Hotărârea nr. 241/2020

Hotărârea Nr.241 din 25-06-2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgentă din cadrul Filarmonicii Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 241 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40165 din 17.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 40167 din 17.06.2020,

Ținând cont de adresa Filarmonicii Arad nr. 223/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18799/2020, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

Având în vedere adresa Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență nr. 21310/2020, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Având în vedere faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii Arad este de 119, acesta neputând fi depășit,

Ținând cont de prevederile Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                       P R O I E C T                 Avizat

JUDEȚUL ARAD                                      S E C R E T A R

MUNICIPIUL ARAD               Nr. 218/17.06.2020          Lilioara STEPANESCU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din__________________________

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40165 din 17.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 40167 din 17.06.2020,

Ținând cont de adresa Filarmonicii Arad nr. 223/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18799/2020, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

Având în vedere adresa Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență nr. 21310/2020, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Având în vedere faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii Arad este de 119, acesta neputând fi depășit,

Ținând cont de prevederile Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       S E C R E T A R

Serviciul Resurse Umane

Red./Dact. A.S/A.S.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40165/17.06.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Ținând cont de :

 • -    adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 223/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18799/2020, prin care solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

 • -    adresa Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență nr. 21310/2020, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad;

 • -    prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • -    faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit;

 • -   prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad;

Propun aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 40167/17.06.2020

R A P O R T

Referitor la :

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40165 din 17.06.2020, a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

Obiectul: „privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad”,

 • -    adresa Filarmonicii de Stat Arad nr. 223/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18799/2020, prin care solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad,

 • -    adresa Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență nr. 21310/2020, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad;

 • -    prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care impun încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • -    faptul că numărul maxim de posturi admis pentru desfășurarea activității Filarmonicii de Stat Arad este de 119, acesta neputând fi depășit;

 • -   prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad;

PROPUNEM

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

SECRETAR GENERAL

ȘEF SERVICIU

Adriana SOBARU


Lilioara STEPANESCU

Întocmit: Anca-Diana BĂȘCĂRĂU - consilier juridic - Serviciul Resurse Umane.

Anexa la Hotărârea nr. 241/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul Filarmonicii Arad

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Serviciul privat pentru situații de urgență este o structură specializată, alta decât cea aparținând Serviciilor de urgență profesioniste, organizat cu personal angajat în scopul apărării vieții, avutului privat, împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectorul de competență stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Arad.

Art. 2. Serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul Filarmonicii Arad a fost înființat prin Hotărârârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12 din 16.01.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad, în baza Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea instituției de cultură, în urma votului exprimat de către Consiliul de Administrație al Filarmonicii Arad.

Art. 3. Serviciul privat pentru situații de urgență al Filarmonicii Arad funcționează în baza Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Activitățile desfășurate de Serviciul privat pentru situații de urgență sunt următoarele:

 • - Desfășoară activități de informare si instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor sau producerii altor situații de urgență.

 • - Verifică modul de aplicare a normelor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;

 • - Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor și a bunurilor materiale periclitate de incendii sau alte situații de urgență.

Art. 5. Domeniul de activitate al Filarmonicii Arad, care a constituit serviciul privat pentru situații de urgență, este următorul: - cultură — organizare de spectacole.

Art. 6. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciului de urgență privat se asigură de către Filarmonica Arad.

CAPITOLUL II.

ORGANIZAREA ȘI ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PRIVAT

Art. 7. Serviciul Privat pentru Situații de Urgență este condus de către un șef serviciu, profesionist în domeniu și se constituie ca serviciu privat de categoria P1, compus din:

- Compartimentul pentru prevenire;

- Formația de intervenție compusă din:

 • •             o echipă pentru stingerea incendiilor;

 • •             o echipă specializată avertizare - alarmare - căutare - deblocare - salvare - evacuare. Art. 8. Serviciul Privat pentru Situații de Urgență aparținând Filarmonicii Arad, este format din pompieri angajați proprii și alți salariați ai instituției, ale căror fișe de post se completează cu atribuții suplimentare, care, la toate evenimentele (concerte, spectacole etc.) organizate în incinta Palatului Cultural și pe toată durata desfășurării acestora, vor îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru asigurarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Art. 9. Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului Serviciului Privat pentru Situații de Urgență se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege.

Art. 10. Relațiile ierarhice dintre structurile Serviciului privat sunt următoarele:

 • -  Servanții pompieri se subordonează șefului serviciului de pompieri și execută dispozițiile acestuia;

 • -  În activitatea profesională, servanții pompieri colaborează cu pompieri voluntari atunci când situația o impune;

 • -  Conducerea Serviciului privat se subordonează managerului Filarmonicii Arad.

Art. 11. Managerul instituției are dreptul de coordonare și control asupra întregii structuri a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Art. 12. Șeful serviciului privat are dreptul de coordonare și control asupra întregii structuri a echipelor specializate.

Art. 13. Serviciul privat pentru situații de urgență, aparținând Filarmonicii Arad, are următoarele atribuții principale:

 • a) desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;

 • c) asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență;

 • d) acordă ajutor în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol, în caz de explozie, inundații, alunecări de teren, accidente, precum și în cazul producerii altor categorii de dezastre;

 • f) realizează instruirea personalului, privind modul de intervenție în caz de incendiu, conform graficelor stabilite;

 • g) execută împreună cu personalul de pe locurile de muncă exerciții și aplicații practice de stingere a incendiilor;

 • h) organizează și efectuează exerciții și aplicații de alarmare și intervenție pentru stingerea incendiilor și înlăturarea urmărilor catastrofelor și calamităților naturale.

Art. 14. Atribuțiile personalului din compartimentul pentru prevenire:

 • a)  acordă asistență tehnică de specialitate în scopul organizării apărării împotriva incendiilor și a altor situații de urgență;

 • b)  realizează instruirea personalului angajat, privind modul de intervenție în caz de incendiu sau alte situații de urgență, trimestrial, conform graficelor stabilite;

 • c)  execută controale tehnice de prevenire și stingere a incendiilor sau a altor situații de urgență în cadrul instituției, cu întocmirea documentelor de control, conform graficelor stabilite în acest scop;

 • d)  studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și a altor situații de urgență;

 • e)  își planifică potrivit unei metodologii stabilite, întreaga activitate pe care o desfășoară;

 • f)  menține legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean.

Art. 15. Formația de Intervenție intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor și salvarea persoanelor și a bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendii sau alte situații de urgență.

În vederea îndeplinirii acestei atribuții, formațiile de intervenție vor acționa prin:

 • a) întocmirea și actualizarea documentelor operative referitoare la stingerea incendiilor, salvarea oamenilor, a bunurilor materiale si înlăturarea efectelor calamităților naturale;

 • b) asigurarea însușirii de către întregul personal, a modului de intervenție, stabilit în planurile de apărare, executând în acest scop exerciții și aplicații pe baza planurilor tematice de instruire, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu antrenarea personalului de pe locurile de muncă și a celorlalte forțe cu care se cooperează;

 • c) participarea la aplicațiile organizate la obiective de către serviciile de urgență profesioniste în colaborare cu celelalte forțe stabilite în planurile de intervenție;

 • d) asigurarea menținerii în permanentă stare de funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție, avertizare și anunțare a incendiilor, instalațiilor automate și manuale de stingere și a carburanților necesari;

 • e) organizarea zilnică a intervenției prin personalul angajat, asigurând încadrarea completă a tuturor echipelor specializate;

 • f) asigurarea concentrării în timpul operativ stabilit a forțelor și mijloacelor necesare, la locul incendiului, exploziei sau avariei, alarmarea imediată în aceste condiții a serviciilor de urgență profesioniste (dacă este cazul);

 • g) asigurarea, la cererea sefului S.P.S.U., după caz, a prezenței unei părți din forțele și mijloacele de intervenție, în apropierea instalațiilor cu pericol de incendiu și explozie ce se dau în exploatare sau se pun în funcțiune în urma reviziilor și reparațiilor, precum și în alte locuri în care se execută lucrări care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

 • h) participarea la acțiunile pentru apărarea împotriva inundațiilor, evacuarea apei din subsol și din alte puncte deosebite ale Filarmonicii;

 • i) participă la efectuarea de deblocări și înlăturarea dărâmăturilor provocate de calamități naturale sau de catastrofe. În vederea îndeplinirii acestei atribuții, formației de intervenție îi revin următoarele sarcini:

 • - ia măsuri pentru cunoașterea din timp a planurilor clădirii filarmonicii, a planurilor instalațiilor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă și a celor privind canalizarea;

 • - asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu sau alte situații de urgență în obiectivele controlate, justificând autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor, studiază pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricație, instalațiile de producție și utilitare, materiile prime și auxiliare, produsele semifabricate și finite, cum și măsurile de P.S.I. specifice acestora și face propuneri de îmbunătățire;

 • - îndrumă activitatea echipelor specializate, acordă sprijin la întocmirea și pregătirea programului de instruire a acestora, le sprijină la întocmirea planurilor de intervenție și la asigurarea condițiilor pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;

 • - participă la acțiunile de stingere a incendiilor produse în Filarmonică și la cercetarea cauzelor acestora, ține evidența incendiilor, începuturilor de incendii și a altor evenimente urmate de incendii, exploatează concluziile și învățămintele desprinse din acestea, asigură comunicarea datelor referitoare la aceste evenimente sau alte intervenții a serviciului privat pentru situații de urgență la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean;

 • - participă la analiza activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Filarmonicii și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

 • - participă la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor/controale, cursuri, instructaje, schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc., organizate de către organe abilitate prin lege și face propuneri pentru organizarea unor astfel de acțiuni;

 • - colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Filarmonicii și cu alți specialiști în îndeplinirea atribuțiilor și soluționarea problemelor de apărare împotriva incendiilor și altor situații de urgență;

 • - informează operativ conducerea serviciului, ori alți factori interesați, asupra modului de derulare a activității, de soluționare a problemelor de apărare împotriva incendiilor și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;

 • - stabilește ipoteze de acțiune pentru stingerea incendiilor în situația în care, datorită calamităților naturale ori catastrofelor, sunt afectate rețelele instalațiilor de apă;

 • - ia măsuri de instruire specială a echipelor nominalizate pentru participarea la acțiunile de salvare a oamenilor din subsoluri și de sub dărâmături;

 • - execută, după producerea unor calamități sau catastrofe, recunoașterea clădirii și instalațiilor din unitate, cu prioritate a celor cu personal mai numeros și a punctelor vitale, stabilind urgența salvării oamenilor și măsurile pentru prevenirea unor incendii ori explozii;

 • - participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături și la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenții în caz de incendiu;

 • j) execută măsurile stabilite conform planului de intervenție pentru prevenirea pericolului incendiilor, pe timpul repunerii în funcțiune a instalațiilor tehnologice avariate de calamități naturale sau catastrofe. Această atribuție este specifică formațiilor de intervenție din unitățile cu grad ridicat de pericol și presupune următoarele sarcini:

 • •   participarea la instruirea personalului care execută lucrări de repunere în funcțiune, asupra normelor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor pe care trebuie să le respecte;

 • •   controlul periodic privind modul de respectare a normelor în instalațiile la care se execută lucrări și asigurarea, după caz, a supravegherii cu forțe și mijloace a locurilor în care lucrările respective prezintă pericol de incendiu sau explozie;

 • •   urmărirea realizării la timp a sistemelor de protecție împotriva incendiilor aferente instalațiilor care urmează să fie repuse în funcțiune;

 • •   acționarea pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor și amenajărilor de prevenire și stingere a incendiilor avariate de calamități și catastrofe și pentru completarea mijloacelor inițiale de stingere afectate;

 • •   asigurarea, după caz, a prezenței forțelor și mijloacelor tehnice de intervenție pe timpul probelor tehnologice de repunere în funcțiune a instalațiilor avariate;

ART. 16. Atribuțiile formației de intervenție:

 • a) intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor și a bunurilor materiale aflate în pericol în caz de incendiu sau alte situații de urgență;

 • b) desfășoară activitate de pregătire privind modul de intervenție, execută exerciții și aplicații de stingere;

 • c) asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție din dotare și a accesoriilor P.S.I.;

 • d) desfășoară activități de prevenire prin serviciul de rond sau post fix;

 • e) execută măsurile stabilite pentru prevenirea pericolului incendiilor, pe timpul repunerii în funcțiune a instalațiilor tehnologice;

 • f) verifică în permanență căile de acces și evacuare cât și accesul facil la hidranții exteriori.

ART. 17 . Atribuțiile echipelor specializate:

 • A. Atribuțiile echipei specializate de avertizare - alarmare - căutare - deblocare - salvare -evacuare:

 • - asigură deblocarea căilor de acces spre locurile de intervenție la incendiu;

 • - asigură scoaterea și evacuarea victimelor rănite sau prinse sub dărâmături;

 • - asigură salvarea de la înălțime a persoanelor;

 • - acordă primul ajutor medical persoanelor rănite sau intoxicate cu fum și gaze toxice;

 • - asigură transportul persoanelor cu afecțiuni grave la mașinile de intervenții (SMURD SALVARE);

 • B. Atribuțiile echipei de stingere a incendiilor:

 • -  în caz de incendiu anunță imediat I.S.U.;

 • -  asigură intervenția conform planului de intervenție încheiat de conducerea serviciului;

 • -  folosește corect toate echipamentele din dotare și acționează conform reglementărilor în vigoare;

 • -  se asigură că în momentul intervenției nu există pericol (curent electric) sau substanțe, care să pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor;

 • -  acționează doar după ce se asigură că intervenția este conform planului;

 • -  dacă incendiul pornește în timpul unei activități, trebuie să asigure cale liberă spre toate căile de evacuare și să îndrume dacă e cazul persoanele spre ele.

-

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI PRIVAT

Art. 18. Șeful serviciului privat pentru situații de urgență:

 • -  organizează și conduce activitatea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad;

 • -  asigură intervenția pentru stingerea incendiilor și lichidarea (limitarea) urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase, calamităților si catastrofelor în sectoarele de competență ale echipelor specializate;

 • -  acordă asistență tehnică de specialitate în scopul organizării apărării împotriva incendiilor;

 • -  execută controale tehnice de P.S.I. în obiectivele din sectorul de competență.

El are următoarele atribuții principale:

 • a) răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor legale ce revin Serviciului Privat pentru Situații de urgență, de ridicarea continuă a capacității de acțiune, de menținerea unei discipline ferme în rândul membrilor echipelor specializate;

 • b) contribuie activ la aplicarea în practică a reglementărilor legale privind apărarea împotriva incendiilor în toate locurile de muncă;

 • c) organizează și conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului, întocmind în acest scop programul anual (lunar) de pregătire, urmărește executarea lui întocmai de către întregul personal al formațiilor, execută instruirea metodică a șefilor de echipă;

 • d) participă la convocările de instruire, consfătuiri și schimburi de experiență organizate de ministerele sau organele centrale de resort, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de urgență și Inspectoratele Județene;

 • e) organizează intervenția formațiilor pentru stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor negative ale calamităților si catastrofelor, scop în care:

 • -  întocmește, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de urgență, documentele operative privind intervenția echipelor la stingerea incendiilor;

 • -  verifică zilnic organizarea intervenției echipelor specializate și urmărește încadrarea completă a acestora;

 • -  pregătește personalul formației pentru intervenție, prin executarea de exerciții și aplicații pe timp de zi și de noapte, atât cu forțele și mijloacele proprii cât și în cooperare cu formațiile vecine (dacă este cazul);

 • -  controlează și ia măsuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecție și substanțele de stingere din dotarea formațiilor, precum și instalațiile de alarmare și stingere din unitățile cărora se subordonează să fie în permanentă stare de funcționare;

 • -  organizează alarmarea în caz de incendii, explozii, a serviciilor de urgență profesioniste și a formațiilor vecine cu care este stabilită cooperarea;

 • -  conduce formațiile în acțiunile de intervenție pentru stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor calamităților naturale și catastrofelor;

 • -  face propuneri privind îmbunătățirea continuă a activității echipei specializate;

 • f) verifică respectarea întocmai a programului zilnic de către pompierii angajați, controlează în acest scop activitatea formațiilor în timpul programului normal de lucru, în zilele libere sau sărbători legale și pe timpul situațiilor speciale;

 • g) asigură pregătirea personalului serviciului și organizează participarea acestuia la cursurile profesionale specifice;

 • h) întocmește si actualizează documentele operative ale Serviciului, asigură păstrarea și întreținerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia și a sediilor, asigură menținerea ordinii și disciplinei, face propuneri de recompensare și sancționare a personalului Serviciului.

Întregul personal al S.P.S.U. se subordonează șefului serviciului S.P.S.U. prin atribuțiile suplimentare prevăzute în fișa postului.

ART. 19. Compartimentul pentru Prevenire este compus din șef compartiment prevenire și un specialist pentru prevenire.

(1) Șeful Compartimentului pentru Prevenire are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de organizarea și desfășurarea activității compartimentului;

 • b) acordă asistență tehnică și îi instruiește pe membrii compartimentului;

 • c) întocmește graficul controalelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor și urmărește executarea tuturor controalelor și întocmirea documentelor specifice;

 • d) îndeplinește sarcinile șefului de formație, în lipsa acestuia, în cazul în care acest fapt este stabilit prin dispoziție;

 • e) acordă asistență tehnică de specialitate și execută controale tehnice de specialitate în obiectivele din sectorul de competență scop în care:

 • -  studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

 • -  acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor sectoarelor de activitate, în organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor și verifică îndeplinirea măsurilor stabilite, pentru apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor și a bunurilor deținute;

 • -  acordă asistență tehnică de specialitate la elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor ce revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă;

 • -  execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor în obiectivele în exploatare și în curs de execuție, verificând respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale, care vor fi cuprinse în documentele de control întocmite;

 • -  verifică modul de întreținere și funcționare a instalațiilor și a mijloacelor P.S.I. din dotarea Filarmonicii Arad;

 • -  acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate, pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru soluționarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor survenite în obiectiv, precum și la efectuarea unor intervenții la instalații cu pericol de incendiu în funcțiune și informează imediat managerul asupra unor stări de pericol iminente constatate și raportează măsurile luate;

 • -  participă la analiza activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Filarmonicii Arad și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

 • -  participă la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor/controale, cursuri, instructaje, schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc, organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau de alte organe abilitate;

 • -  prin lege, face propuneri pentru completarea și reactualizarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • -  face propuneri pentru generalizarea experienței pozitive obținute în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și întocmește materiale în acest sens pentru presă și pentru diferite acțiuni;

 • -  își planifică potrivit unei metodologii stabilite, întreaga activitate pe care o desfășoară;

 • -  întocmește documente de control cu prilejul executării controalelor;

 • -  colaborează cu cadrul tehnic al operatorului economic și cu alți specialiști în îndeplinirea atribuțiilor și soluționarea problemelor de apărare împotriva incendiilor;

 • -  informează operativ managerul ori alți factori interesați asupra modului de derulare a activității, de soluționare a problemelor de apărare împotriva incendiilor și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;

 • f) menține legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean;

 • g) acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor sectoarelor de activitate, în organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor;

 • h) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate, pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru soluționarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

(2) Specialistul pentru prevenire

 • a) acordă asistență tehnică de specialitate și execută controale tehnice de specialitate în obiectivele din sectorul de competență scop în care:

 • -  studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • -  acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor sectoarelor de activitate, în organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor și verifică îndeplinirea măsurilor stabilite, pentru apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor si a bunurilor deținute;

 • -  acordă asistență tehnică de specialitate la elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor ce revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă;

 • -  execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor în obiectivele în exploatare si în curs de execuție, verificând respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale, care vor fi cuprinse în documentele de control întocmite;

 • -  verifică modul de întreținere și funcționare a instalațiilor și mijloacelor P.S.I. din dotarea Filarmonicii Arad;

 • -  acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate, pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru soluționarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor survenite în obiectiv, precum și la efectuarea unor intervenții la instalații cu pericol de incendiu în funcțiune și informează imediat managerul asupra unor stări de pericol iminente constatate și raportează măsurile luate;

 • -  participă la analiza activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Filarmonicii Arad și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

 • -  participă la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor/controale, cursuri, instructaje, schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc, organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau de alte organe abilitate;

 • -  prin lege, face propuneri pentru completarea și reactualizarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • -  face propuneri pentru generalizarea experienței pozitive obținute în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și întocmește materiale în acest sens pentru presă și pentru diferite acțiuni;

 • -  își planifică potrivit unei metodologii stabilite, întreaga activitate pe care o desfășoară;

 • -  întocmește documente de control cu prilejul executării controalelor;

 • -  colaborează cu cadrul tehnic al operatorului economic și cu alți specialiști în îndeplinirea atribuțiilor și soluționarea problemelor de apărare împotriva incendiilor;

 • -  informează operativ managerul, ori alți factori interesați asupra modului de derulare a activității, de soluționare a problemelor de apărare împotriva incendiilor și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop.

ART. 20. Șeful formației de intervenție

 • a) se subordonează conducerii Serviciului și execută necondiționat dispozițiile pe care le primește;

 • b) răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor legale ce revin formației, de instruirea acesteia și ridicarea continuă a capacității ei de acțiune, de menținerea unei discipline ferme în rândul personalului angajat. Prin activitatea desfășurată, el trebuie să contribuie activ la aplicarea în practică a reglementărilor legale privind apărarea împotriva incendiilor în toate locurile de muncă de pe teritoriul filarmonicii;

Șefului formației i se subordonează întregul personal al formației și îi revin următoarele sarcini:

 • a)  organizează și conduce nemijlocit instruirea de specialitate a Formației, întocmind în acest scop programul lunar de pregătire si urmărește executarea lui întocmai de întregul personal al formației, execută instruirea metodică a șefilor de echipă;

 • b)  participă la convocările de instruire, consfătuiri și schimburi de experiență organizate de ministerele sau organele centrale de resort, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratele Județene;

 • c)  participă la realizarea instruirii conducătorilor formațiilor de lucru privind modul de intervenție în caz de incendiu conform graficelor stabilite cu beneficiarul;

 • d)  organizează intervenția formațiilor pentru stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor negative ale calamităților și catastrofelor, scop în care:

 • - întocmește, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Serviciului privat pentru situații de urgență, documentele operative privind intervenția formației la stingerea incendiilor;

 • - organizează zilnic intervenția echipelor specializate și urmărește încadrarea completă a grupelor;

 • - pregătește personalul formației pentru intervenție, prin executarea de exerciții și aplicații pe timp de zi și de noapte, atât cu forțele și mijloacele proprii cât și în cooperare cu formațiile vecine;

 • - controlează și ia măsuri pentru ca toate mașinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecție și substanțele de stingere din dotarea formației, precum și instalațiile de alarmare și stingere din unitățile contractante să fie în permanentă stare de funcționare;

 • - organizează alarmarea în caz de incendii, explozii, a Serviciilor de urgență profesioniste și a formațiilor vecine cu care este stabilită cooperarea;

 • - conduce formația în acțiunile de intervenție pentru stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor calamităților naturale și catastrofelor;

 • e)  face propuneri privind îmbunătățirea continuă a încadrării formației cu personal angajat;

 • f)  întocmește și actualizează documentele operative ale formației, asigură păstrarea și întreținerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acesteia și a sediului, asigură menținerea ordinii și disciplinei, face propuneri de recompensare și sancționare a personalului formației.

ART. 21. Șefii echipelor specializate au următoarele sarcini:

 • a) verifică, la intrarea în serviciu, prezența personalului angajat, capacitatea acestuia de a îndeplini sarcinile ce îi revin, starea de functionare a mijloacelor tehnice de intervenție și ia măsuri pentru completa încadrare a echipei în schimbul respectiv;

 • b) execută control asupra respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor și verifică activitatea pe această linie desfașurată de personalul din echipă;

 • c) conduce echipa și participă efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor și bunurilor materiale și de înlăturare a urmărilor calamităților naturale și catastrofelor;

 • d) asigură întreținerea în stare de funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție, a accesoriilor și a echipamentului de protecție din dotarea echipei;

 • e) menține permanent legătura cu șeful formației, pe timpul executării activităților specifice;

ART. 22. Servantul pompier (telefonist) răspunde de recepționarea corectă și la timp a anunțului sau semnalului de incendiu și de alarmarea imediată a personalului formației, având următoarele sarcini:

a) verifică, la intrarea în serviciu, funcționarea sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare, anunțare incendii și asigură, la terminarea serviciului, predarea lor în bună stare;

 • b)  supraveghează permanent sistemele de anunțare, semnalizare, avertizare și alarmare în caz de incendiu existente la sediul formației și raportează ierarhic, imediat ce se constată, orice defecțiune survenită;

 • c)  completează note de anunțare incendiu și alte evenimente, consemnează corect și complet anunțurile primite, verifică, după caz, exactitatea acestora și alarmează imediat personalul formației;

 • d)  alarmează, la ordinul șefului formației (sau a înlocuitorului acestuia) sau conform regulilor stabilite anterior, serviciul de urgență profesionist și informează toți factorii stabiliți în nota de anunțare;

 • e)  urmărește ca verificările și reviziile tehnice ce se efectuează la sistemele de semnalizare, alarmare, anunțare a incendiilor, să fie consemnate într-un registru (caiet) destinat acestui scop.

ART. 23. Servantul pompier (indiferent de funcția în echipă)

 • a) execută antrenament pentru mânuirea corectă a accesoriilor și a echipamentului de protecție din dotare;

 • b) respectă întocmai programul zilnic de activitate întocmit;

 • c) este obligat să-și însușească temele prezentate în cadrul programului lunar;

 • d) execută la ordin control asupra respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor prin serviciul de rond, supravegherea locurilor periculoase (vopsire etc.) și asigurarea cu mijloace de stingere (stingător, utilaje), pe toată durata acestor operațiuni;

 • e) actionează la stingerea incendiilor și în cazul altor intervenții ordonate folosind cât mai judicios mijloacele din dotare, echipamentul de protecție cât și substanțele de stingere;

 • f) execută repunerea operativă în stare de funcționare la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau în alte acțiuni;

 • g) consemnează în registrele serviciului de rond neregulile constatate aducându-le totodată la cunoștința conducătorilor locurilor de muncă;

 • h) alarmează în caz de incendiu forțele de intervenție și actionează pentru stingerea acestora, salvarea persoanelor și evacuarea bunurilor materiale;

ART. 24. Atribuțiile membrilor echipelor specializate se completează cu atribuțiile echipelor specializate enumerate la art. 17 cap. II din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

CAPITOLUL IV.

GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI PRIVAT

ART. 25. Patrimoniul serviciului privat pentru situații de urgență este gestionat de șeful serviciului.

ART. 26. Activitatea de finanțare și dotare a Serviciului privat pentru situații de urgență este asigurată de conducerea Filarmonicii Arad.

ART. 27. Activitățile de exploatare și întreținere sunt asigurate prin grija conducerii Serviciului privat pentru situații de urgență.

CAPITOLUL V.

COORDONAREA, CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI

ART. 28. Coodonarea, controlul si îndrumarea Serviciului privat pentru situații de urgență este asigurată de managerul filarmonicii și șeful serviciului. Coordonarea întregii activități a Serviciului privat pentru situații de urgență se realizează de către managerul Filarmonicii Arad.


ART. 29. Activitatea de control a activității Serviciului privat pentru situații de urgență se realizează de către managerul Filarmonicii Arad și șeful serviciului. Coordonarea și controlul activității desfășurate de echipele specializate se realizează de către șeful de formație.

CAPITOLUL VI.

PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI

ART. 30. Pregătirea personalului din cadrul formațiilor de intervenție se face pe baza planului de pregătire (anual și lunar) întocmit de șeful serviciului și aprobat de managerul Filarmonicii Arad.

ART. 31. Participarea pompierilor la cursuri de calificare și atestare se asigură de conducerea serviciului cu aprobarea conducerii filarmonicii, iar activitatea în sine se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege.

ART. 32. Participarea formației de intervenție la cursurile profesionale este asigurată de șeful formației și conducerea serviciului, cu aprobarea conducerii filarmonicii.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

ART. 33. Organizarea și funcționarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al Filarmonicii Arad se realizează potrivit prevederilor prezentului regulament.

ART. 34. Orice schimbare sau adăugare în prezentul regulament se va face cu aprobarea managerului Filarmonicii Arad.

ART. 35. Modul concret de stabilire a programului de lucru al Filarmonicii Arad va fi prevăzut în regulamentul intern al Filarmonicii Arad, programul de lucru al S.P.S.U. al Filarmonicii Arad, va fi specificat în Dispozitia managerului pentru fiecare angajat în parte din structura specializată la care se face referire în prezentul regulament.

ART. 36. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării sale prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad și va fi prelucrat cu întregul personal al Serviciului privat pentru situații de urgență din cadrul Filarmonicii Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU