Hotărârea nr. 25/2020

Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 25 din 31 ianuarie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1355/17.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3082/M1/17.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1355/2020, de adresa nr. 001/08.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 305253-C1-U13 Arad și de procura specială a Federației Comunităților Evreiești din România,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 10, înscris în CF nr. 305253-C1-U13 Arad, cu nr. top. 1155/a/1/X, situat în imobilul din Arad, Piața Catedralei nr. 1 etaj III corp A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-IV-m-B-00686 - „Fostul sediu al Asociației Generale a Muncitorilor, azi locuințe și sedii comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 23.300 euro, în suprafață construită de 126 mp, compus din 2 camere, bucătărie, baie, antreu, cămară alimente, boxă. Terenul aferent apartamentului în cotă de 45/916 mp este proprietate personală cu drept de servitute.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 20/17.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1355/17.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3082/M1/17.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1355/2020, de adresa nr. 001/08.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 305253-C1-U13 Arad și de procura specială a Federației Comunităților Evreiești din România,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 10, înscris în CF nr. 305253-C1-U13 Arad, cu nr. top. 1155/a/1/X, situat în imobilul din Arad, Piața Catedralei nr. 1 etaj III corp A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-IV-m-B-00686 - „Fostul sediu al Asociației Generale a Muncitorilor, azi locuințe și sedii comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 23.300 euro, în suprafață construită de 126 mp, compus din 2 camere, bucătărie, baie, antreu, cămară alimente, boxă. Terenul aferent apartamentului în cotă de 45/916 mp este proprietate personală cu drept de servitute.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Cod:PMA-S4-01


Red./Dact M.F.

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD

Nr.1355/17.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea Federației Comunităților Evreiești din România, în calitate de proprietar, prin împuternicit Winkler Agota Maria, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 305253-C1-U13 Arad, cu nr.top. 1155/a/1/X, situat în imobilul din Arad, Piața Catedralei, nr.1, etaj III, corp A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-IV-m-B-00686 - „Fostul sediu al Asociației Generale a Muncitorilor, azi locuințe și sedii comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 23.300 euro, în suprafață construită de 126 mp, compus din 2 camere, bucătărie, baie, antreu, cămară alimente, boxă;

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 3082/M1/17.01.2020

RAPORT

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 10 situat în Arad, Piața Catedralei, nr.1, etaj III, corp A

Prin adresa nr. 1355/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, Federația Comunităților Evreiești din România, în calitate de proprietar, prin împuternicit Winkler Agota Maria, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 305253-C1-U13 Arad, cu nr.top. 1155/a/1/X, situat în imobilul din Arad, Piața Catedralei, nr.1, etaj III, corp A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-IV-m-B-00686 - „Fostul sediu al Asociației Generale a Muncitorilor, azi locuințe și sedii comerciale”, în suprafață construită de 126 mp, compus din 2 camere, bucătărie, baie, antreu, cămară alimente, boxă. Terenul aferent apartamentului în cotă de 45/916 mp este proprietate personală cu drept de servitute.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin adresa nr. 001/08.01.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 23.300 euro, rezultând o valoare de 184,9 euro/mp suprafață construită și teren aferent in cotă de 45/916 mp proprietate personală cu drept de servitute.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale