Hotărârea nr. 234/2020

Hotarirea Nr.234 din 05-06-2020 privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 234

din 5 iunie 2020

privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local

pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Având în vedere inițiativa primarului municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 36.202/29.05.2020,

În temeiul prevederilor art. V și VI din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

Luând în considerare faptul că prin instituirea stării de urgență a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora,

Ținând cont că prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local,

Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 36.204/29.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) și 1 consilier nu a participat la vot (dl. Szabo) (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.1.

Art. 2. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.2.

Art. 3. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.3 .

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art. 1, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Art. 3. (1) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.

(2) Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la art. 2 o copie a certificatului pentru situații de urgență TIP 1 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 4. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care sa instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 2 trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

Art. 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la art. 4 lit. b), proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Art. 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art. 2 vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la art. 4 lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență TIP 1 emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 7. La cererea prevăzută la art. 2, persoanele proprietarii clădirilor vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 8. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art. 1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pe clădiri

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art. 2. (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

(2) In declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 3. La cererea prevăzută la art. 2 alin. (1), persoanele prevăzute la art.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 4. In cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                   Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Arad nr. 234/5.06.2020

Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art. 1, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 05.06.2020

PROIECT

Nr. 204/29.05.2020


A V I Z A T SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Având în vedere inițiativa primarului municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 36.202/29.05.2020,

În temeiul prevederilor art. V și VI din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

Luând în considerare faptul că prin instituirea stării de urgență a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora,

Ținând cont că prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local,

Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 36.204/29.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați,

conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.1.

Art. 2. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.2.

Art. 3. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.3 .

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte de ședință,

Secretar General,


Red/dact./I. Albu Direcția Venituri

Procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art.1, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Art. 3. (1) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.

(2) Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la art.2 o copie a certificatului pentru situații de urgență TIP 1 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 4. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art.2 trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

Art. 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la art.4 lit. b), proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Art. 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art.2 vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la art.4 lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență TIP 1 emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 7. La cererea prevăzută la art.2, persoanele proprietarii clădirilor vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 8. În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local.

Președinte de ședință,

Secretar general,


Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pe clădiri

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art. 2. (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

(2) În declarația pe propria răspundere prevăzută la alin.(1), contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 3. La cererea prevăzută la art.2 alin.(1), persoanele prevăzute la art.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 4. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte de ședință,

Secretar general,


Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. /

Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art.1, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Președinte de ședință,

Secretar general,


REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

 • - prevederile art. V și VI din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

 • - faptul că că prin instituirea stării de urgență a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora,

 • - acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local,

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art.37 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

 • - propunerea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA VENITURI

SERVICIUL JURIDIC CONTESTAȚII

Nr.36.204/29.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36.202/29.05.2020 al d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: propunerea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.

Considerații de ordin general:

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, consiliul local poate acorda reducere cu până la 50% a impozitului pe clădiri, scutire de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.

Prin instituirea stării de urgență a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora.

Acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local.

Astfel, există posibilitatea ca operatorii economici să fie în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată, acest fapt putând conduce la declararea lor în stare de insolvabilitate sau în faliment, cu posibilități reduse de a recuperare aceste creanțe fiscale.

Considerații de ordin economic:

În contextul economic generat de pandemia de coronavirus SARS- CoV-2, apreciem că este oportun acordarea următoarelor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local:

 • a)     pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, reducerea cu 50% a

impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică, în următoarele condiții:

 • b)     pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții:

 • c)     pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții:

Considerații de ordin juridic: prevederile art. V și VI din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea următoarelor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local:

 • a) pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică, în următoarele condiții:

 • 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care sa instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • 2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la pct.2 vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.

 • 4. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la pct.2 o copie a certificatului pentru situații de urgență TIP 1 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 • 5. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la pct. 2 trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 6. Pentru încadrarea în situația prevăzută la pct.5 lit. b), proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • 7. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la pct.2 vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la pct.5 lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență TIP 1 emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și -au întrerupt parțial activitatea economică, după caz, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 • 8. La cererea prevăzută la pct.2, persoanele prevăzute la pct.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

 • 9. În cazul în care persoanele prevăzute la pct.1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile pct.1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local.

 • b)     pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții:

 • 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • 2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. În declarația pe propria răspundere prevăzută la pct.2, contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • 4.  La cererea prevăzută la pct.2, persoanele prevăzute la pct.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

 • 5. În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • c)     pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții:

 • 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 • 2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

DIRECTOR EXECUTIV,

Pavel Neamțiu

Nume, prenume

Funcția

Semnătura

Data

Vizat de legalitate

Șerban Stelica

Consilier juridic

Intocmit

Albu Ioana

Șef serviciu

27.05.2020