Hotărârea nr. 227/2020

Hotarirea Nr.227 din 28-05-2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHESA Ilie şi declararea ca vacant a locului de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 227 din 28 mai 2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHEȘA Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul constatator înregistrat cu nr. 34353 din 22.05.2020, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului de consilier local,

Ținând cont de adresa domnului CHEȘA Ilie, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26.520/14.04.2020 cu privire la demisia din funcția de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) - teza 1 alin. (10) și ale art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. unic. Se ia act de încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al Partidului Social Democrat al domnului CHEȘA Ilie, începând cu data de 14.04.2020 și se declară vacant locul de consilier local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA

Nr. 189 din 22.05.2020


A v i z a t p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHEȘA Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul constatator înregistrat cu nr. 34353 din 22.05.2020, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului de consilier local,

Ținând cont de adresa domnului CHEȘA Ilie, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26.520/14.04.2020 cu privire la demisia din funcția de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) - teza 1 alin. (10) și ale art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Art. unic. Se ia act de încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al Partidului Social Democrat al domnului CHEȘA Ilie, începând cu data de 14.04.2020 și se declară vacant locul de consilier local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


CM/CM

Dosar ședințe CLMA 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 34353 din 22.05.2020

REFERAT CONSTATATOR

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local

al domnului CHEȘA Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Având în vedere că domnul CHEȘA Ilie a notificat renunțarea la calitatea de consilier local - prin demisie, se impune ca, în conformitate cu cerințele legii, Consiliul Local al Municipiului Arad să ia act de încetarea de drept a calității de consilier local și să declare vacant locul de consilier local, la propunerea primarului, exprimată printr-un referat constatator semnat de primar și de secretarul general și însoțit de documentele justificative necesare.

Cadrul legal:

-art. 204 alin. (2)1 lit. a), alin. (3)1 2 3 , alin. (6), alin. (6)4- teza 1, alin. (10)5 și art. 6026 7 8 9 10 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ca urmare,

P R O P U N E M

adoptarea hotărârii de încetare de drept a mandatului de consilier local (din partea Partidului Social Democrat) al domnului Cheșa Ilie, începând cu data de 14.04.2020 și declararea ca vacant a locului de consilier local.

P R I M A R                   p.SECRETAR GENERAL

Călin BIBARȚ                        Sorin CONTRAȘ

1

1 ART. 204

încetarea mandatului de consilier local și de consilier județean

2

Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

3

Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

2

4

Data încetării de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) - f) și l), este data apariției evenimentului sau a împlinirii

5

condițiilor care determină situația de încetare, după caz.

6

3

7

în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) și l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier județean,

8

precum și vacantarea locului de consilier local sau de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință

9

desfășurată după apariția evenimentului.

10

4

11

Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f), h) și l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general al comunei, al orașului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul este însoțit de acte justificative

5 ART. 602

Până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier județean a căror vacantare a fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean, după caz, în condițiile art. 204, comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul local, respectiv către consiliul județean în vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, cu respectarea art. 30 - 34, 55, 55A1, 89, 90, 99 și 99A1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.