Hotărârea nr. 23/2020

Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A nr. 97 din 27 ianuarie 2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 31 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de vineri, 31 ianuarie 2020, ora 14,00, care va avea loc în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.

P R I M A R Călin BIBARȚ

BCV/BCV ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2020 Dosar ședință extraordinara CLMA 31.01.2020 Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2016-2020

Cod: PMA-S4-15


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL al Municipiului Arad Lilioara STEPANESCU

P R O I E C T

al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de vineri, 31 ianuarie 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 4888/27.01.2020

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 19/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I- inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 20/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A- inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 21/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69- inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 30/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.3, et.I, corp A - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 38/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 37/2020 privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros) - inițiativa primarului

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 42/2020 privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1 - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 29/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 40/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit - inițiativa primarului

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 36/2020 privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad” - inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto-Furău, Antoanela - Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 35/2020 privind modificarea și completarea inventarului

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 34/2020 privind aprobarea Contractului de administrare

pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad -inițiativa primarului

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 39/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 23/2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021-

inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad” - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa

5                                                                                                         >                                                                                                                                             5                                                                                                                                              5

primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 24/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 25/2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad - inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 672/2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 570/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 -Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.- inițiativa primarului

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 571/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Clădire de locuințe colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim înălțime D + P + 8E +2Er și împrejmuire”, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 22/2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma ”Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”, pentru anul 2019- inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 26/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică “Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8” - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 27/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Arad ,județul Arad - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 31/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 28/2020 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad- inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 32/2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice -inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 16/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 17/2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si

Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020- inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre nr. 41/2020 pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- inițiativa primarului

 • 31. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019.

  R E D A C T A T

  Lilioara STEPANESCU, Secretar General al Municipiului Arad

  Claudia GROZAVU, director executiv Direcția Economică

  Ștefan SZUCHANSZKI, director executiv Direcția Patrimoniu

  Radu DRAGAN, Arhitect Șef

  Liliana FLOREA, director executiv, Direcția Edilitară

  Eliza BARBURA, director executiv, Direcția Comunicare/ Direcția Autorizare Și Guvernanță Corporativă

  Ioan IGNAT, director executiv, Direcția Dezvoltare și Întreținere

  Sorin CONTRAȘ, șef serviciu Juridic, Contencios

  Elena PORTARU, director executiv, Direcția Tehnică

  Dana  PĂDUREAN-ANDREICA,  director  executiv,  Centrul

  Municipal de Cultură Arad