Hotărârea nr. 242/2020

Hotărârea Nr.242 din 25-06-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 99, corp A, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 242 din 25 iunie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 39143/16.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 40066/M1/16.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 39143/2020, de adresa nr. 154/06.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 300992-C1-U5 Arad și procura specială autentificată cu nr. 276/2020 la Societatea Profesională Notarială Fildan,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 4, înscris în CF nr. 300992-C1-U5 Arad, cu nr. top. 932;929/b/IV, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00559 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 14.000 euro, în suprafață construită de 58 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, 4 wc, boxă, și cotă de teren de 13/724 mp proprietate personală, iar diferența de 13/724 mp este proprietatea Statului Român.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 212/16.06.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 39143/16.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 40066/M1/16.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 39143/2020, de adresa nr. 154/06.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 300992-C1-U5 Arad și procura specială autentificată cu nr. 276/2020 la Societatea Profesională Notarială Fildan,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 4, înscris în CF nr. 300992-C1-U5 Arad, cu nr. top. 932;929/b/IV, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00559 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 14.000 euro, în suprafață construită de 58 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, ^ wc, boxă, și cotă de teren de 13/724 mp proprietate personală, iar diferența de 13/724 mp este proprietatea Statului Român.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           S E C R E T A R

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

Cod: PMA-S4-


01

PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD

Nr.39143/16.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea doamnei Mihuț Lizica-Mărioara, în calitate de proprietar, prin împuternicit Caracioni Andrei-Constantin, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 4, înscris în CF nr. 300992-C1-U5 Arad, cu nr.top. 932;929/b/IV, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.99, corp A, parter, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00559 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 14.000 euro, în suprafață construită de 58 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, ^ wc, boxă, și cotă de teren de 13/724 mp proprietate personală, iar diferența de 13/724 mp este proprietatea Statului Român.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 40066/M1/16.06.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.4 situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.99, corp A, parter

Prin adresa nr.39143/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, doamna Mihuț Lizica-Mărioara, în calitate de proprietar, prin împuternicit Caracioni Andrei-Constantin, conform procurii speciale autentificată cu nr. 276/2020 la Societatea Profesională Notarială Fildan, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr.4, înscris în CF nr. 300992-C1-U5 Arad, cu nr.top. 932;929/b/IV, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.99, corp A, parter, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00559 - „Casă”, în suprafață construită de 58 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, ^ wc, boxă. Cota de teren de 13/724 mp este proprietate personală, iar diferența de 13/724 mp este proprietatea Statului Român.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresa nr.154/06.03.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 14.000 euro, rezultând o valoare de 241,38 euro/mp suprafață construită cu teren aferent în cotă de 13/724 mp proprietate personală și diferentă de 13/724 mp proprietatea Statului Român.

Facem precizarea că Municipiul Arad deține în administrare un număr de 1.357 locuințe fond de stat și 127 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, imobilele sunt proprieatatea Statului Român, urmărite conform legislației în vigoare, acestea necesită lucrări de întreținere, la fațade, acoperiș, etc, lucrări care vor fi plătite din bugetul local corespunzător cotelor deținute în fiecare imobil;

În anul în curs Municipiul Arad are în derulare mai multe lucrări de investiții, lucrări care au avut prevăzut un buget limitat, iar pentru achiziții de imobile nefiind prvăzute sume, se presupune că pentru o eventuală achiziție de imobile, sumele necesare ar trebui diminuate de la alte capitole bugetare.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,                    ȘEF SERVICIU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                          Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale