Hotărârea nr. 229/2020

Hotarirea Nr.229 din 28-05-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 229 din 28 mai 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2020

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (4), art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Domnul consilier local SZABO Mihai se desemnează președinte de ședință pentru perioada iunie - august 2020, urmând a exercita atribuțiile stabilite de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către domnul SZABO Mihai și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2019

Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr. din 2019

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2020

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (4), art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Domnul/doamna consilier local se desemnează președinte de ședință

pentru perioada iunie - august 2020, urmând a exercita atribuțiile stabilite de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către și se comunică celor interesați

de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                S E C R E T A R