Hotărârea nr. 246/2020

Hotărârea Nr.246 din 25-06-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 246 din 25 iunie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 35469/27.05.2020,

Analizând raportul nr. 35470/27.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adresei UIP „Amenajare piste de biciclete în Municipiul Arad nr. 95991/2019” privind introducere în domeniul public al municipiului Arad a obiectivului menționat,

În baza adresei UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200” nr. 31090/2020,

Luând în considerare adresa UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700” nr. 33490/2020”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 635/2019 privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere din proprietatea publică a acestuia în proprietatea publică a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 78/2020 privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Municipiului Arad a unui sistem de emitere abonamente auto,

Analizând adresa Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice nr. 34031/2020 privind solicitarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privata a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se trece din proprietatea publică a Municipiului Arad, în proprietatea privată a acestuia, sistemul de emitere abonamente auto, cu valoarea de 58.900 lei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Adminisrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 246 /25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

I.      Piste de biciclete în Municipiul Arad

Nr. crt.

Denumire stradă

Suprafață pistă        mp

Valoare           -lei-

1

Calea Aurel Vlaicu

17.943,90

1.144.765,80

2

B-dul Revoluției

5.096

507.447,18

3

B-dul Iuliu Maniu

2.205,00

130.410,76

4

Calea Radnei

7.576

399.592,54

5

Strada Renașterii

2.265,60

270.617,73

6

Strada Voinicilor

1.742,50

84.745,05

7

Strada I.C. Brătianu

892,5

38.152,50

8

Calea Romanilor

1.777,50

145.245,14

9

Calea Timisorii

6.612,10

297.940,48

10

Strada Dornei

1.058,75

54.618,54

11

Strada Preparandiei

822,5

42.786,94

12

Piața Sârbeasca

93,75

7.841,62

13

Strada Mihail Kogălniceanu

1.890,00

88.557,35

14

Strada Condurașilor

2.330,00

107.207,02

15

Strada Andrei Șaguna

5.760,00

290.613,15

16

Strada Mihai Eminescu

510

22.229,28

17

Strada Vârful cu Dor

782,5

44.395,08

18

Strada Dorobanților

2.322,50

109.224,25

19

Calea Bodrogului

1.742,00

167.175,32

20

DJ 682F

5.850,60

535.260,89

21

Strada Prof. dr. A. Ardelean (Calea Pădurii)

6.312,50

359.690,43

22

Strada Cocorilor

3.432,50

161.650,17

23

Strada Eftimie Murgu

4.602

329.213,19

24

Strada Octavian Goga

1.080,00

46.956,33

25

Strada Mărășești

1.995,00

118.954,01

26

Strada Episcopiei

985

53.878,51

27

Strada Lucian Blaga

541,25

26.192,43

28

Strada Aron Cotruș

314

31.405,86

29

Strada Ion Rațiu

2.235,20

187.521,93

30

Strada Abatorului

590

32.109,79

31

Strada Târgului

680

28.973,49

32

Strada Henri Coandă

647,5

28.286,09

33

Strada Baba Novac

1.432,50

68.180,82

34

Strada Libertății

477,5

20.876,33

35

Strada Tiberiu

1.092,50

48.142,25

36

Strada București

1.105,00

49.993,73

37

Strada Petru Maior

427,5

19.127,64

38

Strada Măgurei

1.272,50

55.302,75

39

Strada Ogorului

2.479,20

121.469,21

40

Strada Stefan cel Mare

2060

193.677,94

41

Strada Steagului

3472

330.020,13

42

Strada Flacăra

1030,5

96.138,90

43

Strada Nicolaus Lenau

1.126,00

105.849,41

44

Strada Redutei

302

27.363,24

45

Strada Clopotului

198

21.611,72

46

Strada Cetății

756

75.629,62

47

Strada Infanteriei

608

56.074,01

48

Strada Crișan

470

20.564,11

49

Strada Elena Ghiba Birta

641,25

28.691,47

50

Strada Banul Mărăcine

1.485,00

73.694,15

51

Strada Corneliu Coposu

1.572,50

67.791,54

52

Strada Calea Victoriei

2.620,00

129.435,77

53

Piața Caius lacob

417,5

18.378,57

54

Strada Onisifor Ghibu

370

15.735,62

55

Strada Mărțișor

280

11.988,99

56

Strada Ion Neculce

1.057,50

44.688,55

57

Strada Ardealului

392,5

16.672,28

58

Strada Voievod Moga

1.815,00

83.771,25

59

Strada Orient

495

21.272,07

60

Strada Ion Budai Deleanu

2.302,50

106.062,22

61

Strada Calea Zimandului

2.588

248.247,68

62

Strada Petru Rareș

5.767,50

311.187,63

63

Strada Făt Frumos

910

40.212,12

64

Strada Poetului

3.427,20

313.602,58

65

Strada Tribunul Corcheș

3.434

324.406,82

66

Strada Stefan Tenețchi

4.030

391.386,05

67

Șoseaua de Centura Zona Industriala Vest

2.860

272.741,84

68

Legătura CCIA

666

41.264,32

69

Strada Fântânei

2.322,50

99.346,30

70

Strada Codrului

1.617,50

70.330,42

71

Strada Bogdan Voievod

707,5

31.449,41

72

Strada Dunării

1.555,00

102.023,39

73

Strada Ioan Alexandru (fosta Ineului)

692,5

29.493,85

74

Strada Horia

135

6.285,51

75

Strada Cuza Voda

383,75

16.640,81

76

Strada Mucius Scaevola

632,5

26.996,10

77

Strada Cozia

165

8.199,95

78

Strada Gladiolelor

708

64.804,11

79

Strada Memorandului

767,5

32.616,05

80

Strada Radu de la Afumați

881,25

42.675,85

81

Strada Cezar

736,25

31.315,14

82

Strada Troiei

444

44.979,02

83

Strada Pompei

768

67.379,94

84

Centura Subcetate

1.992,00

421.903,88

85

Strada General Dragalina

522,5

22.084,09

86

Strada Nicolae Bălcescu

338,75

25.977,23

87

Strada Cameliei

742,5

32.240,88

88

Strada Meșterul Manole

702

61.618,07

89

Strada Grigore Alexandrescu

178,75

8.106,80

90

Intersecție Calea Timisorii -strada Ogorului-3 brațe

222,75

9.272,93

91

Intersecție Calea Timisorii -strada

Memorandului - 3 brațe

173,95

7.241,42

92

Intersecție strada Eftimie Murgu - Calea Pădurii - 3 brațe

206,26

8.586,46

93

Intersecție Calea Pădurii -strada Condurașilor -3 brațe

213,6

8.892,02

94

Intersecție strada Mărășești -strada Aron Cotruș - 3 brațe

204,9

8.529,85

95

Intersecție strada Mărășești -strada Octavian Goga - 3 brațe

166,5

6.931,28

96

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - piața Caius Iacob - 3 brațe

231,74

9.647,18

97

Intersecție strada Petru Rareș -strada Ion Budai Deleanu- 3 brațe

182,95

7.616,08

98

Intersecție strada Stefan Tenetchi -strada Fantanei - 4 brațe

362,3

15.082,30

99

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Aron Cotruș - 4 brațe

332,5

13.841,75

100

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Octavian Goga - 4 brațe

305

12.696,94

101

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Dorobanților - 4 brațe

317,29

13.208,56

102

Intersecție Calea Bodrogului -Calea Pădurii - 4 brațe

353,27

14.706,39

103

Intersecție strada Dornei -strada Mucius Scaevola

44,7

1.860,83

104

Intersecție strada Mucius Scaevola - strada Preparandiei

53

2.206,35

105

Intersecție strada Grigore Alexandrescu - strada Cozia

60

2.497,76

106

Intersecție Strada Episcopiei - strada Mărășești

52,66

2.192,20

107

Intersecție strada Mărțișor - strada Ion Neculce

43

1.790,06

108

Intersecție strada Orient - strada Ion Budai Deleanu

40,3

1.677,66

109

Intersecție strada Târgului - strada Rodnei

38,05

1.584,00

110

Intersecție strada Târgului - strada Abatorului

37,65

1.567,34

111

Intersecție strada București - strada Petru Maior

35,4

1.473,68

112

Intersecție strada Petru Maior - strada Magurei

35,5

1.477,84

113

Intersecție strada Voinicilor - strada Renașterii

55

2.289,61

114

Intersecție strada Renașterii - Calea Radnei

62,05

2.583,10

115

Intersecție strada Lucian Blaga -strada Episcopiei

49

2.039,84

116

Intersecție strada Troiei - strada Radu de la Afumați

52,66

2.192,20

117

Intersecție strada Infanteriei - strada Cezar

52,66

2.192,20

118

Intersecție B-dul General Dragalina -strada Nicolae Bălcescu

52,66

2.192,20

119

Intersecție strada Ineului - strada Ion Neculce

166,5

6.931,28

120

Intersecție strada Ineului - B-dul. Iuliu Maniu

166,5

6.931,28

121

Intersecție strada Poetului - strada Cameliei

52,66

2.192,20

122

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Codrului

52,66

2.192,20

123

Intersecție strada Codrului - strada Bogdan Voievod

52,66

2.192,20

124

Intersecție strada Dunării - strada Bogdan Voievod

52,66

2.192,20

125

Intersecție strada Dunării - strada Stefan Tenețchi

220

9.158,45

126

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Fântânei

52,66

2.192,20

127

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Făt Frumos

53,66

2.233,83

128

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - CCIA

52,66

2.192,20

129

Intersecție sos. Centura - CCIA

52,66

2.192,20

130

Sens giratoriu Steagului- Flacăra

536

22.313,31

131

Sens giratoriu Cetății

232

9.658,00

132

Sens giratoriu DN7 KM 0+ 402

0

0

133

Sens giratoriu DN7 KM 0+ 800

112

4.662,48

134

Sens giratoriu DN7 KM 3+ 238

248

10.324,07

135

Sens giratoriu Piața Spitalului

750

31.221,98

136

Sens giratoriu Piața Arenei

410

17.068,02

137

Sens giratoriu Piața Podgoria

710

29.556,81

Dotări ale pistelor de biciclete

Cantitate buc./ml

1

Parapet ușor

1.915 ml

2

Indicatoare rutiere

1.220 buc

3

Bănci stradale

88 buc.

4

Rastele

88 buc.

5

Coșuri stradale

88 buc.

6

Compresoare

16 buc.

7

Corpuri de semafoare cu controlere

226 buc.

II. Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200

Micalaca zona 100-200

Cantitate mp/m/buc.

1

Carosabil

42.517 mp

2

Trotuar

7.665 mp

3

Canalizare pluvială:

 • - țeavă de 315 mm, 2.315,90 ml

 • - țeavă de 400 mm, 87 ml

 • - țeavă de 160 mm, 990,51 ml

4

Cămine

91 buc.

5

Guri de scurgere

137 buc.

6

Semne

122 buc.

7

Semne adiționale

54 buc.

8

Parcări

Din care:

1376 locuri de parcare, din care, 2 locuri pentru persoanele cu dizabilități

Str. Exterior adiacentă cu str. Caius Lepa bl. 102, 104, 106 Kaufland

120

Str. Bârzava adiacent Kaufland

23

Str. Imașului și str. Simion Popa în spatele bl. 2, 4

43

Aleea Zorelelor : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 121, 122 109

44 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Zorelelor : : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 113, 112, 111, 110, 109

83

Acces din Str. Simfoniei, str. Mioriței, str. Săvârșin: zona dintre blocurile 202, 203, 205, 207, 210, 212, 213, 214, 216 și Cimitir Micalaca

269

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 241, 242, 243, 244

90

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 187, 188, 189

42

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

81

Acces din str. Abrud și str. Miorița, de la str. Caius Lepa până la str. Voinicilor în spatele blocurilor din str. Imașului: 122, 124, 125, 126, 164, 170, 189

412

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud și Aleea Cenad în spatele blocurilor 217-234

67

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud, str. Miorița în zona blocurilor 230, 251, 158, 159, 160, 161, 146, 147, 249                            ’

100

Micalaca zona 500-700

Cantitate mp/m/buc.

1

Carosabil

31.193 mp

2

Trotuar

5.373 mp

3

Canalizare pluvială:

 • - țeavă de 315 mm, 1.676,61 ml

 • - țeavă de 400 mm, 51,95 ml

 • - țeavă de 160 mm, 475,08 ml

4

Cămine

68 buc.

5

Guri de scurgere

104 buc.

6

Semne de circulație

119 buc.

7

Semne adiționale

64 buc.

8

Parcări Din care:

1098 locuri de parcare, din care, 47 locuri pentru persoanele cu dizabilități

Str. Zalău, bloc 505, 506, 507, 524, 525, 526

35 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Borsec, bloc 508, 509, 510

20 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Beiuș, bloc 601, 609

101 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Str. Tușnad, bloc 514-519

33 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Borsec, bloc 511-513, 520

29 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 545-547, Complex Orizont

28 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 545-547, Școala Gimnazială Caius Iacob

22 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 555-567

98 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 548-554

67 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 568

46 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 568-573

108 și 5 pentru persoane cu dizabilități

Str. Frăției, bloc 718-721

36 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 728-734

195 și 11 pentru persoane cu dizabilități

Str. Frăției, bloc 722-724

17 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 727 -728

38 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Alba Iulia, bloc 501, 536, 537, 574-581

178 și 4 pentru persoane cu dizabilități

III. Branșamente utilități Bazin de înot de polo, str. Eugen Popa nr. 28

469.383,38 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

PROIECT


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 203/29.05.2020

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 35469/27.05.2020,

Analizând raportul nr. 35470/27.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adresei UIP „Amenajare piste de biciclete în Municipiul Arad nr. 95991/2019” privind introducere în domeniul public al municipiului Arad a obiectivului menționat,

În baza adresei UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200” nr. 31090/2020,

Luând în considerare adresa UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700” nr. 33490/2020”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 635/2019 privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere din proprietatea publică a acestuia în proprietatea publică a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 78/2020 privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Municipiului Arad a unui sistem de emitere abonamente auto,

Analizând adresa Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice nr. 34031/2020 privind solicitarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privata a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se trece din proprietatea publică a Municipiului Arad, în proprietatea privată a acestuia, sistemul de emitere abonamente auto, cu valoarea de 58.900 lei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Red./Dact. M.B/M.B.

Anexa la Hotărârea nr. /

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

II.      Piste de biciclete în Municipiul Arad

Nr. crt.

Denumire stradă

Suprafață pistă        mp

Valoare           -lei-

1

Calea Aurel Vlaicu

17.943,90

1.144.765,80

2

B-dul Revoluției

5.096

507.447,18

3

B-dul Iuliu Maniu

2.205,00

130.410,76

4

Calea Radnei

7.576

399.592,54

5

Strada Renașterii

2.265,60

270.617,73

6

Strada Voinicilor

1.742,50

84.745,05

7

Strada I.C. Brătianu

892,5

38.152,50

8

Calea Romanilor

1.777,50

145.245,14

9

Calea Timisorii

6.612,10

297.940,48

10

Strada Dornei

1.058,75

54.618,54

11

Strada Preparandiei

822,5

42.786,94

12

Piața Sârbeasca

93,75

7.841,62

13

Strada Mihail Kogălniceanu

1.890,00

88.557,35

14

Strada Condurașilor

2.330,00

107.207,02

15

Strada Andrei Șaguna

5.760,00

290.613,15

16

Strada Mihai Eminescu

510

22.229,28

17

Strada Vârful cu Dor

782,5

44.395,08

18

Strada Dorobanților

2.322,50

109.224,25

19

Calea Bodrogului

1.742,00

167.175,32

20

DJ 682F

5.850,60

535.260,89

21

Strada Prof. dr. A. Ardelean (Calea Pădurii)

6.312,50

359.690,43

22

Strada Cocorilor

3.432,50

161.650,17

23

Strada Eftimie Murgu

4.602

329.213,19

24

Strada Octavian Goga

1.080,00

46.956,33

25

Strada Mărășești

1.995,00

118.954,01

26

Strada Episcopiei

985

53.878,51

27

Strada Lucian Blaga

541,25

26.192,43

28

Strada Aron Cotruș

314

31.405,86

29

Strada Ion Rațiu

2.235,20

187.521,93

30

Strada Abatorului

590

32.109,79

31

Strada Târgului

680

28.973,49

32

Strada Henri Coandă

647,5

28.286,09

33

Strada Baba Novac

1.432,50

68.180,82

34

Strada Libertății

477,5

20.876,33

35

Strada Tiberiu

1.092,50

48.142,25

36

Strada București

1.105,00

49.993,73

37

Strada Petru Maior

427,5

19.127,64

38

Strada Măgurei

1.272,50

55.302,75

39

Strada Ogorului

2.479,20

121.469,21

40

Strada Stefan cel Mare

2060

193.677,94

41

Strada Steagului

3472

330.020,13

42

Strada Flacăra

1030,5

96.138,90

43

Strada Nicolaus Lenau

1.126,00

105.849,41

44

Strada Redutei

302

27.363,24

45

Strada Clopotului

198

21.611,72

46

Strada Cetății

756

75.629,62

47

Strada Infanteriei

608

56.074,01

48

Strada Crișan

470

20.564,11

49

Strada Elena Ghiba Birta

641,25

28.691,47

50

Strada Banul Mărăcine

1.485,00

73.694,15

51

Strada Corneliu Coposu

1.572,50

67.791,54

52

Strada Calea Victoriei

2.620,00

129.435,77

53

Piața Caius lacob

417,5

18.378,57

54

Strada Onisifor Ghibu

370

15.735,62

55

Strada Mărțișor

280

11.988,99

56

Strada Ion Neculce

1.057,50

44.688,55

57

Strada Ardealului

392,5

16.672,28

58

Strada Voievod Moga

1.815,00

83.771,25

59

Strada Orient

495

21.272,07

60

Strada Ion Budai Deleanu

2.302,50

106.062,22

61

Strada Calea Zimandului

2.588

248.247,68

62

Strada Petru Rareș

5.767,50

311.187,63

63

Strada Făt Frumos

910

40.212,12

64

Strada Poetului

3.427,20

313.602,58

65

Strada Tribunul Corcheș

3.434

324.406,82

66

Strada Stefan Tenețchi

4.030

391.386,05

67

Șoseaua de Centura Zona Industriala Vest

2.860

272.741,84

68

Legătura CCIA

666

41.264,32

69

Strada Fântânei

2.322,50

99.346,30

70

Strada Codrului

1.617,50

70.330,42

71

Strada Bogdan Voievod

707,5

31.449,41

72

Strada Dunării

1.555,00

102.023,39

73

Strada Ioan Alexandru (fosta Ineului)

692,5

29.493,85

74

Strada Horia

135

6.285,51

75

Strada Cuza Voda

383,75

16.640,81

76

Strada Mucius Scaevola

632,5

26.996,10

77

Strada Cozia

165

8.199,95

78

Strada Gladiolelor

708

64.804,11

79

Strada Memorandului

767,5

32.616,05

80

Strada Radu de la Afumați

881,25

42.675,85

81

Strada Cezar

736,25

31.315,14

82

Strada Troiei

444

44.979,02

83

Strada Pompei

768

67.379,94

84

Centura Subcetate

1.992,00

421.903,88

85

Strada General Dragalina

522,5

22.084,09

86

Strada Nicolae Bălcescu

338,75

25.977,23

87

Strada Cameliei

742,5

32.240,88

88

Strada Meșterul Manole

702

61.618,07

89

Strada Grigore Alexandrescu

178,75

8.106,80

90

Intersecție Calea Timisorii -strada Ogorului-3 brațe

222,75

9.272,93

91

Intersecție Calea Timisorii -strada

Memorandului - 3 brațe

173,95

7.241,42

92

Intersecție strada Eftimie Murgu - Calea Pădurii - 3 brațe

206,26

8.586,46

93

Intersecție Calea Pădurii -strada Condurașilor -3 brațe

213,6

8.892,02

94

Intersecție strada Mărășești -strada Aron Cotruș - 3 brațe

204,9

8.529,85

95

Intersecție strada Mărășești -strada Octavian Goga - 3 brațe

166,5

6.931,28

96

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - piața Caius Iacob - 3 brațe

231,74

9.647,18

97

Intersecție strada Petru Rareș -strada Ion Budai Deleanu- 3 brațe

182,95

7.616,08

98

Intersecție strada Stefan Tenetchi -strada Fantanei - 4 brațe

362,3

15.082,30

99

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Aron Cotruș - 4 brațe

332,5

13.841,75

100

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Octavian Goga - 4 brațe

305

12.696,94

101

Intersecție strada Andrei Șaguna -strada Dorobanților - 4 brațe

317,29

13.208,56

102

Intersecție Calea Bodrogului -Calea Pădurii - 4 brațe

353,27

14.706,39

103

Intersecție strada Dornei -strada Mucius Scaevola

44,7

1.860,83

104

Intersecție strada Mucius Scaevola - strada Preparandiei

53

2.206,35

105

Intersecție strada Grigore Alexandrescu - strada Cozia

60

2.497,76

106

Intersecție Strada Episcopiei - strada Mărășești

52,66

2.192,20

107

Intersecție strada Mărțișor - strada Ion Neculce

43

1.790,06

108

Intersecție strada Orient - strada Ion Budai Deleanu

40,3

1.677,66

109

Intersecție strada Târgului - strada Rodnei

38,05

1.584,00

110

Intersecție strada Târgului - strada Abatorului

37,65

1.567,34

111

Intersecție strada București - strada Petru Maior

35,4

1.473,68

112

Intersecție strada Petru Maior - strada Magurei

35,5

1.477,84

113

Intersecție strada Voinicilor - strada Renașterii

55

2.289,61

114

Intersecție strada Renașterii - Calea Radnei

62,05

2.583,10

115

Intersecție strada Lucian Blaga -strada Episcopiei

49

2.039,84

116

Intersecție strada Troiei - strada Radu de la Afumați

52,66

2.192,20

117

Intersecție strada Infanteriei - strada Cezar

52,66

2.192,20

118

Intersecție B-dul General Dragalina -strada Nicolae Bălcescu

52,66

2.192,20

119

Intersecție strada Ineului - strada Ion Neculce

166,5

6.931,28

120

Intersecție strada Ineului - B-dul. Iuliu Maniu

166,5

6.931,28

121

Intersecție strada Poetului - strada Cameliei

52,66

2.192,20

122

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Codrului

52,66

2.192,20

123

Intersecție strada Codrului - strada Bogdan Voievod

52,66

2.192,20

124

Intersecție strada Dunării - strada Bogdan Voievod

52,66

2.192,20

125

Intersecție strada Dunării - strada Stefan Tenețchi

220

9.158,45

126

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Fântânei

52,66

2.192,20

127

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - strada Făt Frumos

53,66

2.233,83

128

Intersecție Calea Aurel Vlaicu - CCIA

52,66

2.192,20

129

Intersecție sos. Centura - CCIA

52,66

2.192,20

130

Sens giratoriu Steagului- Flacăra

536

22.313,31

131

Sens giratoriu Cetății

232

9.658,00

132

Sens giratoriu DN7 KM 0+ 402

0

0

133

Sens giratoriu DN7 KM 0+ 800

112

4.662,48

134

Sens giratoriu DN7 KM 3+ 238

248

10.324,07

135

Sens giratoriu Piața Spitalului

750

31.221,98

136

Sens giratoriu Piața Arenei

410

17.068,02

137

Sens giratoriu Piața Podgoria

710

29.556,81

Dotări ale pistelor de biciclete

Cantitate buc./ml

1

Parapet ușor

1.915 ml

2

Indicatoare rutiere

1.220 buc

3

Bănci stradale

88 buc.

4

Rastele

88 buc.

5

Coșuri stradale

88 buc.

6

Compresoare

16 buc.

7

Corpuri de semafoare cu controlere

226 buc.

II. Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200

Micalaca zona 100-200

Cantitate mp/m/buc.

1

Carosabil

42.517 mp

2

Trotuar

7.665 mp

3

Canalizare pluvială:

 • - țeavă de 315 mm, 2.315,90 ml

 • - țeavă de 400 mm, 87 ml

 • - țeavă de 160 mm, 990,51 ml

4

Cămine

91 buc.

5

Guri de scurgere

137 buc.

6

Semne

122 buc.

7

Semne adiționale

54 buc.

8

Parcări

Din care:

1376 locuri de parcare, din care, 2 locuri pentru persoanele cu dizabilități

Str. Exterior adiacentă cu str. Caius Lepa bl. 102, 104, 106 Kaufland

120

Str. Bârzava adiacent Kaufland

23

Str. Imașului și str. Simion Popa în spatele bl. 2, 4

43

Aleea Zorelelor : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 121, 122 109

44 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Zorelelor : : zona dintre blocurile 120, 119, 188, 113, 112, 111, 110, 109

83

Acces din Str. Simfoniei, str. Mioriței, str. Săvârșin: zona dintre blocurile 202, 203, 205, 207, 210, 212, 213, 214, 216 și Cimitir Micalaca’

269

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 241, 242, 243, 244

90

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 187, 188, 189

42

Str. Simfoniei: în zona din spatele blocurilor 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

81

Acces din str. Abrud și str. Miorița, de la str. Caius Lepa până la str. Voinicilor în spatele blocurilor din str. Imașului: 122, 124, 125, 126, 164, 170, 189

412

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud și Aleea Cenad în spatele blocurilor 217-234

67

Acces din str. Semănătorilor, str. Abrud, str. Miorița în zona blocurilor 230, 251, 158, 159, 160, 161, 146, 147, 249                            ’

100

Micalaca zona 500-700

Cantitate mp/m/buc.

1

Carosabil

31.193 mp

2

Trotuar

5.373 mp

3

Canalizare pluvială:

 • - țeavă de 315 mm, 1.676,61 ml

 • - țeavă de 400 mm, 51,95 ml

 • - țeavă de 160 mm, 475,08 ml

4

Cămine

68 buc.

5

Guri de scurgere

104 buc.

6

Semne de circulație

119 buc.

7

Semne adiționale

64 buc.

8

Parcări Din care:

1098 locuri de parcare, din care, 47 locuri pentru persoanele cu dizabilități

Str. Zalău, bloc 505, 506, 507, 524, 525, 526

35 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Borsec, bloc 508, 509, 510

20 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Beiuș, bloc 601, 609

101 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Str. Tușnad, bloc 514-519

33 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Aleea Borsec, bloc 511-513, 520

29 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 545-547, Complex Orizont

28 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 545-547, Școala Gimnazială Caius Iacob

22 și 1 pentru persoane cu dizabilități

Str. Nucet, bloc 555-567

98 și 4 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 548-554

67 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 568

46 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 568-573

108 și 5 pentru persoane cu dizabilități

Str. Frăției, bloc 718-721

36 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 728-734

195 și 11 pentru persoane cu dizabilități

Str. Frăției, bloc 722-724

17 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Batiștei, bloc 727 -728

38 și 2 pentru persoane cu dizabilități

Str. Alba Iulia, bloc 501, 536, 537, 574-581

178 și 4 pentru persoane cu dizabilități

III. Branșamente utilități Bazin de înot de polo, str. Eugen Popa nr. 28

469.383,38 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 35469 din 27.05.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât au fost executate investiții la bunurile proprietate publică a Municipiului Arad prin ordonatorul principal de credite, acestea fiind realizate potrivit normelor legale în vigoare, este necesar cuprinderea lor în patrimoniul public al municipiului Arad.

De asemenea, se impune trecerea din proprietatea publică, în proprietatea privată a municipiului Arad a sistemului de emitere abonamente auto, deoarece nu deține caracteristicile bunurilor evidențiate cu titlu exemplificativ în Anexa nr. 4 la O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc dom eniul public al Municipiului Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr. 35470/27.05.2020

R A P O R T

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. 35469/27.05.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-investițiile efectuate la bunurile proprietate publică a Municipiului Arad prin ordonatorul principal de credite, acestea fiind realizate potrivit normelor legale în vigoare, este necesar ca acestea să fie preluate în patrimoniul public al municipiului Arad.

-necesitatea trecerii din proprietatea publică, în proprietatea privată a municipiului Arad a sistemului de emitere abonamente auto, deoarece nu deține caracteristicile bunurilor evidențiate cu titlu exemplificativ în Anexa nr. 4 la O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

-adresa UIP „Amenajare piste de biciclete în Municipiul Arad nr. 95991/2019” privind introducere în domeniul public al municipiului Arad a obiectivului menționat mai sus;

-adresa UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 100-200” nr. 31090/2020;

-adresa UIP „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată din municipiul Arad, Micalaca zona 500-700” nr. 33490/2020”;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 635/2019 privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere din proprietatea publică a acestuia în proprietatea publică a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 78/2020 privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Municipiului Arad a unui sistem de emitere abonamente auto;

 • - adresa Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice nr. 34031/2020 privind trecerea din proprietatea publică, în proprietatea privata a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto;

 • - art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

P R O P U N E M:

 • 1. completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei nr. 1, la proiectul de hotărâre.

 • 2. trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto, cu valoarea de 58.900 lei, deoarece:

A nu deține caracteristicile bunurilor evidențiate cu titlu exemplificativ în Anexa nr. 4 la O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

A sistemul de emitere abonamente auto este un bun mobil alcătuit din 5 desktopuri PC, 3 laptopuri și 8 imprimante laser, toate cu durată normală de funcționare expirată.

Director Executiv                  Ș ef Serviciu                    Consilier

Ștefan SZUCHANSZKI


Mihaela BALAȘ


Ruxanda MOTREA