Hotărârea nr. 226/2020

Hotarirea Nr.226 din 28-05-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 226 din 28 mai 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea stării de alertă provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33923/21.05.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33925/21.05.2020 al Serviciului Buget,

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Luând în considerare Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad,

Având în vedere Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad,

Ținând cont de UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate Zona Tarafului,

Având în vedere Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții,

Ținând cont de Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad,

Având în vedere Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad,

Având în vedere Adresa nr. 129/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad,

Având în vedere Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP „Curcubeul Copiilor” Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad,

Având în vedere Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad, Luând în considerare Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, Având în vedere Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad, Luând în considerare Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad, Ținând cont de Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad, Având în vedere Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad, Ținând cont de Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad, Luând în considerare Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad, Având în vedere Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad, Ținând cont de Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad, Luând în considerare Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, Având în vedere Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad, Ținând cont de Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad,

Având în vedere Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad,

Având în vedere Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad,

Având în vedere Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, Ținând cont de Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad, Luând în considerare Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad, Având în vedere Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad, Ținând cont de Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, Având în vedere Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal” Arad, Luând în considerare Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad, Ținând cont de Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad,

Având în vedere Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad, Luând în considerare nota de fundamentare nr. 35488/27.05.2020 a Serviciului Investiții, Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțare din titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 4

Art. 6. (1) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (8) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Referitor la punctele 85, 86 din anexa la hotărâre, în cazul reluării activităților se va realoca suma aferentă pentru proiectele culturale, educative, recreative și de tineret care se pot organiza conform calendarului propus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

Avizat


P R O I E C T

Nr. 199/22.05.2020


p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea stării de alertă provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33923/21.05.2020;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33925/21.05.2020 al Serviciului Buget;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Luând în considerare Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;

Având în vedere Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad;

Ținând cont de referatul nr. 31555/12.05.2020 al UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate. Zona Tarafului;

Având în vedere Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții;

Ținând cont de Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad;

Având în vedere Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 129/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad;

Având în vedere Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP„Curcubeul Copiilor” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad

Având în vedere Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad

Ținând cont de Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius lacob” Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad;

Având în vedere Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad;

Având în vedere Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta’ Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară’ Arad;

Având în vedere Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal’ Arad;

Luând în considerare Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad;

Ținând cont de Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad;

Având în vedere Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad;

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțare din titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

Art.5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 4

Art.6: (1) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (8) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Direcția Economică

Serviciul Buget

Cod PMA - S4 - 01


Red/Dact. MB.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33923/21.05.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • -  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • -  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;

 • -  OUG 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.195/06.05.2020;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 33925/21.05.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;

 • OUG 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare;

 • Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

 • Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;

 • Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad;

 • UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate. Zona Tarafului;

 • Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții;

 • Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad;

 • Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad;

 • Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad;

 • Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad;

 • Adresa nr. 129/15.04.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad;

 • Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad;

 • Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad;

 • Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP „Curcubeul Copiilor” Arad;

 • Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad

 • Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad

 • Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad;

 • Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad;

 • Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad;

 • Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad;

 • Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad;

 • Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad;

 • Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad;

 • Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad;

 • Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad;

 • Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad;

 • Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad;

 • Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad;

 • Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad;

 • Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad;

 • Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad;

 • Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad;

 • Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;

 • Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad;

 • Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad;

 • Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad;

 • Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad;

 • Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta’ Arad;

 • Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară’ Arad;

 • Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal’ Arad;

 • Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad;

 • Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad;

 • Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad;

 • •  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se suplimentează cu suma de 1.039 mii lei veniturile din fondul european de dezvoltare regională, sume primite în contul plăților efectuate și cu aceeași sumă se suplimentează bugetul aprobat la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, pentru proiectul: „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate, Zona Tarafului”, cu influențele cuprinse în anexa 1, 2, și 3 la proiectul de hotărâre și în referatul UIP;

 • 2)  Se diminuează cu suma de 2.310 mii lei bugetul alocat la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, ordonator de credite Centrul Municipal de Cultură Arad, sume alocate proiectelor culturale și proiectelor de tineret cu finanțări nerambursabile, datorită faptului că, din pricina evoluției situației epidemiologice din România, au fost interzise ori suspendate toate activitățile culturale, artistice și sportive, ca urmare a legislației privind instituirea stării de urgență și de alertă, conform referatului din partea instituției;

 • 3)  Se modifică denumirile obiectivelor de investiții menționate în referatele Serviciului Investiții;

 • 4)  Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei rezerva bugetară, în vederea unor alocări ulterioare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 • 5)  Se majorează cu suma de 310 mii lei creditele aprobate pe capitolul 65.02 „Învățământ” , pentru achiziția de materiale de protecție necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a examenelor naționale, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad, ținînd cont de prevederile ordinelor pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2. Suma este repartizată pe unități de învățământ și clasificație bugetară, conform adreselor din partea instituțiilor de învățământ și influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre,

 • 6)  Se modifică bugetul alocat la capitolul 65.02 Învățământ, ținând cont de execuția la zi a cheltuielilor și necesitatea achitării unor facturi de utilități, conform influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre, după cum urmează:

 • -  Colegiul Economic Arad:              -69 mii lei;

 • -  Grădinița PP Palatul Fermecat:      + 45 mii lei;

 • -  Grădinița PP Curcubeul Copiilor:     + 24 mii lei.

 • 7)  Se modifică bugetul alocat la capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie’”, pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și pentru Filarmonica Arad, în urma suspendării contractelor individuale de muncă ale unor salariați și acordarea unei indemnizații de șomaj tehnic de 75% din câștigul salarial mediu brut, ca urmare a restrângerii sau a interzicerii organizării activităților culturale, în spații închise, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2, conform influențelor cuprinse în anexa 1 și în referatele din partea instituțiilor de cultură, după cum urmează:

a) Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad:

 • - Alte venituri:                     +270 mii lei;

 • - Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a CIM din

inițiativa angajatorului:         + 270 mii lei;

 • - Festivalul Internațional de Teatru Nou ediția a VIII a: -300 mii lei;

 • - Cheltuieli cu bunuri și servicii: + 300 mii lei.

b) Filarmonica Arad:

 • - Alte venituri:                    +307 mii lei;

 • - Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a CIM din

inițiativa angajatorului:         + 307 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 226/28 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

1.039

2

Secțiunea de Funcționare

-13.700

3

37.02.03

Vdrsdminte din. secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-13.700

4

Secțiunea de Dezvoltare

14.739

5

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

13.700

6

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 -

Proiect "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

138

7

48.02.01.01

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent -

Proiect "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

847

8

48.02.01.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori -

Proiect "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

54

9

___________ CHELTUIELILE BUGETULUI

LOCAL

1.039

10

pe titluri de cheltuieli:

11

bunuri și servicii

-1.761

12

subvenții

-9.600

13

fonduri de rezervă

0

14

transferuri intre unități ale administrației publice

-2.310

15

alte transferuri

0

16

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.039

17

active nefinanciare

13.700

\18

plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent

-29

<19

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

20

Secțiunea de Funcționare

-13.700

21

54.02

Municipiul Arad

fonduri de rezervă

50.04

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

0

22

65.02

Grădinița PP nr. 1 Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

23

65.02

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

24

65.02

Grădinița PP ‘FURNICUȚA” Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

25

65.02

Grădinița PP nr. 11 Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

26

65.02

Grădinița PP nr. 14 Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

27

65.02

Grădinița PP ‘GRĂDINIȚA PRIETENIEI” Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

28

65.02

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

45

29

65.02

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT'Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

30

65.02

Grâdinița PP "CĂSUȚA PUICILOR" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

31

65.02

Grădinița PP "PITICOT" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

32

65.02

Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

24

33

65.02

Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

12

34

65.02

Școala Gimnazială “MIHAIEMINESCU" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

6

35

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

6

36

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

9

37

65.02

Școala Gimnazială "ILAR1ON FELEA " Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

6

As

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

39

65.02

Școala Gimnazială “REGINA MARIA" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

40

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

41

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

42

65.02

Școala Gimnazială

"AUREL VLAICU Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

3

43

65.02

Școala Gimnazială "CAIUSIACOB" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

3

44

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrană

-40

45

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

•29

r4e

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

8

47

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

48

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

10

49

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

4

50

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ' Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

51

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

9

52

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARA Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

8

53

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY'Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

10

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

54

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

15

55

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRAGOT Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

4

56

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

5

57

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

1

58

65.02

Colegiul Național "MOISE NICOARĂ" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

13

59

65.02

Colegiul Național "PREPARANDIA -DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

15

60

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

15

L

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

4

f

62

65.02

Seminarul Teologic ORTODOX Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

6

63

67.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.01

Transferuri către Centrul Municipal de Cultură Arad (Paragraful Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei}

-2.310

64

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli

-2.100

65

81.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației

-6.000

66

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local in comun cu tramvaiele și autobuzele

-3.600

67

Sec

dunea de Dezvoltare

14.739

"\68

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Pat terapie intensivă de înaltă performanță (20 buc.)

745

69

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Infusomate (15 buc.)

122

70

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aparat de ventilație mecanică (4 buc.)

595

71

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de resuscitare (3 buc.)

286

72

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de încălzire sânge (20 buc.)

143

73

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Monitor funcții vitale (10 buc.)

262

74

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Stație centrală de monitorizare (1 buc.)

221

75

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Elevator pacienți (8 buc.)

58

76

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Laringoscop lamă flexibilă (5 buc.)

42

77

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Tărgi pentru transport pacienți (premium) (6 buc.)

34

78

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concentrator de oxigen (30 buc.)

243

Nn crt.

Capitol

Ordonator do credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

79

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Masă de resusdtare nou născut (1 buc.)

137

80

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Defibrilator semiautomat cu funcție de monitorizare {15 buc.)

679

81

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Detector de vene (20 buc.)

572

82

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

•       Bilirubinometru

fi buc.)

18

83

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aspirator mobil (25 buc.)

179

84

66.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

Lampă UV (80 buc.)

305

85

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

EKG PORTABIL (10 buc.)

238

86

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Analizor automat portabil, de gaze în sânge și electroliți (8 buc.)

564

87

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf multidisdplinar cu 3 sonde (8 buc.)

2.296

188

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Analizor markeri cardiad (6 buc.)

124

89

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Canapea consultații eco-cardiografie cu înălțime reglabilă hidraulic (1 buc.)

24

90

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Monitor de tnaftd performanță cu modul PiCCO (2 buc.)

161

91

66.02

Municipiul Arad

active nefinandare

71.01

Combină frigorifică tip bancă de sănge-plasmă cu 4+4 sertare (1 buc.)

46

92

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Pipetă electronică stand de încărcare inclus (1 buc.)

7

93

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Agitator de trombodte cu camera climatica/ incubator (2 buc.)

68

94

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Stație centrală cu 5 monitoare fetale (1 buc.)

295

r'95

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf multidisdplinar cu 5 sonde (1 buc.)

323

96

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Cititor pentru cârduri cu 8 microtuburi (3 buc.)

84

97

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Termostat de laborator 130 litri (1 buc.)

20

98

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Echipament pentru dezghețarea și încălzirea plasmei precum și a pungilor de sânge și a produselor derivate (1 buc.)

40

99

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Frigider profesional de laborator (3 buc.)

61

100

66.02

Municipiul Arad

active nefinandare

71.01

Unitate criochirurgie pentru bronhoscopie (1 buc.)

134

101

66.02

Municipiul Arad

active nefinandare

71.01

Sistem automat de reprocesare endoscopie (1 buc.)

171

102

66.02

Municipiul Arad

active nefinandare

71.01

Sterilizator aerUVcu rearculare (40 buc.)

215

Nn crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

103

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem complex de neurologie (1 buc.)

217

104

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de endourologie joasă și înaltă (1 buc.)

210

105

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopică complex cu sistem de imagine 3D cu airseal (1 buc.)

1.546

106

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf portabil cu sondă abdominală (2 buc.)

134

107

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aparat de anestezie (2 buc.)

572

108

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de mobilizare pasivă a membrului pelvin (1 buc.)

42

109

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Motor chirurgical (1 buc.)

90

sj 10

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Spirometru piston model pdd-301/sh (1 buc.)

10

111

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Bormașina chirurgie

11 buc.)

76

112

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Electrocauter cu argon plasma coagulare (1 buc.)

146

113

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Laser CO2 (1 buc.)

496

114

66.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

Electroencefalograf

(1 buc.)

69

115

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Electromiograf (1 buc.)

101

116

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Lampă UVC fixă caracteristici (10 buc.)

230

117

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf staționar doppler color cu sondă liniarăți convexă cu fa't de puncție biopsie (1 buc.)

249

118

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

149

119

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-

"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

847

120

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

43

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

121

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3.OO0 mc la SC CET Hidrocarburi SA Arad (excedent buget local)

-127

122

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF - Instalare unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad (excedent buget local)

127

123

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - înlocuire cazane pe gaz 2x58 MW la SC CET Hidrocarburi SA Arad

(excedent buget local)

-100

124

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad (excedent buget local)

100

N25

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad, pentru "Achiziție și montaj Stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD" (excedent buget local)

-100

126

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad, pentru "Stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD" (excedent buget local)

100

127

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-1.733

128

Secțiunea de Funcționare

-1.733

129

36.10.50

Teatrul Clasic 10AN SLAVICI Arad

Alte venituri

270

130

36.10.50

Filarmonica Arad

Alte venituri

307

31

43.10.09

Centrul Municipal de Cultură Arad

Subvenții pentru instituții publice

-2.310

132

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-1.733

133

bunuri și servicii

0

134

asistență socială

577

135

alte transferuri

-2.310

136

Secțiunea de Funcționare

-1.733

137

67.10

Teatrul Clasic

IOAN SLAVICI Arad

asistență socială

57.04

Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului

270

138

67.10

Teatrul Clasic IOAN SLAVICI Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (încălzit, iluminat și forță motrică: 200 mii lei, alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare: 100 mii lei)

300

139

67.10

Teatrul Clasic IOAN SLAVICI Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul Internațional de Teatru Nou, ediția a VUI-a (alte cheltuieli cu bunuri si servicii)

-300

Nn crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

140

67.10

Filarmonica Arad

asistentă socială

57.04

Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de'muncă din inițiativa angajatorului

307

141

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne (Cultură)

-1.500

142

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne (Tineret)

■810

143

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020, din care pe titluri de cheltuieli:

-694

144

bunuri și servicii

-1.761

145

subvenții

-9.600

146

fonduri de rezervă

0

147

transferuri intre unități ale administrației publice

-2.310

148

alte transferuri

-2.310

149

asistență socială

577

150

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.039

1151

active nefinanciare

13.700

J52

plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent

-29Anexa 2 la Hotărârea nr. 226/28 mal 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELI BUGET LOCAL

18.855

2

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Pat terapie intensivă de înaltă performanță (20 buc.)

745

3

66.02

Municipiul Arad

active nefînanciare

71.01

Infusomate (15 buc.)

122

4

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aparat de ventilație mecanică (4 buc.)

595

5

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de resuscitare (3 buc.)

286

6

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de încălzire sânge (20 buc.)

143

7

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Monitor funcții vitale (10 buc.)

262

8

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Stație centrală de monitorizare (1 buc.)

221

9

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Elevator pacienți (8 buc.)

58

10

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Laringoscop lamă flexibilă (5 buc.)

42

11

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Tărgi pentru transport pacienți (premium) (6 buc.)

34

12

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concentrator de oxigen (30 buc.)

243

13

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Masă de resuscitare nou născut (1 buc.)

137

14

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Defibrilator semiautomat cu funcție de monitorizare (15 buc.)

679

15

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Detector de vene (20 buc.)

572

16

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Bilirubinometru

(1 buc.)

18

17

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aspirator mobil (25 buc.)

179

18

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Lampă UV (80 buc.)

305

19

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

EKG PORTABIL (10 buc.)

238

20

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Analizor automat portabil, de gaze în sânge și electroliți (8 buc.)

564

21

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf multidisciplinar cu 3 sonde (8 buc.)

2.296

22

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Analizor markeri cardiaci (6 buc.)

124

23

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Canapea consultații eco-cardiografie cu înălțime reglabilă hidraulic (1 buc.)

24

24

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Monitor de înaltă performanță cu modul PiCCO (2 buc.)

161

25

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Combină frigorifică tip bancă de sânge-plasmă cu 4+4 sertare (1 buc.)

46

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

o

1

2

3

4

5

6

26

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Pipetă electronică stand de încărcare inclus (1 buc.)

7

27

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Agitator de trombocite cu camera climatica/incubator (2 buc.)

68

28

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Stație centrală cu 5 monitoare fetale (1 buc.)

295

29

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf multidisciplinar cu 5 sonde (1 buc.)

323

30

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Cititor pentru cârduri cu 8 microtuburi (3 buc.)

84

31

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Termostat de laborator 130 litri (1 buc.)

20

32

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Echipament pentru dezghețarea ți încălzirea plasmei precum și a pungilor de sânge și a produselor derivate (1 buc.)

40

33

66.02

Municipiu! Arad

active nefinanciare

71.01

Frigider profesional de laborator (3 buc.)

61

34

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Unitate criochirurgie pentru bronhoscopie (1 buc.)

134

35

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem automat de reprocesare endoscopie (1 buc.)

171

36

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sterilizator aer UV cu recirculare (40 buc.)

215

37

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem complex de neurologie (1 buc.)

217

38

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de endourologie Joasă și înaltă (1 buc.)

210

39

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem endoscopie pentru chirurgie laparoscopică complex cu sistem de imagine 3D cu airseal fl buc.)

1.546

40

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf portabil cu sondă abdominală (2 buc.)

134

41

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aparat de anestezie

(2 buc.)__________________

572

42 L______________

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sistem de mobilizare pasivă a membrului pelvin (1 buc)

42

43

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Motor chirurgical (1 buc.]

90

44

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Spirometru piston model pdd-301/sh (1 buc.)

10

45

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Bonnașina chirurgie (1 buc.)

76

46

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Electrocauter cu argon plasma coagulare (1 buc.)

146

47

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Laser CO2 (1 buc.)

496

48

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Electroencefalograf fi buc.)

69

49

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Electromiograf (1 buc.)

101

50

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Lampă UVC fixă caracteristici (10 buc.)

230

51

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Ecograf staționar doppler color cu sondă liniară și convexă cu kit de puncție biopsie (1 buc.)

249

Nr. ort.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

52

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

767

53

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

4.345

54

68.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

43

55

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3.000 mc la SC CET Hidrocarburi SA Arad

-127

56

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF • Instalare unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad

127

57

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Înlocuire cazane pe gaz 2x58 MW la SC CET Hidrocarburi SA Arad

-100

58

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad

100

59

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad,

pentru "Achiziție și montaj Stații de reincărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - in garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ARAD"

-2.493

60

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad,

pentru "Stații de reincărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - in garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD"

2.493

61

____ TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

18.855

PREȘEDI

MariiContrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTR^-—

Anexa 3 Ia Hotărârea nr. 226/28 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din titlul de cheltuieli

58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”

mii lei

Nr.

K

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

Influente credite bugetare

0

1

2

3

4

5

1

68.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

767

149

2

68.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR} -Finanțarea externă nerambursabilă-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

4.345

847

3

68.02

Municipiul

Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli ne eligibile-"Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului"

43

43

4

TOTAL

5.155

1.039MUNICIPIUL ARAD                                                                                                         Anexa 4
Bulevardul Rewtuției nr.75, cod fiscal 3519925                                                                                                  (a Hotărârea nr.226/28 mai 2020
tel.0257/281850, fax 0257/253842, email:pma@primariaarad.ro                                                                             a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE 2 A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

incasart realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

519.628.400

141.351.000

377,922.394

147.204.498

230.717.896

124.389.907

5.574.413

247.958.074

TOTAL VENITURI

519.628.400

141.351.000

377.922.394

147.204.498

230.717.896

124.389.907

5.574 413

247.958.074

VENITURI PROPRII

378.448.000

119.892.000

355.131.343

147.171.513

207.959.830

108.347.570

5.565.815

241.217.958

I. VENITURI CURBJTE

415.151.400

130.126.000

351.167.358

146.754.621

204.412.737

105.863.778

5.017.872

240.285.708

A. VENITURI FISCALE

389.477,400

122.076.000

301.747.138

107.168.387

194.578.751

101.163.907

3.837.715

196.745.516

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

213.217.000

55.537.000

52.812.792

0

52.812.792

52.812.792

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

213.217.000

55.537.000

52.812.792

0

52.812.792

52.812.792

0

0

Impozit pe venit

03,02

750.000

200.000

109.339

0

109.339

109.339

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

750.000

200.000

109.339

0

109-339

109.339

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

212.467.000

55.337.000

52.703.453

0

52.703.453

52.703.453

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02,01

212.467.000

55.337.000

52.703.453

0

52.703.453

52.703.453

0

0

A3. IVFOZTE SI TAXE PE PROPRETATE

113.073.000

46.704.000

189.562.019

82.486.512

107.075.507

29.810.598

3.175.311

156.576.110

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

113.073.000

46.704.000

189.562.019

82.486.512

107.075.507

29.810.598

3.175.311

156.576.110

Impozit pe clădiri

07.02.01

86.073.000

34.700.000

147.857.766

65.569.534

82.288.232

21.071.874

2.399.837

124.386.055

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

21.000,000

11.200.000

24.464.484

4.373.351

20.091.133

9.710.011

101.285

14.653.188

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

65.073.000

23.500.000

123.393.282

61.196.183

62.197.099

11.361.863

2.298.552

109.732.867

Impozit pe terenuri

07.02.02

23.800.000

11.230.000

40.329.880

16.229.498

24.100.382

8.104.613

737.744

31.487.523

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

6.000.000

15.392.625

4.465.776

10.926.849

5.070.712

44.173

10.277.740

frnpozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.700.000

4.300.000

22.847.708

11.393.416

11.454.292

2.397.489

657.056

19.793.163

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900.000

930.000

2.089.547

370.306

1.719.241

636.412

36.515

1.416.620

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasa!

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.200.000

774.000

1.299.218

612.391

686.827

634.111

37.680

627.427

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

75.155

75.089

66

0

50

75.105

A4. ItvFOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SBWICII

60.687.400

19.422.000

58.702.710

24.523.718

34.178.992

18.105.062

656.440

39.941.208

Sume defalcate din TVA

11.02

36.904.400

10.435.000

10.435.000

0

10.435.000

10.435.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

31.857.700

8.921.000

8.921.000

0

8.921.000

8.921.000

0

0

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamanlului particular sau confesional acreditat

11.02.09

5.046.700

1.514.000

1.514.000

0

1.514.000

1.514.000

0

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

183.000

49.000

65.262

9.672

55.590

44.561

371

20.330

Impozit pe spectacole

15.02.01

155.000

42.000

60.202

9.672

50.530

39.501

371

20.330

Alle taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

7.000

5.060

0

5.060

5.060

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

23.600.000

8.938.000

48.202.448

24.514.046

23.688.402

7.625.501

656.069

39.920.878

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.700.000

7.688.000

44.520.358

23.314.047

21.206.311

6.609.882

563.326

37.347.150

Taxa asupra mijloacelor de transport - FF

16.02.02.01

12.500.000

5.430.000

24.383.442

11.232.585

13.150.857

4.939.113

56.687

19.387.642

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.200.000

2.258.000

20.136.916

12.081.462

8.055.454

1.670.769

506.639

17.959.508

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.900.000

1.250.000

3.682.090

1.199.999

2.482.091

1.015.619

92.743

2.573.728

A6. ALTE IfvPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

Alte impozite sl taxe

18.02.50

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

C. VBifTLIRi NEFISCALE

25.674.000

8.050.000

49.420.220

39.586.234

9.833.986

4.699.871

1.180.157

43.540.192

CI. VEN.TURJ DSM PROPRIETATE

8.705.000

2.300.000

29.013.449

23.724.637

5.288.812

1.878.693

220.149

26.914.607

Venituri din proprietate

30.02

8.705.000

2.300.000

29.009.791

23.724.637

5.285.154

1.875.035

220.149

26.914.607

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02,05

6.000.000

1.400.000

11.728.005

8.484.709

3.243.296

1.192.684

139.239

10.396.082

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

6.000.000

1.400.000

11.728.005

8.484.709

3.243.296

1.192.684

139.239

10.396.082

Venituri din dividende

30.02.08

5.000

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile oi companiile naționale oi societa?i!e cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

5.000

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700.000

900.000

17.161.820

15.119.962

2.041.858

682.351

80.910

16.398.559

Venituri din dobânzi

31.02

0

0

3.658

0

3.658

3.658

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

3.658

0

3.658

3.658

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI St SSWICII

16.969.000

5.750.000

20.406.771

15.861.597

4.545.174

2.821.178

960.008

16.625.585

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.416.000

876.000

367.137

39.192

327.945

326.720

340

40.077

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

45.000

28.788

0

28.788

28.773

15

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

49.000

13.000

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

14.000

21.378

9.287

12.091

12.091

0

9.287

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.02.13

1.100.000

275.000

266.121

0

266.121

266.121

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33.02.24

12.000

3.000

164

0

164

164

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

25.000

6.000

24.737

21.547

3.190

2.329

1

22.407

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.000.000

520.000

25.949

8.358

17.591

17.242

324

8.383

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

23.000

8.000

10.459

36

10.423

10.363

84

12

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23.000

8.000

10.459

36

10.423

10.363

84

12

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9.100.000

2.280.000

15.308.517

12.155.204

3.153.313

1.931.685

234.532

13.142.300

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

4.200.000

1.100.000

6.312.839

4.764.781

1.548.058

870.264

171.618

5.270.957

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut» de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

1.100.000

6.312.839

4.764.781

1.548.058

870.264

171.618

5.270.957

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

4.900.000

1.180.000

8.995.678

7.390.423

1.605.255

1.061.421

62.914

7.871.343

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Diverse venituri

36.02

4.430.000

2.586.000

4.720.658

3.667.165

1.053.493

552.410

725.052

3.443.196

Varsarrinte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

200.000

55.000

43.597

0

43.597

43.594

2

1

Taxe speciale

36.02.06

3.312.000

2.342.000

3.056.083

2.149.375

906.708

290.500

712.169

2.053.414

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

80.000

20.000

211.647

210.179

1.468

27.897

637

183.113

Taxa de reabilitare terrrica

36.02.23

638.000

119.000

1.094.402

1.092.837

1.565

125.171

500

968.731

Alte venituri

36.02.50

200.000

50.000

314.929

214.774

100.155

65.248

11.744

237.937

Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-46.912.000

-17.379.000

-400.000

0

-400.000

-400.000

0

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare

37.02.04

46.912.000

17.379.000

400.000

0

400.000

400.000

0

0

IL VENITURI DIN CAFTFAL

201.000

201.000

1.980.151

416.892

1.563.259

499.958

547,943

932.250

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

201.000

201.000

1.980.151

416.892

1.563.259

499.958

547.943

932.250

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

200.000

200.000

720.177

1.804

718.373

204.953

0

515.224

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

0

1.259.923

415.088

844.835

294.977

547.937

417.009

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

1.000

1.000

51

0

51

28

6

17

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

12.418.834

0

12.418.834

12.418.834

0

0

încasați din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

12.418.834

0

12.418.834

12.418.834

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

0

0

81.396

0

81.396

81.396

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

12.337.438

0

12.337.438

12.337.438

0

0

IV. SUBVENȚII

36.445.000

9.609.000

11.773.188

4.375

11.768.813

5.578.728

0

6.194,460

SUBVENȚII DE LA ALTE NTV8.E ALEADMNtSTRATlEI PUBLICE

36.445.000

9.609.000

11.773.188

4.375

11.768.813

5.578.728

0

6.194.460

Subvenții de la bugetul de slat

42.02

36.445.000

9.609.000

11.773.188

4.375

11.768.813

5.578.728

0

6.194.460

B. Curente

36.445.000

9.609.000

11,773.188

4.375

11.768.813

5.578.728

0

6.194.460

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

200.000

100.000

456

0

456

456

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatîi

42.02.41

360.000

87.000

93.122

0

93.122

93.122

0

0

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

18.915.000

6.688.000

4.511.057

0

4.511.057

3.675.538

0

835.519

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.66

7.410.000

2.281.000

7.080.692

0

7.080.692

1.805.236

0

5.275.456

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerarrtoursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02,69

9.560.000

453.000

87.861

4.375

83.486

4.376

0

83.485

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitați si Instrumente postaderare

45.02.16

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori h contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

67.784.000

1.415.000

582.863

28.610

554.253

28.609

8.598

545.656

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

67.210.000

1.415.000

582.863

28.610

554.253

28.609

8.598

545.656

Sume primite in contul plăților efectuate r> anul curent

48.02.01.01

65.604.000

515.000

8.598

8.598

0

0

8.598

0

Sume primite ri contul plăților efectuate *n anii anteriori

48.02.01.02

1.606.000

900.000

574.265

20.012

554.253

28609

0

545.656

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

574.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primile «i contul plăților efectuate ti anul curent

48.02.02.01

574.000

0

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

375.571.400

115.096.000

356.928.622

145.661.784

211.266.838

107.318.817

5.017.372

244.592.433

TOTAL VENITURI

375.571.400

115.096.000

356.928.622

145.661.784

211.266.838

107.318.817

5.017.372

244 592.433

VENITURI PROPRII

377.609.000

119.572.000

339.719.352

145.661.784

194.057.568

95.385.003

5.017.372

239.316.977

L VENITURI CURENTE

367.601.400

112.628.000

349.672.956

145.661.784

204.011.172

105.338.607

5.017.372

239.316.977

A. VENITURI FISCALE

389.477.400

122.076.000

301.747.138

107.168.387

194.578.751

101.163.907

3.837.715

196.745.516

A1. UVPOZfT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

213.217.000

55.537.000

52.812.792

0

52.812.792

52.812.792

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

213.217.000

55,537.000

52.812.792

0

52.812.792

52.812.792

0

0

Impozit pe venit

03.02

750.000

200.000

109.339

0

109.339

109.339

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

hcasari realizate

Stingeri pe alte cai decât mcasari

Drepturi constatate de incasa!

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedentl

din anul curent

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

750.000

200.000

109.339

0

109.339

109.339

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

212.467.000

55.337.000

52.703.453

0

52.703.453

52.703.453

0

0

Cote defalcate din irrpozitul pe venit

04.02.01

212.467.000

55.337.000

52.703.453

0

52.703.453

52.703.453

0

0

A3. WOZfTE SI TAXE PE PROPRIETATE

113.073.000

46.704.000

189.562.019

82.486.512

107.075.507

29.810.598

3.175.311

156.576.110

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

113.073.000

46.704.000

189.562.019

82.486.512

107.075.507

29.810.598

3.175.311

156.576.110

impozit pe clădiri

07.02.01

86.073.000

34.700.000

147.857.766

65.569.534

82.288.232

21.071.874

2.399.837

124.386.055

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

21.000.000

11.200.000

24.464.484

4.373.351

20.091.133

9.710.011

101.285

14.653.188

impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

65.073.000

23.500.000

123.393.282

61.196.183

62.197.099

11.361.863

2.298.552

109.732.867

impozit pe terenuri

07.02.02

23.800.000

11.230.000

40.329.880

16.229.498

24.100.382

8.104.613

737.744

31.487.523

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

6.000.000

15.392.625

4.465.776

10.926.849

5.070.712

44.173

10.277.740

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.700.000

4.300.000

22.847.708

11.393.416

11.454.292

2.397.489

657.056

19.793.163

impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900.000

930.000

2.089.547

370.306

1.719.241

636.412

36.515

1.416.620

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte laxe de lirrbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.200.000

774.000

1.299.218

612.391

686.827

634.111

37.680

627.427

Alte impozite si taxe de proprietate

07,02.50

0

0

75.155

75.089

66

0

50

75.105

A4. WOZFE Si TAXE PE BUNURI SI SSWICII

60.607.400

19.422.000

58.702.710

24.523.718

34.178.992

18.105.062

656.440

39.941,208

Sume defalcate din TVÂ

11.02

36.904.400

10.435.000

10.435.000

0

10.435.000

10.435.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

31.857.700

8.921.000

8.921.000

0

8.921.000

8.921.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

5.046.700

1.514.000

1.514.000

0

1.514.000

1.514.000

0

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

183.000

49.000

65.262

9.672

55.590

44.561

371

20.330

Impozit pe spectacole

15.02.01

155.000

42.000

60.202

9.672

50.530

39.501

371

20.330

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

7.000

5.060

0

5.060

5.060

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitali

16.02

23.600.000

8.938.000

48.202.448

24.514.046

23.688.402

7.625.501

656.069

39.920.878

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Inc as ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.700.000

7.688.000

44.520.358

23.314.047

21.206.311

6.609.882

563.326

37.347.150

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

12.500.000

5.430.000

24.383.442

11.232.585

13.150.857

4.939.113

56.687

19.387.642

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.200.000

2.258.000

20.136.916

12.081.462

8.055.454

1.670.769

506.639

17.959.508

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.900.000

1.250.000

3.682.090

1.199.999

2.482.091

1.015.619

92.743

2.573.728

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.500.000

413.000

669.617

158.157

511.460

435.455

5.964

228.198

C. VENITURI NEFISCALE

-21.876.000

-9.448.000

47.925.818

38.493.397

9.432.421

4.174.700

1.179.657

42.571.461

CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE

8.705.000

2.300.000

29.013.449

23.724.637

5.288.812

1.878.693

220.149

26.914.607

Venituri din proprietate

30.02

8.705.000

2.300.000

29.009.791

23.724.637

5.285.154

1.875.035

220.149

26.914.607

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

6.000.000

1.400.000

11.728.005

8.484.709

3.243.296

1.192.684

139.239

10.396.082

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

6.000.000

1.400.000

11.728.005

8.484.709

3.243.296

1.192.684

139.239

10.396.082

Venituri din dividende

30.02.08

5.000

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile oi companiile naționale oi socielaîile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

5.000

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700.000

900.000

17.161.820

15.119.962

2.041.858

682.351

80.910

16.398.559

Venituri din dobânzi

31.02

0

0

3.658

0

3.658

3.658

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

3.658

0

3.658

3.658

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SHWICI1

-30.581.000

-11.748.000

18.912.369

14.768.760

4.143.609

2.296.007

959.508

15.656.854

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.416.000

876.000

367.137

39.192

327.945

326.720

340

40.077

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

45.000

28.788

0

28.788

28.773

15

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

49.000

13.000

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

14.000

21.378

9.287

12.091

12.091

0

9.287

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasa!

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.100.000

275.000

266.121

0

266.121

266.121

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33.02.24

12.000

3.000

164

0

164

164

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

25.000

6.000

24.737

21.547

3.190

2.329

1

22.407

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.000.000

520.000

25.949

8.358

17.591

17.242

324

8.383

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

23.000

8.000

10.459

36

10.423

10.363

84

12

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23.000

8.000

10.459

36

10.423

Î0?363

84

12

Amenzi, penaRtati si confiscări

35.02

9.100.000

2.280.000

15.308.517

12.155.204

3.153.313

1.931.685

234.532

13.142.300

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

4.200.000

1.100.000

6.312.839

4.764.781

1.548.058

870.264

171.618

5.270.957

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

1.100.000

6.312.839

4.764.781

1.548.058

870.264

171.618

5.270.957

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

4.900.000

1.180.000

8.995.678

7.390.423

1.605.255

1.061.421

62.914

7.871.343

Diverse venituri

36.02

3.792.000

2.467.000

3.626.256

2.574.328

1.051.928

427.239

724.552

2.474.465

Varsarrinte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

200.000

55.000

43.597

0

43.597

43.594

2

1

Taxe speciale

36.02.06

3.312.000

2.342.000

3.056.083

2.149.375

906.708

290.500

712.169

2.053.414

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

80.000

20.000

211.647

210.179

1.468

27.897

637

183.113

Alte venituri

36.02.50

200.000

50.000

314.929

214.774

100.155

65.248

11.744

237.937

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-46.912.000

-17.379.000

-400.000

0

-400.000

-400.000

0

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-46.912.000

-17.379.000

-400.000

0

-400.000

-400.000

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

81.396

0

81.396

81.396

0

0

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

81.396

0

81.396

81.396

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

0

0

81.396

0

81.396

81.396

0

0

IV. SUBVENȚII

7.970.000

2.468.000

7.174.270

0

7.174.270

1.898.814

0

5.275.456

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATE1

PUBLICE

7.970.000

2.468.000

7.174.270

0

7.174.270

1.898.814

0

5.275.456

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

7.970.000

2.468.000

7.174.270

0

7.174.270

1.898.814

0

5.275.456

B. Curente

7.970.000

2.468.000

7.174.270

0

7.174.270

1.898.814

0

5.275.456

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02,34

200.000

100.000

456

0

456

456

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatabl

42.02.41

360.000

87.000

93.122

0

93.122

93.122

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.66

7.410.000

2.281.000

7.080.692

0

7.080.692

1.805.236

0

5.275.456

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

144.057.000

26.255.000

20.993.772

1.542.714

19.451.058

17.071.090

557.041

3.365.641

TOTAL VENTURI

144.057.000

26.255.000

20.993.772

1.542.714

19.451.058

17.071.090

557.041

3.365.641

VENITURI PROPRII

839.000

320.000

15.411.991

1.509.729

13.902.262

12.962.567

548.443

1.900.981

1. VENITURI CURBATE

47.550.000

17.498.000

1.494.402

1.092.837

401.565

525.171

500

968.731

C. VENITURI NEFISCALE

47.550.000

17.498.000

1.494.402

1.092.837

401.565

525.171

500

968.731

C2. VANZARJ DE BUNURI SI SKVICII

47.550.000

17.498.000

1.494.402

1.092.837

401.565

525.171

500

968.731

Diverse venituri

36.02

638.000

119.000

1.094.402

1.092.837

1.565

125.171

500

968.731

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

638.000

119.000

1.094.402

1.092.837

1.565

125.171

500

968.731

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

46.912.000

17.379.000

400.000

0

400.000

400.000

0

0

Varsam’nte din secțiunea de funcționare

37.02.04

46.912.000

17.379.000

400.000

0

400.000

400.000

ir

0

D. VENITURI DIN CAPITAL

201.000

201.000

1.980.151

416.892

1.563.259

499.958

547.943

932.250

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

201.000

201.000

1.980.151

416.892

1.563.259

499.958

547.943

932.250

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

200.000

200.000

720.177

1.804

718.373

204.953

0

515.224

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

0

1.259.923

415.088

844.835

294.977

547.937

417.009

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

1.000

1.000

51

0

51

28

6

17

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

12.337.438

0

12.337.438

12.337.438

0

0

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

12.337.438

0

12.337.438

12.337.438

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

12.337.438

0

12.337.438

12.337.438

0

0

IV. SUBVBJni

28.475.000

7.141.000

4.598.918

4.375

4.594.543

3.679.914

0

919.004

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

tocasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din ano precedent!

din anul curent

SUBVENȚII DEI.AAL7ENIVa.EALE ADMNISIRATEl PUBLICE

28.475.000

7.141,000

4.598.918

4.375

4.594.543

3.679.914

0

919.004

Subvenții de la bugetul de stal

42.02

28.475.000

7.141.000

4.598.918

4.375

4.594.543

3.679.914

0

919.004

B. Curente

28.475.000

7.141.000

4.598.918

4.375

4.594.543

3.679.914

0

919.004

Finanțarea Programai National de Dezvoltare Locala

42.02.65

18.915.000

6.688.000

4.511.057

0

4.511.057

3.675.538

0

835.519

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe neraniiursabtle (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

9.560.000

453.000

87.861

4.375

83.486

4.376

0

83.485

Sume FEM postaderare in contul plătitor efectuate

45.02

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitat) si instrumente postaderare

45.02.16

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

47.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/atti donatori n contul plătitor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

67.784.000

1.415.000

582.863

28.610

554.253

28.609

8.598

545.656

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

67.210.000

1.415.000

582.063

28.610

554.253

28.609

8.598

545.656

Sume primite in contul plăților efectuate n anul curent

48.02.01.01

65.604.000

515.000

8.598

8.598

0

0

8.598

0

Sume primite în contul plăților efectuate "n anii anteriori

48.02.01.02

1.606.000

900.000

574.265

20.012

554.253

28.609

0

545.656

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

574.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite rt contul plăților efectuate ii anul curent

48.02.02.01

574.000

0

0

0

0

0

0

0MUNICIPIUL ARAD                                                                                                         Anexa 5
Bulevardul Rewluției nr.75, cod fiscal 3519925                                                                                                  la Hotărârea nr.226/28 mai 2020
tel.0257/281850, fax 0257/253842, email:pma@primariaarad.ro                                                                             a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI la data de 31 martie 2020

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuiek efective

Anuale aprobate la (inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate ta finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

550.266.000

550.266.000

577.446.400

173.704.000

338.762.703

582.692.697

87.521.252

495.171.445

95 866.013

TOTAL CHELTUIELI

550.266.000

550.266.000

577.446.400

173.704.000

338.762.703

582.692.697

87.521.252

495.171.445

95.866 013

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

21.624.000

21.624.000

81.781.000

26.171.000

60.112.525

60.958.618

14.381.927

46.576.691

14.391.145

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

16.150.000

16.150.000

65.256.000

23.588.000

52.069.442

50.767.073

12.664.115

38.102.958

13.305.292

Autoritati executive si legislative

51.02.01

16.150.000

16.150 000

65.256.000

23.588.000

52.069.442

50.767.073

12.664.115

38.102.958

13.305.292

Autoritati executive

51.02.01.03

16.150.000

16.150 000

65.256.000

23.588.000

52.069.442

50.767.073

12.664.115

38.102.958

13.305.292

Alte serv icii publice generale

54 02

5.474.000

5.474000

12.788.000

2.513.000

4.306.083

6.454.545

1.710.967

4.743.578

648 004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

0

1.623.000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

3.500.000

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

40.000

40.000

744.000

435.000

359.183

359.167

76.439

282.720

54.579

Alte serv leii publice generale

54.02.50

5.434.000

5.434.000

6.921.000

2.078.000

3.946.900

6.095.378

1 634.528

4.460.850

593 425

Tranzacții privind datoria publica sl împrumuturi

55.02

0

0

3.737,000

70.000

3.737.000

3.737.000

6 845

3.730.155

437 849

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55 02.00

0

0

3.737.000

70.000

3.737.000

3 737.000

6 845

3.730.155

437.849

Partea a I l-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

713.000

713.000

14.421.000

6.318.000

13.868.107

13.474.729

3.846.569

9.628.160

3.508 554

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

713.000

713.000

14.421.000

6.318.000

13.868.107

13.474.729

3.846.569

9.628.160

3.508.554

Ordine publica

61.02.03

699.000

699.000

14.219.000

6.159.000

13.732.420

13.427.719

3.038.126

9.589.593

3.483.614

Politie locala

61.02.03.04

699.000

699.000

14.219.000

6.159.000

13,732,420

13.427.719

3.838.126

9.589.593

3.483.614

Proiecție civila sl proiecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara}

61.02.05

14.000

14.000

179.000

152.000

126.587

38.010

0.443

29.567

24.940

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice sl siguranței naționale

61.02.50

0

0

23.000

7.000

9.100

9.000

0

9.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

118 881 OOO

116.881.000

229.565.400

69.233.000

117.239.914

128.393 611

35.732.666

92.660 945

40 463 476

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale

cumulate

Invatamant

65.02

6.374.000

6.374.000

53.016.400

21.828.000

29.740.420

36.998.035

6.824.478

30.173.557

7.291.771

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

924.000

924.000

14.856.900

6.631.960

7.456.934

7.456.934

2.388.188

5.068.746

2.516.209

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

924.000

924.000

11.141.000

5.235.900

6.658.326

6.658.326

1.589.580

5.068.746

1 582.330

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

3.715.900

1.396.060

798.608

798.608

798.608

D

933.879

Invatamant secundar

65.02.04

5.250.000

5.250.000

37.031.300

14.712.840

21.988.020

29.445.635

4.340.824

25.104.811

4.676.849

Invatamant secundar Interior

65.02.04.01

0

0

3.551.700

1,641,940

1.511.353

1.511.353

645.038

866,315

698.435

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

5.250.000

5.250.000

31.046.700

12.327.900

19.788.687

27.246.302

3.007.806

24.238.496

3.290.434

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

2.432.900

743.000

687.980

687.980

687.980

0

687.980

Invatamant post liceal

65.02.05

0

0

78.200

18.200

0

0

0

0

0

Serv icii auxiliare pentru educație

65.02.11

200.000

200.000

550.000

340.000

295.316

95.316

95.316

0

98 563

Internate sl cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

350.000

140.000

95.316

95.316

95 316

0

95.538

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

3 025

Alte cheltuieli in domeniul invatamanlului

65.02.50

0

0

500.000

125.000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

7.685.000

7.685.000

13.207.000

3.950.000

11.627.200

8.041.040

1.746.449

6.294.591

1.742.794

Servicii medicale in unitall sanitare cu paturi

66.02.06

7.685.000

7.685.000

5.304.000

1.557.000

3 990.730

494.570

577

493.993

0

Spitale generale

66.02.06.01

7.685.000

7.685.000

5.304.000

1.557.000

3.990.730

494.570

577

493.993

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

7.903.000

2.393.000

7.636.470

7 546 470

1.745.872

5.800.598

1 742.794

Cultura, recreere sl religie

67.02

97.730.000

97.730.000

108.152.000

26.187.000

40 057.666

47 768 .015

13.481.398

34.286.617

17.064.534

Servicii culturale

67.02.03

1.999.000

1.999.000

27.605.000

8 .908 000

12.416 883

16.343 565

5.320.628

11 022.737

5.368 928

1 nstltutii publice de spectacole sl concerte

67.02.03.04

0

0

19.730 000

5.775 000

5 292.400

5.292.400

5.292.400

0

5.292.400

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67 02 03 12

1.999.000

1.999 :IUO

7.875 000

3.133.O0O

7.124.483

11 051 165

28 428

11.022.737

55.844

Alte servicii culturale

67.02 03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

20.684

Servicii recreative si sportive

67.02.05

95.560.000

95.560.000

60.926.000

12.761.000

23.614.115

27.457.450

4.193 570

23.263.880

7 727.059

Sport

67.02.05.01

0

0

9.000.000

500.000

0

0

6

5

6

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive sl de agrement

67.02.05.03

95.560.000

95.560.000

51.926.000

12.261.000

23.614.115

27.457 450

4 193.570

23.263.880

7.727.059

Alte servicii Tn domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

171.000

171.000

19.621.000

4.518.000

4.026.668

3.967.000

3.967.000

0

3.968.547

Asigurări si asistenta sociala

68.02

7.092.000

7.092.000

55.190 000

17.260.000

35.814.628

35.586.521

13.680.341

21,906.180

14.364.377

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

68 02.04

0

0

5.882.000

1.563.000

4.638.572

4 638 572

1.323.314

3.315.258

1.428.647

Denumirea Indicatorilor

Cod

Indicator

Tj-euite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Ptati efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

O

0

27.919.000

9.533.000

16.955.409

16.955.409

0.328.613

8.626.796

8.733.156

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

27.919.000

9.533.000

16.955.409

16.955.409

8.328.613

8.626.796

8.733.156

Crase

68.02.11

0

0

1.528.000

572.000

1.310.376

1.310.376

322.039

987.537

331.931

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

0

3.447.000

1.171.000

1.813.113

1.813.113

736.180

1.076.933

798.566

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

487.000

227.000

58.817

58.817

58.817

0

66,445

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

2.960.000

944.000

1.754.296

1.754.296

677.363

1.076.933

732.121

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor sl asistentei sociale

68,02.50

7.092.000

7.092.000

16.414.000

4.429.000

11.097.158

10.869.051

2.969.395

7.899.656

3.072.077

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

7.092.000

7.092.000

16.414.000

4.429.000

11097.158

10.869.051

2.969.395

7.899.656

3.072.077

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU St APE

69.02

39.770.000

39.770.000

72.186.000

18.285.000

49.994.263

217.587.691

9.158.966

208.428.725

5.356.561

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.0*2

31.670.000

31.670.000

47.004.000

10.340.000

31.814.582

199.479.510

3.658.992

195.820.518

2.336.800

Locuințe

70.02.03

1.767.000

1.767.000

3.889.000

2.364.000

2.043.830

1.486.352

916.014

570.338

322,577

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

1.767.000

1.767.000

3.889.000

2.364.000

2.043.830

1.486.352

916.014

570.338

322.577

Alimentare cu apa si amenajan hidrotehnice

70.02.05

0

0

270.000

60.000

251.438

251.438

6.358

245.080

6.358

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

270.000

60,000

251.438

251.438

6.358

245,080

6.350

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

9.500.000

9.500.000

9.200.000

2.245.000

5.886.374

159.701.032

1.290.633

158.410.399

1.277.378

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

20.403.000

20.403 000

33.645.000

5.671.000

23.632.940

38.040 600

1.445.907

36.594.701

730.487

Protecția mediului

74.02

8.100.000

8.100.000

25.182.000

7.945.000

18.179.681

18.108.181

5.499.974

12.608.207

3.019.761

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

7.505.000

7.505.000

18.318.000

4,793.000

12.472.752

12.402.752

3.143.714

9,259.038

2.775.907

Salubritate

74.02.05.01

0

0

10.500.000

2.200.000

10.372.919

10.372.919

1.986.612

8 386.307

1.618.804

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

7.505.000

7.505.000

7.818.000

2.593.000

2.099.833

2.029.833

1.157.102

872.731

1.157.103

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

595.000

595.000

6.864.000

3.152.000

5.706.929

5.705.429

2.356.260

3.349.169

243.854

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

369.278.000

369.278.000

179.493.000

53.697.000

97.547.894

162.278.048

24.401.124

137.876.924

32.146.277

Combustibili si energie

81.02

33.988.000

33.988.000

50.952.000

20.902.000

22.203.944

36.516.128

10.310.732

26.205.396

9.845.169

Energie termica

81.02.06

31.488.000

31.488.000

38.822.000

19.852.000

10.110.559

10.146.461

9.853.059

293.402

9.845.169

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.500.000

2.500.000

12.130.000

1.050.000

12.093.385

26.369.667

457.673

25.911.994

0

Transporturi

64.02

335.290.000

335.290.000

128.455.000

32.739.000

75.342.950

125.760.920

14.089.392

111.671.528

22.300.108

Transport rutier

84.02.03

334.245.000

334.245.000

128.256.000

32.724.000

75.341.950

125.760.305

14.088.777

111.671.528

22.286.095

Drumuri si poduri

84.02.03.01

229.579.000

229.579.000

11.930 000

3.250.000

5.186.779

5.604.290

269.239

5.335,059

0 1

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Transport in comun

84.02.03.02

102.581.000

102.581.000

87.777.000

24.590.000

41.685.234

76.838.450

12.824.753

64.013.697

6.141.371

Străzi

84.02.03.03

2.085.000

2.085.000

28.549.000

4.884.000

28.469.937

43.317.557

994.785

42.322.772

16.144.724

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

1.045.000

1.045.000

199.000

15.000

1.000

615

615

0

14.013

Alte acțiuni economice

87.02

0

0

86.000

56.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

Turism

87.02.04

0

0

86.000

56.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

Partea a VII-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

57.818.000

32.353.000

0

0

36.868.655

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

0

36.868.655

0

0

Deficit

99.02

0

0

57.818.000

32.353.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

376.810.400

116.335.000

215.923.408

215.368.323

73.902.039

141.466.284

71.716.208

TOTAL CHELTUIELI

0

0

376.810.400

116.335.000

215.923.408

215.368.323

73.902.039

141.466.284

71.716.208

Partea ba SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

0

73.467.000

22.524.000

54.668.021

54.668.021

13.551.928

41.116.093

13.319.192

Autoritati publice si acțiuni exieme

51.02

0

0

59.682.000

20.791.000

49.364.938

49.364.938

12.634.116

36.730.822

12.260.872

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

0

59.682.000

20.791.000

49.364.938

49.364.938

12.634.116

36.730.822

12.260.872

Autoritati executive

51.02.01.03

0

0

59.682.000

20.791.000

49.364.938

49.364.938

12.634.116

36.730.822

12.260.872

Alte servicii publice generale

54.02

0

0

10.048.000

1.663.000

1.566.083

1.566.083

910.967

655.116

620.471

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

1.623.000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, cont rac te/garanlate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

3.500.000

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

0

704.000

395.000

319.183

319.183

76.439

242.744

36 066

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

4.221.000

1.268.000

1.246.900

1.246.900

834.528

412.372

584 405

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

0

3.737.000

70 000

3.737.000

3.737.000

6.845

3.730.155

437.849

Tranzacții privind datoria publica si impnimuluri

55.02.00

0

0

3.737.000

70.000

3.737.000

3.737.000

6.845

3.730.155

437.849

Partea a li-a APAR ARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

13.708.000

5.605.000

13.158.015

12.765.682

3.428.477

9.337.205

3.384.632

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

0

13.708.000

5.605.000

13.158.015

12.765.682

3.428.477

9.337.205

3.364.632

Ordine publica

61.02.03

0

0

13.520.000

5.460.000

13.036.328

12.732.595

3.420.034

9.312.561

3.376.189

Politie locala

61.02.03.04

0

0

13.520.000

5.460.000

13.036.328

12.732.595

3.420.034

9.312.561

3376 189

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0

0

165.000

138.000

112.587

24.087

8.443

15.644

8.443

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0

0

23.000

7.000

9.100

9.000

0

9.000

0

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

^falite de angajament

Credite bugetare

■j— >

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

0

151 197.400

45.628.000

66 079 417

66.021 665

33.252.915

32.768 750

33.897.542

Invatamant

65.02

0

0

29.421.400

11 717.000

9.139.484

9.171.732

6.555.157

2.616.575

7.156.999

Invalamanl preșcolar sl primar

65.02.03

0

0

9.767.900

4.026 960

3.292.905

3.292.905

2.377 164

915.741

2.483.106

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

0

6.052.000

2.630 900

2 494.297

2.494.297

1.578 556

915.741

1 563.337

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

3.715.900

1.396.060

798.608

798 608

798.608

0

919.769

Invatamant secundar

65.02.04

0

0

18.725.300

7 406 640

5.751 113

5 783 361

4.082.527

1 700 834

4.578.427

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

3.551.700

1 641 940

1.511.353

1 511 353

645 038

866 315

688.683

Invatamant secundar superior

6502.04.02

0

0

12.740 700

5 021 900

3.551.760

3.584.028

2.749 509

834.519

3.201.764

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

2.432.900

743 000

667 980

687 980

687 980

0

687.980

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

78.200

18.200

0

I0

0

o

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

350 000

140.000

95 316

95 316

95 316

0

95.316

Internate si cantine pentru elevi

65 02.11.03

0

0

350 000

140.000

95 316

95.316

95 316

0

95.316

Alte cheltuieli In domeniul invatamantului

65.02.50

0

0

500 000

125 000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

0

0

7 903 000

2.393 000

7.641.903

7 551.903

1 751.305

5.800.598

1.735.873

Servicii da sanatate publica

66.02.08

0

0

7.903.000

2.393.000

7.641.903

7.551.903

1.751.305

5.800.598

1.735.873

Cultura, recreere sl religie

67.02

0

0

62.147.000

14.550.000

13.766.202

13.766.202

11.267.718

2.498 484

10.695.117

Servicii culturale

67.02.03

0

0

19 630.000

5 800 000

5.292.400

5.292.400

5.292.400

0

5.292.400

Instituiri publice de spectacole sl concerte

67 02.03 04

0

0

19 730 000

5.775.000

5.292.400

5.292 400

5.292 400

0

5.292.400

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

100.000

25.000

0

a

0

0

0

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

0

22.867.000

4 343 000

4.506.802

4.506.802

2.008 318

2.498.484

1 435.717

Sport

67.02.05 01

0

0

9 000,000

500.000

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

0

13 867.000

3 843 000

4.506.602

4.506 802

2.008 316

2.498.484

1 435 717

Alte servicii tn domeniile culturii, recreeril sl religiei

67 02.50

0

0

19.450 000

4.407.000

3.967.000

3.967 000

3 967 000

0

3 967 000

Asigurări si asistenta sociala

66.02

0

0

51.726.000

16.968.000

35.531.828

35.531.828

13 678 .735

21 853.093

14 309.553

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

0

5.682.000

1 563 000

4.638.572

4 638 572

1.323 314

3.315.258

1 425 961

Asistenta sociala In caz de boli si invalidități

68.02.05

0

0

27 919 000

9.533.000

16.955.409

16 955.409

8 328 613

8 626.796

8.733 156

Asistenta sociala In caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

27 919.000

9 533.000

16.955.409

16 955.409

8 328.613

0 626.796

8 733.156

Crese

68 02.11

0

0

1 528 000

572.000

1.310.376

1 310 376

322.839

987 537

331.931

Denumirea Indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

O

3.447.000

1.171.000

1.813.113

1.813.113

736.180

1.076.933

780.327

Ajutor social

68.02.15.0t

0

0

487.000

227.000

58.817

58.817

58.817

0

66.445

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

2.960 000

944.000

1.754.296

1.754.296

677.363

1.076.933

713.882

Alte cheltuieli In domeniul asigurărilor sl asistentei sociale

68.02.50

0

0

12.950.000

4.129.000

10.814.358

10 814 358

2.967.789

7.846.569

3 038 178

Alte cheltuieli In domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

12.950.000

4.129.000

10.814.358

10.814.358

2.967.789

7.846.569

3 038.178

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

69.02

O

0

48.371.000

11.542.000

36.457.067

36.352.087

7.334.895

29.017.192

4.755.397

Locuințe» servicii si dezvoltare publica

70.02

0

0

26.516.000

5.251 000

18.952.335

18.917.335

2.143.530

16.773.805

1.885.238

Locuințe

70.02.03

0

0

2.112.000

1.099.000

444.437

444.437

269.267

175.170

115 988

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

2.112.000

1.099.000

444.437

444.437

269 267

175.170

115.988

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

70.02.05

0

0

270 000

60.000

251.438

251.438

6.358

245.080

6 358

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

270.000

60.000

251.438

251 438

6.358

245.080

6.358

Iluminat public sl electrificări rurale

70.02.06

0

0

7 200 000

2.220 000

3.686.374

3.886.374

1.277 378

2.608.996

1.277.378

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

16.934.000

1.672.000

14.370.086

14.335.086

590 527

13.744.559

485 514

Protecția mediului

74.02

0

0

21.855 000

6.291 000

17.504.752

17 434.752

5 191 365

12.243.387

2.870.159

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

0

16.818 000

4 043 000

12.472.752

12.402 752

3.143 714

9 259 038

2.767 847

Salubritate

74,02.05.01

0

0

10.500 000

2.200 000

10 372 919

10.372.919

1.986.612

R.386.307

1.610.744

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

6.318.000

1.843.000

2.099.833

2.029.833

1.157.102

872,731

1.157.103

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

5 037.000

2.248.000

5 032 000

5.032.000

2.047.651

2.984 349

102.312

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

0

90.067.000

31.036.000

45.560.868

45.560.868

16.333 824

29.227.044

16 359 445

Combustibili sl energie

61 02

0

0

32.236.000

19.650.000

9.894.554

9.894.554

9.845.169

49.385

9.845.169

Energie termica

81 02.06

0

0

32.150.000

19.600.000

9.845.169

9845.169

9.845.169

0

9 845.169

Alte cheltuieli privind combustibilii sl energia

81 02.50

0

d

86.000

50.000

49.385

49.385

0

49.385

0

Transporturi

84 02

0

0

57.745.000

11.330.000

35.665.314

35.665.314

6.487.655

29.177.659

6.513.276

Transport rutier

84.02.03

0

0

57.737.000

11.322.000

35.665.314

35.665.314

6 487.655

29.177.659

6.513.276

Transport in comun

64.02.03.02

0

0

31.516.000

8.016.000

9.494.314

9.494.314

5.993.736

3.500.578

5.993.736

Străzi

84 02 03.03

0

0

26.221.000

3.306.000

26.171.000

26.171.000

493.919

25.677.081

519 540

Alte cheltuieli In domeniul transportunlor

84.02.50

0

0

8.000

8.000

0

0

0

0

0

Atte acțiuni economice

87 02

0

0

86.000

56.000

1.000

1.000

1.000

0

1 000

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

X—stiile de angajament

Credite bugetare

. J-----------

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Turism

87.02.04

0

0

86 000

56.000

1.000

1 000

1.000

0

1.000

Partea a Vil-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 02

0

0

57.818.000

32.353.000

0

0

36.868.655

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

0

36.868.655

0

0

Deficit

99 02

0

0

57.816.000

32.353.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

550.266.000

550.266.000

200.636.000

57.369.000

122.839.295

367.324.374

13.619.213

353.705.161

24.149.805

TOTAL CHELTUIELI

550.266.000

550.266.000

200.636.000

57.369.000

122.839.295

367.324.374

13.619.213

353.705.161

24.149.805

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

21.624.000

21.624.000

8.314.000

3.647.000

5.444.504

6.290.597

829.999

5.460.598

1 071.953

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

16.150.000

16.150 000

5.574.000

2.797.000

2.704.504

1.402.135

29.999

1.372.136

1 044.420

Autorități executive si legislative

51 02.01

16.150.000

16.150.000

5.574000

2.797.000

2.704.504

1 402.135

29.999

1 372.136

1.044.420

Autoritari executive

51.02.01.03

16.150.000

16.150 000

5.574 000

2.797.000

2.704.504

1 402.135

29.999

1.372.136

1.044.420

Alte servicii publice generale

54.02

5.474.000

5.474 000

2.740.000

850.000

2.740.000

4.888 462

800.000

4 088.462

27.533

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54 02-10

40.000

40.000

40.000

40000

40.000

39 984

0

39 984

18.513

Alte servicii publice generale

54.02.50

5.434.000

5.434.000

2.700.000

810.000

2.700.000

4.848.478

800.000

4.048.478

9.020

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

713.000

713.000

713.000

713.000

710 092

709 047

418 092

290.955

123.922

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

713.000

713.000

713.000

713.000

710 092

709.047

418 092

290.955

123.922

Ondine publica

61.02.03

699 000

699.000

699.000

699.000

696.092

695.124

418 092

277.032

107.425

Politie locala

61.02.03.04

699 000

699 000

699.000

699 000

696.092

695.124

418.092

277.032

107.425

Protecție civila si protecție contra Incendiilor (proiecție civila nonmilîtara)

61.02.05

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

13 923

0

13 923

16.497

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64 02

118.881.000

118.881.000

78 368 000

23.605 000

51.160.497

62.371.946

2.479.751

59.892 195

6.565.934

Invat amant

65 02

6.374.000

6.374.000

23.595.000

10.111.000

20.600.936

27.826 303

269.321

27.556.982

134.772

Invalamant preșcolar si primar

65.02.03

924.000

924 000

5.089.000

2.605.000

4.164.029

4.164.029

11 024

4.153.005

33.103

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

924.000

924.000

5.089.000

2.605.000

4.164.029

4.164.029

11.024

4.153.005

16.993

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

14.110

Invatamant secundar

65.02.04

5.250.000

5.250.000

18.306.000

7.306.000

16.236.907

23.662.274

258.297

23.403.977

98 422

Invalamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

9.752

Invatamant secundar superior

65 02.04 02

5.250.000

5.250.000

18.306 000

7 306.000

16.236.907

23 662.274

258.297

23.403 977

88.670

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

200.000

200 000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

3.247

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

222

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

3.025

Sanatate

66.02

7.685 000

7.685 000

5.304.000

1.557.000

3.985.297

489.137

-4.856

493.993

6 921

Serv icii medicale in unitatl sanitare cu paturi

66,02.06

7.685.000

7.685 000

5.304.000

1.557.000

3.990.730

494.570

577

493.993

0

Spitale generale

66.02,06.01

7.685.000

7.685.000

5.304.000

1.557.000

3.990.730

494.570

577

493.993

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

-5.433

-5.433

-5.433

0

6.921

Cultura, recreere si religie

67.02

97.730.000

97.730.000

46.005.000

11.637.000

26.291.464

34.001.813

2.213.680

31.788.133

6.369.417

Servicii culturale

67.02.03

1.999.000

1.999.000

7.775.000

3.108.000

7.124.483

11.051.165

28.428

11.022.737

76.528

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

1.999.000

1.999.000

7.775000

3.108.000

7.124 483

11.051.165

28.428

11.022.737

55.844

Alle servicii culturale

67.02.03 30

0

0

0

0

0

0

0

0

20.684

Servicii recreative si sportive

67.02.05

95.560.000

95.560.000

38.059.000

8.418.000

19.107.313

22.950.648

2.185.252

20.765.396

6.291.342

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

95.560.000

95.560.000

38.059.000

8.418.000

19.107.313

22.950.648

2.165.252

20.765.396

6 291 342

Alte servicii în domeniile culturii, recreeril sl religiei

67.02.50

171.000

171.000

171.000

111.000

59.668

0

0

0

1 547

Asigurări si asistenta sociala

68.02

7.092.000

7.092.000

3.464.000

300,000

282.600

54.693

1.606

53.087

54 824

Asistenta acordata persoanelor in varsla

68.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

2.686

Prevenirea excluderii sociale

66.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

18 239

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

18.239

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

7.092.000

7.092.000

3.464.000

300.000

282.800

54.693

1.606

53.087

33 899

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

7.092.000

7.092.000

3.464.000

300.000

282.800

54.693

1.606

53.087

33 899

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

69 02

39.770.000

39.770.000

23.815.000

6.743 000

13.537.176

181.235.604

1.824.071

179.411.533

601.164

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica

70.02

31.670.000

31.670.000

20.488.000

5.089.000

12.862.247

180.562.175

1.515.462

179.046.713

451.562

Locuințe

7002.03

1 767 000

1.767.000

1.777.000

1.265.000

1.599.393

1.041.915

646.747

395.168

206.589

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

1 767.000

1.767,000

1.777.000

1.265.000

1.599.393

1.041.915

646.747

395.168

206.589

Iluminat public sl electrificări rurale

70 02.06

9 500.000

9.500.000

2.000.000

25.000

2 000.000

155.814.658

13.255

155.801.403

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor sl dezvoltării comunale

70.02.50

20 403.000

20 403.000

16.711.000

3.799.000

9.262.854

23.705.602

855.460

22.850.142

244.973

Protecția mediului

74.02

8.100 000

8.100.000

3.327.000

1.654.000

674.929

673.429

308.609

364.820

149.602

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02.05

7.505 000

7 505.000

1.500.000

750.000

0

0

0

0

8 060

Salubritate

74 02.05.01

O

0

0

0

0

0

0

0

8 060

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

X_zOite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

7.505.000

7.505.000

1.500.000

750.000

0

0

0

o

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02 00

595 000

595 000

1.827.000

904.000

674.929

673.429

308 609

364.820

141.542

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79 02

369.278.000

369.278.000

89.426.000

22.661 000

51.937.026

116.717.180

8.067.300

108.649.860

15 786.832

Combustibili si energie

81.02

33.988.000

33.988.000

18.716.000

1.252.000

12.309.390

26.621.574

465 563

26 156.011

0

Energie termica

81 02.06

31 488 000

31.488 000

6.672.000

252.000

265.390

301 292

7.890

293 402

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.500.000

2.500.000

12.044.000

1.000.000

12.044.000

26.320.282

457.673

25.862.609

0

Transporturi

84.02

335.290.000

335.290.000

70.710.000

21.409.000

39.677.636

90 095.606

7.601.737

82.493.869

15.786 832

Transport rutier

84.02.03

334.245.000

334.245.000

70 519.000

21.402.000

39 676 636

90.094.991

7.601.122

82.493.869

15.772.819

Drumuri si poduri

84.02.03.01

229.579.000

229.579 000

11.930.000

3.250.000

5.186.779

5.604.298

269.239

5.335.059

0

Transport in comun

84.02.03.02

102.581.000

102.581.000

56.261.000

16.574.000

32.190.920

67.344.136

6.831 017

60.513 119

147.635

Străzi

84.02.03.03

2.085.000

2.085.000

2.328.000

1.578.000

2.298.937

17.146.557

500 866

16 645 691

15 625.184

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

1.045 000

1.045.000

191.000

7.000

1.000

615

615

0

14.013

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

57.818.000

32.353.000

0

0

36.868.655

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

0

36.868 655

0

0

Deficit

99.02

0

0

57.818.000

32.353.000

0

0

0

0

0
PREȘEDI DE ȘEDINȚA, Marius/SFĂRÂILĂContrasemnează pentru legalitate p. SECR GENERAL,
MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 6 la Hotărârea nr.226/28 mai 2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad


CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR EXTERNE - VENITURI

la 31 martie 2020


lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

ANUALE APROBATE LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE

TRIMESTRIALE CUMULATE

Total, din care:

din anii precedenll

din anul curent

A

B

1

2

3*4*5

4

5

6

7

B=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

06

37.540.000

9.600.000

817.621

0

817.621

817.621

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

37.540.000

9.600.000

817.621

0

817.621

817.621

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

37.540.000

9.600.000

817.621

0

817.621

817.621

0

O

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

37.540,005.

9.600.000

817.621

0

817.621

817.621

0

0PREȘED

Marius


DE ȘEDINȚA ÂRĂILĂContrasemnează pentru legalitate,  p. SECREȚAR GENERAL, COMUNICIPIUL ARAD

Anexa 7

la Hotărârea nr.226/28 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad


Bulevardul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
tel.0257/281850, fax 0257/253842, email:pma@primariaarad.ro
CONTUL DE EXECUȚIE 2B: ADMINISTRAȚIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI
la data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Tnmestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

37.540 000

37 540 OOO

37.540,000

9.600.000

35.000.000

38 604.344

727,549

37.876,795

26 136.883

TOTAL CHELTUIELI

37.540.000

37.540.000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

38 604.344

727.549

37.876.795

28.136.883

partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.06

37.540.000

37.540 000

37.540.000

9 600 000

35 000 000

38.604.344

727 549

37 .876 795

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70 06

37.540.000

37.540.000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

38.604.344

727.549

37.876.795

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70 06.50

37.540 000

37.540 000

37 540 000

9.600.000

35 000 000

36 604 344

727 549

37 876 795

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transporturi

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transport rutier

84 06 03

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transport in comun

84 06.03 02

0

0

0

0

0

0

0

0

12 552

Străzi

84.06 03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

28.124 331

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.06

0

0

0

0

0

0

727.549

0

0

Deficit

99.06

0

0

0

0

0

0

727 549

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.06

0

0

0

0

0

0

727.549

0

0

Deficit

99 06

9

0

0

0

0

0

727.549

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37.540.000

37.540.000

37.540 000

9.600.000

35.000 000

38.604.344

727.549

37.876.795

28.136.883

TOTAL CHELTUIELI

37.540.000

37.540 000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

38.604.344

727.549

37.876.795

28.136.883

Partea a iv-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.06

37.540.000

37.540.000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

38.604.344

727.549

37.876.795

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.06

37.540.000

37.540.000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

38.604.344

727.549

37.876.795

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

37.540.000

37.540.000

37.540.000

9.600.000

35.000.000

36 604 344

727 549

37 876 795

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

~ _______

S-^nite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transporturi

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transport nrtier

84.06 03

0

0

0

0

0

0

0

0

28.136.883

Transport In comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

12.552

Străzi

84.06.03 03

0

0

0

0

0

0

0

0

28.124.331

Partea a VI l-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.06

0

0

0

0

0

0

727.549

0

0

Deficit

99 06

0

0

0

0

0

0

727.549

0

0

municipiul arad                                                                                                        Anexa 8

Bulevardul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925                                                                                                 |a Hotărârea nr.226/28 mai 2020
tel.0257/281850, fax 0257/253842, emaii:pma@primariaarad.ro                                                                           a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI la data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale currulate

Total, din care:

din ană precedent!

din anul curent

TOTAL SBCTIUNLEFUNCnONAREr-DEZ VOLTA RE

1.285.000

1.168.000

40.923

0

40.923

7.492

0

33.431

TOTAL VENITURI

1.285.000

1.168.000

40.923

0

40.923

7.492

0

33.431

I. VB'IfTURI CURBVTE

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

H           0

0

C. VENITURI NEFISCALE

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.08

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.08.50

186.000

156.000

1.000

*■“             0

1.000

1.000

r             0

0

IV. SUBVB'm

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Donată din străinătate

44.08

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Donată din străinătate

44.08.01

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Curente

44.08.01.01

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1.285.000

1.168.000

40.923

H             0

40.923

7.492

0

33.431

TOTAL VB<TURI

1.285.000

1.168.000

40.923

0

40.923

7.492

0

33.431

I. VENITURI CURENTE

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

C. VB^mjRI NffISCALE

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVO

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.08

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.08.50

186.000

156.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0

IV. SUBVHVn

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Donată din străinătate

44.08

1.099.000

1.012.000

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Donată din strainalate

44.08.01

1.099.000

1.Ct12S@0

39.923

0

39.923

6.492

0

33.431

Curente

44.08.01.01

1.099.000

1.012.000

^923

0

39.923

6.492

0

33.431

PREȘEDI
Marius


Contrasemnează pentru legalitate ERAL,


r


MUNICIPIUL ARAD                                                                                                          An exa 9
Bulevardul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925                                                                                                   Ja Hotărârea nr.226/28 mai 2020
tel.0257/281850, fax 0257/253842, email:pma@primariaarad.ro                                                                            a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA • FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI


la data de 31 martie 2020


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate ta finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

0

0

1.285.000

1.168.000

93.010

93.010

13.303

79.707

58.155

TOTAL CHELTUIELI

0

0

1.285.000

1.168.000

93.010

93.010

13.303

79.707

58 155

Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOC IAL-C ULIU RALE

64.08

0

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

50.156

Invatamant

65.08

0

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

50.156

Invatamant secundar

65.08.04

0

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

50 156

Invatamant secundar inferior

65.08.04.01

0

0

109.000

109.000

6.970

6.970

6.970

0

6.970

Invatamant secundar superior

65 08.04.02

O

0

991.000

991.000

10.142

10.142

142

10.000

43.186

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.08

0

0

0

0

0

0

0

0

4 357

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.08

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Locuințe

70.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.08.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79 08

0

0

185.000

68.000

75.898

75.898

6.191

69.707

3.642

Alte acțiuni economice

87.08

0

0

185.000

68.000

75.898

75.898

6.191

69.707

3.642

Turism

87 08 04

0

0

185.000

68.000

75.898

75.898

6.191

69.707

3.642

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96 08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

Deficit

99.08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

1.285.000

1.168.000

93.010

93.010

13.303

79.707

50.696

TOTAL CHELTUIELI

0

0

1.285.000

1.168.000

93.010

93.010

13.303

79.707

50.696

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64 08

O

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

49.783

Invatamant

65 08

0

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

49.783

Invatamant secundar

65 08 04

0

0

1.100.000

1.100.000

17.112

17.112

7.112

10.000

49.783

Invatamant secundar inferior

65 08.04 01

O

0

109.000

109.000

6.970

6.970

6.970

0

6.970Denumirea indicatorilor

Cod

Indicator

Lmrflila de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Invat amant secundar superior

65.08.04.02

0

0

991 000

991.000

10.142

10.142

142

10.000

42.813

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79 08

0

0

185.000

68.000

75 898

75.898

6.191

69.707

913

Alte acțiuni economice

87.08

0

0

185.000

68.000

75 898

75 898

6.191

69.707

913

Turism

87.08.04

0

0

185.000

68.000

75.898

75.898

6.191

69 707

913

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

Deficit

99 08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

7.459

TOTAL CHELTUIELI

0

0

0

0

0

0

0

0

7 459

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.08

0

0

0

0

0

0

0

0

373

Invat am ani

65.08

0

0

0

0

0

0

0

0

373

Invalamant secundar

65.08.04

0

0

0

0

0

0

0

0

373

Invalamant secundar superior

65.08.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

373

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69 08

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.00

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Locuințe

70 08 03

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.08.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

4.357

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.08

0

0

0

0

0

0

0

0

2.729

Alte acțiuni economice

87.08

0

0

0

0

0

0

0

0

2 729

Turism

87.08.04

0

0

0

0

0

0

0

0

2.729

Partea a Vlt-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

Deficit

99.08

0

0

0

0

0

0

5.811

0

0

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                        Anexa 10
Bulevardul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925                                                                                                  la Hotărârea nr.226/28 mai 2020
tel.0257/281850, fax 0257/253842, email:pma@primariaarad.ro                                                                            a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE 2E ș 12G: ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUȚII Șl ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBV04ȚII- VENITURI

la data de 31 martie 2020

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Preveden bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FTJNCTIONARE+DEZ VOLTA RE

64.530.000

15.228.000

11.722.471

40.113

11.682.358

11,700.578

0

21.893

TOTAL VENITURI

64.530.000

15.228.000

11.722.471

40.113

11.682.358

11.700.578

0

21.893

I. VENTURI CURENTE

16.100.000

4.429.000

1.555.721

40.113

1.515.608

1.533.828

0

21.893

C. VB'JFTURl NEFISCALE

16.100.000

4.429.000

1.555.721

40.113

1.515.608

1.533.828

0

21.893

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Venituri din proprietate

30.10

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

15.227.000

4.092.000

1.503.630

34.968

1.468.662

1.488.031

0

15.599

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

14.595.000

3.909.000

1.452.531

25.834

1.426.697

1.445.426

0

7.105

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3.700.000

1.118.000

299.498

0

299.498

299.498

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

9.910.000

2.490.000

1.038.487

23.490

1.014.997

1.038.487

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

125.000

29.000

2.922

0

2.922

2.922

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

70.000

39.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

682.000

206.000

109.179

2.249

106.930

102.169

0

7.010

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

108.000

27.000

2.445

95

2.350

2.350

0

95

Diverse venituri

36.10

503.0001

130.000

25.970

8.397

17.573

18.213

0

7.757|

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi consistate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Alte venituri

36.10.50

503.000

130.000

25.970

8.397

17.573

18.213

0

7.757

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

129.000

53.000

25.129

737

24.392

24.392

0

737

Donații si sponsorizări

37.10.01

129.000

53.000

25.129

737

24.392

24.392

0

737

Varsarnnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-61.000

-40.000

-38.931

0

-38.931

-38.931

0

0

Varsarnnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

U. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

812.034

0

812.034

812.034

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

41.10

0

0

797.034

0

797.034

797.034

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

797.034

0

797.034

797.034

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE MVELE ALE ADMNISTRATE) PUBLICE

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

6

Subvenții de la alte administrații

43.10

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64.469.000

15.188.000

11.683.540

40.113

11.643.427

11.661.647

0

21.893

TOTAL VENITURI

64.469.000

15.188.000

11.683.540

40.113

11.643.427

11.661.647

0

21.893

L VENITURI CURBTTE

16.039.000

4.389.000

1.516.790

40.113

1.476.677

1.494.897

0

21.893

C. VENITURI NEFISGALE

16.039.000

4.389.000

1.516.790

40.113

1.476.677

1.494.897

0

21.893

C1. VENITURI DIN PROFRETATE

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Venituri din proprietate

30.10

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

873.000

337.000

52.091

5.145

46.946

45.797

0

6.294

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

In ca sari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din an» precedenti

din anul curent

C2. VANZARI DE BUNURI SI SSWIGI

15.166.000

4.052.000

1.464.699

34.968

1.429.731

1.449.100

0

15.599

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

14.595.000

3.909.000

1.452.531

25.834

1.426.697

1.445.426

0

7.105

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3.700.000

1.118.000

299.498

0

299.498

299.498

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

9.910.000

2.490.000

1.038.487

23.490

1.014.997

1.038.487

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

125.000

29.000

2.922

0

2.922

2.922

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

70.000

39.000

0

0

0

0

0

o’

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

682.000

206.000

109.179

2.249

106.930

102.169

0

7.010

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

108.000

27.000

2.445

95

2.350

2.350

0

95

Diverse venituri

36.10

503.000

130.000

25.970

8.397

17.573

18.213

0

7.757

Alte venituri

36.10.50

503.000

130.000

25.970

8.397

17.573

18.213

0

7.757

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

68.000

13.000

-13.802

737

-14,539

-14.539

0

737

Donații si sponsorizări

37.10.01

129.000

53.000

25.129

737

24.392

24.392

0

737

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-61.000

-40.000

-38.931

0

-38.931

-38.931

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

812.034

0

812.034

812.034

0

0

încasați din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

0

41.10

0

0

797.034

0

797.034

797.034

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

797.034

0

797.034

797.034

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE hWELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

0

DenumTea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi consiliate

hcasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Totat, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subvenții de la alte administrații

43.10

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

48.430.000

10.799.000

9.354.716

0

9.354.716

9.354.716

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

TOTAL VENITURI

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

1. VENITURI CURBATE

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

C2. VANZARJ DE BUNURI SI SHWCII

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare

37.10.04

61.000

40.000

38.931

0

38.931

38.931

0

0

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 11

la Hotărârea nr.226/28 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad


Bulevardul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
tel.0257/281850, fax 0257/253842. email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE 2E și 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUȚII Șl ACTIVITATI RNANTATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBV BIȚII* CHB.TUIB.I


la data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la (inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate ta finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

61 000

61.000

64.530.000

15.228.000

24.262.725

24.262.725

8.218.246

16.044.479

8.636.572

TOTAL CHELTUIELI

61.000

61.000

64.530.000

15.228.000

24.262.725

24.262.725

8.218.246

16.044.479

8636.572

Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

61.000

61.000

64.530.000

15.228.000

24.262.725

24.262.725

8.218.246

16.044.479

8 636 572

Invatamant

65.10

0

0

15.185.000

4.223.000

3.752.001

3.752.001

1.576.268

2.175.733

1.833.628

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

451.000

136.000

89.000

89.000

0

89 000

0

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

Invatamant primar

65 10.03.02

0

0

446.000

136.000

89.000

89.000

0

89.000

0

Invatamant secundar

65.10.04

0

O

1,492.000

556.000

164.129

164.129

60 199

103.930

64.383

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10 000

3.000

0

0

0

0

0

Invatamant secundar superior

6510 04 02

0

0

1.482 000

553,000

164.129

164.129

60 199

103.930

64.383

Invatamant postliceal

65.10 05

0

0

2.978.000

567.000

2.432.668

2.432.668

461.865

1.970.803

408.473

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

10 264 000

2.964,000

1 066.204

1 066.204

1 054.204

12.000

1.360 772

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

10.264 000

2.964.000

1.066.204

1.066.204

1.054.204

12.000

1.360.772

Cultura, recreere si religie

67.10

61.000

61 000

49.330 000

11,005 000

20 510,724

20 510 724

6 641.978

13.868 746

6.783.197

Servicii culturale

67 10 03

21 000

21.000

20.680.000

6.035.000

16.622.894

16.622.894

4.849.835

11.773.059

5.029.067

Institulil publice de spectacole si concerte

6710 03.04

21.000

21.000

20.680.000

6.035.000

16.622.894

16.622.894

4.849.835

11.773.059

5.029.067

Servicii recreative si sportive

671005

0

0

9.000.000

500.000

0

0

0

0

0

Sport

67.10 05 01

0

0

9.000.000

500.000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

40 000

40.000

19.650.000

4.470.000

3.887.830

3.887.830

1.792.143

2.095.687

1.754.130

Asigurări sl asistenta sociala

68,10

0

0

15.000

0

0

0

0

0

19.747

Asistenta acordata persoanelor in vara la

68.10.04

0

0

15.000

0

0

0

0

0

19.747

Partea a VII-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

o

0

0

3.482.332

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

0

3.482.332

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maripș SFÂRÂILA


Contrasemnează pentru legalitate


Pagina 2 / 2


PREȘEDINȚ IE ȘEDINȚĂ, Martus £

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

^tm=0ile de

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

angajament

Trimestriale cumulate

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

TOTAL CHELTUIELI

0

0

Partea a tll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

0

0

Invatamant

65.10

0

0

Invalamant preșcolar si primar

65.10.03

0

6

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

0

0

Invatamant secundar interior

65.10.04.01

0

0

Invalamant secundar superior

65.10.04.02

0

0

Invatamant postliceal

65.10.05

0

0

Serv leii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

Cultura, recreere si relig'e

67.10

0

0

Servicii culturale

67 10.03

0

0

Instituții publice de spectacole sl concerte

67.10.03.04

o’

0

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreeni si religiei

67.10.50

0

0

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0

0

Asistenta acordata persoanelor In varsta

68.10.04

6

0

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

Excedent

98.10

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

61.000

61.000

TOTAL CHELTUIELI

61.000

61.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

61.000

61.000

Invalamant

65.10

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

0

0

invatamant secundar superior

65.10.04.02

0

0

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuate aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

64.469.000

15.188.000

24.223.794

24.223.794

8.179.315

16.044.479

6.547.653

64.469.000

15.188.000

24.223.794

24.223.794

8.179.315

16.044.479

0 547.653

64.469.000

15.188.000

24.223.794

24.223.794

8 179.315

16,044.479

8.547.653

15.165.000

4.223.000

3.752.00t

3.752.001

1.576.268

2.175.733

1.829.691

451.000

136.000

89.000

89.000

0

89.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

446.000

136.000

69.000

89.000

0

89.000

0

1.492.000

556.000

164.129

164.129

60.199

103.930

61.122

10.000

3.000

0

0

0

0

0

1.462.000

553.000

164.129

164.129

60.199

103.930

61.122

2.978.000

567.000

2.432.668

2.432.668

461.865

1.970.803

400.473

10.264.000

2.964.000

1.066.204

1.066.204

1.054.204

12.000

1.360.096

10.264.000

2.964.000

1.066.204

1.066.204

1.054.204

12.000

1.360.096

49.269.000

10.965.000

20.471.793

20.471.793

6.603.047

13.868.746

6.698.215

20.659.000

6.035.000

16.622.894

16.622.894

4.849.835

11.773.059

4.944.085

20.659.000

6.035.000

16.622.694

16.622.894

4.849.835

11.773.059

4.944.085

9.000.000

500.000

0

0

0

0

0

9.000.000

500.000

0

o

o

0

0

19.610.000

4.430.000

3.846.699

3.848.899

1.753.212

2.095.687

1,754.130

15.000

0

0

0

0

0

19,747

15.000

0

0

0

0

0

19.747

0

0

0

0

3.462.332

0

0

0

0

0

0

3,482.332

0

0

61.000

40.000

38.931

38.931

38.931

0

88.919

61.000

40.000

38.931

38.931

38.931

0

88.919

61.000

40.000

38.931

36.931

38.931

0

88.919

0

0

0

0

0

0

3.937

0

0

0

0

0

0

3.261

0

0

0

0

0

0

3.2611

Pagina 2/3

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

t-redite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la (Inete perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Anuale aprobate ta finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

Serv leii auxiliare pentru educație

65.10 11

0

0

0

0

0

0

0

0

676

Internate sl cantine pentru elevi

65.101103

0

0

0

0

0

0

0

0

676

Cultura, recreere sl religie

67.10

61.000

61.000

61.000

40.000

38.931

38.931

38.931

0

84.982

Servicii culturale

67.10 03

21.000

21.000

21 000

ol

0

tT

0

0

84 982

Instituții publice de spectacole si concerte

67 10.03 04

21.000

21.000

21.000

o"

o'

0

0

o’

84.982

Alle servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67 10 50

40 000

40.000

40.000

40000

38.931

38 931

38.931

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96 10

0

0

0

0

<T

3.482.332

0

0

Excedent

96.10

0

0

0

0

0

0

3.482.332

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MariușfSFÂRĂILĂ

...........


Contrasemnează pentru legalitate