarea unei decizii administrative a autorității contractante.

Ținând cont de faptul că acționarul unic al societății RECONS SA este Municipiul Arad care deține 100% din capitalul social, considerăm că este îndeplinită condiția de influență dominantă asupra operatorului . Societatea are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În concordanță cu datele preluate din situațiile contabile ale SC Recons SA Arad aferente anilor 2017-2019 , contribuția activităților destinate Municipiului Arad în total Cifra de afaceri, se prezintă astfel:

2017

2018

2019

Cifra de afaceri rezultată din Activități prestate către Municipiul Arad

5.020.097 lei

5.887.895 lei

7.347.888 lei

Cifra afaceri totală

5.938.781

7.219.382

8.772.742

%

84,53%

81,56%

83,76%

Totodată, conform Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice a Ministerului Finanțelor

Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 926/02.11.2019 , la art. 10 , alin. (2), se precizează că pentru demonstrarea îndeplinirii “ mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă”, procentul de 80% se va verifica pe baza cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani, anterior atribuirii contractului, cu aplicarea formulei de calcul:

Cifra de afaceri rezultată din activități prestate către Municipiu Arad

x 100.


Cifra de afaceri totală

Astfel,

 • -   cifra medie de afaceri pe anul 2017 = 5.020.097 le x100= 84,53 %

1                     5.938.781 lei

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2018 = 5.887.895 le x100= 81,56 %

7.219.382 lei

 • -  cifra medie de afaceri pe anul 2019 = 7.347.888 le x100= 83,76 %

1                     8.772.742 lei

Având in vedere cele prezentate, considerăm că SC Recons SA Arad îndeplinește cumulativ conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), drept urmare este posibilă atribuirea directă a contractului de servicii “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” .

S.C. RECONS S.A. a evoluat pe parcursul timpului, diversificându-și obiectul de activitate și aria de acoperire a nevoilor consumatorilor prin serviciile pe care le oferă persoanelor fizice și juridice din Municipiul și județul Arad.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România) și a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 ȘI SR OHSAS 18001:2008.

În anul 2014 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/2014, S.C. RECONS S.A. Arad i-a fost delegată gestiunea prin atribuire directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad.

Tot în anul 2014 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 278, S.C. RECONS S.A.Arad a devenit operatorul serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 377/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad se aprobă prelungirea acestui contract.

CAPITOLUL VII. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI

Evaluarea și monitorizarea activității se va realiza în baza indicatorilor de performanță ai activității de operare a serviciului. Indicatorii de performanță vor fi precizați și în caietul de sarcini și vor fi anexați contractului de prestare a serviciului.

Autoritatea administrației publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare referitoare la prestarea serviciului.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator pentru asigurarea serviciului cu privire la:

S continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

S prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

S adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

S excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;

S Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

S Implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

S îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

S soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitatea sa.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure întreținerea și igienizarea toaletelor automate conform prevederilor contractuale, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Nr.crt.

Indicatori de performanță

Total an

Cuantum

1.

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ale serviciilor prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri justificate de îmbunătățire a serviciilor

minim 80%

2.

Numărul de reclamații rezolvate privind serviciile prestate, raportat la numărul total de reclamații privind serviciile prestate pe tipuri de activități

minim 90%

3.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct.2 care s-au dovedit justificate

maxim 30%

4.

Procentul de solicitări de la pct.3 care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile lucrătoare

80%

5.

Numărul anual de sesizări din partea Agenței de Protecția a Mediului rezolvate, raportate la total sesizări primite

95%

6.

Numărul anual de sesizări din partea Direcției de Sănătate Publică rezolvate, raportate la total sesizări primite

95%

7.

Penalitățile contractuale totale aplicate de către Consiliul Local al Municipiului Arad, raportate la valoarea prestației, pe activități

0%

8.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate

90%

9.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct.8 care s-au dovedit justificate

maxim 50%

10.

Procentul de reclamații de la pct.9 care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile lucrătoare

80%

11.

Numărul de neconformități constatate de autoritatea publică locală, pe activități

0

12.

Respectarea planificării prestației, încadrarea în termen a serviciilor prestate

100%

13.

Gradul de realizare a serviciilor de întreținere și igienizare ale toaletelor automate conform programului de activitate

100%

14.

Numărul de încălcări ale obligației prestatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

0%

15.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei prestatorului

0%

16.

Promptitudinea cu care răspunde prestatorul în situații de urgență

100%

CAPITOLUL VIII . BENEFICIILE ALEGERII ATRIBUIRII DIRECTE A

SERVICIULUI

Prin atribuirea directă a contractului de servicii privind serviciile de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad către o societate a cărui unic acționar este Municipiul Arad se pot obține următoarele:

 • -   eliminarea termenelor destul de lungi pentru atribuirea contractelor de achiziție și/sau concesiune .

 • -   tarifele aplicate utilizatorilor vor fi stabilite la un nivel care să asigure un serviciu social, pentru toate categoriile de utilizatori;

 • -   disponibilitatea și promptitudinea ridicată de a răspunde la solicitările cetățenilor.

CAPITOLUL IX. ETAPELE PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIRECTĂ A CONTRACTULUI.

Pentru atribuirea directă către SC RECONS SA Arad a contractului de „Servicii de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” este necesară aprobarea de către Consiliul Local a Municipiului Arad a următoarelor :

 • -   Studiul de fundamentare a necesității și oportunității înființării Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad ;

 • -  Regulamentul serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad

 • -  Aprobarea modalității de atribuire ;

 • -   Caietul de sarcini și alegerea modalității de gestiune a serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad ” .

 • -  Modelul contractului ce urmează a fi încheiat între municipiul Arad și operatorul SC Recons SA Arad.

Modelul de contract va cuprinde următoarele capitole:

CAPITOLUL I - PĂRȚI CONTRACTANTE

CAPITOLUL II-DISPOZIȚII GENERALE

 • •  Obiectul contractului

CAPITOLUL III-DISPOZIȚII SPECIALE

 • •  Durata contractului

 • •  Drepturile și obligațiile părților

 • •  Indicatorii de performanță

 • •  Tarife

 • •  Răspunderea contractuală și penalități

 • •  Forța majoră

 • •  Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

 • •  Clauze privind menținerea echilibrului contractual

 • •  Încetarea contractului

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚIILE FINALE

CAPITOLUL X. DURATA CONTRACTULUI

Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021. Pe durata contractului se vor putea încheia acte adiționale la acesta pentru adăugarea și unor alte puncte de lucru unde vor fi amplasate toalete automate.

CAPITOLUL XI. SINTEZĂ ȘI CONCLUZII

Prezentul document reprezintă o analiză a situației existente și prezintă propunerea de atribuire a contractului de servicii de "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad" conform art. 31 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, către RECONS SA Arad, societate asupra căruia Municipiul Arad are o influență dominantă, libertatea de decizie a acesteia fiind limitată, practic, doar la aspectele ce vizează activitățile de zi cu zi prin care se asigură buna funcționare a societății.

Astfel, societatea este obligată să ducă la îndeplinire orice ordine/comenzi ale autorității contractante în a cărei subordine se află, fără nicio posibilitate de a refuza execuția acestora și de a dispune de posibilitatea de a stabili în mod liber tarifele pentru activitățile sale. Conform legii, orice negociere a tarifelor fiind exclusă, încheierea contractului nefiind altceva decât formalizarea unei decizii administrative a autorității contractante. Din acest motiv, în cadrul modelului de contract care va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local vor fi introduce și tarifele instituite operatorului în vederea asigurării serviciului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

REGULAMENTUL

Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad

CAP. I GENERALITĂȚI

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară serviciul privind întreținerea și igienizarea toaletelor automate din municipiul Arad, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în :

 • •      Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • •      Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

CAP. 2 DEFINIȚII

Art. 2 Pentru definirea obiectului prezentului regulament, în concordanță cu prevederile regulamentului -cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local se folosesc următorii termeni:

 • a)     activități edilitar - gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, defășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire, modernizare și dezvoltare durabilă a infrastructurii edilitar - urbane aferente serviciului de administrare a spațiilor verzi.

 • b)     domeniul privat al unităților administrativ- teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrative - teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora.

 • c)     domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și immobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national.

 • d)     infrastructura edilitar - urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării activităților edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

 • e)     toaletă automată: toaletă ale cărei instalații de alimentare cu apă, canalizare, electrice și ventilare din interiorul acesteia funcționează automat, fiind monitorizate electronic pe toată durata utilizării, folosirea acesteia fiind condiționată de deschiderea automată a ușilor după achitarea unui tarif.

 • f)     index contor: valoarea înregistrată de contor privind numărul de utilizatori.

 • g)     zonă de protecție sanitară - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului.

h) serviciu de alimentare cu apă și de canalizare - totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia.

 • i) branșament de apă - partea din rețeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. Părțile componente ale unui branșament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției.

j) racord de canalizare - partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; părțile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare.

k) instalații interioare de apă - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.

 • l) instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică.

m) punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator.

CAP. 3 ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI IGIENIZARE A TOALETELOR AUTOMATE DIN MUNICIPIUL ARAD

Art. 3 Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestei autorități.

Art. 4 Coordonarea și verificarea modului de funcționare a serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate se face de către Serviciul Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Art. 5 Elaborarea prezentului regulament a avut în vedere respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 și Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014.

Art. 6 Funcționarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad se va face cu respectarea prevederilor legislative și asigurarea unui nivel calitativ ridicat de prestare a serviciilor.

Art. 7 Activitățile edilitar - gospodărești specifice serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad, vor asigura:

 • a)      satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale;

 • b)      asigurarea unor condiții ridicate de confort a cetățenilor;

 • c)      ridicarea continuă a standardelor și a indicatorlor de performanță ale serviciilor prestate;

 • d)      dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar - urbane;

 • e)      protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • f)       adaptabilitaea serviciilor la cerințele comunității locale.

Art. 8 Autoritatea administrației publice locale își asumă toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciului de întreținere, igienizare și reparații ale toaletelor automate din municipiul Arad, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 și ale Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.

CAP. 4 ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI DE INTREȚINERE, IGIENIZARE ȘI REPARAȚII ALE TOALETELOR AUTOMATE DIN MUNICIPIUL ARAD

Art. 9  (1) Întreținerea, igienizarea și reparațiile toaletelor automate din Municipiul Arad este

responsabilitatea autorității publice locale.

 • (2) Sub denumirea de toaletă automată se înțelege un grup sanitar care este racordat la instalația electrică și de alimentare cu apă și canalizare a orașului și funcționează monitorizat electronic pe toată durata utilizării, folosirea acesteia fiind condiționată de deschiderea automată a ușilor după achitarea unui tarif.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale vor asigura serviciul de întreținere și igienizare ale toaletelor automate din Municipiul Arad, astfel încât acestea să își îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

 • a) funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal prin combaterea poluării solului și al aerului, toaleta automata având sistem de alimentare și de canalizare propriu, sistem de dezinfectare fără eliberarea agenților poluanți în mediul înconjurător, precum și un consum redus de energie electrică și de apă;

 • b) funcția de utilitate publică, prin care se va asigura accesul nediscriminatoriu la un serviciu de înaltă siguranță din punct de vedere al protecției sănătății publice cât și de un real confort;

 • c) funcția complementară, prin care se va asigura susținerea sistemelor urbane din punct de vedere socio-economic.

Art. 10 (1) Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad se va realiza conform procedurilor din prezentul regulament cadru.

 • (2) Realizarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad va fi condiționată de existența la punctul/punctele de lucru, la începerea prestării serviciilor a următoarelor documente:

 • a) proces verbal de predare primire spre întreținere, igienizare și reparații ale toaletelor din locațiile specificate ;

 • b) manualul de utilizare;

 • b) comandă scrisă din partea autorității publice locale;

 • c) instrucțiuni de lucru;

 • d) Aviz Sanitar al Ministerului Sănătății, însoțit de Fișe de siguranță și tehnice pentru soluțiile dezinfectante, detartrante și de spălarea mâinilor.

 • (3) Realizarea serviciului de întreținere și igienizare ale toaletelor automate din Municipiul Arad va fi condiționată de existența personalului instruit în acest sens.

Serviciul de întreținere și igienizare ale toaletelor automate din Municipiul Arad cuprinde următoarele activități:

 • a)     înlocuirea pungilor de gunoi;

 • b)     colectarea de pe podeaua toaletei a resturilor ce nu pot fi antrenate de jetul de apă către camera tehnică precum și a celor blocate în spațiul tehnic;

 • c)      aprovizionarea cu hârtie igienică;

 • d)      verificarea/aprovizionarea dozatorului cu solutie de spălat mâini;

 • e)      verificarea /aprovizionarea dozatorului cu substanță dezinfectantă;

 • f)       spălarea pereților interiori, plafoanelor și a chiuvetelor;

 • g)      curățarea și spălarea ușii de intrare și a pereților exteriori ai toaletei;

 • h)      verificarea funcționării optime a sistemelor ce deservesc toaleta;

 • i)      citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.

Descrierea activităților

 • a)      Înlocuirea pungilor din coșul de gunoi va consta din indepărtarea pungilor cu deșeuri în prealabil inchise etanș și înlocuirea acestora cu unele noi. Această operațiune se va executa zilnic.

 • b)      Deșeurile aruncate pe podea și care nu pot fi antrenate către canalizare vor fi colectate în saci de plastic închise etanș; deșeurile ajunse în spațiul tehnic și rămase blocate în fața grilei de siguranță a canalului de drenaj vor fi colectate în saci de plastic închise etanș. Această operațiune se va executa zilnic.

 • c)      Hârtia igienică din distribuitorul automat va fi înlocuită, prin deschidere și închidere cu cheia. Cantitatea de hârtie igienică de pe o rolă este de 400m. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână.

 • d)     Verificarea și aprovizionarea dozatorului cu solutie de spălat pe mâini are loc prin accesul la camera tehnică. Rezervorul de săpun lichid are o capacitate de 5 litri. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână.

 • e)      Verificarea și aprovizionarea dozatorului cu soluție dezinfectantă are loc prin accesul în interiorul camerei tehnice. Rezervorul cu dezinfectant lichid are o capacitate de 2 litri. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână.

 • f)      Pereții și plafoanele finisate cu materiale lavabile se vor curăța de două ori pe săptămână periodic și când sunt vizibil murdărite, cu detergent . Suprafețele de inox care prezintă urme de depuneri de calcar vor fi șterse cu substanțe detartrante, urmărindu-se ca suprafața acestora să fie fără urme vizibile.

 • g)      Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică a eventualelor înscrisuri, afișe sau anunțuri lipite nepermis, de pe pereții și ușa de intrare a toaletei. Spălarea ușii de intrare se va efectua folosind detergenți și substanțe detartrante, în caz de necesitate.

 • h)      Prin verificarea funcționării optime a sistemelor ce deservesc toaleta se înțelege verificarea funcționării sistemului de canalizare, de alimentare cu apă și de alimentare cu energie electrică. Această operațiune se va executa zilnic. Pentru orice defecțiune apărută la sistemele enumerate anterior, va fi anunțat Serviciul Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 • i)      Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data, ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumelor, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul care reprezintă numărul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad”;

CAP. 5 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1. Drepturile și obligațiile Municipiului Arad

Art. 11 Municipiul Arad are următoarele drepturi și obligații:

 • a)  să asigure finanțarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • b)  să pună la dispoziția operatorului de servicii strategia, programele și comenzile necesare prestării serviciului;

 • c)  de a stabili strategiile de dezvoltare și funcționare a Serviciul de intreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • d)  de a iniția și adopta hotărâri privitoare la Serviciul de intreținere, igienizare și reparații ale toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • e)  de a analiza și aproba programul anual al activităților și cheltuielilor necesare asigurării prestării serviciului propus de Serviciul Edilitar;

 • f)  de a-și exercita competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul de întreținere și igienizare ale toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • g)  să asigure accesul liber la informațiile publice în legătură cu serviciulde întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • h)  să aducă la cunoștință publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad;

 • i)  să monitorizeze și să execute controlul cu privire la cantitatea și calitatea serviciilor prestate în domeniul de activitate;

 • j)  să stabilească orarul de funcționare al toaletelor automate din Municipiul Arad. Orarul de funcționare al toaletei automate din Municipiul Arad, va fi non stop pe toată perioada anului.

 • k)  să stabilească tariful de intrare în toaletă, prin hotăre a Consiliului Local.

 • l)  Tariful de intrare se stabilește la 1 leu/persoană (inclusiv TVA) / (0,84 lei fără TVA /persoană) Sumele colectate de la utilizatori se vor constitui venit la Bugetul Local și vor fi utilizate pentru asigurarea parțială a costurilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate;

 • m) să acorde sprijin operatorului pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia pentru îmbunătățirea calității serviciului;

 • n)  să verifice îndeplinirea indicatorilor de performanță;

 • o)  să asigure protecția și integritatea toaletelor automate din Municipiul Arad prin intermediul Direcției Generale Poliția Locală.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile Operatorului

Art. 12 Operatorul are următoarele obligații:

 • a)  Să întocmească și să supună spre aprobare programul anual al activităților și cheltuielilor necesare asigurării prestării serviciului pentru anul în curs;

 • b)  Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare

 • c)  Să respecte și să aplice prevederile actualului regulament;

 • d)  Să presteze servicii la standarde superioare de calitate și timp;

 • e)  Să comunice autorității publice locale în termen de 48 de ore neregulile constatate pe teren și eventualele intervenții de urgență în cel mai scurt timp;

 • f)  Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și protecție a muncii pentru personalul angajat care execută operațiile serviciului;

 • g)  Să asigure personalul necesar pentru desfășurarea serviciului pe specialități precum și utilajele necesare prestării serviciului;

 • h)  Să răspundă pentru eventualele daune produse funcționării și integrității toaletelor automate din municipiul Arad;

 • i)  Prestatorul va numi o persoană care va interveni în cazul eventualelor cazuri de blocare a persoanelor în interiorul toaletei, care prin funcțiunile de siguranță ale toaletei sunt semnalizate atât acustic cât și optic. Numărul de telefon al persoane astfel desemnate va fi afișat la loc vizibil pe ușa de intrare în toaletă, aceasta având obligația de a da curs solicitărilor in cel mai scurt timp.

Art. 13. Drepturile operatorului:

 • a)  Să încaseze tarifele pentru prestarea serviciului;

 • b)  Să solicite suspendarea efectuării serviciului din motive tehnice sau care aduc atingere siguranței utilizatorului;

 • c)  Să suspende efectuarea serviciului pentru intervenții, cu înștiințarea ulterioară a autorității contractante.

SECȚIUNEA a 3-a Obligațiile persoanelor fizice și juridice

Art. 14 Pentru protejarea și conservarea toaletelor automate din municipiul Arad, se interzice:

 • a)  distrugerea prin orice mijloace sau degradarea exteriorului cât și interiorului toaletelor publice automate;

 • b)  tulburarea liniștii și ordinii publice în incinta toaletei;

 • c)   inscripționarea, scrijelirea și lipirea de afișe pe pereții exteriori ai toaletelor;

 • d)  folosirea necorespunzătoare a toaletelor, blocarea ușilor de acces precum și a fantei de introducere a monedelor cu diverse obiecte;

 • e)  aruncarea de ambalaje, resturi de țigări, ambalaje, resturi menajere, pe podeaua din incinta toaletelor;

 • f)  nerefacerea în termen de 48 de ore la starea inițială a toaletei, după intervențiile legale făcute de persoanele fizice sau juridice.

 • g)  utilizarea toaletei pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost înființate.

CAP. 6 FINANȚAREA SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI IGIENIZARE A TOALETELOR AUTOMATE DIN MUNICIPIUL ARAD

Art. 15 Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad și efectuării/prestării activităților edilitar -gospodărești specifice acestuia, se asigură din bugetul local.

Art. 16 Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad va avea ca obiectiv ducerea la îndeplinire a indicatorilor de performanță .

Art. 17 Promovarea, finanțarea și realizarea investițiilor aferente Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și sevicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 18 Prevederile regulamentului se completează cu cele ale actelor normative în vigoare specifice obiectului de activitate al serviciului.

Art. 19 Modificarea regulamentului se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

TRADUCERE DIN LIMBA ITALIANĂ /solicitată de parte/

SWING

LISTĂ PIESE DE SCHIMB 2019-04-01

Cod articol

Descriere

UMP

Preț Unitar

06003105

Adeziv presp. „BĂRBAT-FEMEIE-HANDIC”

nr

65,00 €

04003698

Dispozitiv de acționare electric liniar

nr

426,00 €

04003196

Uscător de mâini TURBOTIME 98 VAMA 1800W

nr

329,00 €

04003188

Aspirator M 12/5 — d=100 mm, cu timer

nr

175,00 €

02002153

Cuier inox / Crom satinat

nr

12,00 €

02001916

Deschizătură inox furnizare hârtie igienică TRIAX T-X 16

nr

55,00 €

01002071

Gură orientabilă pentru uscător de mâini MG88

nr

118,00 €

02002156

Duză pentru intrados inox AISI 304 TAV T-X-49

nr

1,00 €

01002052

Duza și piedica /suport balansier

nr

35,00 €

01002068

Garnitură circulară buton ieșire ccc

nr

90,00 €

08001067

Hârtie igienică Jumbo max. rot. M 400 6 role

nr

40,00 €

02001849

Canal de evacuare pentru grup lavoar

nr

42,35 €

01002031

Casetă Monezi pentru dispozitiv jetoane

nr

120,00 €

01002055

Balama pentru oglindă inox lavoar

nr

22,00 €

01002593V02

Coș de gunoi pentru hârtii INOX

nr

450,00 €

01002593V01

Coș de gunoi pentru hârtii cu capac închidere

nr

295,00 €

06003103

Cilindru ISEO Nikel 42 mm - Unificat

nr

30,00 €

01001993

( kndru unr 20 mm c'pi’Jivă -- ca? mon.

33,00 €

04003295

Curea tracț. Cărucior ușă

nr

63,00 €

04003297

Curea tracț. Motor rotație AC

nr

35,00 €

04003296

Curea rotație

nr

20,00 €

04003128

Clip superior Validator placă 7819

nr

4,00 €

04003175

Dispenser hârtie PVC

nr

25,00 €

04003142

Contact 1 NC îmbinat cu flanșe ZB4 BZ 102

nr

36,00 €

04003141

Contact 1 NO îmbinat cu flanșe ZB4 BZ 101

nr

36,00 €

06003291

Tavan fals din lamele de aluminiu 2000mm

nr

36,46 €

06003638

Tavan fals din lamele de aluminiu 2400mm

nr

46,46 €

06003082

Mână curentă latura ușii aluminiu/pol. gr

nr

260,00 €

06003083

Mână curentă laterală aluminiu (pol. gr.

nr

170,00 €

06003081

Mână curentă deasupra WC aluminiu/pol. gri

nr

410,00 €

‘~>I 11'1

(''nnwrtiw

nr

143,00 €

02020079

Capac plan posterior mașină

iir

02020078

Capac superior frontal mașină

nr

24,00 €

02020028

Capac superi&r mașma

nr

143,00€

06003067

Cupolă din PLC diamant fără orificii

nr

340,00 €

04001620

Rulment pentru dispenser hârtie

nr

8,00 €

09001899

Piuliță IPSO cromată 1/2”

nr

4,00 €

05001204

Disc DGD curățare pardoseală

nr

125,00 €

08001228

Dezinfectant

nr

44,00 €

08001323

Dispenser săpun

nr

39,00€

04001311

Dispozitiv de iluminare intermitentă galben 24 ¥

nr

105,00 €

01.002013

Dispenser hârtie

nr

750,00 €

01002013R

Dispenser hârtie Revizionat

nr

320,00 €

08001070

Eklă San dezincrustant pentru inox 0,750

nr

7,00 €

04001508

Elem. Cont. 1 NC îmbinat cu flanșe ZB2 BZ 102

nr

15,00 €

Cod articol

Descriere

UMP

Preț Unitar

04001507

Elem. Cont. 1 NO îmbinat cu flanșe ZB2 BZ 101

nr

15,00 €

04003164

Electromagnet CS45CH24V MOLLA 400 G

nr

296,00 €

04020012

Electromagnet CS45MV24C

nr

296,00 €

03001315

Electrovalvă 1” pentru apăN.C. 24 VDC

nr

162,006

03002061

Electrovalvă 1/2” pentru apă 24 VCC

nr

135,006

03001502

Electrovalvă 1/4" 24 Volți A/C

nr

120,00 €

03001500

Electrovalvă F’N.C. 1/4" 24 Volți A/C

nr

120,00 €

03001283

Filtru inox 1 ”1/4 pentru supapă „Europa”

nr

17,00 €

04003030

Limitator de cursă mecanic c/rotiță PIZ FR 531

nr

52,00 €

04001415

Limitator de cursă mecanic cu tijă SIEM

nr

59,00 €

04003294

Limitator de cursă Pizzato FF4115 - 2DN

nr

58,00 €

04001590

Fotocelulă pentru grup lavoar

nr

116,00 €

02001951

Grilaj conveier evacuare TRIAX Inox 15/10 TX36

nr

29,57 €

04003195

Grup de continuitate PCS 500 VA

nr

265,00 €

IST0908P

Grup lavoar asamblat

nr

600,00 €

06003072

Garnitură conductivă 220x10x8 disp. hârtie

nr

12,00 €

06003158

Ghidaj pentru tavan fals

nr

25,00 €

04001532

întrerupător magnet. lxl6A - 6 kA 1 modul

nr

57,00 €

04001531

întrerupător magnet. lxl6A - 6 kA 2 module

nr

57,00 €

04001306

întrerupător D3 - PB

nr

155,00 €

04001523

întrerupător diferendial 40/0,3 4x40 A

nr

225,00 €

03001312

întrerupător plutit, imers. cablu 5 m

nr

65,00 €

01002033

Kit închizător (zăvor) și limitator de cursă

nr

70,00 €

04003197

Lmnpă neon L36 W20

nr

17,006

04003105

Lampă neon L18W/20

nr

10,00 6

2020045

Tablă basculantă SWING lărgită

nr

400,00 €

02001887

Lavoar Inox rotund D=260 mm

nr

150,00 €

04003177

Cititor Trasponder

nr

217,006

06003064

Lacăt VIRO antivandal blindat

nr

55,00 6

04003080

Intr. magentotermic 3P+N F84/25 400V

nr

104,00 6

04003293

Intr. magentotermic PKZ MO-1,6

nr

57,006

04001308

Intr. magentotermic PKZ M0-4

nr

57,00 6

04001548

Intr. magentotermic unipolar 6A

nr

57,00 €

03001099

Manșon (mufa) PP alb DN. 110 A. 152613 Geb.

nr

66,00 6

03002177

Manșon (mufa) extensibil

nr

56,006

03001563

Manomet.prindere post. 60 mm 0-10 bar 1/4”

nr

49,00 €

04001579

04002066

Modul PLC

nr

750 OOP

O-ring 165=165 D. 61,91

nr

4,00 6

04002065

O-ring 4300 D 75,79

nr

4,00 6

06003145

Panou tip fagure Compact

nr

A'LRVf

06003155

Panou tip fagure grosime 30 mm

nr

450,00 6

06003154

Panou tip fagure grosime 30 mm fasonat

nr

450,00 6

02001904

Știft de blocare Inox

nr

36,00 6

02001868

Știft Inox „A” pentru furca ușă culisantă

nr

50,00 €

02001001

Știft Inox pentru role de ghidaj ușă

nr

25,00 6

01002040

Știft șlefuit balansier deblocare ușă

nr

30,00 €

04003514

Placă frontală validator N2 EAGLE

nr

61,00 6

04001381

Placă frontală valid. MS 7819

nr

61,00 6

02001905

Sită cu lamele din inox pentru lavoar 1 ”1/2

nr

27,00 €

08001108

Pensete pentru colectare seringi

nr |

70,00 €

4^^

EijciracsE^

\ \ SRL /

Cod articol

Descriere

UMP

Preț Unitar

01002042

Placă inferioară din aluminiu dispozitiv distr. jetoane

nr

160,00 €

01002042

Placă superioară din aluminiu dispozitiv distr. jetoane

nr

177,00 €

04003317

Plafonieră „Linda” 1x18 cu indicator luminos de urgență

nr

260,00€

04003169

Plafonieră „Linda” 1 x 36 cu indicator luminos de urgență

nr

330,00 €

0400 ■ ,

Plafonieră „Linda” 1x18 FPP 5220

nr

75,00 €

04003407

Plafonieră „Linda” 1 x 36 FPP 5220

nr

120,00 €

04001335

Pompă pentru grup lav. EX5 24 V A/C 50 Hz

nr

70,00 €

01002054

Ușă culisantă V.U. Vopsită completă

nr

950,00 €

02001850

Ușă culisantă Sapțiu Utilizator H inox

nr

1.600,00€

02002190

Ușă încăpere utilizator K N ROVESCIA Placă K 13 R

nr

1.120,00€

02002185

Ușă încăpere utilizator K N Placă K 13

nr

1.120,00 €

04002052

Priză incastrabilă 2P’ T 16 A - IP65

nr

10,00 €

04002043

Priză germană 2P + T 16A albă Voi.

nr

5,00 €

03002073

Presostat Apă 3-12 bari 1/4” F

nr

69,00 €

04003161

Buton tip ciupercă negru D=60 mm

nr

27,00 €

04003187

Buton tip ciupercă roșu D=60 mm

nr

27,00 €

04003145

Buton negru ZB4 BA2

nr

32,00 €

04001328

Buton ieșire

nr

25,00€

04020005ass

Tablou electric

nr

2.000,00 €

05001102

Racord IPSO 016- 1/4”

nr

8,00 €

05001407

Racord IPSO 01 6 - 1/8”

nr

10,00 €

05001101

Racord IPSO 01 8 - 1/4”

nr

8,00 €

05001677

Racord IPSO 05 - 10T cupiabil

nr

10,00 €

05001532

Racord IPSO 15 10 - l/4”(ungh. rot.)

nr

10,00 €

05001'^5

.....Racord IPSO 15 8 - 174” ’Țungh. rot.)

nr

10,00 €

03001273

Racord p/container Drept 1 ”1/4

nr

55,00 €

04003321

Releu 24 DC - 4 finder

nr

15,00 €

03002079

Reducție cromată M/F 1” 1/4-l”l/2

nr

13,00 €

06003677

Detector deschidere și de siguranță mr 8204

nr

520,00€

03001293

Robinet golire cazan

nr

35,00 €

03001278

Robinet cu bilă 1/2 cu cu racord furtun

nr

35,00 €

04001810

Clilindru de ghidare hârtie - Diametru 60

nr

57,00 €

04003168

Clilindru de ghidare hârtie - Diametru 30 striat

nr

38,00 €

02001002

Clilindru inferior pentru ușă culisantă tip - A

nr

8,00 €

02001003

Clilindru inferior pentru ușă culisantă tip - B

nr

10,00 €

04003174

Cilindru porthârtie igiennică din PVC

nr

25,00 €

08001066

Săpun lichid Daily 5 1

nr

40,00 €

04003423

Fisă disnlav

........

onn nn c

04002021

Fișa 9721 BL04 disp. hârtie/gr. lavoar

nr

165,00 €

04003246

Fișă PLC

nr

2.030,00€

04003246R

F

nr

345,00 €

04003126

Fișă sinteză vocală

nr

900,00 €

04003386

Selector cu cheie 2P Extr. 1/0/2

nr

66,00 €

06003077

Imprimare serigrafică „URGENȚĂ”

nr

45,00 €

06003079

Imprimare serigrafică „INTRODUCEȚI MONEDE”

nr

45,00 €

06003137

Imprimare serigrafică „INSTRUCȚIUNI EXTERNE”

nr

21,00 €

06003138

Imprimare serigrafică „INSTRUCȚIUNI INTERNE”

nr

21,00 €

06003075

Imprimare serigrafică „MAXIM 10 DISTRIBUIRI”

nr

45,00 €

06003106

Imprimare serigrafică „EXPIRARE TIMP”

nr

47,00 €

06003102

Imprimare serigrafică „SEMAFOR”

nr

84,00 €

. Sql / /

MaNĂ

Cod articol

Descriere

UMP

Preț Unitar

06003080

Imprimare serigrafică „TRANSPONDER”

nr

45,00 €

06003076

Imprimare serigrafică „IEȘIRE”

nr

45,00 €

06003092

închidere ISEO 783 302 252 ășă mașină

nr

75,00 €

03001265

Bilă pentru plutitor rotund DN 180

nr

18,00 €

05001716

Amortizor pneumatic MWSTT 1/4” filtru

nr

12,00 €

04001399

Sirenă girofar extern

nr

115,00 €

04003309

Sirenă girofar intern

nr

115,00 €

02001923

Prag monobloc TAV. T-X 04

nr

105,00 €

02002163

Spate perete „ELLE” f ehn. STD H-N

nr

245,00 €

02001906

Oglindă 484x745x30 inox

nr

307,51 €

02001911

Grosime latură T-C 35

nr

7,00 €

04002023

Ștecăr 250 V -10 A-3 poli+T Corp D/C

nr

8,00 €

02001896

Bridă siguranță pentru ușă Inox

nr

21,00 €

02002171

Bridă elastică evacuare WC

nr

9,10 €

02002138

Bridă pentru perete lateral TEC LAT CS -X 08

nr

10,00 €

02002168

Bridă pentru perete lateral TEC N F TAV TX-77

nr

10,00 €

02001896

Bridă pentru ușă inox

nr

23,00 €

02002169

Bridă pentru cilindru ușă Inox TEC L TAV. TX- 76

nr

23,00 €

02002127

Bridă pentru cilindru ușă Inox TECN F TAV. CSX21

nr

23,00 €

02001918

Bridă pentru cilindru ușă TAV. T-X 26

nr

35,00 €

02001909

Bridă teu colector uscător de mâini 1 TX33

nr

9,00 €

02001910

Bridă teu colector uscător de mâini 2 TX34

nr

9,00 €

02001946

Bridă duze spălare pan. INOX T-X-21

nr

15,00 €

04002036

Starter 4 - 65W

nr

4,00 €

02vUu21u

Suport grup de continuitate K TAV. TK-30

nr

55,00€

02002161

Suport inf. per. lat. TH STD CS-X07

nr

273,00 €

01002026

Suport piston electric Aluminiu

nr

180,00 €

06003069

Suport cilindri din PLX disp. hârtie

nr

42,00 €

01002022

Suport senzori

nr

47,00 €

06003097

Tâmp, superior demontabil VTR

nr

450,00 €

06003218

Tampon pentru perete deasupra wc cu duze

nr

300,00 €

02002344

Tampon pentru perete deasupra wc cu duze

nr

450,00 €

06001200

Covor pardoseală cauciuc Compact

nr

350,00 €

06003109

Covor pardoseală cauciuc FI

nr

686,00 €

02020044

Cadru Inox lărgit SWING

nr

2.400,00€

04002055

Teleîntrerupător de putere 3P + n - N.O.

nr

95,00 €

04003401

Teleîntrerupător DILEM 10 G

nr

2.400,00 €

04003792

Temnoriyatnr Omrnn

04003368

Termoventilator CALDOPRO 3000W 3TT 400V

nr

650,00 €

04002060

Timer zilnic

nr

120,00 €

04001546

1 rs.nVcmmtor 22 J'du *' 23'J VA meu.

nr

85,00 €

04003226

Transformator 30VA -24V/0-9/0-18V

nr

33,00 €

04001545

Transformator mono sic 24V 50VA

nr

45,00 €

02001844

Furtun l/4"-2 unghiuri- cu manșon Inox Per S.I.A. uscător cu jet rotativ

nr

9,00 €

02001843

Furtun l/4"-2 dir. cu manșon -2 fire Inox Per S.I.A. cu usc. c/jet rotativ

nr

5,00 €

05001082

Furtun calibrat PVC, 2x4 mm.

nr

6,00 €

02002166

Port-cărucior tubular TX50

nr

35,00 €

05001735

Duză inox 1/4 K-10 spălări perete

nr

60,00 €

05001724

Duză alamă 1/2” HH-45W Fuljet

nr

80,00 €

05001728

Duză alamă SF-2 pulverizator

nr

80,00 €

Cod articol

Descriere

UMP

Preț Unitar

04001950

Duză pentru apă grup lavoar

nr

15,00 €

03001370

Duză pentru spălare pardoseală

nr

13,00 €

04001951

Duză pentru săpun grup lavoar

nr

15,00 €

04003619

Validator de monede ¥2 EAGLE

nr

539,00 €

03001228

Supapă cu bilă 405 MZF 1/4” pentru G.L.

nr

3€

03001409

Supapă UTAP N/R „Europa” l”l/4

nr

50,00 €

03002146

Vas de expansiune 18 Lt 8 Bar

nr

60,00 €

03020001

Vas WC Swing

nr

450,00 €

04002003

Ventilator tip melc NP 25 kW 0,37

nr

460,00 €

-------------^=======,===z=:===:=====g^rșjtuj traJucer’j===================;==

Subsemnata TĂNASIE CLALJDIA ADINA, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu N. 19733, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în limba italiană, care a fost vizat de mine

Traducătoare TĂNASIE CLAUDIA ADINA

MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL EDILITAR


Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

CAIET DE SARCINI

“Servicii de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad”

 • 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului întreținere și igienizare a toaletelor publice automate din municipiul Arad.

În prezent, Municipiul Arad a achiziționat și instalat o toaletă publică automată în Parcul Sfânta Maria, iar pe viitor are în vedere achiziționarea si a altor asemenea toalete care vor necesita de asemenea servicii de întreținere și igienizare.

 • 2. DURATA ACTIVITĂȚII

Durata prestării serviciilor "Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni și în anul 2021.

 • 3. MODALITATEA DE PRESTARE A SERVICIULUI și OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate se desfășoară pe bază de comandă scrisă din partea beneficiarului.

Prestatorul va avea obligația asigurării personalului necesar pentru întreținerea și igienizarea toaletelor automate. În perioada de garanție a toaletelor automate, prestatorul va efectua doar servicii de întreținere și igienizare ale acestora.

Pe perioada de garanție a toaletelor, prestatorul va anunța de îndată beneficiarul cu privire la orice defecțiuni ale acestora, în vederea anunțării furnizorului care asigură garanția echipamentului.

Primăria Municipiului Arad va informa prestatorul cu privire la expirarea termenului de garanție a toaletelor automate, cu cel puțin 2 luni înainte.

Întreținerea toaletelor automate cuprinde și înlocuirea elementelor componente ale acestora și care nu fac obiectul garanției. Decontarea pieselor de schimb se va face pe baza facturilor de achiziție. Prestatorul va verifica și completa după caz, de două ori pe săptămână, materialele consumabile: săpun lichid antibacterian, dezinfectant, hârtie igienică, pungi de gunoi.

De asemenea, zilnic, va colecta în saci de plastic deșeurile rămase pe podeaua camerei tehnice în saci de plastic și va verifica funcționarea instalațiilor ce deservesc toaleta.

Prestatorul își asumă toate responsabilitățile privind igienizarea interiorului toaletei precum și asigurarea evacuării până la căminul care deservește această utilitate publică.

1

Prestatorul va anunța de îndată beneficiarul cu privire la defecțiunile care se datorează uzurii, viciilor de fabricație sau vandalizărilor. În cazul în care acestea fac imposibilă folosirea toaletei în condițiile proiectate, obligația prestatorului este cea de închiderea a toaletei, afișarea unui anunț privind imposibilitatea utilizării acesteia și înștiințarea beneficiarului despre cele constatate.

Prestatorul va numi o persoană care va interveni în cazul eventualelor cazuri de blocare a persoanelor în interiorul toaletei, care prin funcțiunile de siguranță ale toaletei sunt semnalizate acustic cât și optic. Numărul de telefon al persoane astfel desemnate va fi afișat la loc vizibil pe ușa de intrare în toaletă, aceasta având obligația de a da curs solicitărilor în cel mai scurt timp.

În caz de vandalizare a toaletelor, până la găsirea vinovaților, costurile generate de reparațiile accidentale vor fi suportate de beneficiar, urmând a fi recuperate de la persoanele care se fac responsabile de vandalizare.

Perioada de nefuncționare a toaletei, nu va face obiectul plății serviciilor.

Beneficiarul, va putea dispune suplimentarea efectuării intervențiilor, altele decât cele săptămânale, în funcție de necesități, care pot fi cauzate de folosirea necorespunzătoare a toaletei.

Aceste intervenții, se vor efectua pe bază de comandă suplimentară.

 • 4. DETALII TEHNICE. CARACTERISTICI PRINCIPALE. COMPONENTE.

Toaletele automate sunt racordate la rețeaua electrică și la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, a municipiului Arad.

Toaleta automată prezintă o tehnologie automată de spălare și dezinfectare prin:

 • -   spălarea întregii podele cu ajutorul apei cu presiune constantă, deșeurile aruncate pe podea fiind antrenate către compartimentul tehnic,

 • -   spălarea completă și salubrizarea întregului perete din spatele toaletei cu duze direcționale,

 • -   evacuarea, spălarea, dezinfectarea și uscarea întregului vas de toaletă prin deplasarea în plan orizontal al peretelui echipat din spatele vasului de toaletă.

Toaleta automată prezintă siguranță în exploatare datorită existenței butonului de urgență pentru deschiderea imediată a ușii chiar și în absența alimentării cu curent de la rețea.

Protecția împotriva actelor de vandalism este asigurată prin accesul către camera tehnică doar din interiorul toaletei, excluzându-se astfel distrugerea componentelor tehnice.

Componentele toaletelor automate:

 • •  Sistemul de plată cu monede - fixat într-o cutie din oțel inoxidabil, încorporat în beton și închis cu cheie. Din motive de securitate, cutia cu monede este plasată adiacent ușii de intrare, în zona cea mai vizibilă și luminată, deschiderea acesteia fiind posibilă doar cu cheia;

 • •  Panou extern luminos cu indicator privind starea de ocupare a toaletei liber/ocupat;

 • •  WC suspendat din inox;

 • •  Chiuvetă din oțel și oglindă din oțel inoxidabil;

 • •  Distribuitor automat pentru apă și săpun ;

 • •  Coș de gunoi încastrat și deschis pentru facilitatea utilizării și totodată a inspectării acestuia;

 • •  Distribuitor de hârtie igienică din oțel inoxidabil;

 • •  Galeria de spălare din oțel inoxidabil care prezintă 8 duze cu jet de apă direcționate spre podea;

 • •  Vas de expansiune de 25 l, pentru asigurarea unei presiuni constante și continue a sistemului de apă;

 • •  Lumina interioară Led automatizată și cu un consum energetic redus;

 • •  Cuier și balustradă din aluminiu plastifiat;

 • •  Pictograme și panouri de informații interne pentru a ușura utilizarea;

 • •  Buton de ieșire de dimensiuni mari, poziționat la înălțime pentru evitarea vandalizării;

 • •  Buton de urgență în apropierea toaletei care activează deschiderea ușii și alarma sonoră/luminoasă exterioară;

 • •  Ventilator automat de extragere și schimb aer;

 • •  Bateria UPS de urgență care se activează în caz de întrerupere a alimentării generale;

 • •  Cutie de protecție electrică echipată cu întrerupător diferențial;

 • •  Contor pentru înregistrarea numărului de utilizatori.

 • 5. CONDIȚII DE CALITATE:

 • -  Cabinele automate trebuie să fie întreținute și igienizate conform comenzilor emise de autoritatea contractantă;

 • -  Materialele folosite pentru spălare, dezinfectare și detartrare vor avea în mod obligatoriu Avizul Sanitar al Ministerului Sănătății și vor fi însoțite de Fișe de siguranță și tehnice. Se vor respecta cu strictețe diluțiile pentru soluțiile dezinfectante și detartrante;

 • -  Prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitate a muncii precum și prevenirea și stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor;

 • -  Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului Manualul de utilizare, cheile de acces în incintă, pentru accesul la cutia cu monede și la dozatoarele materialelor consumabile.

 • 6. ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI

Activitățile de întreținere și igienizare care trebuiesc desfășurate pentru garantarea funcționării optime a toaletelor automate, se grupează astfel:

 • A. întreținere și igienizare curentă + materiale de consum

 • B. întreținere planificată, lunar

 • C. întreținere excepțională, în caz de necesitate.

A. întreținerea curentă cuprinde :

 • a) colectarea de pe podeaua toaletei a resturilor ce nu pot fi antrenate de jetul de apă către camera tehnică, precum și ale celor blocate în camera tehnică, zilnic;

 • b) golirea și înlocuirea pungilor de gunoi, zilnic;

 • c) verificarea/aprovizionarea cu hârtie igienică, de două ori pe săptămână;

 • d) verificarea/aprovizionarea dozatorului cu săpun lichid antibacterian, de două ori pe săptămână;

 • e) verificarea/aprovizionarea dozatorului cu substanță dezinfectantă, de două ori pe săptămână;

 • f)  spălarea și ștergerea elementelor componente din inox din interiorul toaletei de depunerile de calcar, de două ori pe săptămână;

 • g) verificarea funcționării optime a instalațiilor ce deservesc toaleta (instalația de alimentare cu apă și canalizare, instalația de alimentare cu energie electrică), zilnic;

 • h) citirea contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei cu monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea unui proces-verbal de predare-primire numerar, între persoana desemnată de SC Recons SA Arad și firma specializată de transport valori cu care Municipiul Arad are încheiat contract de prestări servicii.

 • B. întreținerea planificată are loc prin vizita lunară efectuată de personal specializat în controlul și verificarea funcționalității, utilizării și depanării aparaturii ce constituie sistemul tehnic, pentru garantarea unei funcționări optime și atenuarea deteriorării progresive.

 • C. Întreținerea excepțională constă din :

 • 1.  intervențiile efectuate de personal specializat în vederea întreținerii sau, dacă este necesar, înlocuirii componentelor nefuncționale;

 • 2.  intervenții, altele decît cele efectuate de personal specializat.

 • 1.  Perioada de garanție a toaletei automate (2 ani de la data livrării și punerii în funcțiune 19.11.2018).

 • 2.  Întrețineri excepționale, altele decât cele de efectuate de personal specializat:

 • a)  Spălarea și ștergerea interiorului toaletei automate de orice alte urme de murdărie;

 • b) Curățarea și spălarea ușii de intrare și a pereților exteriori ai toaletei de murdărie, afișe, inscripționări etc;

 • c) Zugrăvirea pereților exteriori;

 • d) Reparațiile pereților interiori și exteriori ;

 • e) Vidanjarea și spălarea rețelei de canalizare.

6.1. Detaliile prestării serviciilor

Serviciile de întreținere, igienizare și reparații se vor executa astfel:

A. întreținere curentă + materiale de consum

 • a) Deșeurile ajunse în spațiul tehnic și rămase blocate în fața grilei de siguranță a canalului de drenaj precum și cele rămase pe podeaua toaletei, vor fi colectate în saci de plastic închise etanș. Această operațiune se va executa zilnic.

 • b) Golirea și înlocuirea pungilor din coșul de gunoi va consta din îndepărtarea pungilor cu deșeuri în prealabil închise etanș și înlocuirea acestora cu unele noi. Această operațiune se va executa zilnic.

 • c) Verificarea și aprovizionarea cu hârtie igienică din distribuitorul automat se va realiza prin deschiderea și închiderea acestuia cu cheia. Cantitatea de hârtie igienică de pe o rolă este de 400 m. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână.

 • d) Verificarea și aprovizionarea dozatorului cu soluție de spălat pe mâini are loc prin accesul cu cheia la camera tehnică. Rezervorul de săpun lichid antibacterian are o capacitate de 5 litri. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână

 • e) Verificarea și aprovizionarea dozatorului cu soluție dezinfectantă are loc prin accesul cu cheia în interiorul camerei tehnice. Rezervorul cu dezinfectant lichid are o capacitate de 2 litri. Această operațiune se va executa săptămânal.

 • f)  Elementele din inox din interiorul toaletei automate se vor spăla cu soluții dedurizante pentru îndepărtarea depunerilor de calcar după care se vor șterge până se vor obține suprafețe uscate și fără urme. Această operațiune se va executa de două ori pe săptămână.

 • g) Prin verificarea funcționării optime a sistemelor ce deservesc toaleta se înțelege verificarea funcționării sistemului de canalizare, de alimentare cu apă și de alimentare cu energie electrică. Această operațiune se va executa zilnic.

 • h) Operațiunile de citire a contorului care reprezintă numărul de utilizatori, golirea cutiei de monede și numărarea banilor proveniți din achitarea tarifului de utilizare a toaletelor automate, întocmirea procesului verbal de predare-primire numerar, vor fi efectuate de persoana desemnată de SC Recons SA Arad. Procesul verbal de predare - primire va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și va cuprinde obligatoriu: data, ora, locația toaletei automate, suma de bani predată, numele și prenumele, seriile cărților de identitate ale persoanelor implicate în predarea și preluarea banilor. Persoana desemnată de SC Recons SA Arad pentru numărarea și predarea banilor va consemna într-un Registru special: ziua și ora citirii contorului, datele înregistrate de acesta în ziua predării banilor, suma de bani predată către firma specializată în transport valori. Datele înregistrate de contorul de utilizatori vor fi însoțite de probe foto sau video. Firma de transport valori va preda sumele primite de la SC Recons SA ARAD către Serviciul Trezorerie din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad;

B. Întreținerea planificată are loc prin vizita lunară efectuată de personal specializat în controlul și verificarea funcționalității, utilizării și depanării aparaturii ce constituie sistemul tehnic, pentru garantarea unei funcționări optime și atenuarea deteriorării progresive.

În cadrul întreținerii planificate se vor verifica următoarele:

 • •  Căsuța pentru monede și panoul exterior al acesteia;

 • •  Contorul pentru înregistrarea numărului de utilizatori;

 • •  Reglarea mecanismelor în mișcare;

 • •  Pompa dozatorului cu lichid dezinfectant;

 • •  Dozatorul de săpun lichid;

 • •  Distribuitorul de apă de la chiuvetă;

 • •  Uscătorul de mâini;

 • •  Sistemul de spălare și uscare toaletei prin curățarea și reglarea duzelor;

 • •   Sistemul de stocare și distribuire al apei prin verificarea rezervorului plutitor și a supapelor electrice;

 • •  Sistemul pneumatic de manipulare;

 • •  Sistemul de iluminare, prin verificarea lămpii de siguranță și a acumulatorului;

 • •  Sistemul de siguranță urgență);

 • •   Sistemul de aerisire;

 • •  Sistemul electric și electronic de autodiagnosticare a funcționării în siguranță a toaletei;

 • •  Pardoseala cu senzor;

 • •  Verificarea senzorului sistemului electric de deschidere a ușii automate;

 • •  Mecanismul de rotire al peretelui echipat (TRIAX) sau mecanismul de deschidere al peretelui echipat (SWING) și toate componentele.

 • C. Întreținerea excepțională constă din :

 • 1.  intervențiile efectuate de personal specializat în vederea reparării sau, dacă este necesar, înlocuirii componentelor nefuncționale;

 • 2.  intervenții, altele decît cele de natură tehnică:

 • a) Orice alte feluri de murdărie din interiorul toaletei ce nu au putut fi îndepărtate de jeturile de apă automate, vor fi spălate cu apă și detergent, urmate dacă este necesar de ștergere cu substanțe dezinfectante. Această operațiune se va executa ori de câte ori va fi necesar.

 • b) Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică a eventualelor înscrisuri, afișe sau anunțuri nepermise de pe pereții și ușa de intrare a toaletei. Spălarea ușii de intrare se va efectua folosind detergenți și substanțe detartrante, în caz de necesitate. Această operațiune se va executa ori de câte ori va fi necesar.

 • c) În cazul în care pereții exteriori au fost afectați de acte de vandalism, înscrisuri etc., aceștia se vor zugrăvi în culoarea inițială. Această operațiune se va executa în caz de necesitate.

 • d) Reparațiile pereților interiori și exteriori se vor efectua doar dacă aceștia au fost deteriorați urmare a actelor de vandalism. Aceaste acțiuni pot cuprinde: refacerea tencuielii exterioare, schimbarea sau montarea plăcilor de faianță identice cu cele originale.

Datele tehnice ale toaletei automate sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini cu mențiunea că pot fi incluse și alte locații în care vor fi montate toalete automate.

Piesele de schimb sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.

Decontarea materialelor consumabile și a pieselor de schimb ale toaletelor automate se va face prin prezentarea de facturi de către prestator.

 • D. Estimarea costurilor lunare ale materialelor consumabile și pieselor de schimb

Pentru un număr mediu de 2000 de utilizatori , cheltuielile privind materialele consumabile se prezinta astfel:

Nr. crt

Denumire consumabil

Consum/lună

Cheltuieli lunare ( lei fără TVA)

1

Hârtie igienică

5 role de 400 m/ lună

43 lei/rolă x 5 role =

215 lei

2

Săpun lichid antibacterian

15 l /lună

2,2 lei/l x 15 l        =

33 lei

3

Dezinfectant

10 l/ lună

12 lei/l x 10 l       =

120 lei

4

Saci de plastic

30 saci /lună

0,5 lei /buc x 30 buc =

15 lei

5

Mănuși de unică folosință

30 perechi/lună

0,2 lei / buc x 30 buc =     6 lei

6

Lavete ștergere

10 buc / lună

1 leu/buc x 10 buc /lună = 10 lei

7

Rezerve mop

3 buc/ lună

6 lei/buc x 3 buc /lună =   18 lei

TOTAL/lună

417 lei

Frecvența și numărul operațiunilor

Nr.crt

Denumire operațiune

Frecvență operațiune/lună

Nr. ore/lună

1

Schimbarea sacilor de gunoi, verificarea funcționării toaletei, adunarea deșeurilor , zilnic

zilnic

30

2

Ștergerea articolelor sanitare și a pereților interiori , încărcarea cu materiale consumabile, 2 ore/săptămână , 8 ore/lună.

x 2 / săptămână

8

Estimarea cheltuielilor privind piesele de schimb

Costurile estimative privind piesele de schimb pentru perioada de derulare a contractului (1 an cu posibilitate de prelungire cu 4 luni) sunt prezentate în Anexa nr. 6A1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

REGULAMENTUL

Serviciului de utilizare al toaletelor automate

din municipiul Arad

CAP. I GENERALITĂȚI

Art. 1 Serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad funcționează după următoarele principii:

 • a) protecția sănătății publice

 • b) responsabilitatea față de cetățeni

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător

 • d) calitate și continuitate

 • e) tarife echitabile și accesibile tuturor utilizatorilor

 • f) nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor

 • g) promovarea calității și eficienței, întreținere și exploatare a toaletelor publice

 • h) întreținerea și dezvoltarea patrimoniului public.

Art. 2 Serviciul de întreținere și igienizare toaletelor automate din municipiul Arad cuprinde următoarele activități:

 • a) întreținerea și exploatarea toaletelor publice automate, cu toate elementele de construcție și instalații componente;

 • b) asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

CAP. II. CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE:

Art. 3 Toaletele publice automate funcționează pe toată perioada anului, în fiecare zi a săptămânii, 24/24, 7/7.

Art. 4 Accesul utilizatorilor la toaletele publice automate se face după achitarea unui tarifului de 1 leu, inclusiv TVA/ persoană ( 0,84 lei fără TVA / persoană)

Art. 5 Instrucțiunile privind utilizarea toaletei publice automate sunt afișate într-o manieră vizibilă pentru utilizatori.

CAP. III. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI:

Art. 6 Operatorul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, autorizațiile, daca se impun;

 • b) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor în incinta toaletelor publice;

 • c) să asigure parametri de performanță stabiliți prin contractul de delegare și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciului prestat, în scopul realizării exigențelor utilizatorilor pe toată durata derulării contractului, cu posibilitatea certificării acestei calități, conform cerințelor SR EN ISO 9001-2018;

 • d) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale, conform unui program stabilit sau la cerere;

 • e) să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; orice sarcini sau amenzi aplicate de organele abilitate pentru nerespectarea acestor prevederi cad în sarcina operatorului;

 • f) să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciului prestat; respectivele facturi;

 • g) să asigure în toaletele publice și ecologice condițiile de igienă cerute de reglementările legale în vigoare;

 • h) să nu schimbe destinația spațiului din incinta sau exteriorul construcțiilor - toaletă publică -fără acordul autorității administrației publice locale;

 • i) să respecte cu strictețe standardele de calitate și cele legale privind calitatea serviciului prestat;

 • j) să răspundă cu promptitudine tuturor sesizărilor din partea utilizatorilor, autorității concedente sau oricăror alte instituții publice sau private.

 • k) să numească o persoană care va interveni în cazul eventualelor cazuri de blocare a persoanelor în interiorul toaletei ,care prin funcțiunile de siguranță ale toaletei sunt semnalizate acustic cât și optic. Numărul de telefon al persoane astfel desemnate va fi afișat la loc vizibil pe ușa de intrare în toaletă , aceasta având obligația de a da curs solicitărilor in cel mai scurt timp.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR:

Art. 7 Utilizatorii au următoarele drepturi

 • a) să beneficieze fără discriminare de acces la toaletele publice ;

 • b) să primească răspuns în termenul prevazut de legislatia în vigoare ,la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la nereguli în prestarea serviciului de administrare, întreținere și exploatarea toaletelor publice.

Art. 8 Utilizatorilor li se interzice:

 • a) Satisfacerea necesităților fiziologice pe terenul pe care este dispusă toaleta.

 • b) Aruncarea în perimetrul de dispunere a toaletei automate a diferitelor ambalaje rezultate în urma consumului de produse alimentare ambalate sau resturi alimentare ,nealimentare, inclusiv coji rezultate în urma consumului de semințe de floarea soarelui sau dovleac;

 • c) Depozitarea în zona de dispunere a toaletei automate a unor reziduuri din materiale de construcții sau de altă natură.

 • d) Distrugerea sau degradarea instalațiilor tehnico-sanitare, instalațiilor electrice, canalizare, etc., cu care sunt utilate toaletele publice și ecologice. Persoana care a produs paguba este obligată să înlocuiască sau să achite valoarea bunului distrus;

 • e) Degradarea sau murdărirea, în orice fel, a bunurilor din incinta toaletelor publice

 • f) Înscrierea oricăror însemne pe pereți, tâmplărie și orice alte obiecte în incinta toaletelor publice, încrustarea de însemne, lipirea, scrierea sau expunerea de afișe, anunțuri în alte locuri decât cele permise de către autoritatea administrației publice locale, precum și afișarea sau inscripționarea realizate de către persoane neautorizate.

Art.9 Prevederile regulamentului se completează cu cele ale actelor normative în vigoare specifice obiectului de activitate al serviciului.

Art. 10 Modificarea regulamentului se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

CONTRACT

pentru prestarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad

CAPITOLUL I

PĂRȚI CONTRACTANTE

În temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și al Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2004, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, județul Arad, CUI 3519925, tel: 0257/281850, fax: 0257/284744 , reprezentat prin Călin Bibarț - Primar, în calitate de autoritate contractantă

și

SC RECONS SA, cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu FN , județul Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J02/91/1196, cod fiscal 8189348, telefon/fax: 0257/281458 cont RO02TREZ0215069XXX007016 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată de Mehelean Nicolae având funcția de Director General, în calitate de prestator

au încheiat încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a atribuirii directe a contractului de servicii “Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

Anexele contractului

Art. 1 Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe:

 • a)  Caietul de sarcini al serviciului „Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”;

 • b) Regulamentul serviciului „ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”;

 • c)  Tarifele serviciului “Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII SPECIALE

Obiectul contractului

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie asigurarea și desfășurarea serviciului de “Întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad”.

Art. 3 Obiectivele autorității contractante:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață a populației;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • c) protecția și conservarea mediului înconjurător și sănătății populației;

 • d) respectarea cerințelor din legislația în vigoare privind întreținerea, igienizarea și reparațiilor toaletelor publice.

Durata de atribuire a contractului

Art. 4 Durata prestării serviciilor de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad este de la data semnării contractului și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu maxim 4 luni și în anul 2021.

Art. 4A1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă, este stabilit până la concurența sumei de 193.277,31 lei fără TVA, la care se adaugă 36.722,69 lei reprezentând TVA.

Art. 4A2 Prestatorul va asigura serviciile de întreținere și igienizare a toaletelor automate în baza unor comenzi emise de către Serviciul Edilitar, respectând tarifele din Anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată” Art. 4A3 Prețurile aferente pentru materialele și produsele folosite se vor face la prețul de achiziție al SC RECONS SA Arad. Decontarea acestora se va realiza pe baza de facturilor anexate în xerocopie.

Art. 4A4 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către autoritatea contractantă prestatorului, nu se acceptă modificări ale procentelor de profit și cheltuieli indirecte.”

Drepturile și obligațiile părților

Art. 5 Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • a)  de a solicita prestatorului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

 • b) de a sancționa, după o prealabilă notificare, prestatorul, în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului „Întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad”;

 • c) de a rezilia contractul și de a organiza o procedură pentru delegarea gestiunii

serviciului, pentru nerespectarea de către prestator a obligațiilor contractuale;

 • d) de a rezilia contractul și de a organiza o procedură pentru delegarea gestiunii

serviciului, dacă prestatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea parametrilor de calitate asumați, pe perioada derulării contractului, prin notificare;

 • e) de a verifica și controla modul de realizare al serviciului, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • f)  de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

Art. 6 Prestatorul are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat;

 • b) de a propune modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 7 Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

 • a) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate față de prestator prin prezentul contract;

 • b) să notifice operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • c) să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată;

 • d) să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturilor la registratura Primăriei Municipiului Arad.

Art. 8 Prestatorul are următoarele obligații:

 • a) prin prezentul contract prestatorul se obligă să supravegheze periodic locația toaletei /toaletelor ce formează obiectul contractului. În acest sens, va întocmi rapoarte săptămânale privind neregulile constatate pe care le va comunica autorității contractante;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de servicii, precum și a legislației, a normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • c)  să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile serviciului Întreținerea și igienizarea toaletelor automate din municipiul Arad;

 • d) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini a serviciului;

 • e) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • f)  să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • g) să țină evidența gestionării serviciului și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • h) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, conducerea operativă prin dispecerat și a mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • i)  să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori;

 • j)  în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica deîndată acest fapt autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului.

 • k) să plătească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru pagubele produse din culpa sa, pe domeniul public și privat al Municipiului Arad, stabilite prin hotărâri ale instanțelor de judecată definitive și irevocabile;

 • l)  să respecte condițiile impuse de natura activităților ( materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

 • m) să numească o persoană care va interveni în cazul eventualelor cazuri de blocare a persoanelor în interiorul toaletei, care prin funcțiunile de siguranță ale toaletei sunt semnalizate acustic cât și optic. Numărul de telefon al persoane astfel desemnate va fi afișat la loc vizibil pe ușa de intrare în toaletă, aceasta având obligația de a da curs solicitărilor in cel mai scurt timp.

Indicatorii de performanță

Art. 9 Prestatorul trebuie să respecte indicatorii de performanță prezentați în Anexa Regulamentului serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din Municipiul Arad”. În cazul în care autoritatea contractantă constată neîndeplinirea indicatorilor de performanță, se percep penalități de 0,03% pe zi pentru valoarea lucrărilor nerealizate.

Tarife

Art. 10 a) Operatorul va presta serviciile la tarifele prezentate și aprobate în Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată.;

b) Tarifele de prestare a serviciilor sunt prezentate în anexa parte integrantă a prezentului contract;

Răspunderea contractuală și penalități

Art. 11 a) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă;

b) Partea în culpă este obligată să repare prejudiciile produse și dovedite din vina sa. În măsura în care prejudiciul creat nu este acoperit integral sau parțial în termenul convenit de părți, partea în culpă este obligată la plata de penalități de 0,03%/zi întârziere, calculate la valoarea pagubei nereparate.

Forța majoră

Art. 12

 • a) Niciuna dinte părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod corespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea corespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • b) Partea, care invocă forța majoră, este obligată să notifice celeilate părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • c) Dacă în termen de 30 de zile evenimentul nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • d) Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 13 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 14 a) Autoritatea contractanță poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

b) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, prestatorul are dreptul să primească, fără întârziere, o justă despăgubire.

 • c) În caz de dezacord între autoritatea contractantă și prestator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă, perioada în care delegatul are obligația să respecte obligațiile contractuale.

Art. 15 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul atriburii.

Art. 16 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art. 17 a) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al serviciului.

 • b) Raporturile contractuale dintre autoritatea contractantă și prestator se bazează pe principiul echilibrului financiar al serviciului între drepturile care îi sunt acordate prestatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • c) Prestatorul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră.

Încetarea contractului

Art. 18 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea contractantă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina sa;

 • c) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a autorității contractante de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • d) în cazul falimentului delegatului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă.

Art. 19 a) Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și dovedește nerespectarea de către prestator a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumați prin prezentul contract.

b) Neexecutarea succesivă pe o perioadă de 2 luni a mai mult de 20% din volumul/cantitatea lucrărilor de întreținere, igienizare și reparații din municipiul Arad, dă dreptul autorității contractante să procedeze la desființarea acestuia de drept fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Litigii

Art. 20 a) Autoritatea contractantă și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

b) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea contractului privind serviciul de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad, se soluționează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul autoritatea contractantă.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚIILE FINALE

Art. 21 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 22 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 23 Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confimării în scris a primirii comunicării.

Art. 24 Prezentul contract de prestări servicii intră în vigoare la data de ........ și a fost

încheiat azi................în......exemplare orginale.

Art. 25 Limba care guvernează contractul este limba română.

Municipiul Arad                                SC Recons SA Arad

Primar                                           Director General

Director Economic

Viza CFP

Director Executiv

Șef Serviciu Edilitar

Viza juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa 6 la Hotărârea nr. 570/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, republicată

Tarifele

Serviciului “ Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Centralizator tarife

Nr.

crt.

Denumire tarif

Valoare (lei, fără TVA)

1

Întreținere și igienizare toalete automate

22,11 lei/oră

2

Transport auto

1,88 lei / km

Justificare tarife :

Tariful “ Întreținere și igienizare toalete automate” a fost calculat pe baza câștigului salarial mediu brut/ oră/ unitate ( SC Recons SA) în valoare de 20 lei/oră pentru anul 2020 , căruia i -au fost aplicate cheltuieli indirecte de 5% și profit 3%.

Castig salarial mediu brut /oră          20,00 lei/oră

Contributie asiguratorie pentru muncă 2,25%0,45 lei

Total 1                          20,45 lei

Cheltuieli indirecte 5%1,02 lei

Total 2 21,47 lei

Profit 3%0,64 lei

Total Tarif                   22,11 lei lei/oră

Tariful “ Transport auto” este de 1,88 lei/km fără TVA și a fost obținut astfel:

Specificație

PU

UM

CANT PT100 KM

Valoare lei

Carburanți

4,64

l

5,6

25,98

Retrib.conducator auto

21,00

oră

2,5

52,50

Alte cheltuieli -ulei,amortizare, reparații,ITP,asigurari

41,61

oră

2,5

104,03

Total 1

182,51

Profit 3%

5,47

Total 2

187,99

TARIF/KM fără TVA

1,88

TVA

0,36

TOTAL TARIF / KM inclusiv TVA

2,28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Ar

LIST

Nr.crt

Cod articol

1

6003105

1

04003698

2

04003196

3

04003188

4

02002153

5

02001916

6

01002071

7

02002156

8

01002052

9

01002068

10

08001067

11

02001849

12

01002031

13

01002055

14

01002593V02

15

01002593V01

16

06003103

17

01001993

18

04003295

19

04003297

20

04003296

21

04003128

22

04003175

23

04003142

24

04003141

25

06003291

26

06003638

27

06003082

28

06003083

29

06003081

30

06030019

31

02020079

32

02020078

33

02020028

34

06003067

35

04001620

36

09001899

37

05001204

38

08001228

39

08001323

40

04001311

41

01002013

42

01002013 R

43

08001070

44

04001508

45

04001507

46

04003164

47

04020012

48

03001315

49

03002061

50

03001502

51

03001500

52

03001283

53

04003030

54

04001415

55

04003294

56

04001590

57

02001951

58

04003195

59

IST0908P

60

06003072

61

06003158

62

04001532

63

04001531

64

04001306

65

04001523

66

03001312

67

01002033

68

04003197

69

04003105

70

2020045

71

02001887

72

04003177

73

06003064

74

04003080

75

04003293

76

04001308

77

04001548

78

03001099

79

03002177

80

03001563

81

04001579

82

04002066

83

04002065

84

06003145

85

06003155

86

06003154

87

02001904

88

02001868

89

02001001

90

01002040

91

04003514

92

04001381

93

02001905

94

08001108

95

01002042

96

01002042

97

04003317

98

04003169

99

04003317

100

04003407

101

04001335

102

01002054

103

02001850

104

02002190

105

02002185

106

04002052

107

04002043

108

03002073

109

04003161

110

04003187

111

04003145

112

04001328

113

040200005ass

114

05001102

115

05001407

116

05001101

117

05001677

118

05001532

119

05001095

120

03001273

121

04003321

122

03002079

123

06003677

124

03001293

125

03001278

126

04001810

127

04003168

128

02001002

129

02001003

130

04003174

131

08001066

132

04003423

133

04002021

134

04003246

135

04003246R

136

04003126

137

04003386

138

06003077

139

06003079

140

06003137

141

06003138

142

06003075

143

06003106

144

06003102

145

06003080

146

06003076

147

06003092

148

03001265

149

05001716

150

04001399

151

04003309

152

02001923

153

02002163

154

02001906

155

02001911

156

04002023

157

02001896

158

02002171

159

02002138

160

02002168

161

02001896

162

02002169

163

02002127

164

02001918

165

02001909

166

02001910

167

02001946

168

04002036

169

02002210

170

02002161

171

01002026

172

06003069

173

01002022

174

06003097

175

06003218

176

02002344

177

06001200

178

06003109

179

02020044

180

04002055

181

04003401

182

04003792

183

04003368

184

04002060

185

04001546

186

04003226

187

04001545

188

02001844

189

02001843

190

050011082

191

02002166

192

05001735

193

05001724

194

05001728

195

04001950

196

03001370

197

04001951

198

04003619

199

03001228

200

03001409

201

03002146

202

03020001

203

04002003

* pentru stabilirea pretu de 4,9 lei/ 1 Euro la data

Director Executiv

Liliana Florea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

SZABO Mihai-Iosif nexa 7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019

A PIESE DE SCHIMB TOALETA AUTOMATA SWING

Denumire material

Pret buc/ Euro

Adeziv autocolant Barbati-Femei-Persoane handicap

65

Dispozitiv de acționare electric liniar

426

Uscător de maini Turbo Time 98 VAMA 1800 W

329

Aspirator M 12/5 d 100 mm cu timer

175

Cuier inox/crom satinat

12

Deschizatura inox furnizare hartie igienică TRIAX

55

Gura orientabila pentru uscator de maini MG 88

118

Duza pentru intrados inox AISI 304 TAV

1

Duza si piedica/suport balansier

35

Garnitura ciculara buton iesire

90

Hartie igienica Jumbo max

40

Canal de evacuare pentru grup lavoar

42,35

Caseta monezi

120

Balama oglinda inox lavoar

22

Cos de gunoi inox

450

Cos gunoi hartii cu capac inchidere

295

Cilindru ISEO Nikel 42 mm

30

Cilindru universal 20 mmc/piulita - cas. Mon

33

Curea tracțiune cărucior ușă

63

Curea tractiune motor rotatie AC

35

Curea rotatie

20

Clip superior validator placa

4

Dispenser hartie pvc

25

Contact 1 NC imbinat cu flanse ZB4 BZ 102

36

Contact 1 NO îmbinat cu flanse ZB4 BZ 101

36

Tavans fals lame aluminiu 2000

36,46

Tavans fals lame aluminiu 2400

46,46

Mana curenta latura usii aluminiu pol

260

Mana curenta laterala Al

170

Mana curenta deasupra WC aluminiu /pol gri

410

Convector uscare

143

Capac plan posterior masina

56

Capac superior frontal masina

24

Capac superior masina

143

Cupola din PLC diamant fara orificii

340

Rulment ptr. dispenser hartie

8

Piulita IPSO cromata 1/2

4

Disc DGD curatare pardoseala

125

Dezinfectant

44

Dispenser sapun

39

Dispozitiv de iluminare intermitenta galben 24 V

105

Dispenser hartie

750

Dispenser hartie revizionat

320

Ekla San dezincrustant ptr inox

7

Elem. Cont. 1 NC imbinat cu flanse ZB2 BZ 102

15

Elem Cont imbinat cu flanse

15

Electromagnet Molla 400g

296

Electromagnet CS45MV24C

296

Electrovalva pentru apă 1" NC 24 VDC

162

Electrovalva 1/2" 24 VDC

135

Electrovalva 1/4 " 24 volti A/C

120

Electrovalva 1" NC 1/4" 24 volti

120

Filtru inox 1 1 /4" pt supapa Europa

17

Limitator de cursa mecanic /rotita PIZ FR 531

52

Limitator de cursa mecanic cu tija SIEM

59

Limitator de cursa mecanic Pizzato FF 4115-2DN

58

Fotocelula pentru grup lavoar

116

Grilaj conveier evacuare TRIAX Inox 15/10 TX36

29,57

Grup de continuitate PCS 500 VA

265

Grup lavoar asamblat

600

Garnitura conductiva 220x10x8 disp. Hartie

12

Ghidaj pentru tavan fals

25

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 1 modul

57

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 2 module

57

Intrerupator D3- PB

155

Intrerupator diferential 40/03,3 4 x 40 A

225

Intrerupator plutitor imersiune cablu 5 m

65

Kit închizator ( zăvor) și limitator de cursă

70

Lampă neon L36W/20

17

Lampă neon L18W/20

10

Tablă basculantă SWING lărgită

400

Lavoar inox rotund D = 260 mm

150

Cititor Transponder

217

Lacăt VIRO antivandal blindat

55

Întrerupător magentotermic 3P+ N F84/25 400 V

104

Întrerupător magentotermic PKZ M0-1,6

57

Întrerupător magentotermic PKZ M0-4

57

Întrerupător magnetotermic unipolar 6A

57

Manșon (mufă) PP alb DN , 110 A, 152613 Geb

66

Manșon (mufă) extensibil

56

Manomentru prindere post.60mm 0-10 bar 1/4"

49

Modul PLC

750

O-ring 165=165D, 61,91

4

O-ring 4300 D 75,79

4

Panou tip fagure Compact

450

Panou tip fagure grosime 30mm

450

Panou tip fagure grosime 30mm fasonat

450

Stift de blocare inox

36

Stift InoxA pentru furca culisanta

50

Stift Inox pentru role de ghidaj usă

25

Stift slefuit balansier deblocare usă

30

Placa frontală validator N2EAGLE

61

Placă frontală valid MS 7819

61

Sită cu lamele din inox pentru lavoar 1 1/2"

27

Pensete pentru colectare seringi

70

Placă inferioară din aluminu dispozitiv distr. Jetoane

160

Placă superioară din aluminiu dispozitiv distribuit jetoane

177

Plafonieră " Linda" 1 x 18 cu indicator luminos de urgență

260

Plafonieră " Linda" 1 x 36 cu indicator luminos de urgență

330

Plafonieră " Linda" 1 x 18 FPP 5220

75

Plafonieră " Linda" 1 x 36 FPP 5220

120

Pompa ptr grup lav. EX5 24 VA/C 50 HZ

70

Ușă culisanta V.U. Vopsita complet

950

Ușă culisanta spatiu utilizator H inox

1600

Ușă încăpere utilizator K N Rovescia Placă K 13 R

1120

Ușă încăpere utilizator K N Placă K 13

1120

Priză încastrabilă 2P T 16 A- IP 65

10

Priză germană 2P + T 16A albă Vol.

5

Presostat Apă 3-12 bari 1/4" F

69

Buton tip ciupercă negru D = 60 mm

27

Buton tip ciupercă rosu D = 60 mm

27

Buton negru ZB4 BA2

32

Buton iesire

25

Tablou electric

2000

Racord IPSO 01 6-1/4"

8

Racord IPSO 01 6-1/8"

10

Racord IPSO 01 8-1/4"

8

Racord IPSO 05 -10T cuplabil

10

Racord IPSO 15 10-1/4" (unghi rotatie)

10

Racord IPSO 15 8-1/4" (unghi rotatie)

10

Racord p/container Drept 1"1/4

55

Releu 24 DC- 4 finder

15

Reducție cromată M/F1 " 1/4-1"1/2

13

Detector deschidere și de siguranță mr 8204

520

Robinet golire cazan

35

Robinet cu bilă1/2 cu racord furtun

35

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 60

57

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 30 striat

38

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -A

8

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -B

10

Cilindru porthartie igienică din PVC

25

Sapun lichid Daily 5l

40

Fisa display

900

Fisa 9721 BL 04disp. Hartie/gr. Lavoar

165

Fisa PLC

2030

Fisa PLC revizuita

345

Fișă sinteză vocală

900

Selector cu cheie 2P Extr. 1/0/2

66

Imprimare serigrafica URGENTA

45

Imprimare serigrafica INTRODUCETI MONEDE

45

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI EXTERNE

21

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI INTERNE

21

Imprimare serigrafica MAXIM 10 DISTRIBUIRI

45

Imprimare serigrafica EXPIRARE TIMP

47

Imprimare serigrafica SEMAFOR

84

Imprimare serigrafica TRANSPONDER

45

Imprimare serigrafica IESIRE

45

Inchidere ISEO 783 302 252 axă mașină

75

Bilă pentru plutitor rotund DN 180

18

Amortizor pneumatic MWSTT 1/4" filtru

12

Sirenă girofar extern

115

Sirenă girofar intern

115

Prag monobloc TAV T-X 04

105

Spate perete " ELLE" Tehn. STD H N

245

Oglinda 484 x 745 x 30 inox

307,51

Grosime latura T-C 35

7

Stecher 250 V -10 A -3 Poli + T Corp

8

Bridă siguranță pentru ușă inox

21

Bridă elastică evacuare WC

9,1

Brida pentru peretele lateral TEC LAT CS - X 08

10

Bridă pentru peretele lateral TEC N F TAV TX - 77

10

Bridă pentru usa inox

23

Bridă ptr cilindru usa inox TEC L TAV , TX -76

23

Bridă ptr cilindru usa inox TECN F TAV , CSx21

23

Brida pentru cilindru usa TAV T-X 26

35

Brida teu colector uscator de maini 1 TX33

9

Brida teu colector uscator de maini 2 TX34

9

Bride duze spălare pan. INOX T-X-21

15

Starter 4 -65 W

4

Suport grup continuitate K TAV , TK -30

55

Suport inf.per.lat. TH STD CS -X07

273

Suport piston electric aluminiu

180

Suport cilindri din PLX disp. Hartie

42

Suport senzori

47

Tampon superior demontabil VTR

450

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

300

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

450

Covor pardoseala cauciuc Compact

350

Covor pardoseala cauciuc H

686

Cadru inox largit SWING

2400

Teleintrerupator de putere 3P + n - N.O.

95

Teleintrerupător DILEM 10 G

2400

Temporizator Omron

105

Termoventilator CALDOPRO 3000 W 3TT 400W

650

Timer zilnic

120

Transformator 230/24 V 250 VA mon

85

Transformator 30 VA-24 V/0-9/0-18 V

33

Transformator mono sic 24 V 50 VA

45

Furtun 1/4" - 2 unghiuri - cu manșon Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

9

Furtun 1/4" - 2 dir. - cu manșon- 2 fire Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

5

Furtun calibrat PVC, 2 x 4 mm

6

Port carucior tubular TX50

35

Duză inox 1/4K -10 spălări perete

60

Duză alamă 1/2" HH - 45 W Fuljet

80

Duză alamă SF -2 pulverizator

80

Duza pentru apa grup lavoar

15

Duza pentru spalare pardoseala

13

Duza pentru sapun grup lavoar

15

Validator de monede V2 EAGLE

539

Supapă cu bilă 405 M/F 1/4" pentru G.L.

17

Supapa UTAP N/R Europa 11/4"

50

Vas de expansiune 18 L, 8 Bari

60

Vas WC Swing

450

Ventilator tip melc NP 25 kW 0,37

460

lui in lei a pieselor de schimb, cursul Euro a fost stabilit la valoarea de 12.06.2020

Șef Serviciu

Înt(

Camelia T<


Gabriel Moldovan

Contrasemnează pentru le

SECRETAR GEN Lilioara STEPANE

, republicată

Valoare (lei) pe 1 an, inclusiv TVA

318,5

2087,4

1612,1

857,5

58,8

269,5

578,2

4,9

171,5

441

196

207,515

588

107,8

2205

1445,5

147

161,7

308,7

171,5

98

19,6

122,5

176,4

176,4

178,654

227,654

1274

833

2009

700,7

274,4

117,6

700,7

1666

39,2

19,6

612,5

215,6

191,1

514,5

3675

1568

34,3

73,5

73,5

1450,4

1450,4

793,8

661,5

588

588

83,3

254,8

289,1

284,2

568,4

144,893

1298,5

2940

58,8

122,5

279,3

279,3

759,5

1102,5

318,5

343

83,3

49

1960

735

1063,3

269,5

509,6

279,3

279,3

279,3

323,4

274,4

240,1

3675

19,6

19,6

2205

2205

2205

176,4

245

122,5

147

298,9

298,9

132,3

343

784

867,3

1274

1617

367,5

588

343

4655

7840

5488

5488

49

24,5

338,1

132,3

132,3

156,8

122,5

9800

39,2

49

39,2

49

49

49

269,5

73,5

63,7

2548

171,5

171,5

279,3

186,2

39,2

49

122,5

196

4410

808,5

9947

1690,5

4410

323,4

220,5

220,5

102,9

102,9

220,5

230,3

411,6

220,5

220,5

367,5

88,2

58,8

563,5

563,5

514,5

1200,5

1506,799

34,3

39,2

102,9

44,59

49

49

112,7

112,7

112,7

171,5

44,1

44,1

73,5

19,6

269,5

1337,7

882

205,8

230,3

2205

1470

2205

1715

3361,4

11760

465,5

11760

514,5

3185

588

416,5

161,7

220,5

44,1

24,5

29,4

171,5

294

392

392

_______73,5 _______63,7 _______73,5 2641,1

_______83,3 _______245 294 2205 2254

186.466,61

ocmit eretean

galitate IERAL iSCU

Anexa 7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019, republicată

LISTA PIESE DE SCHIMB TOALETA AUTOMATA SWING

Nr.crt

Cod articol

Denumire material

Pret buc/ Euro

Valoare (lei) pe 1 an, inclusiv TVA

1

6003105

Adeziv autocolant Barbati-Femei-Persoane handicap

65

318,5

1

04003698

Dispozitiv de actionare electric liniar

426

2087,4

2

04003196

Uscător de maini Turbo Time 98 VAMA 1800 W

329

1612,1

3

04003188

Aspirator M 12/5 d 100 mm cu timer

175

857,5

4

02002153

Cuier inox/crom satinat

12

58,8

5

02001916

Deschizatura inox furnizare hartie igienică TRIAX

55

269,5

6

01002071

Gura orientabila pentru uscator de maini MG 88

118

578,2

7

02002156

Duza pentru intrados inox AISI 304 TAV

1

4,9

8

01002052

Duza si piedica/suport balansier

35

171,5

9

01002068

Garnitura ciculara buton iesire

90

441

10

08001067

Hartie igienica Jumbo max

40

196

11

02001849

Canal de evacuare pentru grup lavoar

42,35

207,515

12

01002031

Caseta monezi

120

588

13

01002055

Balama oglinda inox lavoar

22

107,8

14

01002593V02

Cos de gunoi inox

450

2205

15

01002593V01

Cos gunoi hartii cu capac inchidere

295

1445,5

16

06003103

Cilindru ISEO Nikel 42 mm

30

147

17

01001993

Cilindru universal 20 mmc/piulita - cas. Mon

33

161,7

18

04003295

Curea tracțiune cărucior ușă

63

308,7

19

04003297

Curea tractiune motor rotatie AC

35

171,5

20

04003296

Curea rotatie

20

98

21

04003128

Clip superior validator placa

4

19,6

22

04003175

Dispenser hartie pvc

25

122,5

23

04003142

Contact 1 NC imbinat cu flanse ZB4 BZ 102

36

176,4

24

04003141

Contact 1 NO Imbinat cu flanse ZB4 BZ 101

36

176,4

25

06003291

Tavans fals lame aluminiu 2000

36,46

178,654

26

06003638

Tavans fals lame aluminiu 2400

46,46

227,654

27

06003082

Mana curenta latura usii aluminiu pol

260

1274

28

06003083

Mana curenta laterala Al

170

833

29

06003081

Mana curenta deasupra WC aluminiu /pol gri

410

2009

30

06030019

Convector uscare

143

700,7

31

02020079

Capac plan posterior masina

56

274,4

32

02020078

Capac superior frontal masina

24

117,6

33

02020028

Capac superior masina

143

700,7

34

06003067

Cupola din PLC diamant fara orificii

340

1666

35

04001620

Rulment ptr. dispenser hartie

8

39,2

36

09001899

Piulita IPSO cromata 1/2

4

19,6

37

05001204

Disc DGD curatare pardoseala

125

612,5

38

08001228

Dezinfectant

44

215,6

39

08001323

Dispenser sapun

39

191,1

40

04001311

Dispozitiv de iluminare intermitenta galben 24 V

105

514,5

41

01002013

Dispenser hartie

750

3675

42

01002013 R

Dispenser hartie revizionat

320

1568

43

08001070

Ekla San dezincrustant ptr inox

7

34,3

44

04001508

Elem. Cont. 1 NC imbinat cu flanse ZB2 BZ 102

15

73,5

45

04001507

Elem Cont imbinat cu flanse

15

73,5

46

04003164

Electromagnet Molla 400g

296

1450,4

47

04020012

Electromagnet CS45MV24C

296

1450,4

48

03001315

Electrovalva pentru apă 1" NC 24 VDC

162

793,8

49

03002061

Electrovalva 1/2" 24 VDC

135

661,5

50

03001502

Electrovalva 1/4 " 24 volti A/C

120

588

51

03001500

Electrovalva 1" NC 1/4" 24 volti

120

588

52

03001283

Filtru inox 1 1 /4" pt supapa Europa

17

83,3

53

04003030

Limitator de cursa mecanic /rotita PIZ FR 531

52

254,8

54

04001415

Limitator de cursa mecanic cu tija SIEM

59

289,1

55

04003294

Limitator de cursa mecanic Pizzato FF 4115-2DN

58

284,2

56

04001590

Fotocelula pentru grup lavoar

116

568,4

57

02001951

Grilaj conveier evacuare TRIAX Inox 15/10 TX36

29,57

144,893

58

04003195

Grup de continuitate PCS 500 VA

265

1298,5

59

IST0908P

Grup lavoar asamblat

600

2940

60

06003072

Garnitura conductiva 220x10x8 disp. Hartie

12

58,8

61

06003158

Ghidaj pentru tavan fals

25

122,5

62

04001532

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 1 modul

57

279,3

63

04001531

întrerupător magnet, 1 x 16 A - 6kA 2 module

57

279,3

64

04001306

Intrerupator D3- PB

155

759,5

65

04001523

Intrerupator diferential 40/03,3 4 x 40 A

225

1102,5

66

03001312

Intrerupator plutitor imersiune cablu 5 m

65

318,5

67

01002033

Kit închizator ( zăvor) și limitator de cursă

70

343

68

04003197

Lampă neon L36W/20

17

83,3

69

04003105

Lampă neon L18W/20

10

49

70

2020045

Tablă basculantă SWING lărgită

400

1960

71

02001887

Lavoar inox rotund D = 260 mm

150

735

72

04003177

Cititor Transponder

217

1063,3

73

06003064

Lacăt VIRO antivandal blindat

55

269,5

74

04003080

Întrerupător magentotermic 3P+ N F84/25 400 V

104

509,6

75

04003293

Întrerupător magentotermic PKZ M0-1,6

57

279,3

76

04001308

Întrerupător magentotermic PKZ M0-4

57

279,3

77

04001548

Întrerupător magnetotermic unipolar 6A

57

279,3

78

03001099

Manșon (mufă) PP alb DN , 110 A, 152613 Geb

66

323,4

79

03002177

Manșon (mufă) extensibil

56

274,4

80

03001563

Manomentru prindere post.60mm 0-10 bar 1/4"

49

240,1

81

04001579

Modul PLC

750

3675

82

04002066

O-ring 165=165D, 61,91

4

19,6

83

04002065

O-ring 4300 D 75,79

4

19,6

84

06003145

Panou tip fagure Compact

450

2205

85

06003155

Panou tip fagure grosime 30mm

450

2205

86

06003154

Panou tip fagure grosime 30mm fasonat

450

2205

87

02001904

Stift de blocare inox

36

176,4

88

02001868

Stift InoxA pentru furca culisanta

50

245

89

02001001

Stift Inox pentru role de ghidaj usă

25

122,5

90

01002040

Stift șlefuit balansier deblocare usă

30

147

91

04003514

Placa frontală validator N2EAGLE

61

298,9

92

04001381

Placă frontală valid MS 7819

61

298,9

93

02001905

Sită cu lamele din inox pentru lavoar 1 1/2"

27

132,3

94

08001108

Pensete pentru colectare seringi

70

343

95

01002042

Placă inferioară din aluminu dispozitiv distr. Jetoane

160

784

96

01002042

Placă superioară din aluminiu dispozitiv distribuit jetoane

177

867,3

97

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 cu indicator luminos de urgență

260

1274

98

04003169

Plafonieră " Linda" 1 x 36 cu indicator luminos de urgență

330

1617

99

04003317

Plafonieră " Linda" 1 x 18 FPP 5220

75

367,5

100

04003407

Plafonieră " Linda" 1 x 36 FPP 5220

120

588

101

04001335

Pompa ptr grup lav. EX5 24 VA/C 50 HZ

70

343

102

01002054

Ușă culisanta V.U. Vopsita complet

950

4655

103

02001850

Ușă culisanta spatiu utilizator H inox

1600

7840

104

02002190

Ușă încăpere utilizator K N Rovescia Placă K 13 R

1120

5488

105

02002185

Ușă încăpere utilizator K N Placă K 13

1120

5488

106

04002052

Priză încastrabilă 2P T 16 A- IP 65

10

49

107

04002043

Priză germană 2P + T 16A albă Vol.

5

24,5

108

03002073

Presostat Apă 3-12 bari 1/4" F

69

338,1

109

04003161

Buton tip ciupercă negru D = 60 mm

27

132,3

110

04003187

Buton tip ciupercă rosu D = 60 mm

27

132,3

111

04003145

Buton negru ZB4 BA2

32

156,8

112

04001328

Buton iesire

25

122,5

113

040200005ass

Tablou electric

2000

9800

114

05001102

Racord IPSO 01 6-1/4"

8

39,2

115

05001407

Racord IPSO 01 6-1/8"

10

49

116

05001101

Racord IPSO 01 8-1/4"

8

39,2

117

05001677

Racord IPSO 05 -10T cuplabil

10

49

118

05001532

Racord IPSO 15 10-1/4" (unghi rotatie)

10

49

119

05001095

Racord IPSO 15 8-1/4" (unghi rotatie)

10

49

120

03001273

Racord p/container Drept 1"1/4

55

269,5

121

04003321

Releu 24 DC- 4 finder

15

73,5

122

03002079

Reducție cromată M/F1 " 1/4-1"1/2

13

63,7

123

06003677

Detector deschidere și de siguranță mr 8204

520

2548

124

03001293

Robinet golire cazan

35

171,5

125

03001278

Robinet cu bilă1/2 cu racord furtun

35

171,5

126

04001810

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 60

57

279,3

127

04003168

Cilindru de ghidare hartie - Diametru 30 striat

38

186,2

128

02001002

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -A

8

39,2

129

02001003

Cilindru inferior pentru ușă culisantă tip -B

10

49

130

04003174

Cilindru porthartie igienică din PVC

25

122,5

131

08001066

Sapun lichid Daily 5l

40

196

132

04003423

Fisa display

900

4410

133

04002021

Fisa 9721 BL 04disp. Hartie/gr. Lavoar

165

808,5

134

04003246

Fisa PLC

2030

9947

135

04003246R

Fisa PLC revizuita

345

1690,5

136

04003126

Fișă sinteză vocală

900

4410

137

04003386

Selector cu cheie 2P Extr. 1/0/2

66

323,4

138

06003077

Imprimare serigrafica URGENTA

45

220,5

139

06003079

Imprimare serigrafica INTRODUCETI MONEDE

45

220,5

140

06003137

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI EXTERNE

21

102,9

141

06003138

Imprimare serigrafica INSTRUCTIUNI INTERNE

21

102,9

142

06003075

Imprimare serigrafica MAXIM 10 DISTRIBUIRI

45

220,5

143

06003106

Imprimare serigrafica EXPIRARE TIMP

47

230,3

144

06003102

Imprimare serigrafica SEMAFOR

84

411,6

145

06003080

Imprimare serigrafica TRANSPONDER

45

220,5

146

06003076

Imprimare serigrafica IESIRE

45

220,5

147

06003092

Inchidere ISEO 783 302 252 axă mașină

75

367,5

148

03001265

Bilă pentru plutitor rotund DN 180

18

88,2

149

05001716

Amortizor pneumatic MWSTT 1/4" filtru

12

58,8

150

04001399

Sirenă girofar extern

115

563,5

151

04003309

Sirenă girofar intern

115

563,5

152

02001923

Prag monobloc TAV T-X 04

105

514,5

153

02002163

Spate perete " ELLE" Tehn. STD H N

245

1200,5

154

02001906

Oglinda 484 x 745 x 30 inox

307,51

1506,799

155

02001911

Grosime latura T-C 35

7

34,3

156

04002023

Stecher 250 V -10 A -3 Poli + T Corp

8

39,2

157

02001896

Bridă siguranță pentru ușă inox

21

102,9

158

02002171

Bridă elastică evacuare WC

9,1

44,59

159

02002138

Brida pentru peretele lateral TEC LAT CS - X 08

10

49

160

02002168

Bridă pentru peretele lateral TEC N F TAV TX - 77

10

49

161

02001896

Bridă pentru usa inox

23

112,7

162

02002169

Bridă ptr cilindru usa inox TEC L TAV , TX -76

23

112,7

163

02002127

Bridă ptr cilindru usa inox TECN F TAV , CSx21

23

112,7

164

02001918

Brida pentru cilindru usa TAV T-X 26

35

171,5

165

02001909

Brida teu colector uscator de maini 1 TX33

9

44,1

166

02001910

Brida teu colector uscator de maini 2 TX34

9

44,1

167

02001946

Bride duze spălare pan. INOX T-X-21

15

73,5

168

04002036

Starter 4 -65 W

4

19,6

169

02002210

Suport grup continuitate K TAV , TK -30

55

269,5

170

02002161

Suport inf.per.lat. TH STD CS -X07

273

1337,7

171

01002026

Suport piston electric aluminiu

180

882

172

06003069

Suport cilindri din PLX disp. Hartie

42

205,8

173

01002022

Suport senzori

47

230,3

174

06003097

Tampon superior demontabil VTR

450

2205

175

06003218

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

300

1470

176

02002344

Tampon pentru perete deasupra WC cu duze

450

2205

177

06001200

Covor pardoseala cauciuc Compact

350

1715

178

06003109

Covor pardoseala cauciuc H

686

3361,4

179

02020044

Cadru inox largit SWING

2400

11760

180

04002055

Teleintrerupator de putere 3P + n - N.O.

95

465,5

181

04003401

Teleintrerupător DILEM 10 G

2400

11760

182

04003792

Temporizator Omron

105

514,5

183

04003368

Termoventilator CALDOPRO 3000 W 3TT 400W

650

3185

184

04002060

Timer zilnic

120

588

185

04001546

Transformator 230/24 V 250 VA mon

85

416,5

186

04003226

Transformator 30 VA-24 V/0-9/0-18 V

33

161,7

187

04001545

Transformator mono sic 24 V 50 VA

45

220,5

188

02001844

Furtun 1/4" - 2 unghiuri - cu manșon Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

9

44,1

189

02001843

Furtun 1/4" - 2 dir. - cu manșon- 2 fire Inox per S.I.A uscator cu jet rotativ

5

24,5

190

050011082

Furtun calibrat PVC, 2 x 4 mm

6

29,4

191

02002166

Port carucior tubular TX50

35

171,5

192

05001735

Duză inox 1/4K -10 spălări perete

60

294

193

05001724

Duză alamă 1/2" HH - 45 W Fuljet

80

392

194

05001728

Duză alamă SF -2 pulverizator

80

392

195

04001950

Duza pentru apa grup lavoar

15

73,5

196

03001370

Duza pentru spalare pardoseala

13

63,7

197

04001951

Duza pentru sapun grup lavoar

15

73,5

198

04003619

Validator de monede V2 EAGLE

539

2641,1

199

03001228

Supapă cu bilă 405 M/F 1/4" pentru G.L.

17

83,3

200

03001409

Supapa UTAP N/R Europa 11/4"

50

245

201

03002146

Vas de expansiune 18 L, 8 Bari

60

294

202

03020001

Vas WC Swing

450

2205

203

04002003

Ventilator tip melc NP 25 kW 0,37

460

2254

186.466,61

* pentru stabilirea prețului in lei a pieselor de schimb, cursul Euro a fost stabilit la valoarea de 4,9 lei/ 1 Euro la data de 12.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Â R E A nr. 570 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de “întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”, republicată conform Hotărârii nr. 254/25.06.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 74008 /26.09.2019 și referatul de aprobare nr. 40482 /17.06.2020

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 74009/Z2/26.09.2019 și raportul comun de specialitate nr. 40483 / 17.06.2020

Hotărârea nr.        din 25.06.2020 a Consiliului Local Municipal Arad

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. m), art. 5 alin. (3) lit. g), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 și art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. (g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad.

Art. 2. Se aprobă Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad, prezentat în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul serviciului pentru întreținerea și igienizarea toaletelor automate din municipiul Arad, prezentat în Anexa 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă încredințarea directă a serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad către SC Recons SA Arad, conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad, prezentat în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Regulamentul serviciului de utilizare a toaletelor automate din Municipiul Arad prezentat în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul contractului de servicii prezentat în Anexa 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă ”Lista Piese de schimb toaletă automată Swing” conform Anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă tariful de intrare în toaleta automata de 1 leu (inclusiv TVA) /persoană.

Art. 11. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA-S4-02


1

Grilă de sigurantă pozitionată deasupra canalului de drenaj pentru a bloca orice obiecte solide