Hotărârea nr. 248/2020

Hotărârea Nr.248 din 25-06-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 248 din 25 iunie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40378/17.06.2020,

Analizând raportul nr. 40380/17.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adresei nr. 40.048/2020 a UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” privind propunerea de preluare în domeniul public a tramvaiului Imperio, tip 1, dublu articulat, cu nr. identificare 1907,

În baza Procesului verbal nr. 28884/2020 de Recepție Operațională a tramvaiului Imperio tip 1, nr. de identificare 1907,

Ținând seama de Contractul de furnizare nr. 43062/2019,

Luând în considerare adresa SC Compania de Transport Public SA Arad cu nr. 4325/2020 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 36793/2020, privind propunerea de casare a cinci tramvaie,

În baza art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea

procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad prin trecerea unor mijloace fixe, concesionate către SC Compania de Transport Public SA Arad, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb, în cadrul societății sau prin vânzare pe bază de licitație publică, organizată conform legii, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

ART. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


A. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

Denumire și adresa

Valoare -lei-

1

Tramvai Imperio tip 1, dublu articulat, nr. de identificare 1907

9.543.443

Scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

Denumire și adresa

Nr. inventar

Valoare -lei-

1

Vagon motor tramvai tip GT 6 Wurzburg nr. 271

622930

7.435,84

2

Vagon tramvai GT 8 motor nr. 264

623640

15.023,06

3

Vagon motor tramvai tatra T4D nr. 1078

624690

14.442,72

4

Vagon tramvai GT 4 nr. 014

624500

6.823,06

5

Vagon tramvai tip M8S nr. 1007

625940

84.610,45

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

PROIECT


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 223/18.06.2020 HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40378/17.06.2020,

Analizând raportul nr. 40380/17.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public;

Potrivit adresei nr. 40.048/2020 a UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” privind propunerea de preluare în domeniul public a tramvaiului Imperio, tip 1, dublu articulat, cu nr. identificare 1907,

În baza Procesului verbal nr. 28884/2020 de Recepție Operațională a tramvaiului Imperio tip 1, nr. de identificare 1907,

Ținând seama de Contractul de furnizare nr. 43062/2019,

Luând în considerare adresa SC Compania de Transport Public SA Arad cu nr. 4325/2020 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 36793/2020, privind propunerea de casare a cinci tramvaie,

În baza art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea

procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad prin trecerea unor mijloace fixe, concesionate către SC Compania de Transport Public SA Arad, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb, în cadrul societății sau prin vânzare pe bază de licitație publică, organizată conform legii, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

ART. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact. M.B./M.B.

SECRETAR GENERAL

Cod: PMA-S4-01


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. /2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

B. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

Nr. crt.

Denumire și adresa

Valoare -lei-

2

Tramvai Imperio tip 1, dublu articulat, nr. de identificare 1907

9.543.443

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.

2020


a Consiliului Local al Municipiului Arad

Scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad

Nr. crt.

Denumire și adresa

Nr. inventar

Valoare -lei-

6

Vagon motor tramvai tip GT 6 Wurzburg nr. 271

622930

7.435,84

7

Vagon tramvai GT 8 motor nr. 264

623640

15.023,06

8

Vagon motor tramvai tatra T4D nr. 1078

624690

14.442,72

9

Vagon tramvai GT 4 nr. 014

624500

6.823,06

10

Vagon tramvai tip M8S nr. 1007

625940

84.610,45

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.din 2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că Municipiul Arad este beneficiarul unei finanțări nerambursabile ce se derulează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” privind implementarea proiectelor Modernizarea sistemului de transport , public cu tramvaiul, și Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie, precum și faptul că la data de 30.12.2019, conform Procesului verbal nr. 100.063 s-a recepționat, Tramvaiul Imperio tip 1, dublu articulat, nr. de identificare 1907, este necesar cuprinderea acestuia în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

De asemenea, se impune trecerea a 5 vagoane de tramvai din proprietatea publică, în proprietatea privată a municipiului Arad, deoarece nu mai îndeplinesc cerințele unui transport corespunzător siguranței în circulație, datorită uzurii tehnice și morale a acestora, în scopul casării respectiv valorificării ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente prin crearea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb, în cadrul societății sau prin vânzare pe bază de licitație publică, organizată conform legii.

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr./ ’  ’      2020

R A P O R T

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. /.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • -  faptul că Municipiul Arad este beneficiarul unei finanțări nerambursabile ce se derulează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 -„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” privind implementarea proiectelor pentru Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul, și Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie, precum și faptul că la data de 30.12.2019 s-a recepționat, conform Procesului verbal nr. 100.063, Tramvaiul Imperio tip 1, dublu articulat, nr. de identificare 1907, este necesar cuprinderea acestuia în domeniul public al unității administrativ-teritoriale;

  • - necesitatea casării a cinci vagoane de tramvai aparținând patrimoniului concesionat către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, deoarece nu mai îndeplinesc cerințele unui transport corespunzător siguranței în circulație, datorită uzurii tehnice și morale a acestora, cu valorificarea ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente prin crearea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb, în cadrul societății sau prin vânzare pe bază de licitație publică, organizată conform legii.

  • - adresa nr. 40.048/2020 a UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” privind propunerea de preluare în domeniul public a tramvaiului Imperio, tip 1, dublu articulat, cu nr. identificare 1907;

  • - Procesului verbal nr. 28884/2020 de Recepție Operațională a tramvaiului Imperio tip 1, nr. de identificare 1907;

  • - Contractul de furnizare nr. 43062/2019 încheiat între Municipiul Arad și SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA;

  • - adresa SC Compania de Transport Public SA Arad cu nr. 4325/2020 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 36793/2020, privind propunerea de casare a cinci tramvaie;

  • - art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

P R O P U N E M:

  • 1.     Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2.     modificarea inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad prin trecerea a cinci vagoane de tramvai, concesionate către SC Compania de Transport Public SA Arad, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb, în cadrul societății sau prin vânzare pe bază de licitație publică, organizată conform legii, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 3.     Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Director Executiv

Șef Serviciu

Mihaela BALAȘ


Consilier

Ruxanda MOTREA


Ștefan SZUCHANSZKI