Hotărârea nr. 235/2020

Hotarirea Nr.235 din 05-06-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 235 din 5 iunie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 36.712 din 02.06.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 36483 din 02.06.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Direcției Edilitare și Direcției Patrimoniu prin care se propune transformarea următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, astfel:

 • - tronsonul Piața Avram Iancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic între orele 10,00 - 24,00,

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00,

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad,

În conformitate cu prevederile Conventiei comune nr. 5308/2020 în vederea implementării Proiectului Space 4 People inclusiv prin utilizarea spațiului public prin crearea de spații publice noi atractive și pietonalizare,

Având în vedere participarea Municipiului Arad, în calitate de partener, la proiectul “Sustainable Policy Response to Urban Mobility” („Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană” - acronim SPROUT ), finanțat prin Programul ORIZONT 2020 Apelul H2020-MG-2018-2020 “Mobility for Growth” („Mobilitate pentru creștere”),

În considerarea Hotărârii nr. 168/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de realizare a Axei pietonale între Piața Avram Iancu și Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piața Catedralei Proiect Vito - dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale si de Est,

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 68/19.02.2020,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 202/2020, privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Luând în considerare avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din Municipiul Arad nr. 36710 Z02.06.2020,

Văzând Avizul din partea Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier nr. 220514/02.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 36.476/02.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) (19 consilieri prezenți din totalul de 22\

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Următoarele străzi din municipiul Arad se transformă în zone pietonale, cu respectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, după cum urmează:

 • - tronsonul Piața Avram lancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic, între orele 10,00 - 24,00,

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00.

Art. 2. Pentru punerea în aplicare a acestei măsuri se stabilesc următoarele reguli:

 • a. pentru tronsonul Piața Avram lancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr.

1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, la intersecțiile cu Străzile Grigore Alexandrescu și Tribunul Dobra, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul "Accesul interzis”;

 • b. pentru Strada 1 Decembrie 1918, la intersecțiile acestei cu Bulevardul Decebal și cu Bulevardul Revoluției se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul ”Accesul interzis”;

 • c.  pentru Piața Luther, în perioada menționată, la intersecțiile cu Bulevardul Revoluției și cu Strada Blajului, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul ”Accesul interzis”;

 • d. accesul auto în zona pietonală este permis numai pentru riverani, mașinile de intervenție - pompieri, poliție (mașinile poliției rutiere și cele de ordine publică), poliție locală, ambulanță, jandarmerie, salubritate, ale societăților de pază care au încheiate contracte cu beneficiari din zona pietonală, de întreținere a furnizorilor de utilități și vehiculelor de aprovizionare ale agenților economici din această zonă, circulația desfășurându-se după cum urmează:

 • -  pentru Piața Avram lancu, Str. Grigore Alexandrescu, Str. Cozia, Str. Tribunul Dobra;

 • -  pentru Str. 1 Decembrie 1918, accesul este permis dinspre Bulevardul Revoluției, circulația desfășurându-se în sens unic spre Bulevardul Decebal;

- Strada Blajului își va păstra sensul de circulație, având doar rol de degajare.

 • e. accesul autovehiculelor destinate colectării deșeurilor menajere în zonă se asigură după următorul program: zilnic, între orele 06.00 - 10.00;

 • f.  este permis accesul în zonă a vehiculelor cu greutatea maximă autorizată până la 2,5 to, care efectuează aprovizionarea societăților comerciale, doar în intervalul 06.00-10.00;

 • g. se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public din fața imobilelor situate în zonă, inclusiv pentru riverani. Aceștia au obligația să le parcheze în curțile interioare ale imobilelor, iar acolo unde nu este posibil, autovehiculele vor fi parcate în imediata vecinătate, în afara perimetrului pietonal în spațiile special amenajate existente;

 • h. se interzice accesul motocicletelor, motoretelor și a altor mijloace de locomoție cu acționare mecanică.

Art. 3. Punerea în aplicare a prezentului regulament se organizează și se asigură de către Direcția Generală Politia Locală Arad.

Art. 4. Se abrogă Hotărârea nr. 446/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Nr. 68/19.02.2020 Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică de către Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 05.06.2020

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


Proiect


Avizat:


SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 36.712 din 02.06.2020

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 36483 din 02.06.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Direcției Edilitare și Direcției Patrimoniu prin care se propune transformarea următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, astfel:

 • - tronsonul Piața Avram Iancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic între orele 10,00 - 24,00;

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00;

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad,

În conformitate cu prevederile Conventiei comune nr. 5308/2020 în vederea implementării Proiectului Space 4 People inclusiv prin utilizarea spațiului public prin crearea de spații publice noi atractive și pietonalizare;

Având în vedere participarea Municipiului Arad, în calitate de partener, la proiectul “Sustainable Policy Response to Urban Mobility” („Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană” - acronim SPROUT ), finanțat prin Programul ORIZONT 2020 Apelul H2020-MG-2018-2020 “Mobility for Growth” („Mobilitate pentru creștere”).

În considerarea Hotărârii nr. 168/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de realizare a Axei pietonale între Piața Avram Iancu și Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piața Catedralei Proiect Vito - dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale si de Est

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Arad nr.68/19.02.2020

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 202/2020, privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Luând în considerare avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din Municipiul Arad nr. 36710 /02.06.2020,

Văzând Avizul din partea Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Următoarele străzi din municipiul Arad se transformă în zone pietonale, cu respectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, după cum urmează:

 • - tronsonul Piața Avram lancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic, între orele 10,00 - 24,00,

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00.

Art. 2. Pentru punerea în aplicare a acestei măsuri se stabilesc următoarele reguli:

 • i.  pentru tronsonul Piața Avram lancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr.

1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, la intersecțiile cu Străzile Grigore Alexandrescu și Tribunul Dobra, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul "Accesul interzis”;

 • j.  pentru Strada 1 Decembrie 1918, la intersecțiile acestei cu Bulevardul Decebal și cu Bulevardul Revoluției se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul ”Accesul interzis”;

 • k.  pentru Piața Luther, în perioada menționată, la intersecțiile cu Bulevardul Revoluției și cu Strada Blajului, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul "Accesul interzis”;

 • l.  accesul auto în zona pietonală este permis numai pentru riverani, mașinile de intervenție - pompieri, poliție (mașinile poliției rutiere și cele de ordine publică), poliție locală, ambulanță, jandarmerie, salubritate, ale societăților de pază care au încheiate contracte cu beneficiari din zona pietonală, de întreținere a furnizorilor de utilități și vehiculelor de aprovizionare ale agenților economici din această zonă, circulația desfășurându-se după cum urmează:

 • -  pentru Piața Avram lancu, Str. Grigore Alexandrescu, Str. Cozia, Str. Tribunul Dobra;

 • -  pentru Str. 1 Decembrie 1918, accesul este permis dinspre Bulevardul Revoluției, circulația desfășurându-se în sens unic spre Bulevardul Decebal;

 • -  Strada Blajului își va păstra sensul de circulație, având doar rol de degajare.

 • m. accesul autovehiculelor destinate colectării deșeurilor menajere în zonă se asigură după următorul program: zilnic, între orele 06.00 - 10.00;

 • n. este permis accesul în zonă a vehiculelor cu greutatea maximă autorizată până la 2,5 to, care efectuează aprovizionarea societăților comerciale, doar în intervalul 06.00-10.00;

 • o. se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public din fața imobilelor situate în zonă, inclusiv pentru riverani. Aceștia au obligația să le parcheze în curțile interioare ale imobilelor, iar acolo unde nu este posibil, autovehiculele vor fi parcate în imediata vecinătate, în afara perimetrului pietonal în spațiile special amenajate existente;

 • p. se interzice accesul motocicletelor, motoretelor și a altor mijloace de locomoție cu acționare mecanică.

Art. 3. Punerea în aplicare a prezentului regulament se organizează și se asigură de către Direcția Generală Politia Locală Arad.

Art. 4. Se abrogă Hotărârea nr. 446/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Nr. 68/19.02.2020 Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică de către Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. D.D./S.D.        ’

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 36.712 din 02.05.2020

În temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, astfel:

 • - tronsonul Piața Avram lancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic între orele 10,00

 • - 24,00;

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00;

REFERAT DE APROBARE

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad;

Analizând H.C.L.M. Arad Nr. 446 / 22.08.2019, privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală și H.C.L.M. Arad Nr. 68 / 19.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală,

Luând în considerare H.C.L.M. Arad Nr. 202 /2020, privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale:

 • - tronsonul Piața Avram Iancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic între orele 10,00

 • - 24,00;

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală, în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00;

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. S.D./S.D.        ’

Cod:PMA-S4-


01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

DIRECȚIA EDILITARĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. 36483 din 02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36.712 din 02.06.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru transformarea următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, astfel:

 • - tronsonul Piața Avram Iancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic, între orele 10,00 - 24,00;

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00;

Considerente generale:

Ținând cont de necesitatea asigurării de către administrația locală a unor locuri de recreere pentru cetățenii municipiului,

Faptul că pe cele două străzi, Piața Avram Iancu și Piața Luther, în mod normal se desfășoară activități de alimentație publică, cu terase, care atrag tot mai mulți cetățeni ai municipiului,

Faptul că străzile se află în zona centrală, la mică distanță de parcurile din zona centrală, motiv pentru care cetățenii aleg să se relaxeze în această zonă, administrația locală trebuie să identifice zone de atracție în care cetățenii să se relaxeze, motiv pentru care se caută identificarea unor astfel de zone de relaxare.

Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad,

În conformitate cu prevederile Conventiei comune nr. 5308/2020 în vederea implementării Proiectului Space 4 People inclusiv prin utilizarea spațiului public prin crearea de spații publice noi atractive și pietonalizare;

Având în vedere participarea Municipiului Arad, în calitate de partener, la proiectul “Sustainable Policy Response to Urban Mobility” („Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană” - acronim SPROUT ), finanțat prin Programul ORIZONT 2020 Apelul h2020-MG-2018-2020 “Mobility for Growth” („Mobilitate pentru creștere”).

În considerarea Hotărârii nr. 168/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de realizare a Axei pietonale între Piața Avram Iancu și Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piața Catedralei Proiect Vito - dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale si de Est

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918, din municipiul Arad, în zonă pietonală, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.68/19.02.2020

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 202/2020, privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Luând în considerare avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din Municipiul Arad nr. 36710 /02.06.2020,

Văzând Avizul din partea Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier

Considerente juridice:

- prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M

Aprobarea transformării următoarelor străzi din municipiul Arad în zone pietonale:

 • - tronsonul Piața Avram lancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai - 31 octombrie, zilnic între orele 10,00 - 24,00;

 • - Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00;

Pentru punerea în aplicarea a acestei măsuri se stabilesc următoarele reguli:

 • a.  pentru tronsonul Piața Avram Iancu cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, la intersecțiile cu Străzile Grigore Alexandrescu și Tribunul Dobra, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul "Accesul interzis”;

 • b.  pentru Strada 1 Decembrie 1918, la intersecțiile acestei cu Bulevardul Decebal și cu bulevardul Revoluției se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul ”Accesul interzis”;

 • c.  pentru Piața Luther, în perioada menționată, la intersecțiile cu Bulevardul Revoluției și cu Strada Blajului, se va bloca strada și se va semnaliza cu indicatorul "Accesul interzis”;

 • d.  accesul auto în zona pietonală este permis numai pentru riverani, mașinile de intervenție -pompieri, poliție (mașinile poliției rutiere și cele de ordine publică), poliție locală, ambulanță, jandarmerie, salubritate, ale societăților de pază care au încheiate contracte cu beneficiari din zona pietonală, de întreținere a furnizorilor de utilități și vehiculelor de aprovizionare ale agenților economici din această zonă, circulația desfășurându-se după cum urmează:

 • -   pentru Piața Avram Iancu, Str. Grigore Alexandrescu, Str. Cozia, Str. Tribunul Dobra;

 • -  pentru Str. 1 Decembrie 1918, accesul este permis dinspre Bulevardul Revoluției, circulația desfășurându-se în sens unic spre Bulevardul Decebal;

 • -   Strada Blajului își va păstra sensul de circulație, având doar rol de degajare.

 • e.  accesul autovehiculelor destinate colectării deșeurilor menajere în zonă se va face după următorul program: zilnic, între orele 06.00 - 10.00;

 • f.  este permis accesul în zonă a vehiculelor cu greutatea maximă autorizată până la 2,5 to, care efectuează aprovizionarea societăților comerciale, doar în intervalul 06.00-10.00;

 • g.  se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public din fața imobilelor situate în zonă, inclusiv pentru riverani. Aceștia au obligația să le parcheze în curțile interioare ale imobilelor, iar acolo unde nu este posibil, autovehiculele vor fi parcate în imediata vecinătate, în afara perimetrului pietonal în spațiile special amenajate existente;

 • h.  se interzice accesul motocicletelor, motoretelor și a altor mijloace de locomoție cu acționare mecanică.

ctivitatea privitoare la punerea în practică a regulamentului se va organiza și se va efectua de către Poliția Locală Arad.

În considerarea celor de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Avizat

Arhitect Șef

Radu Drăgan

Director Executiv

Liliana Florea

Director Executiv

Ștefan Szuchanszki

Elaborat

Șef serviciu

Sandra Dinulescu

VIZA JURIDIC