Hotărârea nr. 237/2020

Hotărârea Nr.237 din 25-06-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 237 din 25 iunie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1239 din 19.06.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 25 iunie 2020, ora 14,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa la Hotărârea nr. 237/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 177/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție Zonă locuințe înșiruite și funcțiuni complementare, Municipiul Arad, Strada Dreptății, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 - Arad, Jud. Arad, beneficiar: S.C. Technostar Development S.R.L. -inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 179/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU) pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad,

UATArad, UATFântânele, UAT Vladimirescu, beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Județean Arad- inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre nr. 217/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad

 • - inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre nr. 212/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 147/2020 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

 • - inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre nr. 214/2020 privind aprobarea atribuirii, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC Recons SA Arad - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 216/2020 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular- inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 203/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 207/2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019 - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 223/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 213/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică ”Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața Mihai Viteazul nr. 5-8, județul Arad” - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 219/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini și încheierea contractului de achiziție pentru „Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața M. Viteazul, nr. 5-8, Județul Arad” cu S.C. RECONS S.A. - inițiativa

primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 215/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 160/2020 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad -inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 222/2020 privind aprobarea Planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”- inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 237/2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea „Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” -inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 210/2020 privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”- inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 226/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a

indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție Actualizare SF-Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300- SP 5 - inițiativa

primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 227/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție DALI - Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN400 aferente zonei Pasaj Miorița și pasaj Genesis - inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 228/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico- economice D.A.L.I „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 231/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT Pasaj”- inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 232/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT 2 Lac - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 233/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic Ocsko Terezia - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 234/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 4 Macul Roșu- inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 235/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 5 Grădiște- inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 236/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice P T 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 6V- inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 229/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF -”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad” - inițiativa primarului

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 230/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF „Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din Municipiul Arad” - inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre nr. 224/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei - sanitare COVID- 19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) ai proiectului- inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre nr. 221/2020 privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) - inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre nr. 220/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre nr. 238/2020 privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2815/1, tronsonul I situat în zona Aradul Nou- inițiativa primarului. Retras de pe ordinea de zi.

 • 34. Proiect de hotărâre nr. 239/2020 privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2829 situat în zona Aradul Nou - inițiativa primarului. Retras de pe ordinea de zi.

 • 35. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla - inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 -inițiativa primarului.

 • 37. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.03.2020.

 • 38. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.03.2020.

 • 39. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 03.04.2020.

 • 40. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 15.04.2020

 • 41. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iunie 2020 și principalele activități programate pentru luna iulie 2020.

 • 42. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 43. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU