Hotărârea nr. 233/2020

Hotarirea Nr.233 din 05-06-2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 233 din 5 iunie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36.651/02.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 36.574/02.06.2020 - Direcția Tehnică, Serviciul programe Europene de Dezvoltare,

Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Ținând seama de următoarele acte normative:

 • - Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

 • - Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

 • - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2020,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020,

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

 • - Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

 • - Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) „Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”,

-Hotărârea nr. 163/2020 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgenață Arad”,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 5 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) și 1 consilier nu a participat la vot (dl. Furău), 19 consilieri prezenți din totalul de 22,

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. c), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 05.06.2020

Anexa la Hotărârea nr. 233/5.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

POIM 2014 - 2020


Anexa 5 Ghidul SolicitantuluiOS 9.1

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

1.

denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal1 ..

Lider parteneriat/Partener 1

., având calitatea de

2.

denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal .

membru 2/Partener 2

., având calitatea de

3.

denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal .. membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

., având calitatea de

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară

proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operațional ......., Axa prioritară........Prioritatea de investiție ................, apel de proiecte (Cod generat MySMIS si denumire)....................

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1)   Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4)   Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                    Roluri și responsabilități

Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Partener 2

Partener n

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                   Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Partener 2

Partener n

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie

convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar...........

 • (4)   Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6)   Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7)   In cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8)    Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

Drepturile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)    Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3)    Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4)   Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5)   Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare /dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare /dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii

finanțării prin Programul Operațional........., pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform

paragrafului (1).

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11. Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12. Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 05.06.2020


Cod PMA-S4-02


Lider de parteneriat (Partener 1)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 3

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 206 din 02.06.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36.651/02.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 36.574/02.06.2020 - Direcția Tehnică, Serviciul programe Europene de Dezvoltare,

Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Ținând seama de următoarele acte normative:

 • - Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

 • - Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

 • - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2020,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020,

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

 • - Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19;

 • - Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) „Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”;

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

-Hotărârea nr. 163/2020 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgenață Arad”,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. c), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR GENERAL,

SPED

Red./Dact. Laura Bocancios

Cod PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 36.651/02.06.2020

În temeiul prevederilor articolului 136 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”.

REFERAT DE APROBARE

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în data de 15 mai 2020 apelul de proiecte pentru „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, apel în cadrul căruia se vor finanța integral cheltuielile eligibile pentru procurarea de echipamente medicale și echipamente de protecție destinate personalului medical care tratează pacienții infectați cu noul tip de coronavirus.

Având în vedere că limitarea răspândirii virusului și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației pot fi realizate prin asigurarea aparaturii și dispozitivelor medicale, se impune dotarea corespunzătoare a secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Pentru a veni în sprijinul sistemului de sănătate arădean, Municipiul Arad intenționează să depună o cerere de finanțare, împreună cu Consiliul Județean Arad, în cadrul apelului de proiecte mai sus amintit, în acest scop fiind necesară încheierea unui acord de parteneriat.

Astfel, consider oportună promovarea în Consiliul Local al Municipiului Arad a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Judetul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

PRIMAR, Călin Bibarț

SPED

Red./Dact. Laura Bocancios 01

Cod PMA-S4-


PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

Nr. 36.574/02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr.36.651/02.06.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”.

Justificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1 „Creșterea

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19.

Conform Ghidului solicitantului, pentru proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv specific se pot finanța achizițiile realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare sau care urmează a fi realizate, aferente dotării unităților sanitare publice cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID - 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul unităților sanitare publice.

Prin colaborarea dintre Municipiul Arad, Consiliul Județean Arad și Spitalul Clinic Județean de Urgență, au fost identificate investițiile finanțabile în cadrul apelului de proiecte, precum și acțiunile necesare în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru dotarea spitalului, în cadrul apelului de proiecte menționat.

În Secțiunile 1.4. Tipuri de solicitanți și 2.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor, din Ghidul Solicitantului, se specifică eligibilitatea parteneriatelor între autorități publice județene și locale care au derulat/derulează achiziții în beneficiul unor unități sanitare publice eligibile. În această categorie se încadrează și inițiativa de a încheia un acord între Consiliul Județean Arad și Municipiul Arad, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat în cadrul Apelului de proiecte „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19”. Modelul recomandat pentru acordul de parteneriat este prezentat în Anexa 5 la Ghidul Solicitantului, aprobat prin Ordinul nr. 613/15.05.2020 al Ministrului Fondurilor Europene.

Proiectul propus, „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, urmărește finanțarea achiziționării de echipamente și aparaturi medicale necesare pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Pentru proiectele finanțate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile (100% FEDR pentru costurile totale eligibile).

Apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a fost lansat în data de 15 mai 2020 și este deschis până în 30 septembrie 2020.

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.

Perioada de implementare a programului se încheie la 31 decembrie 2020.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

adoptarea unei hotărâri de consiliu cu următorul obiect: aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, conform modelului prezentat în anexă.

Șef serviciu Laura Bocancios


Director executiv

Elena Portaru

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________

Cod PMA-S4-01

SPED

Red./Dact. L.B./M.C.

1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz