Hotărârea nr. 239/2020

Hotărârea Nr.239 din 25-06-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MURES, PENTRU FUNCTIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 239 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 30983 din 08.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 30603/A5/06.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 30941 din 08.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 07 din 06.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

 • 2. Elaborator: S.C. Blank Arhitecture S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;

 • 3. Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14, 95 ha, iar terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale rețelelor edilitare și canale ANIF.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș; Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:

-benzi de circulație (modernizate): 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,5%);

-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);

 • 2. POT max = 0%;

 • 3. CUT max = 0,00;

 • 4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;

 • 5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță a drumului județean, conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor respecta prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

 • 7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezlipi parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ 709G prin hotărâre a Consiliului Județean Arad și se va demara procedura de expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ - teritoriale și de obstacolele naturale sau antropice. Parcelele ce vor compune tronsonul DJ 709 G vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respecta reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor aferente, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Judetul Arad, prin Consiliul Județean Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Proiect


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 179/08.05.2020

HOTĂRÂREA Nr.

din______________________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 30983 din 08.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 30603/A5/06.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 30941 din 08.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 07 din 06.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1.Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

 • 2. Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;

 • 3. Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14, 95 ha, iar terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale rețelelor edilitare și canale ANIF.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș; Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:

-benzi de circulație (modernizate): 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,5%);

-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);

 • 2. POT max = 0%;

 • 3. CUT max = 0,00;

 • 4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;

 • 5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță a drumului județean, conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor respecta prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

 • 7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezlipi parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ 709G prin hotărâre a Consiliului Județean Arad și se va demara procedura de expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ - teritoriale și de obstacolele naturale sau antropice. Parcelele ce vor compune tronsonul DJ 709 G vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respecta reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor aferente, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Judetul Arad, prin Consiliul Județean Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 30983/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

UAT Arad, uAt Fântânele, UAT Vladimirescu

 • 1. Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

 • 2. Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;

3.Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14,95 ha, iar terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale rețelelor edilitare și canale ANIF.

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24852/06.04.2020, de către Abulil Raida, reprezentant al Consiliului Județean Arad;

 • - raportul de specialitate nr. 30941 din 08.05.2020 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 30603/A5/06.05.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr. 07 din 06.05.2020, al Arhitectului -Șef.

Luând în considerare prevederile art. 27 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul Județean Arad, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • 1. Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș; Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:

-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,5%);

-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);

 • 2. POT max = 0%;

 • 3. CUT max = 0,00;

 • 4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;

 • 5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță a drumului județean, conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor respecta prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

 • 7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 30941 din 08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MuReȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu

Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;

Încadrarea în localitate

Zona studiată este situată în partea de sud-est și est a municipiului Arad, pe partea dreaptă a drumului național D.N. 69 Timișoara - Arad. Zona este accesibilă dinspre drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad. Traseul Centurii de Est se desfășoară pe U.A.T. Arad, U.A.T. Fântânele și U.A.T. Vladimirescu.

Situația juridică a terenului

Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14,95 ha, iar terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale rețelelor edilitare și canale ANIF.

Tipurile terenurilor din zona studiată sunt: pășune, proprietate privată; teren agricol, proprietate privată; curți construcții, proprietate privată; canale pentru drenaj și desecare; drumuri naționale; drumuri județene; drumuri de exploatare.

Situația existentă

Culoarul Centurii Est Arad are traseul la sud-est de municipiul Arad, la vest de comuna Fântânele și la sud-est de comuna Vladimirescu, în extravilanul localităților.

Pentru Centura de Est Arad a fost întocmit S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

În zona intersecției DJ 709G cu DN 69 a fost aprobată o documentație de urbanism prin Hotărârea nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin Hotărârea nr. 220/2018, în care sunt reglementate parcele cu funcțiune de servicii și comerț.

În zona limitrofă a U.A.T. Arad cu U.A.T. Fântânele, prin Hotărârea nr. 344/2018 a fost aprobată documentația P.U.Z. și R.L.U. aferent Amenajare depozit deșeuri inerte - Zona Fântânele, conform C.F. nr. 312851 - Arad, extravilanul municipiului Arad, beneficiar

Municipiul Arad. Obiectivul de investiție menționat este traversat de traseul propus al Centurii de Est. Prin avizul favorabil al Primăriei Municipiului Arad - Direcția Tehnică, înregistrat cu nr. 88388/T4/15.11.2019, se specifică refacerea documentației de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 344/2018, în sensul că se va ține cont de traseul Centurii de Est.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cuprinse în culoarul Centurii Est Arad, menționată mai sus, din terenuri având predominant categoria de folosință teren arabil în zone cu funcțiunea dominantă propusă de infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș (U.A.T. Fântânele).

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș; Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:

-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,5%);

-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);

 • 2. POT max = 0%;

 • 3. CUT max = 0,00;

 • 4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;

 • 5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță a drumului județean, conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor respecta prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

 • 7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația:

LAccesul carosabil

-Accesul la drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad se va realiza doar prin intersecție tip girație, care va asigura fluidizarea traficului și va preveni ambuteiajele.

-Accesele la drumurile de exploatare existente pe teritoriul U.A.T. Arad, se vor realiza prin intersecții tip girație sau în T.

-Intersecțiile se vor dimensiona pentru a asigura fluidizarea traficului și prevenirea ambuteiajelor.

-Se vor amenaja intersecții pentru toate drumurile care traversează drumul județean DJ 709G.

-Este obligatorie asigurarea accesului carosabil la toate parcelele afectate de realizarea drumului județean.

-Pentru parcelele ce nu au asigurat accesul la un drum existent se vor amenaja podețe. Este interzisă amenajarea de podețe pentru parcele ce au deschidere la un drum de exploatare.

 • 2. Accesul pietonal

-În cadrul drumului județean este interzis accesul pietonal. Se exceptează zonele în care sunt amenajate stații de autobuz. Zonele cu acces pietonal se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare. Se vor amenaja treceri de pietoni pentru asigurarea accesibilității și siguranței pietonilor.

 • 3. Accesul animalelor

-În cadrul drumului județean este interzis accesul animalelor. Se exceptează zonele în care sunt amenajate treceri sau pasaje pentru animale. Aceste zonele se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare.

 • 4. Acces pentru cicliști

-Pe tronsonul de drum propus, care se desfășoară pe teritoriul U.A.T. Arad, nu sunt prevăzute piste pentru biciclete.

Parcaje:

Este interzisă realizarea de parcaje în cadrul incintei drumului județean. Acestea se vor amenaja în parcele limitrofe și vor face obiectul unor documentații de urbanism distincte.

Împrejmuiri:

Este interzisă realizarea de împrejmuiri în incinta drumului județean

Utilități:

Înainte de obținerea autorizației de construire se vor solicita avize/acorduri de la deținătorii de rețele edilitare (electrice, de telecomunicații, de apă, canalizare, gaz etc.) pentru faza de Proiect Tehnic.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul Județean Arad, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:

Nr. crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Termen valabilitate avize

1

E-distribuție

291181394/12.12.2019

07.03.2021

2

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

2427/24.02.2020

-

3

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I.

1126204/24.10.2019

-

4

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

1126203/24.10.2019

-

5

Direcția de Sănătate Publică a Jud. Arad

1046/23.10.2019

-

6

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

18902/04.10.2019

-

7

A.N. Apele Române

92/21.11.2019

21.11.2021

8

Telekom Romania Communications S.A.

366/14.10.2019

14.10.2020

9

O.C.P.I. Arad

PV recepție 297/2020

-

10

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

29624/1682/15.11.2019

15.11.2020

11

I.P.J. Arad - Serviciul Rutier

203877/30.10.2019

-

12

ORANGE ROMÂNIA S.A.

Referință

0010865/3203/3170/

23.10.2019

-

13

C.N.A.I.R. S.A.

92/57004/13.08.2018

92/4297/23.01.2020

-

14

C.N.-C.F.R. S.A.

-SUC. REG. CF TIMIȘOARA -DIRECȚIA DEZVOLTARE

58-ALG-2020

6/5/588/24.03.2020

07.03.2021

07.03.2021

15

Delgaz Grid S.A.

42/25.10.2019

25.10.2020

16

A.N.I.F.

217/16.12.2019

16.12.2021

17

O.U.A.I. ARAD-FÂNTÂNELE

04/10.12.2019

10.12.2020

18

C.J. Arad - Arhitect Șef

4/25.03.2020

07.03.2021

19

Primăria Comunei Fântânele

6031/08.11.2019

-

20

Primăria Comunei Vladimirescu

13231/11.11.2019

-

21

Primăria Municipiului Arad - Direcția Tehnică

88388/T4/15.11.2019

07.03.2021

22

C.T.P. Arad S.A.

76/14.10.2019

-

23

Direcția Județeană pentru Cultură Arad

267/U/01.10.2019

-

24

Primăria Municipiului Arad - Arhitect Șef -Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

69566/A5/11.12.2019

-

25

Hotărârea Consiliului Local Fântânele

130/16.12.2019

-

26

Hotărârea Consiliului Local Vladimirescu

146/16.12.2019

-

26

M.A.N.

DT - 9504/16.12.2019

-

27

M.A.I.

428176/23.12.2019

-

28

M.A.D.R.

1795/21.01.2020

-

29

RDS-RCS

262/08.10.2019

-

30

C.J. Arad - Direcția Tehnică Investiții -Serviciul Administrare Drumuri și Poduri

20473/16.10.2019

07.03.2021

31

S.R.I.

371911/20.12.2019

20.12.2020

32

S.T.S.

16620/17.12.2019

07.03.2021

33

TRANSGAZ S.A.

73442/2104/10.12.2019

10.12.2020

34

TRANSELECTRICA S.A.

12030/21.11.2019

149/14.02.2020

-

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 14.04.2020, s-a emis Avizul tehnic nr. ..............din........................

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef, Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

VIZA JURIDIC

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de Abulil Raida împuternicită a CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD, cu sediul în mun. Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, jud. Arad, înregistrată cu nr. 24852/06.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 07 din 06.05.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent: "Modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad" UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu

Inițiator: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, pr. nr. 503/2019

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

-la nord: municipiul Arad;

-la sud: Autostrada A1 - București - Nădlac;

-la est: UAT Fântânele;

-la vest: drumul național D.N. 69 Timișoara-Arad;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior

 • - teren agricol în extravilan, variantele posibile ale drumului de centură proiectat prin Studiul de fezabilitate va intersecta drumuri, linie simplă de cale ferată electrificată, rețele de transport gaze naturale și energie electrică, trasee linii telecomunicații, albia râului Mureș și se va racorda la D.N. 69 și la D.N. 7 (E 68) existente;

-destinația terenului prevăzută în P.A.T.J. Arad, actualizare, aprobat, în vigoare: conform traseului director pentru "Variante ocolitoare ale municipiului Arad-est", între D.N. 69, râul Mureș și D.M. 7 (E 68);

 • - în zona intersecției DJ 709G cu DN 69 a fost aprobată o documentație de urbanism prin Hotărârea nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin Hotărârea nr. 220/2018, în care sunt reglementate parcele cu funcțiune de servicii și comerț;

 • - în zona limitrofă a U.A.T. Arad cu U.A.T. Fântânele, prin Hotărârea nr. 344/2018 a fost aprobată documentația P.U.Z. și R.L.U. aferent Amenajare depozit deșeuri inerte - Zona Fântânele, conform C.F. nr. 312851 - Arad, extravilanul municipiului Arad, beneficiar Municipiul Arad. Obiectivul de investiție menționat este traversat de traseul propus al Centurii de Est. Prin avizul favorabil al Primăriei Municipiului Arad - Direcția Tehnică, înregistrat cu nr. 88388/T4/15.11.2019, se specifică refacerea documentației de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 344/2018, în sensul că se va ține cont de traseul Centurii de Est.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

 • - obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cuprinse în culoarul Centurii Est Arad, menționată mai sus, din terenuri având predominant categoria de folosință teren arabil în zone cu funcțiunea dominantă propusă de infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș (U.A.T. Fântânele);

- regim de construire: modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad

 • - funcțiuni propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș; Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:

-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,5%);

-acostamente: 2x1,00 m (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);

 • - H max = 25,00 m

 • - POT max = 0%;

 • - CUT max = 0,00;

 • - circulații și accese:

Se vor respecta prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.

Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

LAccesul carosabil -Accesul la drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad se va realiza doar prin intersecție tip girație, care va asigura fluidizarea traficului și va preveni ambuteiajele.

-Accesele la drumurile de exploatare existente pe teritoriul U.A.T. Arad, se vor realiza prin intersecții tip girație sau în T.

-Intersecțiile se vor dimensiona pentru a asigura fluidizarea traficului și prevenirea ambuteiajelor.

-Se vor amenaja intersecții pentru toate drumurile care traversează drumul județean DJ 709G.

-Este obligatorie asigurarea accesului carosabil la toate parcelele afectate de realizarea drumului județean.

-Pentru parcelele ce nu au asigurat accesul la un drum existent se vor amenaja podețe. Este interzisă amenajarea de podețe pentru parcele ce au deschidere la un drum de exploatare.

 • 2. Accesul pietonal

-În cadrul drumului județean este interzis accesul pietonal. Se exceptează zonele în care sunt amenajate stații de autobuz. Zonele cu acces pietonal se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare. Se vor amenaja treceri de pietoni pentru asigurarea accesibilității și siguranței pietonilor.

 • 3. Accesul animalelor

-În cadrul drumului județean este interzis accesul animalelor. Se exceptează zonele în care sunt amenajate treceri sau pasaje pentru animale. Aceste zonele se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare.

 • 4. Acces pentru cicliști

-Pe tronsonul de drum propus, care se desfășoară pe teritoriul U.A.T. Arad, nu sunt prevăzute piste pentru biciclete.

Parcaje:

Este interzisă realizarea de parcaje în cadrul incintei drumului județean. Acestea se vor amenaja în parcele limitrofe și vor face obiectul unor documentații de urbanism distincte.

Împrejmuiri:

Este interzisă realizarea de împrejmuiri în incinta drumului județean.

Utilităti: Înainte de obținerea autorizației de construire se vor solicita avize/acorduri de la >                                                    5                                             5

deținătorii de rețele edilitare (electrice, de telecomunicații, de apă, canalizare, gaz etc.) pentru faza de Proiect Tehnic.

Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.

Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul Județean Arad, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.04.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul Județean Arad.

Arhitect-Șef Arh. Radu Drăgan

red/dact/2ex/FL/DS

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA ARHITECT SEF SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE

NR. 30603/A5/06.05.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent

- Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad —

Inițiatorul documentației - JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD Amplasament - UAT Arad

Proiectant - SC BLANK ARHITECTURE SRL, arh. RUR Alexandru Nagy-Vizitiu, pr. nr. 503/2019

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

 • 1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată 9                                                                                                                       9                                                    9

propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

 • - prin adresa nr. 12080/19.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad și completările depuse cu nr. 19596/14.03.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului aferent etapei I - pregătitoare -anunțarea intenției de elaborare PUZ si RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010;

 • - printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a documentației de urbanism PUZ -"Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad" în perioada 21.03.2019-04.04.2019, în scris la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul;

 • - publicarea pe pagina de internet a anunțului privind consultarea asupra propunerilor preliminare, inclusiv documentația, data dezbaterii publice, începând cu data de 21.03.2019;

 • - afișarea la sediu a anunțului privind consultarea asupra propunerilor preliminare și programul dezbaterii publice, la dosar fiind procesul verbal de afișare/dezafisare;

 • - publicarea anunțului privind consultarea asupra propunerilor preliminare și data dezbaterii publice, în publicația Jurnalul Arădean la data de 21.03.2019, la dosar fiind imagini ale anunțului publicat;

 • - anunțul întocmit conform anexei 1 la Ord. 2701/2010 a fost transmis inițiatorului și

9                                                                                                                                                                                 9                         9

elaboratorului documentației în vederea amplasării acestuia în locuri vizibile pe parcelele care au generat PUZ;

 • - anunțul a fost afișat pe panouri rezistente la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, în trei locații, pe parcelele care au generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 21.03.2019 și au fost menținute pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor;

 • - elaboratorul documentației a depus fotografii care demonstrează amplasarea panourilor în locațiile stabilite.

Documentația a fost consultată de dl. Ghișe Nicolae la data de 28.03.2019 și dl. Ponoran Florin la data de 05.04.2019.

Prin adresa înregistrată cu nr. 24182/28.03.2019 dl. Ghișe Nicolae cu domiciliul în Arad str. Clopotului nr. 37 în numele a trei firme GHISE ILIE YOS I.I., GHIȘE NICOLAE PFA, GHIȘE NICOLAE YOS1990 I.I. ne aduce la cunoștință faptul că:

"...la Sânicolaul Mic deținem suprafețe însemnate de teren în proprietate și în arendă pe care le folosesc cu pășunatul animalelor având un total de 1500 capete ovine. Suprafața de teren pe care o folosim va fi împărțită în 2 părți de proiectul - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad.

Vă rugăm ca pentru a evita alte pericole de trecere cu animalele dintr-o parte în cealaltă a centurii noi, să se facă un tunel, canal de 3-5 m lățime pe sub această centură, pentru a putea trece cu animalele pe sub, nu peste..."

Prin adresa înregistrată cu nr. 25872/02.04.2019, S.C. OMV MARKETING SRL în calitate de proprietar al imobilului situat în jud. Arad, mun. Arad identificat cu nr. cad. 350488, înscris în cartea funciară 350488 Arad, compus din teren în suprafață de 8000 mp situat la intersecția DN 69 cu Centura Est Arad propusă (DJ 709G), imobil pentru care a fost emisă de Primăria Mun. Arad, Autorizația de construire nr. 1354/03.12.2018 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru ”Stație de distribuție carburanți cu amenajările aferente, skid GPL, amplasare totem, steaguri, elemente publicitare, împrejmuire teren și realizare accese” propune ca:

"...la elaborarea P.U.Z - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad să se includă și amenajarea ieșirii propuse din incinta stației de distribuție carburanți în Centura Est Arad, conform planului de situație anexat, așa cum a fost inclusă și în documentația tehnică anexă la autorizația de construire menționată mai sus."

La data de 28.03.2019 a avut loc Dezbaterea publică cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.- Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad și a fost întocmită Minuta dezbaterii publice cu nr. 26180/03.04.2019, după cum urmează:

"În conformitate cu Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consulare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.03.2019, ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca obiect, subiectul mai sus menționat. Dezbaterea publică a fost organizată la inițiativa Primăriei Municipiului Arad.

La dezbaterea publică au participat:

Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad:

 • -  D-nul Radu Drăgan - Arhitect Șef

 • -  D-nul Miron Lucian - Serviciul Agricol

 • -  D-nul Florescu Laurențiu - Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef

 • -  D-na Dinulescu Sandra - Șef Serviciu Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef

 • -  D-na Pașca Simona - Biroul Spații Verzi și Mediu

 • -  D-na Iucu Clementina - Șef Serviciu Dir. Tehnică - Căi de Comunicații Terestre - Întreținere și Reparații

 • -  D-nul Dănilă Viorel - Direcția Tehnică - Investiții

 • -  D-na Hodoșan Adriana- Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef

 • -  D-na Giura Angelica - Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef

 • -  D-na Drăgan Rodica - Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

 • -  D-na Vesa Oana - Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

 • -  D-na Hoblea Simona - Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef

 • -  D-nul Mihai Mitrofan - Consilier - Biroul Relații Mass - Media Reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Arad:

 • -  Barbeș Adrian - Consilier Birou Primar

Reprezentanți ai altor instituții publice, cetățeni și alții:

 • -  D-na Abulii Raida - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L

 • -  D-nul Sabău Viorel - Consiliul Județean Arad

 • -  D-nul Vîrvescu Florian - Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad

 • -  D-nul Fugătă Valentin - Consiliul Județean Arad

 • -  D-nul Marian Valeriu - Consiliul Județean

 • -  D-nul Ghișe Nicolae - Cetățean, GHIȘE NICOLAE YOS1990 I.I.

 • -  D-nul Ghișe Ilie - Cetățean, GHIȘE ILIE YOS I.I.

 • -  D-nul Nopcea Francisc - Cetățean, Capstone Tech

Număr total participanți: 22

Activități:

i 1600 - deschiderea dezbaterii publice - prezentarea subiectului supus dezbaterii, a reprezentanților PMA și înscrierea la cuvânt a participanților de către d-nul Arhit. Radu Drăgan- moderatorul dezbaterii Ora 1615- propuneri/recomandări de la cetățeni și sesiune de întrebări - răspunsuri Ora 1630- încheierea dezbaterii publice

Dezbaterea publică a fost deschisă și moderată de către D-l Radu Drăgan - Arhitect Șef -Primăria Municipiului Arad prin prezentarea subiectului supus dezbaterii și a participanților.

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:

 • -   D-l Ghișe Nicolae - Cetățean

 • -   D-l Nopcea Francisc

 • -   D-nul Vârvescu Florian - Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad

D-nul arhitect Radu Drăgan: Deschide dezbaterea specificând faptul că aceasta a fost organizata pentru fi familiarizați cu proiectul în desfășurare în parteneriat cu Consiliul Județean pentru Centura de Est-Sud a municipiului Arad, sau legătura rutieră între DN Arad Timișoara - pe partea de Sud și Arad- Deva -Sibiu pe partea de Est.

D-na Abulil Raida - Se prezintă drept reprezentanta colectivului de elaborare a documentației de urbanism, faza PUZ modernizare DJ 709 inclusiv pod peste Mureș cu funcțiunea de centura Est Arad punctând că investiția a fost inițiată de Consiliul Județean Arad, prin președintele Iustin Cionca și este susținută de cei trei primari implicați, de domnul Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, domnul Crișan Ioan, primarul comunei Vladimirescu și domnul Otlăcan Emil Nicolae, primarul comunei Fântânele. Continuă spunând că noul drum propus, va uni DN 7, Arad - Deva, de DN 69 Arad - Timișoara și va avea o lungime de 11 km în total desfășurându-se pe o suprafață de 45,48 ha, drumul traversând 3 unități teritoriale, UTR Arad, pe o suprafață de 15,01 ha și o lungime de 3,85 km, UTR Fântânele, pe o suprafață de 9,44 ha, și Vladimirescu pe o suprafață de 21,03 ha. Menționează că cele mai importante lucrări propuse sunt: o intersecție giratorie cu DN 69, o intersecție giratorie în cadrul centurii cu drumul de exploatare 28115/1 și un pasaj peste calea ferată, 218 Timișoara - Arad specificând că drumurile de exploatare existente ce traversează culoarul vor avea intersecții cu noua centură și toate parcelele vor avea acces în Centura de Est, dacă nu au acces către un drum de exploatare conchizând că modernizarea DJ 709 G este o oportunitate de dezvoltare atât pentru municipiul Arad, pentru localitățile afectate cât și pentru întreg județul Arad.

D-nul arhitect Radu Drăgan - Spune că beneficiarii acestui drum vor fi arădenii, cât și locuitorii localităților învecinate pentru că pe de-o parte se scurtează legătura între cele două drumuri naționale, cât și faptul că o mare parte din tranzitul care se făcea pe teritoriul Aradului se va muta în această zonă, invitându-l pe d-nul arhitect șef al Consiliului Județean Arad să preia discuția, pe d-nul Florin Vârvescu.

D-nul arhitect Vârvescu: Declară că centura traversează trei UAT-uri și că dezbaterea publică din 8 și 9 Aprilie se va desfășura la Vladimirescu și la Fântânele subliniind că este o investiție foarte importantă, o conexiune de transport rutier la nivel regional care interconectează traficul rutier la nivel național și european. Continuă spunând că deși s-a dorit de mult această investiție, și nu se găsiseră fonduri, în prezent aceste fonduri există, pentru realizarea acestui proiect - Axa 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, studiul de fezabilitate fiind elaborat, proiectul urbanistic fiind cerut conform Legii 350 din 2001 și trebuie elaborat pentru a se determina clar culoarul de exproprieri și pentru a realiza toate lucrările necesare devierilor de infrastructură care există. A mai menționat că obiectivul principal al PUZ-ului este de a nu lăsa niciun teren fără un acces direct și pentru a reglementa toate rețelele edilitare din zonă. Își exprimă speranța de a obține finanțarea și de a se realiza documentația de elaborare a lucrărilor și execuția centurii propriu-zise. Spune că aceasta este prima etapă a informării și consultării publice, etapa de inițiere, urmând a se definitiva pe parcurs soluțiile, iar în etapa a doua să fie definitivate clar soluțiile.

D-nul Ghișe: Dumnealui împreună cu fratele și tatăl său dețin la Sânnicolaul Mic 1500 de ovine, folosind aproximativ 100 ha, în proprietate și în arendă. Având în vedere că Centura va traversa terenul și o va înjumătăți, solicită să se realizeze un canal subteran pentru traversarea ovinelor dintr-o parte în cealaltă parte, de 3-5 metri. A doua nelămurire a dumnealui este cine îi va despăgubi, având în vedere faptul că unele suprafețe aflate în proprietatea lor sunt la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură declarate în sistem ecologic, cu angajament pe o durată de 7 ani, iar dacă această centură acoperă o anumită suprafață din terenul aflat în proprietate personală, trebuie să returneze banii primiți de la APIA.

D-nul arhitect Drăgan: Spune că vizavi de ultima întrebare, aceasta va fi analizată și îi va fi dat un răspuns ulterior în scris, iar privitor la subtraversarea centurii, d-l arhitect Vârvescu poate da mai multe lămuriri.

D-nul arhitect Vârvescu: Spune că noua centură proiectată va avea un regim de drum județean și nu va avea un regim de autostradă, de aceea, conexiunile tuturor drumurilor de exploatare existente și a terenurilor se fac direct, cu intersecții simple, cu limitări de viteză, între 70-90 km/oră, și că nu ar trebui să fie un impediment la traversarea unui DJ. Îi răspunde că va fi studiată conformația terenurilor, locul și zona unde solicită acest lucru și că îi fi comunicat în scris răspunsul.

D-nul Miron Lucian - Spune următoarele: canalul cu număr topografic HS 2782 va fi traversat de drumul acesta în regim de DJ, de un pod.

D-nul arhitect Radu Drăgan - Îi spune domnului Ghișe că vizavi de întrebarea legată de despăgubire, va fi informat în scris.

D-nul Nopcea Francisc - Dorește să știe un calendar al lucrărilor și în contextul problemelor ridicate de cei care au vorbit înaintea dumnealui, ce măsuri s-au luat pentru problemele neprevăzute.

D-nul arhitect Radu Drăgan: Declară că deocamdată stadiul proiectului este doar în faza Planului Urbanistic Zonal și nu de autorizație și execuție și că eventual ar putea domnul Vârvescu previziona calendarul de execuție.

D-nul Nopcea: Întrebă când va putea fi dată în folosință centura.

D-l arhitect Vârvescu: Previzionează PUZ-ul a fi elaborat în 6-9 luni, conform legii, iar după aprobarea în cele trei Consilii Locale: Arad, Vladimirescu și Fântânele, să poată fi eliberată autorizația de construire, dar nu este licitată încă nici măcar documentația pentru autorizația centurii, ci precizează că suntem strict la faza Plan Urbanism Zonal și că în 6 luni pot fi date mai multe detalii.

D-nul arhitect Radu Drăgan: Menționează că în toamnă probabil, pe ordinea de zi a CLM se va regăsi Proiectul de Hotărâre, prin care sa se aprobe documentația de urbanism, spunând că după ce se aproba în CLM, CJ va prelua conducerea proiectului, se vor realiza autorizația și execuția și se poate ca în 2023-2024 să fie dată în folosință noua centură.

D-nul arhitect Radu Drăgan: Întărește faptul că un drum județean trebuie traversat asemenea oricărui drum județean, și nu va fi împrejmuit, posibil să aibă rigole de scurgere și colectare a apelor pluviale și că din loc în loc vor fi accese pentru parcelele care sunt limitrofe drumului, considerând ca nu se vor putea folosi niște terenuri în acest caz, menționând încă odată că există și varianta de a subtraversa drumul într-o anumită zonă, dacă se consideră necesar.

D-na arhitect Raida Abulil: Menționează că atunci când s-a început PUZ, s-a urmărit ca toate parcelele să aibă acces la drumul județean, nu există parcele care să nu fie accesibile printr-un drum de exploatare ori prin acces direct, deci să fie o legătură între sudul și nordul centurii.

D-nul arhitect Vârvescu: Clarifică faptul că s-a urmărit să existe acces direct auto, întrebându-l pe domnul Ghișe la ce fel de teren se referă.

D-nul Ghișe: Menționează că este vorba de pășune și faptul că ar dori să existe indicatoare la traversarea animalelor centurii nou construite.

D-nul arhitect Vârvescu: Consideră că o subtraversare ar fi mai dificil de realizat, punctând faptul că această centură are regim de drum județean, nefiind considerată drum expres.

D-nul Nopcea: Ridică întrebarea dacă s-a luat în calcul extinderea centurii la două benzi pe sens și dacă terenurile respective se despăgubesc acum, ori la o dată ulterioară.

D-nul arhitect Vârvescu: Răspunde că proiectul este gândit la o singură bandă pe sens, iar dacă se va constata că este necesar ca drumul să fie mărit, se va realiza un proiect ulterior de extindere și de mărire a capacității de dublare a benzilor.

D-nul arhitect Radu Drăgan: Completează că în cazul în care drumul își va schimba rangul, consideră că se vor face supra traversări, în acel caz și că a fost luată în considerare solicitarea domnului Ghișe, că va fi analizată, aceea de a face o subtraversare, ori de a face o traversare pe baza indicatoarelor.

D-nul Vârvescu: Spune că fiind un drum județean, acesta va fi marcat cu indicatoare rutiere, aprobate de către Poliția Rutieră.

D-nul Drăgan: Mulțumește tuturor pentru participare, menționând că dorește ca acest drum să aducă tuturor cât mai multe beneficii și cât mai puține neplăceri."

Solicitările înregistrate în perioada de informare și consultare a populației aferentă etapei I, conform Ordinului MDRT nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism PUZ - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centura Est Arad au fost transmise în copie inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 04.04.2019 în vederea comunicării unui răspuns în cel mai scurt timp, după cum urmează:

 • - cererea d-lui Ghișe Nicolae înregistrată cu nr. 24182/28.03.2019

 • - cererea S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L înregistrată cu nr. 25872/02.04.2019

 • -  minuta dezbaterii publice organizată în data de 28.03.2019 nr. înregistrare 26180/03.04.2019

Minuta dezbaterii publice a fost transmisă și Serviciului Agricol, în vederea formulării unui răspuns la solicitările d-lui Ghișe Nicolae.

Prin adresa nr. 24182/03.04.2019, Serviciul Agricol transmite următorul răspuns d-lui Ghișe Nicolae:

“Menționăm că proiectul drumului județean Dj709C are trei supra traversări pe raza UAT Arad, supra traversări care sunt prezentate în Anexele Nr. 1 și Nr. 2, în zona canalului cu număr topografic Cn2819, calea ferată Arad-Timișoara intabulată în CF 340747 cu număr cadastral 340747 și respectiv canalul cu număr topografic Hs 2782. Aceste supra traversări vor fi amenajate conform legislației în vigoare.

Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă Consiliului Județean Arad, pentru analiză”

Prin adresa înregistrată cu nr. 7858/16.04.2019, înregistrată la primăria Municipiului Arad vu numărul 31377/18.04.2019, inițiatorul documentației Consiliul Județean Arad, formulează următorul răspuns:

"1. Referitor la cererea d-lui Ghișe Nicolae:

Obiectul PUZ -ului - Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad - , este de a continua și realiza, pe o porțiune de traseu nou, drumul existent DJ 709G, care va primi funcțiunea de Centura Est Arad. În nici un caz nu se propune a se realiza o categorie de drum expres sau național, care ar avea nevoie de elemente de siguranță suplimentare (garduri de protecție, parapeți, subtraversări/supratraversări auto și pietonale, etc). Traversarea viitorului drum județean se va realiza la nivel, cu semnalizare rutieră aprobată de Poliția rutieră, la fel ca la majoritatea drumurilor județene existente la nivelul Județului Arad.

Elementele geometrice în profil longitudinal sunt în conformitate cu STAS 863-85.Elemente geometrice a traseelor, acestea rezultând din respectarea următoarelor condiții:

-declivitatea minima este 0,50% și a fost adoptată în vederea scurgerii apelor pluviale;

-asigurarea gabaritului de minimum 5 m deasupra coronamentului digului de apărare contra inundațiilor, pentru a se asigura trecerea utilajelor de întreținere/reparații;

-asigurarea unui rambleu de circa 1,2 (incluzând și structura rutieră), în vederea asigurării unui drenaj corespunzător al structurii rutiere la nivelul patului de fundare.

Profilul transversal tip pentru drumul de clasă tehnică III, în conformitate cu Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, are adoptate următoarele elemente geometrice:

-partea carosabila 2x3,5m;

-acostamente 2x1m, din care benzi de încadrare 2x0,50m;

-platforma 9m;

-fâșie destinată amplasării parapetului 2x1m;

Lățimea totală a platformei inclusiv zona de lucru pentru parapete este de 11m.

 • 2. Referitor la cererea S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Unul dintre obiectivele principale ale Planului Urbanistic Zonal - Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad - , aflat în elaborare, se referă la asigurarea accesului liber și direct la drumurile publice (de exploatare, agricole, locale, comunale, județene sau naționale) a tuturor loturilor de teren adiacente viitoarei Centuri Est Arad (DJ 709G).

Imobilul, compus din teren, înscris C.F. 350488 Arad, nr. cad. 350488, în suprafață de 8.000mp, adiacent viitoarei Centuri Est Arad, pentru care s-a eliberat de către Primăria Municipiului Arad, Autorizația de Construire nr. 1354 din 03 dec.2018, în baza Avizului C.N.A.I.R., are acces auto direct din DN 69 Timișoara-Arad. Din acest motiv, nu considerăm că este necesar a se prevedea în cadrul PUZ-ului aflat în elaborare a unui nou acces la al doilea drum public.

Dacă după finalizarea lucrărilor de execuție la Centura Est Arad, investitorul dorește în continuare realizarea unui nou acces direct la viitorul drum județean DJ 709G, se vor putea demara demersurile legale (obținere de C.U, A.C) în vederea aprobării și construirii acestuia.”

Răspunsurile au fost transmise d-lui Ghișe Nicolae și S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. la data de 25.04.2019 cu mențiunea că opiniile transmise de către contestatari vor fi aduse la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad, în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

Concluzii:

Soluția urbanistică care se va prezenta în etapa II de elaborare a propunerilor va ține cont de propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare ale cetățenilor primite în etapa de inițiere, de recomandarea CTATU din data de 26.02.2019.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ aferent

 • - prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 69566/11.09.2019 de către inițiatorul și elaboratorul documentatei și completările depuse cu nr. 76270/03.10.2019 se solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului pentru etapa 2, privind elaborarea propunerilor documentației de urbanism;

Începând cu data de 18.10.2019, cetățenii au fost invitați să transmită observații și propuneri în scris la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul asupra documentației expuse/disponibile pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad și la camera 49, Serviciul Dezvoltare Imobile și Protejare Monumente în perioada 18.10.2019 -01.11.2019

 • - s-a publicat pe pagina de internet www.primariaarad.ro, anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare și invitația de a participa la dezbaterea publică, documentația în format electronic.

 • - la sediul Primăriei Municipiului Arad a fost afișat anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare și invitația de a participa la dezbaterea publică. La locul desfășurării dezbaterii s-a afișat Planșa Reglementări Urbanistice;

 • - anunțul a fost afișat pe panouri rezistente la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 2 la Ord. 2701/2010, în trei locații, pe parcelele care au generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 18.10.2019 și au fost menținute pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor;

 • - elaboratorul documentației a depus fotografii care demonstrează amplasarea panourilor în locațiile stabilite;

 • - anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare și invitația de a participa la dezbaterea publică a fost publicat în presa locală;

Publicul a fost invitat să transmită comentarii și observații privind propunerile PUZ în perioada 18.10.2019-01.11.2019.

 • - au fost trimise 72 scrisori de notificare către proprietarii imobilelor situate pe raza UAT Arad, conform listei cu proprietarii afectați de traseul obiectivului de investiție înaintată de către elaboratorul documentației.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de către d-na Stefia D. la data de 28.10.2019, dl. Horvath Ștefan la data de 29.10.2019, d-na Bonchiș Floare, dl.Dinu Aurel pentru d-na Popian Olga, d-na David Valentina la data de 30.10.2019 și dl. Bucurenciu Constantin la data de 31.10.2019.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise 72 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii imobilelor învecinate, conform listei cu proprietari depusă la dosar.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de către d-na Stefia D. la data de 28.10.2019, dl. Horvath Ștefan la data de 29.10.2019, d-na Bonchiș Floare, dl.Dinu Aurel pentru d-na Popian Olga, d-na David Valentina la data de 30.10.2019 și dl. Bucurenciu Constantin la data de 31.10.2019.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Prin adresa înregistrată cu nr. 82873/28.10.2019 dl. Karikas Ioan Petru ne transmite următoarea solicitare:

"...să nu procedați la punerea pe ordinea de zi și aprobarea documentației - PUZ -Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad - deoarece:

 • 1.  pe traseul propus există specii de plante erbacee pe cale de dispariție respectiv Ornithogalum boucheanum, Echium italicum;

 • 2.  pe traseul propus există specii de animale protejate și pe cale de dispariție cum ar fi hoitarul, Dropia, Rândunica;

 • 3.  nu s-au realizat studii privind habitatul natural al speciilor mai sus amintite..."

Prin adresa înregistrată cu nr. 83981/31.10.2019 d-na Bonchiș Floare solicită să i se comunice în cadrul ședinței publice din data de 04.11.2019 următoarele:

"- ce suprafață de teren doriți să intre în posesia dumneavoastră din terenul deținut de mine,

 • -  la ce preț veți expropria metrul pătrat de teren în zona sus menționată

 • -   pe când preconizați că veți începe exproprierile..."

Prin adresele înregistrate cu nr. 82654/25.10.2019, nr. 82778/28.10.2019 și nr. 84082/31.10.2019 dl. Luca Petru Adrian transmite următoarele contestații în calitate de proprietar al unor terenuri învecinate traseului viitoarei șosele de Centura Est Arad, din zona de intersecție cu DN 69 Arad-Timișoara, care sunt incluse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.214/2017. Prin urmare, terenurile proprietate dânsului sunt intravilane și au nevoie să le fie asigurat accesul la drumurile publice.

"...Terenurile proprietatea mea (incluse în acest PUZ aprobat de HCLM Arad în 2017) sunt traversate de coridorul de expropriere al proiectului de utilitate publică Centura Est Arad.

Analizând proiectul existent de Plan Urbanistic Zonal, am identificat o serie de neconcordanțe între PUZ aprobat prin HCLM Arad nr. 214/2017 și proiectul PUZ al șoselei de centură, în sensul că proiectul PUZ propus de Consiliul Județean Arad:

 • •  Nu ține cont/nu se corelează cu PUZ aprobat prin HCLM Arad în anul 2017 și

 • •  Nu reglementează accesele la toate terenurile intravilane din jur

Astfel din proiectul PUZ al Consiliului Județean Arad rezultă următoarele:

 • 1.  Viitoarea centură încalcă drumul colector de lângă girația existent pe DN 69 și practic se anulează accesul la parcelele 29,30,31,33,38 și 39, care astfel rămân fără drum de acces. Pentru remedierea situației, trebuie studiat și modificat/adaptat traseul drumului colector, prin corelare cu traseul șoselei de centură, pentru a se asigura acces rezonabil la parcelele din jur;

 • 2. Parcela 21 are acces doar din DN 69, însă NU este propusă și ieșirea din stație în centură conform planșei avizate de CNAIR și de Primăria Arad la eliberarea Autorizației de Construire nr. 1354 din 03.12.2018

 • 3.  Parcela 22 nu are reglementat nici un acces de intrare/ieșire!

 • 4.  Parcela 27 identificată pe planșa anexă ca vechiul traseu al șoselei de centură, și de care s-a ținut seama la aprobarea PUZ din anul 2017 pe terenurile mele (traseul a fost "rezervat" pentru viitoarea centură), este lăsat acum fără nici o reglementare. Este evident că un teren cu o astfel de formă (îngust, lung și cu traseu curbat) este imposibil de utilizat;

 • 5.  Parcelele 15, 16, 17 ar trebui unificate cu parcela 27 și apoi să se reparceleze sub alte

forme/suprafețe, să se reglementeze accesele acestora, pentru a putea fi utilizate în mod rezonabil;

 • 6.  În jurul girației propuse pe traseul șoselei de centură și în vecinătatea grației de pe DN 9 intenționez dezvoltarea/amenajarea unor stații de distribuție carburanți (identificate pe planșa anexată sub numerele 2, 3, 4, 5 și 6). Pentru aceste locații solicit să se reglementeze accese de intrare/ieșire conform planului anexat.

Fără soluții de acces studiate, optimizate și reglementate corespunzător, terenurile mele pierd drastic din valoare (întrucât le este afectat în mod esențial posibilitatea de acces și implicit posibilitatea de folosință), ceea ce este inacceptabil..."

Sesizările au fost transmise inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 05.11.2019 în vederea formulării unui răspuns.

Prin adresa cu numărul 25728/22.11.2019 a Consiliului Județean Arad, înregistrată cu nr. 90847/25.11.2019 inițiatorul și elaboratorul documentației transmite următorul răspuns:

“Cu referire la adresa nr. 24615/12.11.2019 de înaintare a adreselor cu nr. 82654, 84082, 82778, 82873, 83981/A5/05.11.2019 a Primăriei Municipiului Arad de înaintare a contestațiilor făcută cu privire la investiția PUZ- „Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad" facem următoarele precizări:

 • 1. Adresa nr. 83981/31.10.2019 făcută de dna Bonchis Florea

 • a. Suprafața de teren afectată va fi trecută în lista de proprietari afectați de culoarul Centurii de Est, elaborată de Search Corporation SRL. Suprafața exactă se va calcula după aprobarea documentației de urbanism faza PUZ și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru investiție.

 • b. Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va actualiza după avizarea documentației faza PUZ.

 • c. Nu suntem în măsură să preconizăm data de începere a procedurii de expropriere. În prezent se elaborează documentația de urbanism faza PUZ.

 • 2. Adresa nr. 82873/28.10.2019 făcută de dl KARIKAS Ioan Petru

 • a. Pentru investiție la faza Studiului de Fezabilitate a fost obținută decizia etapei de încadrare APM Arad nr. 12114/23.07.2018 investiția "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad". În această fază au fost studiate ecosistemele terestre și acvatice din sit. Nu au fost observații cu referire la existența unor specii de plante sau animale pe cale de dispariție.

 • b. Proiectul nu se suprapune și nu se află în vecinătatea unor arii naturale protejate. Distanțele până la siturile naturale sunt:

 • i. RO039 Lunca Mureșului Inferior - sit IBA (Important Bird and Biodiversity Area - Arie importantă pentru păsări și biodiversitate) situat la aproximativ 3,25 km nord-vest de limita proiectului;

 • ii. ROSPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului - arie naturala protejata de interes național situata la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului;

 • iii. RORMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului - sit RAMSAR (zonă umedă de importanță internațională) situată la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului;

 • iv. ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior și ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior - sit de importanță comunitară și arie specială de protecție avifaunistică situate la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului

 • 3. Adresele nr. 82654, 84082, 82778, 82873, 83981/A5/05.11.2019 făcute de dl LUCA Petru Adrian

 • a. În documentația de urbanism PUZ aprobat prin HCL Arad 214/2017 accesul pe parcele din DN69 se face prin girația propusă în nordul-vestul amplasamentului, la km 46+585. Prin Studiul de Fezabilitate pentru investiția "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad" a fost propusă o girație la km 0+350 pe DJ709G, propunere preluată în documentației de urbanism PUZ- "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad". Prin girația propusă se va asigura accesul parcelelor din cadrul PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 214/2017 la DN69, prin Centura de Est Arad - DJ709G, un beneficiu foarte mare pentru proprietarii parcelelor în cauză, ce în varianta inițială nu beneficiau de acces la DN69 prin Centura de Est.

 • b. Toate parcelele intravilane au acces la o cale de comunicație. Parcele prevăzute prin PUZ aprobat prin HCL Arad 214/2017 nu sunt dezmembrate. Reglementarea acestora nu se poate face prin PUZ- "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad. Propunerea culoarul Centurii de Est Arad a fost aprobat prin avizul Primăriei Arad nr. 45059/15.06.2018.

Propunerile din cadrul documentației de urbanism PUZ- "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad" s-au făcut de către proiectantului documentației de Studiu de Fezabilitate, SEARCH CORPORATION SRL și au fost aprobate de către Primăria Municipiului Arad Direcția Tehnică prin avizul nr. 45059/15.06.2019."

La data de 04.11.2019 a avut loc Dezbaterea publică cu privire la intenția de elaborare P.U.Z. - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad și a fost întocmită Minuta dezbaterii publice cu nr. 86123/07.11.2019, după cum urmează:

"În conformitate cu Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, în data de 04.11.2019, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Arad, sala "Regele Ferdinand", a fost organizată dezbaterea publică având ca obiect, subiectul mai sus menționat. Dezbaterea publică a fost organizată la inițiativa Primăriei Municipiului Arad.

La dezbaterea publică au participat:

Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad:

 • - D-nul Radu Drăgan - Arhitect Șef

 • - D-nul Florescu Laurențiu - Serv Dezv Urbană, Protej Monum, Direcție Arhitect Șef

 • - D-na Dinulescu Sandra: - Sef Serviciu Dezv Urbană, Protej Monum, Direcție Arhitect Șef

 • - D-nul Dănilă Viorel - Direcția Tehnică - Investiții

 • - D-na Giura Angelica - Consilier- Serviciul Dezvoltare Urbana și Protejare Monumente

 • - D-na Hoblea Simona - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

 • - D-na Szasz Mirela - Serviciul Construcții și Urbanism - Șef Serviciu

 • - D-na Giurgiu Lucia - Primăria Municipiului Arad - Șef Serviciu Investiții

 • - D-nul Mihai Mitrofan - Consilier - Biroul Relații Mass - Media Reprezentanți ai altor instituții publice, cetățeni și alții:

 • - D-na Abulil Raida - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L

 • - D-nul Vârvescu Florian - Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad

 • - D-nul Fugătă Valentin - Consiliul Județean Arad

 • - D-nul Sabău Viorel - Consiliul Județean Arad

 • - D-na Barna Bianca - Consiliul Județean Arad

 • - D-nul Bucurexiciu Constantin - Coandi CST

 • - D-nul Vârciu Lavinia - S.C. Imotrust S.A

 • - D-na Opreț Adina - Cetățean

 • - D-nul Opreț Gheorghe - Cetățean

 • - D-nul Norin Roșu - Cetățean

 • - D-nul Mihu Nicolae - Cetățean

 • - D-nul Borza Ioan - Cetățean

 • - D-nul Bonchiș Floare - Cetățean

 • - D-na Chifor Delia - Cetățean

 • - D-na David Valentina - Cetățean

 • - D-nul Gligor Teodor - Cetățean

 • - D-nul Sălăjan Codruț - Agricultor

 • - D-nul Sălăjan Cosmin - Agricultor

 • - D-nul Fleștea Florin (Todea) - Proprietar

 • - D-nul Mihoc Beniamin - Proprietar

 • - D-nul Nicolici Gheorghe - Proprietar

 • - D-nul Ștefia Dan - Proprietar

 • - D-nul Maly Ioan - Proprietar

 • - D-nul Horvath Ștefan - Proprietar

 • - D-nul Prisăcariu Daniel - Proprietar

 • - D-nul Ștefănuț Eugen - Proprietar

 • - D-nul Sălăjan Teodor - Cetățean

 • - D-na Pop Ana - Proprietar

 • - D-na Palcu Teodora - Proprietar

 • - D-nul Radu Voica Călugăru - Proprietar

 • - D-na Popină Olga - Proprietar

 • - D-nul Ienaga Ioan - Proprietar

Reprezentanți Mass -Media :

 • - D-na Medeleanu Raluca - Special Arad

Număr total participanți: 41

Activități:

Ora 1500 - deschiderea dezbaterii publice - prezentarea subiectului supus dezbaterii, a reprezentanților PMA și înscrierea la cuvânt a participanților de către d-nul Arhit. Radu Drăgan-moderatorul dezbaterii

Ora 1530- propuneri/recomandări de la cetățeni și sesiune de întrebări - răspunsuri

Ora 1600- încheierea dezbaterii publice

Dezbaterea publică a fost deschisă și moderată de către D-l Radu Drăgan - Arhitect Șef -Primăria Municipiului Arad prin prezentarea subiectului supus dezbaterii și a participanților.

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:

 • - D-nul Radu Drăgan - Arhitect Șef - Primăria Municipiului Arad

 • - D-nul Vârvescu Florian - Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad

 • - D-na Raida Abulii - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L

 • - D-nul Daniel Prisăcariu - Proprietar

 • - D-nul Gligor Teodor - Proprietar

 • - D-na Barna Bianca - CJA

 • - D-na David Valentina - Cetățean

 • - D-nul Sălăjan Codruț - Agricultor

 • - D-na Opreț Adina - Cetățean

 • - D-nul Radu Voica Călugăru - Proprietar

 • - Anonimă (nu s-a prezentat)

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Deschide dezbaterea prezentând titulatura proiectului în cauză și pe domnul Vârvescu Florian, arhitectul - Șef al Consiliului Județean Arad, cât și pe doamna Raida Abulil, Proiectant Blank Arhitecture S.R.L., prezentând totodată direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiul Arad prezente în sală, cât și invitații Consiliului Județean, participanților dezbaterii.

D-na Abulil Raida - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L: Se prezintă și totodată prezintă proiectul ca desfășurându-se pe teritoriul a trei unități teritoriale: UAT Vladimirescu, UAT Fântânele și UAT Arad, specificând faptul că beneficiarul acestei investiții este județul Arad. Mai explică faptul că beneficiarul a solicitat prin tema program, studierea și reglementarea culoarului Centurii de Est Arad, în vederea modernizării investiției DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: În continuare acesta îi dă cuvântul domnului arhitect Șef CJ Vârvescu Florian, pentru alte considerente legate de proiect.

D-nul Arhitect Șef CJ Vârvescu Florian: Consiliul Județean și-a asumat încercarea de a găsi fondurile necesare realizării acestei investiții menționând că celelalte două dezbateri publice s-au desfășurat deja la Vladimirescu și la Fântânele. Continuă prin: „Consiliul Județean a comandat și a elaborat un Studiu de Fezabilitate în 2018, care s-a și aprobat, împreună cu toți indicatorii tehnico - economici, urmând ca datorită legislației, să se elaboreze un Proiect Urbanistic Zonal. Legislația a fost schimbată acum 3 sau 4 ani, în care datorită necesității, centura a fost prinsă și în planul amenajării teritoriului județean, ca și DJ, de mulți ani. Traseul exact nu a fost definitivat, și din acest motiv a fost nevoie a se elabora și acest Proiect Urbanistic Zonal. Proiectul va întregi rețeaua de transport rutier la nivel regional, interconectând traficul rutier, cu nivelul regional, național și european. În primul rând deci, va lega cele două drumuri naționale cât și cele două maluri ale Mureșului, pe viitor fiind o investiție foarte importantă.” A mai precizat ca din păcate, finanțarea investiției nu este un factor cert în totalitate încă, sperând să se găsească o investiție pentru a elabora și proiectul tehnic, deci a demara lucrările de construcție a centurii. Ulterior acestei faze intermediare, urmând a se actualiza studiul de fezabilitate, cu propunerile și modificările actuale ale Planului Urbanistic Zonal, dacă sunt modificări, mărturisind că s-au identificat deja anumite soluții care trebuie completate Studiului de Fezabilitate, urmând ca atunci când se găsește linia de finanțare să se demareze exproprierile, apoi proiectul tehnic, și în final execuția centurii.

D-nul Arhitect Șef Radu Drăgan: Procedează în continuare la înscrierile la cuvânt:

D-nul Daniel Prisăcariu: Acesta reprezintă proprietarii PUZ-ului aprobat, inclusiv pe domnul Luca, domnul Luca fiind majoritar - proprietar. Domnul Prisăcariu se adresează domnului Arhitect - Șef, spunându-i că Centura prevăzută pe PUZ-ul aprobat avea un alt traseu. Acesta modificându-se, domniile lor au rămas cu niște parcele care nu mai au nicio valoare. Domnul Prisăcariu împreună cu domnul Luca au realizat o cerere către Consiliul Județean, urmând ca aceasta să ceară firmei care elaborează Planul Urbanistic Zonal respectiv, să țină cont și să reglementeze situația domniilor lor, inclusiv prin a avea acces la parcelele rămase.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: La solicitarea aceasta, d-nul Prisăcariu a primit o planșă modificată pentru zona pe care dumnealui o reprezintă.

D-nul Gligor Teodor: Întreabă dacă îi poate cineva indica traseul exact de trecere a Centurii, nefiind lămurit de la un anumit punct “Stația Electrică” în ce direcție se construiește. De asemenea, ca și despăgubire, este interesat de prețul acesteia. D-na Raida Abulii - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L: Aceasta menționează că în planurile de încadrare se poate observa traseul propus al Centurii și că traseul a fost stabilit la faza de Studiu de Fezabilitate, și au fost luate în calcul toate rețelele care traversează zona Centurii de Est, inclusiv magistrala de gaz ce se construiește.

D-na Barna Bianca - CJA : Răspunde nelămuririi domnului Gligor Teodor, spunându-i dumnealui că atunci când în temă este o despăgubire, se vorbește deci despre o lege, care legiferează modul în care banii vor fi acordați proprietarilor. Specifică faptul că această lege nu prevede o negociere cu proprietarii în cauză, și că prețul este stabilit astfel, conform Legii: „Valoarea despăgubirii este cea avută în vedere de Camera Notarilor Publici, atunci când s-ar face o tranzacție minimă”. Prin urmare, acesta este reperul la care dumnealui este îndemnat să se orienteze, în momentul în care va avea loc materializarea efectivă a exproprierii. Aceasta este doar faza de intenție de expropriere, ultima evaluare avută a fost în Octombrie 2008, deci este irelevant în acest moment, cât timp nu există sursa de finanțare a da o valoare, în Euro ori în Lei/mp. În consecință, când se va identifica sursa de finanțare, atunci va avea loc și reevaluarea, raportată la valoarea terenurilor, reflectată de grila notarilor publici, urmând ca în acel moment, domnul Teodor să știe cât va primi pe metru pătrat. Legea spune că valoarea se stabilește la momentul exproprierii, deci este prematur a se discuta de o valoare pe metru pătrat. Singurul reper care nu s-a modificat și nu se va modifica probabil până la realizarea exproprierii efective, este reperul, deci suma prevăzută în grila notarilor publici, care se actualizează aproape în fiecare an, în funcție de prețul pieței.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan accentuează că pentru cei care nu sunt mulțumiți de răspunsul în plen, sunt îndemnați să trimită o adresă pentru a primi răspunsul în scris.

D-na David Valentina: Nu este lămurită cât va pierde din terenul dumneaei, având în vedere că locuința prezentă este construită în baza legii 50 din 1992, aceasta fiind coproprietar cu fratele dumneaei, însă nu a reușit să facă nici partajul. Mărturisește că nu poate obține autorizație pentru a-și construi o locuință în teren intravilan.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Răspunsul este dat de legea în vigoare. Momentan proiectul prezent este la faza de Plan Urbanistic Zonal. Acesta trebuia făcut și de către dumneaei, pentru trecerea terenului din extravilan - agricol, în intravilan, ca să aibă permisiunea de a construi o casă de locuit. Pe terenul agricol nu se poate construi decât o anexă la exploatarea agricolă, cu autorizație de construire, pe perioadă determinată, în campaniile agricole. Domnul Arhitect- Șef o informează că acea clădire unde locuiește acum este ilegal construită. Trebuie analizat unde este terenul cu casa dumneaei și unde este traseul noii centuri, menționând că legislația stipulează că interesul statului și interesul comunității primează față de proprietățile private și că răspunsul îi va fi dat și în scris.

D-nul Gligor Teodor: Domnul Teodor opinează că „Sânnicolaul” a fost făcut cu 1 metru mai sus, pentru ca așa a fost măsurat “din GPS”.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Răspunde că la baza proiectului executat, a fost făcută ridicarea topografică, de către persoane autorizate și vizate de Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară și că nu își permite să conteste aceste persoane autorizate pentru astfel de proiecte, iar chiar dacă doamna Abulil Raida a fost fizic în teren, nu crede realist a parcurge în acest mod tot parcursul traseului proiectului în cauză. În final, îi răspunde domnului Gligor că solicitările dumnealui au fost înregistrate, si că îi vor fi date răspunsurile scrise astfel încât să fie opozabile.

Anonimă (nu s-a prezentat): Dumneaei are un teren de 12 arii și o fâșie de 54 de metri lățime și peste 500 de metri lungime, terenul fiind despărțit astfel de viitoarea Centură, întrebând ce poate face cu el. Doamna spune că terenul și-a pierdut astfel valoarea, și că dacă încearcă să îl vândă, s-ar putea să nu aibă deloc cumpărători.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan îi răspunde dumneaei că stabilirea traseului s-a făcut astfel încât acesta să fie cel mai scurt și să nu se ocolească proprietățile, dar că se va studia posibilitatea translatării eventuale, existând și un Studiu de Fezabilitate întocmit, prin Planul Urbanistic Zonal ajungându-se la rectificarea traseului, urmând ca Studiul de Fezabilitate să fie refăcut.

D-nul Arhitect Șef CJ Florian Vârvescu explică mai departe că Studiul de Fezabilitate întocmit a avut două opțiuni de traseu și că s-a ales varianta care rezolvă cel mai bine în teren atât din punct de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere al traseului; astfel în zona respectivă, sunt foarte multe rețele de Transgaz, Transelectrica, magistrale foarte mari, pe de-o parte iar pe de altă parte, această investiție presupune realizarea unui pasaj nou peste calea ferată, dar că pasajul acesta nu se poate realiza oriunde, trebuind să existe niște unghiuri de abordare, iar cel mai important poate este podul nou peste Mureș, care la fel, nu poate fi construit oriunde. Spre exemplu, la Unitatea Administrativ Teritorială Vladimirescu sunt patru sute de proprietari afectați, nu se putea discuta în prealabil cu fiecare beneficiar și cu fiecare proprietar al terenului, fiind o investiție de interes public, tocmai de aceea se optează pentru expropriere pentru obiectiv de utilitate publică, în care interesul public primează în fața interesului privat. Domnul Vârvescu este conștient că sunt nemulțumiri, iar banii de exproprieri care vor fi dați la momentul respectiv, vor fi actualizați cu inflația, la nivelul perioadei în care se vor aloca, însă nu există negocieri directe cu fiecare proprietar, în general, când vine vorba de negocieri, la asemenea obiective de investiție. Acesta este convins că vor fi persoane mulțumite cât și persoane nemulțumite, însă dumnealui consideră că toți cei implicați încearcă să mulțumească pe cât mai mulți cu putință. De asemenea, domnul arhitect-Șef CJ Vârvescu accentuează faptul că premisele sunt foarte mari, implicațiile sunt foarte multe și că nu se pot folosi numai drumurile de exploatare existente, spre exemplu, doar cele de la capăt de parcelă. Încheie conștientizând publicul că terenurilor de centură adiacente viitoare, în următorii zece-douăzeci de ani le vor crește valoarea, că va fi un plus de valoare.

D-nul Sălăjan Codruț întreabă cum pot fi accesate cu utilajele agricole terenurile agricole, care nu au un alt acces și sunt intersectate de viitoarea centură. De asemenea, ridică problematica următoare: ”Acolo unde au existat drumuri, cum se va face traversarea peste viitoarea centură?”

D-na Raida Abulil - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L, afirmă că există, conform planului cu întreaga centură, drumuri de exploatare care se intersectează cu drumul județean propus. Primul drum, unde este și girația, este drumul de exploatare 2841, apoi este un drum de exploatare fără număr, un alt drum de exploatare 2743. Ca și adăugare, față de aceste intersecții, parcelele sunt accesibile pe drumurile de exploatare din jur. Așadar, în momentul în care s-a întocmit Studiul de Fezabilitate, s-a avut în vedere ca parcelele să aibă un acces la un drum de exploatare care să aibă acces la drumul județean. Deci, chiar dacă unele parcele aparent nu au acces, ele au un acces pe un drum perimetral.

D-na Opreț Adina: Dumneaei este de acord cu proiectul în cauză, însă dorește să își exprime punctul de vedere.

Cu referire la un proiect din trecut, prezentat de unul dintre antevorbitorii dumneaei, care are în vedere porțiunea de drum de după sensul giratoriu, care urcă pe A1 în direcția Nădlac, deține un teren acolo, în porțiunea de drum în formă de “S”. Terenul pe care îl deține dumneaei are drept de superficie mărturisind că deține acest drept de superficie datorită accesării unui proiect european în urmă cu un an, de aceea dorește ca drumul de centură propus să rămână la varianta propusă și prezentată publicului în cadrul dezbaterii.

D-nul Radu Voica Călugăru: Dorește să fie informat în amănunt cu date tehnice, la ce cameră și care este persoana de legătură referitor la parcela 1052, care are trecere pe una dintre laturi 15 metri, pe cealaltă latură 20 de metri, ce se întâmplă cu fiecare parcelă în parte.

D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan clarifică faptul că în cadrul Primăriei Arad, la intrare în holul principal se află proiectul afișat, iar în legătură cu parcelele si cum sunt ele împărțite, Serviciul Agricol poate identifica parcelele din extravilan, tot ceea ce înseamnă arabil, pășune, ș.a. Biroul Agricol regăsindu-se la camera 7, toți cei de acolo știind identificarea terenurilor agricole aferente Municipiului Arad și că doamna Gherman este Șeful Serviciului Agricol, doamna Drăgan Rodica și domnul Laurențiu Miron de asemenea pot ajuta.

Încheie dezbaterea, cu asigurarea ca vor fi transmise și răspunsuri în scris, mulțumește pentru participare, înțelegere cât și pentru corectitudinea cu care cei care au dorit și-au exprimat punctul de vedere."

La data de 12.11.2019 a fost transmisă minuta dezbaterii publice inițiatorului și elaboratorului documentației în vederea comunicării unui răspuns în cel mai scurt timp la cele solicitate.

Prin adresa cu numărul 93271/03.12.2019 inițiatorul și elaboratorul documentației transmite următorul răspuns:

“Cu referire la adresa nr. 76270/A5/12.11.2019, de înaintare a copiei minutei nr. 86123/07.11.2019 a dezbaterii publice organizată în data de 04.11.2019 făcută cu privire la investiția PUZ-”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad", menționăm faptul că toate observațiile, întrebările și neclaritățile lansate de participanții la dezbatere au primit răspuns în plen.

Vă reiterăm răspunsurile la toate observațiile făcute de participanți:

Dl Daniel Prisăcariu, reprezentantul dl Luca, proprietar

 • - Traseul drumului județean DJ709G a fost stabilit prin studiul de fezabilitate realizat pentru investiție. În momentul în care s-a elaborat PUZ-ul aprobat prin HCL Arad nr. 214/2017 traseul nu era stabilit, astfel s-a prevăzut o zonă cu interdicție asupra parcelelor adiacente traseului ipotetic. Toate parcelele beneficiarului au acces la un drum.

 • - În cadrul dezbaterii i s-a prezentat dl Prisăcariu o nouă planșă cu zona din traseu ce afectează proprietatea dl Luca, nu a prezentat obiecții la propuneri.

Dl Gligor Teodor:

 • - Traseul Centurii de Est se poate consulta pe planșele expuse în cadrul Primăriei Arad și

pe                   site-ul                   primăriei                   la                   adresa

http://www.primariaarad.ro/html/ron/temp/birouautorizatii/19/etn 18oct2019 CenturaEst CJA.p df

 • - Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va actualiza după avizarea documentației faza PUZ.

 • - Proiectul a fost realizat pe suport topografic întocmit de persoane autorizate la OCPI, documentația cadastrală pentru faza SF a obținut viza OCPI pentru planul de situație.

Dna David Valentina:

 • - Suprafața de teren afectată va fi trecută în lista de proprietari afectați de culoarul Centurii de Est, elaborată de Search Corporation SRL. Suprafața exactă se va calcula după aprobarea documentației de urbanism faza PUZ și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru investiție.

 • - Construcția la care face referire dna David nu apare în extrasul de carte funciară. Anonimă:

 • - Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator , pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va actualiza după avizarea documentației faza PUZ.

 • - Traseul Centurii de Est este realizat după studierea traseelor rețelelor de energie electrică și magistralelor de gaz din zonă, și eficientizarea costurilor pentru investiție.

Dl Sălăjan Codruț:

 • - Terenurile afectate de traseul Centurii de Est au fost studiate pentru a li se asigura accesul.

 • - Utilajele agricole vor putea utiliza drumurile de exploatare existente, traversarea Centurii de Est se va face prin intersecțiile amenajate.

Dl Radu Voica Călugăriu:

-Datele de contact ale Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Arad

http://www.primariaarad.ro/pers.php?action=bir&did=1&cid=15

Răspunsul a fost transmis participanților la dezbatere prin adresele nr din data de. 93271/03.12.2019 și 09.12.2019.

Procesul de informare și consultare a populației s-a desfășurat în conformitate cu etapele și procedurile prevăzute de Ordinul MDRT 2701/2010.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF

Arh. Drăgan Radu

uncția

Sume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

irh. Sandra Dinulescu

06.05.2020

Elaborat

Consilier

Georgeta Șimăndan

06.05.2020

PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD”

Beneficiar:     JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Str. Corneliu Coposu nr. 22, mun. Arad, județ ARAD

Amplasament: UAT ARAD, UAT FÎNTÂNELE, UAT VLADIMIRESCU

Proiectant:     BLANK ARHITECTURE srl

R025673630, loc.Dumbrăvița str. M. Eminescu nr.79, județ TIMIȘ

F VOLUMUL 1 | Memoriu tehnic de prezentare J

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD"

Adresa investiției:

UAT ARAD

UAT FÎNTÂNELE

UAT VLADIMIRESCU

Beneficiar:

JUDEȚUL ARAD

prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Str. Corneliu Coposu nr. 22, mun. ARAD Județ ARAD

Proiectant general:

BLANK ARHITECTURE SRL str. Mihai Eminescu nr. 79, comuna Dumbrăvița, județ TIMIȘ

Număr proiect:

50312019

Data elaborării:

mai 2019

Faza:

PLAN URBANISTIC ZONAL

BLANK ARHITECTURE s.r.l.


stidîoCOLECTIV DE ELABORARE

--—

URBANISM:

BLANK ARHITECTURE SRL arh. Alexandru NAGY-VIZITIU -arh. Raida ABULIL

A ^oordo/iator RUR

EDILITARE:

Rețele apa și canalizare

Rețele gaz

Rețele electrice

/X Zer

AQUAFILS SRL ing. Alexandru FILIPOVICI ing. Matei JARCĂU

PETRYKA ENGINEERING SRL Ing. Florin PETRICĂ

'î?:'

/

DRUMURI:

DROMCONS SRL ing. Adrian PRAHOVIANU

A kl «5 C/p.

CADASTRU

DROMCONS SRL ing. Adrian PRAHOVIANU

X.

BORDEROUL VOLUMULUI I

PIESE SCRISE

1.

FOAIE DE CAPĂT

2.

COLECTIV

3.

BORDEROU

4.

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1.   DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  • 1.2.   OBIECTUL PUZ

  • 1.3.   SURSE DOCUMENTARE

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1.   EVOLUȚIA ZONEI

  • 2.2.   ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

  • 2.3.   ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.4.   CIRCULAȚIA

  • 2.5.   OCUPAREA TERENULUI

  • 2.6.   ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.7.   PROBLEME DE MEDIU

  • 2.8.   OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

 • 3. PROPUNERE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1.   CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  • 3.2.   PREVEDERI ALE P.U.G.

  • 3.3.   VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  • 3.4.   MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  • 3.5.   ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.6.   DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.7.   PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.8.   OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • 4. CONCLUZII

 • 5. ANEXE

ANEXE

BORDEROU PIESE DESENATE

U.01

ÎNCADRARE in teritoriu

U.02.1 -U.02.5

ANALIZA SITUAȚIE EXISTENTĂ - UAT ARAD

U.03.1 - U.03.4

ANALIZA SITUAȚIE EXISTENTĂ - UAT FÎNTÂNELE

U.04.1 -U.04.7

ANALIZA SITUAȚIE EXISTENTĂ - UAT VLADIMIRESCU 1

U.05

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

U.06.1 -U.06.6

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - UAT ARAD

U.07.1 - U.07.4

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - UAT FÎNTÂNELE

U.08.1 -U.08.7

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - UAT VLADIMIRESCU

U.09

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ

U.10.1 -U.10.6

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT ARAD

U.11.1 -U.11.4

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT FÎNTÂNELE

U.12.1 -U.12.7

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT VLADIMIRESCU

U.13

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

U.14.1 -U.14.6

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT ARAD

U.15.1 -U.15.4

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT FÎNTÂNELE

U.16.1 -U.16.7

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT VLADIMIRESCU

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

1.1.2. Denumirea lucrării:

PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV

POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD”

1.1.3. Adresa investiției:

UAT ARAD, UAT FÎNTÎNELE, UAT VLADIMIRESCU

1.1.4. Beneficiar:

JUDEȚUL ARAD

prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

1.1.5. Proiectant general:

BLANK ARHITECTURE SRL str. Mihai Eminescu nr. 79, comuna Dumbrăvița, județ TIMIȘ

1.1.6. Subproiectanși

AQUAFILS SRL

DROMSONSSRL

PETRYCA ENGINEERING SRL

DEMETRIA MILORAD SRL

1.1.7. Număr proiect:

503 12019

1.1.8. Data elaborării:

mai 2019

1.1.9. Faza:

PLAN URBANISTIC ZONAL

1.2. OBIECTUL PUZ-ului

Beneficiarul a solicitat prin

tema program studierea și reglementarea

culoarului Centurii de Est Arad în vederea realizării investiției "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD".

Zona studiată pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal se desfășoară pe trei unităti administrativ teritoriale, și anume:

 • -  UAT Arad S=56.73ha

 • -  UAT Vladimirescu S=60.18ha

 • -  UAT Fîntînele S=28.68ha

Planul Urbanistic Zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică1, în cazul de față: organizare rețele stradale, modul de utilizare a terenurilor, statutul juridic și circulația terenurilor. Prezenta documentație se întocmește pentru realizarea infrastructurii de transport, în speță modernizare șiextindere drum județean DJ709G, inclusiv lucrări de pasaje și poduri.2 Prin prezenta documentație se vor stabili reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea clădirilor și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale culoarului Centurii de Est.3

Prin Certificatul de Urbanism nr. 11 din 07.03.2019 s-a solicitat beneficiarului JUDEȚUL ARAD, prin Consiliul Județean ARAD, întocmirea unei documentații PUZ în vederea reglementării zonei studiate. Planul urbanistic zonal trebuie aprobat, pe tronsoane delimitate prin coordonate topografice ale sistemului de referință STEREO 1970 de către cele trei consilii locale. După aprobare, fiecare tronson va fi preluat în planurile urbanistice ale celor trei unități administrativ teritoriale, pentru actualizarea lor conform cadrului normativ de referință.4

Zona studiată în prezenta documentație cuprinde Culoarul Centurii de Est Arad aprobat prin HCJ nr. 253 din 30.08.2019 pentru începerea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes județean "Modernizare DJ709G inclusiv pod peste Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad” și zone perimetrale în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic, al accesibilității și edilitar al parcelelor afectate, inclusiv constituirea de zone cu interdicție de construire conform legislației în vigoare.

Reglementările urbanistice propuse se referă strict la culoarul viitoarei centuri. Planul urbanistic zonal are un caracter director pentru parcelele ce nu fac parte din culoarul centurii, ce se vor reglementa prin documentații de urbanism distincte.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

Pentru realizarea prezentei documentații s-au cules informații din următoarele surse:

 • -  Studiul de fezabilitate "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” indicativ 18001, întocmit de SEARCH CORPORATION SRL

 • -  Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism - Zona de servicii și comerț, Extravilan Sud Arad, județ Arad” aprobat prin HCLM Arad nr. 214/27.06.20175

 • -  Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism - Amenajare depozit deșeuri inerte - Zona Fîntînele” aprobat prin HCLM Arad nr. 344/03.09.201 8 • -  Actualizare PUG al Municipiul Arad, documentație în lucru6

 • -  Actualizare PUG-ul Comunei Fantanele

 • -  Actualizare PUG-ul Comunei Vladimirescu7, documentație aprobată prin HCL Vladimirescu nr. 92 din 23.07.20158

 • -  Ridicarea topografică în sistem STEREO 70 elaborată de SEARCH CORPORATION SRL

 • -  Studiul geotehnic elaborat de SEARCH CORPORATION SRL

 • -  Studiul de trafic elaborat de SEARCH CORPORATION SRL

 • -  Strategia de Dezvoltare a Județului Arad9

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1.   EVOLUȚIA ZONEI

»

Zona studiată prin prezenta documentație în suprafață de S=145.59ha se desfășoară pe 3 unități administrativ teritoriale: UAT ARAD, UAT FÎNTÂNELE si UAT VLADIMIRESCU.

Centura Est Arad prezintă o oportunitate de dezvoltare ale celor trei localități în zonele asupra cărora se va interveni. în prezent acestea nu prezintă o posibilitate de evoluție în zonele studiate datorită lipsei infrastructurii rutiere. Traseul propus cuprinde parcele fără acces direct la drumuri județene sau rețele edilitare.

 • 2.2.  ÎNCADRARE

Centura Est are ca rol conectarea drumului național DN7 Deva-Arad și drumul național DN69 Timisoara-Arad, devierea circulației de tranzit care se derulează prin municipiu Arad și comuna Vladimirescu înspre autostrada A1.

Culoarul Centurii Est Arad are traseul la sud-est de municipiul Arad, la vest de comuna Fîntânele și la sud-est de comuna Vladimirescu, în extravilanul localităților, în prezent terenurile studiate sunt în preponderență agricole cu traversări ale drumurilor județene și de exploatare, rețelelor edilitare și canale ANIF. Prin PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 214/27.06.2017 sunt reglementate parcele cu funcțiune de servicii și comerț, existând o interdicție de construire până la aprobarea documentației de urbanism privind Centura Est Arad și prin PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 344/03.09.2018 este reglementată o zonă pentru amenajare depozit deșeuri inerte.

Zona studiată este în preponderent în extravilan, astfel zonele învecinate sunt cu funcțiune agricolă, drumuri de exploatare sau județene, canale de apă. Centura Est Arad propusă traversează calea ferată CF218 Arad-Timișoara prin amenajarea unui pasaj și râul Mureș prin amenajarea unui pod.

Căile de acces posibile din viitoare Centura Est Arad, conform studiului de trafic, sunt:

 • -  A1 - București - Nadlac

 • -  DN 69 (E) - Timișoara-Arad

 • -  DN 7 (E) - București - Titu -Gaesti - Pitești - Ramnicu Valcea Sibiu -Sebeș - Deva - Lipova - Arad (varianta nord) - Nadlac - Frontieră Ungaria

 • -  DJ 682 - Limita jud. Timiș - Birchis - Virismort - Ostrov - Bacaul de Mijloc - Tela - Bata - Zabalt - Dorgos - Ususau - Lipova - Neudorf -Zabrani - Alunis - Frumuseni - Fantanele - Arad - Zadareni -Bodrogu Nou - Calugareni - Felnac - Sanpetru German - Munar -Secusigiu - Satu Mare - Limita jud. Timiș

 • -  DJ 682C - Fantanele (DJ 682) - Vladimirescu - DJ 709 - Sanleani -DN 79 - DC 68 - DN 7 (Vladimirescu) - Punct turistic „Zona de agrement"

La drumul județean DJ709G vor avea acces drumurile de exploatare agricole existente. Pentru parcelele care nu au posibilitatea de acces din drumurile de exploatare existente, se va detalia în faza de Documentație pentru Obținerea Autorizației de Construire, extras din Proiectul Tehnic, soluția de acces prin amenajarea de podeț. Este interzisă amplasarea de podețe pentru accesarea parcelelor ce au deschidere la un drum amenajat.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Pe amplasament nu există arii protejate, ecosisteme specifice, specii rare, ocrotite sau amenințate cu dispariția, conform Legii nr. 310/2004.

Proiectul nu se suprapune și nu se află în vecinătatea unor arii naturale protejate. Distanțele până la siturile naturale sunt:

 • i.   RO039 Lunca Mureșului Inferior - sit IBA (Important Bird and Biodiversity Area - Arie importantă pentru păsări și biodiversitate) situat la aproximativ 3,25 km nord-vest de limita proiectului

 • ii.   ROSPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului - arie naturala protejata de interes național situata la aproximtiv 3,6 km nord-vest de limita proiectului

 • iii.   RORMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului - sit RAMSAR (zonă umedă de importanță internațională) situată la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului

 • iv.   ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior și ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior - sit de importanță comunitară și arie specială de protecție avifaunistică situate la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului

 • 2.4.   CIRCULAȚIA

Drumurile naționale DN7 Arad-Deva și DN69 Arad-Timișoara sunt cu două benzi de circulație cu îmbrăcăminte bituminoasă. Lățimea drumului este de 10.00m, din care parte carosabilă de două benzi de câte 3.5m, mărginită de de două benzi de încadrare de câte 1m și două acostamente din balast de 0.50m.

Zona studiată cuprinde girația amenajată la km 46+115 de pe drumul național DN69, în UAT Arad DE2841, DE FN MUN. ARAD, DE2743, DE2703, DE2693/2/24, DE2701, DE1256/49, în UAT Fîntănele drumul județean DJ682, DE corn. Fîntînele DE 14, în UAT Vladimirescu DE395, DET98, DE407, DE397, DE399, DE475, DC 68, DE477/3, DN 7 km drumul județean DJ și drumul comunal DC. Nu este prezentă o tramă stradală regulată pe teren, acestea sunt conformate diferite caracteristici ale terenurilor agricole și formelor de relief natural.

Traseul traversează calea ferată CF218 Arad-Timișoara.

Accesul către Centura Est Arad se va face prin DN7 și DN69, dar și prin intersecțiile amenajate cu drumurile existente. Pentru drumurile județene, comunale și de exploatare ce traverseză Centura Est vor avea amenajate intersecții.

 • 2.5.  OCUPAREA TERENURILOR

în zona studiată parcelele sunt în mare parte agricole.

în zona studiată există în vecinătatea girației DN69 la km 46+115 stații peco construite pe partea stângă și dreapta a drumului național.

Tipurile terenurilor din zona studiată sunt:

 • -  pășune, proprietate privată.

 • -  teren agricol, proprietate privată

 • -   curți construcții, proprietate privată

 • -  canale pentru drenaj și desecare

drumuri național

 • -  drumuri județene

 • -  drumuri de exploatare

Prin PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 214/27.06.2017 sunt reglementate parcele cu funcțiune de servicii și comerț, existând o interdicție de construire până la

aprobarea documentației de urbanism privind Centura Est Arad, la est de intersecția cu DN69 a drumului județean DJ709G. Din cadrul acestei documentații de urbanism există o parcelă, aflată în zona girației de pe DN69 la km 46+115, pe care este amplasată o stație peco OMV, conform Autorizației de Construire nr. 1354/3.12.2018

Prin PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 344/03.09.2018 este reglementată o zonă pentru amenajare depozit deșeuri inerte.

Traseul centurii de Est Arad se intersectează cu următoarele drumuri:

 • -  Drum național DN69 Arad-Timișoara - girație existentă

 • -  Drum de exploatare DE2815/1 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2781-1 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2708/3 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2743 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2703 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2693/2/24 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE2701 - municipiul Arad

 • -  Drum de exploatare DE256/49 - UAT Fîntînele

 • -  Drum județean DJ682

 • -  Drum de exploatare DE2/1 /2/22 - UAT Fîntînele

 • -  Drum de exploatare DE47 - comuna Fîntînele

 • -  Drum de exploatare DE14 - Comuna Fîntînele

 • -  Drum de de exploatare DE706 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum de exploatare DE395 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum de exploatare T98 - Comuna Vladimirescu

Drum de de exploatare DE407 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum județean DJ682C - intersecție giratorie cu DJ709G

 • -  Drum de exploatare DE399 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum de exploatare DE472 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum comunal DC68

 • -  Drum de exploatare DE477/3 - Comuna Vladimirescu

 • -  Drum național DN 7

Traseul centurii de Est Arad se intersectează cu următoarele canale ANIF sau obiective ale Administrației Națională "Apele Române":

 • -  Km 0 + 450 - 0 + 500 - CN2819 - ANIF - administrare O.U.A.I. Arad Fantanele

 • -  Km 1 + 300 - HS2782 - Administrația Națională "Apele Române”

Km 2 + 950 - CN2702/2 - administrare O.U.A.I. Arad Fantanele

 • -  Km 5 + 350-HR39-UAT Fîntînele

 • -  Km 5 + 450 - 5 + 500 - HCN23 - UAT Fîntînele

 • -  Km 6 + 050 - 6 + 200 - HR Mureș - Administrația Națională "Apele Române"

 • -  Km 6 + 300 - dig 703 - Administrația Națională "Apele Române" • -  Km 7 + 000 - CN394 - Comuna Vladimirescu

 • -  Km 10 + 075 - CN463 - Comuna Vladimirescu

în zona studiată ce este traversată de DJ Arad-Fîntânele sunt două parcele construite, la nord și la sud de amplasament având funcțiuni industriale și de depozitare.

 • 2.6. REȚELE EDILITARE

Conform Studiului de Fezabilitate întocmit pentru investiția Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad și avizelor obținute de la deținătorii de rețele edilitare, traseul drumului județean DJ709G, cu funcțiunea de Centură Est Arad se intersectează cu următoarele rețele:

 • 2.6.1. Rețea apă

Traseul Centurii Est se intersectează cu rețelele de apă potabilă deținute de Compania de Apă Arad la:

 • 1. Km 0+000

 • •  Conductă apă potabilă paralelă la vest cu DN69, conductă PEHD, Dn125mm, adâncime de pozare aproximativ 1,5m - existentă

 • 2. Km 0+000-km 0+050

 • •  Conductă apă potabilă paralelă la est cu DN69, conductă PEHD, Dn250mm - faza proiect

 • 3. Km 4+200

 • •  Conductă apă potabilă paralelă la sud cu DJ682, conductă azbociment, Dn225mm, adâncimea de pozare aproximativ 1,5m - existentă

 • 4. Km 4+200 - km 4+250

 • •  Conductă apă potabilă paralelă la nord cu DJ682, conductă PEHD, Dn280mm, adâncimea de pozare aproximativ 1,5m -existentă

 • 5. Km 10+990

 • •  Conductă apă potabilă paralelă la nord cu DN7 și DJ709G conductă PEHD, Dn250mm, adâncimea de pozare aproximativ 1,5m - existentă

 • 2.6.2. Canalizare

Traseul Centurii Est se intersectează cu rețelele de canalizare deținute de Compania de Apă Arad la:

• Km 0 + 000 - conductă canalizare menajeră, paralelă la est cu

DN69, conducta PVC Dn400mm - proiect

 • •  Km 0 + 000 - km 0 + 050 - conductă canalizare pluvială, paralelă la est cu DN69, conductă PEHD, DNn250mm - proiect

 • •  Km 4 + 200 - km 4 + 250 - conductă canalizare menajeră, paralelă la nord cu DJ682, conductă PEHD, Dn125mm, adâncime de pozare aprox. 1,5m - existentă

 • •  Km 10 + 950 - conductă canalizare menajeră, paralelă la sud cu DN7, conductă PEHD, Dn 250mm, adâncime de pozare aprox. 1,5m - existentă

 • 2.6.3. Canalizare pluvială

în zona studiată nu există canalizare pentru apele pluviale.

 • 2.6.4. Gaze naturale

Traseul Centurii Est se intersectează cu rețea de transport gaze naturale la:

 • -  Km 4 + 400 - rețele transport gaze naturale

 • -  Km 8 + 150 - rețele transport gaze naturale - 3 conducte

 • -  Km 9 + 500 - rețele transport gaze naturale

 • -  Km 10 + 850 - rețele transport gaze naturale

 • -  Km 10 + 950 - rețele transport gaze naturale

 • -  Km 10 + 990 - rețele transport gaze naturale - 2 conducte

 • 2.6.5. Energie electrică

Traseul Centurii Est intersectează cu următoarele rețele de energie electrică:

 • 1. Rețele electrice de joasă și medie tensiune la:

 • -  km 0 + 350

 • -  km 2 + 575

 • -  km 3 + 575

 • -  km 3+ 750

 • -  km 4 + 200

 • -  km 4 + 800

 • -  km 5 + 850

 • -  km 7 + 050

km 10 + 990

 • 2. Rețele electrice de înaltă tensiune 110kV la:

 • -  km 2+ 050

 • -  km 3+ 100

 • -  km 4+ 050

 • 3. Rețele electrice de înaltă tensiune 220kV - 400kV la:

 • -  km 3 + 200

 • -  km 5+ 250

 • 2.6.6. Telecomunicații

Traseul Centurii Est intersectează următoarele rețele de telecomunicații:

 • 4. Km 0 + 000 - rețea Telekom Romania Communications

 • 5. Km 0 + 750 - rețea Telecomunicații CFR

 • 6. Km 1 + 975 - rețea RCS&RDS

 • 7. Km 3 + 800 - rețea RCS&RDS

 • 8. Km 4 + 200 - rețea RCS&RDS și rețea Telekom Romania Communications

 • 9. Km 7 + 050 - rețea Orange Romania

 • 10. Km 11 + 000 - rețea Orange Romania, rețea Telekom Romania Communications, rețea RCS&RDS

 • 2.6.7. Transport public

Traseul Centurii Est intersectează următoarea rețea de transport public:

- Km 10 + 990 - intersecție și paralelism rețele aparținând CTP Arad.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Amplasamentul ce face obiectul PUZ-ului se găsește în extravilanul UAT Arad, UAT Fîntânele și UAT Vladimirescu. Categoria de folosință este în preponderență teren arabil. Terenul nu a fost încadrat în zone de protecție a mediului astfel nu sunt restricții privind construirea.

Proiectul propus se va desfășura la sud-est de orașul Arad, pe suprafețe de teren preponderent agricole, fără a se suprapune sau a se afla în aproierea ariilor naturale protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt situate la distanța de aproximativ 3,25 km (RO039 Lunca Mureșului Inferior) și 3,6 km nord-vest (RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului, RCRMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului, ROSPA0069 și ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior) (mai multe detalii privind arealele sensibile se regăsesc în secțiunea 4.6).

în ceea ce privește corpurile de apă de suprafață, așa cum a fost prezentat anterior, proiectul traversează râul Mureș, în zona corespunzătoare kilometrului 6, iarla aproximativ 848 m sud-vest față de proiect se află cursul de apă Zădărlac, afluent de stânga al Mureșului.

Fiind amplasat într-o zonă de câmpie transformată într-un vast teren propice așezărilor umane, spațiilor urbanizate și culturilor agricole, zonele cu sensibilitate ridicată din punct de vedere al importanței pentru mediu sunt extrem de reduse. Proiectul nu străbate terenuri cu valoare peisagistică ridicată, cele mai importante elemente naturale fiind pădurile din jurul Aradului, dintre acestea cel mai apropiat corp de pădure fiind Pădurea Glogovăț aflată la aprox. 226 m sud față de proiect, separată prin digul de protecție al râului Mureș, urmată de Pădurea Ceala (inclusă în Parcul Natural Lunca Mureșului) aflată la aprox. 3,7 km nord-vest față de proiect.

Spațiile verzi și de agrement destinate vizitatorilor nu sunt numeroase în împrejurimile orașului Arad, la distanță de aproximativ 691 m est față de proiect și 10 km față de Arad, la marginea DN 7 se află Parcul dendrofloricol „Eutopia Gardens", care se află încă în amenajare, aici fiind amenajat cel mai mare rosariu din țară. Parcul deține și o zonă dendrologică cu numeroase specii decorative. în ceea ce privește cele două păduri menționate anterior, pe lângă rolul deosebit pentru mediu, biodivesitatea și climatul local, pe care aceste ecosisteme forestiere de esență tare îl dețin, ambele păduri prezintă și funcțiune de agrement pentru localnici, fiind prevăzute cu spații amenajate pentru diverse activități în aer liber.

Impactul potențial generat prin implementarea proiectului „Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad - Faza DTAC" va decurge din activitățile specifice perioadei de construcție, iar ulterior din modul de utilizare în perioada de operare.

Principalele forme de impact ce pot apărea ca urmare a construcției și operării centurii de est Arad sunt următoarele:

 • 1.  Impact potențial asupra așezărilor umane datorită creșterii nivelului de zgomot și a modificării calității aerului la nivel local;

 • 2. Impact potențial asupra componentelor de biodiversitate manifestat prin:

• Alterarea habitatelor naturale ca urmare a unor lucrări temporare, creșterii concentrațiilor de poluanți, prezenței speciilor invazive etc. Impactul poate să apară în vecinătatea suprafețelor nou construite;

• Perturbarea activității speciilor de animale ca urmare a prezenței umane, zgomotului și iluminaturlui excesiv.

 • 3. Impact potențial asupra stării corpurilor de apă, fie asupra stării ecologice ca urmare a modificării caracteristicilor morfologice și hidrologice ale corpurilor de apă în perioada construcției fie ca urmare a modifcării stării chimice a apei în perioada de operare a centurii datorate debușărilor de ape pluviale colectate de pe acostament.

 • 4. Impact potențial asupra solului și subsolului ca urmare a ocupării permanente

de terenuri pentru realizarea centurii, precum și datorită ocupării temporare a terenurilor necesare în perioada de construcție pentru organizările de șantier.

Impactul asupra ecosistemelor terestre și acvatice

Din punct de vedere spațial amplasamentul proiectului nu intersectează și nu se află în interiorul unei arii naturale protejate; cele mai apropiate arii naturale protejate sunt situate la distanța de aproximativ 3,25 km - R0039 Lunca Mureșului Inferior și 3,6 km nord-vest - RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului, RQRMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului, ROSPA0069 și ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior. în consecință, proiectul propus nu este în măsură să afecteze structura și funcțiile unor arii naturale protejate, implicit habitate naturale sau specii de floră și faună pentru care acestea au fost desemnate (a se vedea secțiunea 4.6). Lucrările propuse se vor desfășura aproape exclusiv pe suprafațe de teren cu funcție de teren agricol.

în ceea ce privește existența unor elemente de biodiversitate valoroase din punct de vedere ecologic și/ sau conservativ, observațiile de teren nu au pus în evidență prezența unor elemente sensibile/ vulnerabile din aceste puncte de vedere: terenurile pe care proiectul se va construi corespund în cea mai mare parte culturilor agricole și unor suprafețe reduse de pajște degradată. La marginea terenurilor agricole, a drumurilor și de-a lungul canalelor de desecare se regăsesc comunități de plante segetale și ruderale, fără valoare conservativă, la nivelul cărora apar adesea taxoni cu impact negativ (specii alohtone invazive) asupra ecosistemelor naturale și semi-naturale. în zona de traversare a râului Mureș, vegetația ripariană nu formează habitate de interes comunitar, însă sunt prezenți arbori nativi cu importanță ecologică locală. Speciile de faună sunt reduse ca reprezentativitate în zonele

agricole, categoriile taxonomice cu cei mai numeroși reprezentanți fiind nevertebratele și păsările.

Perioada de construcție

Impactul va fi temporar (pe termen scurt - durata estimată de implementare a proiectului este de 18 luni) și se va datora în principal lucrărilor de amenajare a terenului (organizările de șantier, frontul de lucru) și realizare a structurii asfaltice și a anexelor sale (surse generatoare de praf și zgomot) și funcționării utilajelor angrenate în activitățile de construire (surse generatoare de praf, zgomot și emisii de gaze de combustie de la motoarele de ardere). Ținând cont de caracteristica discontinuă și pe termen scurt a funcționării surselor de emisii atmosferice, estimăm că nivelurile concentrațiilor de poluanți pe durata construcției nu vor contribui la depășirea nivelurilor existente (în conformitate cu datele prezentate în Planul de menținere a calității aerului în județul Arad 2017 - 2022).

Perioada de operare

Impactul generat va fi pe termen lung și se va datora în principal ocupării permanente a unor suprafețe de teren și prezenței surselor de zgomot și de emisii atmosferice datorate traficului auto. Implementarea proiectului țintește fluidizarea traficului de la nivelul DN 7 care străbate localitatea Vladimirescu și orașul Arad, devierea traficului (în special traficul greu) spre aceste localități, ceea ce va determina îmbunătățirea netă a condițiilor de trafic, reducerea poluării fonice, îmbunătățirea calității aerului la nivelul zonelor locuite, precum și confortul și siguranța sporite ale utilizatorilor și localnicilor, ceea ce se poate traduce prin generarea unui impact pozitiv asupra unei zone mai mari decât cea a proiectului propriu-zis pe întreaga perioadă de operare.

Considerând dimensiunile proiectului propus, suprapunerea acestuia cu terenuri având predominant funcțiune agricolă, respectiv efectele derivate (afectarea calității aerului, generare zgomot și vibrații) pe care implementarea proiectului analizat le va diminua în parte prin redirecționarea traficului care în prezent nu poate evita orașul Arad, și considerând și durata temporară de desfășurare a lucrărilor, analiza lucrărilor ce vor fi desfășurate și a efectelor pe care acestea le vor genera conduce la concluzia că proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (a se vedea și capitolul 4), datorită caracteristicilor sale.

Proiectul analizat propune măsuri punctuale, optime, pentru prevenirea apariției riscurilor asociate lucrărilor din etapele de execuție și operare, care pot fi considerate a fi la nivelul celor mai bune practici disponibile.

Activitatea propusă în cadrul proiectului analizat nu se regăsește în Anexa I - „Lista cuprinzând activitățile propuse" a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Amplasamentul proiectului este localizat la distanțe mari față de granițele țării (aprox. 46 km V) și nu va avea impact transfrontier.

Impactul potențial asupra apei
Perioada de construcție

Lucrările desfășurate în albia cursului de apă de suprafață, lucrările de excavații și manevrarea pământului, activitățile specifice organizării de șantier pot genera diferite forme de impact precum:

creșterea turbidității apei în zona lucrărilor de execuție a podului;

Lucrările de intervenție în albia râului pot conduce la creșterea turbidității apelor, dar acest impact va fi unul temporar și se va resimți numai în perioada de execuție a lucrărilor și mai ales în zona de realizare a podului peste cursul de apă.

modificarea regimului cantitativ al apei;

în ceea ce privește modificarea regimului cantitativ al apei se estimează un impact redus având în vedere cantitățile mici de apă utilizate în organizările de șantier, pentru uz igienico-menajer. Toate materialele de construcții care necesită apă pentru preparare sunt livrate deja preparate din amplasamente autorizate.

modificarea regimului calitativ al apei;

O modificare a regimului calitativ al apelor se poate produce în cazul evacuărilor de ape uzate menajere sau ape meteorice impurificate direct în cursurile de apă sau pe sol, pierderi de materiale de construcții, poluări accidentale cu diferite substanțe chimice. Prin respectarea măsurilor stabilite în ceea ce privește amplasarea organizărilor de șantier (la distanțe considerabile față de cursurile de apă existente în zonă), depozitarea materialelor de construcție, gestionarea deșeurilor, manipularea și punerea în operă a materialelor, cât și pentru sistemele de

pre-epurare a apelor uzate, impactul asupra corpurilor de apă va fi temporar, redus și local ca arie de manifestare.

modificarea echilibrului hidrodinamic al apelor.

îndepărtarea arborilor izolați din lunca râului Mureș nu va conduce la modificarea echilibrului hidrodinamic al apelor de suprafață sau subterane. De asemenea, lucrările de construcție a podului peste râul Mureș vor avea o influență temporară asupra regimului de curgere a apelor, în special în cazul lucrărilor ce se vor realiza în albia minoră a cursului de apă (realizarea pilelor podului).

Perioada de operare

în condiții normale de exploatare a centurii nu există evenimente care să conducă la un impact semnificativ asupra apelor.

în perioada de operare impactul potențial asupra modificării calității apelor de suprafață sau apelor subterane poate fi generat de:

 • •  poluări accidentale datorate întreținerii necorespunzătoare a sistemelor de epurare a apelor;

 • •  depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;

 • •  gestionarea necorespunzătoare a materialelor antiderapante;

 • •  utilizarea unor substanțe mai nocive pentru mediu în lucrările de întreținere realizate pe perioada de iarnă în vederea prevenirii formării gheții pe carosabil.

Impactul potențial asupra aerului
Perioada de construcție

Sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice sunt surse libere, în general la sol sau în apropierea solului, mobile, nedirijate, manifestându-se pe o perioada de timp limitată. Aceste surse nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare și evacuare dirijată a poluanților.

Pentru sursele de emisie nedirijate aferente lucrărilor de construcție zona de impact maxim este în general restrânsă putând fi reprezentată de zona centurii și de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentrațiilor poluanților emiși scăzând rapid cu creșterea distanței față de axul drumului. Astfel impactul local asupracalității aerului va avea un caracter temporar și va fi limitat la perioada de desfășurare a lucrărilor de construcție. De asemenea se poate menționa că schimbarea în timp a poziției surselor de emisie ca urmare a deplasării frontului de lucru determină un impact local redus pe termen lung și implicit scăderea probabilității de apariție a unor valori mari ale concentrațiilor de poluanți pe termen scurt.

în ceea ce privește impactul asociat activităților din organizările de șantier, acesta se va manifesta în interiorul amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia. Datorită caracterului intermitent al surselor de emisie impactul va fi unul temporar fiind limitat la perioadele de desfășurare a activității, iar în condiții de funcționare normală a instalațiilor nu se va înregistra un impact semnificativ în ceea ce privește concentrațiile poluanților emiși.

Perioada de operare

în perioada de operare a obiectivului, sursele de poluanți atmosferici vor fi mobile, reprezentate în principal de autovehiculele care vor tranzita centura. Sursele de emisie sunt nedirijate și au înălțimi reduse, aflate aproape de nivelul solului (circa 2 m), astfel că zona de impact maxim a acestora va fi în general foarte restrânsă.

Impactul potențial asupra solului și subsolului
Perioada de construcție

Principalele forme de impact asupra solului și subsolului în timpul lucrărilor de construcție a centurii pot fi reprezentate de:

 • •  înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările de terasamente executate pe ampriza drumului;

 • •  pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitarea/manevrarea necorespunzătoare a deșeurilor și /sau a materialelor de construcție;

 • •  izolarea unor suprafețe de sol față de circuitele naturale prin realizarea de platforme betonate;

 • •  deteriorarea calității solului datorată unor pierderi accidentale de substanțe chimice;

 • •  apariția eroziunii;

 • •  modificări calitative ale solului ca urmare a poluanților emiși în aer.

Principalul impact asupra solului în perioada de construcție este consecința ocupării definitive a unor suprafețe de terenuri pentru realizarea centurii. în ceea ce privește ocuparea temporară de terenuri, impactul poate fi considerat unul mediu, deoarece reconstrucția ecologică a supafețelor respective este obligatorie.

Lucrările de terasamente, deși nu sunt poluante, conduc la degradarea solului și induc modificări structurale în profilul solului.

în ceea ce privește depozitarea utilajelor cu carburant, acestea reprezintă surse potențial poluatoare ale solului și subsolului ca urmare a pierderilor accidentale de carburant și infiltrarea acestuia în sol. De asemenea o altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului o constituie activitatea utilajelor în fronturile de lucru care prezintă defecțiuni tehnice datorită cărora sunt posibile scurgeri de produse petroliere.

Eroziunea solului se manifestă mai intens în perioada de construcție. Astfel, înainte și după realizarea lucrărilor de îndepărtare a vegetației este necesară respectarea măsurilor specifice care vor asigura stabilitatea terenului și eroziunea solului rezultând astfel un impact minim.

Apreciem că impactul asupra solului și subsolului este unul redus atât din punct de vedere al magnitudinii cât și al extinderii spațiale.

Perioada de operare

Formele principale de impact asupra solului în perioada de operare pot fi reprezentate de:

 • •  modificări calitative ale solului datorate poluanților rezultați din traficul auto;

 • •  modificări calitative ale solului ca urmare a utilizării necorespunzătoare a materialelor antiderapante;

 • •  pierderea caracteristicilor naturale ale solului datorită depozitărilor necontrolate de deșeuri.

în țara noastră nu s-a evidențiat poluarea terenurilor ca rezultat al circulației rutiere, concentrațiile metalelor grele încadrându-se în limitele prevăzute de Ord. nr. 756/1997. De asemenea se poate menționa că s-a redus semnificativ cantitatea de

sare folosită pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă și s-a trecut la utilizarea clorurii de calciu reducându-se astfel riscul de poluare a solului.

în perioada de operare se anticipează un impact ce se caracterizează global ca minor, cu componente pozitive ce constau în fluidizarea traficului, reducerea ambuteiajelor, minimizarea consumului de carburanți și reducerea timpului de deplasare.

Impactul potențial asupra peisajului și impactul vizual

Centura de est Arad străbate un ecosistem agricol (fânețe, pășuni, terenuri arabile, etc) cu risc de producere a alunecărilor de teren foarte redus.

Principalele forme de impact asupra peisajului constau în:

 • •  schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor și ocuparea acestora cu infrastructură rutieră;

 • •  modificarea raportului dintre teritoriul natural și cel construit;

 • •  impact vizual: diminuarea valorii peisajului ca urmare a prezenței utilajelor de construcție și a fronturilor de lucru.

Astfel, putem menționa că peisajul va fi modificat de noile structuri, ce se vor ridica în timpul construcției, dar și de activitățile de construcție și organizările de șantier care vor afecta priveliștea, însă doar temporar. Apreciem că impactul asupra peisajului este unul redus având în vedere absența unor elemente sensibile de peisaj și magnitudinea modificărilor propuse.

Lucrările vor fi realizate pe tronsoane mici, astfel încât perioada de execuție va fi limitată, iar toate spațiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute și aduse la starea inițială. Gradul de refacere a acestor suprafețe va fi atent monitorizat.

în cadrul proiectului au fost prevăzute amenajări peisagistice (prin plantarea de arbori și arbuști și inierbarea taluzelor), astfel incât impactul asupra peisajului nu va fi semnificativ nici în perioada de exploatare.

Modificări în utilizarea terenului

Terenurile din amplasamentul proiectului pot fi încadrate în șase tipuri principale de utilizare a terenurilor:

 • •   ape curgătoare;

 • •   culturi permanente;

 • •    drumuri și căi ferate;

 • •   fânețe și pășuni;

 • •    mlaștini și tufărișuri;

 • •   terenuri arabile.

Ca urmare a realizării proiectului se va schimba regimul de utilizare a terenurilor. Modificarea regimului de utilizare a terenurilor va surveni ca urmare a necesității de localizare a suprafeței carosabile, precum și a celorlalte elemente componente ale proiectului. Realizarea centurii implică ocuparea definitivă a unei suprafețe de aproximativ 48,11 ha și va conduce la modificarea raportului dintre teritoriul construit și cel natural, fără a avea un impact semnificativ asupra peisajului.

Impactul potențial asupra populației și sănătății umane
Perioada de construcție

Populația posibil afectată în această perioadă va fi cea din zona de influență directă și indirectă a centurii, putând fi înregistrat un posibil impact ce se poate manifesta prin scăderea calității aerului în vecinătatea traseului, creșterea nivelului de zgomot și a vibrațiilor. Acest impact se va manifesta la nivel local, va fi temporar și pe termen scurt dat fiind faptul că zona protejată cu caracter rezidențial poate fi afectată de activitățile desfășurate pentru realizarea centurii numai când lucrările se desfășoară în dreptul acestora însă diconfortul va fi de scurtă durată.

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei prin crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcție a centurii.

Perioada de operare

Implementarea proiectului va avea efecte pozitive prin îmbunătățirea condițiilor de trafic, reducerea timpilor de parcurs, asigurarea unei circulații fluente și implicit reducerea numărului de accidente, reducerea consumului de combustibil, iar prin preluarea traficului de pe drumurile naționale existente se va înregistra o scădere a poluării aerului.

Populația din zona de influență indirectă va beneficia prin construcția centurii de îmbunătățirea serviciilor de transport și de reducerea timpilor de deplasare, deci

impactul va fi pozitiv în contextul în care centura de est a Aradului va face legătura între DN 69 (A1) și centura de nord deja existentă asigurând continuitatea acestora.

Trebuie menționat faptul că prin realizarea proiectului se va înregistra un impact pozitiv asupra mediului social și economic prin asigurarea unei căi majore de transport ce va face legătura cu centrele economice puternice, facilitarea transportului de mărfuri și nu în ultimul rând prin creșterea atractivității zonei pentru turiști ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de transport.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Consultarea publicului pentru documentație PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" s-a făcut conform ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2011.

 • 3. PROPUNERE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
   • 3.1.1. Studiul geotehnic
 • 1. Umpluturile si stratul de sol vegetal întâlnite pe traseul studiat, vor trebui indepartate. In situația in care indepartarea lor va duce la cote inferioare cotei de fundare se vor face umpluturi organizate, in strate de egala grosime, din materiale conforme cu cerințele standardelor in vigoare si aduse la o stare de compactare care sa asigure un grad de compactare de 97-100 %.

 • 2. Daca in fundația drumului se intalnesc materiale de categoria 4d, acestea vor fi inlocuite, pe o grosime de minim 30 cm, cu materiale corespunzătoare, compactate conform standardelor si normelor in vigoare. Pământurile care se incadreaza in categoria 4b, dar care au umidități mult superioare umidității optime de compactare vor fi stabilizate chimic sau mecanic, pe grosimi care sa corespunda calculului de capacitate portanta.

 • 3. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice), a căror calitate este rea, se va face doar daca exista considerații tehnico -economice fundamentate. In situația utilizării unor astfel de materiale se vor lua masuri speciale de protejare a rambleelor fata de apele de suprafața.

4.ln rambleuri nu se vor folosi pământuri de consistenta scăzută ca: maluri, nămoluri, pământuri turboase cu conținut de săruri solubile in apa mai mare de 5%, bulgari de pamant sau pamant cu substanțe putrescibile.

 • 5.Pentru eventualele lucrări de tipul podețelor sau zidurilor de sprijin, se va putea funda direct in stratul argila-argila prafoasa sau de nisipuri - nisipuri argiloase, pentru care se estimează, in conformitate cu STAS 3300/2 si NP112-2004 o presiune convenționala de baza pconv = 200 - 250 KPa (pentru o lățime a fundației de 1.0 m si o adâncime de fundare de 2.0 m). Terenurile de fundare se incadreaza conform STAS 1243-88, in categoria pământurilor active sau puțin active, de aceea, proiectarea se va face tinandu-se cont si de

prevederile NP126:2010: „Cod de proiectare si execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări si contracții mari (PUCM)".

6.In situația in care in terenul de fundare se întâlnesc pământuri loessoide, se vor respecta prevederile NP 125:2010.

7.Constructiile anexe se pot funda direct, la adancimea de 1.10 m fata de cota terenului sistematizat, putandu-se considera o presiune convenționala de baza, pconv = 200-250 KPa. Terenurile de fundare se incadreaza conform STAS 1243-88, in categoria pământurilor active sau puțin active, de aceea, proiectarea se va face tinandu-se cont si de prevederile NP126:2010: „Cod de proiectare si execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări si contracții mari (PUCM)”.

8.In situația in care in timpul excavatiilor vor exista infiltrații de apa, se vor lua masuri de epuismente simple, pentru eliminarea acesteia din excavatie.

 • 9. Lucrarile de arta se vor funda indirect, pe elemente fișate de diametru mare, executate cu tubaj recuperabil, cu injecție la baza. Capacitatea portanta la compresiune a pilotilor flotanti executați pe loc, se va calcula in conformitate cu NP123:2010.

 • 10. In fazele următoare de execuție se vor realiza investigații suplimentare care vor sta la baza dimensionării fundațiilor indirecte.

 • 11. Valorea finala a capacitatii portante a pilotilor se va stabili in urma executării si incercarii pilotilor de proba.

 • 12. La execuția radierelor se vor avea in vedere masuri de prevenirea a infiltrării apei in excavatie, se vor prevede epuismente simple. In măsură in care situația va impune, se vor realiza epuismente complexe.

 • 13. Având în vedere lucrările ce urmează a se executa, pe parcursul execuției acestor lucrări, pot apărea diverse fenomene, ce nu s-au remarcat în etapa de prospectare.

INVESTIGAȚII GEOTEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE ARTA

Investigațiile geotehnice au constat din investigații de teren si investigații efectuate in laborator.

 • 1. Investigații de teren

Investigațiile de teren au avut drept scop recunoașterea terenului, cunoașterea stratificatiei terenului, a continuității stratelor si a nivelului apei subterane. Investigațiile de teren s-au făcut prin observații directe, foraje geotehnice mecanizate si penetrări dinamice standard.

7.7. Foraje geotehnice

Pentru studierea condițiilor de fundare in zona studiată, au fost executate trei foraje geotehnice cu adancimea de -30.00m conform STAS 1242/4-85: „Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri". Forajele au fost executate pentru identificarea si descrierea litologiei si pentru prelevarea de probe necesare investigațiilor de laborator. Amplasarea forajelor se regăsește pe planul de situație, anexat prezentului studiu geotehnic. Din foraje au fost recoltate probe tulburate si netulburate care au fost analizate în

laborator, în conformitate cu standardele în vigoare și respectând cerințele normelor de proiectare.

Nr

Cr t

Tip investigație geotehnica.

Adâncime

(m)

Poziție (coordonate Stereo 70)

Obiectiv.

Foraj geotehnic mecanizat

1

F1

30.00

X=220261; Y=522686

Pod peste râul Mureș

2

F2

30.00

X=220030; Y=521808

Pod peste râul Mureș

3

F3

30.00

X=276333; Y=520744

Pasaj CF 218

 • 7.2. Teste in situ - Penetrări standard în foraj (SPT)

Această metoda de testare in - situ se execută în conformitate cu SR 22476-3: "Cercetări și încercări geotehnice. încercări pe teren. Partea 3: încercarea de penetrare standard”. în general metoda de cercetare prin penetrare standard în foraj se execută în pământuri coezive și nisipoase. Această metodă poate fi aplicată și în cazul nisipurilor cu pietriș, pietrișurilor și pământurilor cu concrețiuni, cu condiția înlocuirii cuțitului circular deschis de la partea superioară a tubului carotier cu un con din oțel având la vârf unghiul de 60°. încercarea de penetrare standard în foraj constă in determinarea numărului necesar de lovituri N, aplicate de la 760 mm înălțime cu un berbec metalic având masa de 63.5 kg, pentru ca tubul carotier să pătrundă în teren pe 300 mm adâncime. încercările de penetrare dinamică standard în foraj se vor face la intervale de 2 m adâncime și după fiecare schimbare a naturii și stării fizice a pământului. în situația atingerii unui număr de 50 lovituri la o încercare, determinarea la nivelul respectiv se va considera încheiată. Măsurarea numărului de lovituri a fost făcută pentru fiecare 15 cm de pătrundere în teren. Rezultatele se vor prezenta astfel: n1/n2, unde:

n1 = nr. de lovituri necesare pătrunderii tubului carotier pe primii 15 cm n2 = nr. de lovituri necesare pătrunderii tubului carotier pe următorii 15 cm

 • 1. interpretare rezultate; materiale necoezive

în funcție de numărul total de lovituri înregistrate, gradul de îndesare al materialelor testate este următorul:

îndesare

Nr. Lovituri/ 300 mm penetrație

Foarte afânat

0-4

Afânat

4-10

îndesare medie

10-30

îndesat

30-50

Foarte îndesat

>50

1. interpretare rezultate; materiale coezive

Starea de consistență a pământurilor coezive, în funcție de rezultatele penetrărilor dinamice în foraj, conform STAS 1243-88 este următoarea:

Starea de consistență a pământurilor

Nr. de lovituri N

Indice de consistență Ic

Curgătoare

Pana la 2

0

Plastic curgătoare

1-4

0.01-0.25

Plastic moale

5-8

0.25-0.50

Plastic consistentă

9-15

0.51-0.75

Plastic vârtoasă

16-30

0.76-0.99

Tare

Peste 30

1

In urma incercarile de penetrare dinamica standard in foraj, s-au obtinut următoarele rezultate:

FI (pod peste râul Mureș)

Adâncime(m)

Nr. Lovituri/30 cm

Starea de indesare a nisipurilor

2.00

7

afanata

Proiect nr. 503 12019

6.00

10

medie

8.00

11

medie

12.00

22

medie

20.00

30

medie

26.00

32

indesata

F2 (pod peste râul Mureș)

Adâncime(m)

Nr. Lovituri/30 cm

Starea de indesare a nisipurilor

2.00

9

afanata

4.00

10

medie

10.00

15

medie

18.00

31

indesata

22.00

31

indesata

F3 (pasaj peste CF 218)

Adâncime(m)

Nr. Lovituri/30 cm

Starea de consistenta a pământurilor

2.00

8

plastic-moale

6.00

17

plastic-vartoasa

10.00

23

plastic-vartoasa

16.00

26

plastic-vartoasa

22.00

29

plastic-vartoasa


Conform valorilor rezultate in urma incercarilor de penetrare dinamica in foraje, reiese ca pentru zonele de pe ambele maluri ale râului Mureș intre adâncimile cuprinse intre de -18.Om si -22.Om, depozitele necoezive reprezentate prin nisipuri cu rar pietriș , indica indesari mari catalogate drept „ îndesate".

In zona pasajului peste CF 218 Timisoara-Arad, conform valorile rezultate in urma încercărilor de penetrare dinamica in foraj, starea de consistenta a pământurilor de la adancimea de -6.00m este plastic-vartoasa.10

 • 3.1.2. Ridicare topografică

Ridicarea topografică pentru investiția modernizare DJ709G, inclusiv pod peste Mureș, cu funcțiunea de Centura Est Arad, este realizată de SEARCH CORPORATION SRL.

Lucrările topografice de dezmembrare si unificare a parcelelor ce compun tronsoanele Centurii de Est se vor realiza după aprobarea Planului Urbanistic Zonal - MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD.

Parcelele ce vor compune tronsoalene Centurii de Est Arad vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 3.1.3. Studiul de trafic11

Studiul de trafic este realizat de SEARCH CORPORATION SRL. în urma implementării proiectului va avea loc o redistribuire a traficului de pe principalele artere ale orașului, astfel de la momentul realizării investiției se va prelua traficul de pe:

 • -  Centura Nord Arad sector corespunzător str. Ștefan Tenetchi

 • -  DJ628, sector urban (str. Nicolaus Lenau și str. Ștefan cel Mare)

 • -  Axa Est - Vest Calea luliu Maniu - Calea Aurel Vlaicu.

Analiza redistribuirii traficului pe categorii de vehicule pune în evidență rerutarea vehiculelor de marfă și de călători pe traseul DJ709G, dar și o degrevare a zonei centrale de fluxuri de penetrație și/sau tranzit de autoturisme pe direcții ce pot fi preluate mai facil, inclusiv de Centura Nord Arad.

Se estimează că pe tronsoanele DJ709G inclusiv pod Mureș pentru funcțiune de Centura Est Arad circulația se va desfășura la un nivel de serviciu bun, timp de acces către rețeaua rutieră TEN-T centrală se va diminua odată cu implementarea proiectului, iar viteza medie de deplasare pentru relațiile deservite va spori după implementarea proiectului cel puțin cu 40%.

Analiza fluxului de trafic a evidențiat faptul că la nivelul anului 2035 intensitatea traficului va fi una medie, ceea ce plasează DJ709G pentru funcțiune de centură Est Arad în clasa tehnică III. în ceea ce privește traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere, proiectul se încadrează în clasa de trafic Excepțional.

 • 3.2. Prevederi ale PUG, Planuri de Dezvoltare Regionale

Zona este în extravilanul localităților, deci nu este reglementată prin Planurile Urbanistice Generale ale localităților Arad, Fîntînele și Vladimirescu.

Realizarea obiectivului de investiție „Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad" este de interes județean si face parte din acțiunile strategice ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad.

Extras din Strategiei de Dezvoltare a Județului Arad:

AXA PRIORITARĂ 2.1.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport

Pentru a menține și atrage populația activă în județ și pentru a crea un mediu de afaceri prietenos investitorilor este esențială dezvoltarea infrastructurii de transport. Aceasta presupune existența unor căi rutiere care să faciliteze legăturile între localitățile județului și să asigure tranzitarea județului în condiții europene, cu un înalt grad de siguranță, către destinațiile naționale și europene.

Infrastructura publică de transport are rol de sprijinire a activităților socio-economice județene, dar are și implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. Mijloacele de transport în comun sunt foarte importante deoarece asigură accesul unui public mai larg, cel ne-deținător de mașini.

Serviciul public județean de transport joacă un rol important în societate, fapt pentru care este necesară aplicarea unor măsuri de dezvoltare în acest domeniu, în vederea asigurării unor servicii de înaltă calitate cetățenilor din județ.

Măsurile propuse pentru realizarea Axei prioritare 2.1.2 sunt:

 • 2.1.2.1 îmbunătățirea transportului public în județul Arad;

 • 2.1.2.2 Reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene și sprijin pentru modernizarea drumurilor comunale;
 • 2.1.2.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport aerian pe Aeroportul Internațional Arad;

 • 2.1.2.4 Dezvoltarea modalităților de transport alternativ și intermodal și sporirea siguranței rutiere (ex.: refacerea liniei de tramvai Arad - Ghioroc, trasee pietonale, piste pentru bicicliști, semnalistică verti

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Incinta studiată ce face obiectul prezentei documentații se găsește într-o zona unde nu există elemente de cadru natural valoroase. în prezent terenurile din zonă care nu sunt cultivate prezintă o vegetație sălbatică de mici dimensiuni.

Centura Est Arad va genera o igienizare a zonei, curățarea terenului și pregătirea pentru o exploatare în timp. Prin această intervenție va crește calitatea spațiilor limitrofe.

Prin prezenta documentație se va avea în vederea obligativitatea amenajării de spații verzi pentru a crește calitatea cadrului natural și pentru a contrabalansa efectele dezvoltării umane asupra mediului înconjurător.

Pentru parcelele vecine se vor întocmi documentații de urbanism pentru funcțiuni diverse, precum producție, servicii, depozitare sau rezidențiale în vederea reglementării acestor din punct de vedere urbanistic, cu respectarea legislației în vigoare.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Documentația are în vedere realizare unei investiții pentru modernizarea circulației la nivelul județului Arad, o investiție de importanță județeană. Prin modernizarea DJ709G inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad se va asigura fluidizarea traficului în municipiul Arad și localitatea Vladimirescu, dar și asigurarea accesului facil al locuitorilor județului la autostrada A1.

Intersecțiile drumului județean DJ709G, Centura de Est Arad, cu drumurile existente se vor face conform standardelor și normativelor în vigoare. Sunt prevăzute intersecții cu următoarele drumuri:

 • -  Drum național DN69 Arad-Timișoara - girație existentă

 • -  Drum de exploatare DE2815/1 - municipiul Arad - girație propusă cu DJ709G pentru deservirea zonei de servicii avizată prin PUZ aprobat prin HCL214 din 27.06.2017 la km 0+400

 • -  Drum de exploatare DE2708/3 - municipiul Arad, intersecție pe partea dreapta în direcția kilometrajului DJ709G, km 1+575

 • -  Drum de exploatare DE2743 - municipiul Arad - intersecție stânga-dreapta cu DJ709G, km 1+975

 • -  Drum de exploatare DE2703 - municipiul Arad - intersecție stânga-dreapta cu DJ709G, stanga km2+950, dreapta km3+000

Drum de exploatare DE2693/2/24 - municipiul Arad - intersecție stânga-dreapta cu DJ709G, stanga km 3+260, dreapta km 3+290

 • -  Drum de exploatare DE2701 - municipiul Arad- intersecție stânga-dreapta cu DJ709G, stanga km3+875, dreapa 3+800

 • -  Drum de exploatare DE256/49 - UAT Fîntînele - intersecție stânga-dreapta cu DJ709G, km4+100

 • -  Drum județean DJ682 - intersecție giratorie cu DJ709G km4+225

 • -  Drum de exploatare DE47 - comuna Fîntînele - intersecție cu DJ709G km 5+050

 • -  Drum de exploatare DE395 - Comuna Vladimirescu - intersecție cu DJ709G km7+050

•• Drum de exploatare T98 - Comuna Vladimirescu - intersecție sânga-dreapta cu DJ709G, km7+450

 • -  Drum de de exploatare DE407 - Comuna Vladimirescu - intersecție sânga-dreapta cu DJ709G, km7+850

 • -  Drum județean DJ682C - intersecție giratorie cu DJ709G, km8+150

 • -  Drum de exploatare DE472 - Comuna Vladimirescu - - intersecție cu DJ709G km8+750

 • -  Drum comunal DC68 - intersecție în T cu DJ709G, km9+550

 • -  Drum de exploatare DE477/3 - Comuna Vladimirescu - intersecție cu DJ709G, km10+600

 • -  Drum național DN 7 - intersecție giratorie propusă cu DJ709G, km10+990

Nu se vor realiza intersecții cu următoarele drumuri:

 • -  Drum de exploatare DE2781-1 - municipiul Arad - nu se va realiza descărcarea drumului în drumul județean DJ709G

 • -  Drum de exploatare DE2/1/2/22 - UAT Fîntînele - nu se amenajează intersecție

 • -  Drum de exploatare DE14 - Comuna Fîntînele - nu este afectat de investiție

 • -  Drum de de exploatare DE706 - Comuna Vladimirescu - nu este afectat de investiție

 • -  Drum de exploatare DE399 - Comuna Vladimirescu - nu se amenajează intersecție

Pentru asigurarea accesului la parcelele afectate de investiția Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est se vor amenaja drumuri colectoare după cum urmează:

 • -  Drum colector paralel cu structura podului de peste Mureș km6+350-km7+025, cu intoarcere pe sub pod

 • -  Drum colector paralel cu DJ709Gkm, partea stanga de la km7+425 - km7+825

 • -  Drum colector paralel cu DJ709G pe partea stângă, de la intersecție în T cu DC68, km9+550 - km10+100

 • -  Interescție la kml 0+100 pentru descărcarea drumurilor colectoare

 • -  Drum colector 10+100- km10+600, paralel cu DJ709G pe partea dreaptă

 • -  Drum colector paralel cu DN7 pe direcția Arad-Deva prevăzut în PUG Vladimirescu, cu descărcare în DJ709G prin intersecția amenajată la

kml 0+600, paralelism cu DJ709G pe ambele direcții de la km10+600 până la km 10+950

Traversările canalelor, obiectivelor ANIF și ale Administrației Națională "Apele Române" ale DJ709G, Centura de Est Arad vor respecta normativele și standardele în vigoare. Se vor lua următoarele măsuri:

 • -  Km 0 + 450 - 0 + 500 - CN2819 - ANIF - administrare O.U.A.I. Arad Fantanele -se amenajează podeț.

 • -  Km 1 + 300 - HS2782 - Administrația Națională "Apele Române” - se amenajează podeț.

 • -  Km 2 + 950 - CN2702/2 - se amenajează podeț.

 • -  Km 5 + 350 - HR39 - UAT Fîntînele - se amenajează podeț.

 • -  Km 5 + 450 - 5 + 500 - HCN23 - UAT Fîntînele - se amenajează podeț.

 • -  Km 6 + 050 - 6 + 200 - HR Mureș - Administrația Națională "Apele Române" -

se propune un pod.

 • -  Km 6 + 300 - dig 703 - Administrația Națională "Apele Române" - nu va fi afectat de investiție. Pe verticală se va asigura o înălțime minimă de 4m până la începutul pasajului pentru accesul utilajelor de întreținere. Pe orizontală se va asigura zona de protecție de 4m până la piciorul podului.

 • -  Km 7 + 000 - CN394 - Comuna Vladimirescu - se amenajează podeț.

 • -  Km 10 + 075 - CN463 - Comuna Vladimirescu - se amenajează podeț.

Culoarul Centurii de Est afectează următoarele lucrări de îmbunătățire funciarp:

 • -  Amenajarea Mureș mal drept cod 17

 • -  Amenajarea de irigații Fantanele Sag cod 10

în momentul realizării investiției se va respecta amplasamentul lucrărilor de îmbunătățire funciară din zonă conform regulamentului de exploatare existent, pentru orice modificare se va solicita acordul tehnic ANIF.

în momentul demarării Proiectului Tehnic se va solicita Acordul Anif prin care se vor stabili principalele măsuri necesare pentru protecția de îmbunătățiri funciare și dacă este cazul eliberarea avizului de evacuare și necesitatea semnării contractului de prestări servicii cu ANIF Filiala Teritorială de I.F. Arad. Lucrările de îmbunătățiri funciare aflate în zonă afectate accidental în timpul execuției lucrărilor vor fi aduse la parametrii de funcționare, de către investitor.

POD MUREȘ

Calea pe pod va avea partea carosabila de 7.80m, cuprinzând 2 benzi de ciruculație. Calea podului va fi încadrată de parapete direcționale de siguranță pentru

protecție foarte ridicată tip H4b. S-a optat pentru amenajarea unor trotuare cu lățime de 2.85m, respectiv 0.85m de-o parte și de alta a părții carosabile. Pe partea cu lățime de 2.85m va fi prevăzută și o pistă pentru cicliști

Durata de viață a pasajului este de lOOani. Categoria de importanță a fost stabilită la nivelul "B".

Lungimea totală a pasajului este de aproximativ 1120m. Din punct de vedere static pasajul va fi alcătuit din structură de beton, 7 grinzi continue pe 3 deschideri (35.50m+35.50m+35.50m) și o grindă continuă pe 5 deschideri (60.00m+80.00m+80.00m+80.00m+60.00m). Tablierul din beton utilizat la grinda continuă pe 3 deschideri va fi compus în secțiune transversală, din 5 grinzi h=1.8m prefabricate, precomprimate, monolitizate prin placă de suprabetonare și antretoaze masive pe infrastructuri. Tablierul mixt utilizat la grinda continuă oe 5 deschideri va fi compus, în secțiune transversala, din 2 grinzi de oțel cu inima plia h=2,80m în conlucrarea cu platelajul din beton aramat.

Culeele vor fi de tip înecat din beton armat. Racordarea cu terasamentele se vor face cu sferturi de con, pentru soluția de rampa cu taluzuri laterale. Pilele vor fi de forma lamelara. Pe fiecare infrastructură vor fi amplasate câte 2 aparate de reazem din neopren. Pe banchetele de pe pile și culei corespunzătoare tablierului din beton se vor prevedea dispozitive de protecție antiseismica, de tip opritor. Pe banchetele de pe pile și culei corespunzătoare tablierului mixt se vor prevedea dispozitive de protecție antiseismica de tip Dumper. De asemenea, pe bancheta vor fi prevăzute spații de amplasare a preselor în vederea ridicării suprastructurii atunci când este necesar (așezarea finală pe aparate a structurii sa la schimbarea aparatelor de reazem, când acestea sunt degradate sau imbatranite).

Pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare se vor adopta soluții moderne care sa asigure etanșeitatea, întreținerea simpla și înlocuirea ușoara în caz de necesitate.

Infrastructurile vor fi fundate indirect pe piloti forați la diametru mare. Pentru realizarea celor doua infrastructuri amplasate în albia râului se vor executa lucrări de devierea a apei si umpluturi

Scurgerea apei pe pasaj va fi preluată de un sistem de colectare și dirijare a acestora înspre capetele pasajului, în vederea tratării acestora.

Culoarul Centurii de Est afectează construcții hidrotehnice existente în zona de traversare a râului Mureș

Dig mal drept Râul Mureț Pecica-Vladimirescu, lungime aproximativ 37km, înălțime aproximativ 6.00m, dimensionat la un debit cu probabilitate de depășire de 1%, Q calcul 2600mc/s.

Dig mal stâng Râu Mureș în lungime aproximativ de 10km, înălțime medie de aproximativ 5.00m, dimensionat la un debit cu probabilitate de depășire de 1%, Q

calcul 2600mc/s nu este afectat de investiție. Digul începe din cartierul Sânicolau Mic din municipiul Arad, zona străzii Tulnic, traseul digului înaintând spre aval pe cursul de apă.

în cazul în care lucrările propuse vor afecta axul cadastral de referință se vor realiza lucrări de refacere. Se va urmării păstrarea pozițiilor bornelor CSA existente, iar în caz de afectare a acestora se vor realiza lucrări de refacere. Documentația tehnică se va realiza în baza studiilor hidrologice și studii hidraulice pentru dimensionarea lucrării.

Traversarea digului de protecție de pe malul drept al râului Mureș Pecica-Vladimirescu, dig 703, în dreptul podului se va face prin supratraversare cu asigurarea unui gabarit minim de 4,00m înălțime, măsurat de la cota coronamentului digului din secțiunea transversală până în intradosul structurii podului propus și se va asigura lățimea zonei de protecție pe orizontală 4,00m măsurată de la piciorul digului până la culeea podului propusă pe malul râului Mureș din zona protejată.

Proiectare lucrărilor în albia cursului de ape se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr.1163/16.07.2007 privind "Aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de ape pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor ", Traversările cursurilor de apă se vor realiza cu respectarea normativului PD 95-2002 "Normativul privind proiectarea hidraulica a Podurilor și Podețelor". Se vor asigura înălțimile libere de trecere sub poduri conform tabel 6.III respectiv pentru podețe conform tebel 7.I și 7.II. Calculul hidraulic al traversărilor propuse cu poduri și podețe se va realiza funcție de clasa de importanță a lucrărilor proiectate prin respectarea prevederilor STAS 4273-83 respectiv STAS 4068/2-87.

PASAJ PESTE CF218 Arad-Timișoara

Prezenta documentație este corelata cu Studiul de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș — Timișoara — Arad elaborat de firma CON SIS PROIECT SRL.

Pasajul supratraverseaza calea ferată 218, Timișoara - Arad, conform sectorului exploatare infrastructură, la km 49+047, cu oblicitate de 86 grade, are o lungime totală de 147.20m, din care suprastructura de 138.00m.

Gabaritul peste calea ferată este de 7800mm, conform normativelor pentru gabarite la infrastructură feroviară SR EN 15273-3 si 4392/1984, iar gabaritele pe orizontală sunt de 11.06m față de radier îngropat în pământ și 12.93m față de elevație, la pila P2 și de 13.47m față de radier îngropat în pământ și 15.2 Im față de

elevație, la pila P3.

Pentru pasajul nou proiectat nu vor fi necesare lucrări de protecție a pilelor (blocuri de apărare a pilelor sau contrașine de ghidare pe calea ferată) deoarece pilele sunt amplasate respectându-se prevederile fișei UIC 722-2 ediția 1996, privind amplasarea infrastructurilor pasajului în afara zonei 2, respectiv la peste 3.00m pentru fundații și la peste 5.00m pentru elevații.

Lucrarea proiectată intra în zona de protecție a căii ferate la km CF 49+013 (proiecție pe ax CF), intră în zona de siguranță la km CF 49+040, iese din zona de siguranța la km CF 49+055, iese din zona de protecție a căii ferate la km CF 49+080, conform Plan de situație 18001-SF- PCD-P01-PS-01, sc.1:1000.

Calea pe pod va avea partea carosabilă de 7.80 m, cuprinzând 2 benzi de circulație. Calea podului va fi încadrată de parapete direcționale de siguranță pentru protecție foarte ridicată tip H4b. Pe zona de traversare a căii ferate sunt prevăzute și panouri de protecție din plasa de sârma. S-a optat pentru amenajarea unor trotuare cu lățimea de I.OOm de ambele părți ale părții carosabile.

Durata de viață a pasajului este de 100 de ani. Categoria de importanta a fost stabilită la nivelul „B". în vederea asigurării solicitării beneficiarului și a cerințelor impuse de standardele în vigoare cu referire la asigurarea capacității portante a podului, încărcările utilizate sunt LM1 si LM2 conform SR EN 1991-2:2005.

Din punct de vedere static, pasajul va fi alcătuit dintr-o grindă continuă pe 5 deschideri (24.00m + 30.00m + 30.00m + 30.00m + 24.00m). Lungimea totală a pasajului va fi de 147.20 m, inclusiv zidurile întoarse ale culeelor. Suprastructura va fi compusă, în secțiune transversală, din 9 grinzi h=1.05 m prefabricate, precomprimate, dispuse joantiv, monolitizate prin placă de suprabetonare și antretoaze masive pe infrastructuri. Soluția are un grad mare de prefabricare.

Continuizarea suprastructurii se va face la nivelul grinzilor prefabricate prin turnarea unor antretoaze monolite in zona reazemelor de pe pile și a plăcii de suprabetonare. Antretoazele se dimensionează astfel incat structura sa poată fi așezată pe reazemele finale, precum si pentru a putea fi ridicata cu presele atunci când se intervine la aparatele de reazem.

Tehnologia de execuție a acestui tip de structură impune montarea prealabilă a grinzilor pe palei intermediare, situate în imediata vecinătate a infrastructurilor în vederea turnării antretoazelor de continuizare.

Culeele vor fi de tip înecat din beton armat. Racordările cu terasamentele se vor face cu sferturi de con, pentru soluția de rampă cu taluze laterale. Pilele vor avea o formă lamelară. Pe fiecare infrastructură vor fi amplasate câte 2 aparate de reazem din neopren. Pe banchetele de pe pile și culei se vor prevede dispozitive de protecție antiseismică, de tip opritor. De asemenea, pe banchetă vor fi prevăzute spații de amplasare a preselor în vederea ridicării suprastructurii atunci când este necesar (așezarea finală pe aparate a structurii sau la schimbarea aparatelor de reazem, când acestea sunt degradate sau îmbătrânite).

Pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație se vor adopta soluții modeme care să asigure etanșeitatea, întreținerea simpla și înlocuirea ușoară în caz de necesitate.

Suprafețele de beton ale infrastructurilor pot fi amprentate cu motive arhitecturale în vederea îmbunătățirii aspectului estetic și al încadrării în zona.

Infrastructurile vor fi fundate indirect pe piloți forați de diametru mare.

Scurgerea apelor pe pasaj va fi preluată de un sistem de colectare și dirijare a acestora înspre capetele pasajului, în vederea tratării acestora.

CARACTERISTICILE DRUMULUI JUDEȚEAN DJ709G

Profilul transversal al drumului va fi de 11m, va cuprinde următoarele elemente:

 • -  Parte carosabila 2 x 3.5m

 • -  Acostamente 2x1 .OOrn din care benzi de incadrare 2 x 0.5m

 • -  Platforma 9.00m

 • -  Fasie destinata amplasării parapetului 2 x 1 .OOrn12

Se vor realiza următoarele lucrări pentru zonele de intersecție cu drumuri existente, râul Mureș si CF Timisoara-Arad:

 • -  Pasaj CF218 Timișoara - Arad

 • -  Pod peste râul Mureș

 • -  Intersecție giratorie cu DN69

 • -  Intersecție giratorie km 0+375

 • -   Intersecție giratorie cu DJ 682

 • -  Intersecție giratorie cu DJ 682C

 • -  Intersecție in cruce cu DC68

 • -   Intersecție giratorie la intersecția cu DN7

Se vor amenaja stații de autobuz în zona intersecției giratorii cu DJ 682, prevăzute cu adăposturi pentru călători.

Se vor amenaja treceri de pietoni in intersecția giratorie cu DJ682 zona km 4+200.

Pista de biciclete are o lungime de 6,8km, cu o lățime de 3m. Pista de cicliști este amplasată in afara amprizei drumului județean, cu excepția traversării peste Mureș unde pista de cicliști este amenajata pe pod. Pista este amplasată pe partea stanga a Centurii propuse, în sensul kilometrajului, în cadrul UAT Fîntînele și Vladimirescu. Structura pistei de ciclism se va stabili în cadrul proiectului tehnic, cu respectare noramtivelorîn vigoare.

Structura rutieră se va detalia în cadrul proiectului tehnic, cu respectarea normelor în vigoare, ținând seama de propunerile din cadrul proiectului faza Studiu de Fezabilitate. Se vor asigura benzile de încadrare au structura rutieră identică cu cea a părții carosabile și acostamentele alcătuite din piatra sparta.

Se prevede o zona de protecție de 20m cu interdicție de construire - stanga, dreapta - de la limita culoarului Centurii de Est pentru asigurarea posibilității extindere drumului in timp. Zona de protecție nu se va putea reduce prin alte documentații de urbanism.

Se va asigura scurgerea și preluarea apelor pluviale prin:

 • -  Șanțuri din beton pe întreaga lungime a Centurii Est Arad

 • -  Rigole de acostament si casiuri de descărcare pana la sântul de la piciorul taluzului în cazul rambleelor de peste 3m înălțime, pentru a împiedica scurgerea apelor pluviale pe taluz

 • -  Rigole in cazul taluzurilor cu înălțime mai mare de 6m unde se prevăd berme

 • -  Rigole dreptunghiulare acoperite cu plăcute dreptunghiulare pentru asigurarea continuității pistei de cicliști pe taluzurile rampelor podului peste Mureș.

 • -  Dispozitive de epurare a apelor colectate de șanțurile prevăzute pentru colectarea apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale din șanțurile și rigolele drumului s-au prevăzut a se face în canalele existente și bazine de retentie.

Podețe tubulare pentru asigurarea continuității șanțurilor la intersecțiile cu drumurile laterale

 • -  Bazinele de retenție cu suprafețe cuprinse intre 44 si 100m2 în funcție de debitul pe care il vor prelua.

Se vor prevedea dispozitive de siguranță prevăzute în Studiul de Fezabilitate, după cum urmează:

 • -  Parapet cu nivel de protecție H4B pe 25m înainte și după pod și pasaj

 • -  Parapet cu nivel de protecție H3 pe zonele cu înălțime mai mare de 6m

 • -  Parapet cu nivel de protecție H2 pe zonele cu inaltime intre 4m și 6m

 • -  Parapet cu nivel de protecție H1 pe conele cu inaltime intre 2m și 4m si pe

zonele prevăzute cu stâlp de iluminat.

înălțimea totala a rambleelor se considera de la cota marginii platformei drumului până la fundul santului/rigolei

 • -   Parapet pietonal pe pista de cicliști:

 • -  La traversarea podețelor care descarcă sântul centurii în bazinele de retenție

 • -  La traversarea podețelor peste canalele existente

 • -  La zonele de acces pe rampele podului peste Mureș Lucrările de semnalizare si marcaje se vor aplica pe suprafața părții

carosabile, pe borduri și lucrări de arta:

 • -  Marcaje longitudinale - pentru separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație, delimitarea părții carosabile;

 • -  Marcaje transversale pentru stabilirea locurilor de oprire, marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteza, pentru ghidare, săgeți și inscripții;

Se vor prevedea:

 • -   Indicatoare de limitare a vitezei în apropierea intersecțiilor

 • -   Indicatoare de circulație de avertizare

 • -   Indicatoare de circulație de obligativitate

 • -  Indicatoare de circulație de informare

 • -   Indicatoare de circulație de orientare etc.

 • -   La glisierele de siguranța ale parapetului vor fi montati catadioptri Iluminatul:

 • -  Se vor amenaja panouri pentru treceri de pietoni cu sisteme de alimentare fotovoltaica, cu următoarele funcțiuni:

 • -  Detecție pietoni - cu funcționare non-stop

 • -  Indicarea prezenței pietonilor pe trecere (cu funcționare non-stop)

Asigurarea iluminatului pe timp de noapte

 • -  Doua module adiționale ce accentuează existența trecerii de pietoni.

în cadrul Proiectului Tehnic se va detalia soluția tehnciă adoptată, cu respectare legislației în vigoare și a Studiului de Fezabilitate "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea Centura Est Arad” elaborat de Search Corporation SRL.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

în incinta studiată este propusă realizare Centurii Est Arad. Soluția tehnică se va definitiva în faza de Proiect tehnic cu respectarea legislației și normativelor în vigoare, inclusiv cu respectarea condițiilor impuse de avizatori.

Destinația tronsoanelor ce vor compune DJ709G, inclusiv Pod Mureș și Pasaj Cale Ferată va fi de căi de comunicație. Categoria de teren nu se va modifica, parcelele vor rămâne teren agricol în extravilanul localităților. în faza de Proiect Tehnci se va demara procedura de scoatere definitivă din circuitul agricol prin procedura legislativă în vigoare. Costurile pentru documentație și tarifele aferente scoaterii din circuitul agricol al parcelelor Culoarului Centurii de Est cad în sarcina investitorului.

Parcelele limitrofe își vor păstra categoria de teren actuală. în viitor, în spiritul dezvoltării zonei, se vor întocmi documentații de urbanism pentru reglementarea zonelor pentru care se dorește schimbarea de destinație, obligație ce cade în sarcina proprietarilor imobilelor.

în dezvoltarea parcelelor vecine Centurii de Est se va ține seama de interdicția de construire pe zona de protecție ce se întinde pe ambele direcții ale drumului județean DJ709G, de 20m de la limita culoarului. Este interzisă modificarea zonei de protecție prin documentații de urbanism. Această zonă este necesară pentru asigurarea posibilității lărgirii drumului în viitor.

Regim de înălțime

înălțime maximă admisă este de 25m - în zona Pasajului peste Calea Ferată CF218 și a Podului peste Mureș.

Amplasare pe teren

Amplasarea pe teren a drumului județean se va definitiva în faza de Proiect Tehnic, respectând retragerile prevăzute în reglementările urbanistice.

Pe o distanță de 20m de la limita culoarului Centurii Est Arad se instituie o zonă de protecție cu interdicție de construire permanentă. Această zonă de protecție nu se poate modifica prin alte documentații de urbanism.

Sistematizare pe verticală

Lucrările de sistematizare pe verticală sunt necesare, incinta se desfășoară pe un traseu de 11 km și prezintă denivelări. Se va detalia soluția de sistematizare în cadrul Proiectului Tehnic.

BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATA

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

111.35

76.48

72.77

49.98

Curți Construcții/ Zona servicii

19.06

13.09

16.4

11.26

Teren neproductiv

3.9

2.68

2.87

1.97

Ape

3

2.06

2.57

1.77

Râul Mureș

1.2

0.82

1.03

0.71

Canale ANIF

-

-

5.08

3.49

Cai de comunicație

Centura de Est

1.96

1.35

37.15

25.51

Drum National

1.31

0.9

1.38

0.95

Drumuri Județene

0.58

0.4

0.37

0.25

Drum comunal

0.23

0.16

0.17

0.12

Drumuri de exploatare

3

2.06

5.81

4

TOTAL

145.59

100

145.59

100

Zona protecție Centura Est

-

-

50.41

-

ZONA STUDIATA UAT ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Ape

1.84

3.24

1.56

2.75

Râul Mureș

-

-

-

-

Canale ANIF

-

-

1.92

3.38

Zona protecție Centura Est

-

-

18.21

-

Cai de comunicație

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Drumuri Județene

-

-

-

-

Drum comunal

-

-

-

-

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

TOTAL

56.73

100

56.73

100

str. Mihai Eminescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș

ZONA STUDIATA UAT FINTINELE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

24.03

83.79

16.6

57.88

Zona servicii

1.58

5.51

1.1

3.84

Teren neproductiv

0.39

1.36

0.24

0.84

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Canale ANIF

-

0.77

2.68

Zona protecție Centura Est

-

-

10.08

-

Cai de comunicație

Centura de Est

-

-

7.76

27.06

Drum National

-

-

-

-

Drumuri Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Drum comunal

-

-

-

-

Drumuri de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

TOTAL

28.68

100

28.68

100

ZONA STUDIATA UAT VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Curți Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Râul Mureș

-

-

-

-

Canale ANIF

-

-

2.39

3.97

Zona protecție Centura Est

-

-

22.12

-

Cai de comunicație

Centura de Est

-

16.71

27.76

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Drumuri Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

TOTAL

60.18

100

60.18

100

INCINTA CENTURA EST

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

37.92

78.82

-

-

Curți construcții/ Zona servicii

3.37

7.00

-

-


Teren neproductiv

0.94

1.95

0.06

0.12

Cale ferata

0.61

1.27

0.23

0.48

Drum național

0.98

2.0

1.22

2.54

Drum județean

0.71

1.48

13.53

28.12

Drum comunal

0.21

0.44

0.17

0.35

Drum de exploatare

1.25

2.60

3.97

8.24

Canal colectare ape pluviale

-

-

5.09

10.58

Bazin de retentie

-

-

0.27

0.56

Ape

0.93

2

0.42

0.9

Râul Mureș

0.44

0.91

0.27

0.56

Pista ciclism

-

-

2.05

4.3

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

1.56

11.54

23.98

Spațiu verde amenajat

-

-

9.3

19.33

TOTAL

48.11

100

48.11

100

INCINTA CENTURA EST UAT ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

°/o

ha

°/o

Teren agricol

9.04

60.47

-

-

Zona servicii

2.88

19.26

-

-

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Drum național

0.4

2.68

0.44

2.94

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Canal colectare ape pluviale

-

-

1.94

12.98

Bazin de retentie

-

-

0.05

0.33

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Pista ciclism

-

-

-

-

Cale ferata

0.38

2.54

-

-

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

-

-

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100

INCINTA CENTURA EST UAT FÎNTÎNELE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

7.4

79.14

-

-

Zona servicii

0.48

5.13

-

-

Teren neproductiv

0.15

1.6

-

-

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Drum comunal

-

-

-

-str. Mihai Eminescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Canal colectare ape pluviale

-

-

0.77

8.24

Bazin de retentie

-

-

0.06

0.64

Ape

0.32

3.42

0.25

2.67

Râul Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Pista ciclism

-

0.51

5.45

Zona siguranța, spațiu verde

-

-

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

-

-

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100


INCINTA CENTURA EST UAT VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

Teren agricol

21.48

90.21

-

-

Curți construcții

0.01

0.04

-

-

Teren neproductiv

0.7

2.94

-

-

Drum național

0.58

2.4

0.78

3.3

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Canal colectare ape pluviale

-

-

2.38

9.99

Bazin de retentie

-

-

0.16

0.67

Ape

0.09

0.4

0.04

0.17

Pista ciclism

-

*

1.54

6.47

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

Zona siguranța, spațiu verde

-

-

4.50

18.88

Spațiu verde amenajat

-

-

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100

Indici urbanistici:

Existent

Propus

POT

0%

0%

CUT

0

0

Conform Anexei nr. 2 din Legea 350/2001 Procentul de ocupare a terenului se referă la construcții acoperite. Astfel realizarea drumului nu aduce modificări la procentul de ocupare a terenului, căile de comunicație nu sunt construcții ce se reflectă în coeficienții de ocupare a terenului.

Incinta Culoarului Centurii de Est delimitată prin documentația de urbanism faza PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad" se va menține în extravilanul localităților.

Parcelarea Culoarului Centurii de Est se va face după finalizare procedruii de expropriere în tronsoane delimitate de obstacolele naturale sau antropice.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Propunerile de echipare edilitară au fost realizate după direcțiile impuse prin Studiul de Fezabilitate "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD"13. în procesul de proiectare s-a ținut cont de avizele sau acordurilor obținute de la administratorii rețelelor și de legislația în vigoare, conform anexei nr. 1.

3.6.1. Rețele de apă

Traseul Centurii Est se intersectează cu rețelele de apă potabilă deținute de Compania de Apă Arad SA, relocarea rețelelor se face, conform Studiului de Relocare Rețele întocmit de PROTELCO SRL astfel:

 • 1. Km 0+000

 • •  Se va reloca conducta de apă astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare.

 • •  Se vor prevedea cămin de vane la racordarea conductei proiectate în conducta existentă.

 • 2. Km 0+000 - km 0+050

 • •  Se va reloca conducta de apă astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime. în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

 • •  Se vor prevedea cămine de vane stânga-dreapta subtraversării și cămin de colectare în vederea monitorizării eventualelor avarii.

 • 3. Km 4+200

 • •  Se va reloca conducta de apă astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime. în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

 • •  Se vor prevedea cămine de vane stânga-dreapta subtraversării și cămin de colectare în vederea monitorizării eventualelor avarii.

 • 4. Km 4+200 - km 4+250

 • •  Se va reloca conducta de apă astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime. în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

 • •  Se vor prevedea cămine de vane stânga-dreapta subtraversării și cămin de colectare în vederea monitorizării eventualelor avarii.

 • 5. Km 10+990

 • •  Se va reloca conducta de apă astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime. în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

 • •  Se vor prevedea cămine de vane stânga-dreapta subtraversării și cămin de colectare în vederea monitorizării eventualelor avarii.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad"

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii rețelelor de apă. în momentul demarării investiției este obligatorie relocarea rețelelor de apă astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

 • 3.6.2. Canalizare menajeră și pluvială

Traseul Centurii Est se intersectează cu rețelele de canalizare deținute de Compania de Apă Arad SA, relocarea rețelelor se face, conform Studiului de Relocare Rețele întocmit de PROTELCO SRL astfel:

 • •  Km 0 + 000 - conductă canalizare menajeră, paralelă la est cu DN69, conducta PVC Dn400mm - proiect

o Se va reloca conducta de canalizare astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

o Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime, în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

o Se vor prevedea cămine de vizitare stânga-dreapta subtraversării, la racordarea conductelor proiectate in conductele existente și cămine la devierile de rețea proiectată.

 • •  Km 0 + 000 - km 0 + 050 - conductă canalizare pluvială, paralelă la est cu DN69, conductă PEHD, DNn250mm - proiect

o Se va reloca conducta de canalizare astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

o Se vor prevedea cămine de vizitare la racordarea conductelor proiectate în conductele existente și cămine la devierile de rețea proiectată.

 • •  Km 4 + 200 - km 4 + 250 - conductă canalizare menajeră, paralelă la nord cu DJ682, conductă PEHD, Dn125mm, adâncime de pozare aprox. 1,5m - existentă

o Se va reloca conducta de canalizare astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

o Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime, în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

o Se vor prevedea cămine de vizitare stânga-dreapta subtraversării, la racordarea conductelor proiectate in

conductele existente și cămine la devierile de rețea proiectată.

• Km 10 + 950 - conductă canalizare menajeră, paralelă la sud cu DN7, conductă PEHD, Dn 250mm, adâncime de pozare aprox. 1,5m - existentă

o Se va reloca conducta de canalizare astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativele în vigoare și a respectării STAS 9312.

o Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea Centurii Est Arad, amplasat la minimum 1,5m adâncime, în paralel cu aceasta se va prevedea un tub de protecție de rezervă.

o Se vor prevedea cămine de vizitare stânga-dreapta subtraversării, la racordarea conductelor proiectate in conductele existente și cămine la devierile de rețea proiectată.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad”

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii rețelelor de canalizare, în momentul demarării investiției este obligatorie relocarea rețelelor de canalizare astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

Canalizare apă pluvială în cadrul investiției

Se va asigura scurgerea și preluarea apelor pluviale prin:

- Șanțuri din beton pe întreaga lungime a Centurii Est Arad

 • -  Rigole de acostament și casiuri de descărcare pana la sântul de la piciorul taluzului în cazul rambleelor de peste 3m înălțime, pentru a împiedica scurgerea apelor pluviale pe taluz

 • -  Rigole în cazul taluzurilor cu înălțime mai mare de 6m unde se prevăd berme

 • -  Rigole dreptunghiulare acoperite cu plăcute dreptunghiulare pentru asigurarea continuității pistei de cicliști pe taluzurile rampelor podului peste Mureș.

 • -  Dispozitive de epurare a apelor colectate de șanțurile prevăzute pentru colectarea apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale din șanțurile și rigolele drumului s-au prevăzut a se face în canalele existente și bazine de retentie.

 • -   Podețe tubulare pentru asigurarea continuității șanțurilor la intersecțiile cu drumurile laterale

 • -  Bazinele de retenție cu suprafețe cuprinse între 44 și 100m2 în funcție de debitul pe care îl vor prelua.

în faza de Proiect Tehnic pentru realizarea investiției "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad" se vor detalia propunerile din cadrul documentației Studiu de Fezabilitate. La momentul demarării Proiectului Tehnic se vor solicita avize pentru faza de Autorizație de Construire de la avizatori, conform regulamentului local de urbanism.

 • 3.6.3. Energie electrică

Realizare Centurii de Est Arad afectează o serie de rețele electrice de medie, joasă și înaltă tensiune. Acestea vor trebui relocare și/sau protejate astfel încât să fie îndeplinite normele aflate în vigoare. Se vor respecta condițiile impuse din Studiul de Coexistență realizat de PROTELCO SRL și de acordurile avizatorilor.

Rețele de joasă și medie tensiune
 • 1. Km0+350 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 2. Km2+575 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 3. Km3+575 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 4. Km3+750 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 5. Km4+200 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 6. Km4+800 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 7. Km5+850 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 8. Km7+050 - interescție mt + jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 9. Km8+050 - interescție jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 10. Km 9+500 - interescție m+jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

 • 11. Km10+990 2 interescții mt+jt - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversărilor cu stâlpi speciali din beton/metalici;

 • •  Se va demonta linia electrică aeriană și stâlpii aferenți, ce este paralală cu DN7 în zona amenajării sensului giratoriu ce va face legătura dintre DN7 și viitoarea Centrua Est Arad și se vor amplasa stâlpi noi;

 • •  Se va monta echipamentul necesar trecerii din LEA în LES sau după caz se va asigura gabaritul dintre drumul proiecta și linia electrică în variantă aeriană;

 • •  în cazul în care se va opta pentru varianta subterană cablul se va proteja în tuburi PVC sau PEHD.

Rețele de înaltă tensiune -110kV
 • 1. Km 2+050 - intersecție rețea electrică 110kV - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversării cu stâlpi speciali metalici astfel încât între deschiderea dintre stâlpii adiacenți traversării să fie asigurat gabaritul minim de 7m impus de normativul NTE 003/04/00;

 • •  Stâlpii noi vor fi prevăzuți cu prize artificiale de dirijare și distribuire a potențialelor, realizare din platbandă 40x4mm, obținându-se o rezistență de maximum 10 ohmi;

 • •  Se va realiza balizajul de zi al stâlpilor adiacenți traversării, prin vopsire alternativă (tronsoane de 5-6m) în culori alb-roșu;

 • •  Se va realiza balizarea conductelor de protecție, prin montarea de balize sferice.

 • 2. Km 3+100 - intersecție rețea electrică 110kV - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversării cu stâlpi speciali metalici astfel încât între deschiderea dintre stâlpii adiacenți traversării să fie asigurat gabaritul minim de 7m impus de normativul NTE 003/04/00;

 • •  Stâlpii noi vor fi prevăzuți cu prize artificiale de dirijare și distribuire a potențialelor, realizare din platbandă 40x4mm, obținându-se o rezistență de maximum 10 ohmi;

 • •  Se va realiza balizajul de zi al stâlpilor adiacenți traversării, prin vopsire alternativă (tronsoane de 5-6m) în culori alb-roșu;

 • •  Se va realiza balizarea conductelor de protecție, prin montarea de balize sferice.

 • 3. Km 4+050 - intersecție rețea electrică 110kV - proprietatea E-distribuție SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversării cu stâlpi speciali metalici astfel încât între deschiderea dintre stâlpii adiacenți traversării să fie asigurat gabaritul minim de 7m impus de normativul NTE 003/04/00;

 • •  Stâlpii noi vor fi prevăzuți cu prize artificiale de dirijare și distribuire a potențialelor, realizare din platbandă 40x4mm, obținându-se o rezistență de maximum 10 ohmi;

 • •  Se va realiza balizajul de zi al stâlpilor adiacenți traversării, prin vopsire alternativă (tronsoane de 5-6m) în culori alb-rosu;

 • •  Se va realiza balizarea conductelor de protecție, prin montarea de balize sferice.

Rețele de înaltă tensiune - 220 - 400kV
 • 1. Km 3+200 - intersecție rețea electrică 220kV - proprietatea Trsanelectrica SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversării cu stâlpi speciali metalici astfel încât între deschiderea dintre stâlpii adiacenți traversării să fie asigurat gabaritul minim de 8m impus de normativul NTE 003/04/00;

 • •  Stâlpii noi vor fi prevăzuți cu prize artificiale de dirijare și distribuire a potențialelor, realizare din platbandă 40x4mm, obținându-se o rezistență de maximum 10 ohmi;

 • •  Se va înlocui OPGW-ul existent cu un OPGW nou între cele două joncțiuni adiacente traversării;

 • •  Se va realiza balizajul de zi al stâlpilor adiacenți traversării, prin vopsire alternativă (tronsoane de 5-6m) în culori alb-rosu;

 • •  Se va realiza balizarea conductelor de protecție, prin montarea de balize sferice.

 • 2. Km 5+250 - 6+000 - intersecție și paralelism rețea electrică 400kV - proprietatea Trsanelectrica SA

 • •  Se vor înlocui stâlpii adiacenți traversării cu stâlpi speciali metalici astfel încât între deschiderea dintre stâlpii adiacenți traversării să fie asigurat gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00;

 • •  Se va demonta linia și stâlpii aferenți pe o lungime de aproximativ 1000m care este paralelă cu Centura Est Arad și se va reamplasa la o distanță impusă de normativul NTE 003/04/00 față de Centura Est Arad;

 • •  Stâlpii noi vor fi prevăzuți cu prize artificiale de dirijare și distribuire a potențialelor, realizare din platbandă 40x4mm, obținându-se o rezistență de maximum 10 ohmi;

 • •  Se va realiza balizajul de zi al stâlpilor adiacenți traversării, prin vopsire alternativă (tronsoane de 5-6m) în culori alb-roșu;

 • •  Se va realiza balizarea conductelor de protecție, prin montarea de balize sferice.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad"

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii rețelelor de energie electrică. în momentul demarării investiției este obligatorie relocarea rețelelor de energie electrică astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

 • 3.6.4. Rețea de telecomunicații

Rețele de telecomunicații ce sunt afectate de Centura de Est Arad se vor reloca/proteja astfel încât să fie îndeplinite normele aflate în vigoare.

 • 1. Km 0 + 000 - rețea Telekom Romania Communications

• Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camere de tragere din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 2. Km 0 + 750 - rețea Telecomunicații CFR

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat.

 • 3. Km 1 + 975 - rețea RCS&RDS

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 4. Km 3 + 800 - rețea RCS&RDS

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 5. Km 4 + 200 - rețea RCS&RDS

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 6. Km 4 + 200 - rețea Telekom Romania Communications

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului.

Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 7. Km 7 + 050 - rețea Orange Romania

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE si camerete din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 8. Km 11 + 000 - rețea Orange Romania

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete tragere din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1,5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 9. Km 11 + 000 - rețea rețea RCS&RDS SA

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete tragere din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

 • 10. Km 11 + 000 - rețea rețea Telekom Romania Communications

 • •  Se va realiza un traseu subteran, format din tuburi HDPE și camerete tragere din beton. Se prevăd cabluri noi care se vor joncționa cu cele existente la capetele traseului proiectat;

 • •  La subtraversarea centurii se va ține cont ca tuburile de protecție să fie îngropat la minim 1.5m sun nivelul drumului. Se va respecta cota minima de 0.8 față de rigolele proiectate.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad".

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii rețelelor de telecomunicații. în momentul demarării investiției este obligatorie relocarea rețelelor de telecomunicații astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

 • 3.6.5. Rețele gaze naturale

Centura de Est Arad traversează o serie de rețele de transport gaze naturale deținute de TRANSGAZ SA. Relocarea și/sau protejarea lor se va face pentru a fi îndeplinite normele aflate în vigoare, conform studiului de coexistență întocmit de PROTELCO SA, cu respectarea condițiilor impuse de avizatori.

 • 1. Km 4+400 - intersecție rețea transport gaze naturale TRANSGAZ

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei.

 • 2. Km 8+150 - intersecție rețea transport gaze naturale - 3 conducte

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul

"Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime, pentru fiecare subtraversare în parte;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei, pentru fiecare tub de protecție în parte.

 • 3. Km 9+500 - intersecție rețea transport gaze naturale

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei.

 • 4. Km 10+850 - intersecție rețea transport gaze naturale

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei.

 • 5. Km 10+950 - intersecție rețea transport gaze naturale

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția

conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei.

 • 6. Km 10+990 - intersecție rețea transport gaze naturale

 • •  Se va reloca conducta de transport gaze naturale astfel încât să fie respectate condițiile impuse de normativul "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013 și respectării STAS 9321-87;

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea centurii Est Arad amplasat la minim 1,5m adâncime, pentru fiecare subtraversare în parte;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei, pentru fiecare tub de protecție în parte.

 • •  Km7+100 - km9+500 paralelism cu linia BRUA

 • 7. Km6+450 - punct joncțiune, paralelism cu linia BRUA

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea a drumurilor colectoare, amplasat la minim 1,5m adâncime, pentru fiecare subtraversare în parte;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei, pentru fiecare tub de protecție în parte.

 • 8. Km7+100 - km9+500 paralelism cu linia BRUA

 • •  Se va prevedea tub de protecție metalic la subtraversarea a drumurilor colectoare, amplasat la minim 1,5m adâncime, pentru fiecare subtraversare în parte;

 • •  Se va prevedea dispozitiv de aerisire și priză de potențial și anozi pentru verificarea izolației în zona tubului și protecția anticorozivă a conductei, pentru fiecare tub de protecție în parte.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad"

în cadrul proiectului tehnic se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare, inclusiv distanțele prevăzute în avizul TRANSGAZ SA pentru faza PUZ. în faza de Proiect Tehnic se va solicita un nou aviz de amplasament pentru Documentația de Obținere a Autorizației de Construire și se vor realiza relocăriile de rețele prevăzute în Studiul de Coexistență.

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii rețelelor de gaz. în momentul demarării investiției este obligatorie relocarea rețelelor de gaz astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

 • 3.6.6. Linia de tramvai - Compania de Transport Public Arad

Investiția Modernizarea DJ709G inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est traversează linia de tramvai deținută deC.T.P. SA Arad.

 • 1. Km 10 + 990 - intersecție și paralelism rețele electrice aparținând CTP Arad

 • •  Se vor proteja cablurile electrice subterane de alimentare a firului de contact în tuburi de protecție PVC sau PEHD.

 • •  în momentul realizării investiției se va consolida linia de tramvai conform specificațiilor deținătorului.

în faza de Proiect Tehnic pentru obținerea Autorizației de Construire se vor respecta cerințele avizatorilor enumerate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism al investiției PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad"

Rețelele figurate pe planșele edilitare sunt informative, pozițiile exacte pe teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului în momentul realizării investiției.

în momentul demarării procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avize de la deținătorii liniei de tramvai. în momentul demarării investiției este obligatorie consolidarea liniei de tramvai sau reloca, astfel încât legislația și normativele în vigoare să fie respectate, pentru a crea condițiile necesare pentru coexistența cu noul obiectiv.

 • 3.6.7. Rețea de iluminat

Proiectarea iluminatului căilor de circulație rutieră trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației și de estetică arhitectonică în conformitate cu CIE 115-2010 - Lightning of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, SR EN 13433 și R-EN 13201 Standard Iluminat Public, partea a ll-a Cerințe de performanță.

ILUMINATUL CENTURII DE EST

Sistemul de iluminat al Centurii de Est va din cu lămpi cu LED-uri pe întreg traseul centurii.

Sistemul de iluminat rutier se va realiza prin amplasarea de stâlpi metalici montați în fundații tip pilot forat, echipați cu corp de iluminat performante care asigură nivelul de iluminat corespunzător zonelor în care au fost montate și cu consum de energie electrică redus.

Distanțe dintre stîlpi este stabilită în funcție de lățimea drumului, număr de benzi, puterea sursei utilizate, înălțimea de montaj și unghiul de înclinare a corpului de iluminat a zonei de trafic.

Pentru determinarea clasei de iluminat pentru zonele studiate se ține cont de complexitatea configurației drumului (infrastructura, modificările traficului, împrejurimile vizuale, numărul de benzi de circulație și denivelări) și de cerințele beneficiarului.

Circuitele electrice se vor dimensiona astfel încât să se respecte condițiile aferente căderilor de tenisune maxime admise, funcție de încărcări maxim admise.

Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua electrică prin intermediul unui tablou general al postului de transformare medie/joasă tensiune amplasate în fiecare zonă de interes în parte, conform Fișei de Soluție emisă de furnizorul de energie electrică din zonă.

ILUMINATUL SENSURILOR GIRATORII

Sensul giratoriu trebuie iluminat corespunzător, în sensul captării atenției conducătorului auto la configurația intersecției și să-i asigure o bună ghidare vizuală.

ILUMINATUL PASAJULUI PEȘTE CALEA FERATĂ, PODUL PESTE MUREȘ

Iluminatul pasajului se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o lumină egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecție IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcționare.

Căile de acces din zona pasajului se vor ilumina conform normativelor în vigoare.

Detalierea sistemului de iluminat se va face în cadrul proiectului tehnic, cu respectarea legislației și standardelor în vigoare. La faza Documentației pentru Obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avizele instituțiilor abilitate în vederea asigurării condițiilor impuse de normativele și legislația în vigoare.

 • 3.6.8. Sistem de telegestiune

Sistemul de telegestiune a iluminatului rutier are ca rol de a monitoriza, comanda și controla de la distanță aparatele de iluminat, intr-un mod facil, pentru a permite efectuarea de intervenții prompte în caz de defect, dar și de reducere a costurilor aferente consumului de energie electrică și a mentenanței.

Detalierea sistemului de telegestiune se va face în cadrul proiectului tehnic, cu respectarea legislației și standardelor în vigoare. La faza Documentației pentru Obținerea Autorizației de Construire se vor solicita avizele instituțiilor abilitate în vederea asigurării condițiilor impuse de normativele și legislația în vigoare.

 • 3.7. Protecția mediului

Protecția mediului se va asigura în cadrul investiției pe tot parcursul implementării acesteia.

în cadrul investiției se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului și pentru prevenirea accidentelor ce pot produce poluări. Măsurile necesare se vor lua în concordanță cu legislația în vigoare, la momentul realizării investiției. Pentru drumuri se vor prevedea sisteme perimetrale de colectare a apelor meteorice, trecerea printr-un separator de hidrocarburi în vederea deversării la nivelul bazinelor de retenție.

în cazul majorității formelor de impact identificate, efectele decelabile pot să apară până la distanțe de 300 m față de limitele proiectului. Distanțele cele mai mari până la care pot să se resimtă efectele proiectului sunt date de zgomot (creșterea nivelului echivalent de zgomot) și sunt caracteristice etapei de operare.

în cazul proiectului "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad - Faza DTAC", natura impactului se poate împărți în două etape

în etapa de construcție natura impactului este temporară cu efecte negative reduse asupra populației și biodiversității datorită emisiilor atmosferice și a zgomotului.

în etapa de operare natura impactului devine permanentă, cu aceleași efecte negative reduse asupra populației și a biodiversității, dar cu efecte pozitive prin îmbunătățirea condițiilor de trafic respectiv descongestionare traficului și reducerea zgomotului și a emisiilor atmosferice la nivelul municipiului Arad.

Având în vedere localizarea proiectului și caracteristicile acestuia nu va exista un impact transfrontalier. Pentru niciuna din formele de impact identificate nu se preconizează atingerea unui nivel semnificativ. Apariția tuturor formelor de impact menționate anterior este certă. Incertitudinile sunt legate de formele de impact accidental (deversări accidentale de substanțe, management neadecvat al deșeurilor etc.). Și pentru acestea din urmă riscul de producere al unui impact semnificativ este foarte redus. Durata formelor de impact corespunde atât perioadei de construcție cât și perioadei de viață (operare) a centurii. Toate formele de impact pot fi reversibile (la diferite scări de timp) cu excepția pierderilor de habitate agricole ca urmare a ocupării cu construcții definitive.

Impactul cumulativ în perioada de execuție a proiectului se poate manifesta doar în condițiile în care lucrările de execuție se vor suprapune ca perioadă de timp cu lucrările programate în zonă (identificate în tabelul anterior). Ținând cont de natura activităților de execuție aferente proiectelor propuse în zonă cât și de distanțele relativ mari la care acestea au fost identificate, apreciem că în cazul în

care acestea se vor realiza simultan, impactul cumulativ va fi de magnitudine mică, manifestat pe o perioadă scurtă de timp.

în perioada de funcționare a arterei rutiere proiectate, emisiile atmosferice datorate traficului vor reprezenta un aport la inventarul local de emisii datorat drumurilor existente zonă. Trebuie precizat însă că scopul proiectului propus este de a degreva rețeaua stradală urbană de fluxurile de trafic de tranzit, atât a vehiculelor de marfă cât și în ceea ce privește autoturismele, ceea ce va implica reducerea nivelului de emisii atmosferice și de zgomot la nivelul receptorilor sensibili din Municipiul Arad. în ceea ce privește proiectul de realizare a perdelelor de protecție pe arterele principale de circulație, acesta va genera un impact pozitiv cu proiectul propus, prin scăderea emisiilor atmosferice și de zgomot datorate traficului rutier.

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de producție, ci modernizarea DJ 709G și realizarea unui pod peste râul Mureș, cu funcțiune de centura Est Arad. în perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier și nu implică procese de producție.

Toate materiile prime și materialele de construcție vor fi manipulate cu grijă, astfel încât să nu existe emisii în mediu și să fie redus / eliminat riscul afectării speciilor și habitatelor.

Carburantul necesar activităților desfășurate în cadrul proiectului nu se va depozita pe amplasament, alimentarea utilajelor și vehiculelor utilizate în șantier se va asigura de pe alte amplasamente ale unor societăți autorizate contractate de constructor.

Mixturile asfaltice respectiv betoanele, nu se vor prepara în cadrul organizării de șantier. Cantitățile necesare proiectului vor asigurate de firme specializate stabilite de către constructor la momentul începerii lucrărilor.

în cadrul proiectului propus nu se vor realiza gropi noi de împrumut, cantitatea de pământ necesară realizării terasamentelor va fi extrasă din cariere existente și/sau din gropi de împrumut existente, identificate de constructor, în colaborare cu primăriile localităților din zonele adiacente.

Toate spațiile afectate temporar vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor de construcție și vor fi aduse la starea inițială. Lucrările de refacere a amplasamentului sunt prezentate detaliat în Secțiunea 9.

Centura de est Arad reprezintă o arteră care va conduce la fluidizarea traficului în zona Municipiului Arad, în special cel greu de peste 7,51 sarcină pe osie. Acest coridor va asigura o legătură între porțiunea de centură existentă a municipiului și DN 69 (A1 Arad - Timișoara ), deviind astfel traficul de tranzit, care

momentan se desfășoară prin oraș, neexistând o altă posibilitate de traversare a râului Mureș în afara localității.

Centura de est va deservi următoarele:

 • •  îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea semnificativă a poluării mediului la nivelul Municipiului Arad, prin reducerea noxelor și a zgomotului;

 • •  sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului aferent transportului de mărfuri și călători;

 • •  îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă;

 • •  crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și ulterior în cazul în care atracțiile turistice din zonă vor fi puse în evidență.

De asemenea ca urmare a realizării proiectului se vor crea noi locuri de muncă atât în perioada de realizare cât și ulterior în perioada de operare.

Este foarte probabil ca implementarea proiectului să conducă la o dezvoltare a activităților economice în vecinătatea noului drum creat datorită distanței mici față de Municipiul Arad precum și a accesului rapid către autostradă.

Impactul potențial generat prin implementarea proiectului „Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad - Faza DTAC" va decurge din activitățile specifice perioadei de construcție, iar ulterior din modul de utilizare în perioada de operare.

Principalele forme de impact ce pot apărea ca urmare a construcției și operării centurii de est Arad sunt următoarele:

 • 1. Impact potențial asupra așezărilor umane datorită creșterii nivelului de zgomot

și a modificării calității aerului la nivel local;

 • 2. Impact potențial asupra componentelor de biodiversitate manifestat prin:

 • •  Alterarea habitatelor naturale ca urmare a unor lucrări temporare, creșterii concentrațiilor de poluanți, prezenței speciilor invazive etc. Impactul poate să apară în vecinătatea suprafețelor nou construite;

 • •  Perturbarea activității speciilor de animale ca urmare a prezenței umane, zgomotului și iluminaturlui excesiv.

 • 3. Impact potențial asupra stării corpurilor de apă, fie asupra stării ecologice ca urmare a modificării caracteristicilor morfologice și hidrologice ale corpurilor de apă în perioada construcției fie ca urmare a modifcării stării chimice a apei

în perioada de operare a centurii datorate debușărilor de ape pluviale colectate de pe acostament.

 • 4. Impact potențial asupra solului și subsolului ca urmare a ocupării permanente de terenuri pentru realizarea centurii, precum și datorită ocupării temporare a terenurilor necesare în perioada de construcție pentru organizările de șantier.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA APEI

Pentru protecția apelor în perioada de construcție și operare, se va avea în vedere respectarea următoarelor măsuri, fără însă a se limita la acestea (măsuri suplimentare pot să apară în urma finalizării evaluării de impact precum și a obținerii tuturor Avizelor de gospodărirea apelor):

 • •  Execuția lucrărilor proiectate nu se va realiza pe cât posibil, în perioadele cu ape mari; pe toată durata de realizare a investiției se vor solicita autorităților competente date cu privire la prognoza debitelor și nivelelor pe cursurile de apă;

 • •  Organizările de șantier vor fi prevăzute cu sisteme de canalizare, epurarea și evacuarea apelor menajere și pluviale. După caz, se poate adopta un sistem cu bazine vidanjabile, racordarea la rețelele de canalizare din vecinătate sau montarea unor instalații de epurare și deversare;

 • •  Se vor respecta normele de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafață;

 • •  Lucrările provizorii în albii destinate execuției lucrărilor de bază: devierea apelor, apărări de mal, îndiguiri, depuneri de pământ sau piatră, se vor face fără a afecta morfologia albiilor minore și majore, dinamica și evoluția acestora, prin modificarea regimului de curgere și creșterea riscului de inundabilitate în amonte, pe cursurile de apă unde se execută lucrările proiectate;

 • •  Se vor lua măsuri de stabilizare a patului albiei, blocarea albiei sau reducerea secțiunii acesteia, de protejare a lucrărilor hidrotehnice existente;

 • •  Se va asigura canalizarea și evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se execută lucrări pentru a evita stagnarea apelor;

 • •  Se vor evita pe cât posibil traversarea cursurilor de apă pentru asigurarea drumurilor de acces la lucrări;

 • •  Nu se vor exploata agregate din albii pentru evitarea efectelor negative datorate exploatării, atât pentru lucrările în curs de execuție, cât și pentru lucrările de stabilizare a malurilor;

 • •  Se interzice spălarea vehiculelor lângă cursurile de apă, canale de irigații-desecare;

 • •  Se vor lua măsuri speciale de punere în siguranță a lucrărilor în perioada de execuție, împotriva inundațiilor provocate de undele de viitură de pe cursul de apă, și a scurgerilor de pe suprafețele limitrofe din zonă ca urmare a precipitațiilor;

 • •  Se vor lua măsuri speciale de protecție a apelor de suprafață și subterană din zonele de protecție, pentru a preveni eventualele contaminări prin infiltrații sau scurgeri necontrolate din zonele de construire;

 • •  Alimentarea cu apă pentru execuția lucrărilor, în cazul în care nu poate fi asigurată prin racordarea la rețele existente, se va realiza din surse locale, cu Avizul Administrației Naționale „Apele Române”;

 • •  Este interzisă depozitarea de materiale, deșeuri din construcții, precum și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă, canale de desecare, irigații sau zone depresionare;

 • •  Este interzisă deversarea deșeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale în cursurile de apă permanente sau nepermanente;

 • •  Este interzisă deversarea de ape uzate neepurate, reziduri sau deșeuri în apele de suprafață sau subterană;

 • •  Este interzisă degradarea albiei și malurilor cursurilor de apă, pe parcursul execuției;

 • •  Se va asigura dimensionarea șanțurilor și rigolelor prevăzute, ce trebuie să preia apele meteorice, astfel încât să asigure o drenare corectă a căii de rulare și evitarea inundării acesteia;

 • •  Pe timpul execuției lucrărilor și după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor;

 • •  Se vor executa lucrări pe cursuri de apă sau care au legătură cu apele, numai în conformitate cu condițiile din Avizele de gospodărire a apelor;

 • •  Se va întocmi Planul de prevenire a poluărilor accidentale și se vor desemna responsabili cu implementarea acestuia;

 • •  Se va evita ca lucrările de construcții să afecteze scurgerea apelor subterane;

 • •  Aplicarea unor soluții/substanțe alternative, cu efecte mai reduse pentru mediu, pentru înlocuirea totală sau parțială a clorurii de sodiu utilizată în cadrul campaniilor de aplicare a substanțelor folosite pentru deszăpezire în perioada de iarnă;

 • •  Indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate rezultate din activitatea organizărilor de șantier, care vor fi evacuate în rețele de canalizare ale localităților, se vor încadra în prevederile normativului NTPA 002/2002 (HG 188/2002 Anexa nr. 2);

 • •  Depozitele de materiale vor fi prevăzute cu șanțuri perimetrale și jompuri pentru reținerea materialului antrenat de precipitații.

Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a pânzei freatice pe perioada execuției lucrărilor prin implementarea următoarelor măsuri de control:

 • •  Orice rezervoare mari/ autocisterne cu furtun de evacuare integral și duză, vor fi prevăzute cu mijloace de protecție și cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim de umplere, duza fiind blocată pe poziție atunci când nu este utilizată;

 • •  Toate generatoarele mobile și alte echipamente statice vor fi de tipul prevăzut cu suport integrat sau vor fi amplasate într-o tavă sudată de oțel cu un volum adecvat;

 • •  Toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc., utilizate pe șantier vor fi în stare bună și nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubrifiere și hidraulice, tăvile de scurgere din oțel fiind amplasate sub acestea dacă nu sunt utilizate;

 • •  Toate containerele pentru substanțe chimice și lubrifianți utilizate pe șantier vor fi depozitate în tăvi de oțel sau din alt material aprobat cu volum corespunzător.

în cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substanțe chimice pe șantier, lucrările din preajma scurgerii vor fi întrerupte, sursa va fi oprită și pământul contaminat va fi excavat și îndepărtat de pe șantier și transportat imediat către o locație de evacuare aprobată.

Antreprenorul va pune la dispoziție grupuri sanitare adecvate și eficiente pentru personalul și forța sa de muncă în locații adecvate de-a lungul lucrărilor. Toate toaletele vor fi ecologice și vor fi golite regulat sau racordate la rețeaua de canalizare.

Antreprenorul va menține toate toaletele într-o stare adecvată de funcționare, pe întreaga durată a contractului. Dacă nu sunt conectate la rețeaua de canalizare, toaletele vor fi prevăzute cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului și golite regulat.

MĂSURI DE REDUCERE A POLUĂRII AERULUI

în perioada de construcție, ca măsuri de protecție se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcționării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariției unei defecțiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calității aerului, se recomandă luarea următoarelor măsuri în perioada de execuție a lucrărilor:

 • •  Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

 • •  Evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea cantităților de sol (decopertări/ umpluturi) în perioadele cu vânturi puternice;

 • •  Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcție;

 • •  Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

 • •  Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate;

 • •  Stabilizarea zonelor de unde au fost obținute materiale de construcție, respectiv a zonelor unde au fost realizate lucrări de taluzare și unde s-au amenajat depozitele de material excavat excedentar;

 • •  Amenajarea peisagistică a tuturor zonelor afectate prin lucrările de execuție; amplasarea unor perdele de protecție în zonele din apropierea zonelor sensibile (localități, arii naturale protejate, zone importante pentru vegetație și faună).

în perioada de operare, cea mai importantă măsură de reducere a poluării aerului la nivelul centurii va fi aceea de respectare a normelor europene privind calitatea carburanților și a autovehiculelor în ceea ce privește normele de poluare impuse.

MĂSURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI

Măsurile ce se impun pentru evitarea și reducerea zgomotului și vibrațiilor generate în etapa de construcție vor consta în:

 • •  Limitarea funcționării utilajelor și autovehiculelor la programul stabilit de lucru;

 • •  Evitarea desfășurării lucrărilor de construcție în perioadele sensibile pentru speciile protejate de faună (depunerea pontelor și cuibărirea: aprilie-mai);

 • • Stabilirea rutelor/ drumurilor de acces în afara zonelor locuite (ocolirea localităților, pe cât posibil) și a zonelor cu sensibilitate ridicată pentru speciile de faună și respectarea cu strictețe a acestora;  BLANK ARHITECTURE s.r.l.


  str. Mihai Eminescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș


 • •  Limitarea vitezei de deplasare a utilajelor și autovehiculelor (cca. 40 km/ h), în mod desoebit în zonele unde accesul prin localități nu poate fi evitat;

 • • Desfășurarea lucrărilor de construcție la distanțe mai mici de 200 de metri față de zonele/ obiectivele locuite, se va face numai pe timpul zilei în intervalul orar cuprins între 6.00 și 22.00.

în etapa de operare valorile nivelului de zgomot nu trebuie să depășească limitele maxim admisibile, stabilite prin legislația în vigoare, respectiv Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

AMENAJĂRILE Șl DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu sunt necesare amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

LUCRĂRILE Șl DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA SOLULUI, SUBSOLULUI Șl APELOR FREATICE

Următoarele lucrări și dotări sunt prevăzute pentru protecția solului și subsolului:

 • •  Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru, iar spațiul ocupat va fi împrejmuit;

 • •  Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate și va fi reinstalat după finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetației;

 • •  în cazul unei contaminări a solului, porțiunea afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în funcție de tipul de contaminare; organizările de șantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material/ substanță care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

 • •  La finalizarea lucrărilor de construcție, terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială; se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la inițierea lucrărilor, pentru a păstra aceleași calități structurale ale acestuia, respectiv menținerea băncii de semințe.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI, SUBSOLULUI Șl APELOR FREATICE

Următoarele lucrări și dotări sunt prevăzute pentru protecția solului și subsolului:

 • •  Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru, iar spațiul ocupat va fi împrejmuit;

 • •  Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate și va fi reinstalat după finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetației;

 • •  în cazul unei contaminări a solului, porțiunea afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în funcție de tipul de contaminare; organizările de șantier vorfi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material/ substanță care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

 • •  La finalizarea lucrărilor de construcție, terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială; se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la inițierea lucrărilor, pentru a păstra aceleași calități structurale ale acestuia, respectiv menținerea băncii de semințe.

Suplimentar față de lucrările descrise anterior vor fi implementate următoarele măsuri pentru evitarea și reducerea impactului asupra solului și subsolului:

 • •  Coordonarea activităților de construcție (în cadrul aceleiași secțiuni precum și între secțiunile de proiect) astfel încât să se realizeze o valorificare maximală a pământului excavat cu minimizarea suprafețelor și duratelor de depozitare temporară precum și a suprafețelor de depozitare permanentă a pământului/rocilor ce nu pot fi reutilizate ca materiale de construcție;

 • •  Se vor verifica și întreține permanent lucrările de consolidare a terenului;

 • •  Se va evita poluarea solului cu uleiuri și produse petroliere prin asigurarea funcționării corespunzătoare a utilajelor și efectuarea operațiilor de întreținere în spații special destinate;

 • •  Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor;

 • •  Depozitarea temporară pe amplasament a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum și a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienți corespunzători, în spații special amenajate;

 • •  Utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuția lucrărilor, precum și pentru transportul materialelor și pentru preluarea și transportul deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcție;

 • •  întreținerea, alimentarea cu combustibil sau curățarea autovehiculelor și utilajelor se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanță de zonele sensibile sau în interiorul organizărilor de șantier;

 • •  Depozitarea substanțelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în scopul protejării solului de scurgeri accidentale și infiltrații;

 • •  Respectarea cu strictețe a normelor de gestiune a deșeurilor, de distribuție și alimentare cu carburanți, eliminarea apelor uzate și vidanjarea toaletelor ecologice;

 • •  Se va evita ocuparea unor suprafețe de teren în plus față de cele prevăzute prin proiect.

LUCRĂRI Șl MĂSURI PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII

Activitățile propuse în cadrul proiectului și a limitelor de expropriere nu vor avea impact negativ semnificativ asupra elementelor de biodiversitate și nici asupra ecosistemelor terestre și acvatice din zonele adiacente amplasamentului proiectului datorită următoarelor aspecte:

 • •   Proiectul analizat nu se află inclus și nici nu este situat în apropiere (la distanță mai mică de 1 km) de situri naturale protejate de interes comunitar sau național. Vegetația și fauna se înscriu predominant în categoria elementelor comune și euribionte - antropofile, constând în comunități vegetale și specii de faună comune lipsite de importanță și sensibilitate conservativă (cu unele excepții: speciile de păsări pot fi reprezentate de specii de interes comunitar). Vegetația prezintă valoare ecologică doar locală. în consecință nu se impun măsuri specifice privind protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor naturale protejate. Măsurile de reducere a impactului vor fi cele considerate și expuse deja în secțiunile capitolului 4 ale prezentei documentații, la care se adaugă măsurile de refacere a zonelor afectate de la finalizarea lucrărilor de construcție (a se vedea secțiunea 8).

 • •  Pentru realizarea lucrărilor de construcție vor fi utilizate echipamente și utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

 • •  La sfârșitul lucrărilor de construcție, toate suprafețele de teren afectate temporar vor fi reabilitate, astfel încât vegetația caracteristică zonei să se poată reinstala pe trenurile afectate prin decopertare, călcare, tasare etc.

în vederea reducerii impactului potențial asupra elementelor de biodiversitate din zona proiectului, se vor implementa următoarele măsuri:

Perioada de construcție:

 • •  Se recomandă ca pe porțiunile unde sunt prezenți arbori (în mod special la zona de traversare a malurilor râului Mureș) sau cordoane de tufărișuri, pe cât posibil, să se evite tăierea acestora. în măsura în care acest lucru nu este posibil din motive de ordin tehnic și de execuție, se va verifica dacă sunt prezente cuiburi sau adăposturi (vizuini) de animale. Este recomandat ca lucrările de construcție să evite aceste zone de vegetație în perioadele sensibile pentru speciile de păsări (în special perioada de cuibărire și creștere a puilor: aprilie-iunie);

 • •  îndepărtarea vegetației se va realiza în limita de expropriere (limita proiectului), evitând afectarea unor suprafețe adiacente;

 • •  în zona podului care va fi montat peste râul Mureș, în măsura în care aspectele de ordin tehnic nu impun altfel și este disponibil spațiu suficient de manevră pentru utilaje și personalul de lucru, se va menține vegetația arboricolă existentă (așa cum am prezentat anterior, exemplarele masive de plop și salcie, cu diametre de peste 30-50 cm și înălțimi de 10-15 m, prezintă un rol esențial în ecosistemul riparian). Dacă nivelul de înălțime al podului este mai mic decât arborii cei mai înalți traversați, recomandăm îndepărtarea parțială a coronamentului, astfel încât arborele să nu fie defrișat, continuând să genereze efecte positive și să contribuie la funcționarea ecosistemului riparian;

 • •  Amenajarea podului peste râul Mureș va ține cont de traseul centurii și va fi construit astfel încât să nu modifice zonele de mal ale cursului de apă, asigurând astfel cerințele de deplasare în lungul coridoarelor ecologice acvatice pentru un spectru larg de faună terestră.

 • •  Solul vegetal care va rezulta în urma lucrărilor pregătitoare de amenajare a terenului (lucrări de decopertare), va fi depozitat pe suprafețe special destinate acestui scop și îndepărtat ulterior din zona de lucru. Se va păstra o cantitate de sol necesară refacerii suprafețelor afectate temporar, la sfârșitul perioadei de construcție;

 • •  Evitarea depozitării materialelor de construcție și staționării vehiculelor sau utilajelor în afara spațiilor special amenajate în acest sens în organizările de șantier;

 • •  Evitarea afectării vegetației din împrejurimi datorită depunerilor de praf rezultate în etapa de manipulare a solului, în perioadele în care acesta este lipsit de umiditate, prin umectarea suprafețelor din frontul de lucru;

 • •  Pentru a evita, respectiv a reduce impactul negativ asupra suprafețelor acoperite cu vegetație erbacee, se recomandă evitarea lucrărilor de construcție în perioadele cu ploi, pentru a nu degrada solul prin generarea de șleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura solului și ar împiedica reinstalarea vegetației caracteristice;

 • •   Lucrările care se vor desfășura în apropierea pădurii Glogovăț vor avea în vedere evitarea producerii unui impact de orice fel, asigurându-se starea naturală a acesteia;

 • •  Pentru gestionarea riscului privind răspândirea și înmulțirea plantelor alohtone invazive, premergător începerii etapei de construcție, este necesară investigarea zonelor unde urmează a se desfășura lucrări de construcție și realizarea unor minime măsuri de eliminare manuală/ mecanică totală a plantelor identificate;

 • •  Evitarea afectării de orice natură a speciilor de faună și a adăposturilor acestora; în măsura în care sunt identificate astfel de elemente în zona proiectului - zona frontului de lucru, se va solicita sfatul unui specialist pentru gestionarea situației pentru a evita un impact negativ;

 • •  Deșeurile de orice natură vor fi colectate și transportate de pe amplasament prin intermediul operatorilor specializați;

 • •  Refacerea la starea inițială a tuturor zonelor afectate temporar în cadrul proiectului;

 • •  Realizarea lucrărilor de amenajare a vegetației la finalizarea lucrărilor de construcție.

Perioada de operare:

Monitorizarea modului în care vegetația de pe zonele afectate temporar și refăcute se stabilizează, precum și amenajările de peisaj (spațiile verzi de la nivelul nodurilor rutiere și taluzele înierbate) și gradul de reușită al acestora. în măsura în care vor fi observate elemente afectate, acestea vor fi înlocuite.

Măsurile și dotările pentru protecția factorilor de mediu, gospodărirea deșeurilor și a substanțelor toxice și periculoase, fac parte integrantă din fluxul tehnologic adoptat pentru realizarea obiectivului. Cu toate acestea, se vor avea în vedere și următoarele măsuri de reducere și evitare a impactului potențial:

 • •  Evitarea depozitării materialelor și utilajelor pe spațiile verzi;

 • •  Utilizarea drumurilor existente și evitarea realizării unor drumuri noi;

 • •  Realizarea lucrărilor de amenajare conform proiectului, fără degradarea solului prin generarea de șleauri, efecte care ar modifica structura solului și ar împiedica reinstalarea vegetației caracteristice;

 • •  Apele pluviale colectate de pe suprafața carosabilului vor fi preepurate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi prevăzute în proiect înainte de evacuarea în emisarii naturali sau canalele existente în zonă;

 • •  Aplicarea unor soluții/substanțe alternative, cu efecte mai reduse pentru mediu, pentru înlocuirea totală sau parțială a clorurii de sodiu utilizată în cadrul campaniilor de aplicare a substanțelor folosite pentru deszăpezire în perioada de iarnă.

Din prezentarea măsurilor și dotărilor pentru protecția mediului se constată că acestea au un caracter integrat, deoarece rezolvă în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Măsurile și dotările pentru protecția factorilor de mediu, gospodărirea deșeurilor și a substanțelor toxice și periculoase, fac parte integrantă din fluxul tehnologic adoptat pentru construirea obiectivului.

LUCRĂRILE, DOTĂRILE Șl MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE Șl A OBIECTIVELOR PROTEJATE Șl / SAU DE INTERES PUBLIC

în perioada de execuție proiectul va genera un disconfort temporar pentru locuitori, din cauza creșterii emisiilor de poluanți atmosferici, a zgomotului și vibrațiilor, a restricțiilor de trafic.

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuție se vor lua următoarele măsuri:

 • •  Informarea cetățenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor;

Curățarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru și întreținerea acestor drumuri;

 • •  Protecția și semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de

siguranță în perimetrul lucrărilor;

 • •  Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

 • •  Utilizarea de vehicule, echipamente și utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

în perioada de operare, impactul generat va fi generat de traficul permanent de pe centură și din zonele anexe de facilități, exprimat în emisii poluante.

Implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure continuarea desfășurării vieții comunităților și activităților economice. în acest sens, drumurile și rețelele de utilități intersectate de centura de est Arad vor fi relocate, continuând a fi funcționale și pe durata operării centurii. în acest sens, prin implementarea proiectului, activitățile economice din zonele învecinate pot fi încurajate, proiectul având un impact pozitiv asupra economiei locale. De asemenea, menționăm faptul

că se preconizează că implementarea proiectului să genereze un impact pozitiv asupra localităților din zona proiectului prin fluidizarea traficului existent pe drumurile naționale, comunale și locale, care va prelua surplusul existent în prezent.

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR REZULTATE

în etapa de execuție a proiectului se va prevede încheierea unor contracte cu societăți autorizate ce vor acoperi eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate.

De asemenea, în ambele faze ale proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și respectiv HG nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR Șl PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE Șl ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU Șl A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI
Perioada de construcție

Managementul acestor substanțe se va face cu respectarea legislației în vigoare și a indicațiilor de pe ambalajele acestor produse precum și din fișele cu date de securitate care însoțesc produsele.

Toate substanțele și preparatele chimice necesare desfășurării activităților vor fi depozitate în incinta organizării de șantier, în spații special prevăzute în acest sens, în ambalajele originale în care sunt livrate de la producător. în spațiile special prevăzute pentru depozitarea substanțelor și preparatelor chimice vor fi prevăzute kituri de intervenție în caz de scurgeri accidentale compuse din materiale absorbante și recipienți speciali de colectare. în cazul apariției unor scurgeri accidentale de substanțe sau preparate chimice în zona de depozitare sau în zona de lucru, vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel încât să se izoleze sursa, să se îndepărteze substanțele și să se elimine de pe amplasament în condiții de siguranță, prin contractori autorizați

Angajații care utilizează în activitate substanțe și preparate chimice vor fi informați și instruiți periodic cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum și la modul de acționare în cazul apariției unor incidente. De asemenea, fiecare substanță și preparat chimic depozitat și utilizat în cadrul activităților va fi însoțit de fișe cu date de securitate furnizate de producători. Utilizarea de către personalul de execuție a acestor materiale se va face cu echipament de protecție corespunzător, indicat în fișele cu date de securitate.Se va avea în vedere evitarea formării de stocuri de substanțe chimice și preparate periculoase, aprovizionarea fiind făcută ritmic în funcție de lucrările ce se vor executa astfel încât să se elimine posibilitatea ieșirii din termenul de valabilitate și implicit transformarea lor în deșeuri.

Se va ține o evidență clară a deșeurilor rezultate din aceste materiale eliminarea acestora de pe amplasament realizându-se exclusiv în baza unui contract încheiat cu o societate autorizată.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată în incinte special amenajate, utilajele care vor fi aduse în șantier vor fi în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimburile de lubrifianți și operațiile de întreținere/reparații ale utilajelor/mijtoacelor de transport se vor efectua în ateliere specializate.

Perioada de operare

Alimentarea cu carburanți se va realiza la stațiile de distribuție, iar schimbul de ulei se va realiza în centre specializate.

Substanțele chimice utilizate în cadrul lucrărilor de întreținere, protecție și marcaje rutiere vor fi depozitate în spații special amenajate, vor fi ambalate în ambalaje corespunzătoare, iar ambalajele goale vor fi colectate și depozitate temporar în vederea returnării furnizorului.

Se va urmări permanent modul de asigurare a spațiilor în care sunt depozitate, iar personalul angajat care manipulează astfel de substanțe va fi instruit periodic în vederea respectării condițiilor din fișa tehnică de securitate.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Finalizarea lucrărilor de construcție va fi urmată de lucrări de închidere a organizăriide șantier, construcțiile și instalațiile vor fi demontate și evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel încât să fie adus la starea inițială, amenajarea terenului va fi realizată prin lucrări de salubrizare, lucrări de nivelare, înierbare și replantare cu arbori și arbuști dacă va fi cazul.

Pentru refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  taluzare și reprofilare pentru realizarea unei pante cât mai line;

 • •  nivelare și inerbare;

 • •  dezafectarea drumurilor de acces;

 • •  nivelarea și înierbarea amprizei drumurilor de acces.

După terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curățenia spațiilor de desfășurare a activităților prin supravegherea dirigintelui de șantier.

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazul poluărilor accidentale

în caz de poluări accidentale se va acționa conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pe care personalul trebuie să le aplice pentru limitarea poluării și înlăturarea efectelor acesteia.

Ca incident asupra mediului în timpul execuției lucrărilor pot fi menționate următoarele:

 • •   scurgeri sau pierderi de produse petroliere;

 • •   deversarea de ape uzate neepurate;

 • •   accidente rutiere în care sunt implicate substanțe chimice sau preparate periculoase.

în cazul unui incident de mediu se va proceda la identificarea naturii și nivelului incidentului în scopul de acționa în mod corespunzător și a limita efectele asupra mediului. în situația producerii unui incident de mediu se vor opri lucrările și se vor aplica măsurile de intervenție corespunzătoare în vederea minimizării impactului asupra mediului. Dacă va fi necesar va fi mobilizată echipa de intervenție utilizându-se echipamentul din dotare. Totodată vor fi anunțate autoritățile competente de mediu, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române, Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

Nu este cazul.

Modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

La finalizarea lucrărilor de construcție antreprenorul are obligația reconstrucției ecologice a terenurilor ocupate temporar sau a celor afectate de construcția proiectului.

Zonele afectate de construcția centurii vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternere de pământ vegetal, plantare vegetație specifică zonei. Principalele lucrări care se vor realiza în vederea aducerii terenului la starea inițială sunt:

 • •  dezafectarea drumurilor de acces prin îndepărtarea balastului prin încărcarea în mijloace de transport și valorificarea materialului la alte obiective;

 • •  organizările de șantier vor fi închise, construcțiile și instalațiile existente vor fi demontate și evacuate, iar amplasamentele vor fi amenajate în vederea redării folosințelor anterioare;

 • •  în zona nodurilor rutiere se vor reface zonele prin salubrizarea zonei, amenajarea terenurilor adiacente, realizarea amenajării peisagistice prin plantare de arbori și arbuști și înierbarea taluzelor;

 • •      refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut prin taluzare, reprofilare, asigurarea de pante cat mai line, nivelare și înierbare.

Recomandări Privind Speciile De Plante Indicate Spre A Fi Utilizate Pentru Amenajările Peisagistice

Pentru amenajarea și aducerea la starea inițială de folosință a suprafețelor de teren afectate temporar (cu excepția terenurilor agricole pentru care se va relua funcționalitatea și pentru care amenajarea cu vegetație naturală nu este o necesitate), precum și construcțiaspațiilor noi care pot fi acoperite cu vegetație (rondurile nodurilor rutiere, taluzele arterei rutiere), se recomandă utilizarea speciilor de plante native, corespunzătoare unității de vegetație în care proiectul este situat -zona de silvostepă. Astfel, se recomandă utilizarea speciilor native de arbori, precum Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Tilia tomentosa, Tilia cordata, Quercus robur, Q. pedunculiflora, Ulmus laevis, Ulmus glabra.

Zona de traversare a râului Mureș, în măsura în care va necesita lucrări de refacere, va fi amenajată cu specii de arbori și arbuști caracteristici habitatelor de zăvoi cu salcie albă (Salix alba), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), frasin (Fraxinus angustifolia), cătină roșie (Tamarix ramosissima), ulm (Ulmus spp.) și permiterea instalării vegetației erbacee caracteristice.

Pentru a răspunde cerințelor legislative naționale14 privind interzicerea introducerii speciilor alohtone invazive sau potențial invazive pe teritoriul României, pentru amenajarea cu vegetație nu vor fi utilizate specii de arbori precum Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Ailanthus altissima (specie alergenă), Acer negundo,Platanus acerifolia (specie alergenă) ș.a.

în ceea ce privește amenajarea spațiilor cu vegetație erbacee se recomandă utilizarea amestecurilor de specii autohtone erbacee pentru gazon, precum Agropyron repens, Dactylis glomerata, Poa angustifolia, Lolium perenne ș.a.

Materialul săditor se recomandă a fi achiziționat din pepiniere autohtone și de la furnizori de specialitate acreditați. După plantarea speciilor native se recomandă monitorizarea succesului plantărilor, inclusiv înlocuirea/ completarea exemplarelor uscate până la stabilirea funcționalității zonelor verzi amenajate

 • 3.8. Obiective de utilitate publica

Investiția "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” se desfășoară pe 3 UAT-uri și pe un număr de 47215 parcele proprietate publică și privată.

Denumire lucrare

Categorie de interes

Suprafață

Număr Parcele

Lungi me

UAT ARAD

DJ709G, inclusiv relocare utilități

județean

14.95 ha

120

km

UAT FANTANELE

DJ709G, inclusiv relocare utilități

județean

9.35 ha

53

km

UAT VLADIMIRESCU

 • 14 ORDIN Nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național

 • 15 Conform Studiului de Fezabilitate realizat pentru investiție

DJ709G, inclusiv relocare utilități

județean

23.81 ha

299

km

TOTAL

48.11 ha

472

11 km

Tabel cu suprafața și lungimea investiției modernizare DJ709G.După aprobarea documentației de urbanism terenurile vor trece în proprietatea Județului Arad în vederea realizării investiției. Parcelele ce compun culoarul Centurii de Est nu se vor scoate din circuitul agricol în faza de Plan Urbanistic Zonal. Etapa scoaterii din circuitul agricol se va face la faza Documentației pentru Obținerea Autorizației de Construire.

Obiectivele de utilitate publică sunt cele realizate pe teren proprietate publică. După aprobarea documentație de urbanism se vor expropria tronsoanele aferente Centurii Est Arad în vederea implementării investiției. Proiectul se încadrează în obiective de interes județean, deservind 3 localități ale județului Arad, facilitând de asemenea accesul spre autostrada A1.

4 CONCLUZII

în cadrul procesului de proiectare au fost corelate nevoile beneficiarului cu criteriile de dezvoltare urbană.

Realizarea obiectivului de investiție „Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad" este de interes județean și face parte din acțiunile strategice ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad.

Pentru realizarea investiției "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD’sunt necesari următorii pași: aprobarea și însușirea documentație de urbansim de către consiliile locale ale localităților Arad, Vladimirescu și Fântânele, aprobarea documentației prin hotărâre de consiliu județean de către Consiliul Județean Arad, demararea procedurii de expropriere, inclusiv obținerea Cărților funciare aferente trosnoanelor Centurii de Est, finalizare procedurii de achiziție a fazei de proiectare și execuție, realizarea documentației tehnice și în final implementarea proiectului, respectând legislație în vigoare și condițiile impuse de avizatori.

Documentația de urbanism faza PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" reglementează culoarul Centurii de Est. Parcelele limitrofe se vor reglementa prin documentații de urbanism distincte, cu respectarea interdicției de construire pe zona de protecție implementată pentru drumul județean DJ709G de 20m de la limita de proprietate, concomitent cu respectarea condițiilor impuse de avizatori.

Toate parcelele afectate de investiția "MODERNIZARE DJ709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" trebuie să aibă acces la un drum existent. Astfel în faza de Proiect Tehnic pentru se vor detalia accesele parcelelor spre drumurile existente, cu respectarea prevederilor impuse de prezenta documentație.

Pentru realizarea investiției "MODERNIZARE DJ709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” trebuie asigurate sumele necesare implementării investiție pentru despăgubirea proprietarilor afectați și pentru lucrările de construire, inclusiv relocări ale utilităților. în acest sens succesul realizării proiectului depinde de fondurile alocate de Guvernul României și Uniunea Europeană.

Incinta Culoarului Centurii de Est delimitată prin documentația de urbanism faza PUZ "Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad” se va menține în extravilanul localităților.

Prin realizarea investiției municipiul Arad, comuna Vladimirescu și comuna Fantanele își vor accelera dezvoltare. Prin asigurarea unei infrastructuri în continuă dezvoltare sunt promovate activități de dezvoltare urbanistică, deci de antreprenoriat ce asigură o calitate ridicată a vieții locuitorilor, prin oferirea de servicii competitive pe piață, dar și prin asigurarea unor locuri de muncă calificată.

Prezenta documentație are ca scop reglementarea incintei Centurii Est Arad, prin detalierea modului de utilizare a terenului, de amplasare și conformare la investițiile în curs de realizare din zonă.

5. ANEXE

 • -  Certificat de urbanism nr. 11 /07.03.2019

 • -  HCJ nr. 253/30.08.2018

 • -  Anexa 1 - lista avize

 • -  Avize

întocmit,

PUZ 'MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD”

Beneficiar:     JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Str. Cornelia Coposu nr. 22, mun. Arad, județ ARAD

Amplasament. UAT ARAD, UAT FÂNTÂNELE, UAT VLADIMIRESCU

Proiectant:


BLANK ARHITECTURE srl

R025673630, loc.Dumbrăvița str. M. Emînescu nr.79, județ TIMIȘ

F VOLUMUL 2 | Regulament Local de Urbanism J

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLULRLU

Regulamentul local de urbanism este o piesă de bază în aplicarea PUZ, el întărind și detaliind reglementările din PUZ.14

Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza autorizării executării lucrărilor de construcție pentru zona studiată.15 Regulamentul local de urbanism stabilește reguli privind ocuparea terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.16

Zona studiată în prezenta documentație cuprinde Culoarul Centurii de Est Arad aprobat prin HCJ nr. 253 din 30.08.2019 pentru începerea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a! lucrărilor de utilitate publică de interes județean “Modernizare DJ709G inclusiv pod peste Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad" și zone perimetrale în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic, al accesibilității și edilitar al parcelelor afectate și constituirea de zone cu interdicție de construire conform legislației în vigoare.

Zona studiată pentru elaborarea Planului Urbansitic Zonal se desfășoară pe trei unităti administrativ teritoriale, și anume:

 • -  UAT Arad S=56.73ha

 • -  UAT Vladimirescu S=60.18ha

 • -  UAT Fântânele S=28.68ha

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza prezentului Regulament local de urbanism stau următoarele documentații:

 • -  HGH 525 /1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  GM - 010 - 2000 Ghid privind Metodologia de Elaboiare și Conținutul - Cadtu al Planului de Urbanism Zonal

 • -  Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicata cu modificările și completările ulterioare

 • -  Lega 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991

 • -  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, republicat, cu modificările ulterioare.

 • -  Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cat si în extravilan.

Se exceptează de la prevederile art. 1 a HGH 525/1996 construcțiile si amenajările cu caracter militar și special, care se autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege?

Prezentul Regulament Local de Urbanism se referă la investiția MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARADJ'. Prin Planul Urbanistic Zonale este reglementat Culoarul Centurii de Est în vederea demarării procedurii de expropriere.

După avizarea documentației de urbanism de Consiliile locale Arad, Fântânele și VLadimirescu se va demara procedura de parcelare a imobilelor afectate de Centura de Est în vederea emiterii Cărților Funciare pe tronsoanele rezultate. Parcelele ce compun tronsoanele parte din DJ709G, obiectul documentației prezente, vor rămâne în extravilanul localităților, scoaterea din circuitul agricol se va face în faza de Documentație pentru obținerea Autorizației de Construire. 17

S fad iostr Mihal Eminescu, nr 79, Durnbrâvița, Timiș


 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA IDENTITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor în parcuri și rezervații naturale sau alte zone protejate, delimitate conform legii se face cu avizul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Consilile Locale al Municipiului Arad, al Comunei Fântânele și al Comunei Vladimirescu vor delimita zonele ce necesită protecție și vor condiționa autorizarea lucrărilor de construcție și amenajare, dacă este cazul,18

Zona studiată este preponderent în extravilan, astfel zonele învecinate sunt cu funcțiune agricola, drumuri de exploatare sau județene, canale de apă. Centura Est Arad propusă traversează calea ferată CF218 Arad-Timișoara printr-un pasaj și râul Mureș printr-un pod.

Terenul care face obiectul prezentului studiu nu prezintă patrimoniu natural.

 • 4.1.   Terenul agricol în extravilan

Parcelele agricole extravilane ce intersectează investiția "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" nu își vor schimba categoria de folosință.

După definitivarea Cărților Funciare ale tronsoanelor ce compun investiția MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD", acestea vor rămâne parcele extravilane.

Scoaterea definitivă a parcelelor din circuitul agricol se va face prin procedura legislativă în vigoare la momentul elaborării Proiectului Tehnic.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 • 4.2.   Teren agricol în intravilan

Parcelele agricole intravilane ce intersectează investiția "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” nu își vor schimba categoria de folosință.

După definitivarea Cărților Funciare ale tronsoanelor ce compun investiția MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD", acestea vor rămâne parcele agricole. Scoaterea definitivă a

shdio-~parcelelor din circuitul agricol se va face prin procedura legislativă în vigoare la

momentul întocmirii Documentației pentru Obținerea Autorizației de Construire

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 • 4.3. Zone construite

Traseul Centurii de Est este amplasat în proximitatea zonelor de locuit.

Se vor lua următoarele măsuri de protecție:

MĂSURI DE REDUCERE A POLUĂRII AERULUI

în perioada de construcție, ca măsuri de protecție se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcționării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariției unei defecțiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calității aerului, se recomandă luarea următoarelor măsuri în perioada de execuție a lucrărilor:

 • •  Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

 • •  Evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea cantităților de sol (decopertări/ umpluturi) în perioadele cu vânturi puternice;

 • •  Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcție;

 • •  Oprirea motoarelor utilajelor în peiioadele în care nu sunt implicate în activitate;

 • •  Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate;

 • •  Stabilizarea zonelor de unde au fost obținute materiale de construcție, respectiv a zonelor unde au fost realizate lucrări de taluzare și unde s-au amenajat depozitele de material excavat excedentar;

 • •  Amenajarea peisagistică a tuturor zonelor afectate prin lucrările de execuție; amplasarea unor perdele de protecție în zonele din apropierea zonelor sensibile (localități, arii naturale protejate, zone importante pentru vegetație și faună).

în perioada de operare, cea mai importantă măsură de reducere a poluării aerului la nivelul centurii va fi aceea de respectare a normelor europene privind calitatea carburanților și a autovehiculelor în ceea ce privește normele de poluare impuse.

MĂSURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI

vUwxk shdîbBLANK ARHITECTURE s.r.l.


str. Mihai Eminescu, nr 79, Cumbrăvița, Timiș


Măsurile ce se impun pentru evitarea și reducerea zgomotului și vibrațiilor generate în etaoa de construcție vor consta în;

 • •  Limitarea funcționării utilajelor și autovehiculelor la programul stabilit de lucru;

 • •  Evitarea desfășurării lucrărilor de construcție în perioadele sensibile pentru speciile protejate de faună (depunerea pontelor și cuibărirea: aprilie-mai);

 • • Stabilirea rutelor/ drumrilor de acces în afara zonelor locuite (ocolirea localităților, pe cât posibil) și a zonelor cu sensibilitate ridicată pentru speciile de faună și respectarea cu strictețe a acestora;

 • •  Limitarea vitezei de deplasare a utilajelor și autovehiculelor (cca. 40 km/ h), în mod desoebit în zonele unde accesul prin localități nu poate fi evitat;

 • • Desfășurarea lucrărilor de construcție la distanțe mai mici de 200 de metri față de zonele/ obiectivele locuite, se va face numai pe timpul zilei în intervalul orar cuprins între 6.00 și 22.00.

în etapa de operare valorile nivelului de zgomot nu trebuie să depășească limitele maxim admisibile, stabilite prin legislația în vigoare, respectiv Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică plivind mediul de viață al populației.

LUCRĂRILE, DOTĂRILE Șl MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE Șl A OBIECTIVELOR PROTEJATE Șl / SAU DE INTERES PUBLIC

în perioada de execuție proiectul va genera un disconfort temporar pentru locuitori, din cauza creșterii emisiilor de poluanți atmosferici, a zgomotului și vibrațiilor, a restricțiilor de trafic.

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuție se vor lua următoarele măsuri:

 • •  Informarea cetățenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor;

Curățarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru și întreținerea acestor drumuri;

 • •  Protecția și semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de

siguranță în perimetrul lucrărilor;

Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

 • •   Utilizarea de vehicule, echipamente și utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

în perioada de operare, impactul generat va fi generat de traficul permanent de pe centură și din zonele anexe de facilități, exprimat în emisii poluante.

Implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure continuarea desfășurării vieții comunităților și activităților economice. în acest sens, drumurile și rețelele de utilități intersectate de centura de est Arad vor fi relocate, continuând a fi funcționale și pe durata operării centurii. în acest sens, prin implementarea proiectului, activitățile economice din zonele învecinate pot fi încurajate, proiectul având un impact pozitiv asupra economiei locale. De asemenea, menționăm faptul că se preconizează că implementarea proiectului să genereze un impact pozitiv asupra localităților din zona proiectului prin fluidizarea traficului existent pe drumurile naționale, comunale și locale, care va prelua surplusul existent în prezent.

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR REZULTATE

în etapa de execuție a proiectului se va prevede încheierea unor contracte cu societăți autorizate ce vor acoperi eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate.

De asemenea, în ambele faze ale proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și respectiv HG nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

LUCRĂRILE, DOTĂRILE Șl MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE Șl A OBIECTIVELOR PROTEJATE Șl / SAU DE INTERES PUBLIC

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuție se vor lua următoarele măsuri:

 • •  Informarea cetățenilor din zona cu privire la programul lucrărilor,

Curățarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru și întreținerea acestor drumuri;

 • •  Protecția și semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de

siguranță în perimetrul lucrărilor;

Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

 • •  Utilizarea de vehicule, echipamente și utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente

în perioada de operare, impactul generat va fi generat de traficul permanent de pe centură și din zonele anexe de facilități, exprimat în emisii poluante.

implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure continuarea desfășurării vieții comunităților și activităților economice în acest sens, drumurile și rețelele de utilități intersectate de centura de est Arad vor fi relocate, continuând a fi funcționale și pe durata operării centurii. în acest sens, prin implementarea proiectului, activitățile economice din zonele învecinate pot fi încurajate, proiectul

având un impact pozitiv asupra economiei locale. De asemenea, menționăm faptul că se preconizează că implementarea proiectului să genereze un impact pozitiv asupra localităților din zona proiectului prin fluidizarea traficului existent pe drumurile naționale, comunale și locale, care va prelua surplusul existent în prezent.

Traseul Centurii de Est Arad nu afectează parcuri naționale, rezervații naturale au zone protejate de interes național, delimitate potrivit legii.

înainte de obținerea Autorizației de Construire se va solicita avizul de la Direcția de Sănătate Publică Arad.

 • 4.4. Suprafețe împădurite

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație forestieră este interzisă. în mode excepțional , cu avizul organelor administrației publice de specialitate, se pot autoriza numai construcții necesare întreținerii pădurilor, exlpoatăriior silvice și culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră19.

in proximitatea investiției există fond împădurit, însă investiția"MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" nu afectează zonele forestiere.

 • 4.5. Resursele subsolului

Investiția'MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" nu va genera industrii ce exploatează sau prelucrează resurse ale solului în incinta proiectului.

 • 4.6. Resurse de apă și platforme meteorologice

In cadrul investiției se va realiza un pod peste râul Mureș și podețe peste canale de irigație. Culoarul Centurii de Est afectează construcții hidrotehnice existente în zona de traversare a râului Mureș

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA APEI

Pentru protecția apelor în perioada de construcție și operare, se va avea în vedere respectarea următoarelor măsuri, fără însă a se limita la acestea (măsuri suplimentare pot să apară în urma finalizării evaluării de impact precum și a obținerii tuturor Avizelor de gospodărirea apelor):

• Execuția lucrărilor proiectate nu se va realiza pe cât posibil, în perioadele cu ape mari; pe toată durata de realizare a investiției se vor solicita autorităților
competente date cu privire la prognoza debitelor și nivelelor pe cursurile de apă;

 • •  Organizările de șantier vor fi prevăzute cu sisteme de canalizare, epurarea și evacuarea apelor menajere și pluviale. După caz, se poate adopta un sistem cu bazine vidanjabile, racordarea la rețelele de canalizare din vecinătate sau montarea unor instalații de epurare și deversare;

 • •  Se vor respecta normele de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafață;

 • •  Lucrările provizorii în albii destinate execuției lucrărilor de bază: devierea apelor, apărări de mal, îndiguiri, depuneri de pământ sau piatră, se vor face fără a afecta morfologia albiilor minore și majore, dinamica și evoluția acestora, prin modificarea regimului de curgere și creșterea riscului de inundabilitate în amonte, pe cursurile de apă unde se execută lucrările proiectate;

 • •  Se vor lua măsuri de stabilizare a patului albiei, blocarea albiei sau reducerea secțiunii acesteia, de protejare a lucrărilor hidrotehnice existente;

 • •  Se va asigura canalizarea și evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se execută lucrări pentru a evita stagnarea apelor;

 • •  Se vor evita pe cât posibil traversarea cursurilor de apă pentru asigurarea drumurilor de acces la lucrări;

 • •  Nu se vor exploata agregate din albii pentru evitarea efectelor negative datorate exploatării, atât pentru lucrările în curs de execuție, cât și pentru lucrările de stabilizare a malurilor,

 • •  Se interzice spălarea vehiculelor lângă cursurile de apă, canale de irigații-desecare;

 • •  Se vor lua măsuri speciale de punere în siguranță a lucrărilor în perioada de execuție, împotriva inundațiilor provocate de undele de viitură de pe cursul de apă, și a scurgerilor de pe suprafețele limitrofe din zonă ca urmare a precipitațiilor;

 • •  Se vor lua măsuri speciale de protecție a apelor de suprafață și subterană din zonele de protecție, pentru a preveni eventualele contaminări prin infiltrații sau scurgeri necontrolate din zonele de construire;

 • •  Alimentarea cu apă pentru execuția lucrărilor, în cazul în care nu poate fi asigurată prin racordarea la rețele existente, se va realiza din surse locale, cu Avizul Administrației Naționale „Apele Române";

 • •  Este interzisă depozitarea de materiale, deșeuri din construcții, precum și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă, canale de desecare, irigații sau zone depresionare;

 • •  Este interzisă deversarea deșeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale în cursurile de apă permanente sau nepermanente;

 • •  Este Interzisă deversarea de ape uzate neepurate, reziduri sau deșeuri în apele de suprafață sau subterană;

 • •  Este interzisă degradarea albiei și malurilor cursurilor de apă, pe parcursul execuției;

 • •  Se va asigura dimensionarea șanțurilor și rigolelor prevăzute, ce trebuie să preia apele meteorice, astfel încât să asigure o drenare corectă a căii de rulare și evitarea inundării acesteia;

 • •  Pe timpul execuției lucrărilor și după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor,

 • •  Se vor executa lucrări pe cursuri de apă sau care au legătură cu apele, numai în conformitate cu condițiile din Avizele de gospodărim a apelor;

 • •  Se va întocmi Planul de prevenire a poluărilor accidentale și se vor desemna responsabili cu implementarea acestuia;

 • •  Se va evita ca lucrările de construcții să afecteze scurgerea apelor subterane;

 • •  Aplicarea unor soluții/substanțe alternative, cu efecte mai reduse pentru mediu, pentru înlocuirea totală sau parțială a clorurii de sodiu utilizată în cadrul campaniilor de aplicare a substanțelor folosite pentru deszăpezire în perioada de iarnă;

 • •  Indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate rezultate din activitatea organizărilor de șantier, care vor fi evacuate în rețele de canalizare ale localităților, se vor încadra în prevederile normativului NTPA 002/2002 (HG 188/2002 Anexa nr. 2);

 • •  Depozitele de materiale vor fi prevăzute cu șanțuri perimetrale și jompuri pentru reținerea materialului antrenat de precipitații.

Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a pânzei freatice pe perioada execuției lucrărilor prin implementarea următoarelor măsuri d^ conți ol

 • •  Orice rezervoare mari/ autocisterne cu furtun de evacuare integral și duză, vor fi prevăzute cu mijloace de protecție și cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim de umplere, duza fiind blocată pe poziție atunci când nu este utilizată;

 • •  Toate generatoarele mobile și alte echipamente statice vor fi de tipul prevăzut cu suport integrat sau vor fi amplasate într-o tavă sudată de oțel cu un volum adecvat;

 • •  Toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc., utilizate pe șantier vor fi în stare bună și nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubriftere și hidraulice, tăvile de scurgere din oțel fund amplasate sub acestea dacă nu sunt utilizate,

 • •  Toate containerele pentru substanțe chimice și lubrifianți utilizate pe șantier vor fi depozitate în tăvi de oțel sau din alt material aprobat cu volum corespunzător.

în cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substanțe chimice pe șantier, lucrările din preajma scurgerii vor fi întrerupte, sursa va fi oprită și pământul contaminat va fi excavat și îndepărtat de pe șantier și transportat imediat către o locație de evacuare aprobată.

Antreprenorul va pune la dispoziție grupuri sanitare adecvate și eficiente pentru personalul și forța sa de muncă în locații adecvate de-a lungul lucrărilor. Toate toaletele vor fi ecologice și vor fi golite regulat sau racordate la rețeaua de canalizare.

Antreprenorul va menține toate toaletele într-o stare adecvată de funcționare, pe întreaga durată a contractului. Daca nu sunt conectate la rețeaua de canalizare, toaletele vor fi prevăzute cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului și golite regulat.

LUCRĂRILE Șl DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA SOLULUI, SUBSOLULUI Șl APELOR FREATICE

Următoarele lucrări și dotări sunt prevăzute pentru protecția solului și subsolului.

 • •  Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru, iai spațiul ocupat va fi împrejmuit;

 • •  Stratul de sol vegetai îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate și va fi reinstalat după finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetației;

 • •  în cazul unei contaminări a solului, porțiunea afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în funcție de tipul de contaminare; organizările de șantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material/ substanță care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

 • •  La finalizarea lucrărilor de construcție, terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială; se recomanda utilizarea solului vegetal decopertat la inițierea lucrărilor, pentru a păstra aceleași calități structurale ale acestuia, respectiv menținerea băncii de semințe.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI, SUBSOLULUI Șl APELOR FREATICE

Următoarele lucrări și dotări sunt pievăzute pentru protecția solului și subsolului:

 • •  Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru, iar spațiul ocupat va fi împrejmuit;

 • •  Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate și va fi reinstalat după finalizarea lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetației,

 • •  în cazul unei contaminări a solului, porțiunea afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în funcție de tipul de contaminare; organizările de șantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material/ substanță care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare,

 • •  La finalizarea lucrărilor de construcție, terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială; se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la inițierea lucrărilor, pentru a păstra aceleași calități structurale ale acestuia, respectiv menținerea băncii de semințe.

Suplimentar față de lucrările descrise anterior vor fi implementate următoarele măsuri pentru evitarea și reducerea impactului asupra solului și subsolului:

 • •  Coordonarea activitățile» de construcție (în cadrul aceleiași secțiuni precum și între secțiunile de proiect) astfel încât să se realizeze o valorificare maximală a pământului excavat cu minimizarea suprafețelor și duratelor de depozitare temporară precum și a suprafețelor de depozitare permanentă a pământului/rocilor ce nu pot fi reutiliza*e ca materiale de construcție;

 • •  Se vor verifica și întreține permanent lucrările de consolidare a terenului,

 • •  Se va evita poluarea solului cu uleiuri și produse petroliere prin asigurarea funcționării corespunzătoare a utilajelor și efectuarea operațiilor de întreținere în spații special destinate;

 • •  Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor;

 • •  Depozitarea temporară pe amplasament a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum și a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienți corespunzători, în spații special amenajate;

 • •  Utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuția lucrărilor, precum și pentru transportul materialelor și pentru preluarea și transportul deșeurilor rezultate în urma luci arilor de construcție;

 • •  întreținerea, alimentarea cu combustibil sau curățarea autovehiculelor și utilajelor se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanță de zonele sensibile sau în interiorul organizărilor de șantier; • •  Depozitarea substanțelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în scopul protejării solului de scurgeri accidentale și infiltrații,

 • •  Respectarea cu strictețe a normelor de gestiune a deșeurilor, de distribuție și alimentare cu carburanți, eliminarea apelor uzate și vidanjarea toaletelor ecologice;

 • •  Se va evita ocuparea unor suprafețe de teren în plus față de cele prevăzute prin proiect.

 • 4.7. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Investiția nu afectează zone cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

Pentru a diminua impactul negativ a investiției asupra mediului se vor lua următoarele măsuri:

LUCRĂRI Șl MĂSURI PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII

Activitățile propuse în cadrul proiectului și a limitelor de expropriere nu vor avea impact negativ semnificativ asupra elementelor de biodiversitate și nici asupra ecosistemelor terestre și acvatice din zonele adiacente amplasamentului proiectului datorită următoarelor aspecte:

 • •   Proiectul analizat nu se află inclus și nici nu este situat în apropiere (la distanță mai mică de 1 km) de situri naturale protejate de interes comunitar sau național. Vegetația și fauna se înscriu predominant în categoria elementelor comune și euribionte - antropofile, constând în comunități vegetale și specii de faună comune lipsite de importanță și sensibilitate conservativă (cu unele excepții: speciile de păsări pot fi reprezentate de specii de interes comunitar). Vegetația prezintă valoare ecologică doar locală. în consecință nu se impun măsuri specifice privind protecția biodiversitații, monumentelor naturii și ariilor naturale protejate. Măsurile de reducere a impactului vor fi cele considerate și expuse deja în secțiunile capitolului 4 ale prezentei documentații, la care se adaugă măsurile de refacere a zonelor afectate de la finalizarea lucrărilor de construcție (a se vedea secțiunea 8).

 • •  Pentru realizarea lucrărilor de construcție vor fi utilizate echipamente și utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

 • •  La sfârșitul lucrărilor de construcție, toate suprafețele de teren afectate temporar vor fi reabilitate, astfel încât vegetația caracteristică zonei să se poată reinstala pe trenurile afectate prin decopertare, călcare, rasare etc.

în vederea reducerii impactului potențial asupra elementelor de biodiversitate din zona proiectului, se vor implementa următoarele măsuri:

Perioada de construcție:

s+idio • •  Se recomandă ca pe porțiunile unde sunt prezenți arbori (în mod special la zona de traversare a malurilor râului Mureș) sau cordoane de tufărișuri, pe c-ât posibil, să se evite tăierea acestora. în măsura în care acest lucru nu este posibil din motive de ordin tehnic și de execuție, se va verifica daca sunt prezente cuiburi sau adăposturi (vizuini) de animale Este recomandat ca lucrările de construcție să evite aceste zone de vegetație în perioadele sensibile pentru speciile de păsări (în special perioada de cuibărire și creștere a puilor: aprilie-iunie);

 • •  îndepărtarea vegetației se va realiza în limita de expropriere (limita proiectului), evitând afectarea unor suprafețe adiacente;

 • •  în zona podului care va fi montat peste râul Mureș, în măsura în care aspectele de ordin tehnic nu impun altfel și este disponibil spațiu suficient de manevră pentru utilaje și personalul de lucru, se va menține vegetația arboricolă existentă (așa cum am prezentat anterior, exemplarele masive de plop și salcie, cu diametre de peste 30-50 cm și înălțimi de 10 15 m, prezintă un rol esențial în ecosistemul riparian). Dacă nivelul de înălțime al podului este mai mic decât arborii cei mai înalți traversați, recomandăm îndepărtarea parțială a coronamentului, astfel încât arborele să nu fie defrișat, continuând să genereze efecte positive și să contribuie la funcționarea ecosistemului riparian;

 • •  Amenajarea podului peste râul Mureș va ține cont de traseul centurii și va fi construit astfel încât să nu modifice zonele de mal ale cursului de apă, asigurând astfel cerințele de deplasare în lungul coridoarelor ecologice acvatice pentru un spectru larg de faună terestră.

 • •  Solul vegetal care va rezulta în urma lucrărilor pregătitoare de amenajare a terenului (lucrări de decopertare), va fi depozitat pe suprafețe special destinate acestui scop și îndepărtat ulterior din zona de lucru. Sp va păstra o cantitate de sol necesară refacerii suprafețelor afectate temporar, la sfârșitul perioadei de construcție;

 • •  Evitarea depozitării materialelor de construcție și staționării vehiculelor sau utilajelor în afara spațiilor special amenajate în acest sens în organizările de șantier;

 • •  Evitarea afectării vegetației din împrejurimi datorită depunerilor de praf rezultate în etapa de manipulare a solului, în perioadele în care acesta este lipsit de umiditate, prin umectarea suprafețelor din frontul de lucru;

 • •  Pentru a evita, respectiv a reduce impactul negativ asupra suprafețelor acoperite cu vegetație erbacee, se recomandă evitarea lucrărilor de construcție în perioadele cu ploi, pentru a nu degrada solul prin generarea de

  Shdl6~~

  str. Mihai Eminescu, nr. 79, Dumbravița, Timiș


șleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura solului și ar împiedica reinstalarea vegetației caracteristice;

 • •   Lucrările care se vor desfășura în apropierea pădurii Glogovăț vor avea în vedere evitarea producerii unui impact de orice fel, asigurându-se starea naturală a acesteia;

 • •  Pentru gestionarea riscului privind răspândirea și înmulțirea plantelor alohtone invazive, premergător începerii etapei de construcție, este necesară investigarea zonelor unde urmează a se desfășura lucrări de construcție și realizarea unor minime măsuri de eliminare manuală/ mecanică totală a plantelor identificate;

 • •  Evitarea afectării de orice natură a speciilor de faună și a adăposturilor acestora; în măsura în care sunt identificate astfel de elemente în zona proiectlui - zona frontului de lucru, se va solicita sfatul unui specialist pentru gestionarea situației pentru a evita un impact negativ;

 • •  Deșeurile de orice natură vor fi colectate și transportate de pe amplasament prin intermediul operatorilor specializați;

 • •  Refacerea la starea inițială a tuturor zonelor afectate temporar în cadrul proiectului;

 • •  Realizarea lucrărilor de amenajare a vegetației la finalizarea lucrărilor de construcție.

Perioada de operare:

Monitorizarea moduiui î'n care vegetația de pe zonele afectate temporar și refăcute se stabilizează, precum și amenajările de peisaj (spațiile verzi de la nivelul nodurilor rutiere și taluzele înierbate) și gradul de reușită al acestora. în măsura în care vorfi observate elemente afectate, acestea vor fi înlocuite.

Măsurile și dotările pentru protecția factorilor de mediu, gospodărirea deșeurilor și a substanțelor toxice și periculoase, fac parte integrantă din fluxul tehnologic adoptat pentru realizarea obiectivului. Cu toate acestea, se vor avea în vedere și următoarele măsuri de reducere și evitare a impactului potențial

 • •  Evitarea depozitării materialelor și utilajelor pe spațiile verzi;

 • •  Utilizarea drumurilor existente și evitarea realizării unor drumuri noi;

 • •  Realizarea lucrărilor de amenajare conform proiectului, fără degradarea solului prin generaiea de șleauri, efecte care ar modifica structura solului și ar împiedica reinstalarea vegetației caracteristice;

 • •  Apele pluviale colectate de pe suprafața carosabilului vor fi preepurate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi prevăzute în proiect înainte de evacuarea în emisarii naturali sau canalele existente în zonă,

 • •  Aplicarea unor soluțn/substanțe alternative, cu efecte mai reduse pentru mediu, pentru înlocuirea totală sau parțială a clorurii de souiu utilizată în

cadrul campaniilor de aplicare a substanțelor folosite pentru deszăpezire în perioada de iarnă.

Din prezentarea măsurilor și dotărilor pentru protecția mediului se constată că acestea au un caracter integrat, deoarece rezolvă în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Măsurile și dotările pentru protecția factorilor de mediu, gospodărirea deșeurilor și a substanțelor toxice și periculoase, fac parte integrantă din fluxul tehnologic adoptat pentru construirea obiectivului.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Finalizarea lucrărilor de construcție va fi urmată de lucrări de închidere a organizăriide șantier, construcțiile și instalațiile vor fi demontate și evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel încât să fie adus la starea inițială, amenajarea terenului va fi realizată prin lucrări de salubrizare, lucrări de nivelare, înierbare și replantare cu arbori și arbuști dacă va fi cazul.

Pentru refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  taluzare și reprofilare pentru realizarea unei pante cât mai line;

 • •  nivelare și merbare,

 • •  dezafectarea drumurilor de acces;

 • •  nivelarea și înierbarea ampi izei drumurilor de acces.

După terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curățenia spațiilor de desfășurare a activităților prin supravegherea dirigintelui de șantier.

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazul poluărilor accidentale

în caz de poluări accidentale se va acționa conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pe care personalul trebuie să le aplice pentru limitarea poluării și înlăturarea efectelor acesteia.

Ca incident asupra mediului în timpul execuției lucrărilor pot fi menționate următoarele;

 • •  scurgeri sau pierderi de produse petiofiere;

 • •  deversarea de ape uzate neepurate;

 • •  accidente rutiere în care sunt implicate substanțe chimice sau preparate periculoase.

în cazul unui incident de mediu se va proceda la identificarea naturii și nivelului incidentului în scopul de acționa în mod corespunzător și a limita efectele asupra mediului. în situația producerii unui incident de mediu se vor opri lucrările și se vor aplica măsurile de intervenție corespunzătoare în vederea minimizării

impactului asupra mediului Dacă va fi necesar va fi mobilizată echipa de intervenție utilizânduse echipamentul din dotare. Totodată vor fi anunțate autoritățile competente de mediu, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române, Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

La finalizarea lucrărilor de construcție antreprenorul are obligația reconstrucției ecologice a Terenurilor ocupate temporar sau a celor afectate de construcția proiectului.

Zonele afectate de construcția centurii vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternere de pământ vegetal, plantare vegetație specifică zonei. Principalele lucrări care se vor realiza în vederea aducerii terenului la starea inițială sunt:

 • •  dezafectarea drumurilor de acces prin îndepărtarea balastului prin încărcarea în mijloace de transport și valorificarea materialului la alte obiective;

 • •  organizările de șantier vor fi închise, construcțiile și instalațiile existente vor fi demontate și evacuate, iar amplasamentele vor fi amenajate în vederea redării folosințelor anterioare;

 • •  în zona nodurilor rutiere se vor reface zonele prin salubrizarea zonei, amenajarea terenurilor adiacente, realizarea amenajării peisagistice prin plantare de arbori și arbuști și înierbarea taluzelor;

 • •      refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut prin taluzare, reprofilare asigurarea de pante cat mai line, nivelare și înierbare.

Recomandări Privind Speciile De Plante Indicate Spre A Fi Utilizate Pentru Amenajările Peisagistice

Pentru amenajarea și aducerea la starea inițială de folosință a suprafețelor de teren afectate temporar (cu excepția terenurilor agricole pentru care se va relua funcționalitatea și pentru care amenajarea cu vegetație naturala nu este o necesitate), precum și construcția spațiilor noi care pot fi acoperite cu vegetație (rondurile nodurilor rutiere, taluzele artei ei rutiere), se recomandă utilizarea speciilor de plante native, corespunzătoare unității de vegetație în care proiectul este situat -zona de sîlvostepă. Astfel, se recomandă utilizarea speciilor native de arbori, precum Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Uita tom en tos a, Tiha cordata, Quercus robur, Q. pedunculiflora, Ulmus laevis, Ulmus glabra.

shdîostr Mihai Eminescu, nr 79, Dumbrăvița, Timiș


Zona de traversare a râului Mureș, în măsura în care va necesita lucrări de refacere, va fi amenajată cu specii de arbori și arbuști caracteristici habitatelor de zăvoi cu salcie albă (Sa//x alba), plop alb (Popuius alba), plop negru (Populus nigra), frasin (Fraxinus angust'folia), cătină roșie (Tamarix ramosissima), ulm (Ulmus spp.) și permiterea instalării vegetației erbacee caracteristice.

Pentru a răspunde cerințelor legislative naționale7 privind interzicerea introducerii speciilor alohtone invazive sau potențial invazive pe teritoriul României, pentru amenajarea cu vegetație nu vor fi utilizate specii de arbori precum Robinia pseudoacacia, Gledttsia triacanthos, Ailanthus altissima (specie alergenă), Acer negundo,Platanus acerifolia (specie alergenă) ș.a.

în ceea ce privește amenajarea spațiilor cu vegetație erbacee se recomandă utilizarea amestecurilor de specii autohtone erbacee pentru gazon, precum Agropyron repens, Dactylis glomerata, Poa angustifolia, l olium perenne ș.a.

Materialul săditor se recomandă a fi achiziționat din pepiniere autohtone și de la furnizori de specialitate acreditați. După plantarea speciilor native se recomandă monitorizarea succesului plantărilor, inclusiv înlocuirea/ completarea exemplarelor uscate până la stabilirea funcționalității zonelor verzi amenajate.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 • 4.8. Zone construite protejate

Terenul este situat în zonă cu potențial arheologic și în apropierea unor situri arheologice repetate.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad

Conform avizului de la Direcția de Cultură Județeană Arad se va efectua un diagnostic arheologic intruziv pe tot traseul drumului, în conformitatea cu prevederile art 2(7), c, d, f, g din Ordonanța republicată nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, - publicată în MO nr. 352/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea 258/2006 publicată în MO nr. 603/2006. Diagnosticul intruziv se va finaliza 7 ORDIN Nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național

bltwtk shdîoBLANK ARHITECTURE s.r.l.


str Mihal Eminescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș


într-un raport al cărui concluzii, după aprobarea în Comisia Națională de Arheologie, vor fi preluate în avizul/comunicarea emis/ă de DJC Arad.

Efectuarea diagnosticului arheologic intruziv se va realiza numai de către arheologi specialiști atestați în domeniul arheologic.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 5.1. Siguranța în construcții

Se vor respecta legislația, standardele și normele în vigoare în proiectarea, cu conformarea la planul de reglementări urbanistice.

Se vor respecta prevederile avizelor emise de către autoritățile și instituțiile abilitate în vederea conformării la dezvoltarea urbană a zonei, a rețelelor edilitare și amenajării teritoriului.

 • 5.2.   Riscuri naturale

Autorizarea lucrărilor de construcții și amenajare în zone cu potențial risc natural sunt interzise, cu exceptarea celor care limitează efectul acestora. Prin risc natural se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stanei, zone inundabile și altele asemenea, delimitate de fiecare unitate administrativă județeană, prin hotărâre de consiliu județean, cu avizul organelor de specialitate.8

 • 5.3.   Riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelof de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscuriloi tehnologice sau limitarea efectelor acestora?

MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR Șl PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE Șl ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU Șl A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

Perioada de construcție 20 21Managementul acestor substanțe se va face cu respectarea legislației în vigoare și a indicațiilor de pe ambalajele acestor produse precum și din fișele cu date de securitate care însoțesc produsele.

Toate substanțele și preparatele chimice necesare desfășurării activităților vor fi depozitate în incinta organizării de șantier, în spații special prevăzute în acest sens, în ambalajele originale în care sunt livrate de la producător. în spațiile special prevăzute pentru depozitarea substanțelor și preparatelor chimice vor fi prevăzute kituri de intervenție in caz de scurgeri accidentale compuse din materiale absorbante și recipienți speciali de colectare. în cazul apariției unor scurgeri accidentale de substanțe sau preparate chimice în zona de depozitare sau în zona de lucru, vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel încât să se izoleze sursa, să se îndepărteze substanțele și să se elimine de pe amplasament în condiții de siguranță, prin contractori autorizați

Angajații care utilizează în activitate substanțe și preparate chimice vor fi informați și instruiți periodic cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum și la modul de acționare în cazul apariției unor incidente. De asemenea, fiecare substanță și preparat chimic depozitat și utilizat în cadrul activităților va fi însoțit de fișe cu date de securitate furnizate de producători. Utilizarea de către personalul de execuție a acestor materiale se va face cu echipament de protecție corespunzător, indicat în fișele cu date de securitate.

Se va avea în vedere evitarea formării de stocuri de substanțe chimice și preparate periculoase, aprovizionarea fiind făcută ritmic în funcție de lucrările ce se vor executa astfel încât sâ se elimine posibilitatea ieșirii din termenul de valabilitate și implicit transfoimarea lor în deșeuri.

Se va ține o evidență clară a deșeurilor rezultate din aceste materiale eliminarea acestora de pe amplasament realizându-se exclusiv în baza unui contract încheiat cu o societate autorizată.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată în incinte special amenajate, utilajele care vor fi aduse în șantier vor fi in perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimburile de lubrifianți și operațiile de întreținere/reparații ale utilajelor/mijloacelor de transport se vor efectua în ateliere specializate

Perioada de operare

Alimentarea cu carburanți se va realiza la stațiile de distribuție, iar schimbul de ulei se va realiza în centre specializate

Substanțele chimice utilizate in cadrul lucrărilor de întreținere, protecție și marcaje rutiere vor fi depozitate în spații special amenajate, vor fi ambalate în ambalaje corespunzătoare, iar ambalajele goale vor fi colectate și depozitate temporar în vederea returnării furnizorului.

Se va urmări permanent modul de asigurare a spațiilor în care sunt depozitate, iar personalul angajat care manipulează astfel de substanțe va fi instruit periodic în vederea respectării condițiilor din fișa tehnică de securitate.

 • 5.4.  Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii si alimentației, ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, ministrului sănătății, ministrului transporturilor, ministrului apărării naționale și ministrului de interne.22

 • 5.5.   Echipare edilitară

Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.23

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordurilor la rețelele edilitare necesare bunei funcționări a obiectivului (preluarea apelor pluviale, energie electrică).

 • 5.6. Compatibilitatea funcțiunilor

Centul a Est are ca rol conectarea drumului național DN7 limișoara-Arad și drumul național DN69 Deva-Arad, devierea circulației de tranzit care se derulează prin municipiul Arad și comuna Vladimirescu.

Culoarul Centurii Est Arad are traseul la sud-est de municipiul Arad, la vest de comuna Fântânele si la sud-est de comuna Vladimirescu, în extravilanul localităților, în prezent terenurile studiate sunt în preponderență agricole cu traversări ale drumurilor județene și de exploatare, rețelelor edilitare și canale ANIF.

Zona studiată este preponderent în extravilan, astfel zonele învecinate sunt cu funcțiune agricolă, drumuri de exploatare sau județene, canale de apă. Centuia Est Arad propusă traversează calea ferată CF218 Arad-Timișoara prin un pasaj și râul Mureș prin un pod.

Căile de acces posibile din viitoare Centura Est Arad, conform studiului de trafic, sunt:

 • -  A1 - București - Nădlac

 • -  DN 69 (E) - Timișoara (DN 6) - Arad

 • -  DN 7 (E) - București - Titu -Găești - Pitești - Râmnicu Vâlcea- Sibiu -Sebeș - Deva - Lipova - Arad (varianta nord) - Nădlac - Frontieră Ungaria

 • -  DJ 682 - Limita jud. Timiș - Birchiș - Virismort - Ostrov - Bacaul de Mijloc - Tela - Bata - Zabalt - Dorgos - Ususău - Lipova - Neudorf -Zăbrani - Aluniș - Frumușeni - Fântânele - Arad - Zădareni -Bodrogu Nou - Călugăreni - Felnac - Sânpetru German - Munar -Secusigiu - Satu Mare - Limita jud. Timiș

 • -  DJ 682C - Fântânele (DJ 682) - Vladimirescu - DJ 709 - Sânleani -DN 79 - DC 68 - DN 7 (Vladimirescu) ~ Punct turistic „Zona de agrement"

 • 5.7.  Procentul de ocupare al terenurilor

în cadrul investiției nu se vor realiza construcții ce vor genera Procent de Ocupare a terenului. Astfel Procentul de Ocupare al terenului este PO1 =0%.

 • 5.8.   Lucrări de utilitate publică

Investiția Modernizare DJ709G, inclusiv Pode Mureș cu funcțiunea de Centruă Est Aras este lucrare de utilitate publică de interes județean.

Lucrările de construire se vor limita la culoarul de expropriere DJ709G. Este interzisă afectarea parcelor vecine fără obținerea unui acord în prealabil.

Este intezisă afectarea, sub orice formă, a activităților militare, terenurilor, construcțiilor sau instalațiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

în cazul producerii unor perturbații sau prejudicii de orice natură la nivelul sistemelor de comunicații M.A.I. avizul se consideră automat suspendat până când se vor lua măsurile necesare care să asigure încetarea și respectarea acestora; contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele cauzate de întreruperea comunicațiilor, voi fi suportate de cel care a produs avaria.

în momentul realizării investiției se vor solicita avizele de la Ministerul Apărării

Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Transmisiuni Speciale.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 6.1. Amplasare față de drumurile publice

Intersecțiile drumul județean DJ709G cu drumurile existente se va face prin

 • -   Intersecții tip girație

 • -   Intersecții în cruce.

Se va asigura accesul parcelelor la drumurile existente. Unde nu se poate asigura accesul prin drumuri existente se vor amenaja drumuri colectarea. în cazuri excepționale se pot amenaja podețe către parcele izolate, doar dacă nu este asigurat accesul la un drum existent.

Se vor respecta cerințele stipulate în avizele CNAIR și de la Serviciul Administrare Drumuri și Poduri CJA, Serviciul Autoritatea Județeană de Transport, obținute pentru faza Plan Urbanistic Zonal.

După obținerea autorizației de construire, beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public are obligația de a solicita și obține de la administratorul drumului public autorizația de amplasare și acces la drum în zona drumului public, antei ior începerii lucrărilor.

Autorizația de amplasare și acces la drum în zona drumului public se emite numai ulterior încheierii cu administratorul drumului a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public, dacă este cazul, conform HCJ Arad nr.205/13.07.201 S.Acordul și autorizația de amplasare în drumul public se emit pentru o anumită funcție și/sau destinație a obiectivului. La schimbarea funcției și/sau a destinației acestuia din urmă, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului drumului pentru noua situație.

Pe partea carosabilă, pe acostamente,în zona de siguranță și protecție a drumului public nu vor fi depozitate niciun fel de materiale utilaje, echipamente etc., care pot împiedica desfășurarea în siguranță a traficului rutier.

Se va asigura continuitatea scurgerii apelor șanțului în zona de racordare cu drumul județean prin dispozitive de scurgere a apelor noi șanțuri cu secțiune protejată, asigurându-se panta de scurgere a apelor pluviale.

Se vor reface marcajele rutiere în zona intersecției cu drumurile existente și se vor planta indicatoare rutiere pentru reglementarea circulației în zona intersecției cu drumul județean, prin semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011 și semnalizarea orizontală conform STAS 1848-7/2015.

Pe parcursul executării lucrării se vor respecta prevederile din "Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor

shdî6~~de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului", aprobate prin Ordinul M.I.- M.T, nr.1112/411/2000.

Pentru obținerea autorizației de amplasare și acces la drum, în zona de realizare a racordării drumului județean DJ709G la drumurile ludețene DJ 682 st DJ 6820, a scurgerii apelor pluviale în zona racordării cu drumul județean, la piese desenate - plan încadrare în zonă, plan de situație și câte o secțiune transversală în punctul de racord al drumului județean DJ709G la drumurile județene DJ 682 și DJ 6820, cu detalii de sistem rutier și cu indicarea poziției kilometrice. Proiectul tehnic va fi întocmit și verificat de un inginer de specialite (inginer de drumuri) atestat M.L.P.A.T., care va întocmi un referat privind verificarea de calitate la cerința A4, B2, D2 a proiectului.

Se vor planta indicatoare rutiere pentru reglementarea circulației în intetsecție conform SR 1848-7/2015,

Executarea lucrărilor din zona drumului public va fi realizată de firme specializate în domeniu.

înainte de începerea execuției lucrărilor va fi convocat un reprezentant al

ll.A.T. Județul Arad, pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire amplasament.

în zona trecerii la nivel de pe DN7, este necesară consolidarea liniei de tramvai. Eventualele subtraversări ale liniei se vor face la o adâncime de minim 1m față de linie.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul CNAIR, a Serviciul Administrare Drumuri și Poduri - CJA, Serviciul Autoritatea Județeană de Transport, Administratorii drumurilor de exploatare și Companiei de Transport Public Arad pentru faza Pioiect Tehnic.

 • 6.2. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile

Traversarea râului Mureș se va face printr-un pod cu două benzi de circulație si o bandă de cicliști. T                                                                r

POD MUREȘ SI CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

Podul peste Mureș este amplasat în zona îndiguită.

Calculul hidraulic al podului se va face la o asigurare de 1% conform normativului PD 95-2002 "Normativul privind proiectarea hidraulica a podurilor și podețelor”. Se vor asigura gabaritele de trecere pe sub pod ia debitele de calcul conform normativului PD 95-2002 "Normativul privind proiectai ea hidraulica a podurilor și podețelor”.

sfarib—în cazul în care lucrările propuse vor afecta axul cadastral de referință se vor realiza lucrări de refacere. Se va urmării păstrarea pozițiilor bornelor CSA existente, iar în caz de afectare a acestora se vor realiza lucrări de refacere.

Documentația tehnică se va realiza în baza studiilor hidrologice și studii hidraulice pentru dimensionarea lucrării.

Traversarea digului de protecție de pe malul drept al râului Mureș Pecica-Vladimirescu, dig 703, în dreptul podului se va face prin supratraversare cu asigurarea unui gabarit minim de 4,00m înălțime, măsurat de la cota coronamentului digului din secțiunea transversală până în intradosul structurii podului propus și se va asigura lățimea zonei de protecție pe orizontală 4,00m (conform Legii 107/1996, Anexa 2) măsurată de la piciorul digului până la culeea podului propusă pe malul râului Mureș din zona protejată.

Suprastructura podului va fi una din beton armat, metalică sau mixtă după caz care va asigura rezistența și stabilitatea necesară solicitărilor pentru care a fost proiectată, infrastructură va fi din beton armat cu culee din beton armat după caz, pe fundații de adâncime din piloți forați. Se va urmări reducerea pe cât mai mult posibil a numărului de pile necesare a fi amplasate în albia râului Mureș. în cazul pitelor din alb'a Mureșului acestea se vor realiza cu profil hidraulic în planul orizontal conform normativului PD 95-2002 ''Normativul privind proiectarea hidraulica a podurilor și podețelor", care să asigure tranzitul în bune condiții a debitului lichid și solid de pe cursul de apă în secțiunea respectivă.

Proiectare lucrărilor în albia cursului de ape se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr.1163/16.07.2007 privind "Aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizaie a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de ape pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

Traversările cursurilor de apă se vor realiza cu respectarea normativului PD 95-2002 "Normativul privind proiectarea hidraulica a Podurilor și Podețelor". Se vor asigura înălțimile libere de trecere sub poduri conform tabel 6.111 respectiv pentru podețe conform tabel 7.1 și 7 II. Calculul hidraulic al traversărilor propuse cu poduri și podețe se va realiza funcție de clasa de importanță a lucrărilor proiectate prin respectarea prevederilor STAS 4273-83 respectiv STAS 4068/2-87 Podurile și podețele se vor proiecta astfel încât execuția lucrărilor să producă un impact cât mai redus asupra cursului de apă traversat.

Scurgerea apei pe pasaj va fi preluată de un sistem de colectare și dirijare a acestora înspre capetele pasajului, în vederea tratării acestora. Apele pluviale din zonele carosabile se vor trata prin separatoare de nămol și hidrocarburi și se vor evacua prin rigole deschise în canalele de desecarea ce sunt afluenți ai râului Mureș. Apele uzate pluviale se vor încadra în limitele stabilite de normativul NTPA 001 /2005.

sildîoLucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic u lucrările existente sau programate în zonă.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita avizul Administrației Naționale "Apele Române" conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificări și completări ulterioare. Solicitarea se va face cu respectarea procedurii de emiterea a Avizului de Gospodărire a Apelor din Ordinul 828 din 4 iulie 2019.

AFECTAREA LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

în momentul realizării investiției se va respecta amplasamentul lucrărilor de îmbunătățire funciară din zonă conform regulamentului de exploatare existent, pentru orice modificare se va solicita acordul tehnic ANIR

La realizarea construcțiilor noi se va avea în vedere ca acestea să asigure funcționalitatea amenajărilor de îmbunătățiri funciare atât pe perioada de execuție cât și după finalizare.

Beneficiarul va fi direct răspunzător, conform legislației în vigoare , pentru funcționarea în condiții normale a amenajărilor de îmbunătățiri funciare din zonă.

Lucrările de îmbunătățiri funciare aflate în zonă, afectate accidental în timpul execuției lucrărilor, vor fi aduse la parametrii de funcționare, de către beneficiarul de aviz.

Trecerea peste canalele ANIF se va face prin podețe tabulare pentru asigurarea continuității șanțurilor, inclusiv la intersecțiile cu drumurile laterale. Proiectul tehnic de intervenții asupra canalelor proprietatea ANIF se va face pe baza unui expertize ale lucrărilor îmbunătățiri funciare afectate, de un proiectant de îmbunătățiri funciare conform legislației în vigoare.

Nu se vor executa construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejmuiri, anexe ect) pe 2,5m față de partea superioară a talazului canalului de evacuare E4 din zonă, predat prin protocol la OUAI Arad-Fantanele,în perioada în care se execută lucrarea.

Se va permite accesul personalului și a utilajelor specifice pentru întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din zonă, aflate în administrarea ANIF.

Conform art107 din Legea 18/1991 republicată cu modificări și completări ulterioare: Distrugerea și degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservarea a unor asftel de bunuri, precum și înlăturarea măsurilor, constituie infracțiune de distrugere si se pedepesc potrivit prevederilor Codului Penal.

Conform Legii 138/2004 - republicată cu modificări și completări ulterioare Faptele prevăzute la art 83 alin. (1), lit. a-k, constituie contravenții la normele privind exploatarea, întreținerea, reparațiile și protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare și se sancționează conform art 83 alin (2) și (3).

shdîbînainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita Acordul Anif prin care se vor stabili principalele măsuri necesare pentru protecția de îmbunătățiri funciare și dacă este cazul eliberarea avizului de evacuare și necesitatea semnării contractului de prestări servicii cu ANIF Filiala Teritorială de I.F. Arad.

înainte de autorizarea lucrărilor de construire se va solicita Acordul OUAI Arad-Fantanele prin care se vor stabili principalele măsuri necesare pentru protecția de îmbunătățiri funciare.

 • 6.3. Amplasarea față de căi feratea din administratea Companiei Naționale de Căi Ferata C.F.R - S.A. t

Traversaiea căii fertate CF218 Arad- Timișoara se va face printr-un pasaj. Pasajul se va detalia în cadrul proiectului tehnic pentru a răspunde normativelor și standardelor în vigoare. în cadrul realizării investiției este interzisă afectarea căii ferate CF218 Arad-Timisoara. »

în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 83/16.11.2016 de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea SNCFR aprobată cu Legea nr. 89/1999 se atrage atenția că în limita a 20,00 m măsurați pe de-o parte și de alta a axului liniei căii ferate publice este constituită zona de siguranță a infrastructurii feroviare necesara pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranță a circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. în zona de siguranță este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de infrastructură publice și a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor și care nu pun în pericol siguranța circulației.

Se vor respecta dimensiunile comunicate prin adresa nr. 2276/24.02.2020 de SC CONSIS PROIECT SRL in calitate de proiectant al Studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei cf Caransebeș - Arad.

Se recomanda sa se țină seama de imaginea prezentată către zona căii ferate (sa se realizeze o minima amenajare peisagistică), fiind interzise depozitare de deșeuri, gropi ce acumulează ape meteorice, organizările de șantier abandonate cu utilaje degradate, menținerea construcțiilor degradate, terenurile lipsite de vegetație etc.

Pentru amplasamentul propus de beneficiar în zona de protecție a caii ferate, CNCF CFR SA nu își asumă răspunderea pe toata durata de existentă a construcțiilor, pentru eventualele degradări aie construcțiilor, determinate de vibrațiile produse de traficul feroviar și nici pentru poluare fonică.

Se vor respecta prevederile și condițiile avizului nr, 6/5/588/24.03.2020 emis de Direcția Dezvoltare din cadrul CNCF CFR SA, al acordului de principiu avizat de GTE al SRCF Timișoara cu nr. 58 - AlG - 12.03.2020, a adresei nr 2276/24.02.2020 transmisă de CONSIS PROIECT SRL și al procesului verbal nr. 34/13.02,2020 al comisiei întrunite la fața locului - Secția L3 Timișoara.

La faza următoare de proiectare, pentru construcțiile amplasate pe zona de protecție feroviară, se va solicita acordul M.T.I.C în baza unei documentații de aviz elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului M.T. 158/1996, și autorizației CFR pentru începerea lucrărilor în zona de protecție feroviară, emisă de SRCF Timișoara în baza unei documentații faza D.T.A C.

Nerespectarea condițiilor menționate constituie contravenții sau infracțiuni, ce sunt sancționate, după caz, conform:

 • -  HG nr. 203 din 12.05.1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind transporturile pe căile ferate române cu modificările ulterioare

 • -  Legea nr. 289 din 11.10.2005 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transporturilor pe calea ferată.

 • 6.4.  Amplasarea față de aeroporturi

Investiția este amplasată la aproximativ 6km distanță de Aeroportul Internațional Arad

Este obligatorie respectarea înălțimii maxime a obiectivelor de 25,00m, respectiv cota absolută maximă de 154,05 m (129,05 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural+25,00 m înălțime maximă a construcțiilor)

înainte de obținerea Autorizației de Construire se va solicita avizul Autorității Aeronautice Române în baza unei documentații faza D.T.A.C.

 • 6.5.  Amplasare față de limitele de proprietate

Drumul județean DJ709G se va amplasa în cadrul culoarului de expropriere delimitat cadastral. în cadrul proiectului tehnic se vor dimensiona benzile de circulație, canalele de colectarea a apei de ploaie, zona de siguranță. Proiectare se va face respectând legislația, normele și standardele în vigoare.

 • 6.6.  Amplasare construcților față de limitele de proprietate

Se va asigura o zonă de protecție cu lățime de 20m pe laturile drumului județean. în zona de protecție este interzisă realizarea oricărui tip de construcție.

în cadrul elaborării unor documentații de urbanism pentru parcelele ce se învecinează cu Centura de Est Arad se va ține seama de zona de protecție a Centurii de Est. Pe zona de protecșie este reglementată zonă cu interdicție permanentă de

construire. Este interzisă modificarea zonei de protecție prin alte documentații de urbanism.

 • 6.7. Amplasare în interiorul parcelei

Drumul județean DJ709G se va amplasa în cadrul culoarului de expropriere. în cadrul proiectului tehnic se vor dimensiona benzile de circulație, canalele de colectarea a apei de ploaie, zona de siguranță. Proiectare se va face respectând legislația, normele și standardele în vigoare.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 7.1.  Acces carosabil

Accesele la drumurile naționale se va realiza doar prin intersecții tip girație, ce vor asigura fluidizarea traficului și vor preveni ambuteiajele. Este interzisă realizare de intersecții perpendiculare cu drumurile naționale.

Accesele la drumurile județene sau comunale existente se vor realiza prin intersecții tip girație sau în T. Intersecțiile se vor dimensiona pentru a asigura fluidizarea traficului și pievenirea ambuteiajelor.

Accesul la drumurile municipale, comunale sau de exploatare se va asigura prin intersecții perpendiculare cu drumul județean. Se vor amenaja intersecții pentru toate drumurile ce traversează drumul județean DJ709G.

Este obligatorie asigurarea accesului carosabil la toate parcelele afectate de realizarea drumului județean. Prin acces se înțelege posibilitatea descărcarcării traficului auto pe un drum existent, de exploatare, municipal, comunal existent sau propus prin documentații de urbanism. Pentru parcelele ce nu au asigurat accesul la un drum existent se vor amenaja podețe. Este interzisă amenajarea de podețe pentru parcele ce au deschidere la un drum municipal, comunal sau de exploatare.

 • 7.2.   Acces pentru cicliști

Pistele de ciclism se vor realiza paralel cu drumul județean, la o distanță care să asiguie siguranța, conform legislație în vigoare.

Pistele de ciclism se vor proiecta cu benzi pe ambele sensuri de circulație, cu stratificație care sa asigure calitatea și durabilitatea amenajării.

Intersecțiile pistelor de biciclete cu drumuri se voi semnaliza corespunzător legislației în vigoare.

 • 7.3. Acces pietonal

în cadrul drumului județean este interzis accesul pietonal.

Se exceptează zonele în care sunt amenajate stații de autobus. Zonele cu acces pietonal se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare. Se vor amenaja treceri de pietoni pentru asigurarea accesibilității și siguranței pietonilor.

 • 7.4. Acces animale

în cadrul drumului județean este interzis accesul animalelor.

Se exceptează zonele în care sunt amenajate treceri sau pasaje pentru animale. Aceste zonele se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 8.1.   Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de energie electrică.

De la dispozițiile precedentului alineat se poate deroga cu avizul organelor administrative publice competente, daca beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.24

 • 8.2.   Realizarea de rețele edilitare

Extinderea de rețele sau mărire de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale. Lucrările de racordare si de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime sau parțial de investitor sau beneficiar.

în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localității se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizarea iutieră și altele de această natură.

Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice. Montarea subterană se execută cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

vlAhk sh^ioSe interzice amplasarea rețelelor edilitare publice pe stâlpi de iluminat public și distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate în subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.25

Se vor realiza relocările de utilități conform Studiului de Coexistență, parte din Studiul de Fezabilitate al investiției Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est.

înainte de obținerea autorizației de construire se vor solicita avize de la deținătorii de rețele edilitare (electrice, de telecomunicații, de apă, canalizare, gaz etc) pentru faza de Proiect Tehnic.

Condiții ENEL:

 • A. Pentru obținerea avizului în faza DTAC se va cere un nou aviz de amplasament ocazie cu care va fi necesară reglementarea rețelelor electrice pentru crearea condițiilor de coexistență cu noul obiectiv

 • B. ln zona există LEA aparținând TRANSELECTRICA

1.Se va respecta PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 și PE106/2003 în ceea ce privește coexistenta PT, LEA, LES cu clădiri, drumuri,utilități,etc.propuse;

 • 2.Distanța măsurată pe veiticală între conductorul inferior al LEAH OkV, LEA 20kV, LEA 0,4kV existenta și partea carosabilă să se mențină la min.7m, respectiv la 6m, cf.N TE 003/04/00, PE 106/2003;

3.Se va evita constr uirea de parcări auto pe platforme în aer liber sub LtA 11 OkV, LEA 20kV. Distanța min.de apropiere între delimitarea care marchează parcarea auto și proiecția pe orizontală a conductorului extrem al LEA 11 OkV, LEA 20kV la deviația maximă ,să fie mai mare de 1 m, cf.NTE 003/04/00;

A. DJ-EXTRAVILAN:

A.1 Distanța pe orizontală între axul drumului și marginea celui mai apropiat stâlp al LEA110kV, LEA 20kV, în dreptul traversărilor, să se mențină la min.20m, cf.NTE 003/04/00,

A.2 Distanța (PARALELISM) de la limita arnprizei drumului până la axul LEA110kV, LEA 20kV, existentă (fără măsuri de siguranță și protecție) să fie egală cu înălțimea celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3m, cf.NTE 003/04/00;

A 3 Distanța (PARALELISM) de la limita arnprizei drumului și conductorul extrem al LEA110kV, LEA 20kV existenta la deviația maximă (realizate măsuri de protecție mărită), va fi menținută la minim 1 m, cf.NTE 003/04/00;

shdîtstr Mihal Emmescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș


A.4 Stâlpii LEA 0,4kV care traversează drumul să fie menținuți în afara zonei de siguranță a drumului, cf. PE 106/2003;

 • A. 5. Stâlpii LEA 0,4kV din apropierea drumului să fie menținuți în afara zonei de protecție a drumului, cf. PE 106/2003,

 • B. DJ-INTRAVILAN:

B.1. Stâlpii LEA110kV, LEA 20kV în dreptul traversărilor sau apropierilor să se mențină în afara zonei de siguranță a drumului, cf.NTE 003/04/00,

B.2.La modernizarea drumului se va avea în vedere că atât la traversare cât și la apropiere, LEA 0,4kV. să se mențină la minim 0,2 față de bordura, cf. PE 106/2003, B.3. Distanța de siguranță (apropiere) în plan orizontal măsurată de la bordura drumului spre trotuar și LES existentă să se mențină la minim 0,5m, cf.NTE 007/08/00;

B.4. Distanța de siguranță măsurată în axul străzii în plan vertical, în zona de intersecție a străzii cu LES existent, se va menține la minim 1 m, cf NTE 007/08/00.

Condiții TRANSELECTRICA;

 • 1. Relocare rețele electrice de 220kV afectate de modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad.

 • 2. Relocare rețele electrice de 400kV afectate de modernizare DJ/09G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad.

Condiții TRANSGAZ:

Condiții tehnice:

1.înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad, Sector Arad - str. Poetului, nr.56, tel. 0257 - 289 093, pentru stabilirea zonelor de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 0257 - 289 864 sau e-mail: regarad@transgaz.ro.

2.ln vederea lucrărilor de modernizare a DJ 709G (Centura Est Arad), acestea se vor corela cu lucrările de amplasare a tuburilor de protecție aferente conductei de transport gaze naturale Dn 800 B.R.U.A. (în execuție) respectiv de subtraversare a drumurilor, vezi punctele de coordonate conform planurilor de reglementări urbanistice - planșele nr. U.08.1, U.08.3, U.08.4 și U.08.5 - anexate documentației, vizate de Sector Arad.

3.Se va respecta distanța minimă de 22m între conducta de transport gaze naturale Dn 800 B.R.U.A. (în execuție) și axul DJ 709G (Centura Est Arad) respectiv distanțele rezultate din plan față de bazinele de retenție, conform acelorași planuri menționate anterior.

4.In zonele de intersecție cu DJ 709G (Centura Est Arad), conductele de transport

gaze naturale se vor devia, înlocui și proteja în tuburi de oțel, conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale (aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr.118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.171 bis/10.03.2014) și STAS 9312 - 87

5.Se va întocmi un proiect tehnic de deviere, înlocuire și protejare a conductelor de transport gaze (1 exemplar parte scrisă + 1 exemplar în format electronic-CD), care va fi tiansmis Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte - Biroul Secretariat CTE, Mediaș - Piața C.I.Motaș, nr. 1, în vederea avizării în C.T.E. - Transgaz S.A. Acesta va cuprinde și nota de colaborare pentru întocmirea căreia proiectantul va contacta Exploatarea Teritorială Arad.

 • 6. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E.pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune, cheltuielile fiind suportate de către beneficiarul

avizului (conform art. 190, lit.a, din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012).

 • 7. Lucrările de deviere, înlocuire și protejare a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A., care poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Arad.

Nr. 73442/2104/10.12.2019 Copie: Exploatarea Teritorială Arad

8.In zona de 20m, de o parte și de alta a conductelor de gaz, lucrările de modernizare vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectului tehnic de protejare, iar lucrările propriu-zise, de execuție a drumului în zona conductelor, vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de deviere, înlocu-re și protejare a acestora.

 • 9.în zona conductelor de transport gaze naturale (6m stânga - dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual, evitându-se lovirea/deteriorarea conductelor/tuburilor de protecție si a izolației anticorozive a acestora. Tot în această zonă sunt interzise depozitarea materialelor, a pământului rezultat din săpătură și staționarea mașinilor sau utilajelor grele.

lO.Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20 m față de conductele de transport gaze naturale.

11 .Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

12.In cazul relocării conductelor existente, materialul tubular dezafectat rezultat se va preda reprezentanților E.T. Arad, pe baza unui proces verbal.

Condiții generale:

1.ln cazul avarierii/deteriorării conductelor de transport gaze naturale Dn 300 Fântânele - Vladimirescu, Dn 600 Mașloc - Horia, Dn 500 Salonta - Arad, Dn 400 Vest 1 - Arad 1, Dn 800 B.R.U.A. (în situația în care aceasta va fi montară/amplasată

înaintea lucrărilor de moderni7are a drumului), conform planurilor de reglementări urbanistice - planșele nr, U.07.1, U.08.1, U.08.2, U.08.3, U.08.4, U08.5 și U.08.7 -anexate documentației, vizate de Sector Arad, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

2.In conformitate cu art. 109,111,112,113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N T.G.N. Transgaz S A Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele de transport gaze și/sau instalațiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor de existență.

Condiții TELEKOM;

 • - Toate intervențiile asupra rețelei de telecomunicații proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A se vor efectua în baza unei documentații tehnice de specialitate. în acest sens beneficiarul lucrării sau proiectantul general va comanda întocmirea documentației tehnice de specialitate pentru devierea și protecția/protejarea cablurilor telefonice subterane și aeriene, afectate de h crările proiectate prin documentația prezentată spre avizare. Documentația de specialitate privind devierea și protecția cablurilor telefonice afectate va fi comandată fie la SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA , Departamentul Centru Operațiuni BH-AR-HD Oradea Calea Aradului nr. 11 dan.vadean@telekom.ro fie ia altă unitate de specialitate.

 • - Lucrările pentru care s a solicitat avizul, efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa numai sub asistența tehnică a SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA. Pentru aceasta înainte de începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică telefonic nr. 0257 204699/ 0760 246191 tiberiu.toth@telekom.ro sau prin fax ia nr. 0257

215600

 • - Se vor respecta distanțele minime impuse de SR8591/1997

 • - Predarea amplasamentului, privind rețeaua de telecomunicații existentă, se va constitui anexa unei minute, semnate de ambele părți, beneficiar /constructor respectiv SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

 • - in cazul lucrărilor de reabilitare drumuri vor fi inciuse și fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului , în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existem, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.

 • - Toate lucrările proiectate prin această documentație în cazul cablurilor de telecomunicații subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

 • - In cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații , ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate,precum și daunele solicitate de clienții SC TELEKOM ROMANIA

  blajdț s-hdîbCOMMUNICATIONS SA datornă întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Condiții ORANGE;

Investiția nu trebuie sa afecteze infrastructură Orange prezentă în zonă. în execuție se vor realiza sondaje în zona amplasamentului actual al infrastructurii Orange. Având în vedere că amplasamentul investiției propuse este ocupat de infrastructura Orange , pentru protejarea acesteia este necesară realizarea unui proiect de relocare/protejare a fibrei optice Orange. Proiectul de relocare trebuie realizat de către o firmă specializată, agreată de către Orange, cheltuielile cu proiectarea, avizarea și execuția relocării fiind în sarcina beneficiarului investiției.

Se vor prezenta coordonate de trasare lucrări atât pentru proiectul de relocare a fibrei optice Orange, cât și pentru celelalte rețele subterane din zona de relocare.

întreruperile de traseu se vor anunța cu 30 zile în avans și vor fi acceptate de Orange în baza unui programări prealabile. Predările de amplasament și solicitările de asistență tehnică se anunță cu 14 zile în avans.

Lucrările de relocare trebuie să prevadă înlocuirea unei secțiuni întregi de fibră, fiind interzisă introducerea de joncțiuni suplimentare.

Constructorul va lucra în zonă numai după încheierea procesului verbal. Orice fel de lucrări (nivelări, sondaje, compactări, desțelenire, etc.) se fac numai după obținerea avizului definitiv Orange și numai în prezența reprezentanților sau împutemiciților Orange. La predarea amplasamentului se va prezenta aviz final Orange privind soluția relocată

Traseul relocat se va realiza numai în zone expropriate. Constructorul va lucra în zonă numai după încheierea procesului-verbal și numai după ce face dovada autorizării proiectului de relocare.

Condiții ROS RDS:

Lucrările din zona instalațiilor de telecomunicații pentru care s-a solicitat avizul, se vor executa numai cu asistență tehnică a reprezentanților RCS&RDS SA. Pentru aceasta cu minim 48 de ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul/constructurul va solicita acordarea de asistență tehnică la tel./fax 0357-400440, co n st ructi i @ rd s r. ro ,p entru pichetarea și predarea de amplasament.întreaga răspundere privind menținerea integrității instalațiiloi tc Până la finalizarea și recepția lucrărilor revine constructorului și beneficiarului lucrării.

Predarea de amplasament privind rețeaua tc. Existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces verbal de predare/primire amplasament, de părți, beneficiar, constructor si RCS@RDS SA, la predarea amplasamentului.

în cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a

nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții RCS@RDS SA datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

 • 8.3.   Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte unități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului Arad, comunei Fântânele și Comunei Vladimirescu,

Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel

Lucrările de realizare, mărire sau extindere de rețele edilitare, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietate publică după ce se vor recepționa.26

 • 8.4.   Asigurarea rețelelor edilitare

Costul lucrărilor de extindere sau mărire a rețelelor edilitare sunt suportate de către investitor.

Realizarea racordurilor și branșarea rețelelor tehnico-edilitare și a celor din incintă se vor efectua înainte de amenajarea drumului județean, pe baza avizelor emise de administratorii rețelelor și drumurilor

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

  • 9.1.   Parcelare

După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul drumului județean DJ709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de expropriere conform legislației în vigoare.

Parcelele din cadrul culoarului DJ709G se se vor unifica ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice.

Parcelele ce vor compune tronsonul DJ709G vor rămâne în extravilanul localităților.

 • 9.2.   înălțime construcții

înălțimea maximă a pasajului peste calea ferată este de 25m.

înălțimea maximă a podului de peste Mureș este de 25m.

înălțimea maximă a drumului, inclusiv stâlpii de iluminat este 10m.

 • 9.3. Aspect exterior

Aspectul exterior al căilor de comunicație se încadrează în mediul preponderent extravilan agricol.

 • 9.4. Indici Urbanistici

Nu se vor realiza construcții ce vor modifica indicii urbanistici în cadrul investiției.

POT=0% CUT=0

 • 10.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

  • 10.1. Parcaje

Este interzisă realizarea de parcaje în cadrul incintei drumului județean. Acestea se vor amenaja în parcele limitrofe și vor face obiectul unor documentații de urbanism distincte.

 • 10.2. Spatii verzi

Vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei Centaurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecților și zonei de siguranță a drumului județean.

 • 10.3. împrejmuiri

Este interzisă realizarea de împrejmuiri în incinta drumului județean.

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

 • 11.UNITĂȚI Șl SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Culoarul Centurii Est Arad are traseul la sud-est de municipiul Arad, la vest de comuna Fântânele și la sud-est de comuna Vladimirescu, în extravilanul localităților. Terenurile studiate sunt în preponderență agricole cu traversări ale drumurilor județene și de exploatare, rețelelor edilitare și canale ANIF. Prin PUZ aprobat prin HCL Arad nr, 214/27.06.2017 sunt reglementate parcele cu funcțiune de servicii și comerț, existând o interdicție de construire până la aprobarea documentației de urbanism privind Centura Est Arad,

Zona studiată se încadrează în căi de comunicație.

Funcțiunea dominantă propusă este de infrastructură, drum județean, pasaj peste Cale Ferată și Poo peste Mureș.

 • IV.  PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Unități permise

Funcțiuni reglementate prin PUZ:

 • -   SP - spații verzi

 • -  C - Căi de comunicație

 • -  Drum județean

 • -  Pod peste Mureș

 • -  Pasaj peste Calea Ferată

 • -  Piste de ciclism

 • -  Stații autobus

Unităti interzise

Este interzisă amplasarea de construcții în incinta Centurii de Est, altele decât stații de autobus.

 • V.  UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Zona studiată prin prezenta documentație în suprafață de S=145.59ha se desfășoară pe 3 unități administrativ teritoriale- DAT ARAD, UAT FÂNTÂNELE si UAT VLADIMIRESCU.

Zona studiată este preponderent în extravilan, astfel zonele învecinate sunt cu funcțiune agricolă, drumuri de exploatare sau județene, canale de apă. Centura Est Arad propusă traversează calea ferată CF218 Arad - Timișoara prin un pasaj și râul Mureș prin un pod.

 • VI. CONCLUZII

Reglementările prezentului regulament se referă la investiția Centura de Est Arad, inclusiv Pasaj Cale Ferată și Pod peste Mureș.

Pentru realizarea investiției "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD’sunt necesari următorii pași: aprobarea și însușirea documentație de urbansim de către consiliile locale ale localitățile! Arad, Vladimirescu și Fântânele, aprobarea documentației prin hotărâre de consiliu județean de către Consiliul Județean Aiad, demaraiea procedurii de expropriere, inclusiv obținerea Cărților funciare aferente trosnoanelor Centurii de Est, finalizare procedurii de achiziție a fazei de proiectare și execuție, realizarea documentației tehnice și în final implementarea proiectului, respectând legislație în vigoare și condițiile impuse de avizatori.

Documentația de urbanism faza PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" reglementează


culoarul Centurii de Est. Parcelele limitrofe se vor reglementa prin documentații de urbanism distincte, cu respectarea interdicției de construire pe zona de protecție implementată pentru drumul județean DJ709G de 20m de la limita de proprietate, concomitent cu respectarea condițiilor impuse de avizatori.

Toate parcelele afectate de investiția "MODERNIZARE DJ709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD" trebuie să aibă acces la un drum existent. Astfel în faza de Proiect Tehnic pentru se vor detalia accesele parcelelor spre drumurile existente, cu respectarea prevederilor impuse de prezenta documentație.

Pentru realizarea investiției "MODERNIZARE DJ709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” trebuie asigurate sumele necesare implementării investiție pentru despăgubirea proprietarilor afectați și pentru lucrările de construire, inclusiv relocări ale utilităților. în acest sens succesul realizării proiectului depinde de fondurile alocate de Guvernul României și Uniunea Europeană.

Incinta Culoarului Centurii de Est delimitată prin documentația de urbanism faza PUZ "Modernizare DJ7D9G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad” se va menține în extravilanul localităților.

Prin realizarea investiției municipiul Arad, comuna Vladimirescu și comuna Fantanele își vor accelera dezvoltare. Prin asigurarea unei infrastructuri în continuă dezvoltare sunt promovate activități de dezvoltare urbanistică, deci de antreprenoriat ce asigură o calitate ridicată a vieții locuitorilor, prin oferirea de servicii competitive pe piață, dar și prin asigurarea unor locuri de muncă calificată.

Prezenta documentație are ca scop reglementarea incintei Centurii Est Arad, prin detalierea modului de utilizare a terenului, de amplasare șl conformare la investițiile în curs de realizare din zonă.

Prezentul regulament este parte integrată a "PLANULUI URBANISTIC ZONAL -MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD” în județul ARAD - UAT ARAD, UAT FÎNTÎNELE Șl UAT VLADIMIRESCU, ce intra în vigoare cu aprobarea sa potrivit legii, după însușirea documentației în Consiliile Locale a Localităților afectate.

Se recomandă introducerea în baza de date existența informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării PUZ-ului, cu scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă. v


întocmit,

Arh. Raida ABULlCr

Coordonator RUR,

Arh. Alexandru NAGY-

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100

http://www.cjarad.ro

ROMÂNIA

Județul Arad

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de SC Blank Arhitecture SRL pentru Consiliul Județean Arad, cu domiciliul/sediul în județul Timiș, localtatea Dumbrăvița, str. Mihai Eminescu, nr. 79, înregistrată la nr. 4517 din 21.02.2020 și 7186 din 25.03.2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 4 din 25.03.2020

pentru Planul urbanistic zonal: “Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad” intravilan și extravilan municipiul Arad, extravilan Vladimirescu și Fântânele

Inițiator: Consiliul Județean Arad

Proiectant: S.C. Blank Arhitecture S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RLJR: arh. Nagy - Vizitiu Alexandru

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: intravilan și extravilan municipiul Arad, extravilan Vladimirescu și Fântânele; S zona studiată: 145,59 ha.

Prevederi P.U.G. - R.L.U.:

-UTR;

 • - regim de construire:

 • - funcțiuni predominante:

 • - H max = ;

 • - POT max = ;

 • - CUT max = ;

 • - retragerea minimă față de aliniament = ;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = ;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = .

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

-UTR-;

 • - regim de construire: - ;

 • - funcțiuni predominante: căi comunicații ;

 • - H max = 25m;

 • - POT max = 0;

 • - CUT max = 0;

 • - retragerea minimă față de aliniament = conform punct 6 din regulament;

 • - retrageri minime față de limitele laterale stânga - conform punct 6 din regulament;

 • - retrageri minime față de limitele laterale dreapta = conform punct 6 din regulament;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform punct 6 din regulament;

 • - circulații și accese: conform memoriu și RLU.

 • - echipare tehnico-edilitară: conform memoriu și RLU.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 28.02.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 11 din 07.03.2019, emis de Președintele Consiliului Județean Arad.

Arhitect-șef

Arh. Vîrvesțcu Florin

r> ARHITECT- c

PUZ "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD"

Beneficiar:     JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Str. Cornelia Coposu nr. 22, mun. Arad, județ ARAD

Amplasament: UAT ARAD, UAT FÂNTÂNELE, UAT VLADIMIRESCU

Proiectant:     BLANK ARHITECTURE srl

R025673630, loc.Dumbrăvița str. M. Eminescu nr.79, județ TIMIȘ

r 3 | Plan de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse J

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul P.U.Z. se propune următoarea eșalonare în timp a lucrărilor. 0 estimare a costurilor

se va face în cadrul actualizării studiului de fezabilitate:

Nr.

Crt

Faza -

Termen

Etape de realizare

Investitor

DOCUMENTAȚII SUPORT PENTRU INVETIȚIE/CONTRACT FINANȚARE

1.

Actualizare Studiu de Fezabilitate

3luni de la aprobare PUZ Modernizare DJ709G inclusiv Pod Mureș pentru funcțiunea de Centura Est Arad

Actualizare Documentație

Aprobare Documentație

Consiliul Județean Arad

2.

Semnare contract de finanțare

3luni de la aprobarea cererii de finanțare

Consiliul Județean Arad

OPERAȚIUNI CADASTRALE SI DE EXPROPRIERE

*                                                        1

3.

Expropriere Culoar Centura Est prin Hotărâre de Consiliu Județean

Huna de la accesarea finanțării

Hotarare de Consiliu Județean

Consiliul Județean Arad

4.

Realizarea lucrărilor cadastrale de dezmembrare și unificare parcele Culoar Centura Est Arad

3luni de la demararea procedurii de expropriere

Elaborare Documentație

Aprobare Documentație

Consiliul Județean Arad

5.

Trecerea în domeniu public a parcelelor ce compun Culoarul Centurii de Est Arad

Huna de la finalizare documentației cadastrale

Hotarare de Consiliu Județean

Consiliul Județean Arad

ACHIZIȚII PUBLICE

6.

Achiziție Proiect tehnic și Execuția Lucrărilor

5luni de la semnarea contractului de finanțare

Publicare Anunț SEAP

Semnare contract după finalizare procedurii de achiziție

Consiliul Județean Arad

str Mihai Eminescu, nr. 79, Dumbrăvița, Timiș

7.

Achiziție Urmărirea Execuției - Dirigenție de Șantier

5luni de la semnarea contractului de finanțare

Publicare Anunț SEAP

Semnare contract după finalizare procedurii de achiziție

Consiliul Județean Arad

OPERAȚIUNI DE UTILITATE PUBLICĂ

8.

Relocare utilități

6luni de la semnare contract de execuție

Elaborare Documentație

Aprobare Documentație

Recepția lucrărilor

Consiliul Județean Arad

9.

Lucrări de construire

Realizare terasamente

Realizarea pasajului peste CF281

Arad-Timisoara

Realizare Pod Mureș

 • -   Realizarea lucrărilor de fundație a drumului

 • -   Realizare rețele electrice de iluminat public

Realizare rețele de colectarea apa pluvială și bazine de retenție

 • -   Realizarea intersecțiilor cu drumurile existente

Realizarea girațiilor

 • -  Amenajarea drumului conform

Proiectului Tehnic

24luni de la obținerea Autorizației de Construire

Elaborare Documentație

Aprobare Documentație

Lucrări de construire

Recepția lucrărilor

Consiliul Județean AradProiect nr. 503 | 2019

Toate lucrări se vor executa pe baza unor proiecte aprobate conform legislației în vigoare. Toate aceste lucrări intră în sarcina investitorului, pe cheltuiala acestuia și se vor executa conform Proiectului Tehnic elaborat după aprobarea documentației de urbanism faza PUZ.

Invetitor

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

întocmit

Arh. ABULIL Raida


SC BLANK

C.U.Î. R O 2 5:5

Str. M.

DUfylBS?

R^l


P'JRE SRL 5 M 259/2009 Oir. ?9

TIMIȘ8

5209 I


MOBILARE URBANĂ

MMMl

UAT ARAD                                           g

TrtJ proedului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

Proiect nr.


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


telefon 07ÎQ101395. e-m*l raidaStlankstixio ro $w N4n* Emrwscu nr 79, «imuna tXimiwavita. jude- Timi RO2S67363Q J3S/1259/2OQ9


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Proiectant de specialitate drumuri


Ing. PRAHOVEANU Adrian


503|2019


dromcons

S.C. DROMCONS S.R.L.


Amplasament:

Municipiul Arad. Comuna Fântâneie. Comuna Vlâdim-rescu. Județul Arad


1:2000


JUDEȚUL ARAD


P.U2.


Data

18.09.2019


TMu te planșa


MOBILARE URBANĂ


Planșa nr.

U.26.1


A3 297m,T> x 4idmm


520800


521100


521000


521100


WAGY-


S.C BLANK ARHITECTURE $ r S.


C.U.I £025673630 * J35 i.?: v 205

Stf. M. EfojINSSCU Nr? 79 ^^D‘-.-ZSRĂV;ȚA-Jj2 7ț;/ ‘


NORD


MO


UAT FANTANELE


Hi

I


Proiectant de specialitate drumuri


frtAnK sMi

BLANK ARHITECTURI srl

atelier de arhitectura si design


telefon: 0’3010139$. e-mail raida4Ș>bldnksiud» ro iti. N«hai Emi"»Hcu nr 79, conxuia OumOravita. Jude- Tin* RO2S67363Q J35Z12S9/2QO9


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Proiectant de specialitate drumun ing. prahoveaku Aonan


dr jmeons

S.C. DROMCONS S.R.L


Scara: 1:2000


T«lul proecMui:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD


Arrpiasamer'

Municipiul Arad. Comuna Fântânele. Comuna Vladimirescu, Județul Arad


JUDEȚUL ARAD


Data:

18.09.2019


MOBILARE URBANĂ


Proiect nr.

503 | 2019 £


Planșa nr.. 2

U.26.2 □

i

A3 297mm x 420mm


T106-A398


522900.


522800.


522722


r98-A4O7/7


T98-A407


«e>Ar


T106-A467


u n8^07/II


■A407/12


23 î98-^07/!3


«• KS-Afo^


-A407/25


<9S-44o7/,

-4407/22


522800


-A407/J6


INTERSECȚIE PROIECTATĂ CU DE407


522600


INTERSECȚIE GIRATORIE PROIECTATĂ CU DJ682C


T106-A398/15


«CMU


26. 1106-4398/16


522800


522800


222153

522765


522800


522800


522800


522^

■A4O7/J9


'A407/22


522600


L613?


222177

522694


522600


522700.


s.c BLAfțlK ARHITECTURE S.R.IJ

C.U.Î. RO2SS73430 • J3S 125? 2209

Sfr. M EM1NE5PU. Nr. 79g

DUI?®RĂV.ÎA-Jt,D.TIMlfi


NAGY-ViZfT^.

•A’uiâci


522600


MOBILARE URBANĂ


UAT VLADIMIRESCU


Proiectant de specialitate drumuri.


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


telefon 0’30101394 e-mak 'aid»8>Wanksnx*o ro mi. Mihai Emlr^scu nr. 79. cc«>um Dumbravtti jude- TWnt SC 2 5 67 3630 J3S/12S9/2CO9


Sef proiect


Pri»ectat


Proiectant de specialitate drumuri


ing. PRAHOVEAN U Aerian


drjmcons

S.C. DROMCONS S.R.L.


TiUU p'O«CtUu

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD


Amplasament

Municipiul Arad. Comuna Fântânele. Comuna Vladim rescu, Județul Arad


1:2000


Data.

18.09.2019


JUDEȚUL ARAD


MOBILARE URBANĂ


Proiect nr:

503 | 2019 -


Faza:

P.UZ.


Ptensa rr.-


g

i

U.26.3 o


T108-A477


I

522900__I


INTERSECȚIE ÎN T PROIECTATĂ CU DC68


Drum colector - acces parcele522800


522800


sKÎlANK ARHHECTURE ■■ JK.ROZ5673t30-.l35 tZS’ 20^ fir sti. «. Eun.iscu:» W ouMSRĂ'A'A-Jun :


MOBILARE URBANĂ


UAT VLADIMIRESCU


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


tdefon: 0?30tC1 3%, e-mai: •ada£»tfenk$tudo ro str. MStat Emi-’escu nr 79. comuna DumBravita. jude- Timi ____________HC2S6/363O J3S/12S9/2CO9____________

Set proiect

arh. NAGY-VIZITIUAJexanijm.

4<V

Proiectat

am ABULII Raida;

X

Desenat

arh. ABULIL Ralda-

Proiectant de specialitate drumuri

mg. PRAHOVEAN U Adrian

Data

18.09.2019


522800


522800


!2700


522600


■‘W-vP'


NORD


I Proectant de specia*tale drumuri

1:2000

dr^mcons

S.C. DROMCONS S.R.L.

TUIul profetului;

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD

A-np/aaamenr

Municipiul Arad. Comuna Fântânefe. Comuna

Vladimcescu. Județul Arad

Proiect nr. 503 | 2019

Beneficiar

Faza:

JUDEȚUL ARAD

P.UZ.


MOBILARE URBANĂ


Planșa nr.:          2

U.26.4 □


A3 29/mm x 420'rmO10A


jQr


523700.


5.''A ■

’l

I___ §

J

al

523500

s

- F

ry.

K' in //'■

s

i'S!


523

524

525


RUR

>andru


ANKARHITECTUREs.pl ?O25673630 * J35/ 5 259 2009 Str. M. EMINESCU. Wr. 79 DUMBRĂVITA - JUD. TIMIS


MOBILARE URBANĂ

■U

tlAT VLADIMIRESCU

skdîb—

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design www b I a n k 51 u d i o ro telefon: O73OW1395. e-ma* radagșMar*studio ro it>. Mih* Errineicu tu. 79, corrun» DumbrarZta, jude: Tir™ RC2S673630 J3S/Î259/2CO9

Proiectant de spedalitaie drumuri:

dr^mcons

S.C. DROMCONS S.R.L.

RO 15624428 JO 2^12f2003

ARAD. Bloc 303. ec. A Ap. 2

Tel 0357 804 071 Fex 0357 437 554

Titlul pratccbAi:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

Air.slasament

Municipiul Arad, Comuna Fdntânele, Comuna

Vladimxescu, Județul Arad

Proiect nr

503 |2019

i:

11

J

i

Nume

1

lempatua

Scara:

1:2000

Benetldar

JUDEȚUL ARAD

Faza:

P.U.Z.

5 3

Sef proiect

arh. NAGY-V1ZITIU Alexard^r

Proiectat

arh. ABULIL Rada

\V>

Date' 18.09.2019

Trtlu do planșa

MOBILARE URBANA

Plans» nr..

U.26.5

A3 2&7n-n x 42tJn>m

2

5

?i

1

Desenat

arh. ABULIL R*da

Proiectant de specialitate drumuri

mg. PRAHOL'EANUAonan


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 1

SECȚIUNE CONCEPTUALĂ

Se aplica intre : Km 0+000 - Km 4+230 (intre intersecțiile cu DN 69 si DJ 682)

11,00

jLQQ


Parapete de siguranța metalic, lățime de lucru W3

Rigola de acostament hrambleu > 3,00 m

s.c BLANK ARHITECTURE s.R.i

C.U.i. 9025673630 ' 135/1259 2009

Slr M. EMINESCU. Nr. 79

DUMBRÂVITA-JUD. TIMIȘ

DROMCONS


HnaWîYEHKS.MYaiVWiHrnginw 32VJ awj Knvuwj nvsvivio, Mooaotkan aano nas MuawHwxww mviaoos vvivruCTainvaivi


BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design www blanksfirdio.ro telefon: 0730K51Î96. email: rak!a@HanhMd<c ro str Mihăi Emirescu nr. 79, comuna Ojrrbravha, ijdet Tmi ROZ5673630 J35/1259/2009

dr>mcons

TIVI proiecUur

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

Amplasament

Mumapiul Arad. Comuna Fântânele. Comuna

Vladimirescu Județul Arad

Nume

Semnătura

Scara

1:100

Beneficiar

JUDEȚUL ARAD

Sef proiect

am. NAGY-VIZITIU Alexandru

•J

Proiectai

■m. ABULR. Raida'

Data:

18.09.2019

tiu de pian»

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 1

Ortsenal

arh. ABULR. Raida

ng. PRAHOVEAN U Adrian

Planșa nr.:


U.09


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 2 SECȚIUNE CONCEPTUALĂ

Se aplica intre : Km 4+230 - Km 10+990

(intre intersecțiile cu DJ 682 si DN 7)

11.00 9,00

____________________Log____________________* i.oo i i.oo jAcostament

Acostament 1,00

_i_LQ0.>      3,00      ?

1.50    k50>50v50>50t variabil . 1,00 ,50p5(h         3,50

3.50__j-50j | 1.00 ;_____________variabil_____________,50^50.50^50, 1,50 t

Pista cicliști

4 4 4 4 4               4     44 4                     4

<u <u Parte carosabila din beton                                      -o j=

«J 2= T-) -J C 03

li

Parte carosabila            4      4                                         4 Sânt 4 ' Zona de 4

■° ro                                                          din beton siguranța

SC BtANK ARHITECTUREsp.i

C.u.i. RO25673630 • 335/1259 2009

SIL M. EMINESCU. Nr. 79 DUMBRĂVIȚA- JUD. TIMIȘ

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design blanksiudio ra letefon. 0730101396. e-mait radagblanksiudiojo str Mfrm Emiretcu nr n. asrw4 Dumbrăvi! a județ Tînrt «025673630J 35/1259/7009

dr jmeons

Titlul proectului:

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD

Amplasament:

Municipiul Arad. Comuna Fântânele, Comuna Viadimirescu, Județul Arad

Proiect nr

503 | 2019

Nutne

Semnătură

Scara:

1:100

Benefictor

JUDEȚUL ARAD

Faza:

P.UZ

Sef proiect

arh. NAGY-VIZITIU Alexandru

Proiectat

arh. ABULIL Raida

Data:

18.09.2019

Titlu de plansa-

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 2

Planșa nr.:

U.10

Desenat

arh. ABULIL Raida

ing. PRAHOVEA.MJ Adn»i

11,00/2


9,00/2


Z00/2


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 3 SECȚIUNE CONCEPTUALĂ

Se aplica pe zona rampelor cu înălțimi mai mari de 6m


3,50


-----,L00_


varișfoiL


Parapete de siguranța metalic, lățime de lucru W3

Rigola de acostament

hram bleu > 3,00 m


CTBLÂNKĂRHÎTECWREsfi cui RO25673630 • J35 12592009 Slr. M.EMINESCU Nr. 79 OUMBRĂVIȚA • JUO. TIMIȘ

itwik shdio—

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design www.blankstudio.ro

telefcn: C730I01Î96. email. laidatȘHjrtkcucaaro $tr Mitui Fmir-ctcu nr 79. comuna Dumbravrta. județ Trm RO2S67Î6Î0 JJ5/VS9/2009

drjmcons

Titlul proiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

Amtfosamsnl

Municipiul Arad. Comuna Fântânei. Comuna Vladtfrwescu, Judeki Arad

Nume

Somn* ura

Scara.

1:100

Benefâar.

JUDEȚUL ARAD

Sef proiect

am. NAGY-VIZmU Alexandru

Proiectai

arh. ABULt Raida

Dota:

18.09.2019

Titlu de planșa

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 3

Desenat

arh. ABULII Rakta

mg. PRAHOVEANU Adrian

Praiednc        Z

503 | 2019 £

î

Fa»

__2^1

Pian» nt:        z

U.11 Ș

o

i

li


DE395


0J 709G


\


DE T98


DE407


DE477/3


DC 68


DE14


REȚEA mt+jt KM 7+050


DE472


1 REȚI


A mt+jt 850


REȚEA TRANSGAZ kM^+15004kV 3 CONDUCTE KM 8+150

KM 8+150


REȚEA mt+jt KM 9+500


REȚEA mt+jt KM 10+950


DE47


DE2841-NC340

DE2781/1


DE MUNLARĂD O&743


DJ^B2 DE1256/49 •*; DE2701


DE2/1/2/22


REȚEA mt+jt KM 0+350


REȚEA 110KV

KM 2+100


BILANȚ TERITORIAL

zonastudiatJQ


TEREN AFERENT


EXISTENT


Teren agricol________________

Curți Construcții/ Zona servio


Teren neproductiv

Ape__________


Râul Mureș


Canale ANIF


Cai de comunicație


Centura de Est


Drum National

Dn nun JuțMm


Diurn comunal


Drumuri de exploatare


Zona protecție Centura Est


111.35

19.06


76.48

13.09


2 6§ 2.66


1.35


1.31

0.58


0 16


206


DE2693/2/24 \ z t-*—n \ Z


^E2703


REȚEA mt+jT^-J

KM 2+575    *

/ REȚEA HOkV

e KM 3+100


INCINTĂ


PROPUS


72.77

16.4


g 67 2.57


1.03


5.08


37,15


L38 0.37


5.81


50.41


£A 1i0kV

;+050


EA mt+jt ‘KM 3+750

IEȚEA mt+jt KM 3*575


REȚEA 220kV OPGW KM* 3+150


TEREN AFERENT


EXISTENT


11.26


Teren agricol________________

Curți construcții/ Zona servicii


37,92


7882

7,00


3.71


25.51


Teren neproductiv

Cale ferata_______

Drum național


Drum județean

Drum comunal

Drum de exploatare


Canal colectare ape pluviale

Bazin de retentie


0.12


Ape_____

Râul Mureș


P sta dej an


Zona siguranța, spațiu verde

Spațiu verde amenajat

TOTAL______________


1.95


0.61

098


0.71


1.48


0.21

126


2 60


0 93


0.75


«ai


0.91


1 58


/REȚEA 400kV KM 5+250

REȚEA mt+jt KM 4+700 jpt+jt *


PROPUS


0.23


1353

0.17

3.97

5.09

0.27

0.42

0.27

2.05

11.54

9,3


0.12

0.48

2.54

28.12

0.35

8.24

10.58 0.56


LEGENDĂ

.... LIMITA UAT— —O— ZONA STUDIATĂ —M— CULOAR CENTURA EST

'jdKUfjjfj Autostrada A1

Centura Est


Terenuri proprietate publică de


interes național ■■I Terenuri proprietate publică de interes județean ; Terenuri proprietate publică de interes local Terenuri proprietate privată de interes local Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice bXS'sl Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public


UAT ARAD | UAT FANTANELE


0.56


23.98

19.33

100


Mr. 79


NORD


UAT VLADIMIRESCU


OlzinK Stwio

BLANK ARHITECTURE srl

atsligr da arhitectura » țloșiqn_____


telefon. 0730101396

e-mal; rai±v@blankstii»o.m S7. Mhai Eminescu nt. 79, comuna Dumbrakea. jtdtrt Tmiț RO2567363Q J35/12592009


TAl protedulU:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad. Comuna Fântânele. Comuna Vtadimrescu, Județul Arad


Proiect nr

503 | 2019


Sef proiect


Desenat


am. NAGY-VIZITIU Alexandru


Scara:

1:25000


Data

18.09.2019


Titlu de planu


JUDEȚUL ARAD


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR


Faza:                 8

p.ux i

----------------□

Pla-isa nrj

U.16 |

A3 297tnm x 420mmUJ

DU

O


£ W LU


3. A-NG50&


2. A-NGSO...


3'3- ^->y8j6


NC350...


A-NGSO...


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

TERITORIAL_____________________________________________________________________________


ZONA STUDIATĂ - UAT ARAD

INCINTĂ CENTURĂ EST - UA

I ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agrcol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servei i

2.88

19.26

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

Ape

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0 44

2

Canale ANIF

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29

Zona protecție Centura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

1.94

12

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Bazin de retentie

0.05

0

Drum Nabonal

0.72

127

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0

Drumun de exploatare

1.0

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24

Spațiu verde amenajat

3.63

24

_

TOTAL

14.95

100

14.95


E G E N D Ă


ZONA STUDIATĂ CULOAR CENTURĂ EST


-mt- REȚEA LEAmt+jt


zonă de siguranță cale ferată


■■■ Terenuri proprietate publică de interes național Terenuri proprietate publică de interes local Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice Terenuri ce se intenționează a fi trecute in domeniul public


6. T372-A2816/2/3


'trasat


P'%««astruj


"ere


aprobat piin


DE2815/1 - ExtiryiafS propusă prin PUZ _____ aprobat prin HCL 214/2017


Alexandra L. NAGY-VWnU uhiwd


REGLEMENTARI URBANISTICE


UAT ARAD


tetefixi: 07301013G6

8-mall. raido@biankatudo.ro


BLANK ARHITECTURE srl

dadțin


Nume


comuna DumbravKa. judot Trniș RO2S67363Q J35/12S9/2009


iprowcțuM:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânele. Comuna Vladimiresoj.

Județul Arad


503 | 2019 §


Sef proiect


1:2000


JUDEȚUL ARAD


Prcxectat


Desenat


arh. ABUUL


Data                   Tiflu do planșa

18.09.2019

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR ■ UAT ARAD


Faza:

P.U.Z.

---

Planșa nr.:

U.17.1

----nV WJ— v1 o

’ 2. T366-.

%           I


ZONA STUDIATĂ - UAT ARAD                         INCINTĂ CENTURĂ EST - UA’

r ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PRC

PUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

7.

ha

%

Teren agricol

3295

58.08

23.24

40.97

Teren agrcol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servei

2.88

19.26

Zona servei

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Age___

1.84

3.24

156

2.75

Drum natcnal

0.4

2.68

0 44

2.94

Canale anif

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona proiecte Centura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

1 94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12 68

22.35

Bazin de retentie

-

0.05

0.33

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100

L 1 —o— ZONA STUDIATĂ                                 ---- _ .... .          ______________

CULOAR CENTURĂ EST


Interdicție temporară de construire până la aprobarea de către Consiliul Judeean Arad a coridorului de expropriere pentru cauză de utilitate publică aferent obiectivului de invest. "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funciunea de Centura Est Arad”


Interdicție definitivă de construire


Interdicție temporară de construire

Până lareglementarea condițiilor tehnice (condițiile din avizele de amplasament)

EMENTARI URBANISTICE


ARAD


12 _ Z zonâ de sguranță cale ferată

__-p-p— Traseu TTR (CFR) subteran existent


Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public


BLANK ARHITECTURE srl


Nume

Sef proect

am. NAGY-VIZmu Atexanăn

Proiectat

am. ABULiL Raid.-

VJ '!■ 1

Desenat

arh. ABULIL Ra<&

Data:

18.09.2019


tefofon: 0730101396

c-mail:                    rc

«tr. Mihai Emnescu nr. 79.

comuna Dumtiravlta. fooet Trruș

«025673630 J35/125&2009

Iscata;

k 1:2000


Titlu tzococluhj

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânete. Comuna Vlactmirescu, Judeful Arad


JUDEȚUL ARAD


Titlu de planșa:


PROPRIETATEAASUPRA TERENURILOR - UATARAD


503 | 2019


P.UZ. z

--5


Planșa nru

U.17.2 |

__     _ K(Wî2r


Traseu RCSS&OS (24FO) subteran existent


3

% *

t-   p


2

•r.

p


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%__

ha

%

ha

%

ha

%__

Teren agricol

32.95

58 08

23.24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

-

-

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

*

-

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Ape

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum natcnal

0.4

2.68

0.44

2.94

Canale ANIF

1 92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Centura Est

-

18.21

-

Drum de exploatare

0.74

495

0.53

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

-

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

1268

22.35

Bazin de retentie

0.05

0.33

Drum. National

0.72

127

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

-

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3 63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100


ARAD


ANK ARHITECTURE S RI I ?O25673630 * J35. I2S9 20D9 * Sfr. M. EMINfSCU. M 79 I DUMSRĂV.ȚA - JUD. TIMIȘ


URBANISTICE


E

G

E

N

D


—o— ZONA STUDIATA

X CULOAR CENTURĂ EST -UOIV- REȚEA LEA 110kV


yj] Terenuri proprietate publică de interes național

H Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public


si^id

BLANK ARHITECTURE srl


Nume

Sef proiect

arh. NAGY-VIZITIU Atexand^

Proiectat

arh. ABUtiL Rai*

Desenat

arh. ABUIIL Raid;


letofon: 0730101396 a-mail: raidagbtanksludKi.ro St». Miha Emnoscu nr. 79. comixia Dumbravlta ,<x>ot Ti-niț RO25673630 J35/12W20Q9


1:2000


18.09.2019


T»u croieduM.

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad. Comuna Fântânete. Comuna Vladimirescu.

Județul Arad


Boioflcar.


JUDEȚUL ARAD


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UATARAD


Proiect m.


Faza:


503 | 2019


-------5

U.17.3 g


A3 2&7mTi > 420rrrri


REȚEA 110KV


REȚEA mt+jt


kUR

Alexandru L# NAGY-VlZITli

vhitocî ț


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


ZONA STUDIATĂ - DAT ARAD

INCINTĂ CENTURĂ EST - DAT ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23 24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

-

Zonasennoi

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Ace

1.84

324

1.56

2.75

Drum natonal

0.4

2.68

0.44

2.94

Canale ANIF

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Cenfura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Bazin de retentie

0.05

0.33

D'um National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

__________-

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100


Sc/BLANK ARHIițCTURE sR l I cL.i. R025573630 • 335/ 1259 2009 1 Â SI. M. EMINESCU. Ml 79     !

C DUMSRÂVIȚA-ji©. 'T.' S


URBANISTICE


ARAD


—O— ZONA STUDIATĂ --X— CULOAR CENTURĂ EST -220RV- REȚEA LEA 220kV -nokv- REȚEA LEA 110kV —mt- REȚEA LEA mt+jt


Terenuri proprietate publică de Interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se Intenționează a fi trecute in domeniul public


BLANK ARHITECTURE srl atefier de arhitectura si deslgn


Intofon: 0730101356

e-mail radsOHankstudio.ro str. Mihol Emnescu nr. 79.

oocTwxia Dumbravlta Tini?

RO25673630 335/1259.2009


"t:ij p-jouiirfui.

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânele. Comuna Vladimirescu, Județul Arad


5031


Set proiect


Proiectai


Desenat


Nume

arh. NAGY-VIZITIUAtexan<^


1:2000


JUDEȚUL ARAD


P.U.Z.


„UYâJIWSYSKpj M jaMWJ/IW W00 MVJ BWM as YW1WJ nvs nvioi manooa^u Borno Tas mruaiwavxiww iuvibioos vyiyniaaiaiHiYaMBiMOHd arsa 6Loz i cos mn ini


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UATARAD


U.17.4


A3 297pit, x JWnrr*5!°^00


Ș

5^00 ■)


S2°3oc


PUZ SI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATĂ - UAT ARAD                         INCINTĂ CENTURĂ EST - UA1

r ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

-

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Ape

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum nabcnal

0.4

2.68

0.44

294

Canale ANIF

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Centura Est

18.21

.

Drum de exploatare

0.74

495

053

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Bazin de retenbe

-

-

0.05

0.33

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cate ferata

0.38

2.54

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.85

Spafau verde amenajat

-

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100


s c. BLANK ARHITECWE s ? >

C.U.i. RO25673630 ‘ J35 tzș? 2009 1

SIf. M. EfeHNESCU, Hr 79 J DUMSRĂWȚA - JUD. TIMIȘ


E G E N D Ă


ZONA STUDIATA CULOAR CENTURA EST -22OkV- REȚEA LEA 220kV -UOkv- REȚEA LEAHOkV —rnt- REȚEA LEA mt+jt\         tstefon: 0730101386

] Q       «-mall r»:da@bltir'ks6Alio ro

v       s*. Minai Emmescu nr. 78.

BLANK ARHITECTURE srl       comuna Oumbravita. Județ Tlmij

atelier de arhitectura și destin______RO25673630 J357125af2OO9

___________________Nume .^emnatura Scara:
REȚEA 220kV OPGW


TRASEU RCS RDS (24FO) SUBTERAN existent


IS

I


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

HLANȚ TERITORIAL


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

Zona serviai

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Ape

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0.44

2.94

Canale ANIF

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Centura Est

18.21

Dram do exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

-

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Bazin de retentie

0.05

0.33

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumun de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

-

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100 j

_ _ TRASEU RCS RDS (24FO), SUBTERAN existent


SC. BLANK AR

C.U î RO256736-

Sfr. M. EMir

DUMBRÂVifA


GLEMENTARI URBANISTICE iT ARAD


Alexandru L NAGY-VIZ1T1U arhitect


E G E N D Ă


• ■ ■ ■ LIMITA UAT

—O— ZONA STUDIATĂ

-X- CULOAR CENTURĂ EST

-220W- REȚEA LEA 220kV

> - REȚEA LEA 110kV

—mt— REȚEA LEA mt+jt


■H Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

N\\\\N Terenuri ce se intenționează a fi trecute in domeniul publicBLANK ARHITECTUREsrl

atelier de arhitectura si desian


telefon: 0730101596

e-mail rakJa&blankdtudio.ro sir. M»ia EMnescu nr. 79. comuna Durrbravita. pdel Tirreț RO2567363Q J35.T759'?C09


i {xcâaclUu.

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânele, Comuna Vladimirescu.

Județul Arad


Sef proiect

Proiectat


Desenat1:2000


TfluOc (Xsnsa.PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UATARAD


503 | 2019 Ș •g i

1 !


A3 2ț)1rrrr> x 420rrm


TRASEU RCS RDS (24FO) SUBTERAN existentEXISTENT


24.03


0.71

1.2


%_____

83.79

5.51

1.36

2 49

4.18


PROPUS ha%

16.6


TEREN AFERENT


EXISTENT


ja de Est


0.43

J 34

28.68


1.19

100


57.88

3.84


DIATA

■ ENTURĂ EST


**\NSGAZ


024

0.64

1.03

0.77

10.08


2.23

3 59

3 58


27.06


0.2

_O34

28.68


1.19

100


Teren agnod

Zona servioi________________

Teren neproductiv

Drum județean

Drum comiral

Drum de exdoa’-ara________

Canal colectare ape pluviale

Bazin de retentie____________

Ape

Râul Mureș_______________

P-sta cidism________________

Zona siguranța, spațiu verde

Spațiu verde amenajat

TOTAL


TRASEU RCS RDS (24FO). SUBTERAN existent


0 48

0.15


%

79.14

5.13

1.6

4.71


PROPUS ha


29.73


0 ■?


0.32


3.42


9.35


100


0.06

0.25


0.51

3,32

9.35


824

0.64

2.67

2.89

5.45

35.51

13.58

100


s.c. BLANK ARHlT^eT g C.U.Î. RO2S673jjgJT<J3.:, 12 • ; 2CJ -

L Stf                        /.

E 0P«Îsravi7a-jc:. /


REGLEMENTARI URBANISTICE

UÂT FANTANELE


■ Terenuri proprietate publică de interes județean

S Terenuri proprietate publicâ de interes local

Terenuri proprietate privată de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice II///III Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public


f .         j             A _        WWW. t> lan* st ud

sMîo

BLANK ARHITECTURE srl

jatalieL-da. "           ' ‘ ‘


Set proiect

roiectat

Nume

^rr>uturn

arh. NAGY-VtZJTIU Alexahda

arh. ABULIL Rax£


87. v»hai Eminescu nr. 79. comuna Dumbravita. județ Ti-mș ---------,j^&,12SS»20O9


1:2000


Desenat


Data

18.09.2019


TIBu proiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Muniopiul Arad. Comuna Fântânei®. Comuna Vladimirescu.

Judelui Arad


JUDEȚUL ARAD


Titlu de planșa

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT FÎNTÂNELE ---------Al


503 | 2019


P.UZ.


Pijnsa nr_:

U.18.1 n-TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agncol

24.03

83.79

16.6

57.88

Teren agricol

7.4

79.14

Zona servicii

1.58

5.51

1.1

384

Zona servicii

0.48

5.13

Teren neproductiv

0.39

1.36

0.24

0.84

Teren neproductiv

0.15

1.6

li

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Drum comunal

Canale ANIF

0.77

268

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1 28

Zona protecție Centura Est

10.08

Canal colectare ape pluviale

0 77

8.24

Cai de comunicație

Bazin de retenve

0.06

0.64

Certjra de Est

-

7.76

27.06

Ace

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumuri Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Râul Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Drumun de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista cidism

0.51

5.45

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranța, spațiu verde

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100


BIĂNÎC ĂRHffEcîUifE G E N O ÂBLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura ș| deatan46/7


30. A46/6


MK30A-


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

24.03

83.79

16.6

57.88

Teren agricol

7.4

79.14

-

-

Zona servioi

1.58

5.51

1.1

3.84

Zona scrvici

0.48

5.13

-

-

Teren neproducliv

0.39

1.36

0.24

0.84

Teren neproductiv

0.15

1.6

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Drum comunal

-

-

Canale ANIF

0.77

2.68

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Zona protecție Centura Est

-

10.08

Canal colectare ape pluviale

-

-

0.77

8.24

Cat de comunicație

Bazm de retentie

-

0.06

0.64

Centura de Est

7.76

27.06

Ape

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumuri Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Râul Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Drumun de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista adism

-

-

0.51

5.45

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

-

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100

—o— ZONA STUOIATĂ

X CULOAR CENTURA EST -«o*- REȚEA LEA400kVconductă de naturale(în


TGH-


-k • - REȚEA LEAHOkV


-TGK- REȚEA TRANSGAZ


REGLEMENTARI URBANISTICE UAT FANTÂNELE


IHHI Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice I////Al Terenuri ce se Intenționează a fi trecute In domeniul public


BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura $i design


Desenat'rauprataduM:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânei©. Comuna Vladimirescu, Judelui Arad


JUDEȚUL ARAD


503 | 2019 |

' i i i


P.UZ.


Planșa nr.-

U.18.3
REȚEA mt+jt KM 5+850


..A


ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE"*


conductă de transport gaze naturale(în execuție-BRUA)

PUIZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATĂ - UAT FÂNTÂNELE                    INCINTĂ CENTURĂ EST - UA

TFÂNTÂNELE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agncol

24.03

83.79

16.6

57.88

Teren agncol

7.4

79.14

Zona servrci'

1.58

5.51

1.1

3.84

Zona servcii

0.48

5.13

Teren neproductiv

0.39

1.36

024

0 84

Teren neproductiv

0.15

1.6

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Drum comună

Canale ANIF

0.77

2.68

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Zona protecte Centura Est

10.08

Canal colectare ape pluviale

0 77

8 24

Ca de comunicație

Bazin de retenue

006

0.64

Certura de Est

-

7.76

27.06

țp*

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumul Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Râul Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Drumuri de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista ciclism

0.51

5.45

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranță, spațiu verde

3.32

35.51

Spațiu verde amenaat

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100

L E G E N D Ă

• LIMITA UAT                                    îmi Terenuri proprietate publică de interes național

—X— CULOAR CENTURA EST                     1—1 TerenUn 'Jr°','le,a,e pub"cS de lnteres loc3'

-ffla». REȚEA LEA 400kV                                     Terenuri proprietate privată de Interes local

-liOkvu REȚEA LEA 110kV                                         Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

-TGM- REȚEA TRANSGAZ                                /11Terenuri ce se Intenționează a fi trecute In domeniul public

Set proiect

Proiectat

Desenat

BLANK ARHITECTURE srl •-.V !’<.■: de uniiectum al deăign


REGLEMENTARI URBANISTICE


FANTANELE
telefon 0730101396

e-rn»! rsdoQiblarA3tudio.ro str. Mlhai Eminescu nr. 79. contura Dumbrăvi», județ Tlrniș RO25673630 J3S/125&-2009


arh. NA.GY-


arh. ABULIL Raidz1:2000


Titlu poecluiul:

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânele. Comuna Vladimlrescu.

Judelui Arad


Proiect nc


JUDEȚUL ARAD


Titlu de planșa PROPRIETATEAASUPRA TERENURILOR - UAT

FlNTĂNELE


PiBnSa nt_:


:VUALA A SOCIETĂȚII BLANK AF^ITECTURE SRLoKlC?^TEW!3n>^'CU7WI08AREATNSCRI$A§6C®TATir


503 | 2019


■8


U.18.4 g

__kW-


:se POATE fME’OOAR cu APMlWtEAIH SCNSASOCIETATII.


"^conductă de transport gaze naturaletîn execuție-BRUA)


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

TERITORIAL                                                          ~


ZONA STUDIATĂ - UAT VLADIMIRESCU

INCINTĂ CENTURĂ EST - UAI

VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agncol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agncol

21.48

90.21

Curți Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Curți construcții

0.01

0.04

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7,

2.94

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum național

0.58

2.4

0.78

3.3

Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecție Centura Est

22.12

.

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de comunicație

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9.99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

0.16

0.67

Drumun Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ace

0.09

0.4

0.04

0.17

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista ciclism

1.54

6.47

Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

4.50

18.88

Spațiu verde amenajat

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100

L E G E N D Ă

a s a           iată                               HBHB Terenuri proprietate publică de interes național

CULOAR CENTURA EST                               Terenuri proprietate publică de interes local

-iocfc'A REȚEA LEA 400kV                                         Terenuri proprietate privată de interes local

-TGN- REȚEA TRANSGAZ                                    Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

III 11111 Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

Proiectai

Desenat


s-c BLANK ARHirECT:jREȚ771

Su<TOS8A73o30.J35 i;.9.^

' M. EM1NESCU. Nr 7?      |

MMĂVIJA -JU&,.țiM|S
SLANK ARHITECTURE srl ..atelier de arhitectura și de»onPROPRIETATEAASUPRA TERENURILOR -UAT ________ VLADIMIRESCU


*

i

i

I


U.19.1 g -îr9?-A393/i7


REȚEA mt+jt KM 74050


3.6.


52 2801


TRASEU ORANGE ROMANIA (24FO) SUBTERAN


conductă de transport gaze naturalefîn execuție-BRUA)


file. BLANK ARHITECTURE s R;

522700  |     ----- -,   ,n. ik tȘ^^na-inA


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

IILANȚ TERITORIAL____________________________________________________________________________


ZONA STUDIATA - UAT VLADIMIRESCU

INCINTĂ CENTURĂ EST - UAT

'VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agnccl

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agricol

21.48

90.21

.

Curti Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Curti construcții

0.01

004

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7

2.94

-

-

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum naticnal

0.58

2.4

0.78

3.3

Canale ANIF

-

2.39

3.97

Drum judstea-1

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecte Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de comunicate

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

-

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9.99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

-

0.16

0.67

Drumuri Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ape

0.09

0.4

0.04

0.17

Dnm comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista ciclism

-

1.54

6.47

Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

4.50

18.88

Spațiu verde amenajat

-

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100

REGLEMENTARI URBANISTICE


VLADIMIRESCU


:î. RO25673630 * J3£ Str. M. EMINESCU. ?? DUMBRÂVlfA-JUD. T'-.ViS


SURNORD


E G E N D Ă


—O— ZONA STUDIATĂ

—X- CULOAR CENTURĂ EST

-1 REȚEA LEA TlOkV


-tgn- REȚEA TRANSGAZ

TRASEU ORANGE ROMANIA (24FO), SUBTERAN


Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se intenționează a fi trecute in domeniul publicBLANK ARHITECTURE srl


Nups

x /Semnăturii

Sef proiect

arh. NAGY-VIZmUAJoxandw

Proiectat

am A8ULIL Rada

£.\ (

Desenat

arti. A8ULIL Ra>da

□sta

18.09.2019


tetetoo 0733101396

8-mall raiis@Honk-iti.do ro str. Mlhal Emnescu nr. 79. comuna Dumbrovrta. /jdel Trniț RO25673630 J35/1Z59EZ009


1:2000


1 t-soclului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA OE CENTURA EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânete. Comuna Vladimirescu.

Judelui Arad


Proiect nr.


Bonn'iaa.-


JUDEȚUL ARAD


503 | 2019 a

I


P.U.Z.


Titlu de pl» >s3

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT

VLADIMIRESCU


Planșa nr.               £

U.19.2 g


A3 2D7mn x AZlrrvn


T98-A407PUZ SI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ

/

A / T98-A40%^~O--^^

/ £       REȚELE TRANSGAZ

3 CONDUCTE

" /          KM 8+15®

!                        i1

• 3    1 222100           "X

| ~ le

/yâ

BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATA- UAT VLAD

TEREN AFERENT

IMIRESCU

EXISTENT

PROPUS

MONTA CENTURA EST - UA1

TEREN AFERENT

VLADIMIRESCU

EXISTENT

’RC

)PUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agncol

21.48

90.21

Curti Construcbi

0.38

0.63

0.37

0.61

Curb construcții

0.01

0.04

-

5a^00>4                    522600

/A

Teren neproductiv

Ape _

3.15

0.45

5.23

0.75

2.25

0.37

3.74

0.61

Teren neproductiv

Drum național

0.7

0.58

2.94

2.4

0.78

3.3

/ 52

-4

Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26 46

Zona protecție Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

sc BLANK A

C.u.i. RO25672

Sfr. M. fM dumbsav

?HIT «30* Î'.ESC TA -.

Cai de corrcimcatie

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9 99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retenbe

-

0.16

0.67

Drumuri Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ape

0.09

0.4

0.04

0.17

---—

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista ciclism

-

1.54

6.47

Dtumun de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

REGLEMENTARI URBANISTICE    

i"iir

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

4.50

AT VLADIMIRESCU

Spabu verde amenajat

4.4

18.48

U

TOTAL

23.81

100

23.81

100

L

f .        f             Ț -       www.blankstutJio.ro

, / _ . L                          lafofon: 0730101396

tiu proincȘulu: MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU

7


L E G E N D Ă


—O— ZONA STUDIATA

X CULOAR CENTURĂ EST

— H - REȚEA LEA jt 0,4kV -TGM- REȚEA TRANSGAZ


■■■ Terenuri proprietate publică de interes județean

Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice fSSSS Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public


UAT VLADIMIRESCU

BLANKA atelier de

vk sMîb

RHITECTURE srl mnecUirg și design__

**w. blankstudio.ro telefon: 0730101396 n-cnail raxfo@btank5Udi3.ro str. Mlhal Etrrnescu nr. 79. comuna Dumbravta. județ Trniț x RO25673630 J35/125W2009

Ttfcj proincțulu:

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCPUNEA DE CENTURĂ EST ARAD Municipiul Arad, Comuna Fântânele. Comuna Vladimirescu.

Județul Arad

Proiect ni:

503|2019

Nume

( .ȘernnaOira

Scara

JUDEȚUL ARAD

Faza:

Sef proiect

Bfh. NAGY-VlZITIUAtexa^

1:2000

P.UX

Pro»ctal

arh. ABULIL Rakfe

-A

Data

Titlu de planșa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - UAT

VLADIMIRESCU

Planșa nr.-

Desenat

arh. A£UUL Raft

io.u9.2019

U.19.352260C


597

596


52


I!

5


sc BLANK ARHITEffTUIÎE s.s il


ZONA STUDIATĂ - UAT VLADIMIRESCU

INCINTĂ CENTURĂ EST - UAT VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agricol

21.48

90.21

Curți Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Curți construcții

0.01

0.04

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7

2.94

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum național

0.58

2.4

0.78

3.3

Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecte Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de comunicație

| Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9.99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

0.16

0.67

Drumuri Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ape

0.09

0.4

0.04

0.17

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista aclism

1.54

6.47

Drumun de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.971

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

4.50

18.88

Spațiu verde amenajat

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100SÎL M

DUM&*


NORD


E G E N DiimwiviH vi waai^i'-----

Nutna

j&emt'olura

Sef proiect

am. NAGY-Vtzmu ASexâțUlru

Proiectat

am. A8ULIL Radă

Desenai

arh. A8ULIL Rada

Data

18.09.2019


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR -UAT

VLADIMIRESCU


U.19.4 WBILANȚ TERITORIAL                                                                     ...

ZONA STUDIATĂ - UAT VLADIMIRESCU

NCINTĂ CENTURA EST - UAT VLADIMIRESCU

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agricol

21 48

90.21

Curti Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Curti construcții

0.01

0.04

-

-

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7

2.94

-

-

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum naîional

0.58

____2.4

0.78

3.3

Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecție Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de comunicație

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

-

-

2.38

9.99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

-

0.16

0.67

Drumuri Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ape

0.09

0.4

0.04

0.17

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista ciclism

1.54

6.47

Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cate ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

4.50

18.83

Spațiu verde amenajat

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100Nume

/Semnătură

Sef proiect

am. NAGY-VIZ1TIU AlexdMn

7 l

Proiectat

arh. ABULIL Raitfe

Desenat

arh. ABUUL Rakfa


HR MUREȘ


DE14


HCN 23 HR 39


DE Com. Fantapele


DE47


DE2841-NC340


DE2781/1


HS 2786

DEMUN. Al


DJ 682


DΧSM3


DE1256/49

DE2701 .


DE2693/2/24


CN 2702/1 ^A)E2703


INTERSECȚIE GIRATORIE PROIECTATĂ CU DN7


U 709G


CN 394

DE395


DE T98


DE397AW

DE399 ?


DE477/3


DE472


CN 463.


REȚEA mt+jt KM 7+050


REȚEA 0,4kV KM 8+150


DC 68


REȚEA mt+jt KM 10+950 l


REȚEA mt+jt

KM 9+500


HCN 2819

REȚEA mt+jt KM0+350


CN27I


REȚEA 110KV

KM 2+100

REȚEA mt+jt

KM 2+575

REȚEA 11 OkV KM 3+100


' REȚEA mt+jt KM 5+850

DE2/1/2/22


/ REȚEA 400kV

/ KM 5+250

REȚEA mt+jt KM4+800;


JJEȚEA 110kV KM 4+050


k iREȚEA mt+jt

' KM 3+750

REȚEA mt+jt

KM 3+575

REȚEA 220kV OPGW

KM 3+150


U.A.T FANTÂNELE


.EGENDA


DJ6821


CENTRA EST^RAD •QJ709G - PROPUNERE


ITANELI


BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATĂ

TEREN AFERENT


HMU

EXISTENT


■iu

PROPUS


INCINTĂ CENTURĂ EST


TEREN AFERENT


EXISTENT


PROPUS


LIMITA UAT

ZONA STUDIATĂ        /i

CULOAR CENTURĂ EST

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

REȚEA ENERGIE ELECTRICA


MHkMHM

UUIZtBRÂVÎTA > JUG. 1    ----

r~~—n BAZIN RETENȚIE •EHt Autostrada A1

Centura Est


PUZ-uri ai


Teren agricol________________

Curii Construcții/ Zona servacii


Teren neproductiv_______________________

Ape___________________________

_______________________ Râul Mureș


Canale ANIF


111.35


76.48


72.77


Cu 13 OS


3.9       2.68


3     206


1.2       0.82


16 4


2.8 '

2.57


11.26


Teren agncol

Curți construcții/ Zona servicii


37.92


78.82


3.37       7,00


UAT ARAD | UAT FANTANELE ] UAT VLADIMIRESCU

■  Ă----------I-------------------KA lAlirHtR'gR I . -i -- ' '


Cai deronțyniabe


Centura de Est


Drum National


Drutruri Județene


Drum comunal


_________________Drumun de exploatare

TOTAL_______________________


1.31

0. §9

0.23

_____3

145.59


1.35

JW


0 16

2.06

100


Zona protecție Centura Est


1.97


Teren neproductiv

Calc ferata


1.03       0.71 Drum național


5.08      3.49 Drum județean


Drum comunal


37.15     25.51 Drum de exploatare________

1.38       0.95 Canal colectare ape pluviale


0.37       0.25 Bazin de retentie


0.17      0.12 Ape


5.81__4 Râul Mureș


145.59 100 Pista oo'ism


50.41


Zona siguranța, spațiu verde Spațiu verde amenajat TOTAL


0.94        1.95


0.61        1.27


0.98 2.0


0.71        1.48


0.21        0.44


1.25       2.60


0.93 2


0.44        0.91


0.75        1.56


48.11        100


0.06

0.23

1.22

13.53

0.17

3.97

5.09


0.12

0.48

2.54

28.12

0 35

8.24

10 58


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


0.27

0.42

0.27

2.05

11.54


48.11


23 98


‘SXTĂGUĂncrSTTE-Tmisoa-a str. C.L Nocdco. nfi CUI. 29735175: ORC J35Z34V2012 TotFax 02562HS2W _______________________E-mal equafilnmCtgmaAoom PETRYKA Enginooring SRL-D ncrnvi/ a       Ttm+ 307375 ’ Sâna^rel.

PETRYKA      str.TlneretdUnr.149,

tel. 0340745373898 oSwtgipc-iryka ro. www.petryka.ro. ORC J3$/1976i2016, CUI Ro


^qi’afils


Tufut proiecSuli»:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD


503 | 2019


telefon. 0730101396, e-flWil; mda@btorOstudb.ro str. Mihai Emincscu nr. 79, comuna Oumbravtta. Județ Timiț R025673630 J 35/1259.2009


Amplasament

Municipiul Arad. Comuna Fântânele.

Comuna Vladimlrescu. Județul Arad


Sef proiect


1:25000


JUDEȚUL ARAD


P.UZ. 2


Proiectat rețele apa și canalizare Ing. FILIPOVICi Alexandri dr ing. PETRICA Floflr ing. JARCĂU Mato


Proiectai rețele electrice


Proiectat rețele gaz


Oala:

18.09.2019


Titlu do planșa:

REGLEMENTĂRI ■ ECHIPARE

EDILITARĂUAT

TEREN AFERENT

EXIS

rENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXIS

TENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

288

19.26

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

_

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0.44

2.94

Canale ANIF

-

192

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Centura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicate

Canal colectare ape pluviale

1.94

12.98

Certura de Est

1.96

3.45

12 68

22.35

Bazin de reteme

0.05

0.33

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100

L E G E N D Â

—O— ZONA STUDIATĂ                          — .       ..           _ ,   , . , _         ReteS 8D8

..     .. « n      .«x ro-r                     Rețea canalizare menajera dezafectata             ■ apa

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE ~ ‘‘ Re'ea canalizare pluvială                      Re6a apă dezafectata

—. poSeț COLECTARE                       Rețea canalizare pluvială dezafectată           Rețea canalizare menajera

— — — REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ      -----Traseu subteran se desființează               Rețea LEA dezafectată

—n-t— REȚEA LEA mt+jt                             Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu inaltime

- — - TRASEU TELEKOM ROMANIA SUBTERAN            variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W)

" —PUZ-Ufi aprobate__înălțimea maximă a drumului, inclusiv stâlpii de iluminat este 10m.

lotofeo: 0730101396, e-nuai rakfa<5>HBnkstu*o.ro »tr. MhW Emnescj nr. 79. comuna Dumbravta. Tmiț RO25673630 J35/1 2597009


S.C. AQUÂF1LS s.r.l.


jPASAJ CF 218 ARAD-TIMIȘOARA

DDHicrTAT


!iMx^25rn


< ubteran


»tent


Cabluri


lune nouă(J2)

1 ■ ■ &


0KZ8W-MWlapj


IHZpr


o-t I I

> II- ,

! r

• i •

RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESțE MUREȘ

ifckANT TERITORIAL________

^Na STUDIATĂ-UAT ARAD


^EN AFERENT


agrscol neproductiv servicii


wifjn


Him

PROPUS


------------£B°Py§----(TEREN AFERENT ha_______

32.95

0.36

17,1

1.84


______________Canale ANIF

ic Centura Est


-^ecomumcabe


Centura de Est

_______Dam National

Drumuri da exploatare


INCINTĂ CENTURĂ EST - UAT ARAD


EXISTENT


PROPUS


%_____

58.08 0.63

30.14

3.24


ha_____

23.24

C 38

14.93


1.92

18.21


%_____

40,97

0.67

26.32

2.75

3.38


0.72


56.73


3.45

1.27

3.17

100


12.68

0.6

1.42

56.73


22,35

1.06

2.5

100


—O- ZONA STUDIATĂ

X CULOAR CENTURĂ EST

« - CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

— — — REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ

Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu inaltime x variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W) 3»» Înălțimea mailmă a drumului, indushr stâlp* de Iluminai este iOm.


Teren agricol__

Zona servicii__

Teren neproductiv__

Drum național__

Drum județean__

Drum de exploatare                   __

Canal colectare ape pluviale__

Bazin de retontie__

Ape__

Cale ferata__

Zona siguranța, spațiu verde__

Spațiu verde amenajat__

TOTAL    .._Z2ZZZ_ZZZZLZ

»— PUZ-uri aprobate

Traseu TTR (CFR) subteran existent

- - Traseu subteran se desființează


9.04

2.88 r M


%____

60.47

19.26

________0.6

2.68


0.06


2.94


0.15

Q ,’4


£06


3 =3


3.55


EȘUAT ARAD


jPETRTK*,


——

' iLANÎA.ȚHlÎECT®

ULRO25«73o30-J35/l2''l

SIL M. tLIIME^cu, Nr 7?

DUMSRĂVȚA JUD. timiș


ECHIPARE EDILITARĂ


0 52

0.38

J-.L2


3 48

2.54

502


0.05

0-13


0.33

0 67


3.72

3.63

14.95


24.88

24.28

100


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


sii^îo- &q.


---------ECrMKOFiaTXL

Timișoara str. C.l. Nocuke. nrS l’ofîlo C.U.I. 29735175; ORC l 3TIIS        J35/34K2012

Te»Fax 0256288264

___E-mall. aquarihtm^gn-aiLcom

PETRYKA Englneerlng SRL-D

OC-TOKZLZA Jud. Timiș. 307375 - Sânandtel, r t I K I h A str. Tineretului rr. 149. tel. 0040745373898 offlce@9etiyfca.ro. wwav.ooțryke.ro,

ORC J35/1976/2016. CUI Ro


Titlul oroiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD


Amplssamcnt

Municipiul Arad. Comuna Fântânele.

Comuna Vladimirescu, Județul Arad


503 | 2019


■=


telefon 0730101396, o-mad ralda®blankstudio ro tir. Mhai Eminescu nr. 79. comuna Dumbravita, jude! Trmț RO25673630 J35/1259-2009

Nume

ț '           Semnătură

Set proiect

arh. NAGY-VIZnTU Alexandru

Proiectat

arh. ABULII Raida

Proiectat rețele apa și canalizați

ing. RUPOVICI AJexandn

Proiectat rețele electrice

dr. ing. PETRICÂFIonr

Oaia: 18.09.2019

Scara:

1:2000


JUDEȚUL ARAD


P.UZ.


Titlu de etanșa

REGLEMENTĂRI • ECHIPARE EDILITARĂ-UAT ARAD


U.13.2 £ £


Â3 297mm x 420mmZONA STUDIATA - UAT ARAD

INCINTA CENTURA EST - UA

ARAD

TEREN AFERENT

EXIS

FENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PRC

)PUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agncol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Apo

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0 44

2.94 •

Canale ANIF

Zona proiecție Centura Est

L

18.21

Drum județean

Drum de exploatare

0 15 0.74

4.95

4.45

0.53

29.77 i

3.55

Ca> de comuntcabe

Canal colecta-e ape pluviale

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22.35

Bazin de retentie

0.05

0.33

Dam National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

254

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

2488

Spabu verde amenajat

-

3.63

24.28 j

TOTAL___

14.95

100

14.95

100

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design

— ZONA STUDIATA


STTĂQOĂFTETSJrU-

Tlmsoara str. CI. NocUce, rr.6 iqrafils CUJM^KM20RC^

—                 TokFax 0256288294


CULOAR CENTURA EST

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

PODEȚ

REȚEA energie electrica

Traseu TTR (CFR) subteran existent


— — — PUZ-uri aprobate

«■€•«> Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu înălțime

X variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 153W)

(E,<s înălțimea maximă a drumului, inclusiv stâlpii de iluminat este 10m.

—•—— Traseu subteran se desființează


tetefon; 0730101396. e-rttol raida@slankstudto.ro

r. Mhai Emtooscu nr. 79. con-ura Oumbtavta. iudei Tins RO25673C30 J35Z1259/2009


PETRYKA Enginearlng SRL-0 DCTDV1Z A '***’     307375 - Sânandrel,

J C. I K Y r\ A         str. Tnero!uh;i rr. 149.

W. 0040745373898 offlce@potryka.ro. w*M».petrykaro.

ORC 335/197672016, CUI Ro


TrtJU yoectUu.

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD


Munldpiul Arad. Comuna Fântânelo. Comuna Vlad-mirescu. Județul Arad


503 | 2019 | !


Nume

Somnia

Sef proiect

arh. NAGY.VIZmu Alexandru

Proiectat

arh. ABULII. Raida

sXWxVi

Proiectat rețete apa și canalizare

■nfl. FILIPOVKH Alexandri

Proiectat rețete electrice

dr. mg. PFTRiCÂ Ftonr

—sfeîJSa-—

Data 18.09.2019


1:2000


JUDEȚUL ARAD


P.U.Z.


Titlu de ptaisa:

REGLEMENTARI - ECHIPARE

_____ EDILITARĂ - UATARAO


U.13.3 y

________tREȚEA 110KV

KM 2*100


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agncol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

Zona servicii

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

AgȘ___________________________

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0.44

2.94

Canale ANIF

-

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

445

29.77

t

Zona protecție Centura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicate

Canal colesare ape pluvtale

1 94

12.98

l

Certura de Est

1.96

3.45

1268

22.35

Bazin de retenne

0.05

0.33

Drum National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exptoatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cale ferata

0.38

2.54

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

3.63

24.28

——----

TOTAL___

14.95

100

14.95

100

—O— ZONA STUDIATĂ

—CULOAR CENTURĂ EST

—— CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

I------1 BAZIN RETENȚIE

“ PODEȚ


telefon 073010139». «-mai- rai3aeMartu5udto.ro

r. MIM Emnescu nr. 79. comuna Durriiravtta /udat Time RO25673630 J3S/12S9.Î009

Nume

SenjoMure

Sef proiect

arh. NAGY-Vizmu AfexarxJn

Proiectat

arh. ABULII Rata

Proiectat rețele apa $1 canalizart

ing. FILIPOVICI Alexandri

Kyy

Proiectat rețele electrice

dr. ing. PETRICA Ftorir


i

U.13.4 Ă

_____EUAT ARAD

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

32.95

58.08

23.24

40.97

Teren agricol

9.04

60.47

Teren neproductiv

0.36

0.63

0.38

0.67

Zona servicii

2.88

19.26

Zona servei

17.1

30.14

14.93

26.32

Teren neproductiv

0.09

0.6

0.06

0.4

Age___________________________

1.84

3.24

1.56

2.75

Drum național

0.4

2.68

0.44

2 94

Canale ANIF

-

1.92

3.38

Drum județean

0.15

1

4.45

29.77

Zona protecție Centura Est

18.21

Drum de exploatare

0.74

4.95

0.53

3.55

Cai de comunicație

Canal colectare ape pluviale

1.94

12.98

Centura de Est

1.96

3.45

12.68

22 35

Bazin de retente

0.05

0.33

Dom National

0.72

1.27

0.6

1.06

Ape___

0.52

3.48

0.13

0.87

Drumuri de exploatare

1.8

3.17

1.42

2.5

Cate ferata

0.38

254

TOTAL

56.73

100

56.73

100

Zona siguranța, spațiu verde

0.75

5.02

3.72

24.88

Spațiu verde amenajat

.

3.63

24.28

TOTAL

14.95

100

14.95

100

ZONA STUDIATĂ CULOAR CENTURA EST


Nume

II!    Semnați.»

Sef proiect

arh. NAGY-VIZITIU Alexandru

Proiectat

arh. ABULIL Raida

Proiectat rețele apa ți canalizare

ing. nUPOVICI Alexandru

Proiectat rețele electrice

dr. ing. PETRICÂ Flori'

18.09.2019


THT tdTAM SAU ^MÎIAiA §E P6ATL tACL bUAU CU AJWfiAflEA IN;Num-

j 1 Somnatgra

Sef proiect

arh. NAGY-VIZHTU Afexarvjru

Proiectat

arh. ABULIL Rada

Proiectat re|clo apa și canalizare

<ng. F1LIPOVICI Alexandri

Proiectat rețele electrice

dr. ng PETRICA Florr

<-U7^a-

18.09.2019BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATĂ - UAT FÂNT

ANELE                    INCINTA CENTURA EST - UA

r FANTANELE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

[%____

Teren agricol

24.03

83.79

16.6

57.88

Teren agncol

7.4

79.14

-

Zona serv.ai

1.58

5.51

1.1

3.84

Zona servicii

0.48

5.13

-

Teren neproductiv

0 39

1.36

0.24

0.84

Teren neproductiv

0.15

1.6

Ape____

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Drum comunal

-

ti

Canale ANIF

0.77

2.68

Dtum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Zona protecție Centura Est

-

10.08

Canal coectare ape pluviale

0.77

S 24

Cai de comunicație

Bazin de retentie

-

-

0.06

0.64

Centura de Est

7.76

27.06

Ape

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumuri Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Râul Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Drumuri de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista oclsm

0.51

545

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

-

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100

■ ■ • o LIMITA UAT

—O— ZONA STUDIATA


- X- - CULOAR CENTURA EST —CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

I......~| BAZIN RETENȚIE

 • — — — REȚEA ENERGIE ELECTRICA

 • — — — PUZ-uri aprobate

—-—- Traseu subteran se desființează


telefon. 0730101396, e-mail radmgbbnlcLtudo.ro str. Mihal Emincscu nr. 79. comuna Dumbravlta. județ Tlmț

Ntrno

fl     Somn^b^a

Set proiect

arh. NAGY-VIZITIU Alexandri.

k

Proiectat

arh. ABULIL Raida

Proiectat rețele apa și canalizare

«g. FI Li POV ICI Alexandri

~ />

Proiectat rețele electrice

dr. Ing. PETRICA Ftorir

Proiectat rețele gaz

ing. JARCAU


REȚEA mt+jt


%> X


INTERSECȚIE PROIECTATĂ CU DE47


l',oP'xkVl0Y595RO gțscOYSSTRO


LES 20kV proiectat canal 2A


PUZȘI RLU

MLANȚ TERITORIAL


LES 20kV proiectat cablu AI3x185mmp (DC4365RO) canal 23 (2xtub 0160 ♦ bejpri)


REȚEA 400kV

KM 5+250


ARp<10Q


St. existent .se demonic


RA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


ZONASTUDIATĂ-UAT FÂNT

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

INCINTĂ CENTURĂ EST « UA

TEREN AFERENT

rFÂNTÂI

EXIS

FENT

PRC

iim

PUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

24.03

8379

16.6

57.88

Teren agncol

7.4

79.14

Zona servicii

1.58

5.51

1.1

3.84

Zona servics

0.48

5.13

..

Teren neproductiv

0.39

1.36

0.24

C84

Teren neproductiv

0.15

1.6

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4.18

1.03

3.59

Drum comunal

-

Canale ANIF

0.77

2.68

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Zona proiecte Centura Est Cai de comunicație

-

10.08

-

Canal colectare ape pluviale

Bazin de retentie

-

-

0.77

0.06

8 24

0 64

Centura de Est

7.76

27.06

Ape

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumun Județene

0 43

1.5

0.2

0.7

Raui Mureș

0.44

4.71

0.27

2.89

Drumun de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista ctclism

-

0.51

5.45

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranța, spațiu verde

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

-

-

1.27

13.58

TOTAL____

9.35

100

9.35

1D0|

-*•   REȚEA LEA 400kV

- - REȚEA LEA mt+jt

—o— ZONA STUDIATĂ

 • - X- CULOAR CENTURĂ EST

 • — — - REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

T-----1 BAZIN RETENȚIE

“ PODEȚ


REGLEMENTARI URBAN JAT FANTANELE


Rețea LEA dezafectată


Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu inaltime X variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W) lnăl|imea matimâ a drumului, inclusiv stâlpe de iluminat este Wm.


■YaNK ARHITECTURE s» i

, l i k'C*25673630 * J35 1259/2009 Sil M. EMINEOCU Nr. 79 j DU'/,3RĂVIȚA - J'JD. TIMIȘ


CE - ECHIPARE EDILITARĂ


ii’afils


BLANK ARHITECTURE srl        _____

atelier de arhitectura si design


tctofcn: 0730101396. e-mail: radaQbte.’ikătutSo.io

str. Envnescu nr. 79. comuna Du-nbravrtj, judol limb RO25673630 435/1259/2009


“SZTĂQOĂFICTWr-Timișoara str. CI Neculca. nt.6 C.U.I. 2973517$: ORC .735/341/2012 TaVFax. 0256286294 E-mri aquaHalmfoynrixom


TiflU proiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD


PETRYKA Engineerlng SRl-D nrTnvL/A Axl. TMș. 307375 - S4r»ndrol, rt I KYKA sfr. >«naratuluinr. 149,

- -                           tel. 0040745373898

office@petryka.ro, wew.pctryka_ro.

ORC 435/1978’2016, CU! Ro


ArnpUsarrent:

Municipiul Arad. Comuna Fântânele.

Comuna Vtadimirescu. Judelui Arad


503 | 2019


Nume

(/i       SernruM&’a

Sef proiect

arh. NAGY-V12IT1U Alexandri

Proiectat

arh. ABULIL Ra«=

Proiectat rețele apa și canalizau

ing. FILIPOVJCI Alexandri

Proiectat rețele electrice

dr. mg. PETRICA Ftohr

OSU.

18.09.2019

Scara 1:2000


JUDEȚUL ARAD


Trtkj de planșa:

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT FÎNTĂNELE


P.U.Z.


.A'®125


LEA400I.V_ proiectată


29.2. TT-AWS


30.2. T7-A46/7


SETEA 40Ș

;m’5+?80


SisP2 fr-tlCJ'12-


■A1W36


St. proiectat


IS4O


-NC»4


■A18P7


•A18I26


fcîâiw.


is/»


.«8/33


!SBS7»WDY595R< Dese DY557RO RpS4Q


•M8P4


T6-M8'36


REȚEA mt+jt KM 5+850


LES 20kV proiectat canal 2A


j^TA-Na04--/


/ /

_________e __* /

PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PES


LES 20kV proiectat

cablu AI3x185mmp (DC4385RO)

canal 2B

(2xtub 0160 + beton)conductă de transport gaze naturale(în execuție-BRUA)


ANK ARHITECTURE si-■

L i FO25673630 ’ J35-1259/20(W Str M. EMJNESCU Nr. 79 DLMBRÂVIȚA • JUD. TIMIȘ


5

TGN-£


__________________________Râul Mureș

_________________________Canale ANIF

Zona protecție Centura Est______________

Cai de comunicație


1.2       4,18


0.24

0 i.->.

1.03


zn


TOTAL


______Centura de Est

Drumuri Județene Drumun ae exploatare


0.43 1.5


0.34        1.19


28.68 100


10 08


0.2

0.34

28.68


3.59

2.68


Drum comunal___________

Drum de exploatare________

Canal colectare ape pluviale


Bazin de retentie


0.7

1.19

100


Raui Mureș_______________

Pista cidism________________

Zona siguranța, spațiu verde Spațiu verde amenajat

TOTAL


—O— ZONA STUDIATA

 • - X CULOAR CENTURA EST

 • — — — REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ          ->»* REȚEA LEA 400kV

Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu înălțime

X variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W) înălțimea maximă a drumului, inclusiv stâlpii de Huminal este 10m.


G/2


0.12


1.28

&24


0.32


4,71


•J 25

0.27

0.51

3.32


9.35


100


0.64

2.67

2.89

5.45

35.51

13.58

100


—■ CANAL COLECTARE APE PLUVIALE   -4«*»• REȚEA LEA 110kV

—mt— REȚEA LEA mt+jt -TGN- REȚEA TRANSGAZ

Rețea LEA dezafectată


REGLEMENTARI URBANISTICE - ECHIPARE UAT FANTANELE


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


lotefcn: 0730’01396. e-tnail. raida@bUnkstixHo.ro sf. Mhai Eminescu nr. 79. comuna Dixnbravita. iude! Timiț RO2S673630 J35T125972000


iqrafils


S.C. AQOWIlS S.R.L.

Tlrr>soa--a Str. C.l. Necufce. rr.6 C.U.I. 29735175; ORC J35/34172O12

TaVFax; 0256298294 E-mail: y ladtetmgPgriialxorn


PETRYKA Englneering SRL-D rjc**t*O\/1Z A ■k,d' T™1?. 307375 - Siinand*®. J C I r\ I r\ A str. Tineretului nr. 149. tel. 0040745373838 ofltoe@pctryka ro, www.oeta4ca.ro. z ORC J»1976/20JJ&rdui Ro


Nume

{       ScTirjaMfa

Set proiect

arh. NAGY-VIZITIU Alexandru

Proiectat

arh. ABULII Raida

Proiectat rețele apa și canalizare

ing. F1LIPOV1CI Alexandru

Proiectat rețete electrice

dr. ing. PETRICĂ Florilj

Data: 18.09.2019


1:2000


LITARĂ


Titlul xotecftflji:

MODERNIZARE DJ 709G. INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD

Ampfasament

Municipiul Arad. Comuna Fântâneîe. Comuna Vladimirescu, Județul Arad


Beneficiar:

JUDEȚUL ARAD


TMu tle planșa:

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA - UAT FIntANELE


503 | 2019


P.U.Z.


U.14.3 g ___


li% 0^ Jî°'

s

□04-__

n

16


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agncol

24.03

83.79

16.6

57.88

Teren agricol

7.4

79.14

Zona servei

1.58

5.51

1.1

3.84

Zona servei

0.48

5.13

Teren neproductiv

0.39

1.36

0 24

0.84

Teren neproductiv

0.15

_____1.6

Ape

0.71

2.48

0.64

2.23

Drum județean

0.44

4.71

2.78

29.73

Râul Mureș

1.2

4 18

1.03

3.59

Drum comunal

Canale ANIF

0.77

2.68

Drum de exploatare

0.12

1.28

0.12

1.28

Zona protecție Centura Est

10.08

Canal colectare ape pluviale

0.77

8.24

Car de comunicație

Bazin de retentie

0.06

0.64

Centura de Est

7.76

27.06

Ape

0.32

3.42

0.25

2.67

Drumu’i Județene

0.43

1.5

0.2

0.7

Râul Mureș

0 44

4.71

0.27

2.89

Drumuri de exploatare

0.34

1.19

0.34

1.19

Pista adism

0.51

5.45

TOTAL

28.68

100

28.68

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

3.32

35.51

Spațiu verde amenajat

1.27

13.58

TOTAL

9.35

100

9.35

100

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design

lotofon 0730101396, a-mal 'dda@btankstix1lo.ro

r. Mhai EmlneBcu rv. 79. comuna Oumbravta. județ Ținu» R025673630 335'1259/2009

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE REȚEA LEA 400kV


LEMENTARI URBANISTICE - ECFIIPARE EDILITA

FÂNTÂNELE
CI I » ofî Io CU * 29735175; ORC

□ l dlllS        335/341/2012

T<*Fax C2S6288294

PErâYKA^S^^ Jud. TM». 307375 - S4n*ndroi.

str. Tineretului nr. 149, tel. 0040745373895 pelryka.ro, www.petry1ui.ro.

ORC 336/19782018. CUI Ro


PETRYKA


Titlul proioctulLA

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD


Arțibiamort

Municipal Araa, Comuna Fântâne'e.

Comuna Vladimirescu. Județul Arad


503 | 2019


8

■?


E

G E

N

D

Ă


—O— ZONA STUDIATĂ

X CULOAR CENTURĂ EST

— — — REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ

•<&«> Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu inalbme x variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W)

(•F® înălțimea maxmâ a drumului, inclusiv stâlpii de iluminat este 10m.


-n ' ■ REȚEA LEA110kV

-TGN- REȚEA TRANSGAZ

---Rețea LEA dezafectată


Set proiect


Proiectat


Prcxectat rolele apa și canalizare ing. filipovici Alexandri


Proiectat rețele electrice

Proiectat rețele gaz18.09.2019
BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDII

VFÂ - UAT VLAD

IMIRESOJ! Ml

■ntlIRIHM

INCINTĂ CENTURĂ EST - UA1

VLADIMIRESCl

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agricol

21.48

90.21

Curți Construcții

0.38

0.63

0.37

0.61

Curți construcții

0.01

0.04

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7

2.94

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum național

0.58

2.4

0.78

3.3

Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecție Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de comunicație

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9.99

Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

0.16

0 67

Dnjmui Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Aoe

0.09

0.4

0.04

0.17

Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista cidrsm

1.54

647

Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

-

4.50

18.88

Spabu verde amenajat

4.4

18.48

TOTAL

23.81

100

23.81

100

sh^îo

BLANK ARHITECTURE srl atelier de arhitectura si design


E G E N D


I ■ ■ ■ LIMITA UAT

—O— ZONA STUDIATA

- X CULOAR CENTURĂ EST

— REȚEA ENERGIE ELECTRICA

«x^«» Sistem de iluminat compus din stâlp metalic cu inaltime

X variabila, echjiat cu lămpi LED (putere maxim 150W) înălțimea maxmâ a drumului, ndusrv stâlpii de iluminat este 10m.


• CANAL COLECTARE APE PLUVIALE   ~«m- REȚEA LEA 400kV

l . . I BAZIN RETENȚIE                   -tgn- REȚEA TRANSGAZ


Sef proiect


arh. NAGY-VtZITIU,


se


Scara.

1:2000


JUDEȚUL ARAD


P.UuZ.


PODEȚ


Proiectat


■rh. ABULIL Rado


Proiectat rețele apa și canalizare


Proiectat relele electrice


Proiectat rețele gaz


ing. RL1POVICI Alexandri


*. ing. PETRICA Florir


Oaia 18.09.2019


Titlu rle 3lansa

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT VLADIMIRESCU


Planșa nr.:


U.15.1


mg. JARCAU Mate


523000


523000


523000


523000__


523000


<n. T98-A407

523000 |


2y*393/f7


TRASEU ORANGE ROMANIA (24FO) SUBTERAN


0^22900


Joncțiune nouă (JȚ

iblu Orange Romaniă ('I4l


522800


tgn-


Traseu subteran se desființează


1HDPE01


'9^A407/


8~A4(y


■ !28


LES 20kV proiectat cablu AJ3x185mmp (DC4385RO)


r~ canal 2.B -*«07/3/6 (2xtub 0160 + beton)


&?24kVDY595RO Dct>uy557RO Rp54f)*'Q^^

1HDPE011Omm='î kJ2HDPE04Qmnr5


| TS»-A407,3/g


REȚEA mt+jt KM 74-050


^'^7/3/6


8 _

6T98-^%/6/j

122900 ^-^.

$‘*407/3/7 I


522800


INTERSECȚIE PROIECTATĂ CU DE395


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


PILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIATĂ -UI


TEREN AFERENT


EXISTENT


HUI

PROPUS


522900


522900


522800


tgn-


conductă de transport gaze naturalefîn execuțle-BRUA)

i

Șl

522700 :|


522900


522900


-*407/3/7

^^^07/3/s


T9*-*407/3/9


tgn-


522700 |


«I

522700 |


635 634


221407

522745


522800


522700


Teren agricol

Curți Construcții

Teren neproductiv

âfit____________


ha_______

54.37

0.38

3.15


%_____

90.35

0 63

5.23

0.75


_______________________Canale ANIF

Zona protecție Centura Est_______________

Cai de corner cație______________________


ha

3293

0.37

2.25

0.37

2.39

22.12


%_____

54,72 0.61

3.74

0.61

3.97


TEREN AFERENT


Teren agricol

Curii construaii

Teren neproductiv

Drum național

Drum județean


EXISTENT


ha_______

21.48

ț| 01


0.58

0.12


%_____

90.21

0.04

2.94

________2.4

0.50


TOTAL


Centura de Est

Drum National

Drumuri Județene

D-um comunal

Drumuri de exploatare


0.59

0.15

0.23

0.86

60.18


J 33

1.43

1M


16.71

0.78

0.17

0.17

4.05

60.18


27.76


3 23

OM

6.72

100


Drum comunal___________

Drum de exo'oatare________

Canal cotecta-e ape pluviale Bazin de reteitie____________

Afie________________________

Pista cidism

Cale ferata

Zona siguranța, spațiu verde Spațiu verde amenajat TOTAL


0.21

0 39


-i M


0.23


D97


23.81


100


■HI

PROPUS


3 79

_ ? 3


0.17

3.32

238

0.16

0.04

1.54

0.23

4.50


23.81


___3.3

26 46


0.711

13.93

9.99

0.67

0.17


—O—ZONA STUDIATĂ

—M- CULOAR CENTURĂ EST

CANAL COLECTARE APE PLUVIALE

” PODEJ


lOkv- REȚEA LEA 110kV


-TGN.


REȚEA TRANSGAZ

TRASEU ORANGE ROMANIA (24FO), SUBTERAN


5 c BLANK ARHITEqjflEfefr

c u.î.                 ' .fa.1

sil. M. EWIINEStU Hl W nUI^SRĂV'.lA1 JUp'1|MI$ „


IE PROIECTATĂ CU DE T98


NORD


REGLEMENTARI URBANISTICE


UAT VLADIMIRESCU


PARE EDILITAR.


"££*Ă3OVI13 S.R.L.


097

18 88

18 48

100


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhitectura si design


Ictelon; 0730101396. «mtwII taid»g«ankstudlo.ro str Mhal Emnescu nr. 79. comuta Dumbravlta, județ Tmiț RO25673630 J35.'12M'2dC9


C.U.I. 29735175: ORC J35/34V2012 Ta»F«x C2562M294

----

nrmvi/ a Jud Tnu’-307375-Sânandrai. h t I n I K A 8*. Tineretului nr. 149.

--                           te<- 00*3745373898

z-cy                 office@petryfcs.ro. www.petryka.ro

ORC J35r'1976*2016. CUI Ro _______________36285S52__


i-afils


Sef proiect


Semnajpm'


1:2000


Traseu subteran se desființează


Proiectat


Proiectat rețete apa șl canalizam

Proiectat rețele electrice


ing. FIUPOV1CI Aioxandr.


*. ing. PETRCĂFfonr


Dala: 18.09.2019


Proiectat rețele gaz


Ing. JARCAU Mate


Titlul proiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ. PENTRU FUNCpUNEA DE CENTURA EST ARAD

Amplasament:

Municipiul Arad. Comuna Fântânei». Comuna Vladimirescu. Județul Arad

Proiect nr.

5

50312019 g

i

i

Beneficiar:

JUDEȚUL ARAD

Faza

P.U.Z. |

Titlu de pierea:

REGLEMENTARI . ECHIPARE EDILITARA - UAT VLADIMIRESCU

Planșa nr.:

U.15.2 3

__________I


T98-A407


T"98’4407/7


T98-A407


522900


522900


522900


522900


REȚEA jt


522BOO


>800


TCN-


522700


~l

522700__


522700


INTERSECȚIE PROIECTATA CU DE407


25798*A407/1j


«8 ^07/22


■*»O7/U


522800


W/19


PUZ ȘI RLU CENTURA EST ARAD, INCLUSIV POD PESTE MUREȘ


ZONA STUDI/

VTA - UAT VLADIMIRESCU

MUIIIM

INCINTĂ CENTURĂ EST - UAl

VLADIMIRESCU

MIIIIH

TEREN AFERENT

txis

ha

tNT %

rRL ha

PUo %

TEREN AFERENT

txis ha

tNI %

rKl ha

wus %

Teren agricol

54.37

90 35

32.S3

54.72

Teren agricol

21.48

90.21

Curți Construcții

038

0.63

0.37

0.61

Curți constricții

0.01

0.04

Teren neproductiv

3.15

5.23

2.25

3.74

Teren neproductiv

0.7

2.94

-

-

Ape

0.45

0.75

0.37

0.61

Drum național

0.58

2.4

0.78

3.3

-- Canale ANIF

2.39

3.97

Drum județean

0.12

0.50

6.3

26.46

Zona protecție Centura Est

22.12

Drum comunal

0.21

0.88

0.17

0.71

Cai de oomunicațir»

Drum de exploatare

0.39

1.64

3.32

13.93

--- Centura de Est

16.71

27.76

Canal colectare ape pluviale

2.38

9 99

--- Drum National

0.59

0.98

0.78

1.3

Bazin de retentie

0.16

067

--- Drumun Județene

0.15

0.25

0.17

0.28

Ape

0.09

0.4

0 04

0 17

--- Drum comunal

0.23

0.38

0.17

0.28

Pista ciclism

-

1.54

647

-----------       Drumuri de exploatare

0.86

1.43

4.05

6.72

Cale ferata

0.23

0.97

0.23

0.97

TOTAL

60.18

100

60.18

100

Zona siguranța, spațiu verde

4.50

1888

Spațiu verde amenajat

4.4

18.48

L

TOTAL

23.81

100

23.81

100


—X— CULOAR CENTURĂ EST

•* — - REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ

ySfrg Sstem de iluminat compus din stâlp metalic cu inaltime variabila, echipat cu lămpi LED (putere maxim 150W) înălțimea maximă a drumului, inclusiv stâlpii do iluminat este 1Qm.


I-----1 BAZIN RETENȚIE

;—\ PODEȚ


-tgn- REȚEA TRANSGAZ

— Rețea LEA dezafectată Conductă transgaz relocată


INTERSECȚIE GIRATORIE PROIECTATĂ CU DJ682


3   T106-A398/15


LEAJT monofazată -existentă OIAJ 2x50mp


26. TIOS-^J


522800


LEA400KV

proiectată


•*107/22


REȚELE TRANSGAZ


rNK arhitec!WVĂ~i! >35673630 • J35. 1259 -Xlno Nl /•?


f £025673630 • J35 ■ 1259 _2QQ9 Un. M. EMINESCU. Nr 79    > ■

IDUMSRÂVIȚA - JUD. TIMIȘ


VLADIMIRESCU


8LANK ARHITECTURE sri

atelier de arhitectura si design


telefon- 0730101396. o-mail: radeftbtenkstudio ro Mihai Emlnescu nr. 79, comuna Oumbravita, (udat Timtț RO25673630 J3S/12592009


:iooo:


SCIGOCJxr 5 522801


TI. T106j


;.’”'AFIL3 ■


i’afils


Tirr.soara sV. C.I. UocUco, nr 6 C.U.L 29735175; ORC J35/341/2O12 T<Fax: 0256288294

E-mail; aquâ6lstmg>qm»<.oom


PETRYKA Englneering SRL-D

PFTDVkA AXJ-T^. 307375- SAnanOel. “t I nYKA «tr.Tineretuluinr. 149,


W. 004074537389» oMco©petiyea.ro '*"*w.potryka.ro. ORC J3&<1976'2016^GUI Ro


Surrx»

Sef proiect

am. NAOY-VIZITIU Alexandri

Proiectat

arh. ABIAJL Rada

Proiectat rețele apa și canalizare

mg. FILIPOVICI Alexandri

NV .

Proiectat rețete electrice

dr. ing. PETRICA Fk>nț

Proiectat rețete gaz

<ng. JARCÂU Mate

□sta

18.09.2019


1:2000


Conductă transgaz relocată la subtraversare se va proteja In tub de protecție__


222153

522765


-359 Ă


222177

522694


NOROI


UITARĂ


Titlul proiectului:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD


Amplasament

Municipiul Arad, Comuna Fântânei®, Comuna Vtadirrwescu, Județul Arad


JUDEȚUL ARAD


Titlu de ptania:

REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ • UAT VLADIMIRESCU


Proiect nr

503 | 2019


’ R

3

-------£

U.15.3 g


I 522600


PROPUS


0.78

0.17


3.3

26.46

0.71


3.32


13.931


INTERSECȚIE PROIECTATĂ CU DF=~


isc" BLAM

C.u.i. RO2«=

Str. fz"»

| DUMB


;=—RHITE^ureVI,

— o 'C ■ J35./ 1259/2007'

■JllrJESCU Ni li


2.38

0.16

0-04

1.54

0.23

1 4.50


REGLEMENTARI U


23.81


UAT VLADIMIRESCU

0.17

6.47

0.97

18 88

1848

100


BLANK ARHITECTURE srl

atelier de arhiteoura si design


t'afils 'z

__E-m»

PETRYK.


ÎGAZ


letofcn; 0730101396. wnaii: iada@btankstetfic n sil. Mti* Emmoscu nr. 79.comuna Dumbravita, judeirimis RO2567360 J35/1259/2009


PETRYKA


Office^ txr »*• ORC


Tlftll orotectuhii:

MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURĂ EST ARAD

Ampbeament

Municipiul Arad, Comuna Fdntânele, Comuna Vladimirescu. Județul Arad


Set proiect


Proiectat


Proiectat rețete apa și canalizare


Nume

arh. NAGYVIZITIU Alexandri.

irh. ABULIL Raida

ing. FILPOV1CI Alexandru


Beneficiar;

JUDEȚUL ARAD


Proiectat rețete gaz


ng. JARCĂU Mate


Data

18.09.2019


T«te de planșa

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARĂ - UAT VLADIMIRESCU


Planșa Of,:

U.15.4|


A3 297mm x 420rrmg


TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

ha

%

ha

7.

ha

%__

ha

%

Teren agricol

54.37

90.35

32.93

54.72

Teren agricol

21.48

90.21