Hotărârea nr. 236/2020

Hotarirea Nr.236 din 05-06-2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 236 din 5 iunie 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare nr. 37.655 din 4.06.2020,

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 37.656 din 4.06.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, modificată și completată prin Hotărârea nr. 202/2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea Hotărârii nr.26/2020 a Comitetului Național pentru Situații de urgență, art. 6,

În conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind drumurile publice și ale Ordinului nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), alin. (4) lit f), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Hotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1.    Art. 4 lit. aa) Cap. 2 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad, Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se modifică și va avea următorul conținut:

"terasă amplasată pe sol (paviment) - ansamblu alcătuit din mese, scaune și umbrele, delimitat de elemente ambientale și de protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.) și care poate fi amplasat în mod excepțional pe un podium, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în baza acordului Primarului Municipiului Arad și cu avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad -Serviciul Rutier, după caz."

 • 2.   Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

"(1) Amplasarea teraselor se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil.

(2) Pe domeniul public/privat al Municipiului Arad și al Statului Român, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pot fi amplasate doar terase astfel cum sunt ele definite în Cap.

 • 2, Art. 4 litera aa), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta toate documentele prevăzute în cuprinsul Cererii tip, Anexa 13 la regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranța circulației.

 • d) Terasele pot fi amplasate în mod excepțional, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele pot fi amplasate în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11."

 • 3.   Art. 18A1 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Piața Drapelului și Piața Avram lancu (tronsonul cuprins între Str. Grigore Alexandrescu nr. 1 și Str. Tribunul Dobra Nr. 2), amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Terasele se vor amplasa astfel încât să nu stânjenească traficul pietonal, iar lățimea liberă a trotuarelor rămase în urma amenajării să fie de minim 3,50 m,

 • b) Amplasarea acestora se va face grupat și unitar față de terasele vecine, fie alipit de frontul unității de alimentație publică, fie pe limita exterioară a trotuarului, situație în care comerciantul poate solicita în mod excepțional ocuparea locurilor de parcare aferente, situate în fața unității de alimentație publică, doar cu avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier,

 • c) Este interzisă amplasarea teraselor astfel încât traficulpietonal să se desfășoare printre mese.

 • (2) În celelalte zone ale municipiului Arad, amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu fie afectată în niciun fel circulația rutieră și pietonală, cu respectarea prevederilor legale;

 • (3) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător obiectul contractului de concesiune a parcărilor publice, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019."

 • 4. Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în Municipiul Arad se completează cu o nouă anexă, anexa 13, cu conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 05.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 236 din 5.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CERERE

PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC în vederea desfășurării activităților comerciale în zone publice, cu mese, scaune și mobilier ambiental și de protecție

Societatea comercială/persoană fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială

-------------------------------------------------------------------------, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr.------------- ----------, cu sediul în județul----------------, localitatea----------------------------------, strada------------------------, nr.— —, bl.------, sc.—, ap.—, telefon-----------------------, email-------------------------, reprezentată prin domnul/doamna -

-------------------------------------, posesor al C.I./ B.I. seria------nr.---------------, eliberat de-------------------------------

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 192/2017, privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad , cu modificările și completările ulterioare,

vă rog a-mi aproba ocuparea domeniului public, cu mese, scaune și mobilier ambiental și de protecție, în vederea desfășurării activităților comerciale în zone publice,

 • - suprafața ocupată:-----mp, în locația municipiul Arad, strada--------------------------------, nr.-----

 • - durata ocupării domeniului public: de la data de-----------------până la data de---------------------.

Anexez prezentei cereri următoarele documente:*

 • -  Copie CARTE DE IDENTITATE

 • -   Copie CUI

 • -  AUTORIZAȚIA PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, VIZATĂ LA ZI, în copie;

 • -  CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscal;

 • -  ANGAJAMENT DE PlAtĂ A DATORIILOR FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL, cu constituirea unei garanții, în situația în care solicitantul are obligații de plată restante de orice fel, față de Municipiul Arad la momentul solicitării de ocupare a domeniului public;

 • -   CERERE pentru solicitarea ocupării unui număr de ------------ locuri de parcare, în perimetrul spațiului de

alimentație publică;

 • -  AVIZUL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEȚEAN ARAD - SERVICIUL RUTIER cu plan de situație vizat, după caz;

În vederea avizării de către poliția rutieră, fiecare solicitant trebuie să depună următoarele documente: cerere, planșa cu amplasare a terasei, memoriu tehnic, copie C.U.I. a societății comerciale, copia chitanței de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. 128/2000

 • -  PLAN DE SITUAȚIE, RIDICARE TOPOGRAFICĂ, CU PROPUNEREA DE MOBILARE LA SCARĂ - cu reprezentarea foarte clară a distanțelor, cotat, la una din scările 1:200, 1:100, 1:50, după caz.

 • -  FOTOLOCAȚIE

  - Data---------------


Semnătura,----------------

* Pentru amenajare domeniu public pentru activități de alimentație publică: PMA-A5- 16

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședința CLMA 05.06.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 209 din 04.06.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare nr. 37.655 din 4.06.2020

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 37.656 din 4.06.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, modificată și completată prin Hotărârea nr. 202/2020

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea Hotărârii nr.26/2020 a Comitetului Național pentru Situații de urgență, art. 6,

În conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind drumurile publice și ale Ordinului nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), alin. (4) lit f), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Hotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad se modifică și se completează după cum urmează:

 • 5. Art. 4 lit. aa) Cap. 2 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad, Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se modifică și va avea următorul conținut:

"terasă amplasată pe sol (paviment) - ansamblu alcătuit din mese, scaune și umbrele, delimitat de elemente ambientale și de protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.) și care poate fi amplasat în mod excepțional pe un podium, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în baza acordului Primarului Municipiului Arad și cu avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad -Serviciul Rutier, după caz."

 • 6.   Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

"(1) Amplasarea teraselor se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

b) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil.

(2) Pe domeniul public/privat al Municipiului Arad și al Statului Român, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pot fi amplasate doar terase astfel cum sunt ele definite în Cap.

2, Art. 4 litera aa), cu respectarea următoarelor condiții:

 • e) Solicitantul are obligația de a prezenta toate documentele prevăzute în cuprinsul Cererii tip, Anexa 13 la regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • f) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • g) Amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranța circulației.

 • h) Terasele pot fi amplasate în mod excepțional, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele pot fi amplasate în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11."

 • 7.   Art. 18A1 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Piața Drapelului și Piața Avram lancu (tronsonul cuprins între Str. Grigore Alexandrescu nr. 1 și Str. Tribunul Dobra Nr. 2), amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

 • d) Terasele se vor amplasa astfel încât să nu stânjenească traficul pietonal, iar lățimea liberă a trotuarelor rămase în urma amenajării să fie de minim 3,50 m,

 • e) Amplasarea acestora se va face grupat și unitar față de terasele vecine, fie alipit de frontul unității de alimentație publică, fie pe limita exterioară a trotuarului, situație în care comerciantul poate solicita în mod excepțional ocuparea locurilor de parcare aferente, situate în fața unității de alimentație publică, doar cu avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier,

 • f) Este interzisă amplasarea teraselor astfel încât traficulpietonal să se desfășoare printre mese.

 • (2) În celelalte zone ale municipiului Arad, amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu fie afectată în niciun fel circulația rutieră și pietonală, cu respectarea prevederilor legale;

 • (3) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător obiectul contractului de concesiune a parcărilor publice, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019."

 • 8. Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în Municipiul Arad se completează cu o nouă anexă, anexa 13, cu conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. DS/DS

Cod: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr.din 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CERERE

PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC în vederea desfășurării activităților comerciale în zone publice, cu mese, scaune și mobilier ambiental și de protecție

Societatea comercială/persoană fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr.-----------------------, cu sediul în județul----------------, localitatea----------------------------------,

strada------------------------, nr.------, bl.------, sc.---, ap.---, telefon-----------------------, email-------------------------

, reprezentată prin domnul/doamna--------------------------------------, posesor al C.I./ B.I. seria------nr.---------

------, eliberat de -----------------------------------,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 192/2017, privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad , cu modificările și completările ulterioare,

vă rog a-mi aproba ocuparea domeniului public, cu mese, scaune și mobilier ambiental și de protecție, în vederea desfășurării activităților comerciale în zone publice,

 • - suprafața ocupată:—mp, în locația municipiul Arad, strada--------------------------------, nr.—

 • - durata ocupării domeniului public: de la data de-----------------până la data de---------------------.

Anexez prezentei cereri următoarele documente:*

 • -  Copie CARTE DE IDENTITATE

 • -   Copie C.U.I.

 • -  AUTORIZATIA PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, VIZATĂ LA ZI, în copie;

 • -  CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscal;

 • -  ANGAJAMENT DE PLATĂ A DATORIILOR FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL, cu constituirea unei garanții, în situația în care solicitantul are obligații de plată restante de orice fel, față de Municipiul Arad la momentul solicitării de ocupare a domeniului public;

 • -   CERERE pentru solicitarea ocupării unui număr de ------------ locuri de parcare, în perimetrul

spațiului de alimentație publică;

 • -  AVIZUL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEȚEAN ARAD - SERVICIUL RUTIER cu plan de situație vizat, după caz;

❖ În vederea avizării de către poliția rutieră, fiecare solicitant trebuie să depună următoarele documente: cerere, planșa cu amplasare a terasei, memoriu tehnic, copie C.U.I. a societății comerciale, copia chitanței de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. l28/2000

 • -  PLAN DE SITUAȚIE, RIDICARE TOPOGRAFICĂ, CU PROPUNEREA DE MOBILARE LA SCARĂ - cu reprezentarea foarte clară a distanțelor, cotat, la una din scările 1:200, 1:100, 1:50, după caz.

 • -  FOTOLOCAȚIE

  - Data---------------


Semnătura,----------------

* Pentru amenajare domeniu public pentru activități de alimentație publică:

PMA-A5- 16

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 37655 /04.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Cu respectarea Hotărârii nr.26/2020 a Comitetului Național pentru Situații de urgență, art. 6,

În conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind drumurile publice și ale Ordinului nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN

Aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, după cum urmează:

Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Cap. 2, Art. 4 litera aa) din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

"terasă amplasată pe sol (paviment) - ansamblu alcătuit din mese, scaune și umbrele, delimitat de elemente ambientale și de protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.) și care poate fi amplasat în mod excepțional pe un podium, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în baza acordului Primarului Municipiului Arad și cu Avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier, după caz."

 • 2. Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Amplasarea teraselor se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil.

(2) Pe domeniul public și privat al Municipiului Arad și al Statului Român aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pot fi amplasate doar terase astfel cum sunt ele definite în Cap. 2, Art. 4 litera aa), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, toate documentele prevăzute în cuprinsul Cererii tip, Anexa 13 la regulament (aprobată conform anexei la prezenta hotărâre).

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;

 • d) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Amplasarea teraselor este permisă în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11."

 • 3. Art. 18A1 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Piața Drapelului și Piața Avram lancu (tronsonul cuprins între Str. Grigore Alexandrescu nr. 1 și Str. Tribunul Dobra Nr. 2), amplasarea teraselor la care se face referire la Art. 16, alin. (2) se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Terasele se vor amplasa astfel încât să nu stânjenească traficul pietonal, iar lățimea liberă a trotuarelor rămase în urma amenajării să fie de minim 3,50m,

 • b) Amplasarea acestora se va face grupat și unitar față de terasele vecine, fie alipit de frontul unității de alimentație publică, fie pe limita exterioară a trotuarului, situație în care

comerciantul poate solicita în mod excepțional ocuparea locurilor de parcare aferente, situate în fața unității de alimentație publică, doar cu avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier,

 • c) Este interzisă amplasarea teraselor astfel încât traficul pietonal să se desfășoare printre mese.

 • (2) În celelalte zone ale municipiului Arad, amplasarea teraselor se asigură astfel încât să nu fie afectată în niciun fel circulația rutieră și pietonală, în condițiile legii.

 • (3) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător obiectul contractului de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr. 510/2019."

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. 37656 / 04.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării și completării

Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 202/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de Regulamentul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

PROPUNEM

Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Cap. 2, Art. 4 litera aa) din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

"terasă amplasată pe sol (paviment) - ansamblu alcătuit din mese, scaune și umbrele, delimitat de elemente ambientale și de protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.) și care poate fi amplasat în mod excepțional pe un podium, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în baza acordului Primarului Municipiului Arad și cu Avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier, după caz."

 • 2. Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Amplasarea teraselor se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil.

(2) Pe domeniul public și privat al Municipiului Arad și al Statului Român aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pot fi amplasate doar terase astfel cum sunt ele definite în Cap. 2, Art. 4 litera aa), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, toate documentele prevăzute în cuprinsul Cererii tip, Anexa 13 la regulament (anexa la prezenta Hotărâre);

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranța circulației;

 • d) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Amplasarea teraselor este permisă în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11."

 • 3. Art. 18A1 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Piața Drapelului și Piața Avram lancu (tronsonul cuprins între Str. Grigore Alexandrescu nr. 1 și Str. Tribunul Dobra Nr. 2), amplasarea teraselor la care se face referire la Art. 16, alin. (2) se realizează, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Terasele se vor amplasa astfel încât să nu stânjenească traficul pietonal, iar lățimea liberă a trotuarelor rămase în urma amenajării să fie de minim 3,50m,

 • b) Amplasarea acestora se va face grupat și unitar față de terasele vecine, fie alipit de frontul unității de alimentație publică, fie pe limita exterioară a trotuarului, situație în care

comerciantul poate solicita în mod excepțional ocuparea locurilor de parcare aferente, situate în fața unității de alimentație publică, doar cu avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier,

 • c) Este interzisă amplasarea teraselor astfel încât traficul pietonal să se desfășoare printre mese.

 • (2) În celelalte zone ale municipiului Arad, amplasarea teraselor se asigură astfel încât să nu fie afectată în niciun fel circulația rutieră și pietonală, cu respectarea prevederilor legale.

 • (3) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător obiectul contractului de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr. 510/2019."

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Avizat

Arhitect Șef

Radu Drăgan

04.06.2020

Director Executiv

Liliana Florea

04.06.2020

Director Executiv

Ștefan Szuchanszki

04.06.2020

Elaborat

Șef serviciu

Sandra Dinulescu

04.06.2020

VIZA JURIDIC