Hotărârea nr. 252/2020

Hotărârea Nr.252 din 25-06-2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 252 din 25 iunie 2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 33260/19.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 33261/19.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 3134/2019 de numire a comisiei de coordonare și supervizare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și art. 22 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Arad prin licitație deschisă, pentru atribuirea acordului-cadru.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se aprobă modelul de acord-cadru, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul de contract subsecvent, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Anexa 1 la Hotărârea nr. 252/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție dezinfecție și deratizare în municipiul Arad

Cap. I Posibilități și modalități de atribuire

Modificările legislative din domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor au condus la modificări ale Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 174/2017.

Modalitățile de gestiune ale serviciului de salubrizare sunt:

 • - gestiunea directă, astfel cum prevede art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. (1) lit.

 • a) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - gestiunea delegată, conform art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A. Gestiunea directă se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Acești operatori pot fi:

 • - servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

-societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

B. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul operatorilor de drept privat, care pot fi: -societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

-societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • 1) contract de concesiune a serviciilor;

 • 2) contract de achiziție publică a serviciilor.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Cap. II Analiza modalităților de gestiune

A. Gestiune directă a serviciului de salubrizare privind dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

În cazul gestiunii directe către un serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau a unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale au fost estimate cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor necesare în desfășurarea activităților, cheltuieli cu personalul necesar, cheltuieli pentru achiziționarea utilajelor necesare în desfășurarea activităților, cheltuieli cu personalul necesar, cheltuieli pentru întreținere, dotări și funcționare.

Numărul de utilaje necesar desfășurării activității de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare s-a stabilit conform prevederilor Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ținând cont de condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, precum, de experiența anterioară a administrației publice locale, de cantitățile de lucrări necesare care trebuiesc efectuate într-un interval de timp limitat și de faptul că în interval de o lună tratamentele pot fi aplicate de mai multe ori.

Pentru realizarea acestui serviciu sunt necesare:

 • a) 6 bucăți pulverizatoare,

 • b) 3 bucăți atomizoare

 • c) 2 buc. autoutilitare cu instalație de producere ceață

 • d) 4 autovehicule prevăzute cu instalație ULV.

Valoarea estimată a investiției în utilaje este de 400.000 lei, adică 85.106 euro pentru un curs estimat de 1 euro = 4,70 lei.

Structura de personal necesară pentru asigurarea serviciului de salubrizare activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare- aceasta poate fi una minimală de 14 persoane, astfel :

 • 1) 1 șef echipă

 • 2) 1 medic veterinar,

 • 3) 8 operatori,

 • 4) 4 conducători auto.

Cheltuieli lunare cu salariile (estimate în funcție de salariul minim /economie): 29.120 lei.

Avantajele gestiunii directe sunt:

 • a) dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul activității de dezinsecție dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad;

 • b) asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziție pentru contractarea serviciului;

 • c) control direct asupra activității;

 • d) încasarea dividendelor;

 • e) angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului.

Față de avantajele constatate se observă și numeroase dezavantaje care implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 • a) asigurarea sumelor necesare în bugetul local pentru dotarea cu utilaje specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, dotări tehnice moderne care să respecte condițiile obligatorii de mediu și poluare, utilaje care au un cost ridicat;

 • b) suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior gestiunii directe ;

 • c) asumarea riscurilor de operare de către autoritatea publică locală;

 • d) interval de timp de minim 180 de zile de la data alocării sumelor necesare în buget, pentru achiziționarea utilajelor necesare în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorul economic căruia i se încredințează direct gestiunea, are obligația obținerii licenței pentru efectuarea activităților de salubrizare, conform prevederilor Hotărârii nr. 745/2007 a Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad de dare în administrare. Obligația solicitării și obținerii licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau de la data semnării contractului de delegare a gestiunii este prevăzut și de art. 49 alin. (3) al Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, operatorul are obligația obținerii autorizației de mediu pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pe aria administrativ teritorială a municipiului Arad.

B. Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Gestiunea directa

Gestiunea delegata

Avantaje

Tarife practicate unde nu exista profit;

Mentinerea responsabilitatii fata de populatia deservita.

Parametrii serviciilor si necesarul de investitii vor fi clar definite in contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de executie sa treaca la operator;

Din momentul in care operatorul   isi   intra in

drepturi    investitiile    se

accelereaza.

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a relatiilor cu clientii;

Municipiul  Arad  va  avea

calitatea   de   reglementator/

supervizor    a    conformarii

operatorului la cerintele impuse in contract.

Municipiul Arad va avea dreptul la controlul final asupra derularii contractului avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune   in   cazul   in   care

operatorul      are      activitate

defectuoasa   persistenta-   sunt

necesare clauze de penalizare si/sau reziliere prevazute in contract;

Municipiul  Arad  are  putere

decizionala    pentru    ca    in

momentul           incredintarii

contractului, sa adopte toate prevederile contractuale optime;

Delegarea gestiunii se poate face fie prin organizarea unei proceduri de concesionare a serviciului public prin licitație deschisă, fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitație publică încheind un contract de achiziție publică sau acord cadru.

Criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la fonduri.

Dezavantaje

Ritm lent la investii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe sumele puse la dispozitie de catre ordonatorul de credite;

Cresterea    numarului    de

personal din aparatul propriu al Primarului Municipiului Arad, personal care trebuie sa se    ocupe    de    serviciul

respectiv;

Surse de finantare:

 • - leasing - in special pe tremen scurt;

 • - costurile ce ar fi suportate de Municipiul Arad in cazul gestiunii proprii la inceperea activitatii;

 • - achizitionare de utilaje si

autovehicule       necesare

prestarii serviciului;

 • - cheltuieli   cu   materia

prima, combustibil, etc;

 • - cheltuieli cu instruirea personalului;

 • - cheltuieli cu obtinerea licentei - ANRSC;

-responsabilitate juridica in cazul unor accidente

Municipiul Arad trebuie sa isi adapteze      rolurile      de

administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere,    supervizare    si

monitorizare;

Municipiul   Arad  trebuie  sa

asigure    finantarea    prestarii

serviciului.

Indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional, în cadrul serviciului de salubrizare,activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie trebuie să includă următoarele elemente prioritare:

 • - construirea pe punctele tari;

 • - eliminarea punctelor slabe;

 • - exploatarea la maxim a oportunităților;

 • - îndepărtarea amenințărilor

Avantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

 • a) contractul de delegare poate fi încheiat pe o perioadă de 5 ani;

 • b) riscurile de operare sunt transferate către concesionar;

 • c)  asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, cu respectarea condițiile obligatorii de mediu și poluare;

 • d) suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje este în sarcina concesionarului (operatorului).

Dezavantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

durată de timp mare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public. Delegarea gestiunii se poate face;

 • - fie prin organizarea unei proceduri de concesionare a serviciului public prin licitație deschisă,

 • - fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitație publică încheind un contract de achiziție publică sau acord cadru.

B.1. Scenariul organizării unei proceduri de achiziție publică pentru concesionarea serviciului

Presupune punerea la dispoziție de către autoritatea publică a infrastructurii necesare desfășurării serviciului și efectuarea de investiții de către concesionar. Pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție, deratizare nu există infrastructură specifică desfășurării serviciului iar ofertanților nu li se impune efectuarea unor investiții specifice activității.

Avantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

 • e) contractul de delegare poate fi încheiat pe o perioadă de 5 ani;

 • f)  riscurile de operare sunt transferate către concesionar;

 • g) asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, cu respectarea condițiilor obligatorii de mediu și poluare;

Dezavantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

 • a) durată de timp mare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public;

 • b) necesitatea asigurării sursei de finanțare la acordarea concesiunii.

 • B.2. Organizarea unei proceduri de achiziții pentru atribuirea acordului-cadru

Avantaje :

 • a) durată de timp mai mică necesară pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acord- cadru;

 • b) derularea unei singure proceduri de atribuire pentru acordul-cadru și încheierea de contracte subsecvente în limita cantităților minime și maxime previzionate

 • c) simplitatea încheierii contractelor subsecvente;

 • d) nu angajează fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente;

 • e) durata de 4 ani a acordului-cadru.

Dezavantaje:

 • a) lipsa certitudinii privind cantitățile ce pot fi achiziționate poate conduce la demotivarea agenților economici de a depune ofertă, respectiv de a intra în relații comerciale cu autoritate contractantă

 • b) tendința de reducere a perioadei între stabilirea cantității necesare și încheierea contractului subsecvent, concretizată în nerespectarea frecvenței de atribuire a contractelor subsecvente

B.3. Organizarea unei proceduri de achiziție publică

Prin organizarea unei proceduri de achiziție publică prin licitație publică contractul de servicii se poate încheia pentru o perioadă de 1 an față de acordul-cadru care poate fi încheiat pentru o perioadă de 4 ani.

În acest scenariu există riscul de a nu exista ofertanți interesați.

În concluzie, acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația de față, situație în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată. De asemenea, utilizarea acordului-cadru nu trebuie să fie raportată la lipsa/inexistența aprobării bugetare, doar contractul subsecvent reprezentând angajamentul legal.

Având în vedere avantajele și dezavantajele prezentate mai sus, referitoare la gestiunea directă și gestiunea delegată se consideră ca fiind oportună și eficientă din punct de vedere economic delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și încheierea unui acord cadru cu o durată de 4 ani.

Comisia de coordonare și supervizare pentru delegarea gestiunii “Serviciului public de

salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad” are următoarea componență:

1.

dl

Gheorghe

Laza    -

consilier,

Serviciul

Edilitar,

președinte

2.

dl

Gabriel

Moldovan

-Șef

Serviciu

Edilitar,

membru

3.

dna

Csilla

Morodan

consilier,

Direcția

Economică,

membru

 • 4. dl Cristian Tomoș -consilier juridic Serviciul Juridic, membru

 • 5.     dl Marcel Hodor -consilier,     Serviciul Edilitar, membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa 2 la Hotărârea nr. 252/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CAIET DE SARCINI

privind ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN muniCipiul ARAD

CAP.I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru Municipiul Arad, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară pentru atribuirea contractului privind desfășurarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (1) Activitatea de dezinsecție cuprinde acțiunile de combatere a insectelor dăunătoare pentru om.

 • (2) Activitatea de dezinfecție cuprinde acțiunile de distrugere a germenilor patogeni ce

prezintă pericol pentru sănătate.

 • (3) Activitatea de deratizare cuprinde acțiunile de combatere a rozătoarelor (șoareci și

șobolani).

 • (4) Caietul de sarcini cuprinde ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru desfășurarea serviciului.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și condițiile privind managementul calității, managementul de mediu pe care trebuie să le îndeplinească operatorii.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la condițiile ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează obligațiile operatorilor referitor la respectarea normelor de protecția muncii, a celor de prevenire și stingere a incendiilor și a legislației privind protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul prestării activității și pe întreaga durată a contractului.

CAP. II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 5. Operatorul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) respectarea angajamentelor asumate prin contract;

 • c) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora și specificul locului de muncă;

 • d) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • e) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condiție legii;

 • f) prestarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare la toți utilizatorii din municipiul Arad cu care încheie contracte de prestare a serviciului;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor utilizate;

 • j) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • k) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • l) activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se prestează de către operatorul licențiat de către A.N.R.S.C. căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.

Art. 6. Obligațiile și răspunderile operatorului privind desfășurarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se completează cu obligațiile și răspunderile care derivă din Hotărârea nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la aprobarea regulamentului de salubrizare din municipiul Arad prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini.

Art. 7. Operatorul are dreptul de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Arad.

Art. 8. Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la următoarele obiective și suprafețe din Municipiul Arad:

 • a)  parcuri, aliniamente stradale, spații verzi, platforme de precolectare/colectare a deșeurilor, malurile canalelor deschise pentru colectarea apelor meteorice, căminele de vizitare ale rețelelor de canalizare pluvială și menajeră, locuri de joacă, malurile apelor curgătoare sau lacurilor, în clădiri aparținând domeniului public în care funcționează structurile aparatului de specialitate al primarului, terenuri virane din intravilan care aparțin domeniului public

 • b)  unități de învățământ, părți comune ale blocurilor de locuințe, alte zone private sau care au alt proprietar în administrare, alte persoane juridice sau fizice cu care operatorul poate încheia contracte de prestare a serviciului; prețurile practicate fiind cele din oferta financiară acceptată.

CAP. III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

DEZINSECȚIA

Art. 9. (1) Supravegherea și combaterea culicidelor la nivelul municipiului Arad trebuie să acopere întreaga localitate pentru asigurarea unei eficiențe maxime. Activitățile de combatere încep din martie-aprilie și continuă lunar până în octombrie-noiembrie, în funcție de evoluția populațiilor de culicide sub influența factorilor climatici din anul respectiv.

 • (2) Datorită ecosistemelor naturale existente tratamentele trebuie aplicate în cursul primăverii și începutul verii, fiind importante întrucât vizează:

 • - combaterea speciilor de țânțari de primăvară (genurile Aedes și Ochlerotatus, care au rol în menținerea și amplificarea virusului West Nile), care au în marea majoritate o singură generație pe an și depun ouă care iernează pe sol;

 • - combaterea speciilor din genurile Culex (vectori de WestNile) și Anopheles (vectori de malarie) care au ieșit din hibernare și care depun ouă;

 • - combaterea primelor generații de Culex pipiens din anul respectiv (vectorul care transmite West Nile la om).

 • (3) În timpul verii și începutul toamnei activitățile de combatere vizează în special populațiile de Culex pipiens.

 • (4) Tratamentele care se aplică toamna urmăresc reducerea numărului de țânțari care intră în hibernare. Pentru asigurarea eficacității activităților de combatere, este recomandat ca tratamentele insecticide să fie aplicate concomitent împotriva larvelor și adulților de culicide.

Art. 10. Tratamentele antilarvare

 • (1) În tratamentele antilarvare se vor utiliza insecticide bacteriene pe bază de Bacillus thurigiensis israelensis și B. sphaericus, produse care conțin regulatorii de creștere diflubenzuron, methoprene, pyriproxyfen și triflumuron și produse conținând insecticidul organofosforic temephos.

 • (2) Nu se vor utiliza ca larvicide produse ce conțin carbamați și nici cele care conțin piretroizi de sinteză, deoarece au spectru larg de acțiune asupra organismelor care nu sunt ținta combaterii, au mare potențial de inducere a rezistenței țânțarilor prin acțiunea asupra larvelor și produc poluare puternică a mediului.

 • (3) Ca larvicide vor fi preferate produsele care conțin ca substanță activă insecticidul organofosforic temephos.

Art. 11. Combaterea țânțarilor adulți

 • (1) Combaterea țânțarilor adulți este o metodă complementară în combaterea culicidelor și nu este recomandată ca metodă prioritară de combatere.

 • (2) Tratamentele insecticide împotriva adulților de țânțari vor fi aplicate în locurile de adăpostire, cele din localitate fiind preponderent interioare, prioritățile fiind următoarele:

 • - subsoluri, holuri de intrare, coridoare de blocuri

 • - adăposturi de animale

 • - vegetația din vecinătatea locuințelor sau a unor habitate de dezvoltare a larvelor

 • (3) Operatorul va aplica tratamentele în baza comenzilor autorității contractante pe zonele verzi cu vegetație densă, parcuri, scuaruri, aliniamente stradale de spații verzi, malurile apelor, terenuri virane, terenuri degradate, terenuri cu destinație incertă aparținând domeniului privat sau public al Municipiului, în interiorul unor clădiri în care își desfășoară activitatea structuri ale aparatului executiv, subsoluri, magazii, arhive ale primăriei.

 • (4) Produsele utilizabile de către operatorul DDD în principalele tipuri de tratamente asupra țânțarilor adulți:

 • - în tratamente de interior asupra țânțarilor adulți operatorul va utiliza produse ce conțin organofosforice, carbamați (bendiocarb) și/sau piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin), condiționate sub formă de concentrate emulsionabile, pulberi muiabile, granule dispersabile în apă, suspensii concentrate;

 • - în tratamentele spațiale din mediul exterior se vor utiliza produse care conțin insecticide organofosforice (diclorvos=DDVP), carbamați (bendiocarb), piretroizi de sinteză (cyfluthrn, cypermethrin, deltamethrin, permethrin), pot fi și în amestec, condiționațe adecvat pentru aplicare ULV și aerosoli reci;

 • - la aplicarea tratamentelor prin utilizarea de ceață caldă operatorul va utiliza numai produse cu DDVP, cyfluthrin, permethrin.

Pentru mărirea efectului tratamentelor împotriva adulților este indicat ca tratamentele spațiale să fie cuplate cu tratamente antilarvare. Autoritatea contractantă va stabili prin comenzi modalitatea de aplicare- tratamente spațiale, tratamente antilarvare sau tratamente cuplate. Pentru obținerea unei eficacități ridicate a tratamentelor în spații deschise se vor efectua tratamente de la sol - ceață rece, ceață caldă doar în zonele cu vegetație densă dar nepopulate, ULV cu aparatură purtată de operatori și/sau de vehicule.

 • (5) Aplicarea tratamentului în posibilele focare

-tratamentul de combatere a adulților și larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăștinoase, maluri de lacuri, bălți, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă;

-dezinsecția în subsoluri, casa scărilor și poduri (inclusiv cele de locuințe) unde pot exista focare de țânțari și alte insecte; persoanele fizice sau juridice care doresc să efectueze dezinsecția pot încheia contracte de prestare a serviciului cu operatorul cu care a încheiat acordul-cadru Municipiul Arad, plata contravalorii serviciului prestat fiind în sarcina persoanelor respective

- terenuri unde băltește apa, terenuri virane, terenuri în care s-au depozitat diverse deșeuri, etc.

Tipul de produse folosite și respectarea prescriptiilor tehnice influențează eficiența

tratamentului. Se vor utiliza insecticide grupa III sau IV, la diluare se va respecta prescripția

producătorului.

 • (6) La elaborarea ofertei tehnice operatorul va alege și propune:

 • A. - insecticide antilarvare bacteriene pe bază de Bacillus thuringiensis și B. sphaericus care conțin regulatorii de creștere diflubenzuron, methoprene, pyriproxifen și triflumuron

 • - produse care conțin insecticidul organofosforic temephos.

Nu se vor utiliza ca larvicide produse care conțin carbamați și nici piretroizi de sinteză.

 • B. Pentru tratamentele împotriva țânțarilor adulți:

 • - la tratamente de interior: produse care conțin carbamați (bendiocarb) și/sau piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin)

 • - la tratamente spațiale din mediul exterior: produse care conțin insecticide organofosforice (diclorvos=DDVP), carbamați (bendiocarb), piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, permethrin)

 • - în cazul utilizării ceții calde se vor utiliza numai produse cu DDVP, cyfluthrin, permethrin)

Practici în acțiunile de dezinsecție:

 • - tratamentele se vor executa de la sol, conform comenzilor emise de autoritatea contractantă.

 • - combaterea populației adulte de insecte: se va efectua cu scopul reducerii imediate a numărului de insecte, aplicându-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufișuri, arbori, malurile apelor curgătoare sau stătătoare);

 • - tratamentele de la sol se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și/sau vehicule;

 • - în zonele din imediata vecinătate a blocurilor nu se va aplica tratament chimic sub formă de ceață caldă, ci doar prin pulverizare.

 • - în cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață sau în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor cuprinzând întreaga vegetație. În cazul în care densitatea de țânțari adulți este ridicată, se pot aplica tratamente la intervale de 2-3 zile, frecvența stabilindu-se de către autoritatea contractantă, pe bază de comandă. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea țânțarilor adulți.

 • - activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 04 februarie 2014;

 • - materialele ce se folosesc vor fi însoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

Practici în acțiunile de larvicidare:

Tratamentele cu larvicide nu trebuie să prezinte toxicitate pentru oameni, albine, pești și animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, zone mlăștinoase, terenuri degradate, etc.

Tratamentul are drept scop reducerea numărului de larve, aplicându-se în zonele unde există locuri inundate, umede - bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate, terenuri degradate, virane, etc.

Tratamentele se execută de la sol cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule. În cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor, cuprinzând întreaga vegetație. Modalitatea de aplicarea a tratamentelor se va stabili de către autoritatea contractantă prin comenzile pe care aceasta le va emite.

Operatorul se obligă la următoarele:

 • a)  să instruiască personalul care aplică tratamentele chimice astfel încât să nu aibă loc accidente (stropirea accidentală a pietonilor sau a animalelor de companie),

 • b)  să răspundă material/penal în cazul producerii unor accidente de natura celor precizate la aliniatul anterior sau în cazul afectării familiilor de albine sau producerii oricăror fel de daune datorate tratamentelor aplicate

Art. 12. Frecvența și locul unde se efectuează dezinsecția:

 • (1) Dezinsecția se va efectua terestru, pe domeniul public al Municipiului Arad.

 • (2)  Dezinsecția se execută în perioada martie/aprilie-octombrie, terestru, ori de câte ori este nevoie, numai în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă și conform acestora, cu

excepția situațiilor în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile.

 • (3) Tratamentele antilarvare se execută de regulă în luna martie-aprilie, numai în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă, dar se poate repeta și în celelalte luni ale anului în cazul în care condițiile meteo favorizează proliferarea artropodelor și autoritatea contractantă emite comenzi pentru aceasta.

 • (4) Răspunderea în caz de accidente asupra sănătății umane și asupra faunei acvatice sau terestre revine în întregime prestatorului. Prestatorul se obligă să suporte toate daunele care sunt cauzate de aplicarea tratamentului chimic împotriva insectelor dăunătoare.

 • (5) Operatorul va avea în vedere posibilitatea executării dezinsecției în spații comune și subsoluri la asociații de proprietari sau la persoane juridice, la solicitarea acestora, pe baza contractelor pe care le va încheia cu solicitanții, plata contravalorii serviciilor prestate revenind exclusiv în sarcina beneficiarilor serviciilor- asociații de proprietari sau alte persoane juridice.

CAP. IV DEZINFECȚIA

Art. 13. (1) Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide.

 • (2) Dezinfecția se realizează:

 • a) preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local și se dezvoltă, influențând negativ starea de sănătate a oamenilor și animalelor;

 • b) de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar.

 • (3) Factori care influențează dezinfecția:

 • - spectrul de activitate și puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistența microorganismelor);

 • - numărul microorganismelor pe suportul tratat;

 • - cantitatea de material organic de pe suportul tratat;

 • - natura suportului de tratat;

 • - concentrația substanței dezinfectante;

 • - timpul de contact și temperatură;

 • - susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați prin substanțe organice, plastic, cauciuc, celuloza, apă dură și detergenți;

 • - dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici;

 • - corozivitatea, de exemplu hipocloriții corodează unele metale;

 • - toxicitatea, de exemplu formaldehida și glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate;

 • - costul produsului.

 • (4) Criterii de alegere a dezinfectantelor:

 • - eficacitatea;

 • - ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • - economicitatea;

 • - lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • - cunoașterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate.

 • (5) Dezinfecția profilactică - completează curățenia, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea; Pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus. La elaborarea ofertei, ofertanții vor avea în vedere faptul că pot exista situații în care autoritatea contractantă poate emite comenzi pentru combaterea unor agenți patogeni iar prestatorul are obligația de a presta serviciul solicitat utilizând dezinfectante destinate combaterii agenților patogeni respectivi, dezinfectante care se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate de Institutul Național de Sănătate Publică (I.N.S.P.)-Secretariatul Tehnic pentru Produse Biocide.

 • (6) Dezinfecția se practică înainte de instituirea măsurilor de curățenie.

 • (7) Se vor utiliza numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății. In dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru larg de acțiune bactericidă, și tuberculocidă, virulicidă, fungicidă și/sau sporicidă.

 • (8) In funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra agenților patogeni incriminați.

Se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

 • (9) Dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător.

 • (10) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

 • - respectarea concentrațiilor prescrise, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este posibil);

 • - folosirea de recipienți curați;

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea, degradarea sau inactivarea lor;

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător;

 • - controlul chimic și bacteriologic prin sondaj al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare;

 • - instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor;

 • - utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile.

 • (11) Aplicarea substanțelor trebuie să fie compatibilă și pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV. Metoda de aplicare - ULV sau pulverizare cu aparate tip vermorel va fi stabilită de către autoritatea contractantă și va fi specificată în comenzile emise. Substanțele trebuie să fie biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

Art. 14. Frecvența și locul unde se efectuează dezinfecția

Dezinfecția se efectuează în caz de necesitate, conform comenzilor emise de autoritatea locală. Răspunderea în caz de accidente asupra sănătății umane și asupra faunei acvatice sau terestre revine în întregime prestatorului/operatorului. Prestatorul are obligația de a suporta toate daunele de orice fel cauzate de aplicarea tratamentului.

CAP. V. DERATIZAREA

Art. 15. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne și combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin mușcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, șoareci și șobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale și reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice și parazitare, atât la om cât și la animale, este bine cunoscut. Șoarecii, dar mai ales șobolanii, sunt rezervoare de infecție și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestație scurtă (16-21 zile) fătări frecvente (2-8/an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt: șobolanul cenușiu, șobolanul de casă, șoarecele de casă. Deratizarea se execută la exterior și interior.

Măsurile de combatere a rozătoarelor sunt:

 • - preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective;

 • - profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru rozătoare;

 • - defensivă, realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeli toxice în locații bine

definite sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente și constatate pe teren.

 • (4) Practici de deratizare:

 • - Substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat, pellets, granule), avizate de Ministerul Sănătății.

 • - Momelile toxice care se vor amplasa pe domeniul public vor fi introduse în stații de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală și vor purta inscripții ”Pericol de otrăvire!" sau ”Atenție s-au pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor - Nu le atingeți !!!" și se va menționa numele, telefonul prestatorului și data.

 • - Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat cu suprafața tratată și cu cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură conform fișelor tehnice ale produselor utilizate. Numărul stațiilor de intoxicare utilizate va fi conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă.

 • - Stațiile de intoxicare vor fi alimentate de către operator cu momeli toxice, atât sub formă de granule sau pellets cât și cu batoane cerate

 • - După amplasarea stațiilor de intoxicare alimentate inițial cu momeli, la interval de 7 zile operatorul va repeta acțiunea, verificând toate stațiile și completând /reîmprospătând momelile consumate; stațiile vandalizate, distruse sau dispărute vor fi înlocuite de către operator;

 • - Comenzile de deratizare se vor emite pentru un număr de stații de intoxicare stabilit de către autoritatea contractantă și se vor amplasa de către operator în punctele/zonele precizate în comenzi;

 • - Astfel fiecare comandă de deratizare va cuprinde un număr de stații, punctele/zonele de amplasare a acestora și numărul de reîmprospătări/completări cu momeli toxice;

 • - Operatorul va utiliza stații de intoxicare confecționate din masă plastică sau metal, cu mecanism de închidere cu cheie;

 • - Operatorul va utiliza stații de intoxicare care să aibă o capacitate de alimentare cu minim cu 200 grame de pellets sau granule de raticid și 2 batoane cerate; la fiecare alimentare a stațiilor se vor utiliza aceste cantități;

 • - Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranță privind sustragerea sau împrăștierea lor.

 • - Operatorul se obligă să verifice toate stațiile de intoxicare amplasate și să reîmprospăteze momelile toxice, respectiv să realimenteze stațiile din care au fost consumate momelile la un interval de 7 zile de la prima amplasare. Numărul de stații de intoxicare care se amplasează și locul de amplasare a acestora se stabilește de către autoritatea contractantă, operatorul având obligația respectării solicitării autorității contractante.

 • - Operatorul se obligă să controleze de câte ori este necesar, dar și la solicitarea autorității contractante, integritatea stațiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public, precum și numărul acestora, în vederea evitării producerii de accidente.

 • - Operatorul își asumă în întregime toate responsabilitățile ce decurg din amplasarea de stații de intoxicare pe domeniul public și cele care decurg din introducerea de raticid în galeriile rozătoarelor de pe domeniul public al municipiului Arad.

 • - Stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate pentru prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului

 • - La finalul fiecărei acțiuni (la maxim 25 zile de la amplasarea inițială a stațiilor) operatorul se obligă să recupereze stațiile utilizate și momelile neconsumate.

- Operatorul trebuie să țină evidența intrării și consumului produselor și substanțelor toxice.

 • (5) - Operatorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea posibilităților de sustragere a stațiilor, a raticidelor utilizate, a intoxicării persoanelor sau animalelor- altele decât rozătoarele.

Operatorul se obligă să ambaleze și să transporte produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere, să prevină intoxicațiile la om și la animale și să prevină poluarea mediului înconjurător;

Manipularea produselor substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor legale in vigoare, de către personal autorizat.

Art. 16. Frecvența și locul unde se efectuează deratizarea.

 • (1) Frecvența deratizării: minim bianuală. În funcție de necesități, în cazul constatării apariției unor focare de infestare, la sesizările cetățenilor sau a persoanelor juridice, autoritatea contractantă emite comenzi pentru prestarea acestui serviciu.

 • (2) Frecvența deratizării în zonele identificate ca focare de infestare, aparținând domeniului public, deratizarea se va efectua până la eradicarea focarului, pe baza comenzilor beneficiarului (până se constată că momelile nu mai sunt consumate).

 • (3) Activitatea va fi prestată conform comenzilor emise de autoritatea locală în zone cum sunt:

 • a) parcuri, scuaruri, spații verzi din municipiul Arad ;

 • b) în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;

 • c) zone demolate și neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Arad;

 • d) orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Arad;

 • h) pe platforme gospodărești amplasate pe domeniul public al municipiului Arad;

 • i)  în cartiere de locuințe individuale sau în cele de blocuri, unde se constată că există focare de infestare, ținând cont și de solicitările populației sau ale unor instituții.

 • (4) Răspunderea în cazul producerii oricărui fel de accidente, intoxicări, etc., a oamenilor, faunei acvatice sau terestre ca urmare a utilizării substanțelor destinate deratizării, revine integral operatorului.

 • (5) Operatorul este deplin responsabil pentru folosirea adecvată a produsului, pentru măsurile privind protecția mediului, pentru respectarea normelor prevăzute de lege, precum si pentru mânuirea corespunzătoare a produselor chimice.

 • (6) Pentru neridicarea stațiilor de intoxicare de pe domeniul public de către operator, după finalizarea deratizării, autoritatea contractantă va face uz de toate mijloacele legale în vigoare.

CAP.VI. CONDIȚII DE EXPLOATARE A ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE

Art. 17. Condiții privind cantitățile de lucru și programul prestației.

 • (1)   Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă.

 • (2)   Autoritatea contractantă emite comenzi pentru tratamentele de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pentru suprafețele prezentate în anexa caietului de sarcini.

 • (3)   Frecvența executării operațiunilor este cea prezentată la art. 12, 14, 16 din prezentul caiet de sarcini.

 • (4)   Zonele în care se execută operațiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și frecvența activităților se pot modifica în baza comenzii date de autoritatea publică locală prin serviciul de specialitate.

 • (5)   Pentru asigurarea eficienței tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, operatorul împreună cu personalul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad vor întocmi anual un program unitar de combatere a vectorilor care va cuprinde tipul de vectori pentru care se vor aplica tratamentele, obiectivele la care se aplică acestea și perioadele de execuție a tratamentelor.

 • (6) Operatorul va elabora, pe baza comenzilor emise de către autoritatea publică, programul de execuție a operațiilor comandate cu respectarea termenelor specificate.

 • (7) Programul elaborat conform alin. (5) va respecta operațiunile și frecvența acestora. Comenzile emise vor specifica modalitatea de aplicare a tratamentului chimic de dezinsecție, suprafața (ha), perioada de aplicare.

Art. 18. Condiții de calitate

 • (1) Urmărirea efectuării calitative și cantitative a lucrărilor se face de către personalul operatorului și se verifică de către reprezentanții autorității locale.

 • (2) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă un „Manual al calității“, capitol distinct, intitulat ca atare, care va cuprinde concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu detalierea modului în care înțelege:

 • -  să execute prestarea operațiilor componente ale serviciului;

 • -  să descrie modul de prestare a serviciului de dezinsecție cu pulverizatoare purtate de operatori;

 • -  să descrie modul de combatere a artropodelor târâtoare și săritoare (căpușe și pureci), respectiv modul de aplicare pe sol și/sau carosabil, trotuare a insecticidelor;

 • -  să monitorizeze serviciul prin personalul propriu;

 • -  să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • -  să prevină accidentele și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu.

 • (3)  Manualul calității se va constitui ca parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii.

 • (4) Operatorul se obligă să nu limiteze în niciun fel durata acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, fiecare din aceste acțiuni fiind continuată până la aplicarea tratamentelor pe suprafețele comandate și prin metoda solicitată (ULV, respectiv pulverizare de către echipe pedestre cu utilaje portabile acolo unde solicită autoritatea contractantă).

 • (5)  Aplicarea tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se face numai în zile lucrătoare, fiind exceptate astfel zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale

 • (6) Operatorul își asumă riscul că aplicarea tratamentelor DDD poate fi amânată/întreruptă de autoritatea contractantă, în cazul în care prognoza meteo din zilele în care sunt programate este nefavorabilă sau dacă în zilele respective are loc o schimbare bruscă a vremii care ar conduce la ineficiența tratamentului (ploaie, vânt) sau dacă sunt indicii evidente că pe durata aplicării tratamentelor sau în perioada imediat următoare va avea loc o asemenea schimbare

Art. 19. Resurse umane. Dotări minime

 • (1)    Pentru asigurarea prestării tuturor activităților serviciului operatorul trebuie să dispună de

minim:

 • - 1 șef echipă

 • - 1 medic veterinar,

 • - 4 conducători auto,

 • - 8 operatori.

 • (2) Operatorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care participă la procedurile organizate pentru atribuirea contractului de achiziție trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

 • (3) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotarea minimă sunt necesare:

 • - 6 bucăți pulverizatoare,

 • - 3 bucăți atomizoare,

 • - 2 buc.autoutilitare cu instalație de producere ceață,

 • - 4 autovehicule prevăzute cu instalație ULV.

 • (4) Prin oferta tehnică ofertanții trebuie să facă dovada că dispun de dotarea minimă cu utilajele și echipamentele necesare prestării serviciului.

 • (5) Structura de personal și dotările cu autovehicule, echipamente, utilaje, materiale, solicitate prin caietul de sarcini sunt minimale; operatorul are obligația de a dimensiona atât structura de personal cât și baza materială astfel încât să asigure rezerva necesară prestării activității în regim de continuitate și permanență.

Art. 20. Precizări privind licența ANRSC

Conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, „Operatorii au obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii“. Deoarece art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, prevede : „Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată: c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deține licență“, precizăm că în situația în care operatorul cu care se încheie contractul de delegare nu obține licența în termenul prevăzut, contractul se reziliază de drept.

Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu referiri la utilajele din dotare.

În oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu:

 • - Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care răspunde pe perioada derulării contractului solicitărilor autorității contractante,

 • -  Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor pentru populație și pentru asociațiile crescătorilor de albine,

 • -  Conținutul anunțurilor/avertizărilor pe care le va utiliza în punctele/zonele în care se face deratizarea precum și modalitatea de amplasare, conform prevederilor legale și/sau a altor reglementări în domeniu,

 • -  Condițiile meteorologice în care sunt permise, în care sunt eficiente tratamentele de dezinsecție, condiții pe care le va respecta; ofertanții vor preciza dacă tratamentele chimice sunt sau nu eficiente în cazul în care la data aplicării sau în următoarele 24 ore au loc precipitații, care este viteza maximă admisă a vântului în cazul tratamentelor de dezinsecție (autoritatea contractantă consideră că viteza maximă a vântului admisă pentru un tratament de dezinsecție eficient este de max. 5 km/oră).

 • -  Tratamentul ULV aplicat de la sol

 • -  Aplicarea tratamentului de dezinsecție de la sol cu pulverizatoare purtate de către personalul operatorului, în zone cu vegetație abundentă, în care accesul auto este imposibil datorită autoturismelor parcate (alei de acces spre scările blocurilor sau căi de acces cu vegetație abundentă) ținând cont de faptul că autoritatea contractantă solicită aplicarea acestuia pe spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe, pe arbori, arbuști, garduri vii.

 • - Viteza de deplasare a vehiculelor prevăzute cu echipamente ULV, în timpul aplicării tratamentului chimic de dezinsecție terestră,

 • -  Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentul de la sol împotriva artropodelor,

 • -  Tratamentul de dezinsecție împotriva căpușelor,

 • -  Tratamentul de dezinsecție împotriva purecilor (pe carosabil, trotuare, spații

verzi),

 • -  Substanțele pe care le va utiliza pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

 • -  Tipul stațiilor de intoxicare a rozătoarelor, dimensiunile acestora, capacitatea acestora, sistemul de închidere cu cheie (cantitățile minime de rodenticide cu care pot fi alimentate stațiile),

 • -  Tratamentul de dezinsecție în interiorul clădirilor. Autoritatea contractantă va emite comenzi pentru tratarea pardoselilor prin pulverizare pe pardoseli,

 • -  Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinsecție, dezinfecție, deratizare,

 • -  Intervalul de timp după care se obligă să se prezinte pentru ridicarea cadavrelor rozătoarelor rezultate în urma fiecărei acțiuni de deratizare,

 • -  Intervalul de timp după care se obligă că va ridica stațiile de intoxicare a rozătoarelor.

Precizări:

 • 1. Operatorul se obligă să nu condiționeze în niciun fel durata de prestare a serviciului (tratamentului) de dezinsecție de la sol. Durata acestor tratamente este până la aplicarea lor pe toate suprafețele care au făcut obiectul comenzii.

 • 2. Data aplicării tratamentului de dezinsecție se decalează în cazul în care sunt prognozate precipitații. Exemplu surse de informare luate în considerare de către autoritatea contractantă: https://rp5.ru/Vremea%C3%AEn Arad(aeroport);    https://www.gismeteo.md/ro/weather-

arad-airport.

Art. 22. Verificări, recepții, garanții

 • (1)   Beneficiarul va monitoriza permanent, prin serviciul de specialitate, modul de efectuare a prestației, va întocmi procese verbale de recepție după fiecare acțiune de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (2)   De fiecare dată când efectuează o operațiune în incinte închise, operatorul are obligația de a instrui un reprezentant al beneficiarului, responsabil cu activitatea de curățenie și aerisire a incintelor în care se aplică tratamentele, în așa fel încât după aplicarea tratamentelor beneficiarul să cunoască durata necesară de aerisire a încăperilor și modalitățile de curățare a suprafețelor tratate, pentru a preveni orice îmbolnăvire datorată operațiunilor efectuate. În acest sens, operatorul are obligația de a întocmi un proces-verbal de instruire care va fi semnat de persoana desemnată de beneficiar.

 • (3)   In procesele-verbale de recepție se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor sau reclamațiilor.

 • (4)   Operatorul răspunde și garantează financiar buna desfășurare a prestării serviciului,

calitatea și cantitatea acestuia.

 • (5) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se va efectua de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul autorității publice locale împreună cu reprezentanți ai operatorului care se obligă să asigure autovehiculul necesar verificării, în orice moment al solicitării.

 • (6)   Verificarea efectuării prestației operatorului se realizează de către personalul de specialitate al autorității publice locale independent sau împreună cu reprezentantul operatorului în orice moment atunci când au loc lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (7)   În cazul efectuării unor tratamente în incinte închise, procesul-verbal de recepție va fi contrasemnat și de un reprezentant al beneficiarului care își desfășoară activitatea în clădirea respectivă, desemnat de către beneficiar și comunicat în prealabil operatorului.

Art. 23. Modalități de plată

 • (1)    Plata serviciului prestat se face în baza facturii și a situației prestării serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare prezentată de operator precum și a procesului-verbal de recepție.

 • (2)   Operatorul va emite factura pentru activitățile prestate numai după semnarea procesului-verbal de recepție.

 • (3) Autoritatea publică locală se obligă să plătească contravaloarea activităților efectuate de către operator în lei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura Primăriei Municipiului Arad.

 • (4)   Depășirea termenului de plată cu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la registratura Primăriei Municipiului Arad obligă achizitorul la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,03% din valoarea facturii.

 • (5)   Cantitățile de lucrări neefectuate din vina exclusivă a operatorului, precizate în procesul-verbal de recepție, nu se plătesc.

 • (6)   Pentru nerezolvarea în decurs de 7 zile a reclamațiilor scrise, justificate, privind calitatea lucrărilor executate, se va calcula operatorului o penalitate de 0,03% din valoarea comenzii aferente lunii respective.

CAP.VII. OBIECTIVELE   SERVICIULUI DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI

DERATIZARE

Art. 24. Obiective de exploatare

 • (1) Obiectivele de exploatare avute în vedere sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) asigurarea sănătății publice;

 • c) promovarea calității și eficiența activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • e) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene;

 • f) gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

 • (2) Prestarea serviciului se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Arad

Nr.

crt.

Denumire tarif

UM

Lei/UM

0

1

2

3

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotriva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

*1 buc. stație de intoxicare alimentată cu 200 grame raticid și 2 batoane cerate

7.

Tarif deratizare (prin amplasare de raticid în spații cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc.)

100 mp

8.

Tarif dezinfecție

100 mp

*Precizare: La poziția 6 din tabelul de mai sus tariful va fi exprimat în

ei/1 buc.

stație intoxicare

Punctajele maxime acordate tarifelor sunt prezentate în coloana 2 a următorului tabel:

Nr.

crt.

Denumire tarif

Punctaj maxim acordat

0

1

2

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode; lei/100mp)

5

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol (lei/1000mp)

14

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotriva țânțarilor aplicat de la sol (lei/1000 mp)

15

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

7

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului; lei/lbuc stație de intoxicare)

14

7.

Tarif deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc; lei/100 mp)

14

8.

Tarif dezinfecție (lei/100 mp)

5

PUNCTAJ TOTAL PENTRU TARIFE

80

Modalitatea de calcul a punctajelor acordate fiecărui tarif ofertat este următoarea: p = Tmin   y p

rn T       x rmax

1 n ofertat

unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Tmin -este tariful minim ofertat;

 • - Tn ofertat - este tariful ofertei „n”;

 • - P-max - este punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv.

Punctaj maxim acordat pentru instalații care produc ceață: 20 puncte pentru instalații care produc ceață cu particule cu dimensiuni cuprinse în intervalul 5:20 microni (adică 10 puncte pentru fiecare din cele 2 instalații de producere ceață montate pe autoutilitare). Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor mai mare de 150 microni nu se acordă punctaj.

Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 20 și 150 mm punctajul se acordă conform formulei:

^microni

Dpn


x 10


Unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Dpn- este dimensiunea minimă a particulei produse de instalația ofertantului „n”;

TOTAL PUNCTAJ: 100 puncte

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigtoare.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate- preț.

Art. 25. Obiective de ordin economic

 • (1) Prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare trebuie să se realizeze cu un raport calitate/cost cât mai bun pe întreaga durată a derulării contractului.

 • (2) Tarifele prezentate în oferta financiară se stabilesc cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ.

 • (3) Ajustarea sau modificarea tarifelor ofertate se face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad, la solicitarea operatorului, în baza cererii de ajustare însoțită de documentația de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli întocmită în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile care fac obiectul contractului, elaborate de A.N.R.S.C.

Art. 26. Obiective de mediu

 • (1) Pe perioada derulării acordului cadru se va respecta legislația în vigoare privind mediul și legislația specifică serviciilor publice pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (2) Pe toată durata contractului, operatorul va respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad și va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează activitatea sanitară veterinară, sănătatea publică și protecția mediului.

Mențiuni: Ofertanții vor prezenta în ofertă :

 • a)  Autorizații D.S.V. de prestare servicii la terți,

 • b) Autorizația de Mediu,

 • c) Licența ANRSC,

 • d) Certificat/certificate de recunoaștere mutuală - emis/emise de Comisia Națională a Biocidelor.

  Nr. crt.

  Denumire obiectiv dezinsecție

  Suprafața [mp]

  Interioară

  Exterioară

  1.

  Parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit (pentru tratamente de la sol împotriva culicidelor)

  6.430.000

  2.

  Locuri de joacă

  11.100

  3.

  Clădiri în subordinea consiliului local

  11.467

  4.

  Părți comune ale blocurilor de locuit

  840.000

  5.

  Suprafețe delarvizare

  1.450.000

  Denumire   obiective   pentru   care   autoritatea

  contractantă emite comenzi de deratizare, în funcție de necesități

  UM

  Cantitate

  1.

  Platforme  de  precolectare  a  deșeurilor  menajere

  considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

  buc

  420

  2.

  Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infestare sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (scuaruri, parcuri, malurile unor ape curgătoare, canale deschise de colectare ape meteorice, terenuri virane, aliniamente stradale, etc.)

  mp

  6.000.000

  Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de dezinfecție, în funcție de necesități

  UM

  Cantitate

  1.

  Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

  mp

  9.200

  2.

  Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infecție sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (zone adiacente locuințelor persoanelor defavorizate, fără adăpost, zone din care s-au ridicat deșeuri abandonate, contaminate, zone locuințe dezafectate, etc.) pentru care autoritatea contractantă poate emite comenzi,

  mp

  50.000

  funcție de necesități

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa 3 la Hotărârea nr. 252/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

MODEL

ACORD - CADRU DE SERVICII

nr.data

 • 1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru între

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont  deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Călin Bibarț -Primar și dna. Claudia Grozavu - Director Economic, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, și

SC SRL,adresă

tel./fax , număr de înmatriculare  cod fiscal , cont (trezorerie, bancă) ,reprezentată prin funcția , în calitate de Promitent-prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

 • 2. Scopul acordului cadru

  • 2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

  • 2.2 - Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect „Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad,”.

 • 2.3. - Pe baza datelor și documentelor furnizate de beneficiar, prestatorul va executa Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul acord cadru.

2.4 - Contractele subsecvente se vor încheia în urma Referatelor de necesitate transmise de către Serviciul Edilitar. Promitentul - prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul - achizitor, să execute Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul acord-cadru, în termenele precizate în baza comenzilor emise compartimentul de specialitate.

 • 3. Durata acordului- cadru

  • 3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani, începând de la data semnării acestuia.

  • 3.2 - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acestuia sau la expirarea duratei acestuia.

 • 4. Valoarea acordului-cadru

4 .1 - Valoarea totală previzionată pentru îndeplinirea prezentului Acord cadru, este de lei, fără TVA, respectiv lei cu TVA inclus.

 • 4.2. - Tarifele unitare ale serviciilor sunt exprimate în lei, fără TVA și sunt prevăzute în Anexa Propunerii financiare a Prestatorului și fac parte integrantă din prezentul acord-cadru. Valoarea contractului/contractelor subsecvent/e de servicii va fi fundamentată pe tarifele unitare ofertate.

 • 5. Ajustarea prețului

  • 5.1 - Pentru serviciile executate, plățile datorate de către promitentul-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor, declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

5.2- Prețurile unitare pot fi ajustate în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din HGR 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ajustarea prețurilor unitare ofertate se va face și cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS (Ipc). Ajustarea prețurilor unitare se va putea efectua începând cu luna a 25-a de derulare a acordului cadru la solicitarea expresă a uneia dintre părțile semnatare ale acordului cadru. Pentru ajustare se va utiliza Ipc aferent perioadei de 12 de luni anterioare solicitării de ajustare. Formula de ajustare a prețului este V=V(0) * C(A) și C(A) = Ipc/100 unde:V - reprezintă valoarea ajustată a prețului unitar ofertat, V(0) - reprezintă valoarea prețurilor unitare declarate în propunerea financiară, C(A) -reprezintă coeficientul de ajustare care urmenază să fie aplicat, Ipc - reprezintă indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS.

 • 6. Cantitatea previzionată

  • 6.1 - Cantitatea lucrărilor previzionata ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în Anexa la prezentul acord-cadru, care este document al contractelor subsecvente ce decurg din prezentul acord-cadru.

 • 6.2. - Cantitățile precizate în cuprinsul prezentului acord sunt estimative și menționate doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului cadru, autoritatea contractantă încheind contracte subsecvente în funcție de necesitățile beneficiarului și fondurile disponibile.

 • 7. Obligațiile promitentului-prestator

  • 7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

  • 7.2 - Promitentul-prestator se obligă să execute serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul - cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.

  • 7.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: a) recalamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările executate, și b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 7.4. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

 • 7.5. - În cazul în care promitentul achizitor transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, promitentul prestator se obligă să restituie contractul semnat în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.

 • 7.6. În situația în care promitentul prestator, din propria culpă, nu poate răspunde solicitării promitentului achizitor pentru încheierea unui contract subsecvent, promitentul prestator va fi obligat la plata de daune interese, egale cu 50% din valoarea minimă a contractului subsecvent (din suma minimă contractată).

 • 8. Obligațiile promitentului-achizitor

  • 8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească valoarea serviciilor prestate către prestator în termenul convenit de la primirea facturii de către acesta, respectiv 30 de zile.

  • 8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

  • 8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

 • 9. Garantia de buna executie

 • 9.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subscvent în procent de 5% din valoarea fără TVA a contractelor subsecvente, respectiv suma de ______________________________lei.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, prezentate spre plată achizitorului. În acest caz, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție deschis la Trezoreria Municipiului, constituit de prestator la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractelor subsecvente, adică ______________lei.

 • 9.2. - Din contul disponibil deschis la Trezoreria Municipiului Arad pe numele contractantului, pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Municipiului Arad cât și de unitatea Trezoreriei Municipiului Arad la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

 • 9.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

9.4.- Achizitorul se obligă sa restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractele subsecvente, dacă achizitorul nu a emis pretenții asupra acestei garanții.

 • 10. Comunicări

  • 10.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 10.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 11. Documentele acordului cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora:

 • a)  caietul de sarcini nr. și anexele acestuia,

 • b) propunerea tehnică online,

 • c) propunerea financiară online,

 • d) acte adiționale dacă există,

 • e) alte anexe, după caz

 • 12. Încetarea acordului cadru

  • 12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

 • •  prin ajungerea la termen;

 • •  prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice.

 • (3) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • •  prin acordul de voință al părților;

 • •  în situația în care cantitățil maxime de lucrări care fac obiectul Acordului-cadru au fost executate;

 • •  prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă;

 • •  prin denunțarea unilaterală a Promitentului-Achizitor;

 • •  orice alte clauze prevăzute de lege.

 • 13. Litigii

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

Părțile au înțeles să încheie azi, ___________, prezentul acord cadrul în trei exemplare, un

exemplar pentru executant și două exemplare pentru achizitior.

Promitent-achizitor,


Promitent-prestator,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexă la acordul-cadru

Cantitățile estimate pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare desfășurat pe domeniul public și privat al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

1.

Dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

114,00

456,00

456,00

1.824,00

2.

Tratament   împotriva   țânțarilor   adulți,

exterior, aplicare de la sol

1000 mp

6.430,00

57.870,00

25.720,00

231.480,00

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

1.450,00

2.900,00

5.800,00

11.600,00

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

6.

Deratizare (prin montare stații de intoxicare; stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

bucată

420,00

840,00

1.680,00

3.360,00

7.

Deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc)

100 mp

10,00

20.000,00

40,00

80.000,00

8.

Dezinfecție

100 mp

92,00

434,00

368,00

1736,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/25.06.2020

MODEL

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII

nr.____________/_________

 • 1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr.75, telefon 0257281850, fax 0257284744, CUI 3519925, conturi RO 95 TREZ 24A 740 600200200X și RO42TREZ

24A740600200130X deschise la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin dl., primar și dna., Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C.  S.R.L, cu sediul în , telefon/fax: , CUI , numărul de înmatriculare, cont, deschis la Trezoreria , reprezentat prin dl./dna., având funcția de, în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze generale

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul contract. Prezentul contract este valabil până la data de.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de până

în suma de maxim lei la care se adaugă TVA în valoare de, conform

propunerii financiare anexa la prezentul contract.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1 - Durata prestării serviciilor din prezentul contract este cu începere de la data de până

la data de.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1 - Documentele contractului sunt:

 • - Propunere financiară nr./

 • - Propunere tehnică nr./

 • - Caiet de sarcini nr./

 • - Acordul cadru nr./

 • - Acte adiționale

 • 8. Caracterul confidențial al contractului

  • 8.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • a)  de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • b)  de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 8.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

 • a)  informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • b)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • c)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele din contract.

 • 9.2- Prestatorul se obligă să se prezinte pentru prestarea serviciilor în maxim 2 zile de la sesizarea facută de către achizitor.

 • 9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • iii) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din utilizarea unor substanțe care produc daune materiale sau accidente, îmbolnăviri, etc.

 • 9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 10.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 zile de la data înregistrării facturilor la registratura autorității contractante.

  • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data primirii acestora, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează facturile în termen de 60 zile de la data primirii acestora, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 11.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  • 11.5 - Municipiul Arad are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractantul încalcă grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă și această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

 • 12. Alte responsabilități ale prestatorului

  • 12.1 Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite conform angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa.

  • 12.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  • 12.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în perioada de timp convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 13. Recepție și verificări

  • 13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu oferta depusă.

  • 13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

 • 14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe executarea contractului imediat după semnarea acestuia.

  • 14.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

  • 14.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive ce nu pot fi imputate acestuia, prestatorul nu respectă termenul de îndeplinire a contractului, atunci acesta are obligația de a notifica acest lucru în timp util achizitorului.

 • 15. Garantia de bună execuție a contractului

  • 15.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în procent de 5% din valoarea fără

TVA a prezentului contract subsecvent, respectiv lei. Garanția se constituie în lei.

Garanția de bună execuție se constituie fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, sau prin rețineri succe sive din sumele datorate pentru facturi parțiale, prezentate spre plată achizitorului. În acest caz, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție deschis la Trezoreria Municipiului Arad, constituit de prestator la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractului subsecvent, adică lei.

 • 15.2 - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Municipiului Arad pe numele contractantului, pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Municipiului Arad cât și de unitatea Trezoreriei Municipiului Arad la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

 • 15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

15.4- Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, dacă achizitorul nu a emis pretenții asupra acestei garanții.

 • 16. Ajustarea prețului contractului

 • 16.1. - Pentru serviciile executate, plățile datorate de către promitentul-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor, declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

 • 16.2. - Prețurile unitare pot fi ajustate în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din HGR 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ajustarea prețurilor unitare ofertate se va face și cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS (Ipc). Ajustarea prețurilor unitare se va putea efectua începând cu luna a 25-a de derulare a acordului cadru la solicitarea expresă a uneia dintre părțile semnatare ale acordului cadru. Pentru ajustare se va utiliza Ipc aferent perioadei de 12 de luni anterioare solicitării de ajustare. Formula de ajustare a prețului este V=V(0) * C(A) și C(A) = Ipc/100 unde:V -reprezintă valoarea ajustată a prețului unitar ofertat, V(0) - reprezintă valoarea prețurilor unitare declarate în propunerea financiară, C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmenază să fie aplicat, Ipc -reprezintă indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS.

 • 17. Amendamente

  • 17.1 Cu excepția clauzei 5 și 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 18. Subcontractanți

  • 18.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractații desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

  • 18.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea prestațiilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 18.4 - Eventualele plăți directe către subcontractanții declarați vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

 • 19. Cesiunea

  • 19.1 Nu se acceptă cesionarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • 20. Forța majoră

 • 20.1- Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2- Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaților asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării

consecințelor.

 • 20.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune - interese.

 • 21. Soluționarea litigiilor

  • 21.1 Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești din România.

 • 22. Limba care guvernează contractul

  • 22.1 Limba care guvernează contractul este limba română. Toate comunicările privitoare la executarea contractului vor fi redactate în limba română.

 • 23. Comunicări

  • 23.1 (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 23.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • 24. Legea aplicabilă contractului

  • 24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,, prezentul contract în trei exemplare, unul pentru prestator și două pentru achizitor.

Municipiul Arad,                                           Prestator,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 160/19.05.2020 ediția 1 revizia 1

H O T Ă R A R E A nr. din 2 020

privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 33260/19.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 33261/19.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 3134/2019 de numire a comisiei de coordonare și supervizare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și art. 22 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Arad prin licitație deschisă, pentru atribuirea acordului-cadru.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se aprobă modelul de acord-cadru, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul de contract subsecvent, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serv.Edilitar

Anexa 1 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Arad

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție dezinfecție și deratizare în municipiul Arad

Cap.I Posibilități și modalități de atribuire

Modificările legislative din domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor au condus la modificări ale Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 174/2017.

Modalitățile de gestiune ale serviciului de salubrizare sunt:

 • - gestiunea directă, astfel cum prevede art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. (1) lit.

 • a) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - gestiunea delegată, conform art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • A. Gestiunea directă se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Acești operatori pot fi:

 • - servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

-societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

 • B. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul operatorilor de drept privat, care pot fi: -societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

-societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • 1) contract de concesiune a serviciilor;

 • 2) contract de achiziție publică a serviciilor.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Cap. II Analiza modalităților de gestiune

 • C. Gestiune directă a serviciului de salubrizare privind dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

În cazul gestiunii directe către un serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau a unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale au fost estimate cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor necesare în desfășurarea activităților, cheltuieli cu personalul necesar, cheltuieli pentru

întreținere, dotări și funcționare.

Numărul de utilaje necesar desfășurării activității de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare s-a stabilit conform prevederilor Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ținând cont de condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, precum, de experiența anterioară a administrației publice locale, de cantitățile de lucrări necesare care trebuiesc efectuate într-un interval de timp limitat și de faptul că în interval de o lună tratamentele pot fi aplicate de mai multe ori.

Pentru realizarea acestui serviciu sunt necesare:

 • a) 6 bucăți pulverizatoare,

 • b) 3 bucăți atomizoare

 • c) 2 buc. autoutilitare cu instalație de producere ceață

 • d) 4 autovehicule prevăzute cu instalație ULV

Valoarea estimată a investiției în utilaje este de 400.000 lei, adică 85.106 euro pentru un curs estimat de 1 euro = 4,70 lei.

Structura de personal necesară pentru asigurarea serviciului de salubrizare activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare- aceasta poate fi una minimală de 14 persoane, astfel :

2) 1 șef echipă

 • 2) 1 medic veterinar,

 • 3) 8 operatori,

 • 4) 4 conducători auto.

Cheltuieli lunare cu salariile (estimate în funcție de salariul minim /economie): 29.120 lei.

Avantajele gestiunii directe sunt:

 • a) dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul activității de dezinsecție dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad;

 • b) asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziție pentru contractarea serviciului;

 • c) control direct asupra activității;

 • d) încasarea dividendelor;

 • e) angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului.

Față de avantajele constatate se observă și numeroase dezavantaje care implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 • a) asigurarea sumelor necesare în bugetul local pentru dotarea cu utilaje specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, dotări tehnice moderne care să respecte condițiile obligatorii de mediu și poluare, utilaje care au un cost ridicat;

 • b) suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior gestiunii directe ;

 • c) asumarea riscurilor de operare de către autoritatea publică locală;

 • d) interval de timp de minim 180 de zile de la data alocării sumelor necesare în buget, pentru achiziționarea utilajelor necesare în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorul economic căruia i se încredințează direct gestiunea, are obligația obținerii licenței pentru efectuarea activităților de salubrizare, conform prevederilor Hotărârii nr. 745/2007 a Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad de dare în administrare. Obligația solicitării și obținerii licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau de la data semnării contractului de delegare a gestiunii este prevăzut și de art. 49 alin. (3) al Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, operatorul are obligația obținerii autorizației de mediu pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pe aria administrativ teritorială a municipiului Arad.

 • D. Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Delegarea gestiunii se poate face fie prin organizarea unei proceduri de concesionare a serviciului public prin licitație deschisă, fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitație publică încheind un contract de achiziție publică sau acord cadru.

Gestiunea directa

Gestiunea delegata

Avantaje

Tarife practicate unde nu exista profit;

Menținerea responsabilitatii fata de populatia deservita.

Parametrii serviciilor si necesarul de investitii vor fi clar definite in contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de executie sa treaca la operator;

Din momentul in care operatorul   isi   intra in

drepturi    investitiile    se

accelereaza.

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a relatiilor cu clientii;

Municipiul  Arad  va  avea

calitatea   de   reglementator/

supervizor    a    conformarii

operatorului la cerintele impuse in contract.

Municipiul Arad va avea dreptul la controlul final asupra derularii contractului avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune   in   cazul   in   care

operatorul      are      activitate

defectuoasa   persistenta-   sunt

necesare clauze de penalizare si/sau reziliere prevazute in contract;

Municipiul  Arad  are putere

decizionala    pentru    ca    in

momentul           incredintarii

contractului, sa adopte toate prevederile contractuale optime;

Criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la fonduri.

Dezavantaje

Ritm lent la investii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe sumele puse la dispozitie de catre ordonatorul de credite;

Cresterea    numarului    de

personal din aparatul propriu al Primarului Municipiului Arad, personal care trebuie sa se    ocupe    de    serviciul

respectiv;

Surse de finantare:

 • - leasing - in special pe tremen scurt;

 • - costurile ce ar fi suportate de Municipiul Arad in cazul gestiunii proprii la inceperea activitatii;

 • - achizitionare de utilaje si

autovehicule       necesare

prestarii serviciului;

 • - cheltuieli   cu   materia

prima, combustibil, etc;

 • - cheltuieli cu instruirea personalului;

 • - cheltuieli cu obtinerea licentei - ANRSC;

-responsabilitate juridica in cazul unor accidente

Municipiul Arad trebuie sa isi adapteze      rolurile      de

administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere,    supervizare    si

monitorizare;

Municipiul   Arad  trebuie  sa

asigure    finantarea    prestarii

serviciului.

Indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional, în cadrul serviciului de salubrizare,activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie trebuie să includă următoarele elemente prioritare:

 • - construirea pe punctele tari;

 • - eliminarea punctelor slabe;

 • - exploatarea la maxim a oportunităților;

 • - îndepărtarea amenințărilor

Avantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

j)  contractul de delegare poate fi încheiat pe o perioadă de 5 ani;

k) riscurile de operare sunt transferate către concesionar;

 • l)  asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, cu respectarea condițiile obligatorii de mediu și poluare;

m) suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje este în sarcina concesionarului ( operatorului ).

Dezavantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

durată de timp mare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public. Delegarea gestiunii se poate face;

 • - fie prin organizarea unei proceduri de concesionare a serviciului public prin licitație deschisă,

 • - fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitație publică încheind un contract de achiziție publică sau acord cadru.

B.1. Scenariul organizării unei proceduri de achiziție publică pentru concesionarea serviciului

Presupune punerea la dispoziție de către autoritatea publică a infrastructurii necesare desfășurării serviciului și efectuarea de investiții de către concesionar. Pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție, deratizare nu există infrastructură specifică desfășurării serviciului iar ofertanților nu li se impune efectuarea unor investiții specifice activității.

Avantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

n) contractul de delegare poate fi încheiat pe o perioadă de 5 ani;

o) riscurile de operare sunt transferate către concesionar;

p) asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, cu respectarea condițiilor obligatorii de mediu și poluare;

Dezavantajele delegării gestiunii prin concesiune sunt:

 • a) durată de timp mare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public;

 • b) necesitatea asigurării sursei de finanțare la acordarea concesiunii.

B.2. Organizarea unei proceduri de achiziții pentru atribuirea acordului-cadru

Avantaje :

 • a) durată de timp mai mică necesară pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acord- cadru;

 • b) derularea unei singure proceduri de atribuire pentru acordul-cadru și încheierea de contracte subsecvente în limita cantităților minime și maxime previzionate

 • c) simplitatea încheierii contractelor subsecvente;

 • d) nu angajează fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente;

 • e) durata de 4 ani a acordului-cadru.

Dezavantaje:

 • c) lipsa certitudinii privind cantitățile ce pot fi achiziționate poate conduce la demotivarea agenților economici de a depune ofertă, respectiv de a intra în relații comerciale cu autoritate contractantă

 • d) tendința de reducere a perioadei între stabilirea cantității necesare și încheierea contractului subsecvent, concretizată în nerespectarea frecvenței de atribuire a contractelor subsecvente

B.3. Organizarea unei proceduri de achiziție publică

Prin organizarea unei proceduri de achiziție publică prin licitație publică contractul de servicii se poate încheia pentru o perioadă de 1 an față de acordul-cadru care poate fi încheiat pentru o perioadă de 4 ani.

În acest scenariu există riscul de a nu exista ofertanți interesați.

În concluzie, acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația de față, situație în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată. De asemenea, utilizarea acordului-cadru nu trebuie să fie raportată la lipsa/inexistența aprobării bugetare, doar contractul subsecvent reprezentând angajamentul legal.

Având în vedere avantajele și dezavantajele prezentate mai sus, referitoare la gestiunea directă și gestiunea delegată se consideră ca fiind oportună și eficientă din punct de vedere economic delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și încheierea unui acord cadru cu o durată de 4 ani.

Comisia de coordonare și supervizare pentru delegarea gestiunii “Serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad” are următoarea componență:

 • 1. dl Gheorghe Laza -consilier, Serviciul Edilitar, președinte..................................

 • 2. dl Gabriel Moldovan -Șef Serviciu Edilitar, membru.........................................

 • 3. dna Csilla Morodan -consilier, Direcția Economică, membru...............................

 • 4. dl Cristian Tomoș -consilier juridic Serviciul Juridic, membru

 • 5. dl Marcel Hodor -consilier, Serviciul Edilitar, membru......................................

Anexa 2 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Arad

CAIET DE SARCINI

privind

ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL ARAD

CAP.I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru Municipiul Arad, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară pentru atribuirea contractului privind desfășurarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (5) Activitatea de dezinsecție cuprinde acțiunile de combatere a insectelor dăunătoare pentru om.

 • (6) Activitatea de dezinfecție cuprinde acțiunile de distrugere a germenilor patogeni ce prezintă pericol pentru sănătate.

 • (7) Activitatea de deratizare cuprinde acțiunile de combatere a rozătoarelor (șoareci și șobolani).

 • (8) Caietul de sarcini cuprinde ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru desfășurarea serviciului.

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și condițiile privind managementul calității, managementul de mediu pe care trebuie să le îndeplinească operatorii.

 • (4) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la condițiile ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (5) Caietul de sarcini precizează obligațiile operatorilor referitor la respectarea normelor de protecția muncii, a celor de prevenire și stingere a incendiilor și a legislației privind protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul prestării activității și pe întreaga durată a contractului.

CAP. II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 5. Operatorul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va asigura:

m) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

n) respectarea angajamentelor asumate prin contract;

o) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora și specificul locului de muncă;

p) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

q) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condiție legii;

r) prestarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare la toți utilizatorii din municipiul Arad cu care încheie contracte de prestare a serviciului;

s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

t) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

u) evidența orelor de funcționare a utilajelor utilizate;

 • v) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

w) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • x) activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se prestează de către operatorul licențiat de către A.N.R.S.C. căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.

Art. 6. Obligațiile și răspunderile operatorului privind desfășurarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se completează cu obligațiile și răspunderile care derivă din Hotărârea nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la aprobarea regulamentului de salubrizare din municipiul Arad prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini.

Art. 7. Operatorul are dreptul de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Arad.

Art. 8. Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la următoarele obiective și suprafețe din Municipiul Arad:

 • c)  parcuri, aliniamente stradale, spații verzi, platforme de precolectare/colectare a deșeurilor, malurile canalelor deschise pentru colectarea apelor meteorice, căminele de vizitare ale rețelelor de canalizare pluvială și menajeră, locuri de joacă, malurile apelor curgătoare sau lacurilor, în clădiri aparținând domeniului public în care funcționează structurile aparatului de specialitate al primarului, terenuri virane din intravilan care aparțin domeniului public

 • d)  unități de învățământ, părți comune ale blocurilor de locuințe, alte zone private sau care au alt proprietar în administrare, alte persoane juridice sau fizice cu care operatorul poate încheia contracte de prestare a serviciului; prețurile practicate fiind cele din oferta financiară acceptată.

CAP. III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

DEZINSECȚIA

Art. 9. (1) Supravegherea și combaterea culicidelor la nivelul municipiului Arad trebuie să acopere întreaga localitate pentru asigurarea unei eficiențe maxime. Activitățile de combatere încep din martie-aprilie și continuă lunar până în octombrie-noiembrie, în funcție de evoluția populațiilor de culicide sub influența factorilor climatici din anul respectiv.

 • (2) Datorită ecosistemelor naturale existente tratamentele trebuie aplicate în cursul primăverii și începutul verii, fiind importante întrucât vizează:

 • - combaterea speciilor de țânțari de primăvară (genurile Aedes și Ochlerotatus, care au rol în menținerea și amplificarea virusului West Nile), care au în marea majoritate o singură generație pe an și depun ouă care iernează pe sol;

 • - combaterea speciilor din genurile Culex (vectori de WestNile) și Anopheles (vectori de malarie) care au ieșit din hibernare și care depun ouă;

 • - combaterea primelor generații de Culex pipiens din anul respectiv (vectorul care transmite West Nile la om).

 • (3) În timpul verii și începutul toamnei activitățile de combatere vizează în special populațiile de Culex pipiens.

 • (4) Tratamentele care se aplică toamna urmăresc reducerea numărului de țânțari care intră în hibernare. Pentru asigurarea eficacității activităților de combatere, este recomandat ca tratamentele insecticide să fie aplicate concomitent împotriva larvelor și adulților de culicide.

Art. 10. Tratamentele antilarvare

 • (1) În tratamentele antilarvare se vor utiliza insecticide bacteriene pe bază de Bacillus thurigiensis israelensis și B. sphaericus, produse care conțin regulatorii de creștere diflubenzuron, methoprene, pyriproxyfen și triflumuron și produse conținând insecticidul organofosforic temephos.

 • (2) Nu se vor utiliza ca larvicide produse ce conțin carbamați și nici cele care conțin piretroizi de sinteză, deoarece au spectru larg de acțiune asupra organismelor care nu sunt ținta combaterii, au mare potențial de inducere a rezistenței țânțarilor prin acțiunea asupra larvelor și produc poluare puternică a mediului.

 • (3) Ca larvicide vor fi preferate produsele care conțin ca substanță activă insecticidul organofosforic temephos.

Art. 11. Combaterea țânțarilor adulti

9        9                                 9

 • (3) Combaterea țânțarilor adulți este o metodă complementară în combaterea culicidelor și nu este recomandată ca metodă prioritară de combatere.

 • (4) Tratamentele insecticide împotriva adulților de țânțari vor fi aplicate în locurile de adăpostire, cele din localitate fiind preponderent interioare, prioritățile fiind următoarele:

 • - subsoluri, holuri de intrare, coridoare de blocuri

 • - adăposturi de animale

 • - vegetația din vecinătatea locuințelor sau a unor habitate de dezvoltare a larvelor

 • (3) Operatorul va aplica tratamentele în baza comenzilor autorității contractante pe zonele verzi cu vegetație densă, parcuri, scuaruri, aliniamente stradale de spații verzi, malurile apelor, terenuri virane, terenuri degradate, terenuri cu destinație incertă aparținând domeniului privat sau public al Municipiului, în interiorul unor clădiri în care își desfășoară activitatea structuri ale aparatului executiv, subsoluri, magazii, arhive ale primăriei.

 • (4) Produsele utilizabile de către operatorul DDD în principalele tipuri de tratamente asupra țânțarilor adulți:

 • - în tratamente de interior asupra țânțarilor adulți operatorul va utiliza produse ce conțin organofosforice, carbamați (bendiocarb) și/sau piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin), condiționate sub formă de concentrate emulsionabile, pulberi muiabile, granule dispersabile în apă, suspensii concentrate;

 • - în tratamentele spațiale din mediul exterior se vor utiliza produse care conțin insecticide organofosforice (diclorvos=DDVP), carbamați (bendiocarb), piretroizi de sinteză (cyfluthrn, cypermethrin, deltamethrin, permethrin), pot fi și în amestec, condiționațe adecvat pentru aplicare ULV și aerosoli reci;

 • - la aplicarea tratamentelor prin utilizarea de ceață caldă operatorul va utiliza numai produse cu DDVP, cyfluthrin, permethrin.

Pentru mărirea efectului tratamentelor împotriva adulților este indicat ca tratamentele spațiale să fie cuplate cu tratamente antilarvare. Autoritatea contractantă va stabili prin comenzi modalitatea de aplicare- tratamente spațiale, tratamente antilarvare sau tratamente cuplate. Pentru obținerea unei eficacități ridicate a tratamentelor în spații deschise se vor efectua tratamente de la sol - ceață rece, ceață caldă doar în zonele cu vegetație densă dar nepopulate, ULV cu aparatură purtată de operatori și/sau de vehicule.

 • (5) Aplicarea tratamentului în posibilele focare

-tratamentul de combatere a adulților și larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăștinoase, maluri de lacuri, bălți, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă;

-dezinsecția în subsoluri, casa scărilor și poduri (inclusiv cele de locuințe) unde pot exista focare de țânțari și alte insecte; persoanele fizice sau juridice care doresc să efectueze dezinsecția pot încheia contracte de prestare a serviciului cu operatorul cu care a încheiat acordul-cadru Municipiul Arad, plata contravalorii serviciului prestat fiind în sarcina persoanelor respective

- terenuri unde băltește apa, terenuri virane, terenuri în care s-au depozitat diverse deșeuri, etc.

Tipul de produse folosite și respectarea prescriptiilor tehnice influențează eficiența tratamentului. Se vor utiliza insecticide grupa III sau IV, la diluare se va respecta prescripția

producătorului.

 • (6) La elaborarea ofertei tehnice operatorul va alege și propune:

 • A. - insecticide antilarvare bacteriene pe bază de Bacillus thuringiensis și B. sphaericus care conțin regulatorii de creștere diflubenzuron, methoprene, pyriproxifen și triflumuron

 • - produse care conțin insecticidul organofosforic temephos.

Nu se vor utiliza ca larvicide produse care conțin carbamați și nici piretroizi de sinteză.

 • B. Pentru tratamentele împotriva țânțarilor adulți:

 • - la tratamente de interior: produse care conțin carbamați (bendiocarb) și/sau piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin)

 • - la tratamente spațiale din mediul exterior: produse care conțin insecticide organofosforice (diclorvos=DDVP), carbamați (bendiocarb), piretroizi de sinteză (cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, permethrin)

 • - în cazul utilizării ceții calde se vor utiliza numai produse cu DDVP, cyfluthrin, permethrin)

Practici în acțiunile de dezinsecție:

 • - tratamentele se vor executa de la sol, conform comenzilor emise de autoritatea contractantă.

 • - combaterea populației adulte de insecte: se va efectua cu scopul reducerii imediate a numărului de insecte, aplicându-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufișuri, arbori, malurile apelor curgătoare sau stătătoare);

 • - tratamentele de la sol se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și/sau vehicule;

 • - în zonele din imediata vecinătate a blocurilor nu se va aplica tratament chimic sub formă de ceață caldă, ci doar prin pulverizare.

 • - în cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață sau în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor cuprinzând întreaga vegetație. În cazul în care densitatea de țânțari adulți este ridicată, se pot aplica tratamente la intervale de 2-3 zile, frecvența stabilindu-se de către autoritatea contractantă, pe bază de comandă. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea țânțarilor adulți.

 • - activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 04 februarie 2014;

 • - materialele ce se folosesc vor fi însoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

Practici în acțiunile de larvicidare:

Tratamentele cu larvicide nu trebuie să prezinte toxicitate pentru oameni, albine, pești și animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, zone mlăștinoase, terenuri degradate, etc.

Tratamentul are drept scop reducerea numărului de larve, aplicându-se în zonele unde există locuri inundate, umede - bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate, terenuri degradate, virane, etc.

Tratamentele se execută de la sol cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule. În cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor, cuprinzând întreaga vegetație. Modalitatea de aplicarea a tratamentelor se va stabili de către autoritatea contractantă prin comenzile pe care aceasta le va emite.

Operatorul se obligă la următoarele:

 • c)  să instruiască personalul care aplică tratamentele chimice astfel încât să nu aibă loc accidente (stropirea accidentală a pietonilor sau a animalelor de companie),

 • d) să răspundă material/penal în cazul producerii unor accidente de natura celor precizate la aliniatul anterior sau în cazul afectării familiilor de albine sau producerii oricăror fel de daune datorate tratamentelor aplicate

Art. 12. Frecvența și locul unde se efectuează dezinsecția:

 • (7) Dezinsecția se va efectua terestru, pe domeniul public al Municipiului Arad.

 • (8)  Dezinsecția se execută în perioada martie/aprilie-octombrie, terestru, ori de câte ori este nevoie, numai în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă și conform acestora, cu excepția situațiilor în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile.

 • (9) Tratamentele antilarvare se execută de regulă în luna martie-aprilie, numai în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă, dar se poate repeta și în celelalte luni ale anului în cazul în care condițiile meteo favorizează proliferarea artropodelor și autoritatea contractantă emite comenzi pentru aceasta.

 • (10)

ăspunderea în caz de accidente asupra sănătății umane și asupra faunei acvatice sau terestre revine în întregime prestatorului. Prestatorul se obligă să suporte toate daunele care sunt cauzate de aplicarea tratamentului chimic împotriva insectelor dăunătoare.

 • (11) Operatorul va avea în vedere posibilitatea executării dezinsecției în spații comune și subsoluri la asociații de proprietari sau la persoane juridice, la solicitarea acestora, pe baza contractelor pe care le va încheia cu solicitanții, plata contravalorii serviciilor prestate revenind exclusiv în sarcina beneficiarilor serviciilor- asociații de proprietari sau alte persoane juridice.

CAP. IV DEZINFECȚIA

Art. 13. (1) Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide.

 • (12)   Dezinfecția se realizează:

 • a) preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local și se dezvoltă, influențând negativ starea de sănătate a oamenilor și animalelor;

 • b) de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar.

 • (13)   Factori care influențează dezinfecția:

 • - spectrul de activitate și puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistența microorganismelor);

 • - numărul microorganismelor pe suportul tratat;

 • - cantitatea de material organic de pe suportul tratat;

 • - natura suportului de tratat;

 • - concentrația substanței dezinfectante;

 • - timpul de contact și temperatură;

 • - susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați prin substanțe organice, plastic, cauciuc, celuloza, apă dură și detergenți;

 • - dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici;

 • - corozivitatea, de exemplu hipocloriții corodează unele metale;

 • - toxicitatea, de exemplu formaldehida și glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate;

 • - costul produsului.

 • (14)   Criterii de alegere a dezinfectantelor:

 • - eficacitatea;

 • - ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • - economicitatea;

 • - lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • - cunoașterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate.

 • (15)   Dezinfecția profilactică - completează curățenia, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea; Pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus. La elaborarea ofertei, ofertanții vor avea în vedere faptul că pot exista situații în care autoritatea contractantă poate emite comenzi pentru combaterea unor agenți patogeni iar prestatorul are obligația de a presta serviciul solicitat utilizând dezinfectante destinate combaterii agenților patogeni respectivi, dezinfectante care se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate de Institutul Național de Sănătate Publică (I.N.S.P.)-Secretariatul Tehnic pentru Produse Biocide.

 • (16)   Dezinfecția se practică înainte de instituirea măsurilor de curățenie.

 • (17) Se vor utiliza numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății. In dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru larg de acțiune bactericidă, și tuberculocidă, virulicidă, fungicidă și/sau sporicidă.

 • (18)   In funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra agenților patogeni incriminați.

Se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

 • (19)           Dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător.

 • (20) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

 • - respectarea concentrațiilor prescrise, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este posibil);

 • - folosirea de recipienți curați;

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea, degradarea sau inactivarea lor;

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător;

 • - controlul chimic și bacteriologic prin sondaj al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare;

 • - instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor;

 • - utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile.

 • (21) Aplicarea substanțelor trebuie să fie compatibilă și pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV. Metoda de aplicare - ULV sau pulverizare cu aparate tip vermorel va fi stabilită de către autoritatea contractantă și va fi specificată în comenzile emise. Substanțele trebuie să fie biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

Art. 14. Frecvența și locul unde se efectuează dezinfecția

Dezinfecția se efectuează în caz de necesitate, conform comenzilor emise de autoritatea locală. Răspunderea în caz de accidente asupra sănătății umane și asupra faunei acvatice sau terestre revine în întregime prestatorului/operatorului. Prestatorul are obligația de a suporta toate daunele de orice fel cauzate de aplicarea tratamentului.

CAP. V. DERATIZAREA

Art. 15. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne și combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin mușcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, șoareci și șobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale și reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice și parazitare, atât la om cât și la animale, este bine cunoscut. Șoarecii, dar mai ales șobolanii, sunt rezervoare de infecție și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestație scurtă (16-21 zile) fătări frecvente (2-8/an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt: șobolanul cenușiu, șobolanul de casă, șoarecele de casă.

Deratizarea se execută la exterior și interior.

Măsurile de combatere a rozătoarelor sunt:

 • - preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective;

 • - profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru rozătoare;

 • - defensivă, realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeli toxice în locații bine

definite sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente și constatate pe teren.

 • (4) Practici de deratizare:

 • - Substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat, pellets, granule), avizate de Ministerul Sănătății.

 • - Momelile toxice care se vor amplasa pe domeniul public vor fi introduse în stații de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală și vor purta inscripții ”Pericol de otrăvire!" sau ”Atenție s-au pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor - Nu le atingeți !!!" și se va menționa numele, telefonul prestatorului și data.

 • - Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat cu suprafața tratată și cu cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură conform fișelor tehnice ale produselor utilizate. Numărul stațiilor de intoxicare utilizate va fi conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă.

 • - Stațiile de intoxicare vor fi alimentate de către operator cu momeli toxice, atât sub formă de granule sau pellets cât și cu batoane cerate

 • - După amplasarea stațiilor de intoxicare alimentate inițial cu momeli, la interval de 7 zile operatorul va repeta acțiunea, verificând toate stațiile și completând /reîmprospătând momelile consumate; stațiile vandalizate, distruse sau dispărute vor fi înlocuite de către operator;

 • - Comenzile de deratizare se vor emite pentru un număr de stații de intoxicare stabilit de către autoritatea contractantă și se vor amplasa de către operator în punctele/zonele precizate în comenzi;

 • - Astfel fiecare comandă de deratizare va cuprinde un număr de stații, punctele/zonele de amplasare a acestora și numărul de reîmprospătări/completări cu momeli toxice;

 • - Operatorul va utiliza stații de intoxicare confecționate din masă plastică sau metal, cu mecanism de închidere cu cheie;

 • - Operatorul va utiliza stații de intoxicare care să aibă o capacitate de alimentare cu minim cu 200 grame de pellets sau granule de raticid și 2 batoane cerate; la fiecare alimentare a stațiilor se vor utiliza aceste cantități;

 • - Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranță privind sustragerea sau împrăștierea lor.

 • - Operatorul se obligă să verifice toate stațiile de intoxicare amplasate și să reîmprospăteze momelile toxice, respectiv să realimenteze stațiile din care au fost consumate momelile la un interval de 7 zile de la prima amplasare. Numărul de stații de intoxicare care se amplasează și locul de amplasare a acestora se stabilește de către autoritatea contractantă, operatorul având obligația respectării solicitării autorității contractante.

 • - Operatorul se obligă să controleze de câte ori este necesar, dar și la solicitarea autorității contractante, integritatea stațiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public, precum și numărul acestora, în vederea evitării producerii de accidente.

 • - Operatorul își asumă în întregime toate responsabilitățile ce decurg din amplasarea de stații de intoxicare pe domeniul public și cele care decurg din introducerea de raticid în galeriile rozătoarelor de pe domeniul public al municipiului Arad.

 • - Stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate pentru prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului

 • - La finalul fiecărei acțiuni (la maxim 25 zile de la amplasarea inițială a stațiilor) operatorul se obligă să recupereze stațiile utilizate și momelile neconsumate.

 • - Operatorul trebuie să țină evidența intrării și consumului produselor și substanțelor toxice.

 • (5) - Operatorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea posibilităților de sustragere a stațiilor, a raticidelor utilizate, a intoxicării persoanelor sau animalelor- altele decât rozătoarele.

Operatorul se obligă să ambaleze și să transporte produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere, să prevină intoxicațiile la om și la animale și să prevină poluarea mediului înconjurător;

Manipularea produselor substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor legale in vigoare, de către personal autorizat.

Art. 16. Frecvența și locul unde se efectuează deratizarea.

 • (7) Frecvența deratizării: minim bianuală. În funcție de necesități, în cazul constatării apariției unor focare de infestare, la sesizările cetățenilor sau a persoanelor juridice, autoritatea contractantă emite comenzi pentru prestarea acestui serviciu.

 • (8) Frecvența deratizării în zonele identificate ca focare de infestare, aparținând domeniului public, deratizarea se va efectua până la eradicarea focarului, pe baza comenzilor beneficiarului (până se constată că momelile nu mai sunt consumate).

 • (9) Activitatea va fi prestată conform comenzilor emise de autoritatea locală în zone cum sunt:

 • a) parcuri, scuaruri, spații verzi din municipiul Arad ;

 • b) în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;

 • c) zone demolate și neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Arad;

 • d) orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Arad;

q) pe platforme gospodărești amplasate pe domeniul public al municipiului Arad;

r) în cartiere de locuințe individuale sau în cele de blocuri, unde se constată că există focare de infestare, ținând cont și de solicitările populației sau ale unor instituții.

 • (10)      Răspunderea în cazul producerii oricărui fel de accidente, intoxicări, etc., a oamenilor, faunei acvatice sau terestre ca urmare a utilizării substanțelor destinate deratizării, revine integral operatorului.

 • (11)      Operatorul este deplin responsabil pentru folosirea adecvată a produsului, pentru măsurile privind protecția mediului, pentru respectarea normelor prevăzute de lege, precum si pentru mânuirea corespunzătoare a produselor chimice.

 • (12)      Pentru neridicarea stațiilor de intoxicare de pe domeniul public de către operator, după finalizarea deratizării, autoritatea contractantă va face uz de toate mijloacele legale în vigoare.

CAP.VI. CONDIȚII DE EXPLOATARE A ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE

Art. 17. Condiții privind cantitățile de lucru și programul prestației.

 • (8)   Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă.

 • (9)   Autoritatea contractantă emite comenzi pentru tratamentele de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pentru suprafețele prezentate în anexa caietului de sarcini.

 • (10) Frecvența executării operațiunilor este cea prezentată la art. 12, 14, 16 din prezentul caiet de sarcini.

 • (11)  Zonele în care se execută operațiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și frecvența activităților se pot modifica în baza comenzii date de autoritatea publică locală prin serviciul de specialitate.

 • (12) Pentru asigurarea eficienței tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, operatorul împreună cu personalul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad vor întocmi anual un program unitar de combatere a vectorilor care va cuprinde tipul de vectori pentru care se vor aplica tratamentele, obiectivele la care se aplică acestea și perioadele de execuție a tratamentelor.

 • (13) Operatorul va elabora, pe baza comenzilor emise de către autoritatea publică, programul de execuție a operațiilor comandate cu respectarea termenelor specificate.

 • (14) Programul elaborat conform alin. (5) va respecta operațiunile și frecvența acestora. Comenzile emise vor specifica modalitatea de aplicare a tratamentului chimic de dezinsecție, suprafața (ha), perioada de aplicare.

Art. 18. Condiții de calitate

 • (3) Urmărirea efectuării calitative și cantitative a lucrărilor se face de către personalul operatorului și se verifică de către reprezentanții autorității locale.

 • (4) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă un „Manual al calității“, capitol distinct, intitulat ca atare, care va cuprinde concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu detalierea modului în care înțelege:

 • -  să execute prestarea operațiilor componente ale serviciului;

 • -  să descrie modul de prestare a serviciului de dezinsecție cu pulverizatoare purtate de operatori;

 • -  să descrie modul de combatere a artropodelor târâtoare și săritoare (căpușe și pureci), respectiv modul de aplicare pe sol și/sau carosabil, trotuare a insecticidelor;

 • -  să monitorizeze serviciul prin personalul propriu;

 • -  să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • -  să prevină accidentele și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu.

 • (3)  Manualul calității se va constitui ca parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii.

 • (4) Operatorul se obligă să nu limiteze în niciun fel durata acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, fiecare din aceste acțiuni fiind continuată până la aplicarea tratamentelor pe suprafețele comandate și prin metoda solicitată (ULV, respectiv pulverizare de către echipe pedestre cu utilaje portabile acolo unde solicită autoritatea contractantă).

 • (5)  Aplicarea tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se face numai în zile lucrătoare, fiind exceptate astfel zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale

(12) Operatorul își asumă riscul că aplicarea tratamentelor DDD poate fi amânată/întreruptă de autoritatea contractantă, în cazul în care prognoza meteo din zilele în care sunt programate este nefavorabilă sau dacă în zilele respective are loc o schimbare bruscă a vremii care ar conduce la ineficiența tratamentului (ploaie, vânt) sau dacă sunt indicii evidente că pe durata aplicării tratamentelor sau în perioada imediat următoare va avea loc o asemenea schimbare

Art. 19. Resurse umane. Dotări minime

 • (2) Pentru asigurarea prestării tuturor activităților serviciului operatorul trebuie să dispună de

minim:

 • - 1 șef echipă

 • - 1 medic veterinar,

 • - 4 conducători auto,

 • - 8 operatori.

 • (6) Operatorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care participă la procedurile organizate pentru atribuirea contractului de achiziție trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

 • (7) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotarea minimă sunt necesare:

 • - 6 bucăți pulverizatoare,

 • - 3 bucăți atomizoare,

 • - 2 buc.autoutilitare cu instalație de producere ceață,

 • - 4 autovehicule prevăzute cu instalație ULV.

 • (8) Prin oferta tehnică ofertanții trebuie să facă dovada că dispun de dotarea minimă cu utilajele și echipamentele necesare prestării serviciului.

 • (9) Structura de personal și dotările cu autovehicule, echipamente, utilaje, materiale, solicitate prin caietul de sarcini sunt minimale; operatorul are obligația de a dimensiona atât structura de personal cât și baza materială astfel încât să asigure rezerva necesară prestării activității în regim de continuitate și permanență.

Art. 20. Precizări privind licența ANRSC

Conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, „Operatorii au obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii“. Deoarece art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, prevede : „Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată: c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deține licență“, precizăm că în situația în care operatorul cu care se încheie contractul de delegare nu obține licența în termenul prevăzut, contractul se reziliază de drept.

Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu referiri la utilajele din dotare.

In oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu:

 • - Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care răspunde pe perioada derulării contractului solicitărilor autorității contractante,

 • -  Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor pentru populație și pentru asociațiile crescătorilor de albine,

 • -  Conținutul anunțurilor/avertizărilor pe care le va utiliza în punctele/zonele în care se face deratizarea precum și modalitatea de amplasare, conform prevederilor legale și/sau a altor reglementări în domeniu,

 • -  Condițiile meteorologice în care sunt permise, în care sunt eficiente tratamentele de dezinsecție, condiții pe care le va respecta; ofertanții vor preciza dacă tratamentele chimice sunt sau nu eficiente în cazul în care la data aplicării sau în următoarele 24 ore au loc precipitații, care este viteza maximă admisă a vântului în cazul tratamentelor de dezinsecție (autoritatea contractantă consideră că viteza maximă a vântului admisă pentru un tratament de dezinsecție eficient este de max. 5 km/oră).

 • -  Tratamentul ULV aplicat de la sol

 • -  Aplicarea tratamentului de dezinsecție de la sol cu pulverizatoare purtate de către personalul operatorului, în zone cu vegetație abundentă, în care accesul auto este imposibil datorită autoturismelor parcate (alei de acces spre scările blocurilor sau căi de acces cu vegetație abundentă) ținând cont de faptul că autoritatea contractantă solicită aplicarea acestuia pe spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe, pe arbori, arbuști, garduri vii.

 • - Viteza de deplasare a vehiculelor prevăzute cu echipamente ULV, în timpul aplicării tratamentului chimic de dezinsecție terestră,

 • -  Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentul de la sol împotriva artropodelor,

 • -  Tratamentul de dezinsecție împotriva căpușelor,

 • -  Tratamentul de dezinsecție împotriva purecilor (pe carosabil, trotuare, spații verzi),

 • -  Substanțele pe care le va utiliza pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

 • -  Tipul stațiilor de intoxicare a rozătoarelor, dimensiunile acestora, capacitatea acestora, sistemul de închidere cu cheie (cantitățile minime de rodenticide cu care pot fi alimentate stațiile),

 • -  Tratamentul de dezinsecție în interiorul clădirilor. Autoritatea contractantă va emite comenzi pentru tratarea pardoselilor prin pulverizare pe pardoseli,

 • -  Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinsecție, dezinfecție, deratizare,

 • -  Intervalul de timp după care se obligă să se prezinte pentru ridicarea cadavrelor rozătoarelor rezultate în urma fiecărei acțiuni de deratizare,

 • -  Intervalul de timp după care se obligă că va ridica stațiile de intoxicare a rozătoarelor.

Precizări:

 • 1. Operatorul se obligă să nu condiționeze în niciun fel durata de prestare a serviciului (tratamentului) de dezinsecție de la sol. Durata acestor tratamente este până la aplicarea lor pe toate suprafețele care au făcut obiectul comenzii.

 • 2. Data aplicării tratamentului de dezinsecție se decalează în cazul în care sunt prognozate precipitații. Exemplu surse de informare luate în considerare de către autoritatea contractantă: https://rp5.ru/Vremea %C3%AEn Arad (aeroport);     https://www.gismeteo.md/ro/weather-

arad-airport.

Art. 22. Verificări, recepții, garanții

 • (8)   Beneficiarul va monitoriza permanent, prin serviciul de specialitate, modul de efectuare a prestației, va întocmi procese verbale de recepție după fiecare acțiune de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (9)   De fiecare dată când efectuează o operațiune în incinte închise, operatorul are obligația de a instrui un reprezentant al beneficiarului, responsabil cu activitatea de curățenie și aerisire a incintelor în care se aplică tratamentele, în așa fel încât după aplicarea tratamentelor beneficiarul să cunoască durata necesară de aerisire a încăperilor și modalitățile de curățare a suprafețelor tratate, pentru a preveni orice îmbolnăvire datorată operațiunilor efectuate. În acest sens, operatorul are obligația de a întocmi un proces-verbal de instruire care va fi semnat de persoana desemnată de beneficiar.

 • (10)  In procesele-verbale de recepție se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor sau reclamațiilor.

 • (11)  Operatorul răspunde și garantează financiar buna desfășurare a prestării serviciului,

calitatea și cantitatea acestuia.

 • (12) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se va efectua de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul autorității publice locale împreună cu reprezentanți ai operatorului care se obligă să asigure autovehiculul necesar verificării, în orice moment al solicitării.

 • (13)  Verificarea efectuării prestației operatorului se realizează de către personalul de specialitate al autorității publice locale independent sau împreună cu reprezentantul operatorului în orice moment atunci când au loc lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (14)  În cazul efectuării unor tratamente în incinte închise, procesul-verbal de recepție va fi contrasemnat și de un reprezentant al beneficiarului care își desfășoară activitatea în clădirea respectivă, desemnat de către beneficiar și comunicat în prealabil operatorului.

Art. 23. Modalități de plată

 • (7)    Plata serviciului prestat se face în baza facturii și a situației prestării serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare prezentată de operator precum și a procesului-verbal de recepție.

 • (8)   Operatorul va emite factura pentru activitățile prestate numai după semnarea procesului-verbal de recepție.

(9) Autoritatea publică locală se obligă să plătească contravaloarea activităților efectuate de către operator în lei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura Primăriei Municipiului Arad.

 • (10) Depășirea termenului de plată cu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la registratura Primăriei Municipiului Arad obligă achizitorul la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,03% din valoarea facturii.

 • (11)  Cantitățile de lucrări neefectuate din vina exclusivă a operatorului, precizate în procesul-verbal de recepție, nu se plătesc.

 • (12)  Pentru nerezolvarea în decurs de 7 zile a reclamațiilor scrise, justificate, privind calitatea lucrărilor executate, se va calcula operatorului o penalitate de 0,03% din valoarea comenzii aferente lunii respective.

CAP.VII. OBIECTIVELE SERVICIULUI DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

Art. 24. Obiective de exploatare

 • (3) Obiectivele de exploatare avute în vedere sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) asigurarea sănătății publice;

 • c) promovarea calității și eficiența activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • e) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene;

 • f) gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

 • (4) Prestarea serviciului se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumire tarif

UM

Lei/UM

0

1

2

3

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotriva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

*1 buc. stație de intoxicare alimentată cu 200 grame raticid și 2 batoane cerate

7.

Tarif deratizare (prin amplasare de raticid în spații cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc.)

100 mp

8.

Tarif dezinfecție

100 mp

*Precizare: La poziția 6 din tabelul de mai sus tariful va fi exprimat în lei/1 buc. stație intoxicare

Punctajele maxime acordate tarifelor sunt prezentate în coloana 2 a următorului tabel:

Nr. crt.

Denumire tarif

Punctaj maxim acordat

0

1

2

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode; lei/100mp)

5

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol (lei/1000mp)

14

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotriva țânțarilor aplicat de la sol (lei/1000 mp)

15

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

7

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului; lei/1buc stație de intoxicare)

14

7.

Tarif deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc; lei/100 mp)

14

8. Tarif dezinfecție (lei/100 mp)


PUNCTAJ TOTAL PENTRU TARIFE


5

80


Modalitatea de calcul a punctajelor acordate fiecărui tarif ofertat este următoarea: p = Tmin   y p

r n T         r max

n ofertat

unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - T-min -este tariful minim ofertat;

 • - Tn ofertat- este tariful ofertei „n”;

 • - Pmax- este punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv.

Punctaj maxim acordat pentru instalații care produc ceață: 20 puncte pentru instalații care produc ceață cu particule cu dimensiuni cuprinse în intervalul 5:20 microni (adică 10 puncte pentru fiecare din cele 2 instalații de producere ceață montate pe autoutilitare). Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor mai mare de 150 microni nu se acordă punctaj.

Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 20 și 150 mm punctajul se acordă conform formulei:

Pn


^microni      -£q

Dpn


Unde:

 • - Pn - este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Dpn - este dimensiunea minimă a particulei produse de instalația ofertantului „n”;

TOTAL PUNCTAJ: 100 puncte

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigtoare.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate- preț.

Art. 25. Obiective de ordin economic

 • (1) Prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare trebuie să se realizeze cu un raport calitate/cost cât mai bun pe întreaga durată a derulării contractului.

 • (2) Tarifele prezentate în oferta financiară se stabilesc cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ.

 • (3) Ajustarea sau modificarea tarifelor ofertate se face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad, la solicitarea operatorului, în baza cererii de ajustare însoțită de documentația de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli întocmită în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile care fac obiectul contractului, elaborate de A.N.R.S.C.

Art. 26. Obiective de mediu

 • (4) Pe perioada derulării acordului cadru se va respecta legislația în vigoare privind mediul și legislația specifică serviciilor publice pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (5) Pe toată durata contractului, operatorul va respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad și va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează activitatea sanitară veterinară, sănătatea publică și protecția mediului.

Mențiuni: Ofertanții vor prezenta în ofertă :

 • e) Autorizații D.S.V. de prestare servicii la terți,

 • f) Autorizația de Mediu,

 • g) Licența ANRSC,

 • h) Certificat/certificate de recunoaștere mutuală - emis/emise de Comisia Națională a Biocidelor.

  Nr. crt.

  Denumire obiectiv dezinsecție

  Suprafața [mp]

  Interioară

  Exterioară

  1.

  Parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit (pentru tratamente de la sol împotriva culicidelor)

  6.430.000

  2.

  Locuri de joacă

  11.100

  3.

  Clădiri în subordinea consiliului local

  11.467

  4.

  Părți comune ale blocurilor de locuit

  840.000

  5.

  Suprafețe delarvizare

  1.450.000

  Denumire   obiective   pentru   care   autoritatea

  contractantă emite comenzi de deratizare, în funcție de necesități

  UM

  Cantitate

  1.

  Platforme  de  precolectare  a  deșeurilor menajere

  considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

  buc

  420

  2.

  Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infestare sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (scuaruri, parcuri, malurile unor ape curgătoare, canale deschise de colectare ape meteorice, terenuri virane, aliniamente stradale, etc.)

  mp

  6.000.000

  Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de dezinfecție, în funcție de necesități

  UM

  Cantitate

  1.

  Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

  mp

  9.200

  2.

  Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infecție sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (zone adiacente locuințelor persoanelor defavorizate, fără adăpost, zone din care s-au ridicat deșeuri abandonate, contaminate, zone locuințe dezafectate, etc.) pentru care autoritatea contractantă poate emite comenzi, funcție de necesități

  mp

  50.000

Anexa 3 la Hotărârea nr. /2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

MODEL

ACORD - CADRU DE SERVICII

nr.data

 • 1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru între

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont  deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Călin Bibarț -Primar și dna. Claudia Grozavu - Director Economic, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

Și

SC SRL,adresă

tel./fax , număr de înmatriculare  cod fiscal , cont (trezorerie, bancă) ,reprezentată prin funcția , în calitate de Promitent-prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

 • 2. Scopul acordului cadru

  • 2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

  • 2.2 - Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect „Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad,”.

2.3. - Pe baza datelor și documentelor furnizate de beneficiar, prestatorul va executa Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul acord cadru.

2.4 - Contractele subsecvente se vor încheia în urma Referatelor de necesitate transmise de către Serviciul Edilitar. Promitentul - prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul - achizitor, să execute Serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul acord-cadru, în termenele precizate în baza comenzilor emise compartimentul de specialitate.

 • 3. Durata acordului- cadru

  • 3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani, începând de la data semnării acestuia.

  • 3.2 - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acestuia sau la expirarea duratei acestuia.

 • 4. Valoarea acordului-cadru

4 .1 - Valoarea totală previzionată pentru îndeplinirea prezentului Acord cadru, este de lei, fără TVA, respectiv lei cu TVA inclus.

 • 4.2.- Tarifele unitare ale serviciilor sunt exprimate în lei, fără TVA și sunt prevăzute în Anexa Propunerii financiare a Prestatorului și fac parte integrantă din prezentul acord-cadru. Valoarea contractului/contractelor subsecvent/e de servicii va fi fundamentată pe tarifele unitare ofertate.

 • 5. Ajustarea prețului

  • 5.1 - Pentru serviciile executate, plățile datorate de către promitentul-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor, declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

5.2- Prețurile unitare pot fi ajustate în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din HGR 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ajustarea prețurilor unitare ofertate se va face și cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS (Ipc). Ajustarea prețurilor unitare se va putea efectua începând cu luna a 25-a de derulare a acordului cadru la solicitarea expresă a uneia dintre părțile semnatare ale acordului cadru. Pentru ajustare se va utiliza Ipc aferent perioadei de 12 de luni anterioare solicitării de ajustare. Formula de ajustare a prețului este V=V(0) * C(A) și C(A) = Ipc/100 unde:V - reprezintă valoarea ajustată a prețului unitar ofertat, V(0) - reprezintă valoarea prețurilor unitare declarate în propunerea financiară, C(A) -reprezintă coeficientul de ajustare care urmenază să fie aplicat, Ipc - reprezintă indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS.

 • 6. Cantitatea previzionată

  • 6.1 - Cantitatea lucrărilor previzionala ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în Anexa la prezentul acord-cadru, care este document al contractelor subsecvente ce decurg din prezentul acord-cadru.

 • 6.2. - Cantitățile precizate în cuprinsul prezentului acord sunt estimative și menționate doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului cadru, autoritatea contractantă încheind contracte subsecvente în funcție de necesitățile beneficiarului și fondurile disponibile.

 • 7. Obligațiile promitentului-prestator

  • 7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

  • 7.2 - Promitentul-prestator se obligă să execute serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul - cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.

  • 7.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror:

 • a) recalamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările executate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 7.4. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

 • 7.5. - În cazul în care promitentul achizitor transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, promitentul prestator se obligă să restituie contractul semnat în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.

 • 7.6. În situația în care promitentul prestator, din propria culpă, nu poate răspunde solicitării promitentului achizitor pentru încheierea unui contract subsecvent, promitentul prestator va fi obligat la plata de daune interese, egale cu 50% din valoarea minimă a contractului subsecvent (din suma minimă contractată).

 • 8. Obligațiile promitentului-achizitor

  • 8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească valoarea serviciilor prestate către prestator în termenul convenit de la primirea facturii de către acesta, respectiv 30 de zile.

  • 8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

  • 8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

 • 9. Garanția de buna execuție

 • 9.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subscvent în procent de 5% din valoarea fără TVA a contractelor subsecvente, respectiv suma de ____________________________lei.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, prezentate spre plată achizitorului. În acest caz, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție deschis la Trezoreria Municipiului, constituit de prestator la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractelor subsecvente, adică ______________lei.

 • 9.2. - Din contul disponibil deschis la Trezoreria Municipiului Arad pe numele contractantului, pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Municipiului Arad cât și de unitatea Trezoreriei Municipiului Arad la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

 • 9.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

9.4.- Achizitorul se obligă sa restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractele subsecvente, dacă achizitorul nu a emis pretenții asupra acestei garanții.

 • 10. Comunicări

  • 10.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 10.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 11. Documentele acordului cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora:

 • f)  caietul de sarcini nr. și anexele acestuia,

 • g) propunerea tehnică online,

 • h) propunerea financiară online,

 • i)  acte adiționale dacă există,

 • j) alte anexe, după caz

 • 12. Încetarea acordului cadru

  • 12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

 • •  prin ajungerea la termen;

 • •  prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice.

(6) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • •  prin acordul de voință al părților;

 • •  în situația în care cantitățil maxime de lucrări care fac obiectul Acordului-cadru au fost executate;

 • •  prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă;

 • •  prin denunțarea unilaterală a Promitentului-Achizitor;

 • •  orice alte clauze prevăzute de lege.

 • 13. Litigii

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

Părțile au înțeles să încheie azi,, prezentul acord cadrul în trei exemplare, un exemplar pentru executant și două exemplare pentru achizitior.

Promitent-achizitor,


Promitent-prestator,

Anexă la acordul-cadru

Cantitățile estimate pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare desfășurat pe domeniul public și privat al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

1.

Dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

114,00

456,00

456,00

1.824,00

2.

Tratament   împotriva   țânțarilor   adulți,

exterior, aplicare de la sol

1000 mp

6.430,00

57.870,00

25.720,00

231.480,00

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

1.450,00

2.900,00

5.800,00

11.600,00

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

6.

Deratizare (prin montare stații de intoxicare; stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

bucată

420,00

840,00

1.680,00

3.360,00

7.

Deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc)

100 mp

10,00

20.000,00

40,00

80.000,00

8.

Dezinfecție

100 mp

92,00

434,00

368,00

1736,00

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./2020

MODEL

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII

nr.____________/_________

 • I.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr.75, telefon 0257281850, fax 0257284744, CUI 3519925, conturi RO 95 TREZ 24A 740 600200200X și RO42TREZ

24A740600200130X deschise la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin dl.

, primar și dna., Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C.  S.R.L, cu sediul în , telefon/fax: , CUI , numărul de înmatriculare, cont, deschis la Trezoreria , reprezentat prin dl./dna., având funcția de, în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze generale

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul contract. Prezentul contract este valabil până la data de.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de până în suma de maxim lei la care se adaugă TVA în valoare de , conform propunerii financiare anexa la prezentul contract.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1 - Durata prestării serviciilor din prezentul contract este cu începere de la data de până la data de.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1 - Documentele contractului sunt:

 • - Propunere financiară nr./

 • - Propunere tehnică nr./

 • - Caiet de sarcini nr./

 • - Acordul cadru nr./

 • - Acte adiționale

 • 8. Caracterul confidențial al contractului

  • 8.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • c)  de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • d)  de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 8.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

 • d)  informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • e)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • f)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele din contract.

 • 9.2- Prestatorul se obligă să se prezinte pentru prestarea serviciilor în maxim 2 zile de la sesizarea facută de către achizitor.

 • 9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • iii) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din utilizarea unor substanțe care produc daune materiale sau accidente, îmbolnăviri, etc.

 • 9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, respectiv 10 zile de la emiterea situațiilor de plată și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 10.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 zile de la data înregistrării facturilor la registratura autorității contractante.

  • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data primirii acestora, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează facturile în termen de 60 zile de la data primirii acestora, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 11.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  • 11.5 - Municipiul Arad are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractantul încalcă grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă și această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

 • 12. Alte responsabilități ale prestatorului

  • 12.1 Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite conform angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa.

  • 12.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  • 12.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în perioada de timp convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 13. Recepție și verificări

  • 13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu oferta depusă.

  • 13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

 • 14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe executarea contractului imediat după semnarea acestuia.

  • 14.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

  • 14.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive ce nu pot fi imputate acestuia, prestatorul nu respectă termenul de îndeplinire a contractului, atunci acesta are obligația de a notifica acest lucru în timp util achizitorului.

 • 15. Garantia de bună execuție a contractului

  • 15.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în procent de 5% din valoarea fără

TVA a prezentului contract subsecvent, respectiv lei. Garanția se constituie în lei.

Garanția de bună execuție se constituie fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, prezentate spre plată achizitorului. În acest caz, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție deschis la Trezoreria Municipiului Arad, constituit de prestator la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractului subsecvent, adică _______lei.

 • 15.2 - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Municipiului Arad pe numele contractantului, pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Municipiului Arad cât și de unitatea Trezoreriei Municipiului Arad la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

 • 15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

15.4- Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, dacă achizitorul nu a emis pretenții asupra acestei garanții.

 • 16. Ajustarea prețului contractului

 • 16.1. - Pentru serviciile executate, plățile datorate de către promitentul-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor, declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

 • 16.2. - Prețurile unitare pot fi ajustate în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din HGR 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ajustarea prețurilor unitare ofertate se va face și cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS (Ipc). Ajustarea prețurilor unitare se va putea efectua începând cu luna a 25-a de derulare a acordului cadru la solicitarea expresă a uneia dintre părțile semnatare ale acordului cadru. Pentru ajustare se va utiliza Ipc aferent perioadei de 12 de luni anterioare solicitării de ajustare. Formula de ajustare a prețului este V=V(0) * C(A) și C(A) = Ipc/100 unde:V -reprezintă valoarea ajustată a prețului unitar ofertat, V(0) - reprezintă valoarea prețurilor unitare declarate în propunerea financiară, C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmenază să fie aplicat, Ipc - reprezintă indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS.

 • 17. Amendamente

  • 17.1 Cu excepția clauzei 5 și 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 18. Subcontractanți

  • 18.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractații desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

  • 18.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea prestațiilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 18.4 - Eventualele plăți directe către subcontractanții declarați vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

 • 19. Cesiunea

  • 19.1 Nu se acceptă cesionarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • 20. Forța majoră

 • 20.1- Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2- Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaților asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 20.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune - interese.

 • 21. Soluționarea litigiilor

  • 21.1 Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești din România.

 • 22. Limba care guvernează contractul

  • 22.1 Limba care guvernează contractul este limba română. Toate comunicările privitoare la executarea contractului vor fi redactate în limba română.

 • 23. Comunicări

  • 23.1 (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 23.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • 24. Legea aplicabilă contractului

  • 24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,, prezentul contract în trei exemplare, unul pentru prestator și două pentru achizitor.

Municipiul Arad,

Prestator,


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33260 din 19.05.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

-.aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului -cadru, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

În prezent activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, este prestată de un operator specializat în baza acordului-cadru nr. 60330/14.08.2018 în baza căruia a fost încheiat un ultim contract subsecvent nr. 23652/30.03.2020.

Legislația care reglementează domeniul salubrizării, respectiv Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 14 alin. (4) obligativitatea atribuirii distincte a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea 101/2006, alegerea modalității de gestiune a serviciului - gestiune directă sau delegată se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale iar activitățile serviciului se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini aprobate la rândul lor prin hotărâri ale consiliilor locale.

Articolul 8, alin.(3), lit. d) din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităților de gestiune și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/ prestării.

Față de cele de mai sus,

PROPUN

Aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, a delegării gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Arad prin licitație deschisă, pentru atribuirea acordului-cadru, aprobarea Caietului de sarcini, a modelului de acord-cadru și modelul contractului subsecvent pentru serviciul de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad.

PRIMAR

Călin Bibarț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 33261/Z2/19.05.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 33260 din 19.05.2020 a d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a delegării gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pentru atribuirea acordului-cadru.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) al Legii 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de salubrizare face parte din sfera serviciilor publice de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Legea specială care reglementează serviciul public de salubrizare este Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților.

Serviciul public de salubrizare are ca scop satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale. Acest serviciu public cuprinde un ansamblu de activități, enumerate în cadrul art. 2 alin. (3) unde, la lit. „k“ din Legea 101/2006, se regăsește activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea 101 /2006, alegerea modalității de gestiune a serviciului - gestiune directă sau delegată se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale iar activitățile serviciului se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini aprobate la rândul lor prin hotărâri ale consiliilor locale.

În prezent activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, este prestată de un operator specializat în baza acordului-cadru nr. 60330/14.08.2018 în baza căruia a fost încheiat un ultim contract subsecvent nr. 23652/30.03.2020.

Conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, “atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare".

Articolul 8, alin. (3) lit. d) din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităților de gestiune și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/ prestării acestora.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubritate privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Arad prin licitație deschisă, pentru atribuirea acordului-cadru.

Aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aprobarea modelului de acord-cadru, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aprobarea modelului de contract subsecvent, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

.

DIRECTOR EXECUTIV,                               ȘEF SERVICIU,

Liliana Florea                                           Gabriel Moldovan

Vizat,

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS