Hotărârea nr. 245/2020

Hotărârea Nr.245 din 25-06-2020 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia Culturală Vernacular

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 245 din 25 iunie 2020 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 39952/17.06.2020,

Analizând raportul nr. 39953/17.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

În baza adresei Asociației Culturale Vernacular înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 39772/15.06.2020, ’

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular, în vederea protejării, conservării și punerii în siguranță a monumentului istoric - sera - aflată în incinta Castelului Mocsonyi, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Protocolul de colaborare.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 245/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PROTOCOL DE COLABORARE Încheiat astăzi_______________________________

 • I. PĂRȚILE

 • - MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de PROPRIETAR

și

 • - ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,

având                   cod                   fiscal,                   cont

IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, denumită în continuare PARTENER

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea părților în vederea protejării, conservării și punerii în siguranță a construcției - seră din incinta Castelului Mocsonyi, proprietate publică a Municipiului Arad, situat în comuna Bata, sat Bulci, nr. 1.

 • III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

ART. 1: Proprietarul are dreptul să inspecteze bunul supus lucrărilor de conservare și punere în siguranță și să verifice stadiul de realizare a lucrărilor.

ART. 2: Proprietarul se obligă:

 • - Să predea Asociației Culturale Vernacular, pe baza unui proces-verbal de predare-primire1, imobilul (teren aferent serei și sera) pentru perioada executării lucrărilor;

 • - să nu îl împiedice pe partener în acțiunile ce fac obiectul Protocolului;

 • - să îi pună la dispoziție orice informații, schițe, documente pe care le deține în vederea realizării obiectului Protocolului.

ART. 3: Asociația Culturală Vernacular are dreptul să folosească terenul aferent serei și sera exclusiv în vederea realizării obiectului Protocolului, ca un bun proprietar.

ART. 4: Asociația Culturală Vernacular se obligă:

 • a)  Să preia de la proprietar, pe baza unui proces-verbal de predare-primirei, imobilul (teren aferent serei și sera) în vederea îndeplinirii obiectului Protocolului;

 • b) Să execute lucrări de protejare, conservare și punere în siguranță a serei din incinta Castelului Mocsonyi, condiționat de menținerea aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acesteia;

 • c)  Să asigure personal calificat și specialiști/experți necesari în executarea lucrărilor specifice;

 • d) Să asigure resurse de natură financiară, tehnică, economică și de orice altă natură, în acțiunile de intervenție asupra serei cu obținerea în prealabil a tuturor avizelor și autorizațiilor necesare în numele și pentru Municipiul Arad;

 • e)  Să se consulte cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Arad - Direcția Patrimoniu și Arhitect-șef - înainte de începerea lucrărilor și ori de câte ori este necesar, comunicând acesteia, constant, acțiunile ce vor fi întreprinse;

 • f)  Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • g)  Să predea spațiul utilizat, împreună cu sera consolidată, cu titlu gratuit, fără despăgubiri și orice alte pretenții, la data încetării Protocolului pe bază de proces-verbal2.

 • IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

ART. 5: Prezentul protocol se încheie pe durata de un an, începând cu data de și până la data de, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional.

 • V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

ART. 6: Protocolul încetează prin:

 • a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) desființarea Asociației Culturale Vernacular;

 • c) nerealizarea obligațiilor asumate de către Proprietar sau Partener.

Prezentul protocol se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PROPRIETAR

Municipiul Arad prin P R I M A R Călin BIBARȚ


PARTENER Asociația Culturală Vernacular prin PREȘEDINTE Maria TăMĂȘAN

ARHITECT-ȘEF Radu DRĂGAN

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU

Mihaela BALAȘ

Notă:

- proces-verbal de predare-primire1 este Anexa 1 la Protocolul de colaborare iar

-proces-verbal de predare-primire2 este Anexa 2 la Protocolul de colaborare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Proces - Verbal de predare - primire nr.

 • - MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de predător

și

 • - ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,


având


cod


fiscal


cont


IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, în calitate de primitor

Având în vedere:

 • -  Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular;

 • -  Protocolul de colaborare nr./2020 încheiat în baza Hotărârii nr./2020;

-

Am procedat la predarea - primirea imobilului proprietate publică a Municipiului Arad -sera cu teren aferent din incinta Castelului Mocsonyi, astfel:

Prezentul proces verbal, este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Proces - Verbal de predare - primire nr.

- ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,


având


cod


fiscal


cont


IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, în calitate de predător Și

- MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de primitor

Având în vedere:

 • -  Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular;

 • -  Protocolul de colaborare nr./2020 încheiat în baza Hotărârii nr./2020;

Am procedat la predarea - primirea imobilului proprietate publică a Municipiului Arad -teren aferent serei și sera consolidată, cu titlu gratuit, tară despăgubiri și orice alte pretenții, din incinta CasteluluiMocsonyi, astfel:

Prezentul proces verbal, este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 216/17.06.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 39952/17.06.2020,

Analizând raportul nr. 39953/17.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

În baza adresei Asociației Culturale Vernacular înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 39772/15.06.2020,

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular, în vederea protejării, conservării și punerii în siguranță a monumentului istoric - sera - aflată în incinta Castelului Mocsonyi, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Protocolul de colaborare.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Red./Dact.B.M/R.M


Cod: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr.


2020 a Consiliului Local al

Municipiului Arad

PROTOCOL DE COLABORARE Încheiat astăzi_______________________________

 • I. PĂRȚILE

 • - MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de PROPRIETAR

și

 • - ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,

având                   cod                   fiscal,                   cont

IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, denumită în continuare PARTENER

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea părților în vederea protejării, conservării și punerii în siguranță a construcției - seră din incinta Castelului Mocsonyi, proprietate publică a Municipiului Arad, situat în comuna Bata, sat Bulci, nr. 1.

 • III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

ART. 1: Proprietarul are dreptul să inspecteze bunul supus lucrărilor de conservare și punere în siguranță și să verifice stadiul de realizare a lucrărilor.

ART. 2: Proprietarul se obligă:

 • - Să predea Asociației Culturale Vernacular, pe baza unui proces-verbal de predare-primire1, imobilul (teren aferent serei și sera) pentru perioada executării lucrărilor;

 • - să nu îl împiedice pe partener în acțiunile ce fac obiectul Protocolului;

 • - să îi pună la dispoziție orice informații, schițe, documente pe care le deține în vederea realizării obiectului Protocolului.

ART. 3: Asociația Culturală Vernacular are dreptul să folosească terenul aferent serei și sera exclusiv în vederea realizării obiectului Protocolului, ca un bun proprietar.

ART. 4: Asociația Culturală Vernacular se obligă:

 • h) Să preia de la proprietar, pe baza unui proces-verbal de predare-primirei, imobilul (teren aferent serei și sera) în vederea îndeplinirii obiectului Protocolului;

 • i)  Să execute lucrări de protejare, conservare și punere în siguranță a serei din incinta Castelului Mocsonyi, condiționat de menținerea aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acesteia;

 • j)  Să asigure personal calificat și specialiști/experți necesari în executarea lucrărilor specifice;

 • k) Să asigure resurse de natură financiară, tehnică, economică și de orice altă natură, în acțiunile de intervenție asupra serei cu obținerea în prealabil a tuturor avizelor și autorizațiilor necesare în numele și pentru Municipiul Arad;

 • l)  Să se consulte cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Arad - Direcția Patrimoniu și Arhitect-șef - înainte de începerea lucrărilor și ori de câte ori este necesar, comunicând acesteia, constant, acțiunile ce vor fi întreprinse;

 • m) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • n) Să predea spațiul utilizat, împreună cu sera consolidată, cu titlu gratuit, fără despăgubiri și orice alte pretenții, la data încetării Protocolului pe bază de proces-verbal2.

 • IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

ART. 5: Prezentul protocol se încheie pe durata de un an, începând cu data de și până la data de, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional.

 • V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

ART. 6: Protocolul încetează prin:

 • a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) desființarea Asociației Culturale Vernacular;

 • c) nerealizarea obligațiilor asumate de către Proprietar sau Partener.

Prezentul protocol se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PROPRIETAR

Municipiul Arad prin P R I M A R Călin BIBARȚ


PARTENER Asociația Culturală Vernacular prin PREȘEDINTE Maria TĂMĂȘAN

ARHITECT-ȘEF Radu DRĂGAN

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU

Mihaela BALAȘ

Notă:

- proces-verbal de predare-primire1 este Anexa 1 la Protocolul de colaborare iar

-proces-verbal de predare-primire2 este Anexa 2 la Protocolul de colaborare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Proces - Verbal de predare - primire nr.

 • - MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de predător

și

 • - ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,

având                   cod                   fiscal,                   cont

IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, în calitate de primitor

Având în vedere:

 • -  Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular;

 • -  Protocolul de colaborare nr./2020 încheiat în baza Hotărârii nr./2020;

-

Am procedat la predarea - primirea imobilului proprietate publică a Municipiului Arad -sera cu teren aferent din incinta Castelului Mocsonyi, astfel:

Prezentul proces verbal, este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

Proces - Verbal de predare - primire nr.

 • - ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR, cu sediul în sat Șofronea, nr. 257, jud. Arad,

având                   cod                   fiscal,                    cont

IBAN____________________________________________, reprezentată prin doamna Maria

TĂMĂȘAN, în calitate de PREȘEDINTE, în calitate de predător

Și

 • - MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, domnul Călin BIBARȚ, în calitate de primitor

Având în vedere:

 • -  Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular;

 • -  Protocolul de colaborare nr./2020 încheiat în baza Hotărârii nr./2020;

Am procedat la predarea - primirea imobilului proprietate publică a Municipiului Arad -teren aferent serei și sera consolidată, cu titlu gratuit, fără despăgubiri și orice alte pretenții, din incinta CasteluluiMocsonyi, astfel:

Prezentul proces verbal, este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 39952/17.06.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular ”, proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Imobilul Castel Mocsonyi, situat în comuna Bata, sat Bulci nr. 1, înscris în lista monumentelor istorice, a fost preluat în patrimoniul public al municipiului Arad prin Hotărârea nr. 102/2003 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad, ca secție externă de TBC a fostului Spital Clinic Municipal Arad, ce a funcționat în această locație până în anul 2011.

În prezent, întreg edificatul se află în stare avansată de degradare, necesitând intervenții de protejare, conservare și punere în siguranță, într-o primă etapă.

Asociația Culturală Vernacular s-a oferit să intervină prin acțiuni de protejare, conservare și punere în siguranță a serei din incinta Castelului Mocsonyi, fără cheltuieli efectuate de către autoritatea administrației publice locale.

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr.39953/17.06.2020

R A P O R T

Ansamblul Castelului Mocsonyi, în suprafață de 89.326 mp, situat în comuna Bata, sat Bulci nr. 1, înscris în lista monumentelor istorice, a fost preluat în patrimoniul public al municipiului Arad prin Hotărârea nr. 102/2003 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad, ca secție externă de TBC a fostului Spital Clinic Municipal Arad, ce a funcționat în această locație până în anul 2011.

În prezent, întreg edificatul se află în stare avansată de degradare, necesitând intervenții de protejare, conservare și punere în siguranță, într-o primă etapă.

Asociația Culturală Vernacular s-a oferit să intervină prin acțiuni de protejare, conservare și punere în siguranță a serei din incinta Castelului Mocsonyi, fără cheltuieli efectuate de către autoritatea administrației publice locale.

Față de cele de mai sus:

P R O P U N E M:

Aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular, în vederea protejării, conservării și punerii în siguranță a monumentului istoric - seră - aflată în incinta Castelului Mocsonyi, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv

Ș ef Serviciu

Mihaela BALAȘ


Consilier

Ruxanda MOTREA


Ștefan SZUCHANSZKI