Hotărârea nr. 251/2020

Hotărârea Nr.251 din 25-06-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protectie socială la transportul public local cu tramvaiele si autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 25-06-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protectie socială la transportul public local cu tramvaiele si autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările si completările ulterioare


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 39410/12.06.2020,
Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice, înregistrat cu nr. 39413/12.06.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 2, art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 84 alin. (1), art. 105 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale,
Ținând cont de prevederile art. 67-70 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4), art. 5, art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:
1. Se modifică art. 4. și va avea următorul conținut:
”Art. 4. (1) Pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat se acorda gratuități pe raza municipiului Arad conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Metodologia de decontare a costurilor se realizează conform procedurii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2020.
(2) Copiii preșcolari beneficiază de gratuitate pe raza municipiului Arad, fără obigația prezentării vreunui document.”
2. Punctul nr. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. II. Prezenta hotărâre se duce la cunoștință publică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală și a Direcției Comunicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 25.06.2020 Cod PMA -S4-02ROMÂNIA P R O I E C T Avizat
JUDEŢUL ARAD S E C R E T A R GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
Nr. 215/17.06.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______
din __________________-_2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019
privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele
și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 39410/12.06.2020,
Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice, înregistrat cu nr. 39413/12.06.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 2, art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 84 alin. (1), art. 105 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale,
Ținând cont de prevederile art. 67-70 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4), art. 5, art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:
3. Se modifică art. 4. și va avea următorul conținut:
”Art. 4. (1) Pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat se acorda gratuități pe raza municipiului Arad conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Metodologia de decontare a costurilor se realizează conform procedurii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2020.
(2) Copiii preșcolari beneficiază de gratuitate pe raza municipiului Arad, fără obigația prezentării vreunui document.”
4. Punctul nr. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. II. Prezenta hotărâre se duce la cunoștință publică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală și a Direcției Comunicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice
Red./Dact. L.F./L.F. Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 39410 din 12.06.2020În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local Municipal Arad, a proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 123/2019, cu modificările și completările ulterioare,

REFERAT DE APROBARE


Având în vedere prevederile art. 2, art. 17, alin, (1) litera i), art. 35, alin. (2), litera i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale;
Ținând cont de prevederile art. 67-70 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.
PRIMAR
Călin BibarțPRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA EDILITARĂ
Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice
Nr. __________/___________

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. ________/____________, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare

Considerente generale:
În urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 s-au stabilit reguli clare de decontare a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, motiv pentru care există necesitatea efectuării de modificări în Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 123/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea respecta prevederile acesteia. Din acest motiv, facilitățile pentru copii preșcolari au fost păstrate conform vechii hotărâri, iar celelalte facilități pentru elevi vor respecta metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului.

Considerente juridice:
- prevederile art. 2, art. 17, alin, (1) litera i), art. 35, alin. (2), litera i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale;
- prevederile art. 67-70 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
- prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNEM

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 astfel:
1. Modificarea art. 4. După cum urmează:
”Art. 4. (1) Pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat se acorda gratuități pe raza municipiului Arad conform prevederilor art. 84, alin 1 din Legea nr. 1/2011, metodologia de decontare a costurilor se realizează conform procedurii prevăzute in Hotărârea Guvernului nr. 435/2020.
(2) Copiii preșcolari beneficiază de gratuitate pe raza municipiului Arad, fără necesitatea prezentării vreunui document. ”
2.Abrogarea punctului nr. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU,
Liliana Florea Cerasela NovacViza Serviciului Juridic Contencios
Nume prenume _________________________[ Înapoi ]