Hotărârea nr. 247/2020

Hotărârea Nr.247 din 25-06-2020 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 247 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36008/29.05.2020,

Analizând raportul nr. 36010/29.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit Hotărârii nr. 246/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Conform Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad,

În baza adresei nr. 31090/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200”,

Luând în considerare adresa nr. 33490/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700”,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Actul Adițional, încheiat în condițiile art. 1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 247/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Act Adițional nr. 1

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019

  • 1. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, cont IBAN RO 47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin BIBARȚ în calitate de proprietar concedent, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019,

și

  • 2. SC RECONS SA, cu sediul in Arad, str. Iuliu Maniu FN, număr de înregistrare Registrul Comerțului JO2/91/1996, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 8189348, cont RO88BTRLRONCRT0P21420301 deschis la Banca Transilvania Arad, reprezentat prin dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, având funcția de Director general, în calitate de operator (concesionar) de servicii publice,

s-a încheiat prezentul act adițional în care părțile au convenit următoarele modificări:

Art.1 Se modifică și se completează Procesul verbal de predare primire nr. 99964/2019 a bunurilor proprietate publică și privată ale Municipiului Arad aferente serviciului administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor reședință și ridicări vehicule, ce constituie Anexa 1.4 la Contractul de concesiune nr. 75.323/2019, prin introducerea unor locuri de parcare la sol în cartierul Micălaca, zonele 100200 și 500-700, astfel:

Nr.

crt.

Denumire stradă

Nr. locuri de parcare la sol

1

Str. Exterior adiacentă cu str. Caius Lepa bl. 102, 104, 106 Kaufland

120

2

Str. Bârzava adiacent Kaufland

23

3

Str. Imașului și str. Simion Popa în spatele bl. 2, 4

43

4

Aleea Zorelelor : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 121, 122 109

44 și 2 pentru persoane cu dizabilități

5

Aleea Zorelelor :zona dintre blocurile 120, 119, 188, 113, 112, 111, 110, 109

83

6

Acces din Str. Simfoniei, str. Mioriței, str. Săvârșin: zona dintre blocurile 202, 203, 205, 207, ’210, 212, 213, 214, 216 și Cimitir Micalaca

269

7

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 241, 242, 243, 244

90

8

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 187, 188, 189

42

9

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

81

10

Acces din str. Abrud și str. Miorița, de la str. Caius Lepa până la str. Voinicilor în spatele blocurilor din str.

412

Imașului: 122, 124, 125, 126, 164, 170, 189

11

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud și Aleea Cenad în spatele blocurilor 217-234

67

12

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud, str. Miorița în zona blocurilor 230, 251, 158, 159, 160, 161, 146, 147, 249

100

13

Str. Zalău, bloc 505, 506, 507, 524, 525, 526

35 și 2 pentru persoane cu dizabilități

14

Aleea Borsec, bloc 508, 509, 510

20 și 1 pentru persoane cu dizabilități

15

Str. Beiuș, bloc 601, 609

101 și 4 pentru persoane cu dizabilități

16

Str. Tușnad, bloc 514-519

33 și 2 pentru persoane cu dizabilități

17

Aleea Borsec, bloc 511-513, 520

29 și 2 pentru persoane cu dizabilități

18

Str. Nucet, bloc 545-547, Complex Orizont

28 și 1 pentru persoane cu dizabilități

19

Str. Nucet, bloc 545-547, Școala Gimnazială Caius Iacob

22 și 1 pentru persoane cu dizabilități

20

Str. Nucet, bloc 555-567

98 și 4 pentru persoane cu dizabilități

21

Str. Batiștei, bloc 548-554

67 și 2 pentru persoane cu dizabilități

22

Str. Batiștei, bloc 568

46 și 2 pentru persoane cu dizabilități

23

Str. Batiștei, bloc 568-573

108 și 5 pentru persoane cu dizabilități

24

Str. Frăției, bloc 718-721

36 și 2 pentru persoane cu dizabilități

25

Str. Batiștei, bloc 728-734

195 și 11 pentru persoane cu dizabilități

26

Str. Frăției, bloc 722-724

17 și 2 pentru persoane cu dizabilități

27

Str. Batiștei, bloc 727 -728

38 și 2 pentru persoane cu dizabilități

28

Str. Alba Iulia, bloc 501, 536, 537, 574-581

178 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate

Art. 3. Prezentul act adițional se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.


CONCEDENT

MUNICIPIUL ARAD


CONCESIONAR

SC RECONS SA ARAD


Prin Primar

Călin BIBARȚ


Prin Director general Mehelean Gheorghe Nicolae


Viză Juridică

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI


ȘEF SERVICIU

Mihaela BALAȘ


Vizat CFP

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 207/02.06.2020 HOTĂRÂREA nr.

din                2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36008/29.05.2020,

Analizând raportul nr. 36010/29.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit Hotărârii nr.      /2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea și

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Conform Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad,

În baza adresei nr. 31090/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200”,

Luând în considerare adresa nr. 33490/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700”,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Actul Adițional, încheiat în condițiile art. 1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact. M.B. ’

Cod: PMA-S4-01


Act Adițional nr. 1

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019

  • 1. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, cont IBAN RO 47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin BIBARȚ în calitate de proprietar concedent, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019,

și

  • 2. SC RECONS SA, cu sediul in Arad, str. Iuliu Maniu FN, număr de înregistrare Registrul Comerțului JO2/91/1996, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 8189348, cont RO88BTRLRONCRT0P21420301 deschis la Banca Transilvania Arad, reprezentat prin dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, având funcția de Director general, în calitate de operator (concesionar) de servicii publice,

s-a încheiat prezentul act adițional în care părțile au convenit următoarele modificări:

Art.1 Se modifică și se completează Procesul verbal de predare primire nr. 99964/2019 a bunurilor proprietate publică și privată ale Municipiului Arad aferente serviciului administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor reședință și ridicări vehicule, ce constituie Anexa 1.4 la Contractul de concesiune nr. 75.323/2019, prin introducerea unor locuri de parcare la sol în cartierul Micălaca, zonele 100200 și 500-700, astfel:

Nr.

crt.

Denumire stradă

Nr. locuri de parcare la sol

29

Str. Exterior adiacentă cu str. Caius Lepa bl. 102, 104, 106 Kaufland

120

30

Str. Bârzava adiacent Kaufland

23

31

Str. Imașului și str. Simion Popa în spatele bl. 2, 4

43

32

Aleea Zorelelor : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 121, 122 109

44 și 2 pentru persoane cu dizabilități

33

Aleea Zorelelor :zona dintre blocurile 120, 119, 188, 113, 112, 111, 110, 109

83

34

Acces din Str. Simfoniei, str. Mioriței, str. Săvârșin: zona dintre blocurile 202, 203, 205, 207, 210, 212, 213, 214,’ 216 și Cimitir Micalaca

269

35

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 241, 242, 243, 244

90

36

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 187, 188, 189

42

37

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

81

38

Acces din str. Abrud și str. Miorița, de la str. Caius Lepa până la str. Voinicilor în spatele blocurilor din str. Imașului: 122, 124, 125, 126, 164, 170, 189                              ’

412

39

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud și Aleea Cenad în spatele blocurilor 217-234

67

40

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud, str. Miorița în zona blocurilor 230, 251, 158, 159, 160, 161, 146, 147, 249      ’

100

41

Str. Zalău, bloc 505, 506, 507, 524, 525, 526

35 și 2 pentru persoane cu dizabilități

42

Aleea Borsec, bloc 508, 509, 510

20 și 1 pentru persoane cu dizabilități

43

Str. Beiuș, bloc 601, 609

101 și 4 pentru persoane cu dizabilități

44

Str. Tușnad, bloc 514-519

33 și 2 pentru persoane cu dizabilități

45

Aleea Borsec, bloc 511-513, 520

29 și 2 pentru persoane cu dizabilități

46

Str. Nucet, bloc 545-547, Complex Orizont

28 și 1 pentru persoane cu dizabilități

47

Str. Nucet, bloc 545-547, Școala Gimnazială Caius Iacob

22 și 1 pentru persoane cu dizabilități

48

Str. Nucet, bloc 555-567

98 și 4 pentru persoane cu dizabilități

49

Str. Batiștei, bloc 548-554

67 și 2 pentru persoane cu dizabilități

50

Str. Batiștei, bloc 568

46 și 2 pentru persoane cu dizabilități

51

Str. Batiștei, bloc 568-573

108 și 5 pentru persoane cu dizabilități

52

Str. Frăției, bloc 718-721

36 și 2 pentru persoane cu dizabilități

53

Str. Batiștei, bloc 728-734

195 și 11 pentru persoane cu dizabilități

54

Str. Frăției, bloc 722-724

17 și 2 pentru persoane cu dizabilități

55

Str. Batiștei, bloc 727 -728

38 și 2 pentru persoane cu dizabilități

56

Str. Alba Iulia, bloc 501, 536, 537, 574-581

178 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate

Art. 3. Prezentul act adițional se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

CONCEDENT

MUNICIPIUL ARAD


Prin Primar Călin BIBARȚ

Viză Juridică


CONCESIONAR

SC RECONS SA ARAD

Prin Director general Mehelean Gheorghe Nicolae

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU Mihaela BALAȘ

Vizat CFP

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 36008 din 29.05.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019 ", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât lucrările de amenajare a parcărilor la sol din cartierul Micălaca, zonele 100-200 și 500-700, ce fac obiectul proiectului „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad’”, au fost finalizate și pentru a putea fi folosite de către cetățenii care locuiesc în condominiile din cartier, este necesar cuprinderea acestora în patrimoniul public al Municipiului Arad.

Ulterior, acestea vor fi predate operatorului economic SC Recons SA, în vederea administrării, întreținerii și organizării procedurii de închiriere a acestora.

În acest sens, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr. 36010/29.05.2020

R A P O R T

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36008/29.05.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019,

Având în vedere:

  • -  Finalizarea lucrărilor privind parcările la sol situate în municipiul Arad, Cartier Micalaca zona 100-200 și 500-700 din cadrul proiectului „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad”

  • -  Hotărârea nr.     /2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea și

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

  • -  Hotărârea nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad;

  • -  adresa nr. 31090/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200”;

  • -  adresa nr. 33490/2020 a UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700”;

-

P R O P U N E M:

1. aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, conform Anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv

Șef Serviciu

Mihaela BALAȘ


Consilier

Ruxanda MOTREA


Ștefan SZUCHANSZKI