Hotărârea nr. 232/2020

Hotarirea Nr.232 din 05-06-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 232 din 5 iunie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1127 din 2.06.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 5 iunie 2020, ora 10,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa la Hotărârea nr. 232/5.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 206/2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”-inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 204/2020 privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 205/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale - inițiativa primarului.

 • 4. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 209/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare- inițiativa primarului - introdus suplimentar pe ordinea de zi.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL

  Lilioara STEPANESCUORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI extraordinare din 05.06.2020 astfel cum a fost aprobată în ședință, rezultatele votului și hotărârile adoptate

Nr. 37.772 din 05.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 22. Au absentat: dl. Bibarț Călin, dl. Ciupe Ionel și dna Tabuia Roxana.

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Nr.

Hotărârii adoptate /respinse

Voturi întrunite

0

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 06.05.2020 - inițiativa primarului.

232

13 pentru și 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)

1.

Proiect de hotărâre nr. 206/2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”- inițiativa primarului.

233

13 pentru, 1 consilier nu a participat la vot (dl. Furău) și

5 abțineri (dl. Buruc, di. Filip, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)

2.

Proiect de hotărâre nr. 204/2020 privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 - inițiativa primarului.

234

12 pentru, 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) și 1 consilier nu a participat la vot (dl. Szabo)

3.

Proiect de hotărâre nr. 205/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale - inițiativa primarului.

235

13 pentru, 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)

4.

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

-

-

5.

Proiect de hotărâre nr. 209/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare- inițiativa primarului.

236

13 pentru, 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 06.05.2020