Hotărârea nr. 244/2020

Hotărârea Nr.244 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreţinere, functionare şi exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 244 din 25 iunie 2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37345/04.06.2020,

Analizând raportul nr. 37346/04.06.2020 al Comisiei pentru întocmirea documentației specifice în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, strada Eugen Popa nr. 28, unui operator economic în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. l), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu

modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1: Se deleagă serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad.

ART. 2: Se aprobă Contractul de concesiune a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Bazinului de înot de polo, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3: Se aprobă anexele 1 - 4, care fac parte integrantă din contractul de concesiune la care se face referire la art. 2, după cum urmează:

Anexa 1. - Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

Anexa 2. - Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

Anexa 3. - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului concesionat;

Anexa 4. - Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor concesionate.

ART. 4: (1) Predarea bunurilor aferente funcționării serviciul de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo se asigură de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului și de către reprezentații operatorului căruia i-a fost delegat serviciul public.

 • (2) Predarea bunurilor va fi consemnată într-un proces verbal de predare - primire de către membrii celor două comisii.

ART. 5: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze contractul prevăzut la art. 2.

ART. 6: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 244/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE CONCESIUNE

a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL I. Părțile contractante

Între MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bdul Revoluției nr. 75, telefon/fax 0257281850, cod fiscal/cod unic de înregistrare 28631478, cont nr. 24TREZ021502205X023130, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț, având funcția Primar, în calitate de Beneficiar (concedent),

și SC RECONS SA ARAD, cu sediul în Arad, Bdul luliu Maniu FN, telefon/fax ..................,

număr de înregistrare Registrul Comerțului...................., cod fiscal/cod unic de înregistrare

................, cont nr..................... deschis la ...................., reprezentat prin ................., având funcția de......................., în calitate de operator (concesionar) de servicii publice, s-a încheiat

prezentul contract de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului de concesiune constă în dreptul și obligația de a presta serviciul/activitățile referitoare la întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților în aria administrativ-teritorială a municipiului Arad.

Art. 2

Obiectivele concedentului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

Art. 3

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații beneficiarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, operatorul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • b) bunuri de preluare - sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea operatorului.

CAPITOLUL III. Dispoziții generale

Art. 4

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului/activităților;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAPITOLUL IV. Durata contractului

Art. 5

Durata contractului de concesiune este de 5 ani, începând cu data semnării acestuia.

Art. 6

În cazul în care interesul național sau local o impune, contractul de concesiune poate fi denunțat unilateral de către concedent înainte de împlinirea termenului de 5 ani.

CAPITOLUL V. Redevența

Art. 7

 • (1) Pentru atribuirea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

 • (2) Redevența reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad.

 • (3) Nivelul redevenței este de 1 % din veniturile înregistrate de operator și se achită în lei.

 • (4) Plata redevenței se va achita trimestrial, pana la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • (5) Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale.

 • (6) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

 • (7) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul majorărilor (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (8) Cumularea majorărilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL VI. Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 8

Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct și în exclusivitate baza sportivă;

 • b) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul concesionat, cu respectarea Regulamentului serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo;

 • c) să inițieze modificări sau completări menite să îmbunătățească serviciile publice preluate în concesiune;

 • d) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate;

 • e) să-și recupereze bunurile proprii la expirarea contractului;

 • f) să perfecționeze în timp activitatea de administrare.

Drepturile concedentului

Art. 9

Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c)  să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii.

 • e) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • f) să notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) să modifice unilateral clauzele contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, cu notificarea prealabilă a operatorului;

 • h) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării.

CAPITOLUL VII. Obligațiile părților

Obligațiile concesionarului

Art. 10

Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să respecte obligațiile contractuale asumate;

 • b) să recepționeze, pe baza de proces verbal bunurile mobile și imobile ce fac obiectul concesiunii, în termen de 45 zile de la semnarea contractului;

 • c) să instaleze panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind modul de utilizare a bazei sportive și orice informație considerată relevantă pentru beneficiarii serviciului prestat;

 • d) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul și la data care urmează a fi stabilite prin contractul de concesiune;

 • e) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, operatorul este obligat să restituie autorității publice locale bunurile de retur, inclusiv investițiile (dacă este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • f) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract.

 • g) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate;

 • h) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

 • i) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile legii;

 • j) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în caietul de sarcini;

 • k) să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;

 • l) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • m) să presteze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • n) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

 • o) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

 • p) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, să nu fie afectată capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

r) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care operatorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate operatorului;

s) să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

ș) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

t) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

ț) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

u) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • v) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • x) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

y) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

z) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

Obligațiile concedentului

Art. 11

Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să își asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • c) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • d) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • e) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • f) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori;

 • h) asigurarea iluminatului public în parcarea din incinta bazei sportive.

CAPITOLUL VIII. Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 12

Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de concesiune și include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Art. 13

Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat se face de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 14

Aplicarea de către operator a prețurilor, tarifelor și taxelor astfel aprobate este obligatorie.

CAPITOLUL IX. Încetarea și rezilierea contractului de concesiune

Art. 15

Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilită prin contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul reorganizării judiciare a concesionarului;

 • f) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Art. 16

Prezentul contract de concesiune se reziliază în următoarele situații:

 • a) operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțelor economico-financiare asumate;

 • b) când cumularea penalităților atinge nivelul sumei echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență;

 • c) operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

CAPITOLUL X. Modificarea contractului

Art. 17

 • a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite de Strategia autorității administrației publice locale privind administrarea domeniului public și privat al localității, strategie aprobată de direcția de sănătate și de agenția de protecție a mediului.

 • b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deținătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.

 • c) În cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor.

CAPITOLUL XI. Forța majoră

Art. 18

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XII. Litigii

Art. 19

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIII. Alte clauze

Art. 20

Controlul executării serviciului

Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice.

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două) exemplare originale pentru fiecare parte.

CONCEDENT


CONCESIONAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii, prin concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, către SC Recons SA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28.

 • 1.2. Prezentul Caiet de sarcini se va constitui în anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din municipiul Arad.

 • 1.3. În prezentul caiet de sarcini următorii termeni sau abrevieri au înțelesul de mai jos:

 • a) delegarea gestiunii unui serviciu public - acțiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, furnizarea și prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor publice a cărei răspundere o are;

 • b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile publice, în condițiile legii;

 • c) sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu public, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

 • d) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public național;

 • e) domeniul privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalitățile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONCESIUNII

 • 2.1. Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • 2.2. Prin sistemul de administrare a bazei sportive se înțelege totalitatea măsurilor și mijloacelor ce trebuie aplicate pentru a obține o exploatare eficientă a acesteia.

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE CARE STAU LA BAZA CONCESIONĂRII

 • 3.1. Obiective de exploatare

 • 3.1.1. Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo, serviciu care face obiectul concesiunii, sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

 • 3.2. Obiective de ordin economic

 • 3.2.1. Serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo va urmări să realizeze un randament maxim din exploatarea bazei sportive în sensul reducerii situațiilor de neplată a accesului în incintă, reducerii cheltuielilor cu utilitățile, diversificării serviciilor oferite publicului, cu consecința creșterii eficienței activității concesionate.

CAPITOLUL IV - CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ÎNTREȚINERE, FUNCȚIONARE ȘI EXPLOATARE BAZIN DE ÎNOT DE POLO DIN MUNICIPIUL ARAD

 • 4.1. Condiții tehnice

 • 4.1.1. În vederea exploatării și administrării Bazinului de înot de polo, operatorul va respecta Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo și va asigura desfășurarea acestei activități direct în regim de continuitate și permanență. În acest sens operatorul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul contractului.

 • 4.1.2. Condițiile minime generale de exploatare a serviciului care vor fi asigurate de operator sunt următoarele:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor tehnologice;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta imobilului în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect plăcut și salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția, dezifencția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrise și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor prin supravegherea permanentă a zonelor;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de înot de polo;

 • j) predarea obiectelor găsite în incinta Bazinului de înot de polo către proprietar prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură;

 • k) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • l) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

 • m) respectarea de către angajați a normelor de sănătate și securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primate.

 • 4.2. Condiții financiare

 • 4.2.1. În funcție de propunerea operatorului vor putea exista următoarele forme de încasare a taxei/tarifului/prețului:

 • POS

 • în numerar

 • anticipat: online

 • 4.2.2. Indiferent de forma de încasare aleasă de operator, în vederea protejării utilizatorilor, se vor respecta următoarele principii:

>     metoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 2 minute;

 • >     mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie ușor de utilizat/înțeles pentru toate categoriile de utilizatori.

 • 4.2.3. Operatorul serviciului va încasa de la utilizatori, în conformitate cu forma de încasare aleasă, contravaloarea prestației efectuate pentru activitatea aferentă administrării și exploatării bazei sportive sub forma unei taxe/tarif/preț.

 • 4.2.4. Operatorul serviciului va vira trimestrial către concedent redevența datorată și stabilită în baza contractului de concesiune.

 • 4.2.5.  Operatorul are obligația de a prezenta autorității publice executive - Primarul Municipiului Arad, în scris, solicitările de ajustare a taxelor/tarifelor/prețurilor cu cel putin 90 zile înainte de data de la care se dorește aplicarea acestora.

 • 4.2.6. În situații excepționale, temeinic justificate, operatorul sau autoritatea publică poate solicita, pe parcursul anului modificări ale taxelor/tarifelor/prețurilor, conform metodologiei de fundamentare a nivelului taxelor/tarifelor/prețurilor propusă de operator, precum și cea de aprobare a acestora, de către consiliul local. Aceste situații excepționale se referă la:

 • >     introducerea unor tehnologii noi care conduc la scăderea costurilor și implicit a taxelor/tarifelor/prețurilor pentru serviciile ce urmează a fi prestate,

sau

 • >     introducerea unor tehnologii noi care asigură modificarea substanțială a calității serviciilor prestate, dovedită cu calcule și studii specifice.

 • 4.2.7. În situațiile prevăzute la pct. 4.2.6. tarifele modificate se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat modificarea.

CAPITOLUL V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile și obligațiile autorității publice locale:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c)  să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii.

 • e) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • f) să notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) nu are dreptul să modifice unilateral clauzele contractului, decât cu notificarea prealabilă a operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • h) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării;

 • i) asigurarea iluminatului public în parcarea din incinta bazei sportive.

 • 5.2. Drepturile și obligațiile operatorului:

 • a) să respecte obligațiile contractuale asumate;

 • b) să recepționeze, pe baza de proces verbal bunurile mobile și imobile ce fac obiectul concesiunii, în termen de 45 zile de la semnarea contractului;

 • c) să exploateze în mod direct și în exclusivitate baza sportivă;

 • d) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul concesionat, cu respectarea Regulamentului serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo;

 • e) să inițieze modificări sau completări menite să îmbunătățească serviciile publice preluate în concesiune;

 • f) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate;

 • g) să-și recupereze bunurile proprii la expirarea contractului;

 • h) să perfecționeze în timp activitatea de administrare;

 • i) să instaleze panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind modul de utilizare a bazei sportive și orice informație considerată relevantă pentru beneficiarii serviciului prestat;

 • j) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul și data care urmează a fi stabilite prin contractul de concesiune;

 • k) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, operatorul este obligat să restituie autorității publice locale bunurile de retur, inclusiv investițiile (dacă este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • l) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract.

 • 5.3. Obligații speciale pentru personalul care asigură supravegherea și intervenția în cazurile deosebite

În completarea obligațiilor descrise la punctul 2 personalul care asigură supravegherea și intervenția în cazurile deosebite are următoarele drepturi și obligații specifice:

 • a)     patrularea cu scop preventiv în zonele de înot și unde se desfășoară activități organizate, precum și în zona dușurilor ;

 • b)     asigurarea permanenței pe timpul programului la posturile de observare;

 • c)     deplasarea la locul accidentului și căutarea persoanelor dispărute în apă;

 • d)     aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, scoaterea victimei din mediul periculos și acordarea primului ajutor medical în caz de accident;

 • e)     transportarea și predarea acesteia pentru a fi preluată de personalul medical de specialitate.

CAPITOLUL VI - SARCINILE AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE ȘI ALE OPERATORULUI ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR

 • 6.1. Finanțarea investițiilor pe domeniul public se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 6.2. Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de administrare și exploatare a bazei sportive se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile legale.

 • 6.3. Investițiile de pe domeniul public care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca, la încetarea contractului, acestea să fie transferate în patrimoniul municipiului Arad.

CAPITOLUL VII - CLAUZE FINACIARE SI DE ASIGURĂRI

 • 7.1. Investițiile menționate la Capitolul VI se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • 7.2. Operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul propriu conform legislației în vigoare privind asigurările.

CAPITOLUL VIII - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATORI ÎN DERULAREA CONCESIUNII

 • 8.1. Bunurile din patrimoniul public și privat se preiau pe bază de proces - verbal de predare -preluare.

 • 8.2. Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul - verbal de predare-primire.

 • 8.3. Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului.

 • 8.4. Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la data de 31 decembrie, menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității publice locale.

 • 8.5. În contractul de delegare a gestiunii vor fi precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii, respectiv:

 • a) bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini autorității publice locale, la expirarea contractului. Acestea sunt constituite din totalitatea bunurilor mobile și imobile care alcătuiesc baza sportivă. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării gestiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini.

 • b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni autorității publice locale, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut operatorului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea operatorului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut operatorului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

 • 8.6. La incetarea contractului de concesiune operatorul va încheia cu autoritatea publică locală un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare asupra cărora concendentul și-a manifestat intenția de a le dobândi.

CAPITOLUL IX - DURATA CONCESIUNII

 • 9.1. Durata pentru care se concesionează serviciile publice de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo este de 5 ani.

 • 9.2. Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea în tot sau în parte a serviciului public de administrare și exploatare a Bazinului de înot de polo din municipiul Arad.

CAPITOLUL X - REDEVENȚA

 • 10.1. Pentru delegarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

 • 10.2. Redevența reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul întreținerii, funcționării și exploatării Bazinului de înot de polo.

 • 10.3. Redevența anuală reprezintă suma datorată de către concesionar concedentului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad. Redevența anuală este de 1% din veniturile înregistrate de operator și se achită în lei.

 • 10.4. Redevența va fi calculată și se va plăti trimestrial până la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • 10.5. Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

 • 10.6. Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul majorărilor (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • 10.7. Cumularea majorărilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL XI - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • 11.1. Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea publică locală;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră a obiectului concesiunii sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) alte cauze convenite de părți fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

 • a) creșterea numărului de utilizatori;

 • b) reducerea costurilor de exploatare și întreținere;

 • c) asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;

 • d) siguranță în exploatare;

 • e) monitorizarea activității Bazinului de înot de polo.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 2 la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

R E G U L A M E N T U L

Serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo, situat în Arad, str.

Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL I. NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII

ART. 1

Imobilul Bazinul de înot de polo este ansamblul alcătuit din teren, în suprafață de 16.806 mp, construcții, instalații și dotări aferente, situat în Municipiul Arad, pe str. Eugen Popa nr. 28, și este înscris în CF nr. 321188 Arad, cu nr. cad. 321188.

ART. 2

 • (1) Imobilul Bazinul de înot de polo este proprietatea publică a Municipiului Arad și se află în prezent în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând ca autoritatea publică locală să încredințeze, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului precum și administrarea și exploatarea infrastructurii necesare realizării serviciului, în condițiile legii.

 • (2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în imobilul menționat la art.1 aparține operatorului.

ART. 3

 • (1) Operatorul va răspunde de functionarea, întreținerea și exploatarea imobilului și de toate activitățile ce se desfășoară în interiorul imobilului, de programul cu inițierile, de programul cu publicul, de buna desfășurare a activităților. Va răspunde pentru persoanele care accesează bazinul, de eventualele daune produse de acestea și va prelua în administrare, conform contractului de concesiune, toate facilitățile, dotările, precum și alte bunuri necesare desfășurării activității.

 • (2) Operatorul va respecta instrucțiunile de funcționare, întreținere și exploatare puse la dispoziție de către proprietar - Municipiul Arad.

 • (3) Beneficiar al activităților organizate în cadrul imobilului este orice persoană fizică sau juridică căreia operatorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare în baza unui contract, abonament, legitimație, bilet, etc.

 • (4) Lucrări de întreținere: lucrările care se execută periodic, de către titularul dreptului de administrare, în scopul menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente bazinului de înot.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE

ART. 4

 • (1) Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre Municipiul Arad, prin operator, și beneficiarii activităților organizate în cadrul bazinului de înot cu privire la utilizarea acestuia, drepturile, obligațiile și răspunderile părților, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților pentru care a fost realizat obiectivul.

 • (2) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • (3) Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

 • (4) Orice persoană fizică sau juridică poate fi beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo dacă operatorul economic i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, bilet, legitimație, invitație, etc.

 • (5) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite printr-un regulament precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazin de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr. 69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor regulamentului aprobat, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazinul de înot de polo.

 • (6) Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități instituțional-administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare din municipiul Arad;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru veteranii și rezerviștii militari și civili, care au dobândit o invaliditate ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operațiuni militare;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru elevii care au obținut medalii la faza națională la olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline școlare în anul în curs și anul anterior;

 • - ore de educație fizică și sport desfășurate în baza protocoalelor desfășurate cu unitățile școlare din municipiul Arad.

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin, pe bază de bilete și abonamente pentru inițiere și practicarea de activități specific de înot.

ART. 5

Prevederile prezentului Regulament se aplică părților contractuale și colaboratorilor acestora, precum și beneficiarilor activităților organizate în cadrul bazinului de înot de polo.

ART. 6

 • (1) Accesul în incinta bazinului de inot se va face pe baza programului prevazut in Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de inot. Consiliul Local al Municipiului Arad și Primăria Municipiului Arad pot organiza competiții sportive de înot care se pot desfășura și în afara programului stabilit la art. 6 alin. (1). Accesul publicului în timpul competițiilor organizate de către Consiliul Local al Municipiului Arad și Primăria Municipiului Arad se va face contra cost si va fi permis în limita locurilor disponibile.

 • (2) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă vor utiliza bazinul de înot și alte dotări conform programărilor afișate la intrare. Operatorul își rezervă dreptul modificării programelor, în funcție de calendarul competițional, cu avizul prealabil al autorității administrației publice locale și cu informarea prealabilă a publicului.

 • (3) Intrarea în bazin se face pe baza:

 • a) tabelelor, vizate de conducerea unităților de învățământ, în cazul orelor de înot didactic;

 • b) documentelor menționate în contractele încheiate între operator și persoanele juridice;

 • c) legitimațiilor sau tabelelor în cazul cluburilor/asociațiilor sportive care au contracte cu operatorul;

 • d) biletelor de intrare sau abonamentelor;

 • (4) Variantele de legitimații, bilete, abonamente și contracte de închiriere care asigură accesul la baza sportivă sunt realizate de operator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (5) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.

 • (6) însoțitorii beneficiarilor au acces numai în spațiul de așteptare și la grupul sanitar unisex, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 14 ani) carora le este permis accesul și la vestiare.

 • (7) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate față de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

 • (8) Este interzis accesul în ținuta de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării activității sportive, dușuri sau alte spații marcate în acest sens.

 • (9) Beneficiarii sunt obligați să folosească dușurile înainte de intrarea în apă cu excepția însoțitorilor definiți la alin. 6).

 • (10) Beneficiarii sunt obligați să păstreze curățenia și ordinea în incinta bazinului de înot.

 • (11) Este interzis accesul minorilor (cu vârsta de până la 14 ani) neinsotiți sau nesupravegheați în bazin. Vor răspunde de copii însoțitorii, antrenorii sau instructorii.

 • (12) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă sunt obligați sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.

 • (13) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere.

 • (14) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.

ART. 7

 • (1) Operatorul va afișa Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo, astfel încât beneficiarii să cunoască serviciile oferite, tarifele și drepturile și obligațiile atât a utilizatorilor, cât și a operatorului.

 • (2) Înaintea intrării în apă, beneficiarii sunt obligați să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. În bazin se va folosi numai echipament adecvat și acceptat de normele și reglementările în vigoare.

 • (3) Înaintea intrării în bazin, toți beneficiarii sunt obligați să prezinte adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că sunt apți pentru practicarea înotului, precum și că nu suferă de dermatite, dermatoze, plăgi deschise sau orice alte boli transmisibile.

ART. 8

Operatorul este obligat să afișeze modificările programului zilnic de funcționare cu minim 48 ore înainte de orice modificare a programului.

ART. 9

Operatorul poate asigura contra cost cu instructori și antrenori proprii cursuri de învățare sau de perfecționare a înotului. Pentru orele de înot didactic, grupurile de elevi vor fi însoțite de reprezentantul unității de învățământ. Pentru asigurarea de personal în acest sens, operatorul va fi înștiințat cu cel puțin o săptămână înainte, astfel încât să se poată mobiliza și organiza în acest sens.

ART. 10

Operatorul exercita dreptul de supraveghere și răspunde de toate activitățile desfășurate în incinta bazinului de inot.

ART. 11

Este interzis fumatul în incinta bazei, cu excepția locurilor special amenajate.

ART. 12

 • (1) Operatorul eliberează legitimațiile și abonamentele și poate încheia contracte de închiriere cu beneficiarii activităților derulate în bazin (antrenori/instructori autorizați).

 • (2) În repartizarea orelor și culoarelor, prioritate absolută au competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive, asociațiile și cluburile care solicită, vor primi ore în funcție de spațiul de timp rămas disponibil.

 • (3) Operatorul se obligă să reprogameze în compensare orele neefectuate de beneficiarii activităților din cauza modificărilor de program.

ART. 13

 • (1) Operatorul raspunde de realizarea la timp si in conditii de performanta a lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de inot de polo (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

 • (2) Operatorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare.

 • (3) Operatorul verifică și urmărește corectitudinea facturilor de plată a energiei electrice, apă-canal, gaze și termoficare și raspunde de achitarea în termenele legale a respectivelor facturi.

 • (4) În cazul în care instalațiile de utilitate publică necesită reparații capitale, operatorul va informa imediat autoritatea administrației publice locale în vederea luării măsurilor necesare.

 • (5) Intervențiile de intreținere sau reparații curente pe care operatorul este obligat să le realizeze asupra instalațiilor de utilitate publică din incinta Bazinului de înot de polo se vor face numai de către personal specializat i autorizat, si cat este in garantie, cu societatile care au efectuat montajul.

 • (6) Se interzice:

 • a) degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publică (instalații de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și termică);

 • b) accesul și manevrarea instalațiilor din clădirea aferentă acestora de către persoane neautorizate;

 • c) accesul în zona de siguranță a punctului de măsurare gaze naturale, precum și a punctului de măsurare energie electrică din incinta Bazinului de înot de polo a persoanelor neautorizate.

ART. 14

 • (1) Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro - horticole.

 • (2) Operatorul va asigura toate resursele materiale și umane în vederea realizării lucrărilor de întreținere a amenajărilor dendro-horticole din incinta Bazinului de înot de polo.

ART.15

Se interzice:

 • a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbuști, flori, prin rupere, călcare, tăiere, scoatere din rădăcini, etc.;

 • b) organizarea de corturi pe spațiile verzi din incinta Bazinului de înot de polo;

 • c) organizarea focului deschis;

 • d) accesul în incinta bazinului de înot a persoanelor însoțite de animale de companie;

 • e) furajarea și pășunatul animalelor pe spațiile verzi din incinta bazinului de inot;

 • f) cosirea fără autorizație a gazonului din incinta bazinului de înot;

 • g) imprăștierea oricăror substanțe chimice sau de altă natură care ar putea distruge sau deteriora solul și amenajarile dendro-horticole.

ART.16

 • (1) Operatorul va asigura dotarea Bazinului de înot de polo cu un număr suficient de coșuri și pubele de gunoi.

 • (2) Operatorul are obligația ca, în incinta Bazinului de înot de polo să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea și menținerea condițiilor de igienă cerute de reglementările legale în vigoare, prin întreținere și înlocuirea, atunci când este necesar, a coșurilor și pubelelor de gunoi, prin efectuarea în permanența a curățeniei clădirilor în care își desfășoară activitatea, a locurilor de depozitare și de desfacere a mărfurilor, a bazinelor de înot, a terenului, a spațiilor verzi și aleilor pietonale, și prin efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, ori de câte ori este necesar.

ART.17

În vederea asigurării lucrărilor de colectare și transport al deșeurilor strânse din incinta Bazinului de înot de polo, operatorul va încheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.

ART. 18

 • (1) Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa în afara orelor de acces a publicului în incinta bazinului.

 • (2) Aceste operațiuni vor fi efectuate doar de către operatori autorizați de Direcția de Sănătate Publică Arad.

 • (3) Deratizarea, dezinfecția și dezinsecția se vor efectua conform normelor aprobate de către autoritatea administrației publice locale și prevederilor legale în materie.

 • (4) Produsele utilizate în activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană și de către Agenția de Protecție a Mediului.

 • (5) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natura patrimoniului Bazinului de inot de polo.

 • (6) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului Bazinului de inot de polo, acest fapt va fi menționat pe bonul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului, precum si autoritatii administratiei publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, sănătatea oamenilor și protejarea mediului înconjurător.

ART. 19

Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in incinta Bazinului de inot de polo.

ART. 20

Operatorul are obligația de a obține avizul sanitar, potrivit legii și sa angajeze personalul corespunzător pentru buna desfășurare a activității de exploatare și întreținere a bazei sportive.

CAPITOLUL III. TARIFE ȘI MODUL DE PLATĂ

ART. 21

Tarifele practicate și modul de plată se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo.

CAPITOLUL IV. SANCȚIUNI

ART. 22

Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:

 • - la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;

 • - sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazinului de inot;

 • - la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde operatorul, prin antrenorii și instructorii desemnați de acesta.

ART. 23

 • (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

 • (2) Personalul de deservire și pază a bazinului va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate.

ART. 24

Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE

ART. 25

Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor operatorului, în vederea funcționării bazinului de inot sunt asigurate de catre acesta din veniturile proprii obtinute din vanzarea bileletor, si/sau a abonamentelor si in completare:

 • - din orice alte surse constituite în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • - resurse financiare alocate din bugetul local.

ART. 26

Finanțarea lucrărilor de investiții ale bazinului de inot de polo este asigurată astfel:

 • a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

 • f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

ART. 27 Operatorul va urmări comportarea in exploatare a imobilului pe perioada de garanție si va aduce la cunostinta autorității administrației publice locale orice defecte aparute in perioada de garantie.

ART. 28 Evidenta financiar contabila se va tine potrivit legislației in vigoare.

ART. 29 Exercitarea atribuțiilor de audit public intern se realizează prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 30 Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica și legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa la Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZINULUI DE ÎNOT DE POLO

Prezentul Regulament stabilește funcționarea, întreținerea, exploatarea, modul de organizare a activității bazinului de înot de polo precum și raporturile dintre operator și beneficiarii activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo privind utilizarea bazei sportive, drepturile și obligațiile părților, interdicțiile și sancțiunile ce îi pot fi aplicate beneficiarului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activității sportive, didactice și educative pentru care a fost realizat Bazinul de înot de polo.

 • I. Dispoziții generale

Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică operatorului, personalului de deservire și pază și beneficiarilor.

Art. 2 (1) Bazinul de înot de polo funcționează cu sediul în municipiul Arad, str. Eugen Popa, nr. 28

(2) Bazinul de înot de polo este alcătuit din teren (spatii verzi + parcare), construcții (două bazine), instalații și dotări aferente, care intră în componența sa.

Art. 3 (1) Bazinul de înot de polo este proprietatea Municipiului Arad și se află în administrarea S.C. RECONS S.A., denumit ”operator”.

 • (2) Operatorul răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în cadrul bazei sportive și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente Bazinul de înot de polo.

 • (3) Bazinul de înot de polo este finanțat din:

 • a) alocații de la bugetul local pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială;

 • b) venituri proprii ce sunt obținute din aplicarea tarifelor și care se vor înregistra ca venituri ale operatorului;

 • c) alte surse în condițiile legii (venituri din donații și sponsorizări - cu respectarea destinației precizate în contractele de donații și sponsorizări).

Art. 4 Resursele financiare ale Bazinului de înot de polo sunt administrate prin intermediul S.C. RECONS S.A., Biroul Financiar-Contabilitate și administrația Bazinului de înot de polo.

Art. 5 (1) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

(2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în incinta Bazinului de înot de polo aparține operatorului.

Art. 6 Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber și dezvoltarea armonioasă a utilizatorilor, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

Art. 7 (1) Beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinul de înot de polo este orice persoană fizică sau juridică căreia operatorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, legitimație, bilet, invitație, voucher etc.

 • (2) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament, precum și acceptarea condițiilor tehnico-materiale existente la Bazinul de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui „Contract/Protocol de colaborare” și a unei declarații privind acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament, precum și acceptarea condițiilor tehnico-materiale existente la Bazinul de înot de polo.

 • (3) Pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo, de către beneficiari, operatorul își rezervă dreptul de a limita sau interzice accesul în incinta Bazinului de înot de polo.

Art. 8 Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo Arad sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități instituțional administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare / instituții publice / ONG-uri.

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin pe bază de bilete și abonamente.

 • II. Programul de funcționare al Bazinului de înot de polo este prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.

 • III. Tarifele practicate pentru accesul publicului în Bazinul de înot de polo sunt prevăzute în ANEXA 2 la prezentul Regulament.

 • IV. Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activități specifice

 • A) Obligațiile operatorului

Art. 9 Operatorul este obligat să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile specializate, astfel:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta Bazinului de înot de polo, se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi se va realiza astfel încât să îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

 • - aplicarea de măsuri pentru combaterea poluării apei, solului și a aerului;

 • - asigurarea condițiilor pentru desfășurarea acțiunilor sportive, prin întreținerea în stare bună de funcționare a utilităților din incinta Bazinului de înot de polo;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrisă și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor, zona va fi supravegheată permanent;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de polo;

 • j) personalul din incinta Bazinului de înot de polo nu își asumă răspunderea pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate în cabinele de la vestiar sau în orice loc din incinta Bazinului de înot de polo.

 • k) obiectele găsite se predau personalului din cadrul Bazinului de înot de polo care au ca obligație ca predarea bunului găsit către proprietar să se facă prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură.

 • l) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo este dator să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • m) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo are obligația să se conformeze tuturor procedurilor din fișa postului;

 • n) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo are obligația să respecte normele de securitatea muncii și în domeniul situațiilor de urgență și să respecte indicațiile primite.

 • B) Obligațiile Beneficiarilor

Art. 10 (1) Persoanele care folosesc spațiile Bazinului de înot de polo au următoarele obligații:

 • a) să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat, în prealabil, contravaloarea abonamentului corespunzător/biletului; să prezinte obligatoriu abonamentul/legitimația de acces, biletul etc;

 • b) să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo (afișat la intrarea în incintă). Persoanele care încalcă prezentul Regulament vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, li se va interzice accesul în incinta complexului, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate. La producerea de pagube sau exploatare defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă/producerea de distrugeri dotărilor bazinului/ echipamentelor/ spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • c) să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta Bazinului de înot de polo;

 • d) să posede și să utilizeze echipament adecvat activităților de natație: slip, cască de protecție capilară, ochelari de înot; Intrarea în bazin se face numai cu ținută obligatorie: costum de baie, ochelari de înot și cască. Toți utilizatorii bazinului trebuie să poarte costum de baie și cască. Nu este permis înotul cu haine de stradă. Haine precum pantalonii %, pantalonii de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate costum de baie. Adulții și copii cu probleme de incontinență sunt obligați să poarte scutece absorbante speciale, dublate cu materiale speciale care să le asigure etanșeitatea și impermeabilitatea.

 • e) să treacă la echipamentul descris mai sus, imediat după intrarea în incinta Bazinului de înot de polo, depunând ținuta (hainele, încălțămintea) de stradă și celelalte obiecte personale (ce exced echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare; înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure de faptul că vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa;

 • f) înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează:

 • 1. utilizare toalete;

 • 2. spălare la duș, după folosirea dușului utilizatorul are obligația de a închide robinetul;

 • 3. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;

 • 4. accesul în bazin se face pe scări;

 • g) să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării Bazinului de înot de polo;

 • h) în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu partea dreaptă a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);

 • i) după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:

 • • deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri;

 • • spălarea la duș, cu săpun/gel de duș; după folosirea dușului utilizatorul are obligația de a închide robinetul;

 • • deplasarea cu papuci, până la vestiare;

 • j) să își schimbe (doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor) echipamentul sportiv și de protecție cu ținuta (hainele și încălțămintea) de stradă ce au fost depuse în vestiarul corespunzător cheii/brățării atribuite la intrarea în incinta Bazinului de înot de polo;

 • k) să predea cheia/brățara de la vestiar la ieșirea din incinta Bazinului de înot de polo;

 • l) să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor trebui să suporte, integral, paguba produsă;

 • m) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Bazinului de înot de polo, care nu îi aparține (astfel încât pierzătorul să îl poată recupera, pe baza unei solicitări, însoțită de o descriere cât mai exactă);

 • n) la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului.

 • (2) Deplasările cu papucii uzi se vor face cu atenție maximă, în vederea evitării alunecării și căderii.

 • (3) În situațiile în care copilul ce urmează a avea curs de înot este însoțit de un părinte de sex opus, se va utiliza vestiarul corespunzător sexului copilului;

 • (4) Este interzisă intrarea domnilor/ băieților în vestiarul fetelor, precum și accesul doamnelor/ fetelor în vestiarul bărbaților, cu excepția situației prevăzute la punctul 3.

 • (5) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

 • (6) Adoptarea unei ținute decente la duș este obligatorie, precum și în vestiar. Beneficiarii se schimbă de haine în spațiile din vestiarele special amenajate în acest sens.

 • C) Obligațiile referenților și experților sportivi (personal de specialitate):

 • a) Referenții/experții sportivi au obligația de a-și instrui cursanții în utilizarea dotării Bazinului de înot de polo și în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească, să nu acceseze blocstarturile, să nu se joace cu mingea în jurul bazinului și în a avea un comportament civilizat în tot complexul, pe toată perioada antrenamentului.

 • b) Referenții/experții sportivi sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune provocată Bazinului de înot de polo. Pentru evitarea acestor evenimente și situații neplăcute, antrenorii și instructorii trebuie să ia, din timp, toate măsurile necesare pentru a preveni absolut orice problemă care ar putea provoca neajunsuri copiilor, secțiilor/cluburilor din care fac parte, părinților sau aparținătorilor sau Bazinului de înot de polo.

 • c) Referenții/experții sportivi nu vor părăsi incinta bazinului înainte de a se asigura că toți sportivii sau cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță.

 • d) În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influență,

referenții/experții sportivi se  vor adresa  coordonatorului  bazei  sportive,  care are

responsabilitatea de a încerca să identifice soluțiile potrivite.

 • D) Accesul la Bazinul de înot de polo

Art. 11 (1) Accesul în incinta Bazinului de înot de polo se face în limita capacității maxime admise, cu programare prealabilă, după următorul program:

- luni - duminică: între orele 06:00 - 22:00;

Accesul în incinta Bazinului de înot de polo se face zilnic, conform programului. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul www.primariaarad.ro și www.reconsarad.ro, în incintă, înștiințări scrise sau poștă electronică, rețea de socializare - cont creat/ă de operator, când se consideră necesar.

 • (2) Competițiile, programul de pregătire al sportivilor și manifestările sportive, organizate de structurile sportive, au prioritate față de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

 • (3) Pentru acces în incinta Bazinului de înot de polo, la intrare, beneficiarii au obligația de a preda / prezenta documentul de acces personalului de deservire. Documentele de acces vor fi înapoiate în momentul predării cheii/ brățării/cardului care permite accesul la dulapul din vestiar. În cazul în care beneficiarul pierde sau nu are asupra sa abonamentul/legitimația/cardul, se completează, la Recepția Bazinului de înot de polo, un formular pentru emiterea unui abonament/ unei legitimații / unui card, cu titlu de ”DUPLICAT” sau pentru înregistrarea ședinței respective în contul beneficiarului. Abonamentul/ legitimația/cardul de acces sunt nominale și netransmisibile.

 • (4) Orarul de funcționare a Bazinului de înot de polo, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad la propunerea operatorului, va fi afișat într-un loc vizibil, la intrarea în incintă. Respectarea orarului de funcționare este obligatorie pentru toate categoriile de persoane cărora le este permis accesul la bazin, conform prevederilor prezentului Regulament.

 • (5) Durata unei ședințe de instruire de înot este de 60 de minute, beneficiarii având dreptul la acces în hol și la vestiar, pentru echipare/ dezechipare, efectuare circuit igienico-sanitar, cu 15 minute înainte de începerea ședinței și 15 minute după încheierea acesteia.

 • (6) Programul de funcționare va fi planificat pe zile și ore, în conformitate cu necesitățile activităților și nu va putea fi schimbat fără aprobarea operatorului.

 • (7) În cazul în care desfășurarea competițiilor sportive necesită modificarea orarului aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad la propunerea operatorului, modificarea va fi afișată într-un loc vizibil, la intrarea în incintă și pe site-ul operatorului.

 • (8) În zilele în care se desfășoară competiții sportive au acces la Bazinul de înot de polo sportivii din structurile sportive cu care operatorul are în derulare contracte, precum și antrenorii acestora; de asemenea, au acces și arbitrii și delegațiile oficiale ale echipelor participante, și posesorii de abonamente/bilete la competiția respectivă, personalul tehnic, administrativ și de control al conducerii.

 • (9) Intrarea publicului în tribună este permisă numai în situația organizării competițiilor și la testul de încheiere a ciclurilor de inițiere - învățare a înotului.

 • (10) În cadrul programului de funcționare vor fi alocate cu prioritate ore pentru:

 • a) pregătirea sportivă de performanță;

 • b) competiții sportive;

 • c) cursuri de inițiere - învățare a înotului (copii și adulți)

- ore de inițiere și pregătire pentru persoane cu dizabilități;

 • d) ore speciale pentru public în bazin (cu bilete/abonamente).

 • (11) Plata integrală a abonamentelor/biletelor se va face la casieria Bazinului de înot de polo și nu la instructor. În cazul renunțării la curs pe parcursul perioadei în care beneficiarul deține un abonament valabil, contravaloarea acestuia nu se restituie.

 • (12) Numărul maxim de utilizatori ai Bazinului de înot de polo, este :

 • - pentru bazinul didactic / de antrenament - 65 persoane / oră;

 • - pentru bazinul de polo - 166 persoane / oră.

Numărul maxim de utilizatori este stabilit conform prevederilor art. 113 din Ordinul 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 ”În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect.”

 • (13) Operatorul nu este responsabil pentru neprezentarea beneficiarului la curs și nu returnează sau transferă taxa pentru orele pierdute din motive dependente de beneficiar. Abonamentul are valabilitate în funcție de numărul ședințelor pentru care se optează și este specificată pe abonament.

 • (14) Accesul cu autovehicule în parcarea special amenajată a Bazinului de înot de polo este permisă numai în limita locurilor disponibile, fără obturarea sau blocarea căilor de acces și numai pentru beneficiarii / însoțitorii beneficiarilor bazei de natație, fiind interzisă parcarea pe spațiul verde sau în alte locuri care nu sunt amenajate pentru această destinație.

 • (15) Însoțitorii beneficiarilor au acces numai în spațiul de așteptare și la grupurile sanitare, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 7 ani) cărora le este permis accesul și la vestiare în vederea echipării / dezechipării;

 • (16) Cursurile de inițiere în înot (copii, dar și alte categorii de vârstă) pot fi susținute doar de către antrenori / instructori cu atestat, prin încheierea unui contract cu operatorul Bazinului de înot de polo pentru utilizarea culoarelor de înot.

 • (17) Accesul în bazin, precum și ieșirea din acesta se face numai pe scările special amenajate. În scopul menținerii disciplinei și a siguranței beneficiarilor, instructorul, salvamarul și personalul de control al Bazinului de înot de polo au autoritate deplină, ce se poate concretiza, inclusiv, prin evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul Regulament.

 • (18) Intrarea în incintă a sportivilor sau a cursanților de la grupele de inițiere în înot este permisă numai în prezența însoțitorilor stabiliți conform protocoalelor încheiate cu unitățile școlare și respectiv, a instructorului. Aceștia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să își însoțească cursanții până la ieșirea din incinta complexului.

 • (19) Minorii sub 14 ani care doresc să practice activități de natație, în afara cadrului organizat prin unitățile școlare și fără instructor, trebuie să fie însoțiți în sala bazinelor de către un adult echipat corespunzător, care își asumă răspunderea pentru supravegherea acestuia pe toată durata perioadei în care se află în incintă.

 • (20) Pentru a putea practica activități sportive, se recomandă ca persoanele în cauză, în special copiii, să nu servească mâncare cu mai puțin de 3 ore față de momentul intrării în baza sportivă.

 • (21) Înscrierea cursanților. Documente necesare:

 • - copie certificat de naștere;

 • - adeverință medicală cu mențiunea "Apt pentru efort fizic", și "Apt pentru bazin" la un interval de 90 zile;

 • - cerere de înscriere;

 • - declarație din partea părintelui precum că a luat la cunoștință de Regulamentul bazinului, norme de comportare, interdicții și obligații. Cursanții trebuie să aibă ca echipament: cască, ochelari înot, papuci, prosop, costum de baie sau slip.

 • (22) Alți beneficiari: Utilizarea bazinului este permisă, în afara orelor rezervate pentru competiții sportive, pregătirea sportivă de performanță, cursuri de inițiere - învățare a înotului, cursuri dedicate persoanelor cu dizabilități, conform programului, pentru ore speciale pentru public în bazin.

 • (23) Nimeni nu va fi primit în zona de înot în afara orelor de funcționare. Pătrunderea în această zonă în afara orelor de program cu publicul este interzisă și va fi considerată o încălcare a proprietății.

 • (24) Însoțitorii cursanților minori pot avea acces și la vestiare, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor și doar echipați corespunzător (cu echipament sportiv de tip ”trening” și protectori de încălțăminte pentru păstrarea igienei sau papuci, din dotarea proprie a acestora).

Art. 12 În incinta Bazinului de înot de polo sunt interzise:

 • a) accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite, dermatoze, febră, diaree, vărsături, icter, furuncule, infecții ale pielii și supurații sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane. Persoanele suferinde de afecțiuni pulmonare, cardiace, sau alte afecțiuni grave își asumă pe deplin răspunderea în ceea ce privește utilizarea facilităților oferite în cadrul Bazinului de înot de polo;

 • b) accesul minorilor în zona bazinului, neînsoțiți sau nesupravegheați;

 • c) accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor;

 • d) introducerea și consumul de băuturi alcoolice, în tot perimetrul Bazinului de înot de polo;

 • e) introducerea și consumul oricărui tip de alimente în zona bazinelor;

 • f) intrarea persoanelor la bazin cu bomboane sau gumă de mestecat în gură, precum și oricăror alte alimente; aruncarea acestora în apă;

 • g) consumul de semințe în incinta bazinului;

 • h) accesul în incinta bazinului cu arme, de orice fel sau obiecte periculoase;

 • i) fumatul (în toată incinta Bazinului de înot de polo și în spațiile adiacente, de la interior); excepție fac doar spațiile special amenajate și marcate corespunzător;

 • j) introducerea în incintă a animalelor, de orice fel;

 • k) deplasarea în ținută de stradă în perimetrul bazinului, cu excepția personalului tehnic și de întreținere;

 • l) accesul părinților la bazin în timpul desfășurării cursurilor de înot/ antrenamentelor, cu excepția tribunelor, precum și perturbarea desfășurării cursurilor;

 • m) alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;

 • n) împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză;

 • o) deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor și staționarea pe acesta; săriturile în apă din alergare. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză; staționarea pe marcajul plutitor al culoarelor;

 • p) săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe blocstarturi), se pot face doar dintr-o poziție statică, cu fața înspre apă, și, în mod obligatoriu, fără a deranja celelalte persoane, prin stropire sau manifestare. Aceste sărituri sunt permise numai în cadrul antrenamentelor, sub stricta supraveghere a instructorului;

 • q) practicarea jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinului; excepție face doar jocul cu mingea în cadrul antrenamentelor;

 • r) comportamentul sau gesturi indecente și/sau limbajul obscen, necuviincios, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți beneficiari sau a personalului administrativ al bazinului;

 • s) distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul Bazinului de înot de polo;

ș) distrugerea sau păstrarea cheii/brățării de la vestiar, atribuită la intrare. În cazul pierderii cheii/brățării de la vestiar, se va achita o taxă, în valoare de (50 lei) pentru emiterea unui duplicat;

 • t) degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publică;

ț) accesul și manevrarea instalațiilor din clădirea aferentă acestora de către persoane neautorizate;

 • u) accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație climatizare, depozit de păstrare a substanțelor de tratare a apei) din incinta Bazinului de înot de polo;

 • v) urinarea în apa bazinului. Reactivii din apă vor indica persoana vinovată, iar acesteia i se vor imputa costurile de schimbare a apei, precum și despăgubirea celorlalți beneficiari prezenți la bazin;

x) folosirea camerelor foto sau video sau a oricărui dispozitiv de înregistrat și fotografiat în incintă fără o convenție specială încheiată cu administrația Bazinului de înot de polo.

 • E) Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicare de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

 • a) comportamentul indecent al beneficiarilor față de personalul angajat sau față de alți beneficiari (injurii, comportament scandalos și/sau agresiv, limbaj și gesturi ofensatoare), duce la evacuarea persoanelor vinovate din incinta bazinului de către personalul de pază și chiar la anularea abonamentului;

 • b) încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta Bazinului de înot de polo și chiar la anularea abonamentului, fără restituirea contravalorii acestuia. Sancțiunea de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive;

 • c) nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul regulament conduce la interzicerea accesului persoanelor în cauză;

 • d) persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Bazinului de înot de polo vor suporta, integral, pagubele produse. Operatorul Bazinului de înot de polo, prin antrenorii și instructorii sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea persoanele vinovate, vor întocmi un proces verbal în care se vor consemna condițiile producerii evenimentului cauzator de prejudicii;

 • e) refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Bazinului de înot de polo (dotări, echipamente, spații sau oricare bunuri puse la dispoziție), va atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • f) personalul bazinului și de pază va consemna, într-un proces verbal de constatare, neregulile apărute, persoanele implicate/ vinovate și sancțiunile ce se impun;

 • g) orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părți. În cazul imposibilității de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanță.

 • F) Dotări / echipament sau jucării

Art. 13 Bazinul de înot de polo va fi dotat pe lângă baremul minim pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale sanitare și instrumente medicale stabilit prin Anexa 4 la Normele metodologice din 18 septembrie 2007 privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă și cu defibrilator mobil și 8 colaci specifici cu alonje pentru salvare de la înec.

Art. 14 Sunt permise toate articolele pentru înotat - plute mici, aripioare, veste, înotătoare.

Art. 15 Nu sunt permise bărci gonflabile, rafturi, saltele gonflabile, mingi, etc.

 • G) Reguli pentru înotători

Art. 16 Persoanele care nu știu să înoate vor folosi pentru inițiere partea cu adâncimea cea mai mică a bazinului doar în prezența instructorului.

Art. 17 Persoanele care nu știu să înoate și au o înălțime de sub 1,20 m trebuie să poarte echipamente de plutire și vor fi supravegheate de un instructor când intră în bazin.

Art. 18 Nu este permisă scufundarea la adâncimi peste 1,80 m.

Art. 19 Culoarele (centrale) trebuie rezervate persoanelor care doresc să înoate lungimi de bazin fără să fie deranjate. Cei care nu doresc să înoate lungimi de bazin trebuie să rămână pe culoarele de margine.

Art. 20 Pentru desfășurarea eficientă a activității de înot, înotătorii de lungimi de bazin vor înota pe dreapta culoarului, lângă cordon, lăsând mijlocul liber pentru a putea fi depășiți de alți înotători. De asemenea, atunci când vor porni de la capăt, vor lăsa un avans înotătorului din față, astfel încât să nu fie nevoiți să-l depășească.

Art. 21 Opririle se fac doar la capătul bazinului, într-o parte a culoarului.

 • H) Obligațiile personalului angajat al Bazinului de înot de polo:

 • a) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să respecte cu strictețe prezentul Regulament, atribuțiile din Fișa postului și sarcinile încredințate, precum și programul de muncă stabilit.

 • b) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să se prezinte la serviciu în perfectă stare de sănătate și de odihnă. Se interzice cu desăvârșire prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, precum și consumul de alcool sau narcotice în timpul programului de muncă.

 • c) Fiecărui membru al personalului Bazinului de înot de polo îi este interzisă introducerea în incinta instituției a bunurilor materiale străine precum și a persoanelor străine.

 • d) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să respecte cu strictețe disciplina la locul de muncă, fiecare membru al echipei trebuie să adopte o atitudine respectuoasă față de toți beneficiarii Bazinului de înot de polo (abonați, sportivi, cursanți, aparținători).

 • e) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să urmărească respectarea prevederilor prezentului regulament, semnalând, în cel mai scurt timp, neregulile observate, operatorului Bazinului de înot de polo.

 • I) Vârsta utilizatorilor

Art. 22 Accesul la activitățile desfășurate la bazinul de înot didactic este permis copiilor de orice vârstă, în prezența instructorului sau însoțiți de un reprezentant legal, în condițiile prezentului regulament.

Art. 23 Copiii nu pot participa decât însoțiți, cu instructori și / sau antrenor, conform prevederilor anterioare.

 • V. Administrarea resurselor financiare

Art. 24 Resursele financiare ale bazinului sunt administrate prin intermediul S.C. RECONS S.A., din încasări pentru serviciile prestate, precum și din alocările bugetare ale Municipiului Arad pentru susținerea cluburilor sportive și a competițiilor sportive.

Art. 25 Bugetul de venituri și cheltuieli al Bazinului de înot de polo este parte componentă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.

Art. 26 Fondurile necesare funcționării bazinului se asigură din bugetul S.C. RECONS S.A., sumele încasate din tarife, închirieri urmând a se constitui venituri la bugetul operatorului, precum și din alocările bugetare ale Municipiului Arad pentru susținerea cluburilor sportive și a competițiilor sportive. .

 • VI. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 27 Operatorul își rezervă dreptul de a opera modificări asupra prezentului regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru și își declină pe deplin responsabilitatea pentru toate problemele create de către Beneficiari.

Art. 28 Bunurile personale / obiectele de valoare ale beneficiarilor trebuie predate la recepție în vederea păstrării acestora în cutia de valori. Operatorul Bazinului de înot de polo nu răspunde de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate în vestiar cât și de cele uitate sau pierdute.

Art. 29 Programarea grupelor organizate în baza protocoalelor cu unitățile de învățământ, se face pe grupe de vârstă/ clase/ grupuri, de către operatorul Bazinului de înot de polo, în acord cu instructorii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL BAZINULUI DE ÎNOT DE POLO

Art.1. Bazinul de înot de polo va funcționa ca bază competițională, de pregătire sportivă, didactică, educativă.

Art. 2. Programul de funcționare al Bazinul de înot de polo pentru utilizatori este următorul:

Zi

Interval orar

Utilizatori/Beneficiari

Luni

06.00 - 08.30

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

14.00-20.00

Cursuri înot cu antrenor

16.00-18.00

Cluburi sportive, polo

18.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Marți - Joi

06.00 - 13.30

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

14.00 - 20.00

Cursuri înot cu antrenor

16.00 - 18.00

Cluburi sportive, polo

18.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Vineri - Sâmbătă - Duminică

06.00 - 11.00

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

11.30 - 15.00

Cluburi sportive, polo

15.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Serviciile administrative și de întreținere se asigura în două schimburi, a câte 8 ore fiecare, astfel:

 • - schimbul I de la 06.00 la 14.00;

 • - schimbul II de la 14.00 la 22.00

Art. 3 Activitățile desfășurate în baza protocoalelor de colaborare cu unitățile de învățământ și programele dedicate persoanelor cu dizabilități se vor derula în tot intervalul orar prevăzut la art.2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo

Tarife pentru utilizarea Bazinului de înot de polo

Art. 1. Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Arad, iar structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • - să se raporteze la cheltuielile cu personalul, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, amortizare, cheltuielile privind iluminatul, apa, canalul, salubrizarea, gaz, soluții de tratare a apei, materialele și prestările de servicii (piese de schimb), paza, materialele pentru curățenie, materialele și prestările de servicii, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (instalații interioare, remedierile avariilor), poșta, telecomunicațiile, reparațiile curente, bunurile de natura obiectelor de inventar, cheltuielile de asistență medicală, salvamar etc;

 • - să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului.

Art. 2. Pentru participarea la programele de natură didactică și socială desfășurate în baza protocoalelor încheiate la nivel instituțional, de susținere a sănătății și sportului, se vor percepe tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 3. Participarea la programele instituțional administrative de natură didactică și socială, de susținere a sănătății și sportului se realizează în cadru organizat astfel:

 • a.  copiii din sistemul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, vor beneficia de cursuri contra cost de învățare a înotului în limita a 10 ședințe, la care vor participa în modalitatea stabilită conform contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, însoțiți de educator/ învățător/profesor, în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

 • b.  persoanele instituționalizate vor beneficia de cursuri contra cost în limita a 10 ședințe/lună, însoțiți de o persoană responsabilă cu îngrijirea și supravegherea acestora în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

 • c.  persoanele cu dizabilități au acces contra cost în limita a 10 ședințe / lună însoțiți de persoana responsabilă cu îngrijirea acestora în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

Art. 4. În limita locurilor disponibile, bazinul de înot este accesibil publicului în baza unui tarif de utilizare astfel:

A. Tarif de utilizare individual în limita disponibilității, de luni până duminică

Tarif intrare lei TVA inclusă

adulți

programul de dimineață

15

programul de seară

20

Studenți și copii între14-18 ani

programul de dimineață

10

programul de seară

15

copii până în 14 ani (obligatoriu însoțiți de un adult)

programul de dimineață

5

programul de seară

10

B. Abonamente acces individual în limita disponibilității, de luni până duminică

Valoare abonament lei/lună

TVA inclusă

adulți

programul de dimineață

200

programul de seară

300

Studenți și copii între14-18 ani

programul de dimineață

100

programul de seară

150

copii până în 14 ani (obligatoriu însoțiți de un adult)

programul de dimineață

70

programul de seară

100

C. Abonament pentru un weekend, de vineri ora 06.00 până duminică ora 22.00 (exclus intervalul orar destinat cluburilor sportive și antrenamentelor de polo: 11.30 - 15.00 care utilizează bazinul mare)

Abonament weekend / 1 una persoană

70

Abonament cuplu

120

Abonament cuplu + 1 copil cu vârsta până la 14 ani

140

Abonament 1 copil până la 14 ani

30

Abonament 1 copil peste 14 ani

50

D. Tarife închiriere bază sportivă pentru sportul de performanță/cursuri înot cu instructori

evenimente bazin înot polo

3.000 lei/zi TVA inclusă

închiriere culoar înot (în programul dedicat cursurilor de înot) 1 persoană

100 lei/zi TVA inclusă

închiriere culoar înot (în programul dedicat cursurilor de înot) grup maxim 15 persoane

250 lei/zi TVA inclusă

Antrenamente cluburi sportive

250 lei/oră TVA inclusă

E. Tarife închiriere spații comerciale aferente Bazinului de înot de polo

închiriere spațiu instalare automate cafea/suc/dulciuri precum și alte automate

300 lei / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spațiu, în exteriorul bazinului de înot de polo, destinat desfășurării activității de alimentație publică

0,5 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spațiu, în interiorul bazinului de înot de polo, destinat desfășurării activității de alimentație publică

2 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spații destinate desfășurării altor activități de întreținere corporală (sauna, solar, aerobic, masaj, jacuzzi, etc.)

80 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere masă de tenis

15 lei / oră TVA inclusă;

***Notă: Programul de dimineață, respectiv programul de seară este cel stabilit în Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art. 5. Adultul care însoțește copilul sub 14 ani, în sala bazinelor, este obligat să achite contravaloarea biletului de acces.

Art. 6. Instructorul care însoțește grupul pe care îl pregătește în sala bazinelor este obligat să achite contravaloarea biletului de acces.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa 3 la la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

Lista de inventar a bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo, situat pe str. Eugen Popa nr. 28, Arad

Nr crt.

Denumire bunuri

Nr.

inventar

Valoare

-lei-

1.

Teren, str. Eugen Popa nr. 28

6003993

5.885.461

2.

Clădire bazin de înot de polo cu clădire anexă

360049698

23.609.434,39

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa 4 la la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

PROCES - VERBAL

DE PREDARE - PRIMIRE NR.

a bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo Încheiat azi_______________

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 28631478, cont IBAN RO24TREZ021502205X023130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin dl. Călin BIBARȚ având funcția de primar, în calitate de predător,

și

SC RECONS SA ARAD, cu sediul in Arad, str. Iuliu Maniu FN, număr de înregistrare Registrul Comerțului JO2/91/1996, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 8189348, cont RO88BTRLRONCRT0P21420301 deschis la Banca Transilvania Arad, reprezentat prin dl. MEHELEAN Gheorghe Nicolae având funcția de director general, în calitate de primitor.

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 244/2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad;

 • -  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Am procedat la predarea - primirea bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo, conform listei de inventar atașate.

Prezentul protocol, este întocmit în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

Comisiile de predare primire a bunurilor proprietate publică a municipiului Arad desemnate prin Dispozițiile Primarului Municipiului Arad/Directorului general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr. 214/17.06.2020

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37345/04.06.2020,

Analizând raportul nr. 37346/04.06.2020 al Comisiei pentru întocmirea documentației specifice în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, strada Eugen Popa nr. 28, unui operator economic în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. l), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1: Se deleagă serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad.

ART. 2: Se aprobă Contractul de concesiune a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Bazinului de înot de polo, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3: Se aprobă anexele 1 - 4, care fac parte integrantă din contractul de concesiune la care se face referire la art. 2, după cum urmează:

Anexa 1. - Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

Anexa 2. - Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

Anexa 3. - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului concesionat;

Anexa 4. - Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor concesionate.

ART. 4: (1) Predarea bunurilor aferente funcționării serviciul de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo se asigură de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului și de către reprezentații operatorului căruia i-a fost delegat serviciul public.

 • (2) Predarea bunurilor va fi consemnată într-un proces verbal de predare - primire de către membrii celor două comisii.

ART. 5: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze contractul prevăzut la art. 2.

ART. 6: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

Anexa la Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE CONCESIUNE

a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL I. Părțile contractante

Între MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bdul Revoluției nr. 75, telefon/fax 0257281850, cod fiscal/cod unic de înregistrare 28631478, cont nr. 24TREZ021502205X023130, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț, având funcția Primar, în calitate de Beneficiar (concedent),

și SC RECONS SA ARAD, cu sediul în Arad, Bdul luliu Maniu FN, telefon/fax ..................,

număr de înregistrare Registrul Comerțului...................., cod fiscal/cod unic de înregistrare

................, cont nr..................... deschis la ...................., reprezentat prin ................., având funcția de......................., în calitate de operator (concesionar) de servicii publice, s-a încheiat

prezentul contract de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului de concesiune constă în dreptul și obligația de a presta serviciul/activitățile referitoare la întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților în aria administrativ-teritorială a municipiului Arad.

Art. 2

Obiectivele concedentului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

Art. 3

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații beneficiarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, operatorul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • b) bunuri de preluare - sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea operatorului.

CAPITOLUL III. Dispoziții generale

Art. 4

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului/activităților;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAPITOLUL IV. Durata contractului

Art. 5

Durata contractului de concesiune este de 5 ani, începând cu data semnării acestuia.

Art. 6

În cazul în care interesul național sau local o impune, contractul de concesiune poate fi denunțat unilateral de către concedent înainte de împlinirea termenului de 5 ani.

CAPITOLUL V. Redevența

Art. 7

 • (1) Pentru atribuirea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

 • (2) Redevența reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad.

 • (3) Nivelul redevenței este de 1 % din veniturile înregistrate de operator și se achită în lei.

 • (4) Plata redevenței se va achita trimestrial, pana la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • (5) Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale.

 • (6) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

 • (7) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul majorărilor (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (8) Cumularea majorărilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL VI. Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 8

Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct și în exclusivitate baza sportivă;

 • b) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul concesionat, cu respectarea Regulamentului serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo;

 • c) să inițieze modificări sau completări menite să îmbunătățească serviciile publice preluate în concesiune;

 • d) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate;

 • e) să-și recupereze bunurile proprii la expirarea contractului;

 • f) să perfecționeze în timp activitatea de administrare.

Drepturile concedentului

Art. 9

Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c)  să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii.

 • e) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • f) să notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) să modifice unilateral clauzele contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, cu notificarea prealabilă a operatorului;

 • h) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării.

CAPITOLUL VII. Obligațiile părților

Obligațiile concesionarului

Art. 10

Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să respecte obligațiile contractuale asumate;

 • b) să recepționeze, pe baza de proces verbal bunurile mobile și imobile ce fac obiectul concesiunii, în termen de 45 zile de la semnarea contractului;

 • c) să instaleze panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind modul de utilizare a bazei sportive și orice informație considerată relevantă pentru beneficiarii serviciului prestat;

 • d) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul și la data care urmează a fi stabilite prin contractul de concesiune;

 • e) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, operatorul este obligat să restituie autorității publice locale bunurile de retur, inclusiv investițiile (dacă este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • f) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract.

 • g) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate;

 • h) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

 • i) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile legii;

 • j) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în caietul de sarcini;

 • k) să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;

 • l) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • m) să presteze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • n) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

 • o) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

 • p) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, să nu fie afectată capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

r) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care operatorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate operatorului;

s) să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

ș) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

t) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

ț) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

u) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • v) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • x) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

y) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

z) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

Obligațiile concedentului

Art. 11

Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să își asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • c) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • d) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • e) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • f) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori;

 • h) asigurarea iluminatului public în parcarea din incinta bazei sportive.

CAPITOLUL VIII. Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 12

Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de concesiune și include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Art. 13

Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat se face de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 14

Aplicarea de către operator a prețurilor, tarifelor și taxelor astfel aprobate este obligatorie.

CAPITOLUL IX. Încetarea și rezilierea contractului de concesiune

Art. 15

Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilită prin contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul reorganizării judiciare a concesionarului;

 • f) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Art. 16

Prezentul contract de concesiune se reziliază în următoarele situații:

 • a) operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțelor economico-financiare asumate;

 • b) când cumularea penalităților atinge nivelul sumei echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență;

 • c) operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

CAPITOLUL X. Modificarea contractului

Art. 17

 • a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite de Strategia autorității administrației publice locale privind administrarea domeniului public și privat al localității, strategie aprobată de direcția de sănătate și de agenția de protecție a mediului.

 • b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deținătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.

 • c) În cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor.

CAPITOLUL XI. Forța majoră

Art. 18

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XII. Litigii

Art. 19

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIII. Alte clauze

Art. 20

Controlul executării serviciului

Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice.

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două) exemplare originale pentru fiecare parte.

CONCEDENT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONCESIONAR

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii, prin concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, către SC Recons SA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28.

 • 1.2. Prezentul Caiet de sarcini se va constitui în anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din municipiul Arad.

 • 1.3. În prezentul caiet de sarcini următorii termeni sau abrevieri au înțelesul de mai jos:

 • a) delegarea gestiunii unui serviciu public - acțiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, furnizarea și prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor publice a cărei răspundere o are;

 • b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile publice, în condițiile legii;

 • c) sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu public, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

 • d) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public național;

 • e) domeniul privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalitățile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONCESIUNII

 • 2.1. Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • 2.2. Prin sistemul de administrare a bazei sportive se înțelege totalitatea măsurilor și mijloacelor ce trebuie aplicate pentru a obține o exploatare eficientă a acesteia.

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE CARE STAU LA BAZA CONCESIONĂRII

 • 3.1. Obiective de exploatare

 • 3.1.1. Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo, serviciu care face obiectul concesiunii, sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

 • 3.2. Obiective de ordin economic

 • 3.2.1. Serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo va urmări să realizeze un randament maxim din exploatarea bazei sportive în sensul reducerii situațiilor de neplată a accesului în incintă, reducerii cheltuielilor cu utilitățile, diversificării serviciilor oferite publicului, cu consecința creșterii eficienței activității concesionate.

CAPITOLUL IV - CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ÎNTREȚINERE, FUNCȚIONARE ȘI EXPLOATARE BAZIN DE ÎNOT DE POLO DIN MUNICIPIUL ARAD

 • 4.1. Condiții tehnice

 • 4.1.1. În vederea exploatării și administrării Bazinului de înot de polo, operatorul va respecta Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo și va asigura desfășurarea acestei activități direct în regim de continuitate și permanență. În acest sens operatorul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul contractului.

 • 4.1.2. Condițiile minime generale de exploatare a serviciului care vor fi asigurate de operator sunt următoarele:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor tehnologice;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta imobilului în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect plăcut și salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția, dezifencția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrise și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor prin supravegherea permanentă a zonelor;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de înot de polo;

 • j) predarea obiectelor găsite în incinta Bazinului de înot de polo către proprietar prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură;

 • k) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • l) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

 • m) respectarea de către angajați a normelor de sănătate și securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite

 • 4.2. Condiții financiare

 • 4.2.1. În funcție de propunerea operatorului vor putea exista următoarele forme de încasare a taxei/tarifului/prețului:

 • POS

 • în numerar

 • anticipat: online

 • 4.2.2. Indiferent de forma de încasare aleasă de operator, în vederea protejării utilizatorilor, se vor respecta următoarele principii:

 • > metoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 2 minute;

 • > mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie ușor de utilizat/înțeles pentru toate categoriile de utilizatori.

 • 4.2.3. Operatorul serviciului va încasa de la utilizatori, în conformitate cu forma de încasare aleasă, contravaloarea prestației efectuate pentru activitatea aferentă administrării și exploatării bazei sportive sub forma unei taxe/tarif/preț.

 • 4.2.4. Operatorul serviciului va vira trimestrial către concedent redevența datorată și stabilită în baza contractului de concesiune.

 • 4.2.5.  Operatorul are obligația de a prezenta autorității publice executive - Primarul Municipiului Arad, în scris, solicitările de ajustare a taxelor/tarifelor/prețurilor cu cel putin 90 zile înainte de data de la care se dorește aplicarea acestora.

 • 4.2.6. În situații excepționale, temeinic justificate, operatorul sau autoritatea publică poate solicita, pe parcursul anului modificări ale taxelor/tarifelor/prețurilor, conform metodologiei de fundamentare a nivelului taxelor/tarifelor/prețurilor propusă de operator, precum și cea de aprobare a acestora, de către consiliul local. Aceste situații excepționale se referă la:

 • > introducerea unor tehnologii noi care conduc la scăderea costurilor și implicit a taxelor/tarifelor/prețurilor pentru serviciile ce urmează a fi prestate,

sau

 • > introducerea unor tehnologii noi care asigură modificarea substanțială a calității serviciilor prestate, dovedită cu calcule și studii specifice.

 • 4.2.7. În situațiile prevăzute la pct. 4.2.6. tarifele modificate se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat modificarea.

CAPITOLUL V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile și obligațiile autorității publice locale:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c)  să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii.

 • e) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • f) să notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • g) nu are dreptul să modifice unilateral clauzele contractului, decât cu notificarea prealabilă a operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • h) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării;

 • i) asigurarea iluminatului public în parcarea din incinta bazei sportive.

 • 5.2. Drepturile și obligațiile operatorului:

 • a) să respecte obligațiile contractuale asumate;

 • b) să recepționeze, pe baza de proces verbal bunurile mobile și imobile ce fac obiectul concesiunii, în termen de 45 zile de la semnarea contractului;

 • c) să exploateze în mod direct și în exclusivitate baza sportivă;

 • d) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul concesionat, cu respectarea Regulamentului serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo;

 • e) să inițieze modificări sau completări menite să îmbunătățească serviciile publice preluate în concesiune;

 • f) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate;

 • g) să-și recupereze bunurile proprii la expirarea contractului;

 • h) să perfecționeze în timp activitatea de administrare;

 • i) să instaleze panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind modul de utilizare a bazei sportive și orice informație considerată relevantă pentru beneficiarii serviciului prestat;

 • j) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul și data care urmează a fi stabilite prin contractul de concesiune;

 • k) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, operatorul este obligat să restituie autorității publice locale bunurile de retur, inclusiv investițiile (dacă este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • l) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract;

 • 5.3. Obligații speciale pentru personalul care asigură supravegherea și intervenția în cazurile deosebite

În completarea obligațiilor descrise la punctul 2 personalul care asigură supravegherea și intervenția în cazurile deosebite are următoarele drepturi și obligații specifice:

 • f)  patrularea cu scop preventiv în zonele de înot și unde se desfășoară activități organizate, precum și în zona dușurilor ;

 • g) asigurarea permanenței pe timpul programului la posturile de observare;

 • h) deplasarea la locul accidentului și căutarea persoanelor dispărute în apă;

 • i)  aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, scoaterea victimei din mediul periculos și acordarea primului ajutor medical în caz de accident;

 • j)  transportarea și predarea acesteia pentru a fi preluată de personalul medical de specialitate.

CAPITOLUL VI - SARCINILE AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE ȘI ALE OPERATORULUI ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR

 • 6.1. Finanțarea investițiilor pe domeniul public se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 6.2. Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de administrare și exploatare a bazei sportive se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile legale.

 • 6.3. Investițiile de pe domeniul public care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca, la încetarea contractului, acestea să fie transferate în patrimoniul municipiului Arad.

CAPITOLUL VII - CLAUZE FINACIARE SI DE ASIGURĂRI

 • 7.1. Investițiile menționate la Capitolul VI se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • 7.2. Operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul propriu conform legislației în vigoare privind asigurările.

CAPITOLUL VIII - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATORI ÎN DERULAREA CONCESIUNII

 • 8.1. Bunurile din patrimoniul public și privat se preiau pe bază de proces - verbal de predare -preluare.

 • 8.2. Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul - verbal de predare-primire.

 • 8.3. Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului.

 • 8.4. Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la data de 31 decembrie, menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității publice locale.

 • 8.5. În contractul de delegare a gestiunii vor fi precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii, respectiv:

 • a) bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini autorității publice locale, la expirarea contractului. Acestea sunt constituite din totalitatea bunurilor mobile și imobile care alcătuiesc baza sportivă. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării gestiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini.

 • b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni autorității publice locale, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut operatorului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea operatorului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut operatorului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

 • 8.6. La incetarea contractului de concesiune operatorul va încheia cu autoritatea publică locală un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare asupra cărora concendentul și-a manifestat intenția de a le dobândi.

CAPITOLUL IX - DURATA CONCESIUNII

 • 9.1. Durata pentru care se concesionează serviciile publice de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo este de 5 ani.

 • 9.2. Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea în tot sau în parte a serviciului public de administrare și exploatare a Bazinului de înot de polo din municipiul Arad.

CAPITOLUL X - REDEVENȚA

 • 10.1. Pentru delegarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

 • 10.2. Redevența reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul întreținerii, funcționării și exploatării Bazinului de înot de polo.

 • 10.3. Redevența anuală reprezintă suma datorată de către concesionar concedentului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad. Redevența anuală este de 1% din veniturile înregistrate de operator și se achită în lei.

 • 10.4. Redevența va fi calculată și se va plăti trimestrial pana la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • 10.5. Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

 • 10.6. Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul majorărilor (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • 10.7. Cumularea majorărilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL XI - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

 • 11.1. Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea publică locală;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră a obiectului concesiunii sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) alte cauze convenite de părți fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

 • a) creșterea numărului de utilizatori;

 • b) reducerea costurilor de exploatare și întreținere;

 • c) asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;

 • d) siguranță în exploatare;

 • e) monitorizarea activității Bazinului de înot de polo.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  SECRETAR GENERAL


Anexa nr. 2 la Contractul de concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

R E G U L A M E N T U L

Serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo, situat în Arad, str.

Eugen Popa nr. 28

CAPITOLUL I. NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII

ART. 1

Imobilul Bazinul de înot de polo este ansamblul alcătuit din teren, în suprafață de 16.806 mp, construcții, instalații și dotări aferente, situat în Municipiul Arad, pe str. Eugen Popa nr. 28, și este înscris în CF nr. 321188 Arad, cu nr. cad. 321188.

ART. 2

 • (1) Imobilul Bazinul de înot de polo este proprietatea publică a Municipiului Arad și se află în prezent în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând ca autoritatea publică locală să încredințeze, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului precum și administrarea și exploatarea infrastructurii necesare realizării serviciului, în condițiile legii.

 • (2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în imobilul menționat la art.1 aparține operatorului.

ART. 3

 • (1) Operatorul va răspunde de functionarea, întretinerea și exploatarea imobilului si de toate activitățile ce se desfășoară în interiorul imobilului, de programul cu inițierile, de programul cu publicul, de buna desfășurare a activităților. Va răspunde pentru persoanele care accesează bazinul, de eventualele daune produse de acestea și va prelua in administrare, conform contractului de concesiune, toate facilitatile, dotările, precum și alte bunuri necesare desfășurării activității.

 • (2) Operatorul va respecta instrucțiunile de functionare, intretinere si exploatare puse la dispoziție de către proprietar - Municipiul Arad.

 • (3) Beneficiar al activităților organizate în cadrul imobilului este orice persoană fizică sau juridică căreia operatorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare în baza unui contract, abonament, legitimație, bilet, etc.

 • (4) Lucrări de întreținere: lucrările care se execută periodic, de către titularul dreptului de administrare, în scopul menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente bazinului de înot.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE

ART. 4

 • (1) Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre Municipiul Arad, prin operator, și beneficiarii activităților organizate în cadrul bazinului de înot cu privire la utilizarea acestuia, drepturile, obligațiile și răspunderile părților, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților pentru care a fost realizat obiectivul.

 • (2) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • (3) Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

 • (4) Orice persoană fizică sau juridică poate fi beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo dacă operatorul economic i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, bilet, legitimație, invitație, etc.

 • (5) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite printr-un regulament precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazin de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor regulamentului aprobat, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazinul de înot de polo.

 • (6) Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități institutional-administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare din municipiul Arad;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru veteranii și rezerviștii

militari și civili, care au dobândit o invaliditate ca urmare a participării la misiuni în teatrele de

operațiuni militare;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru elevii care au obținut

medalii la faza națională la olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline școlare în

anul în curs și anul anterior;

 • - ore de educație fizică și sport desfășurate în baza protocoalelor desfășurate cu unitățile școlare din municipiul Arad.

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin, pe bază de bilete și abonamente pentru inițiere și practicarea de activități specific de înot.

ART. 5

Prevederile prezentului Regulament se aplică părților contractuale și colaboratorilor acestora, precum și beneficiarilor activităților organizate în cadrul bazinului de înot de polo.

ART. 6

 • (1) Accesul în incinta bazinului de inot se va face pe baza programului prevazut in Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de inot. Consiliul Local al Municipiului Arad și Primăria Municipiului Arad pot organiza competiții sportive de înot care se pot desfășura și în afara programului stabilit la art. 6, alin. (1). Accesul publicului în timpul competițiilor organizate de către Consiliul Local al Municipiului Arad și Primăria Municipiului Arad se va face contra cost si va fi permis in limita locurilor disponibile.

 • (2) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă vor utiliza bazinul de inot și alte dotări conform programarilor afisate la intrare. Operatorul isi rezerva dreptul modificarii programelor, în funcție de calendarul competițional, cu avizul prealabil al autorității administrației publice locale și cu informarea prealabilă a publicului.

 • (3) Intrarea în bazin se face pe baza:

 • a) tabelelor, vizate de conducerea unităților de învățământ, în cazul orelor de înot didactic;

 • b) documentelor mentionate in contractele incheiate intre operator si persoanele juridice;

 • c) legitimatiilor sau tabelelor in cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu operatorul;

 • d) biletelor de intrare sau abonamentelor;

 • (4) Variantele de legitimații, bilete, abonamente și contracte de închiriere care asigură accesul la baza sportivă sunt realizate de operator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (5) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.

 • (6) Insotitorii beneficiarilor au acces numai în spațiul de așteptare si la grupul sanitar unisex, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) carora le este permis accesul și la vestiare.

 • (7) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate față de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

 • (8) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens.

 • (9) Beneficiarii sunt obligati sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa cu exceptia insotitorilor definiti la alin. 6).

 • (10) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazinului de inot.

 • (11) Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau nesupravegheati in bazin. Vor răspunde de copii însoțitorii, antrenorii sau instructorii.

 • (12) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă sunt obligați sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.

 • (13) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere.

 • (14) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.

ART. 7

 • (1) Operatorul va afișa Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo, astfel încât beneficiarii să cunoască serviciile oferite, tarifele și drepturile și obligațiile atât a utilizatorilor, cât și a operatorului.

 • (2) Înaintea intrării în apă, beneficiarii sunt obligați să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. În bazin se va folosi numai echipament adecvat și acceptat de normele și reglementările în vigoare.

 • (3) Înaintea intrării în bazin, toți beneficiarii sunt obligați să prezinte adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că sunt apți pentru practicarea înotului, precum și că nu suferă de dermatite, dermatoze, plăgi deschise sau orice alte boli transmisibile.

ART. 8

Operatorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de functionare cu minim 48 ore inainte de orice modificare a programului.

ART. 9

Operatorul poate asigura contra cost cu instructori si antrenori proprii cursuri de invatare sau de perfectionare a inotului. Pentru orele de înot didactic, grupurile de elevi vor fi însoțite de reprezentantul unității de învățământ. Pentru asigurarea de personal in acest sens, operatorul va fi instiintat cu cel putin o săptămână înainte, astfel incat sa se poata mobiliza si organiza in acest sens.

ART. 10

Operatorul exercita dreptul de supraveghere și răspunde de toate activitatile desfasurate in incinta bazinului de inot.

ART. 11

Este interzis fumatul în incinta bazei, cu excepția locurilor special amenajate.

ART. 12

 • (1) Operatorul elibereaza legitimațiile și abonamentele si poate încheia contracte de închiriere cu beneficiarii activităților derulate în bazin (antrenori/instructori autorizați).

 • (2) În repartizarea orelor si culoarelor, prioritate absoluta au competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive, asociatiile si cluburile care solicita, vor primi ore in functie de spatiul de timp ramas disponibil.

 • (3) Operatorul se obliga sa reprogameze in compensare orele neefectuate de beneficiarii activităților din cauza modificarilor de program.

ART. 13

 • (1) Operatorul raspunde de realizarea la timp si in conditii de performanta a lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de inot de polo (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

 • (2) Operatorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare.

 • (3) Operatorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.

 • (4) In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, operatorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea luarii masurilor necesare.

 • (5) Interventiile de intretinere sau reparatii curente pe care operatorul este obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de inot de polo se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie, cu societatile care au efectuat montajul.

 • (6) Se interzice:

 • a) degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publica (instalații de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica);

 • b) accesul si manevrarea instalatiilor din cladirea aferenta acestora de către persoane neautorizate;

 • c) accesul in zona de siguranta a punctului de masurare gaze naturale, precum si a punctului de masurare energie electrica din incinta Bazinului de inot de polo a persoanelor neautorizate.

ART. 14

 • (1) Operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si a oricaror alte amenajari dendro - horticole.

 • (2) Operatorul va asigura toate resursele materiale si umane in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a amenajarilor dendro-horticole din incinta Bazinului de inot de polo.

ART.15

Se interzice:

 • a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori, prin rupere, calcare, taiere, scoatere din radacini, etc.;

 • b) organizarea de corturi pe spatiile verzi din incinta Bazinului de inot de polo ;

 • c) organizarea focului deschis ;

 • d) accesul in incinta bazinului de inot a persoanelor insotite de animale de companie;

 • e) furajarea si pasunatul animalelor pe spatiile verzi din incinta bazinului de inot;

 • f) cosirea fara autorizatie a gazonului din incinta bazinului de inot;

 • g) imprastierea oricaror substante chimice sau de alta natura care ar putea distruge sau deteriora solul si amenajarile dendro-horticole.

ART.16

 • (1) Operatorul va asigura dotarea Bazinului de inot de polo cu un numar suficient de cosuri si pubele de gunoi.

 • (2) Operatorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de inot de polo sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare, prin intretinere si inlocuirea, atunci cand este necesar, a cosurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curateniei cladirilor in care isi desfasoara activitatea, a locurilor de depozitare si de desfacere a marfurilor, a bazinelor de inot, a terenului, a spatiilor verzi si aleilor pietonale, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar.

ART.17

In vederea asigurarii lucrarilor de colectare si transport al deseurilor stranse din incinta Bazinului de inot de polo, operatorul va incheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.

ART. 18

 • (1) Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara orelor de acces a publicului in incinta bazinului.

 • (2) Aceste operațiuni vor fi efectuate doar de catre operatori autorizați de Direcția de Sănătate Publica Arad.

 • (3) Deratizarea, dezinfecția și dezinsecția se vor efectua conform normelor aprobate de către autoritatea administrației publice locale si prevederilor legale in materie.

 • (4) Produsele utilizate în activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană și de către Agenția de Protecție a Mediului.

 • (5) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natura patrimoniului Bazinului de inot de polo.

 • (6) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului Bazinului de inot de polo, acest fapt va fi menționat pe bonul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului, precum si autoritatii administratiei publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, sănătatea oamenilor și protejarea mediului înconjurător.

ART. 19

Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in incinta Bazinului de inot de polo.

ART. 20

Operatorul are obligația de a obține avizul sanitar, potrivit legii și sa angajeze personalul corespunzător pentru buna desfășurare a activității de exploatare și întreținere a bazei sportive.

CAPITOLUL III. TARIFE ȘI MODUL DE PLATĂ

ART. 21

Tarifele practicate și modul de plată se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo.

CAPITOLUL IV. SANCȚIUNI

ART. 22

Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:

 • - la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;

 • - sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazinului de inot;

 • - la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde operatorul, prin antrenorii și instructorii desemnați de acesta.

ART. 23

 • (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

 • (2) Personalul de deservire și pază a bazinului va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate.

ART. 24 Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE

ART. 25 Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor operatorului, în vederea funcționării bazinului de inot sunt asigurate de catre acesta din veniturile proprii obtinute din vanzarea bileletor, si/sau a abonamentelor si in completare:

 • - din orice alte surse constituite în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • - resurse financiare alocate din bugetul local.

ART. 26 Finanțarea lucrărilor de investiții ale bazinului de inot de polo este asigurată astfel:

 • a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

 • f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

ART. 27 Operatorul va urmări comportarea in exploatare a imobilului pe perioada de garantie si va aduce la cunostinta autorității administrației publice locale orice defecte aparute in perioada de garantie.

ART. 28 Evidenta financiar contabila se va tine potrivit legislației in vigoare.

ART. 29 Exercitarea atribuțiilor de audit public intern se realizează prin intermediul

compartimentului de audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 30 Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica și legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Anexa la Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZINULUI DE ÎNOT DE POLO

Prezentul Regulament stabilește funcționarea, întreținerea, exploatarea, modul de organizare a activității bazinului de înot de polo precum și raporturile dintre operator și beneficiarii activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo privind utilizarea bazei sportive, drepturile și obligațiile părților, interdicțiile și sancțiunile ce îi pot fi aplicate beneficiarului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activității sportive, didactice și educative pentru care a fost realizat Bazinul de înot de polo.

 • I. Dispoziții generale

Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică operatorului, personalului de deservire și pază și beneficiarilor.

Art. 2 (1) Bazinul de înot de polo funcționează cu sediul în municipiul Arad, str. Eugen Popa, nr. 28

 • (2) Bazinul de înot de polo este alcătuit din teren (spatii verzi + parcare), construcții (două bazine), instalații și dotări aferente, care intră în componența sa.

Art. 3 (1) Bazinul de înot de polo este proprietatea Municipiului Arad și se află în administrarea S.C. RECONS S.A., denumit ”operator”.

 • (2) Operatorul răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în cadrul bazei sportive și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente Bazinul de înot de polo.

 • (3) Bazinul de înot de polo este finanțat din:

 • a) alocații de la bugetul local pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială;

 • b) venituri proprii ce sunt obținute din aplicarea tarifelor și care se vor înregistra ca venituri ale operatorului;

 • c) alte surse în condițiile legii (venituri din donații și sponsorizări - cu respectarea destinației precizate în contractele de donații și sponsorizări).

Art. 4 Resursele financiare ale Bazinului de înot de polo sunt administrate prin intermediul S.C. RECONS S.A., Biroul Financiar-Contabilitate și administrația Bazinului de înot de polo.

Art. 5 (1) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

(2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în incinta Bazinului de înot de polo aparține operatorului.

Art. 6 Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber și dezvoltarea armonioasă a utilizatorilor, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

Art. 7 (1) Beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinul de înot de polo este orice persoană fizică sau juridică căreia operatorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, legitimație, bilet, invitație, voucher etc.

 • (2) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la Bazinul de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui „Contract/Protocol de colaborare” și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la Bazinul de înot de polo.

 • (3) Pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo, de către beneficiari, operatorul își rezervă dreptul de a limita sau interzice accesul în incinta Bazinului de înot de polo.

Art. 8 Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo Arad sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități instituțional administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare / instituții publice / ONG-uri.

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin pe bază de bilete și abonamente.

 • II. Programul de funcționare al Bazinului de înot de polo este prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.

 • III. Tarifele practicate pentru accesul publicului în Bazinul de înot de polo sunt prevăzute în ANEXA 2 la prezentul Regulament.

 • IV. Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activități specifice

 • A) Obligațiile operatorului

Art. 9 Operatorul este obligat să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile specializate, astfel:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta Bazinului de înot de polo, se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi se va realiza astfel încât să îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

 • - aplicarea de măsuri pentru combaterea poluării apei, solului și a aerului;

 • - asigurarea condițiilor pentru desfășurarea acțiunilor sportive, prin întreținerea în stare bună de funcționare a utilităților din incinta Bazinului de înot de polo;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrisă și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor, zona va fi supravegheată permanent;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de polo;

 • j) personalul din incinta Bazinului de înot de polo nu își asumă răspunderea pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate în cabinele de la vestiar sau în orice loc din incinta Bazinului de înot de polo.

 • k) obiectele găsite se predau personalului din cadrul Bazinului de înot de polo care au ca obligație ca predarea bunului găsit către proprietar să se facă prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură.

 • l) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo este dator să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • m) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo are obligația să se conformeze tuturor procedurilor din fișa postului;

 • n) personalul din cadrul Bazinului de înot de polo are obligația să respecte normele de securitatea muncii și în domeniul situațiilor de urgență și să respecte indicațiile primite.

 • B) Obligațiile Beneficiarilor

Art. 10 (1) Persoanele care folosesc spațiile Bazinului de înot de polo au următoarele obligații:

 • a) să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat, în prealabil, contravaloarea abonamentului corespunzător/biletului; să prezinte obligatoriu abonamentul/legitimația de acces, biletul etc;

 • b) să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo (afișat la intrarea în incintă). Persoanele care încalcă prezentul Regulament vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, li se va interzice accesul în incinta complexului, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate. La producerea de pagube sau exploatare defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă/producerea de distrugeri dotărilor bazinului/ echipamentelor/ spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • c) să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta Bazinului de înot de polo;

 • d) să posede și să utilizeze echipament adecvat activităților de natație: slip, cască de protecție capilară, ochelari de înot; Intrarea în bazin se face numai cu ținută obligatorie: costum de baie, ochelari de înot și cască. Toți utilizatorii bazinului trebuie să poarte costum de baie și cască. Nu este permis înotul cu haine de stradă. Haine precum pantalonii %, pantalonii de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate costum de baie. Adulții și copii cu probleme de incontinență sunt obligați să poarte scutece absorbante speciale, dublate cu materiale speciale care să le asigure etanșeitatea și impermeabilitatea.

 • e) să treacă la echipamentul descris mai sus, imediat după intrarea în incinta Bazinului de înot de polo, depunând ținuta (hainele, încălțămintea) de stradă și celelalte obiecte personale (ce exced echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare; înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure de faptul că vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa;

 • f) înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează:

 • 1. utilizare toalete;

 • 2. spălare la duș, după folosirea dușului utilizatorul are obligația de a închide robinetul;

 • 3. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;

 • 4. accesul în bazin se face pe scări;

 • g) să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării Bazinului de înot de polo;

 • h) în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu partea dreaptă a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);

 • i) după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:

 • • deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri;

 • • spălarea la duș, cu săpun/gel de duș; după folosirea dușului utilizatorul are obligația de a închide robinetul;

 • • deplasarea cu papuci, până la vestiare;

 • j) să își schimbe (doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor) echipamentul sportiv și de protecție cu ținuta (hainele și încălțămintea) de stradă ce au fost depuse în vestiarul corespunzător cheii/brățării atribuite la intrarea în incinta Bazinului de înot de polo;

 • k) să predea cheia/brățara de la vestiar la ieșirea din incinta Bazinului de înot de polo;

 • l) să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor trebui să suporte, integral, paguba produsă;

 • m) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Bazinului de înot de polo, care nu îi aparține (astfel încât pierzătorul să îl poată recupera, pe baza unei solicitări, însoțită de o descriere cât mai exactă);

 • n) la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului;

 • (2) Deplasările cu papucii uzi se vor face cu atenție maximă, în vederea evitării alunecării și căderii.

 • (3) În situațiile în care copilul ce urmează a avea curs de înot este însoțit de un părinte de sex opus, se va utiliza vestiarul corespunzător sexului copilului;

 • (4) Este interzisă intrarea domnilor/ băieților în vestiarul fetelor, precum și accesul doamnelor/ fetelor în vestiarul bărbaților, cu excepția situației prevăzute la punctul 3.

 • (5) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

 • (6) Adoptarea unei ținute decente la duș este obligatorie, precum și în vestiar. Beneficiarii se schimbă de haine în spațiile din vestiarele special amenajate în acest sens.

 • C) Obligațiile referenților și experților sportivi (personal de specialitate):

 • a) Referenții/experții sportivi au obligația de a-și instrui cursanții în utilizarea dotării Bazinului de înot de polo și în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească, să nu acceseze blocstarturile, să nu se joace cu mingea în jurul bazinului și în a avea un comportament civilizat în tot complexul, pe toată perioada antrenamentului.

 • b) Referenții/experții sportivi sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune provocată Bazinului de înot de polo. Pentru evitarea acestor evenimente și situații neplăcute, antrenorii și instructorii trebuie să ia, din timp, toate măsurile necesare pentru a preveni absolut orice problemă care ar putea provoca neajunsuri copiilor, secțiilor/cluburilor din care fac parte, părinților sau aparținătorilor sau Bazinului de înot de polo.

 • c) Referenții/experții sportivi nu vor părăsi incinta bazinului înainte de a se asigura că toți sportivii sau cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță.

 • d) În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influență,

referenții/experții sportivi se  vor adresa  coordonatorului  bazei  sportive,  care are

responsabilitatea de a încerca să identifice soluțiile potrivite.

 • D) Accesul la Bazinul de înot de polo

Art. 11 (1) Accesul în incinta Bazinului de înot de polo se face în limita capacității maxime admise, cu programare prealabilă, după următorul program:

- luni - duminică : între orele 06:00 - 22:00;

Accesul în incinta Bazinului de înot de polo, se face zilnic, conform programului. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site -ul www.primariaarad.ro și www.reconsarad.ro, în incintă, înștiințări scrise sau poștă electronică, rețea de socializare - cont creat/ă de operator, când se consideră necesar.

 • (2) Competițiile, programul de pregătire al sportivilor și manifestările sportive, organizate de structurile sportive, au prioritate față de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

 • (3) Pentru acces în incinta Bazinului de înot de polo, la intrare, beneficiarii au obligația de a preda / prezenta documentul de acces personalului de deservire. Documentele de acces vor fi înapoiate în momentul predării cheii/ brățării/cardului care permite accesul la dulapul din vestiar. În cazul în care beneficiarul pierde sau nu are asupra sa abonamentul/legitimația/cardul, se completează, la Recepția Bazinului de înot de polo, un formular pentru emiterea unui abonament/ unei legitimații / unui card, cu titlu de ”DUPLICAT” sau pentru înregistrarea ședinței respective în contul beneficiarului. Abonamentul/ legitimația/cardul de acces sunt nominale și netransmisibile.

 • (4) Orarul de funcționare a Bazinului de înot de polo, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad la propunerea operatorului, va fi afișat într-un loc vizibil, la intrarea în incintă. Respectarea orarului de funcționare este obligatorie pentru toate categoriile de persoane cărora le este permis accesul la bazin, conform prevederilor prezentului Regulament.

 • (5) Durata unei ședințe de instruire de înot este de 60 de minute, beneficiarii având dreptul la acces în hol și la vestiar, pentru echipare/ dezechipare, efectuare circuit igienico-sanitar, cu 15 minute înainte de începerea ședinței și 15 minute după încheierea acesteia.

 • (6) Programul de funcționare va fi planificat pe zile și ore, în conformitate cu necesitățile activităților și nu va putea fi schimbat fără aprobarea operatorului.

 • (7) În cazul în care desfășurarea competițiilor sportive necesită modificarea orarului aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad la propunerea operatorului, modificarea va fi afișată într-un loc vizibil, la intrarea în incintă și pe sitte-ul operatorului.

 • (8) În zilele în care se desfășoară competiții sportive au acces la Bazinul de înot de polo sportivii din structurile sportive cu care operatorul are în derulare contracte, precum și antrenorii acestora; de asemenea, au acces și arbitrii și delegațiile oficiale ale echipelor participante, și posesorii de abonamente/bilete la competiția respectivă, personalul tehnic, administrativ și de control al conducerii.

 • (9) Intrarea publicului în tribună este permisă numai în situația organizării competițiilor și la testul de încheiere a ciclurilor de inițiere - învățare a înotului.

 • (10) În cadrul programului de funcționare vor fi alocate cu prioritate ore pentru:

 • a) pregătirea sportivă de performanță;

 • b) competiții sportive;

 • c) cursuri de inițiere - învățare a înotului (copii și adulți)

- ore de inițiere și pregătire pentru persoane cu dizabilități;

 • d) ore speciale pentru public în bazin (cu bilete/abonamente).

 • (11) Plata integrală a abonamentelor/biletelor se va face la casieria Bazinului de înot de polo și nu la instructor. În cazul renunțării la curs pe parcursul perioadei în care beneficiarul deține un abonament valabil, contravaloarea acestuia nu se restituie.

 • (12) Numărul maxim de utilizatori ai Bazinului de înot de polo, este :

 • - pentru bazinul didactic / de antrenament - 65 persoane / oră;

 • - pentru bazinul de polo - 166 persoane / oră.

Numărul maxim de utilizatori este stabilit conform prevederilor art. 113 din Ordinul 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 ”În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect.”

 • (13) Operatorul nu este responsabil pentru neprezentarea beneficiarului la curs și nu returnează sau transferă taxa pentru orele pierdute din motive dependente de beneficiar. Abonamentul are valabilitate în funcție de numărul ședințelor pentru care se optează și este specificată pe abonament.

 • (14) Accesul cu autovehicule în parcarea special amenajată a Bazinului de înot de polo este permisă numai în limita locurilor disponibile, fără obturarea sau blocarea căilor de acces și numai pentru beneficiarii / însoțitorii beneficiarilor bazei de natație, fiind interzisă parcarea pe spațiul verde sau în alte locuri care nu sunt amenajate pentru această destinație.

 • (15) Însoțitorii beneficiarilor au acces numai în spațiul de așteptare și la grupurile sanitare, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 7 ani) cărora le este permis accesul și la vestiare în vederea echipării / dezechipării;

 • (16) Cursurile de inițiere în înot (copii, dar și alte categorii de vârstă) pot fi susținute doar de către antrenori / instructori cu atestat, prin încheierea unui contract cu operatorul Bazinului de înot de polo pentru utilizarea culoarelor de înot.

 • (17) Accesul în bazin, precum și ieșirea din acesta se face numai pe scările special amenajate. În scopul menținerii disciplinei și a siguranței beneficiarilor, instructorul, salvamarul și personalul de control al Bazinului de înot de polo au autoritate deplină, ce se poate concretiza, inclusiv, prin evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul Regulament.

 • (18) Intrarea în incintă a sportivilor sau a cursanților de la grupele de inițiere în înot este permisă numai în prezența însoțitorilor stabiliți conform protocoalelor încheiate cu unitățile școlare și respectiv, a instructorului. Aceștia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să își însoțească cursanții până la ieșirea din incinta complexului.

 • (19) Minorii sub 14 ani care doresc să practice activități de natație, în afara cadrului organizat prin unitățile școlare și fără instructor, trebuie să fie însoțiți în sala bazinelor de către un adult echipat corespunzător, care își asumă răspunderea pentru supravegherea acestuia pe toată durata perioadei în care se află în incintă.

 • (20) Pentru a putea practica activități sportive, se recomandă ca persoanele în cauză, în special copiii, să nu servească mâncare cu mai puțin de 3 ore față de momentul intrării în baza sportivă.

 • (21) Înscrierea cursanților. Documente necesare:

 • - copie certificat de naștere;

 • - adeverință medicală cu mențiunea "Apt pentru efort fizic", și "Apt pentru bazin" la un interval de 90 zile;

 • - cerere de înscriere;

 • - declarație din partea părintelui precum că a luat la cunoștință de Regulamentul bazinului, norme de comportare, interdicții și obligații. Cursanții trebuie să aibă ca echipament: cască, ochelari înot, papuci, prosop, costum de baie sau slip.

 • (22) Alți beneficiari: Utilizarea bazinului este permisă, în afara orelor rezervate pentru competiții sportive, pregătirea sportivă de performanță, cursuri de inițiere - învățare a înotului, cursuri dedicate persoanelor cu dizabilități, conform programului, pentru ore speciale pentru public în bazin.

 • (23) Nimeni nu va fi primit în zona de înot în afara orelor de funcționare. Pătrunderea în această zonă în afara orelor de program cu publicul este interzisă și va fi considerată o încălcare a proprietății.

 • (24) Însoțitorii cursanților minori pot avea acces și la vestiare, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor și doar echipați corespunzător (cu echipament sportiv de tip ”trening” și protectori de încălțăminte pentru păstrarea igienei sau papuci, din dotarea proprie a acestora).

Art. 12 În incinta Bazinului de înot de polo sunt interzise:

 • a) accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite, dermatoze, febră, diaree, vărsături, icter, furuncule, infecții ale pielii și supurații sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane. Persoanele suferinde de afecțiuni pulmonare, cardiace, sau alte afecțiuni grave își asumă pe deplin răspunderea în ceea ce privește utilizarea facilităților oferite în cadrul Bazinului de înot de polo;

 • b) accesul minorilor în zona bazinului, neînsoțiți sau nesupravegheați;

 • c) accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor;

 • d) introducerea și consumul de băuturi alcoolice, în tot perimetrul Bazinului de înot de polo;

 • e) introducerea și consumul oricărui tip de alimente în zona bazinelor;

 • f) intrarea persoanelor la bazin cu bomboane sau gumă de mestecat în gură, precum și oricăror alte alimente; aruncarea acestora în apă;

 • g) consumul de semințe în incinta bazinului;

 • h) accesul în incinta bazinului cu arme, de orice fel sau obiecte periculoase;

 • i) fumatul (în toată incinta Bazinului de înot de polo și în spațiile adiacente, de la interior); excepție fac doar spațiile special amenajate și marcate corespunzător;

 • j) introducerea în incintă a animalelor, de orice fel;

 • k) deplasarea în ținută de stradă în perimetrul bazinului, cu excepția personalului tehnic și de întreținere;

 • l) accesul părinților la bazin în timpul desfășurării cursurilor de înot/ antrenamentelor, cu excepția tribunelor, precum și perturbarea desfășurării cursurilor;

 • m) alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;

 • n) împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză;

 • o) deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor și staționarea pe acesta; săriturile în apă din alergare. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză; staționarea pe marcajul plutitor al culoarelor;

 • p) săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe blocstarturi), se pot face doar dintr-o poziție statică, cu fața înspre apă, și, în mod obligatoriu, fără a deranja celelalte persoane, prin stropire sau manifestare. Aceste sărituri sunt permise numai în cadrul antrenamentelor, sub stricta supraveghere a instructorului;

 • q) practicarea jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinului; excepție face doar jocul cu mingea în cadrul antrenamentelor;

 • r) comportamentul sau gesturi indecente și/sau limbajul obscen, necuviincios, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți beneficiari sau a personalului administrativ al bazinului;

 • s) distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul Bazinului de înot de polo;

ș) distrugerea sau păstrarea cheii/brățării de la vestiar, atribuită la intrare. În cazul pierderii cheii/brățării de la vestiar, se va achita o taxă, în valoare de (50 lei) pentru emiterea unui duplicat;

 • t) degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publică;

ț) accesul și manevrarea instalațiilor din clădirea aferentă acestora de către persoane neautorizate;

 • u) accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație climatizare, depozit de păstrare a substanțelor de tratare a apei) din incinta Bazinului de înot de polo;

 • v) urinarea în apa bazinului. Reactivii din apă vor indica persoana vinovată, iar acesteia i se vor imputa costurile de schimbare a apei, precum și despăgubirea celorlalți beneficiari prezenți la bazin;

x) folosirea camerelor foto sau video sau a oricărui dispozitiv de înregistrat și fotografiat în incintă fără o convenție specială încheiată cu administrația Bazinului de înot de polo.

 • E) Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicare de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

 • a) comportamentul indecent al beneficiarilor față de personalul angajat sau față de alți beneficiari (injurii, comportament scandalos și/sau agresiv, limbaj și gesturi ofensatoare), duce la evacuarea persoanelor vinovate din incinta bazinului de către personalul de pază și chiar la anularea abonamentului.

 • b) încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta Bazinului de înot de polo și chiar la anularea abonamentului, fără restituirea contravalorii acestuia. Sancțiunea de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive

 • c) nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul regulament conduce la interzicerea accesului persoanelor în cauză;

 • d) persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Bazinului de înot de polo vor suporta, integral, pagubele produse. Operatorul Bazinului de înot de polo, prin antrenorii și instructorii sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea persoanele vinovate, vor întocmi un proces verbal în care se vor consemna condițiile producerii evenimentului cauzator de prejudicii.

 • e) refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Bazinului de înot de polo (dotări, echipamente, spații sau oricare bunuri puse la dispoziție), va atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • f) personalul bazinului și de pază va consemna, într-un proces verbal de constatare, neregulile apărute, persoanele implicate/ vinovate și sancțiunile ce se impun.

 • g) orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părți. În cazul imposibilității de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanță.

 • F) Dotări / echipament sau jucării

Art. 13 Bazinul de înot de polo va fi dotat pe lângă baremul minim pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale sanitare și instrumente medicale stabilit prin Anexa 4 la Normele metodologice din 18 septembrie 2007 privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă și cu defibrilator mobil și 8 colaci specifici cu alonje pentru salvare de la înec.

Art. 14 Sunt permise toate articolele pentru înotat - plute mici, aripioare, veste, înotătoare.

Art. 15 Nu sunt permise bărci gonflabile, rafturi, saltele gonflabile, mingi, etc.

 • G) Reguli pentru înotători

Art. 16 Persoanele care nu știu să înoate vor folosi pentru inițiere partea cu adâncimea cea mai mică a bazinului doar în prezența instructorului.

Art. 17 Persoanele care nu știu să înoate și au o înălțime de sub 1,20 m trebuie să poarte echipamente de plutire și vor fi supravegheate de un instructor când intră în bazin.

Art. 18 Nu este permisă scufundarea la adâncimi peste 1,80 m.

Art. 19 Culoarele (centrale) trebuie rezervate persoanelor care doresc să înoate lungimi de bazin fără să fie deranjate. Cei care nu doresc să înoate lungimi de bazin trebuie să rămână pe culoarele de margine.

Art. 20 Pentru desfășurarea eficientă a activității de înot, înotătorii de lungimi de bazin vor înota pe dreapta culoarului, lângă cordon, lăsând mijlocul liber pentru a putea fi depășiți de alți înotători. De asemenea, atunci când vor porni de la capăt, vor lăsa un avans înotătorului din față, astfel încât să nu fie nevoiți să-l depășească.

Art. 21 Opririle se fac doar la capătul bazinului, într-o parte a culoarului.

 • H) Obligațiile personalului angajat al Bazinului de înot de polo:

 • a) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să respecte cu strictețe prezentul Regulament, atribuțiile din Fișa postului și sarcinile încredințate, precum și programul de muncă stabilit.

 • b) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să se prezinte la serviciu în perfectă stare de sănătate și de odihnă. Se interzice cu desăvârșire prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, precum și consumul de alcool sau narcotice în timpul programului de muncă.

 • c) Fiecărui membru al personalului Bazinului de înot de polo îi este interzisă introducerea în incinta instituției a bunurilor materiale străine precum și a persoanelor străine.

 • d) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să respecte cu strictețe disciplina la locul de muncă, fiecare membru al echipei trebuie să adopte o atitudine respectuoasă față de toți beneficiarii Bazinului de înot de polo (abonați, sportivi, cursanți, aparținători).

 • e) Fiecare membru al personalului Bazinului de înot de polo trebuie să urmărească respectarea prevederilor prezentului regulament, semnalând, în cel mai scurt timp, neregulile observate, operatorului Bazinului de înot de polo.

 • I) Vârsta utilizatorilor

Art. 22 Accesul la activitățile desfășurate la bazinul de înot didactic este permis copiilor de orice vârstă, în prezența instructorului sau însoțiți de un reprezentant legal, în condițiile prezentului regulament.

Art. 23 Copiii nu pot participa decât însoțiți, cu instructori și / sau antrenor, conform prevederilor anterioare.

 • V. Administrarea resurselor financiare

Art. 24 Resursele financiare ale bazinului sunt administrate prin intermediul S.C. RECONS S.A., din încasări pentru serviciile prestate, precum și din alocările bugetare ale Municipiului Arad pentru susținerea cluburilor sportive și a competițiilor sportive.

Art. 25 Bugetul de venituri și cheltuieli al Bazinului de înot de polo este parte componentă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A.

Art. 26 Fondurile necesare funcționării bazinului se asigură din bugetul S.C. RECONS S.A., sumele încasate din tarife, închirieri urmând a se constitui venituri la bugetul operatorului, precum și din alocările bugetare ale Municipiului Arad pentru susținerea cluburilor sportive și a competițiilor sportive. .

 • VI. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 27 Operatorul își rezervă dreptul de a opera modificări asupra prezentului regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru și își declină pe deplin responsabilitatea pentru toate problemele create de către Beneficiari.

Art. 28 Bunurile personale / obiectele de valoare ale beneficiarilor trebuie predate la recepție în vederea păstrării acestora în cutia de valori. Operatorul Bazinului de înot de polo nu răspunde de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate în vestiar cât și de cele uitate sau pierdute.

Art. 29 Programarea grupelor organizate în baza protocoalelor cu unitățile de învățământ, se face pe grupe de vârstă/ clase/ grupuri, de către operatorul Bazinului de înot de polo, în acord cu instructorii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Anexa 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL BAZINULUI DE ÎNOT DE POLO

Art.1. Bazinul de înot de polo va funcționa ca bază competițională, de pregătire sportivă, didactică, educativă.

Art. 2. Programul de funcționare al Bazinul de înot de polo pentru utilizatori este următorul:

Zi

Interval orar

Utilizatori/Beneficiari

Luni

06.00 - 08.30

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

14.00-20.00

Cursuri înot cu antrenor

16.00-18.00

Cluburi sportive, polo

18.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Marți - Joi

06.00 - 13.30

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

14.00 - 20.00

Cursuri înot cu antrenor

16.00 - 18.00

Cluburi sportive, polo

18.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Vineri - Sâmbătă - Duminică

06.00 - 11.00

Public (abonamente, bilete) - program de dimineață

11.30 - 15.00

Cluburi sportive, polo

15.30 - 22.00

Public (abonamente, bilete) - program de seară

Serviciile administrative și de întreținere se asigura în două schimburi, a câte 8 ore fiecare, astfel:

 • - schimbul I de la 06.00 la 14.00;

 • - schimbul II de la 14.00 la 22.00

Art. 3 Activitățile desfășurate în baza protocoalelor de colaborare cu unitățile de învățământ și programele dedicate persoanelor cu dizabilități se vor derula în tot intervalul orar prevăzut la art.2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Anexa 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo

Tarife pentru utilizarea Bazinului de înot de polo

Art.1. Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Arad, iar structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • - să se raporteze la cheltuielile cu personalul, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, amortizare, cheltuielile privind iluminatul, apa, canalul, salubrizarea, gaz, soluții de tratare a apei, materialele și prestările de servicii (piese de schimb), paza, materialele pentru curățenie, materialele și prestările de servicii, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (instalații interioare, remedierile avariilor), poșta, telecomunicațiile, reparațiile curente, bunurile de natura obiectelor de inventar, cheltuielile de asistență medicală, salvamar etc;

 • - să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului;

Art. 2. Pentru participarea la programele de natură didactică și socială desfășurate în baza protocoalelor încheiate la nivel instituțional, de susținere a sănătății și sportului, se vor percepe tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 3 Participarea la programele instituțional administrative de natură didactică și socială, de susținere a sănătății și sportului se realizează în cadru organizat astfel :

 • d.  copiii din sistemul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, vor beneficia de cursuri contra cost de învățare a înotului în limita a 10 ședințe, la care vor participa în modalitatea stabilită conform contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, însoțiți de educator/ învățător/profesor, în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

 • e.  persoanele instituționalizate vor beneficia de cursuri contra cost în limita a 10 ședințe/lună, însoțiți de o persoană responsabilă cu îngrijirea și supravegherea acestora în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

 • f.  persoanele cu dizabilități au acces contra cost în limita a 10 ședințe / lună însoțiți de persoana responsabilă cu îngrijirea acestora în baza unor programări prealabile stabilite cu instructorul și operatorul Bazinului de înot de polo.

Art.4 În limita locurilor disponibile, bazinul de înot este accesibil publicului în baza unui tarif de utilizare astfel :

A. Tarif de utilizare individual în limita disponibilității, de luni până duminică

Tarif intrare lei TVA inclusă

adulți

programul de dimineață

15

programul de seară

20

Studenți și copii între14-18 ani

programul de dimineață

10

programul de seară

15

copii până în 14 ani (obligatoriu însoțiți de un adult)

programul de dimineață

5

programul de seară

10

B. Abonamente acces individual în limita disponibilității, de luni până duminică

Valoare abonament lei/lună TVA inclusă

adulți

programul de dimineață

200

programul de seară

300

Studenți și copii între14-18 ani

programul de dimineață

100

programul de seară

150

copii până în 14 ani (obligatoriu însoțiți de un adult)

programul de dimineață

70

programul de seară

100

C. Abonament pentru un weekend, de vineri ora 06.00 până duminică ora 22.00 (exclus intervalul orar destinat cluburilor sportive și antrenamentelor de polo: 11.30 - 15.00 care utilizează bazinul mare)

Abonament weekend / 1 una persoană

70

Abonament cuplu

120

Abonament cuplu + 1 copil cu vârsta până la 14 ani

140

Abonament 1 copil până la 14 ani

30

Abonament 1 copil peste 14 ani

50

D. Tarife închiriere bază sportivă pentru sportul de performanță/cursuri înot cu instructori

evenimente bazin înot polo

3.000 lei/zi TVA inclusă

închiriere culoar înot (în programul dedicat cursurilor de înot) 1 persoană

100 lei/zi TVA inclusă

închiriere culoar înot (în programul dedicat cursurilor de înot) grup maxim 15 persoane

250 lei/zi TVA inclusă

Antrenamente cluburi sportive

250 lei/oră TVA inclusă

E. Tarife închiriere spații comerciale aferente Bazinului de înot de polo

închiriere spațiu instalare automate cafea/suc/dulciuri precum și alte automate

300 lei / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spațiu, în exteriorul bazinului de înot de polo, destinat desfășurării activității de alimentație publică

0,5 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spațiu, în interiorul bazinului de înot de polo, destinat desfășurării activității de alimentație publică

2 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere spații destinate desfășurării altor activități de întreținere corporală (sauna, solar, aerobic, masaj, jacuzzi, etc.)

80 euro / mp / lună TVA inclusă;

închiriere masă de tenis

15 lei / oră TVA inclusă;

***Notă: Programul de dimineață, respectiv programul de seară este cel stabilit în Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art.5. Adultul care însoțește copilul sub 14 ani, în sala bazinelor, este obligat să achite contravaloarea biletului de acces.

Art.6. Instructorul care însoțește grupul pe care îl pregătește în sala bazinelor este obligat să achite contravaloarea biletului de acces.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Lista de inventar a bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo, situat pe str. Eugen Popa nr. 28, Arad

Nr crt.

Denumire bunuri

Nr.

inventar

Valoare

-lei-

3.

Teren, str. Eugen Popa nr. 28

6003993

5.885.461

4.

Clădire bazin de înot de polo cu clădire anexă

360049698

23.609.434,39

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PROCES - VERBAL

DE PREDARE - PRIMIRE NR.

a bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo

Încheiat azi_______________

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 28631478, cont IBAN RO24TREZ021502205X023130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin dl. Călin BIBARȚ având funcția de primar, în calitate de predător,

și

SC RECONS SA ARAD, cu sediul in Arad, str. Iuliu Maniu FN, număr de înregistrare Registrul Comerțului JO2/91/1996, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 8189348, cont RO88BTRLRONCRT0P21420301 deschis la Banca Transilvania Arad, reprezentat prin dl. MEHELEAN Gheorghe Nicolae având funcția de director general, în calitate de primitor.

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad;

 • -  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Am procedat la predarea - primirea bunurilor proprietate publică a Municipiului Arad aferente Bazinului de înot de polo, conform listei de inventar atașate.

Prezentul protocol, este întocmit în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

Comisiile de predare primire a bunurilor proprietate publică a municipiului Arad desemnate prin Dispozițiile Primarului Municipiului Arad/Directorului general

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 37345/04.06.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “aprobarea documentației de atribuire a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad” proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Serviciul public de administrare a domeniului public se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

Având în vedere că este necesară desfășurarea unei activități care are ca scop întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo în interesul cetățenilor, precum și pentru desfășurarea de activități sportive competiționale, municipalitatea a ales modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul economic SC RECONS SA ARAD, motiv pentru care s-a procedat la elaborarea documentației de atribuire a acestor servicii.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia pentru întocmirea documentației specifice în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, strada Eugen Popa nr. 28, unui operator economic în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Nr. 37346/04.06.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37345/04.06.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect: „ aprobarea documentației de atribuire a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad”

Având în vedere:

 • - art. 3 alin. (1) lit. „l”, art. 5, pct. 3, lit. „e”, art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului;

- faptul că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că sunt îndeplinite toate condițiile menționate de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

P R O P U N E M:

 • > delegarea serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad;

 • > aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public privind întreținerea, funcționarea și exploatarea Bazinului de înot de polo, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • > aprobarea anexelor 1 - 4, care fac parte integrantă din contractul de concesiune mai sus menționat, după cum urmează:

 • - Anexa 1. - Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

 • - Anexa 2. - Regulamentul serviciului de întreținere, funcționare și

exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28;

 • - Anexa 3. - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului concesionat;

 • -   Anexa 4.   - Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor

concesionate.

> predarea bunurilor aferente funcționării serviciul de serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo să fie asigurată de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului și de către reprezentații operatorului căruia i-a fost delegat serviciul public;

Predarea bunurilor va fi consemnată într-un proces verbal de predare -primire de către membrii celor două comisii.

> mandatarea Primarului Municipiului Arad să semneze contractul de concesiune.

Nume și prenume

Funcția

Data

Semnătura

Ștefan Szuchanszki

Director executiv

Eliza Barbura

Director executiv

Mihaela Balaș

Șef serviciu

Marius Panda

Șef serviciu

Maria Micea

Consilier

Mihaela Bercea

Consilier

Florina Stan

Consilier juridic