Hotărârea nr. 243/2020

Hotărârea Nr.243 din 25-06-2020 privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreţinere, functionare şi exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 243 din 25 iunie 2020 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 25.300/07.04.2020,

Analizând raportul nr. 25.303/07.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă studiul privind fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă forma de delegare a serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28, respectiv gestiune delegată, prin atribuirea directă a concesiunii către S.C. RECONS SA S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 243/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea atribuirii directe a contractului de concesiune pentru serviciile de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo Arad

 • 1. Date generale

  • 1.1. Serviciul public de interes local de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo este o parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat și are ca obiect principal furnizarea către cetățeni a unui serviciu public de agrement de calitate, contribuind astfel la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Acest serviciu se află sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorității publice locale și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și ale art.36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

  • 1.2.  Scopul studiului. Prezentul studiu reprezintă un pas absolut necesar pentru reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public care sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale și include activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, reglementat de Anexa 3 a Ordonanței Guvernului nr 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, s-a urmărit realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.

În implementarea obiectivelor de investiții s-au avut în vedere solicitările primite de la autoritățile publice locale și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu.

Printre principalele domenii în care CNI S.A. implementează investiții este și sportul de masă sau de performanță (subprogramele săli de sport, bazine de înot și complexuri sportive, patinoare).

 • 1.3. Definiții. Pentru definirea obiectivului prezentului studiu, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • a) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile legii, furnizarea și prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărei răspundere o are;

 • b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • c) sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specifice unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui condiții de exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

 • d) domeniul public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public național;

 • e) domeniul privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 1.4. Bazinul de înot de polo este situat în municipiul Arad, pe str. Eugen Popa nr.28, înscris în CF nr. 321188 Arad, cu nr. cad. 321188, în suprafață de 16.806 mp, cu o valoare totală a investiției de 23.140.051,01 lei. Este alcătuit din teren (spatii verzi + parcare), construcții (bazine), instalații și dotări aferente, care intră în componența sa și are următoarele caracteristici constructive: aria construită 3.383 mp, aria desfășurată 5.988,00 mp și aria utilă 4.600 mp.

Clădirea adăpostește două bazine, gradenele și funcțiunile anexe, fiind organizată pe 3 nivele:

 • - la nivelul I: subsolul tehnic cu un aspect neutru se poate încadra în mediul înconjurător și arhitectural specific urban;

 • - la nivelul II: parterul, cuprinzând holul, vestiarele, anexele, sala bazinelor;

- la nivelul III: gradenele și circulația spectatorilor.

Bazinul de polo de înot are dimensiunile 33,33 m x 25,00 m și o adâncime de 2,30 m, iar bazinul de antrenament are dimensiunile 25,00 m x 12,50 m și o adâncime de 1,20 - 1,60 m.

Edificatul este racordat la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

Bazinul de înot de polo este delimitat:

-la vest: str. Redutei;

-la est: str. Troiei;

-la sud: str. Redutei;

-la nord: str. Eugen Popa și str. Troiei.

Bazinul de înot de polo este proprietatea municipiului Arad și se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 1.5. Serviciul trebuie să aibă în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

 • 1.6. Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciului, trebuie să aibă în vedere următoarele obiective:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșterea calității vieții;

 • b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale în interesul comunității locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciului prestat;

 • e)  crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și a siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare;

 • i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • j) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin practicarea de activități sportive.

 • 2. Serviciul de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo

  • 2.1. Registru de evidență a datelor

Potrivit legislației în vigoare și pentru exploatarea bazinelor de înot în condiții de siguranță este necesar ținerea unei evidențe clare în ceea ce privește calitatea apei de îmbăiere prin completarea registrului de evidență a datelor în care vor fi înscrise toate activitățile de golire, umplere, reîmprospătare a apei, curățare, spălare a filtrelor, reglaje ale aparaturii de dozare a dezinfectantului, adăugarea de substanțe de tratare (antialge, anticalcar etc.), cantitățile utilizate, în general toate activitățile de întreținere și reparații.

Va fi înscris obligatoriu numărul de utilizatori ai bazinului.

De asemenea se vor trece:

 • rezultatele buletinelor de analiza a apei;

 • concentratiilor dezinfectantului;

 • periodicitatea de primenire a apei si de dezinfectie a bazinelor;

 • modalitatea de dezinfectie a bazinelor;

 • substantele dezinfectante folosite;

 • în cazul bazinelor acoperite temperatura aerului, umiditatea relativa a aerului, data, ora determinării și măsurile luate pentru remediere dacă este cazul;

 • evenimente extraordinare din timpul programului;

 • data și ora inspecțiilor și controalelor de specialitate precum și concluziile acestora. Operatorul are obligația de a pune la dispoziția publicului, la solicitare, rezultatele monitorizării apei de îmbaiere.

 • 2.2. Obiectul de activitate al serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

 • (1) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • (2) Operatorul economic răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în cadrul bazei sportive și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente Bazinul de înot de polo.

 • (3) Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

 • (4) Orice persoană fizică sau juridică poate fi beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo dacă operatorul economic i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, bilet, legitimație, invitație, etc.

 • (5) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite printr-un regulament precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazin de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor regulamentului aprobat, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazinul de înot de polo.

 • (6) Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități institutional-administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare din municipiul Arad;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru veteranii și rezerviștii militari și civili, care au dobândit o invaliditate ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operațiuni militare;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru elevii care au obținut medalii la faza națională la olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline școlare în anul în curs și anul anterior;

 • - ore de educație fizică și sport desfășurate în baza protocoalelor desfășurate cu unitățile școlare din municipiul Arad.

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin, pe bază de bilete și abonamente pentru inițiere și practicarea de activități specific de înot.

 • (7) În perioada noiembrie - decembrie 2019 au fost înregistrate un număr de 2.176 intrări (40 abonamente și 2136 bilete). Astfel, în perioada de referință, s-au realizat venituri în valoare de 36.890 lei.

 • 2.3. Atribuțiile aferente serviciului public sunt:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta Bazinului de înot de polo în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrise și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor prin supravegherea permanentă a zonelor;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de înot de polo;

 • j) predarea obiectelor găsite în incinta Bazinului de înot de polo către proprietar prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură;

 • k) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • l) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

 • m) respectarea de către angajați a normelor de Securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite.

 • 3. Motivația gestiunii delegate

  • 3.1. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalități:

 • - gestiune directă;

 • - gestiune delegată.

 • 3.2. Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

 • 3.3. În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

 • 3.4. În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.5. Conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are ca atribuții:

 • - administrarea domeniului public și privat,

 • - gestionarea serviciilor de interes local;

 • - darea în administrare și concesionarea bunurilor proprietate publică precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Ținând cont de cele de mai sus, precum și de contextul legislativ care reglementează recrutarea resurselor umane în sistem bugetar (limitat de normativul de personal și plafonul de cheltuieli de personal și care nu permite în condițiile actuale să asigure numărul de personal suficient) este necesară atribuirea către un operator economic a serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării serviciului public vor intra în atribuțiile și responsabilitatea autorității locale.

 • 3.6. Modalitatea de gestionare propusă a serviciului de utilitate publică este cea delegată, în baza unui contract de delegare a gestiunii și se realizează cu respectarea prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 36, alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Gestiune delegată

Avantaje:

 • 1. parametrii serviciilor și necesarul de investiții trebuie să fie clar definiți în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție și exploatare să treacă la operator;

 • 2. din momentul în care operatorul își intră în drepturi investițiile se accelerează. Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne și a relațiilor cu clienții;

 • 3. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea calitatea de reglementator /supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse în contract;

 • 4. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea dreptul de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă persistentă;

Dezavantaje:

 • 1. Consiliul Local trebuie să își adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului și va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare și monitorizare.

 • 2. Gestiunea delegată nu este prin ea însăși o garanție a unei performanțe mai bune, după cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid și mai ieftin.

 • 3.7. Identificarea surselor de finanțare/Finanțarea serviciului public

  • 3.7.1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor.

  • 3.7.2. Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

 • 3.7.3. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 • 3.7.4. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea de investiții publice ale Municipiului Arad aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 3.7.5. Conform O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate;

 • b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor practicate;

 • c) ajustarea periodică a tarifelor;

 • d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;

 • e) acoperirea prin tarife cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • f) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevență în cazul gestiunii delegate.

 • 3.7.6. Motive de ordin social și de mediu:

Prestarea serviciului public de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo, presupune angajarea de către serviciul public a unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de plată a utilizării bazei sportive, realizarea lucrărilor de întreținere amenajare și exploatare a acesteia etc.

 • 3.7.7. Evaluarea indicatorilor tehnico - economici

Rezultatele preconizate ale delegării gestiunii serviciului public de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo sunt în principal:

 • a. creșterea numărului de utilizatori;

 • b. reducerea costurilor de exploatare și întreținere;

 • c. asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;

 • d. siguranță în exploatare;

 • e. o mai bună monitorizare a modului de utilizare a bazei sportive;

f conștientizarea comunității locale asupra adoptării unui mod de viață sănătos prin practicarea regulată a sportului.

 • 4. Investițiile necesare

Nu este cazul, fiind obiectiv nou recepționat

 • 5. Forma de gestiune optimă a serviciului de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo

O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, la art.10, menționează două modalități de organizare a gestiunii:

 • - prin gestiune directă;

 • - prin gestiune delegată.

 • 5.1.  Gestiunea delegată permite un control asupra modului de îndeplinire a responsabilităților care decurg din lege privind asigurarea realizării lucrărilor și a măsurilor necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • 5.2. Având în vedere că este necesară desfășurarea unor activități ce au ca scop organizarea, amenajarea și întreținerea Bazinului de înot de polo, propunem modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul SC RECONS SA Arad, societate comercială cu capital exclusiv al Municipiului Arad, ca soluție optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, această modalitate răspunde exigențelor legale și interesului comunității locale.

 • 6. Redevența

  • 6.1. Redevența anuală reprezintă suma datorată de către concesionar concedentului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad. Redevența anuală este de 1% din veniturile înregistrate de operator, si se achita in lei.

  • 6.2.  Redevența va fi calculată și se va plăti trimestrial pana la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • 7. Modalitatea de acordare a concesiunii

Modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere este atribuire directă.

 • 8. Durata concesiunii.

Durata estimată a concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen prin acordul părților.

 • 9. Termenul estimat pentru realizarea procedurii

Termenul estimat pentru încheierea contractului este de max. 2 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea Caietului de sarcini.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 147/07.04.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 25.300/07.04.2020,

Analizând raportul nr. 25.303/07.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit.

 • f), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă studiul privind fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă forma de delegare a serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28, respectiv gestiune delegată, prin atribuirea directă a concesiunii către S.C. RECONS SA S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

COD PMA S4 01

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.din 2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea atribuirii directe a contractului de concesiune pentru serviciile de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo Arad

 • 1. Date generale

  • 1.1. Serviciul public de interes local de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo este o parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat și are ca obiect principal furnizarea către cetățeni a unui serviciu public de agrement de calitate, contribuind astfel la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Acest serviciu se află sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorității publice locale și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și ale art.36, alin. (1) din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

  • 1.2.  Scopul studiului. Prezentul studiu reprezintă un pas absolut necesar pentru reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public care sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale și include activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, reglementat de Anexa 3 a Ordonanței Guvernului nr 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, s-a urmărit realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.

În implementarea obiectivelor de investiții s-au avut în vedere solicitările primite de la autoritățile publice locale și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu.

Printre principalele domenii în care CNI S.A. implementează investiții este și sportul de masă sau de performanță (subprogramele săli de sport, bazine de înot și complexuri sportive, patinoare).

 • 1.3. Definiții. Pentru definirea obiectivului prezentului studiu, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • a) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile legii, furnizarea și prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărei răspundere o are;

 • b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • c) sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specifice unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui condiții de exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

 • d) domeniul public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public național;

 • e) domeniul privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 1.4. Bazinul de înot de polo este situat în municipiul Arad, pe str. Eugen Popa nr.28, înscris în CF nr. 321188 Arad, cu nr. cad. 321188, în suprafață de 16.806 mp, cu o valoare totală a investiției de 23.140.051,01 lei. Este alcătuit din teren (spatii verzi + parcare), construcții (bazine), instalații și dotări aferente, care intră în componența sa și are următoarele caracteristici constructive: aria construită 3.383 mp, aria desfășurată 5.988,00 mp și aria utilă 4.600 mp.

Clădirea adăpostește două bazine, gradenele și funcțiunile anexe, fiind organizată pe 3 nivele:

 • - la nivelul I: subsolul tehnic cu un aspect neutru se poate încadra în mediul înconjurător și arhitectural specific urban;

 • - la nivelul II: parterul, cuprinzând holul, vestiarele, anexele, sala bazinelor;

- la nivelul III: gradenele și circulația spectatorilor.

Bazinul de polo de înot are dimensiunile 33,33 m x 25,00 m și o adâncime de 2,30 m, iar bazinul de antrenament are dimensiunile 25,00 m x 12,50 m și o adâncime de 1,20 - 1,60 m.

Edificatul este racordat la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

Bazinul de înot de polo este delimitat:

-la vest: str. Redutei;

-la est: str. Troiei;

-la sud: str. Redutei;

-la nord: str. Eugen Popa și str. Troiei.

Bazinul de înot de polo este proprietatea municipiului Arad și se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 1.5. Serviciul trebuie să aibă în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

 • 1.6. Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciului, trebuie să aibă în vedere următoarele obiective:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșterea calității vieții;

 • b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale în interesul comunității locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciului prestat;

 • e)  crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și a siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare;

 • i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • j) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin practicarea de activități sportive.

 • 2. Serviciul de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo

  • 2.1. Registru de evidență a datelor

Potrivit legislației în vigoare și pentru exploatarea bazinelor de înot în condiții de siguranță este necesar ținerea unei evidențe clare în ceea ce privește calitatea apei de îmbăiere prin completarea registrului de evidență a datelor în care vor fi înscrise toate activitățile de golire, umplere, reîmprospătare a apei, curățare, spălare a filtrelor, reglaje ale aparaturii de dozare a dezinfectantului, adăugarea de substanțe de tratare (antialge, anticalcar etc.), cantitățile utilizate, în general toate activitățile de întreținere și reparații.

Va fi înscris obligatoriu numărul de utilizatori ai bazinului.

De asemenea se vor trece:

 • rezultatele buletinelor de analiza a apei;

 • concentratiilor dezinfectantului;

 • periodicitatea de primenire a apei si de dezinfectie a bazinelor;

 • modalitatea de dezinfectie a bazinelor;

 • substantele dezinfectante folosite;

 • în cazul bazinelor acoperite temperatura aerului, umiditatea relativa a aerului, data, ora determinării și măsurile luate pentru remediere dacă este cazul evenimente extraordinare din timpul programului;

 • data și ora inspecțiilor și controalelor de specialitate precum și concluziile acestora. Operatorul are obligația de a pune la dispoziția publicului, la solicitare, rezultatele monitorizării apei de îmbaiere.

 • 2.2. Obiectul de activitate al serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo

 • (1) Obiectul de activitate al Bazinului de înot de polo îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel național și internațional, a antrenamentelor, cursurilor de inițiere înot, precum și altor acțiuni cu caracter didactic/sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natură didactică și socială.

 • (2) Operatorul economic răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în cadrul bazei sportive și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente Bazinul de înot de polo.

 • (3) Bazinul de înot de polo asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

 • (4) Orice persoană fizică sau juridică poate fi beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinului de înot de polo dacă operatorul economic i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, bilet, legitimație, invitație, etc.

 • (5) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite printr-un regulament precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazin de înot de polo și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor regulamentului aprobat, precum și acceptul condițiilor tehnico-materiale existente la bazinul de înot de polo.

 • (6) Serviciile oferite în cadrul Bazinul de înot de polo sunt:

 • a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de performanță;

 • b) organizarea de activități institutional-administrative de natură didactică și socială constând în:

 • - cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate în baza protocoalelor încheiate cu unitățile școlare din municipiul Arad;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru persoane cu dizabilități;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru veteranii și rezerviștii militari și civili, care au dobândit o invaliditate ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operațiuni militare;

 • - ore de inițiere și pregătire în activitatea înot pentru elevii care au obținut medalii la faza națională la olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline școlare în anul în curs și anul anterior;

 • - ore de educație fizică și sport desfășurate în baza protocoalelor desfășurate cu unitățile școlare din municipiul Arad.

 • c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin, pe bază de bilete și abonamente pentru inițiere și practicarea de activități specific de înot.

 • (7) În perioada noiembrie - decembrie 2019 au fost înregistrate un număr de 2.176 intrări (40 abonamente și 2136 bilete). Astfel, în perioada de referință, s-au realizat venituri în valoare de 36.890 lei.

 • 2.3. Atribuțiile aferente serviciului public sunt:

 • a) folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

 • b) întreținerea curățeniei aleilor din incinta Bazinului de înot de polo în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • c) dezinsecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • e) întreținerea bazinelor, dușurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

 • f) asigurarea avertizării scrise și la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;

 • g) asigurarea personalului calificat în acțiunile de salvare a celor aflați în pericol de înec precum și funcționarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

 • h) asigurarea personalului calificat pentru evitarea accidentelor prin supravegherea permanentă a zonelor;

 • i) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta Bazinului de înot de polo;

 • j) predarea obiectelor găsite în incinta Bazinului de înot de polo către proprietar prin verificarea cărții de identitate și pe bază de semnătură;

 • k) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

 • l) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

 • m) respectarea de către angajați a normelor de Securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite.

 • 3. Motivația gestiunii delegate

  • 3.1. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalități:

 • - gestiune directă;

 • - gestiune delegată.

 • 3.2. Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

 • 3.3. În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

 • 3.4. În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.5. Conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are ca atribuții:

 • - administrarea domeniului public și privat,

 • - gestionarea serviciilor de interes local;

 • - darea în administrare și concesionarea bunurilor proprietate publică precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Ținând cont de cele de mai sus, precum și de contextul legislativ care reglementează recrutarea resurselor umane în sistem bugetar (limitat de normativul de personal și plafonul de cheltuieli de personal și care nu permite în condițiile actuale să asigure numărul de personal suficient) este necesară atribuirea către un operator economic a serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării serviciului public vor intra în atribuțiile și responsabilitatea autorității locale.

 • 3.6. Modalitatea de gestionare propusă a serviciului de utilitate publică este cea delegată, în baza unui contract de delegare a gestiunii și se realizează cu respectarea prevederilor O.G. nr.

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 36, alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Gestiune delegată

Avantaje:

 • 1. parametrii serviciilor și necesarul de investiții trebuie să fie clar definiți în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție și exploatare să treacă la operator;

 • 2. din momentul în care operatorul își intră în drepturi investițiile se accelerează. Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne și a relațiilor cu clienții;

 • 3. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea calitatea de reglementator /supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse în contract;

 • 4. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea dreptul de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă persistentă;

Dezavantaje:

 • 1. Consiliul Local trebuie să își adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului și va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare și monitorizare.

 • 2. Gestiunea delegată nu este prin ea însăși o garanție a unei performanțe mai bune, după cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid și mai ieftin.

 • 3.7. Identificarea surselor de finanțare/Finanțarea serviciului public

  • 3.7.1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor.

  • 3.7.2. Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

 • 3.7.3. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 • 3.7.4. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea de investiții publice ale Municipiului Arad aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 3.7.5. Conform O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate;

 • b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor practicate;

 • c) ajustarea periodică a tarifelor;

 • d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;

 • e) acoperirea prin tarife cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • f) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevență în cazul gestiunii delegate.

 • 3.7.6. Motive de ordin social și de mediu:

Prestarea serviciului public de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo, presupune angajarea de către serviciul public a unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de plată a utilizării bazei sportive, realizarea lucrărilor de întreținere amenajare și exploatare a acesteia etc.

 • 3.7.7. Evaluarea indicatorilor tehnico - economici

Rezultatele preconizate ale delegării gestiunii serviciului public de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo sunt în principal:

 • a. creșterea numărului de utilizatori;

 • b. reducerea costurilor de exploatare și întreținere;

 • c. asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;

 • d. siguranță în exploatare;

 • e. o mai bună monitorizare a modului de utilizare a bazei sportive;

 • f. conștientizarea comunității locale asupra adoptării unui mod de viață sănătos prin practicarea regulată a sportului.

 • 4. Investițiile necesare

Nu este cazul, fiind obiectiv nou recepționat

 • 5. Forma de gestiune optimă a serviciului de organizare, amenajare și întreținere a Bazinului de înot de polo

O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, la art.10, menționează două modalități de organizare a gestiunii:

 • - prin gestiune directă;

 • - prin gestiune delegată.

 • 5.1.  Gestiunea delegată permite un control asupra modului de îndeplinire a responsabilităților care decurg din lege privind asigurarea realizării lucrărilor și a măsurilor necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • 5.2. Având în vedere că este necesară desfășurarea unor activități ce au ca scop organizarea, amenajarea și întreținerea Bazinului de înot de polo, propunem modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul SC RECONS SA Arad, societate comercială cu capital exclusiv al Municipiului Arad, ca soluție optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, această modalitate răspunde exigențelor legale și interesului comunității locale.

 • 6. Redevența

  • 6.1. Redevența anuală reprezintă suma datorată de către concesionar concedentului în schimbul transmiterii dreptului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo din Arad. Redevența anuală este de 1% din veniturile înregistrate de operator, si se achita in lei.

  • 6.2.  Redevența va fi calculată și se va plăti trimestrial pana la data de 25 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie.

 • 7. Modalitatea de acordare a concesiunii

Modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere este atribuire directă.

 • 8. Durata concesiunii.

Durata estimată a concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen prin acordul părților.

 • 9. Termenul estimat pentru realizarea procedurii

Termenul estimat pentru încheierea contractului este de max. 2 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea Caietului de sarcini.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 25.300/07.04.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28” proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de necesitatea satisfacerii cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale, creșterea calității vieții și ridicarea gradului de civilizație și confort al acesteia este necesar înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat care vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

A securitatea serviciilor furnizate/prestate;

A continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

A adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

A accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

A tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

A consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

În acest sens se impune aprobarea studiului privind fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28 , prin adoptarea, de către Consiliul Local Municipal a unei hotărâri în acest sens.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 25.303/07.04.2020

R A P O R T

Având în vedere necesitatea înființării, organizării, exploatării și funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat care să răspundă cerințelor comunității locale, trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • e)  crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorității publice locale, la fel și monitorizarea, controlul funcționării și gestionării acestor servicii intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a autorității locale.

Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competența exclusivă a acesteia.

Ținând cont de:

 • - art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art. 36 alin. (1) din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

P R O P U N E M:

> aprobarea studiului privind fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică - Serviciul de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28, conform Anexei nr.1 la proiectul hotărâre.

> aprobarea formei de delegare a serviciului de utilitate publică - Serviciul de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28, respectiv gestiune delegată prin atribuirea directă a concesiunii, operatorului S.C. RECONS S.A.

DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU, Mihaela BALAȘ