Hotărârea nr. 240/2020

Hotărârea Nr.240 din 25-06-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 240

din 25 iunie 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40160 din 17.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 40162 din 17.06.2020,

Analizând referatul îndrumătorului nr. 34896 din 26.05.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de stagiu nr. 34885 din 26.05.2020 al doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de evaluare nr. 37173 din 03.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tășchină Monica Mihaela,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a transformării unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Tășchină Monica Mihaela, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapța de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

261

principal

36

asistent

48

debutant

17

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

28

principal

4

asistent

17

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

20

debutant

5

16

polițist local

III

superior

41

principal

12

asistent

8

debutant

0

Total funcții publice:


683


din care


conducere


execuție


76

607


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual A Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

administrator public

S

1

2

șef serviciu

S

2

Total posturi conducere

3

B Funcții de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

inspector de specialitate

IA

S

9

I

S

3

II

S

1

debutant

S

3

2

referent

debutant

SSD

1

IA

M

8

debutant

M

3

b) Personal care ocupă funcții comune

1

administrator

I

M

1

2

muncitor calificat

I

M,G

10

3

șofer

I

M,G

5

4

îngrijitor

M,G

1

5

curier

M

1

6

guard

M,G

10

Total posturi

56

C Funcții de execuție (medicină generală/familie)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic

PRIMAR

S

3

SPECIALIST

S

9

S

20

Total posturi

32

D Funcții de execuție (medicină dentară)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic dentist

PRIMAR

S

2

S

16

Total posturi

18

E Funcții de execuție (asistență medicală)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

2

asistent medical

PRINCIPAL

S

3

3

asistent medical

PRINCIPAL

PL

58

DEBUTANT

PL

10

PL

33

4

asistent medical

PRINCIPAL

M

3

M

1

Total posturi

108

Total posturi în regim contractual

217

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Nr. 217/17.06.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40160 din 17.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 40162 din 17.06.2020,

Analizând referatul îndrumătorului nr. 34896 din 26.05.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de stagiu nr. 34885 din 26.05.2020 al doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de evaluare nr. 37173 din 03.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tășchină Monica Mihaela,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a transformării unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Tășchină Monica Mihaela, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Red. S.A. / Verif. A.S..

1 ex. Dosar Hotărâri

1 ex. Dosar ședință CLMA

cod PMA-S4-01


STAT DE FUNCȚII - funcții publice-propus

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

261

principal

36

asistent

48

debutant

17

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

28

principal

4

asistent

17

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

20

debutant

5

16

polițist local

III

superior

41

principal

12

asistent

8

debutant

0

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție


I 607 I


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD


Anexa nr. I la Proiectul de Hotărâre nr. /al Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-propus A Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

administrator public

S

1

2

șef serviciu

S

2

Total posturi conducere

3

B Funcții de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

inspector de specialitate

IA

S

9

I

S

3

II

S

1

debutant

S

3

2

referent

debutant

SSD

1

IA

M

8

debutant

M

3

b) Personal care ocupă funcții comune

1

administrator

I

M

1

2

muncitor calificat

I

M,G

10

3

șofer

I

M,G

5

4

îngrijitor

M,G

1

5

curier

M

1

6

guard

M,G

10

Total posturi

56

C Funcții de execuție (medicină generală/familie)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic

PRIMAR

S

3

SPECIALIST

S

9

S

20

Total posturi

32

D Funcții de execuție (medicină dentară)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic dentist

PRIMAR

S

2

S

16

E Funcții de execuție (asistență medicală)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

2

asistent medical

PRINCIPAL

S

3

3

asistent medical

PRINCIPAL

PL

58

DEBUTANT

PL

10

PL

33

4

asistent medical

PRINCIPAL

M

3

M

1

Total posturi

108

Total posturi în regim contractual

217

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40160 din 17.06.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul îndrumătorului nr. 34896 din 26.05.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de stagiu nr. 34885 din 26.05.2020 al doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de evaluare nr. 37173 din 03.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tășchină Monica Mihaela;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Propun aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad în forma prezentată.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 40162 din 17.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40160 din 17.06.2020 a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul îndrumătorului nr. 34896 din 26.05.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de stagiu nr. 34885 din 26.05.2020 al doamnei Tășchină Monica Mihaela, raportul de evaluare nr. 37173 din 03.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tășchină Monica Mihaela;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

 • A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Tășchină Monica Mihaela, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • B. Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Secretar General al Muncipiului

  Lilioara STEPANESCU


Șef Serviciu

Adriana SOBARU

Consilier juridic

Andreea STOICA