Hotărârea nr. 253/2020

Hotărârea Nr.253 din 25-06-2020 privind aprobarea Planului Tarifar si a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 253 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 40.416/17.06.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 40.417/Z2/17.06.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 4 lit. d), art. 8 și ale art. 15 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților,

Luând în considerare adresa nr. 1841/16.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 40068/16.06.2020 prin care se comunică adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 21 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) , art. 139 alin. (1), alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin BIBARȚ, să aprobe Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad” în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, conform anexei.

(2) In absența domnului Laurențiu-Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 222/18.06.2020 H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 40.416/17.06.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 40.417/Z2/17.06.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 4 lit. d), art. 8 și ale art. 15 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților,

Luând în considerare adresa nr. 1841/16.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 40068/16.06.2020 prin care se comunică adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) , art. 139 alin. (1), alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin BIBARȚ, să aprobe Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, conform anexei.

(2) În absența domnului Laurențiu-Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARUL GENERAL al

MUNICIPIULUI ARAD


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40.416 din 17.06.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea Planului Tarifar și a Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 4 lit. d), art. 8, și ale art. 15 din Ordinul nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Luând în considerare adresa nr. 1841/16.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 40068/16.06.2020 prin care se comunică adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare;

Față de cele de mai sus,

PROPUN

aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr.40.417/Z2/17.06.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40.416din 17.06.2020 a d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a Planului Tarifar și a Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”.

Considerente generale:

Prin adresa nr. 392/03.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 8530/05.02.2020, a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad transmite Primăriei Municipiului Arad solicitarea de ajustare a tarifului de colectare și transport a deșeurilor practicat de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. nr. 13733/19.12.2019 solicitând aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

ADI-SIGD face precizarea că prin adresa nr. 382/03.02.2020 a înaintat memoriul descriptiv privind actualizarea planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici și non-casnici în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Arad“ către Consiliul Județean Arad, care, la rândul său l-a transmis Ministerului Fondurilor Europene, urmând ca ajustar ea tarifului solicitat de către operatorul de colectare să fie aprobată în A.G.A. Asociației doar în momentul în care va fi primit avizul Autorității de Management referitor la actualizarea planului tarifar. Ulterior, prin adresa nr. 1639/21.05.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 11349/21.05.2020, ADI-SIGD transmite Consiliului Județean memoriul descriptiv refăcut privind actualizarea planului tari far și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici și non-casnici în cadrul proiectului S.M.I.D. în județul Arad, pentru a fi studiat și transmis cu celeritate Autorității de Management în vederea avizării. Consiliul Județean Arad transmite prin adresa nr. 11365/21.05.2020 Ministerului Fondurilor Europene documentele mai sus precizate, pentru a fi avizate de către AM POS Mediu. Prin adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare s-a transmis acordul privind modificarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”.

Considerente juridice:

- prevederile art. 4 lit. d), art. 8 și ale art. 15 din Ordinul nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Împuternicirea Primarului Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin Bibarț, să aprobe Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad , conform anexei.

În absența domnului Laurențiu Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU, Gabriel Moldovan


CONSILIER

Gheorghe Laza


Vizat , SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Actualizarea Planului Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici

in cadrul Proiectului

"Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad"

MEMORIU DESCRIPTIV

Beneficiar:     Asociația de Dezvolatre Intercomunitară "ADI-SIGD Arad"

Data:


10 iunie 2020


CUPRINS:

Scopul actualizării Planului de evoluție al tarifelor

Metodologia de lucru și limitări ale analizei cost-beneficiu inițiale

Actualizarea planului tarifar

LISTA ABREVIERI

ACB

Analiza Cost-Beneficiu

AFM

Administrația Fondului pentru Mediu

ADI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor

CNP

Comisia Națională de Prognoză

DEDMI

Depozit ecologic de deșeuri menajere și industriale

IG

Indicele de generare a deșeurilor

INS, INSSE

Institutul Național de Statistică

PIB

Produsul Intern Brut

PNGD

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

UAT

Unitate administrativ-teritorială

LISTA TABELE

Tabel 1

Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta la nivelul anului 2018 in județul Arad

Tabel 2

Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in județul Arad

Tabel 3

Indicatori macroeconomici

Tabel 4

Tarife maximale pentru orizontul 2019-2032 (TVA inclus)

Tabel 5

Indicele preturilor de consum 2009-2019

Tabel 6

Indicele preturilor de consum 2013-2019

 • I. SCOPUL ACTUALIZĂRII PLANULUI DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR

Prezentul material se refera la actualizarea indicatorilor economico- financiari si a celor demografici relevanți in vederea determinării pragului de afordabilitate privind taxa de salubritate pentru populația din județul Arad, diferențiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

Ținând cont de data realizării Planului de evoluție al tarifelor la nivelul jud. Arad si considerând diferentele majore privind evoluția unor indicatori macroeconomici, a veniturilor populației, se impunea actualizarea Planului Tarifar.

 • II. METODOLOGIA DE LUCRU SI LIMITĂRI ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU INIȚIALE

Actualizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului maxim suportabil) s-a realizat la nivelul anului 2018, dat fiind ca datele statistice privitoare la populație, PIB, salarizare, veniturile gospodăriilor sunt publicate de INSSE sau de alte instituții cu un oarecare decalaj de timp. Scopul este de a calcula tarifele maximale actualizate în funcție de datele statistice recente, aplicând pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoana, diferit, pe medii de rezidenta.

Astfel, actualizarea Planului de evoluție al tarifelor s-a realizat considerând următoarele etape:

 • 1.  Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean (s-au considerat datele din ultimul recensământ al populației -2011);

 • 2.  Actualizarea datelor cu privire la rata inflației la nivel național si a evoluției PIB-ului la nivel național, regional, județean;

 • 3.  Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2018;

 • 4.  Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Arad pentru anul 2018, pe medii de rezidenta;

 • 5. Determinarea pragului maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta, pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mica, prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil;

 • 6.  Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2019-2032 pe baza considerării evoluției veniturilor si menținerea nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat venitului disponibil.

Limitările analizei sunt intrinsec legate de:                                                      J

 • - utilizarea la nivelul anilor 2011-2032 a numărului mediu de persoane pe gospodărie de la nivelul anului 2011.

 • - asumarea faptului ca veniturile din decila 1 cresc in același ritm cu veniturile medii pentru perioada 2019-2032

 • III. ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR

Considerente privind analiza suportabilității cheltuielilor cu salubrizarea

Acest capitol are ca scop analiza suportabilității beneficiarilor rezidențiali de servicii de salubritate referitor la contribuția lor privind capacitatea de a acoperi costurile operaționale ale sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Arad. Analiza suportății urmărește să estimeze contribuția potențială maximă a gospodăriilor/persoanelor diferențiind între zone (urbană, rurală), fiind bazată în principal pe proiecția veniturilor nete ale populației la nivelul decilei 1 si menținerea pragului de 1.8% din venitul disponibil lunar al unei familii din decila 1 de venit, asa cum este prevăzut in cap III.5.4 Verificarea viabilității din PNGD 2017.

Actualizarea planului tarifar pentru SMID din Județul Arad privește, in principal, calcularea acestuia la nivelul populației; pentru agenții economici, s-a utilizat metoda de actualizare a acestora până la nivelul anului 2019 pe baza indicelui creșterii preturilor de consum la servicii, urmând ca valorii rezultate sa i se adauge Contribuția pentru Economia Circulara si, daca este cazul, alte invetitii preconizate .

Prezentul capitol conține descrierea ipotezelor, a surselor de date, a metodologiei de calcul și prezentarea rezultatelor astfel obținute. în situațiile în care nu s-au găsit date oficiale la nivel județean, precum și în alte situații în care se consideră oportun, datele și proiecțiile acestora au fost determinate pornind fie de la date disponibile la nivel național și regional, fie estimate, după cum este descris mai jos.

S Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean

Dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul regiunii Vest a fost (conform INSSE) de 2.67 membri in anul 2018. întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Arad pe medii de rezidenta, au fost utilizate datele publicate in urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodărie la nivelul județului Arad in mediul urban 2.55, iar in mediul ^eoțgte^.96

sîStf/w


(http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/, Voi 4 VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINȚE, GOSPODĂRII, 29. Gospodării pe tipuri și gospodării familiale după numărul nucleelor și numărul persoanelor care le alcătuiesc - macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și categorii de localități) poziția 140 și poziția 208..

Actualizarea datelor cu privire la rata inflației la nivel național si a ritmului de creștere a PIB-ului la nivel național, regional, județean;

Principalii indicatori economico-sociali în perioada 2018-2032

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, câștigul salarial mediu net lunar la nivel național (2018), câștigul salarial mediu net lunar pentru Regiunea Vest, câștigul salarial mediu net lunar pentru Jud. Arad, factorul de corecție județean, venitul mediu pe gospodărie, total, la nivel național, precum si pe medii de rezidenta.

S-au utilizat/consultat rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) „"Prognoza de iarna 2020";

Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2018;

Tabel 1 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta la nivelul anului 2018 in județul Arad

Venituri jud. Arad

U.M.

2018

Factor de corecție județean

0.86

Romania - venit mediu brut pe gospodărie, total INS

lei/gospodarie

4,251

Urban - venit mediu pe gospodărie, total cf INS

lei/gospodarie

4,924

Rural - venit mediu pe gospodărie, total

lei/gospodarie

3,386

Romania - venit mediu net pe gospodărie, total

lei/gospodarie

2,967

Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad

lei/gospodarie

2,553

Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad - urban

lei/gospodarie

2,957

Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad - rural

lei/gospodarie

2,034

Sursa: rapoarte INS si calc


Note:

Pentru calculul venitului mediu net pe gospodărie la nivel național s-a considerat procentul de 69.8% aplicat la venitul brut pe gospodărie (la nivel național), procent menționat de INS in acest sens in raportul „Coordonate ale nivelului de trai in Romania, Veniturile si Consumul Populației, anul 2018". Venitul mediu brut pe gospodărie la nivel național, precum si cele pe medii de rezidenta au fost colectate din același raport.

Pentru determinarea factorului de corecție județean s-au considerat câștigurile salariale medii brute la nivel național (respectiv 4488.42 lei) si la nivel de județ (Arad 3861.83 lei) pentru anul 2018 (Surse: http://www.insse.ro/cms/ro/content/câ$tiguri-salariale-din-1991-serie-lunară si http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice).

Pentru determinarea veniturilor pe medii de rezidenta in Jud. Arad s-au menținut aceleași rapoarte ale veniturilor precum la nivel național, urban si rural.

Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Arad pentru anul 2018, pe medii de rezidenta;

Considerând ca ponderea dintre venitul net aferent decilei 1 la nivel național si venitul net mediu pe tara este 52.9%, se poate determina venitul net pe decila 1 pe medii de rezidenta in Jud Arad, prin aplicarea aceluiași coeficient asupra veniturilor medii nete pe gospodărie la nivelul județului, pe medii de rezidenta.

Tabel 2 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in județul Arad

Veniturile decilei 1 jud Arad

U.M.

2018

Județul Arad - venit net pe gospodărie, total, Decila 1 URBAN

lei/gospodarie

1,564

Județul Arad - venit net pe gospodărie, total, Decila 1 RURAL

lei/gospodarie

1,076

S Determinarea pragului maxim de suportabilitate pentru cheltuielile cu salubrizarea pe persoana, pe medii de rezidenta

Pragul maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mica se determina prin considerarea coeficientul de 1.8% din venit eal disponibil pe membru al gospodăriei.


Astfel, la nivelul anului 2019, prin aplicarea coeficientului de 1.8%, tarifele maxim suportabile pentru serviciul de salubrizare sunt:

La nivel urban 11.50 lei

La nivel rural 6.81 lei

Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2019-2032 pe baza considerării evoluției veniturilor si menținerii nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat venitului disponibil

în vederea estimării tarifului maxim suportabil pentru populației (beneficiari casnici) pentru cheltuielile cu salubrizarea la nivel rural, respectiv urban și a proiecției acestor tarife s-au considerat:

perioada de evaluare 2018-2032;

proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul județului Arad, pe medii de rezidenta;

capacitatea potențială a contribuției populației rezidente pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 1.8% din venitul net disponibil al gospodăriilor aferent Decilei 1;

s-a menținut constanta dimensiunea gospodăriilor (conform recensământului populației din 2011).

Pentru proiecția evoluției pragului de suportabilitate s-a luat în calcul venitul mediu net per gospodărie la nivel județean urban/rural și creșterea PIB cumulativă în termeni reali, fără ca ritmul de creștere al PIB să mai fie ajustat și cu evoluția inflației.

Tabel 3 Indicatori macroeconomici

AN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Creștere PIB in

anuala

4.10%

-1.90%

4.20%

4.20%

4.00%

4.00%

4.00%

termeni reali

cumulativa

4.10%

2.12%

6.41%

10.88%

15.32%

19.93%

24.73%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

29.71%

34.90%

40.30%

45.91%

51.75%

57.82%

64.13%

"Creșterea PIB in termeni reali" este prezentata conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro "Prognoza de iarna 2020". Datele prezentate in tabelul extras oferă informații despre proiecția £IB in perioada 2019-2023, pentru restul perioadei, pana in 2032 , s-a luat in calcul proiecțj^ă^Otel^A a PIB aferenta anului 2023.


tul

AD


Tabel 4 Tarife maximale pentru orizontul 2019-2032 (TVA inclus)

Tarife maximale pentru orizontul 2019 -2032 (TVA-ul inclus)

_

An

2019

2020

2021

2022

Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)

11.50

11.28

11.75

12.24

Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)

6.81

6.68

6.96

7.25

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

12.73

13.24

13.77

14.32

14.90

15.49

16.11

16.76

17.43

18.12

7.54

7.85

8.16

8.49

8.83

9.18

9.55

9.93

10.32

10.74

ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR PENTRU AGENȚII ECONOMICI

Pentru aducerea la zi a tarifelor agentilor economici si ale instituțiilor publice, se actualizeaza CPD cu indicele preturilor de consum pornind de la anul de referința 2009.

Tabel 5. Indicele preturilor de consum 2009-2019

Monthly Consumer Price Index - Search results

Current period    Reference period CPI TOTALS (°/o) CPI Food goods (%) CPI Non-Food goods (%) CPI Services (%)

2019 - December 2009 - January             135.39              118.43                   151.39            135.25

Astfel, prin inmultirea CPD al sistemului de 350 lei/tona cu indicele pentru creșterea preturilor de consum aferent perioadei ianuarie 2009-decembrie 2019, anume de 135,25%, valoarea rezultata este de 350 lei/t* 135.25% = 473,38 lei/t.

Se adauga Contribuția la Economia circulara aferenta cotei de deșeuri care urmeaza a fi depozitată, calculata după următoarele reguli:

vor fi colectate cantitati de deșeuri reciclabile determinate in concordanta cu indicatorii de performanta prevazuti in contracte (sau in documentațiile de atribuire) urmând a fi predate statiei de sortare

25% din deseurile predate si acceptate in vederea sortării vor constitui refuz de sortare, urmând a fi directionate către depozitare

Nota: statie de sortare a municipiului Arad se afla in curs de reamenajare/revizie, pe baza unei documentații (DALI) intocmita in conformitate cu prevederile legala; pana la intrarea in operare a acestei instalații (neavand prevederi contractuale care sa prevaleze), pentru calculul refuzului de sortare am considerat prevederile legale, asa cum am aratat mai sus

Deseurile biodegradabile colectate separat din zona de case urban (proiect pilot in cadrul caruia procesarea se bazeaza pe tunelul pentru compostare situat in municipiul Arad), se depozitează - in urma procesării - in procent de 10%, procent stabilit in baza legii

Deseurile reziduale colectate vor fi transmise către depozitare (in sistem nu este prevăzută instalație pentru procesarea mecano-biologica a deșeurilor)

Nota: calculele detaliate, efectuate in baza premizelor mai sus enumerate, sunt prezentate in fișierul excel atașat, din care rezulta un procent de depozitare (la nivelul SMID Arad) de 75,77% din

cantitatea de deșeuri colectata


Astfel costul cu CEC va fi:

80 lei/tona x 75,77% = 60,62 lei/tona

Costul net suportat de către OIREP-uri: a fost calculat in baza cantitatilor de deșeuri reciclabile estimate a fi colectate separat (in baza indicatorilor de performanta din contractele de colectare aflate in vigoare, respectiv in baza indicatorilor de performanta prevăzute in documentațiile de atribuire pe baza carora urmeaza a fi organizate licitații) si a prevederilor legale referitoare la indicatorul de performanta pentru stațiile de sortare (75% din cantitatea acceptata la sortare va fi transmisa spre reciclare).

De asemenea, a fost estimat un cost de colectare si sortare al deșeurilor reciclabile de 600 lei/tona si un preț de vanzare al acestora de 300 lei/tona (similar cu valorile practicate in alte județe), avand in vedere ca statia de sortare a municipiului ARAD nu a putut fi pusa in funcțiune in anul 2019, activitate ce a fost planificata (de către Primăria Municipiului Arad) pentru anul 2020; pe cale de consecința mecanismul aferent contribuției OIREP nu a fost operabil in anul 2019, neexistand informații in acest sens aferente SMID Arad.

Valoarea rezultata a costului net suportat de OIREP-uri (calculele sunt prezentate in fișierul Excel atașat) este de 26,50 lei/tona colectata.

Investițiile estimate in acest moment a fi necesare extinderii sistemului de colectare separata (inclusiv in ceea ce privește implementarea instrumentului economic „plătește pentru cat arunci"), precum si costurile de operare adiționale aferente, au fost estimate in baza celor mai bune informații disponibile, rezultând costuri suplimentare de amortizare si exploatare după cum urmeaza:

Costuri de investiții si operare suplimentare necesare trecerii de la colectarea de pe platforme a deșeurilor de plastic - metal si hârtie - carton din zona de case rurala, la colectarea "din poarta in poarta"

Costuri de investiții si operare suplimentare necesare trecerii de la colectarea de pe platforme a deșeurilor de hârtie - carton din zona de case urbana, la colectarea "din poarta in poarta"

Costuri de investiții si operare suplimentare necesare extinderii sistemului de colectare separata a deșeurilor biodegradabile (in principal in zona de blocuri urban) - in vederea atingerii cantitatilor de deșeuri biodegradabile prognozate in acest moment (in contractele de colectare)

Costuri de investiții suplimentare necesare trecerii de la colectarea din containere de 1,1 in igloo-uri a deșeurilor de sticla

Costurile de investiții pentru achiziționarea de recipiente de diverse dimensiuni pentru colectarea deșeurilor reziduale, in vederea implementării "plătește pentru


intenționează aplicarea in vederea obținerii de finanțări nerambursabile; in aceste condiții acestea nu influențează calculul CPD

Costurile de investiții pentru dezvoltarea unei statii de sortare a deșeurilor reciclabile: se intenționează a se aplica in vederea obținerii de finanțări nerambursabile; in aceste condiții acestea nu influențează calculul CPD; de asemenea, s-a presupus incadrarea in costurile de operare actuale prevăzute in CPD

In consecința, in baza celor de mai sus, a fost calculata o cota de investitii/cheltuielile adiționale de 55 lei/tona.

Astfel, Valoarea actualizata a nivelului maxim (in valori aferente sfârșitului anului 2019) al tarifului agentilor economici (la nivelul CPD actualizat) devine:

473,38lei + 60,62lei - 26,50lei + 55lei = 562,50 lei/tona, actualizarea acestuia urmând procedura prevăzută de autoritatea de reglementare in domeniu.

în vederea asigurării unei comparabilități cu Planul tarifar anterior, se vor menține prețuri constante pe perioada 2020 - 2032, astfel că impactul inflației în vederea actualizării CPD a presupus doar luarea în calcul a IPC cumulat pentru perioada decembrie 2009 - decembrie 2019.

Planul tarifar pentru perioada de prognoza 2019 - 2032 pentru utilizatorii non-casnici prevede menținerea constantă a tarifului maximal de 562,50 lei/to.