Hotărârea nr. 225/2020

Hotarirea Nr.225 din 28-05-2020 privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 225 din 28 mai 2020 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020,

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 365.935.391 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 - 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12- 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 - 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


P R O I E C T

Nr. 198/22.05.2020


Avizat,

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

Având în vedere Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020,

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de

365.935.391 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 - 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă executia cheltuielilor activitătilor autofinantate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12- 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de

47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de

46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 - 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ            S E C R E T A R

Cod PMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 33743/21 mai 2020 REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că:

 • În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2019 până la 31 mai 2020.

 • Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2020 a fost în sumă totală de 577.447.700 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 7 rectificări bugetare, a fost în sumă de 654.390.600 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 13% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a majorării unor categorii de venituri.

 • ❖  În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.

 • ❖  Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2019 a fost:

Investiții din resursele bugetului local: 6%;

Investiții din credite externe:36%;

Investiții din venituri proprii :1%;

Investitii din disponibilul anului precedent:54 %;

Investiții din subvenții de la bugetul statului:3 %

 • Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2019 (7.818.973 lei din bugetul local, 4.562.717 lei din sume de la bugetul de stat, 46.500.000 lei din credite externe, 882.998 lei din bugetul activităților autofinanțate, 69.267.168 lei din disponibilul anului preceden), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad.;

Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 , str. Anton Pann Arad;

Construire și împrejmuire la Grădinița PP Furnicuța Arad;

Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;

Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Araon Cotruș, str. Ardealului, nr. 8” Arad;

Reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad;

Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;

Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA;

Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;

Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad;

Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I - ȘtrandNeptun Arad;

Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;

Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Arad;

Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad;

Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și centura Nord- Arad;

Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad;

Reabilitare străzi în municipiul Arad- etapa a II-a.

Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 86% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 80% fată de sumele înscrise în bugetul final.

Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N:

Aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, cf. Anexelor 1-25 la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 33744/ 21 mai 2020

R A P O R T

privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale, în structura următoare:

 • a)                      la venituri:

 • 1.                             prevederi bugetare inițiale;

 • 2.                            prevederi bugetare definitive;

 • 3.                               încasări realizate;

 • b)                      la cheltuieli:

 • 1.                               credite bugetare initiale;

 • 2.                             credite bugetare definitive;

 • 3.                               plăti efectuate.

Prin HCLM nr. 226 din 16 aprilie 2019 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finanțele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 209/15.03.2019 a legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, în sumă totală de 577.447.700 lei, din care:

 • I. Bugetul local: 560.526.700 lei;

 • II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 75.563.000 lei;

 • III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.023.000 lei;

Transferuri între bugete (se scad): 59.665.000 lei.

I.           B U G E T U L L O C A L

Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:

 • Venituri curente (impozite si taxe locale): 164.177.000 lei (42% din total venituri );

 • ❖        Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 178.148.000 lei (45%);

 • ❖        Sume defalcate din TVA: 15.905.700 lei (4%);

 • ❖         Subventii de la alte nivele ale administrației: 32.876.000 lei (8%);

 • ❖        Sume primite de la UE în contul plăților efectuate: 3.814.000 lei (1%).

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :

 • •  Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 61.178.000 lei (11% din total cheltuieli);

 • •  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 8.405.000 lei (2%);

 • •  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 2.430.000 lei (1%);

 • •  Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 13.453.000 lei (2%);

Capitolul 65 „Învățământ”: 63.938.700 lei (11%);

Capitolul 66 „Sănătate”: 20.153.000 lei (4%);

 • •  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 119.312.000 lei (21%);

 • •  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 52.131.000 lei (9%);

 • •  Capitolul 70 „Locuințe, servicii si dezvoltare publică ”: 67.217.000 lei (12%);

 • •  Capitolul 74 „Protecția mediului”: 31.733.000 lei (6%);

 • •  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 46.824.000 lei (8%);

 • •  Capitolul 84 „Transporturi”: 73.676.000 lei (13%);

 • •  Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”:76.000 lei.

Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2019 a fost aprobat în structura următoare:

Cheltuieli de personal: 85.378.000 lei (15%);

Bunuri si servicii: 144.786.600 lei (26%);

Subvenții: 41.500.000 lei (7%);

Fond de rezervă: 1.619.000 lei (1%);

Transferuri între unități ale administrației publice: 64.239.000 lei (11%);

Alte transferuri: 4.779.100 lei (1%);

Dobânzi: 1.975.000 lei (1%);

Asistentă socială: 18.080.000 lei (3%);

Alte cheltuieli: 5.674.000 lei (1%);

 • > Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020: 12.060.000 lei (2%);

 • > Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare: 2.620.000 lei (1%);

Cheltuieli de capital: 162.417.000 lei (29%);

Rambursări de credite: 15.399.000 lei (2%);

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget):

4-       HCLM Arad nr.419/01.08.2019 privind majorarea veniturilor proprii ținând cont de

execuția la finele lunii iunie și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului, cf. referatului din partea Direcției Venituri, suplimentarea creditelor alocate pe reparații străzi, modificări în cadrul capitolelor bugetare, aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții, conform referatelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

4-       HCLM nr. 478/11.09.2019 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular, conform adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, diminuarea transferurilor alocate cu titlu de subvenții la Centrul Municipal de Cultură, pentru finanțarea programelor sportive desfășurate pe raza Municipiului Arad,, suplimentarea bugetului alocat pentru susținerea cultelor, majorarea veniturilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificarea Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, coform referatelor de specialitate din cadrul instituției;

4-        HCLM nr. 515/16.10.2019, privind majorarea veniturilor aferente proiectelor cu finanțare

din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad” și Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii- Pădurii, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea veniturilor proprii la instituțiile de învățământ;

4-        HCLM nr. 538/28.10.2019, privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru

echilibrarea bugetelor locale, conform OG nr. 12/2019, sume care s-au utilizat pentru finanțarea cheltuielilor la capitolul de învățământ, asistență socială și amenajare de spații verzi, majorarea cheltuielilor cu hrana la Colegiul Economic pentru elevii înscriși în învățământul dual, diminuarea rezervei bugetare și modificarea repartizării excedentului bugetar;

4-        HCLM nr. 554/13.11.2019, privind suplimentarea alocațiilor bugetare privind rambursări

de credite externe, modificări în cadrul bugetului alocat burselor școlare la capitolul învățământ, diminuarea Programului de investiții ca urmare a diminuării finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală;

-I-        HCLM nr. 606/02.12.2019, privind modificarea în cadrul capitolului 81.02 „ Combustibili și

energie ”, prin majorarea subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport și distribuție a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț în perioada ianuarie-septembrie 2019 și diminuarea subvențiilor acordate SC CET Hidrocarburi pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației;

-I-        HCLM nr. 650/16.12.2020, privind suplimentarea subvențiilor din bugetul de stat alocate

conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică și în mod corespunzător cheltuielile cu salariile aferente personalului medical din cabinetele de medicină generală și dentară din cadrul unităților de învățământ din municipiul Arad, modificarea bugetului alocat pe capitole bugetare în funcție de referatele de specialitate din cadrul instituției și a adreselor din partea ordonatorilor de credite.

Bugetul local final pe anul 2019 al Municipiului Arad este în sumă totală de 424.035.600 lei la partea de venituri și 590.179.600 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează:

 • * la v e n i t u r i (buget local): 365.935.391 lei, din care:

 • •  Venituri curente (impozite și taxe locale): 161.166.244 lei (44% din total execuție);

 • •          Venituri din capital: 436.659 lei (1%);

 • •          Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 167.905.101 lei (45%);

 • •         Sume defalcate din TVA: 22.424.531 lei (6%);

 • •          Subventii de la bugetul statului: 13.660.424 lei (3%);

 • •         Sume din fonduri externe nerambursabile: 4.342.432 lei (1%)

 • * la c h e 11 u i e l i (buget local): 474.013.234 lei, repartizat pe capitole bugetare:

 •  51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”: 48.736.538 lei (10% din total executie);

 • •  54.02 „Alte servicii publice generale”: 6.568.147 lei (1%);

 • •  55.02 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 1.396.835 lei (1%);

 • •  61.02 „Ordine publică și siguranță națională”: 13.167.744 lei (3%);

 • •         65.02 „Învățământ”: 48.448.734 lei (10%);

 • •          66.02 “Sănătate”: 11.301.272 lei (2%);

 • •  67.02 „Cultură, recreere și religie”: 87.647.163 lei (18%);

 • •  68.02 „Asigurări și asistență socială”: 50.580.268 lei (11%);

 • •          70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 30.666.951 lei (6%);

 • •          74.02 „Protecția mediului”: 22.194.979 lei (5%);

 • •          81.02 „Combustibili si energie”: 55.796.420 lei (12%);

 • •         84.02 „Transporturi”: 97.432.506 lei (21%);

 • •          87.02 „Alte acțiuni economice”: 75.677 lei.

și pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

 •  Cheltuieli de personal: 80.974.615 lei;

 • •              Bunuri și servicii: 128.131.998 lei;

 • •             Dobânzi: 988.070 lei;

 • •              Subvenții: 74.023.840 lei;

 • •              Transferuri între unități ale administrației publice: 54.827.226 lei;

 • •              Alte transferuri: 3.754.005 lei;

 • •  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 1.473.934 lei;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiarn 2014-2020: 15.557.530 lei;

 • •              Asistentă socială: 18.443.586 lei;

 • •              Alte cheltuieli: 5.119.860 lei;

 • •              Cheltuieli de capital: 77.821.785 lei;

 • •              Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății: 3.731.410 lei;

 • •              Investiții ale agenților economici cu capital de stat: 837.603 lei;

 • •             Rambursări de credite: 15.201.896 lei

 • •              Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: - 6.874.124 lei.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

 • Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 86% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2019;

 • Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 80% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2019;

 • Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare derulate în anul 2019, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2019 de 59.981.394,48 lei, care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr. 51 /31.01.2020, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Din cele prezentate, rezultă că bugetul initialpe anul 2019 a suferit 7 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului, reprezentând Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, a subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Arad pentru acoperirea parțială a pierderilor, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, rezultând necesitatea influentării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.

Cheltuielile cu reparațiile s-au efectuat în sumă totală de 48.159.921 lei (8% din total execuție buget local), astfel:

Autorităti publice - Primăria Arad: 317.594 lei;

Învățământ preuniversitar de stat: 5.811.127 lei;

Gospodărire comunală: 1.064.804 lei;

> Baze sportive: 1.002.800 lei;

Asistentă socială: 525.511 lei;

Reparatii locuinte din fondul locativ de stat: 739.133 lei;

Alimentări cu apă: 13.562 lei;

Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale: 291.224 lei;

> Întreținere și reparații străzi, marcaje rutiere, întretinere semaforizare, s.a.: 38.394.166 lei.

În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, la care coordonator și cofinanțator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Teatrul Clasic loan Slavici Arad, Filarmonica de Stat Arad și Direcția de Asistență Socială Arad, s-a executat suma de 13.138.086 lei, detaliate în anexele nr. 4,14,15,16.

Situația privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populației pe anul 2019 se prezintă în Anexa 5 la proiectul de hotărâre, iar Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții la transportul local în comun se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investiții din bugetul local s-au executat în sumă totală de 77.821.785 lei, reprezentând 16% din total execuție buget local, conform Anexei 7.

Cele mai importante obiective de investiții finanțate din bugetul anului 2019, sunt


următoarele:

 • Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad.;

 • Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 , str. Anton Pann Arad;

 • Construire și împrejmuire la Grădinița PP Furnicuța Arad;

 • Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;

 • Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Araon Cotruș, str. Ardealului, nr. 8” Arad;

 • Reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad;

 • Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;

 • Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA;

 • Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;

 • ❖  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad;

 • Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I - Ștrand Neptun Arad;

 • Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;

 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Arad;

 • Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad;

 • Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și centura Nord- Arad;

 • Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad;

 • Reabilitare străzi în municipiul Arad- etapa a Il-a.

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 7, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 7A la 7J, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în anexa 8, execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în anexa 9, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în anexa 10, iar lista de dotări în anexa 10A.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2019 sunt în sumă totală de 62.242.142 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile institutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.

Subvențiile acordate institutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 54.827.226 lei, reprezentând 94% din prevederile finale.

Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 62.310.705 lei, reprezentând 84% din cheltuielile prognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 882.998 lei, reprezentând 1% din execuția bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul I. Slavici Arad, Filarmonica Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad se prezintă în anexele 14 -16.

În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2019 de către Centrul Municipal de Cultură Arad, s-a executat suma de 10.870.614 lei, detaliate în anexa 16, iar pentru susținerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 3.450.000 lei, conform Anexei 17.

Contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 11 - 18B, la proiectul de hotărâre.

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plățile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2019, în sumă totală de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 19 la 22, pentru obiectivul de investitii:

 • ❖ Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad.

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2019 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 833.767 lei (cf. Anexei 23) si se referă la proiecte derulate de institutiile de învătământ si de Directia de Asistență Socială Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Erasmus, Europe Direct XI - 2018 și Europe Direct XII - 2019, sunt în sumă de 516.634 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexei 25, după cum urmează:

 • ❖                Liceul Național de Informatică Arad - Proiect „Erasmus ”: 49.695 lei;

 • ❖                Colegiul Național Vasile Goldiș - Proiect „Erasmus ”: 6.861 lei;

 • Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect „Erasmus -European Art”: 68.309 lei;

 • Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect „Erasmus -The Architecture of society”:55.516 lei;

 • Colegiul Național M.Nicoară-Proiect „Erasmus-The Magic of Water” :54.956 lei;

 • Liceul Teologic Penticostal - Proiect „Erasmus ”: 226.557 lei;

 • Directia de Asistență Socială Arad:

Proiect „ Europe Direct XI - 2018 ”: 18.038 lei;

Proiect „Europe Direct XII - 2019”: 36.702 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,


Claudia Grozavu

Olimpia Stoica


Directia Economica, Serviciul Buget

Red./Dact. MB/MB

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 1


Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31 decembrie 2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA RE+DEZ VOLTA RE

394.920.700

424.035.600

547.440.204

192.458.402

354.981.802

365.935.391

34.300.315

147.204.498

TOTAL VENITURI

394.920.700

424.035.600

547.440.204

192.458.402

354.981.802

365.935.391

34.300.315

147.204.498

VENITURI PROPRII

334.860.000

354.820.000

495.331.634

192.343.838

302.987.796

314.030.138

34.129.983

147.171.513

I. VENITURI CURENTE

350.695.700

376.872.600

514.549.548

191.544.060

323.005.488

336.018.010

31.776.917

146.754.621

A. VENITURI FISCALE

324.731.700

345.970.600

447.400.579

152.832.057

294.568.522

313.192.905

27.039.287

107.168.387

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

179.748,000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

Impozit pe venit

03.02

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905,101

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

103.700.000

118.350,000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.000.000

91.650.000

159.701.309

108.620.937

51.080.372

69.590.564

24.541.211

65.569.534

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01,01

20.500.000

20.500.000

24.775,038

4.764.816

20.010.222

20.323.578

78.109

4.373.351

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

56.500.000

71.150.000

134.926.271

103.856.121

31.070.150

49.266.986

24.463.102

61.196.183

Impozit pe terenuri

07.02.02

23.600.000

23.600.000

39.882.659

16.234.828

23.647.831

23.134.987

518.174

16.229.498

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

12.200.000

16.003.086

4.560.106

11.442.980

11.471.312

65.998

4.465.776

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.500.000

9.500.000

21.651.349

11.259.039

10.392.310

9.836.377

421.556

11.393.416

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900,000

1.900.000

2.228.224

415.683

1.812.541

1.827.298

30,620

370.306

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasarl realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.100.000

3.100.000

3.980.280

534.925

3.445.355

3.077.150

290.739

612.391

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

77.075

77.075

0

-10

1.996

75.089

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

38.883.700

45.472.600

72.581.664

27.161.183

45.420.481

46.438.828

1.619.118

24.523.718

Sume defalcate din TVA

11.02

15.905.700

22.494.600

22.424.531

0

22.424.531

22.424.531

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

13.005.600

13.005.600

13.005.600

0

13.005.600

13.005.600

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

5.894.000

5.894.000

0

5.894.000

5.894.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.900.100

3.595.000

3.524.931

0

3.524.931

3.524.931

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

O

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

178.000

178.000

201.201

32.817

168.384

175.230

16.299

9,672

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

150.000

180.201

32.817

147.384

154.230

16.299

9.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

28.000

21.000

0

21.000

21.000

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

22.800.000

22.800.000

49.942.873

27.115.307

22.827.566

23.839.073

1.589.754

24.514.046

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.100.000

19.100.000

44.216.838

25.800.200

18.416.638

19.857.303

1.045.488

23.314.047

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

12.100.000

12.100.000

24.067.133

11.774.268

12.292.865

12.752.429

82.119

11.232.585

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.000.000

7.000.000

20.149.705

14.025.932

6.123.773

7.104.874

963,369

12.081.462

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.700.000

3.700.000

5.726.035

1.315.107

4.410.928

3.981.770

544.266

1.199.999

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte Impozite si taxe fiscale

18.02

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292,339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

C. VENITURI NEFISCALE

25.964.000

30.902.000

67.148.969

38.712.003

28.436.966

22.825.105

4.737.630

39.586.234

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.770.000

12.670.000

33.195.770

20.478.458

12.717.312

8.600.312

870.821

23.724.637

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Inc as ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de Încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Venituri din proprietate

30.02

7.770.000

12.670.000

33.193.226

20.478.241

12.714.985

8.597.985

870.604

23.724.637

Varsaminte din profitul net ai regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Venituri din dividende

30.02.08

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Dividende de la societățile oi companiile naționale oi societa?ile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02,50

2.700.000

2.700.000

17.798.574

15.321.391

2.477.183

2.248.678

429.934

15.119.962

Venituri din dobânzi

31.02

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVO

18.194.000

18.232.000

33.953.199

18.233.545

15.719.654

14.224.793

3.866.809

15.861.597

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.862.000

3.862.000

3.044.757

1.658.357

1.386.400

2.738.351

267.214

39.192

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

180.000

133.042

0

133.042

133.028

14

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

42.000

42.000

13.700

0

13.700

13.700

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33,02.12

50.000

50.000

58.302

10.549

47.753

49.015

0

9.287

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.055.000

1.055.000

997.837

0

997.837

997.837

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33,02,24

10.000

10.000

1.828

0

1.828

1.828

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

25.000

25.000

26.621

19.340

7.281

4.902

172

21.547

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.500.000

2.500.000

1.813.427

1.628.468

184.959

1.538.041

267.028

8.358

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

70.000

70.000

29.789

48

29.741

29.741

12

36

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

70.000

70.000

29.783

48

29.735

29.735

12

36

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

6

0

6

6

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9.100.000

9.100.000

22.848.940

11.954.984

10.893.956

8.815.607

1.878.129

12.155.204

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

0

540

540

0

0

540

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

4.900.000

4.900.000

13.270.104

6.948.040

6.322.064

4.750.480

1.129.201

7.390.423

Diverse venituri

36.02

5.162.000

5.200.000

8.029.713

4.620.156

3.409.557

2.641.094

1.721.454

3.667.165

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

1.300.000

1.300.000

229.012

0

229.012

229.008

4

0

Taxe speciale

36.02.06

2.377.000

2.389.000

5.157.749

3.277.831

1.879.918

1.384.158

1.624.216

2.149.375

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

120.000

120.000

352.289

149.812

202.477

118.215

23.895

210.179

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Atte venituri

36.02.50

300.000

326.000

507.035

247.721

259.314

218,945

73.316

214.774

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

50.000

115.000

139.375

4.797

134.578

137.571

0

1.804

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

307.000

3.055.633

783.951

2.271.682

290.868

2.349.677

415.088

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

20.000

20.000

11.609

11.030

579

8.220

3.389

0

IV. SUBVENȚII

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

A. De capital

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

B. Curente

32.308.000

21.489.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

200.000

200.000

41.238

0

41.238

41.238

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

341.000

341.000

306.213

0

306.213

306.213

0

0

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

16.913.000

12.613.000

4.572.367

0

4.572.367

4.562.718

9.649

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.66

13.647.000

7.078.000

7.070.143

0

7.070.143

6.994.409

75.734

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1.207.000

1.257.000

1.760.221

0

1.760.221

1.755.846

0

4.375

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

3.814.000

4.267.000

4.427.381

114.564

4.312.817

4.342.432

84.949

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

45.02.16

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Prefinantari

45.02.16.03

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităților economice si sociale

45.02.19

3.814.000

4.267.000

4.317.314

114.564

4.202.750

4.232.365

84.949

0

Sume primite îi contul plăților efectuate îh anul curent

45.02.19.01

1.827.000

1.267.000

1.321.003

77.263

1.243.740

1.240.388

80.615

0

Sume primite îh contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

1.987.000

3.000.000

2.996.311

37.301

2.959.010

2.991.977

4.334

0

Sume primite de la UE/atti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

7.465.000

20.850.000

11.506.476

0

11.506.476

11.477.866

0

28.610

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

7.213.000

20.598.000

11.212.447

0

11.212.447

11.183.837

0

28.610

Sume primite in contul plăților efectuate îh anul curent

48.02.01.01

6.914.000

20.229.000

11.187.479

0

11.187.479

11.178.881

0

8.598

Sume primite îi contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

299.000

369.000

24.968

0

24.968

4.956

0

20.012

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

Sume primite îi contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

357.486.700

378.157.600

515.063.514

190.599.268

324.464.246

337.549.102

31.852.628

145.661.784

TOTAL VENITURI

357.486.700

378.157.600

515.063.514

190.599.268

324.464.246

337.549.102

31.852.628

145.661.784

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

VENITURI PROPRII

333.725.000

353.313.000

490.341.389

190.599.268

299.742.121

312.902.711

31.776.894

145.661.784

1. VENITURI CURBATE

343.298.700

370.538.600

507.645.920

190.599.268

317.046.652

330.207.242

31.776.894

145.661.784

A. VENITURI FISCALE

324.731.700

345.970.600

447.400.579

152.832.057

294.568.522

313.192.905

27.039.287

107.168.387

A1. IMPOZIT PE VENiT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

Impozit pe venit

03.02

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.000.000

91.650.000

159.701.309

108.620.937

51.080.372

69.590.564

24.541.211

65.569.534

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

20.500.000

20.500.000

24.775.038

4.764.816

20.010.222

20.323.578

78.109

4.373.351

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

56.500.000

71.150.000

134.926.271

103.856.121

31.070.150

49.266.986

24.463.102

61.196.183

Impozit pe terenuri

07.02.02

23.600.000

23.600.000

39.882.659

16.234.828

23.647.831

23.134.987

518.174

16.229.498

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

12.200.000

16.003.086

4.560.106

11.442.980

11.471.312

65.998

4.465.776

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.500.000

9.500.000

21.651.349

11.259.039

10.392.310

9.836.377

421.556

11.393.416

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900.000

1.900.000

2.228.224

415.683

1.812.541

1.827.298

30.620

370.306

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.100.000

3.100.000

3.980.280

534.925

3.445.355

3.077.150

290.739

612.391

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

77.075

77.075

0

-10

1.996

75.089

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

38.883.700

45.472.600

72.581.664

27.161.183

45.420.481

46.438.828

1.619.118

24.523.718

Sume defalcate din TVA

11.02

15.905.700

22.494.600

22.424.531

0

22.424.531

22.424.531

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

13.005.600

13.005.600

13.005.600

0

13.005.600

13.005.600

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

5.894.000

5.894.000

0

5.894.000

5.894.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.900.100

3.595.000

3.524,931

0

3.524.931

3.524.931

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

178.000

178.000

201.201

32.817

168.384

175.230

16.299

9.672

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

150.000

180.201

32.817

147.384

154.230

16,299

9.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

28.000

21.000

0

21.000

21.000

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

22.800.000

22.800.000

49.942.873

27.115.307

22.827.566

23.839.073

1.589.754

24.514.046

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.100.000

19.100.000

44.216.838

25.800.200

18.416.638

19.857.303

1.045.488

23.314.047

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

12.100.000

12.100.000

24.067.133

11.774.268

12.292.865

12.752.429

82.119

11.232.585

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.000.000

7.000.000

20.149.705

14.025.932

6.123,773

7.104.874

963.369

12.081.462

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.700.000

3.700.000

5.726.035

1.315.107

4.410.928

3.981.770

544.266

1.199.999

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292,339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

C. VB'IITURI NEFISCALE

18.567.000

24.568.000

60.245.341

37.767.211

22.478.130

17.014.337

4.737.607

38.493.397

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.770.000

12.670.000

33.195.770

20.478.458

12.717.312

8.600.312

870.821

23.724.637

Venituri din proprietate

30.02

7.770.000

12.670.000

33.193.226

20.478.241

12.714.985

8.597.985

870.604

23.724.637

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

5,000,000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Venituri din dividende

30.02.08

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Dividende de la societățile oi companiile naționale oi socletaîile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700.000

2.700.000

17.798.574

15.321.391

2.477.183

2.248.678

429.934

15.119.962

Venituri din dobânzi

31.02

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

10.797.000

11.898.000

27.049.571

17.288.753

9.760.818

8.414.025

3.866.786

14.768.760

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.862.000

3.862.000

3.044.757

1.658.357

1.386.400

2.738.351

267.214

39.192

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

180.000

133.042

0

133.042

133.028

14

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

42.000

42.000

13.700

0

13.700

13.700

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

50.000

58.302

10.549

47.753

49.015

0

9.287

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.055.000

1.055.000

997.837

0

997.837

997.837

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33.02.24

10.000

10.000

1.828

0

1.828

1.828

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

25.000

25.000

26.621

19.340

7.281

4.902

172

21.547

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.500.000

2.500.000

1.813.427

1.628.468

184.959

1.538.041

267.028

8.358

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

70.000

70.000

29.789

48

29.741

29.741

12

36

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

70.000

70.000

29.783

48

29.735

29.735

12

36

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

6

0

6

6

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9.100.000

9.100.000

22.848.940

11.954.984

10.893.956

8.815.607

1.878.129

12.155.204

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

0

540

540

0

0

540

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

4.900.000

4.900.000

13.270.104

6.948.040

6.322.064

4.750.480

1.129.201

7.390.423

Diverse venituri

36.02

4.097.000

4.135.000

6.246.085

3.675.364

2.570.721

1.950.326

1.721.431

2.574.328

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

1.300.000

1.300.000

229.012

0

229.012

229.008

4

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe speciale

36.02.06

2.377.000

2.389.000

5.157.749

3.277.831

1.879.918

1.384.158

1.624.216

2.149.375

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

120.000

120.000

352.289

149.812

202.477

118.215

23.895

210.179

Alte venituri

36.02.50

300.000

326.000

507.035

247.721

259.314

218.945

73.316

214.774

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

IV. SUBVENȚII

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVH-E ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

B. Curente

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

200.000

200.000

41.238

0

41.238

41.238

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

341.000

341.000

306.213

0

306.213

306.213

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.66

13.647.000

7.078.000

7.070.143

0

7.070.143

6.994.409

75.734

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37.434.000

45.878.000

32.376.690

1.859.134

30.517.556

28.386.289

2.447.687

1.542.714

TOTAL VENITURI

37.434.000

45.878.000

32.376.690

1.859.134

30.517.556

28.386.289

2.447.687

1.542.714

VENITURI PROPRII

1.135.000

1.507.000

4.990.245

1.744.570

3.245.675

1.127.427

2.353.089

1.509.729

I. VIITURI CURENTE

7.397,000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810,768

23

1.092.837

C. VENITURI NEFISCALE

7.397.000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810.768

23

1.092.837

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

7.397.000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810.768

23

1.092.837

Diverse venituri

36.02

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

ILVB'jnURI DIN CAPITAL

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

50.000

115.000

139.375

4.797

134.578

137.571

0

1.804

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

307.000

3.055.633

783.951

2.271.682

290.868

2.349.677

415.088

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

20.000

20.000

11.609

11.030

579

8.220

3.389

0

IV. SUBVENȚII

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVS-E ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

A. De capital

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

B. Curente

18.120.000

13.870.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

16.913.000

12.613.000

4.572.367

0

4.572.367

4.562.718

9.649

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1.207.000

1.257.000

1.760.221

0

1.760.221

1.755.846

0

4.375

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

3.814.000

4.267.000

4.427.381

114.564

4.312.817

4.342.432

84.949

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

45.02.16

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Prefinantari

45.02.16.03

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dis parităților economice si sociale

45.02.19

3.814,000

4.267.000

4.317.314

114.564

4.202.750

4.232.365

84,949

0

Sume primite îi contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

1.827.000

1.267.000

1.321.003

77.263

1.243.740

1.240.388

80.615

0

Sume primite îi contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

1.987.000

3.000.000

2.996.311

37.301

2.959.010

2.991.977

4.334

0

Sume primite de la UE/alti donatori îh contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

7.465.000

20.850.000

11.506.476

0

11.506.476

11.477.866

0

28.610

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FBDR)

48.02.01

7.213.000

20.598.000

11.212.447

0

11.212.447

11.183,837

0

28.610

Sume primite in contul plăților efectuate îh anul curent

48.02.01.01

6.914.000

20.229.000

11.187.479

0

11.187.479

11.178.881

0

8.598

Sume primite îi contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

299.000

369.000

24.968

0

24.968

4.956

0

20.012

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

Fondul Social Bjropean (FSE)

48.02.02

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

Sume primite îi contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

252.000

252.000

294.029

0

294,029

294.029

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

Lilioara STEPANESCU

MUNICIPIUL ARAD

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31 decembrie 2019

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ef ectiv e

Inițial

Definitive

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

910.775.000

937.791.000

560.526.700

590.179.600

524.990.005

848.634.484

474.013.234

374.621.250

424.591.210

TOTAL CHELTUIELI

910.775.000

937.791.000

560,526.700

590.179.600

524.990.005

848.634.484

474.013.234

374.621.250

424.591.210

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

27.612.000

28.923.000

72.013.000

73.554.000

63.003.387

66.602.647

56.701.520

9.901.127

52.915.819

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

21.844,000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807,563

Autoritati executive si legislative

51.02.01

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

Autoritati executive

51.02.01.03

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

Alte serv icii publice generale

54.02

5.768,000

5.824.000

8,405,000

9.438.000

7.886.181

12.357.664

6.568.147

5.789.517

2.617,845

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

54.02,07

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

155.000

155.000

772.000

779.000

618.144

391.069

241.976

149.093

211.805

Alte servicii publice generale

54.02.50

5.613.000

5.669.000

5.374.000

5.319.000

3.985.288

8.683.846

3.043.422

5.640.424

2.388.547

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02.00

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

1.427.000

2.319.000

13.453.000

16.877.000

14.576.153

14.576.153

13.167.744

1.408,409

12.737.951

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.427.000

2.319.000

13.453.000

16.877.000

14.576.153

14.576.153

13.167.744

1.408.409

12.737.951

Ordine publica

61.02.03

1.278.000

2.170.000

13.003.000

16.456.000

14.235.618

14.235.618

12.856.292

1.379.326

12.594.047

Politie locala

61.02.03.04

1.278.000

2.170.000

13.003.000

16.456.000

14.235.618

14.235.618

12.856.292

1.379.326

12.594.047

Protecție civ ila si protecție contra incendiilor (protecție civ ila non militară)

61.02.05

119.000

119.000

278.000

278.000

210,385

210.385

190.302

20.083

142.534

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

30.000

30.000

172.000

143.000

130.150

130.150

121.150

9.000

1.370

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCI AL-CUL7UR ALE

64.02

149.196.000

254.897.000

255.534.700

245,305,600

218.017.154

244.098.751

197.977.437

46.121.314

176.404.265

Inv atamant

65.02

36.489.000

44.430.000

63.938.700

66.965.600

61.969.822

72.909.047

48.448.734

24.460.313

38.650.490

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

8.549.000

8.891.000

16.011.100

17.469.900

16.477.713

17.034.170

12.614.381

4.419.789

11.443.139

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițial

Definitive

inițiale

definitive

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

8.276.000

8.383.000

11.909.100

12.822.800

12.001.649

12.558.106

8.138.402

4.419.704

7.654.531

Invatamant primar

65.02.03.02

273.000

508.000

4.102.000

4.647.100

4.476.064

4.476.064

4.475.979

85

3.788.608

Invatamant secundar

65.02.04

27.940.000

35.328.000

46.578.500

48.235.600

44.684.966

55.067.734

35.027.210

20.040.524

26.395.063

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3.810.000

3.810.000

10.029.600

9.882.600

8.766.250

8.755.538

8.573.775

181.763

7.551.333

invatamant secundar superior

65.02.04.02

24.130.000

31.518.000

35.574.000

36.937.400

34.577.260

44.970.740

25.111.979

19.858.761

17.502.432

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

974.900

1.415.600

1.341.456

1.341.456

1.341.456

0

1.341.298

invatamant postliceal

65.02.05

0

0

77.100

77.100

69.012

69.012

69.012

0

65.584

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

211.000

1.247.000

1.158.000

737.981

737.981

737.981

0

746.554

internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

11.000

650.000

361.000

224,085

224.085

224.085

0

217.171

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

200.000

597.000

797.000

513.896

513.896

513.896

0

529.383

Alte cheltuieli in domeniul invatamantuiuî

65.02.50

0

0

25.000

25.000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

7.761.000

12.746.000

20.153.000

12.038.000

11.495.881

11.949.557

11.301.272

648.285

11.153.596

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Spitale generate

66.02.06.01

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698,886

Servicii de sanatate publica

66.02.08

180.000

84.000

14.453.000

7.788.000

7.649.678

7.649.678

7.495.286

154.392

7.454.710

Cultura, recreere si religie

67.02

103.272.000

189.157.000

119.312.000

113.446.000

93,535.673

108.220.443

87.647.163

20.573.280

75.501.859

Servicii culturale

67.02.03

18.950.000

19.082.000

32.706.000

28.421.000

23.180.687

33.122.211

23.095.687

10.026.524

21,297.149

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

23.130.000

21.330.000

20.662.505

20.662,505

20.662.505

0

20.662.505

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

18.948.000

19.080.000

9.574.000

7.089.000

2.517.151

12.458.675

2.432.151

10.026.524

550.618

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2.000

2.000

2.000

2.000

1.031

1.031

1.031

0

84.026

Servicii recreative si sportive

67,02.05

75.776.000

161,529.000

58.787.000

55.554.000

44.113.147

48.856.393

38.309.637

10.546.756

27.955.332

Sport

67.02.05.01

0

0

14.000.000

13.010.000

12.878.558

12.878.558

12.878.558

0

12.878.558

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

75.776.000

161.529.000

44.787.000

42.544.000

31,234.589

35.977.835

25.431.079

10.546.756

15.076.774

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.546.000

8.546.000

27.819.000

29.471.000

26.241.839

26.241.839

26.241.839

0

26.249.378

Asigurări si asistenta sociala

68.02

1.674.000

8.564.000

52.131,000

52.856.000

51.015.778

51.019.704

50.580.268

439.436

51.098,320

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

185.000

185.000

5.756.000

5.756.000

5.423.414

5.423.414

5.400.016

23.398

5.316.014

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati

68.02.05

0

0

29.544.000

29,964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Crese

68.02.11

0

0

1.226.000

1.241.000

1.232.986

1.232.986

1.218.502

14.484

1.226.928

Prev enirea excluderii sociale

68.02.15

210.000

210.000

4.134.000

4.134.000

3.336.570

3.336.570

3.231.829

104.741

3.132.331

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițial

Definitive

inițiale

definitive

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

616.000

616.000

259.698

259.698

259.698

0

262.922

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

210.000

210.000

3.518.000

3.518.000

3.076.872

3.076.872

2.972.131

104.741

2.869.409

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.279.000

8.169.000

11.471.000

11.761,000

11.121.618

11.125.544

11.000.310

125.234

11.360.647

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.279.000

8.169.000

11.471.000

11.761.000

11.121.618

11.125.544

11.000.310

125.234

11.360.647

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

233.117.000

104.854.000

98.950,000

73.221.000

62.179.469

253.013.737

52.861.930

200.151.807

42.064.087

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

213.163.000

84.458.000

67.217.000

43.014.000

36.880.544

214.733.774

30.666.951

184.066.823

23.350.378

Locuințe

70.02.03

4.318.000

4.368.000

5.893.000

6.004.000

4.341.050

4.341.050

3.048.609

1.292.441

2.142.092

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

4.286.000

4.336.000

5.861.000

5.972,000

4.309.475

4.309.475

3.017.034

1.292.441

2.142.092

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

32.000

32.000

32.000

32.000

31.575

31.575

31.575

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

O

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Alimentare cu apa

70.02.05.01

O

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.000.000

10.000.000

17.218.000

18.618.000

18.570.240

174.147.761

15.246.729

158.901.032

5.233.656

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

198.845.000

70.090.000

43.891.000

18.157.000

13.745.098

36.020.807

12.148.895

23.871.912

15.754.461

Protecția mediului

74.02

19.954.000

20.396.000

31.733.000

30.207.000

25.298.925

38.279.963

22,194.979

16.084.984

18.713.709

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

18.500.000

18.520.000

22.132.000

19.842.000

17.693.561

30.674.599

15.123.962

15.550.637

15.308.530

Salubritate

74.02.05.01

0

0

11.000.000

12.035.000

11.951.717

11.951.717

11.294.995

656.722

11.670.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

18.500.000

18.520.000

11.132.000

7.807.000

5.741,844

18.722.882

3.828.967

14.893.915

3.637.668

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.454.000

1.876.000

9.601.000

10.365.000

7.605.364

7.605.364

7.071.017

534.347

3.405.179

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

499.423.000

546.798.000

120.576.000

181.222.000

167.213.842

270.343.196

153.304.603

117,038.593

140.469.088

Combustibili si energie

81.02

28.050.000

28.071.000

46.824.000

59.635.000

57.848.498

82.421.585

55.796.420

26.625.165

54.620.730

Energie termica

81.02.06

25.240.000

25.246.000

30.897.000

51.708.000

50.069.970

50.098.791

49.843.293

255.498

49.526.972

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.810.000

2.825.000

15.927.000

7.927.000

7.778.528

32.322.794

5.953.127

26.369.667

5.093.758

Transporturi

84.02

471.373.000

518.727.000

73.676.000

121.511.000

109.289.667

187.845.934

97.432.506

90.413.428

85.772.681

Transport rutier

84.02.03

332.964.000

518.005.000

73.036.000

120.804.000

108.636.319

187.192.586

96.779.158

90.413.428

85.398.121

Drumuri si poduri

84.02.03.01

20.133.000

250.133.000

8.894.000

9,934,000

9.806.983

13.744.123

8.283.659

5.460,464

694.418

Transport in comun

84.02.03.02

282.605.000

237.237.000

17.676.000

58.085,000

50.365.098

107.867.424

40.667.252

67.200.172

25.275.665

Străzi

84.02.03.03

30.226.000

30.635.000

46.466.000

52.785.000

48.464.238

65.581.039

47.828.247

17.752.792

59.428.038

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

138.409.000

722.000

640.000

707.000

653.348

653.348

653.348

0

374.560

Alte acțiuni economice

87.02

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ef ectiv e

Inițial

Def initiv e

inițiale

definitive

Turism

87,02.04

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

377.486.700

426.061.600

397.153.376

395.741.906

380.913.443

14.828.463

362.405.672

TOTAL CHELTUIELI

0

0

377.486.700

426.061.600

397.153.376

395.741.906

380.913.443

14.828.463

362.405.672

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

0

57.533.000

61.399.000

56.867.616

55.456.146

50.853.603

4.602.543

48.809.490

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Autoritati executive

51.02.01.03

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Alte sen/ icil publice generale

54.02

0

0

7.193.000

8.909.000

7.491.133

7.264.058

6.312.934

951.124

2.531.709

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

1.619,000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, cont rac te/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

640.000

3,340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

0

617.000

624.000

539.128

312.053

162.960

149.093

162.213

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

4,317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02.00

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59,02

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

Ordine publica

61.02.03

0

0

11,725,000

14,286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

Politie locala

61.02.03.04

0

0

11.725.000

14.286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

Protecție civila si protecție contra Incendiilor (protecție civila nonmiiitara)

61.02.05

0

0

159.000

159.000

105.427

105,427

85.344

20.083

81,649

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0

0

22.000

22.000

10.499

10.499

1.499

9.000

1.370

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

0

177.969.700

174.297.600

163.771.066

163.771.066

160.146.779

3.624.287

158.602.239

Invatamant

65.02

0

0

33.889.700

36.621.600

34.700.264

34.700.264

34.205.905

494.359

32.017.165

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

0

0

10.734.100

11.854.900

11.491.836

11.491.836

11.302.370

189.466

10.398.595

Invatamant preșcolar

65,02,03.01

0

0

6.905,100

7.715,800

7.519.693

7.519,693

7.330.227

189,466

6.703.279

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

3.829.000

4.139.100

3,972.143

3.972.143

3.972.143

0

3.695.316

Invatamant secundar

65.02.04

0

0

21.806.500

23.717.600

22.411.977

22.411.977

22,107.084

304.893

20.828.207

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițial

Definitive

inițiale

definitive

invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

4.910.600

4.804.600

4.543.686

4.543.686

4.361.923

181.763

4.275.397

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0

0

15.921.000

17.497.400

16.526.835

16.526.835

16.403.705

123.130

15.211.512

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

974.900

1.415.600

1.341.456

1.341.456

1.341.456

0

1.341.298

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

77.100

77.100

69.012

69.012

69.012

0

65.584

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

1.247.000

947.000

727.289

727.289

727.289

0

724.629

Internate si cantine pentru elev i

65.02.11.03

0

0

650.000

350.000

213.393

213.393

213.393

0

213.393

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

597.000

597.000

513.896

513.896

513.896

0

511.236

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

0

0

25.000

25.000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

0

0

14.273,000

7.704.000

7.574.137

7.574.137

7.419.745

154.392

7.434.370

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

14.273.000

7,704.000

7.574.137

7.574.137

7.419.745

154.392

7.434.370

Cultura, recreere si religie

67.02

0

0

78.385.000

78.102.000

70.964.719

70.964.719

68.424.693

2.540.026

68.275.223

Servicii culturale

67.02.03

0

0

23.333.000

21.528.000

20.686.608

20.686.608

20.686.608

0

20.686.608

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

23.130.000

21.330.000

20.662.505

20.662.505

20.662.505

0

20.662.505

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

203.000

198.000

24.103

24,103

24.103

0

24.103

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

0

32.823.000

32.903.000

29.111.584

29.111,584

26.571.558

2.540.026

26.422.088

Sport

67.02.05.01

0

0

14.000.000

13.010.000

12.878.558

12.878.558

12.878.558

0

12.878.558

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

0

18.823.000

19.893.000

16.233.026

16.233.026

13.693.000

2.540.026

13.543.530

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

22.229.000

23.671.000

21.166.527

21.166.527

21.166.527

0

21.166.527

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

0

51.422.000

51.870.000

50,531.946

50.531.946

50.096.436

435.510

50.875.481

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

0

5.571.000

5.571.000

5.320.302

5.320.302

5.296.904

23.398

6.227.326

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

0

29.544.000

29.964,000

29.901.190

29.901,190

29.729.611

171.579

30.062.400

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Crese

68.02.11

0

0

1.226.000

1.241.000

1.232.986

1.232.986

1,218.502

14.484

1.226.928

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

0

3.924.000

3.924.000

3.139.974

3.139.974

3.035.233

104.741

3.081.660

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

616.000

616.000

259.698

259.698

259,698

0

262.922

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

3.308.000

3.308.000

2.880.276

2.880.276

2.775.535

104.741

2.818.738

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

0

11.157.000

11.170.000

10.937.494

10.937.494

10.816.186

121.308

11.277.167

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

11.157.000

11.170.000

10.937.494

10.937.494

10,816,186

121.308

11.277.167

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

0

0

46.490.000

48.581.000

41.575.383

41.575.383

36.516.197

5.059.186

30.019.017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițial

Def initlve

inițiale

definitive

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

0

22.113.000

22.904.000

19.329.514

19.329,514

14.973,835

4.355,679

11.927.172

Locuințe

70.02.03

0

0

1.832.000

1.893.000

1.395.368

1.395.368

1.143.890

251.478

1.313.480

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70,02.03.01

0

0

1.832.000

1.893.000

1.395.368

1.395.36B

1.143.890

251.478

1.313.480

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

10.218.000

8.718.000

8.670.240

8.670.240

5.583.867

3.086.373

5.233.656

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

9.848.000

12.058.000

9.039.750

9.039.750

8.023.360

1.016.390

5.159.867

Protecția mediului

74.02

0

0

24.377.000

25.677.000

22.245.869

22.245.869

21.542.362

703.507

18.091.845

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

0

17.632.000

17.932.000

15.783.569

15.783.569

15.080.062

703.507

15.287.595

Salubritate

74.02.05.01

0

0

11.000.000

12.035.000

11.951.717

11.951,717

11.294.995

656.722

11.670.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

6.632.000

5.897.000

3.831.852

3.831.852

3.785.067

46.785

3.616.733

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

6.745.000

7.745.000

6.462.300

6.462.300

6.462.300

0

2.804.250

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

0

83.588.000

127.317.000

121.947.298

121.947.298

121.395,167

552.131

112.619.733

Combustibili si energie

81.02

0

0

28,618.000

50.534.000

49.642.565

49.642.565

49.593.180

49.385

49.561.681

Energie termica

81.02.06

0

0

28.500.000

50.416.000

49.526.971

49.526.971

49.526.971

0

49.526.972

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

0

0

118.000

118.000

115.594

115.594

66.209

49.385

34.709

Transporturi

84.02

0

0

54.894.000

76.707.000

72.229.056

72.229.056

71.726.310

502.746

62.982.375

Transport rutier

84.02.03

0

0

54.894.000

76.707.000

72.229.056

72.229.056

71.726.310

502.746

62.982.375

Transport in comun

84.02.03.02

0

0

16.654,000

28.167.000

27.995.036

27.995.036

27.992.290

2.746

24.511.123

Străzi

84.02.03.03

0

0

38.240.000

48.540.000

44.234.020

44.234.020

43.734.020

500.000

38.471.252

Alte acțiuni economice

87.02

0

0

76,000

76.000

75.677

75,677

75.677

0

75.677

Turism

87.02.04

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

910.775.000

937.791.000

183.040.000

164.118.000

127,836.629

452.892.578

93.099,791

359.792.787

62.185.538

TOTAL CHELTUIELI

910.775.000

937.791.000

183.040.000

164.118.000

127.836.629

452.892.578

93.099.791

359.792.787

62.185.538

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

27.612.000

28.923.000

14.480.000

12.155.000

6.135.771

11.146.501

5.847.917

5.298.584

4.106.329

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

21.844,000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740,723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Autoritari executive si legislative

51.02.01

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Autoritari executive

51.02.01.03

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ef ectîv e

Inițial

Definitive

inițiale

def inîtiv e

Alte serv ic ii publice generale

54.02

5.768.000

5.824,000

1.212.000

529.000

395.048

5.093.606

255,213

4.838,393

86.136

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

Alte serv icii publice generale

54.02.50

5.613.000

5,669.000

1.057,000

374.000

316.032

5.014.590

176.197

4.838.393

36.544

Partea a tl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.756

Ordine publica sl siguranța naționala

61.02

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Ordine publica

61.02.03

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Politie locala

61.02,03.04

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civ ila nonmilitara)

61.02.05

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

149.196.000

254.897,000

77.565.000

71.008.000

54.246.088

80.327.685

37.830.658

42.497.027

17.802.026

Inv at amant

65.02

36.489.000

44.430.000

30.049.000

30.344.000

27.269.558

38.208.783

14.242.829

23.965.954

6.633.325

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

8.549.000

8.891.000

5.277.000

5.615.000

4.985.877

5.542.334

1.312.011

4.230,323

1.044.544

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

8.276.000

8.383.000

5.004.000

5.107.000

4.481.956

5.038.413

808.175

4.230.238

951.252

Invatamant primar

65.02.03.02

273.000

508.000

273.000

508.000

503.921

503.921

503.836

85

93.292

Invatamant secundar

65.02.04

27.940.000

35.328.000

24.772.000

24.518.000

22.272.989

32.655.757

12.920.126

19.735.631

5.566.856

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3.810.000

3.810.000

5.119.000

5.078.000

4.222.564

4.211.852

4.211,852

0

3.275.936

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

24.130.000

31.518.000

19.653.000

19.440.000

18.050.425

28.443.905

8.708.274

19.735.631

2.290.920

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

211.000

0

211.000

10.692

10.692

10.692

0

21.925

internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

11.000

0

11.000

10.692

10.692

10.692

0

3.778

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

18.147

Sanatate

66.02

7.761.000

12.746.000

5.880.000

4.334.000

3.921.744

4.375.420

3.881.527

493.893

3.719.226

Servicii medicale in unltatl sanitare cu paturi

66.02.06

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Spitale generale

66.02.06.01

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299,879

3.805.986

493.893

3.698.886

Servicii de sanatate publica

66.02.08

180.000

84.000

180.000

84.000

75.541

75.541

75.541

0

20.340

Cultura, recreere si religie

67.02

103.272.000

189.157.000

40.927.000

35.344.000

22.570.954

37,255.724

19.222.470

18.033.254

7.226.636

Servicii culturale

67.02.03

18.950.000

19.082.000

9.373.000

6.893.000

2.494.079

12.435,603

2.409.079

10.026,524

610.541

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

18.948.000

19.080.000

9.371.000

6.891.000

2.493.048

12.434.572

2.408.048

10.026.524

526.515

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2.000

2.000

2.000

2.000

1.031

1.031

1.031

0

84.026

Servicii recreative si sportive

67.02.05

75.776.000

161.529.000

25.964.000

22.651.000

15.001.563

19.744.809

11.738.079

8.006.730

1.533.244

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițial

Definitive

inițiale

definitive

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02,05.03

75.776.000

161.529.000

25.964.000

22.651.000

15.001.563

19.744.809

11.738.079

8.006.730

1.533.244

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.546.000

8.546.000

5.590.000

5.800.000

5.075.312

5.075.312

5.075.312

0

5.082.851

Asigurări si asistenta sociala

68.02

1.674.000

8.564.000

709.000

986.000

483.832

487.758

483.832

3.926

222.839

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

185.000

185.000

185.000

185.000

103.112

103.112

103.112

0

88.688

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

210.000

210.000

210.000

210.000

196.596

196.596

196.596

0

50.671

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

210.000

210.000

210.000

210.000

196.596

196.596

196.596

0

50.671

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.279.000

8.169.000

314.000

591.000

184.124

188.050

184.124

3.926

83.480

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.279.000

8.169.000

314.000

591.000

184.124

188,050

184.124

3.926

83.480

Partea a iV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

233.117.000

104.854.000

52.460.000

24.640.000

20.604.086

211.438.354

16.345.733

195.092.621

12.045.070

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

213.163.000

84.458,000

45.104.000

20.110.000

17.551.030

195.404.260

15.693,116

179.711.144

11.423.206

Locuințe

70.02.03

4.318.000

4.368.000

4.061.000

4.111.000

2.945.682

2.945.682

1.904.719

1.040.963

828.612

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

4.286.000

4.336,000

4.029.000

4.079.000

2.914.107

2.914.107

1.873.144

1.040.963

828.612

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

32,000

32.000

32.000

32.000

31.575

31.575

31.575

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.000.000

10.000.000

7.000.000

9.900.000

9.900.000

165.477.521

9.662.862

155.814.659

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării corn unale

70.02.50

198.845.000

70.090.000

34.043.000

6.099.000

4.705.348

26.981.057

4.125.535

22.855.522

10.594.594

Protecția mediului

74.02

19.954.000

20.396.000

7.356.000

4.530.000

3.053.056

16.034.094

652.617

15.381.477

621.864

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74,02,05

18.500.000

18.520.000

4.500.000

1.910.000

1.909.992

14.891.030

43.900

14.847.130

20.935

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

18.500.000

18.520.000

4.500.000

1.910.000

1.909.992

14.891.030

43.900

14.847.130

20.935

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74,02,06

1.454.000

1.876.000

2.856.000

2.620.000

1,143.064

1.143.064

608,717

534.347

600.929

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

499.423.000

546.798.000

36.988.000

53.905.000

45.266.544

148.395.898

31.909.436

116.486.462

27.849.355

Combustibili si energie

81.02

28.050.000

28.071.000

18.206.000

9.101.000

8.205.933

32.779.020

6.203.240

26.575.780

5.059.049

Energie termica

81.02.06

25.240.000

25.246.000

2.397.000

1.292.000

542.999

571.820

316.322

255.498

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.810.000

2.825.000

15.809.000

7.809.000

7.662.934

32.207.200

5,886.918

26.320.282

5.059.049

Transporturi

84.02

471.373.000

518.727.000

18.782.000

44.804.000

37,060.611

115.616.878

25.706.196

89.910.682

22.790.306

Transport rutier

84.02.03

332.964.000

518.005.000

18.142.000

44.097.000

36.407.263

114.963.530

25.052.848

89.910.682

22.415.746

Drumuri si poduri

84.02,03.01

20.133.000

250.133.000

8.894.000

9.934.000

9.806.983

13.744.123

8.283.659

5.460.464

694.418

Transport in comun

84.02.03.02

282.605.000

237.237.000

1.022.000

29.918.000

22.370.062

79.872.388

12.674.962

67.197.426

764.542

Străzi

84.02.03.03

30.226,000

30.635.000

8.226.000

4.245.000

4.230.218

21.347.019

4.094.227

17.252.792

20.956.786

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițial

Definitive

inițiale

definitive

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

138.409.000

722.000

640.000

707.000

653,348

653.348

653.348

0

374.560

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

Lilioara STEPANESCU

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 3


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2019, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.________/____________ 2020                                                             -lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLMnr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

1

TOTAL CHELTUIELI, din care:

560.526.700

590.179.600

474.013.234

2

MUNICIPIUL ARAD

480.739.100

506.653.000

394.169.840

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

377.486.700

426.061.600

380.913.443

4

CHEL TU ELI CURENTE

01

362.087.700

409.926.600

366.263.200

5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

85.378.000

82.286.000

80.974.615

6

Cheltuieli salariate în bani

10.01

78.692.000

77.098.000

76.244.756

7

Cheltuieli salariate în natură

10.02

4.652.000

3.332.000

3.086.222

8

Contribuții

10.03

2.034.000

1.856.000

1.643.637

9

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

144.786.600

164.377.500

128.131.998

10

Bunuri și servicii

20.01

81.268.600

88.708.000

64.378.570

11

Reparații curente

20.02

42.926.000

53.363.000

48.159.921

12

Hrană

20.03

2.142.000

1.935.000

1.612.884

13

Medicamente și materiale sanitare

20.04

460.000

270.000

206.885

14

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

4.904.000

5.589.700

3.694.494

15

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.315.000

1.201.150

343.756

16

Materiale de laborator

20.09

0

1.000

997

17

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

85.000

75.250

25.277

18

Pregătire profesională

20.13

930.000

758.000

288.246

19

Protecția muncii

20.14

279.000

266.900

89.845

20

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

455.000

455.000

408.765

21

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

20.000

20.000

7.590

22

Alte cheltuieli

20.30

10.002.000

11.734.500

8.914.768

23

TITLUL III DOBÂNZI

30

1.975.000

1.575.000

988.070

24

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1:975.000

1.575.000

988.070

25

TITLUL IV SUBVENȚII

40

41.500.000

74.904.000

74.023.840

26

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

34.696.000

46.196.000

45.316.980

27

Alte subvenții

40.30

6.804.000

28.708.000

28.706.860

28

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

1.619.000

0

0

29

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

50.04

1.619.000

0

0

30

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

59.559.000

58.259.000

54.827.226

31

Transferuri curente

51.01

59.559.000

58.259.000

54.827.226

32

Transferuri către instituții publice

5i.01.01

59.559.000

58.259.000

54.827.226

33

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3.516.100

3.826.000

3.754.005

34

A. Transferuri interne

55.01

3.016.100

3.826.000

3.754.005

35

Alte transferuri curente interne

55.01.18

106.000

221.000

220.677

36

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.900.100

3.595.000

3.524.931

37

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul 1ID

' 55.01.65

10.000

10.000

8.397

38

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02   1

500.000

0

0

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr.

226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

39

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

500.000

0

0

40

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

18.080.000

19.092.000

18.443.586

41

Ajutoare sociale

57.02

18.080.000

19.092.000

18.443.586

42

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

17.144.000

18.142.000

17.626.544

43

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

314.000

328.000

302.996

44

Tichet© de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

25.000

25.000

150

45

Suport alimentar

57.02.05

597.000

597.000

513.896

46

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

5.674.000

5.607.100

5.119.860

47

Burse

59.01

4.800.000

4.737.100

4.515.797

■ 48 .

Asociații și fundații

59.11

0

20.000

0

49-

Despăgubiri civile

59.17

50.000

38.000

37.405

50

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

824.000

812.000

566.658

51

| OPERA ȚII A7 FINANCIARE

79

15.399.000

16.499.000

15.201.896

52

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

15.399.000

16.499.000

15.201.896

53

Rambursări de credite externe

81.01

15.399.000

16.499.000

15.201.896

54

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

11.464.000

12.564.000

11.476.203

55

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

3.935.000

3.935.000

3.725.693

.56

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-364.000

-551.653

57

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-364.000

-551.653

58

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-364.000

-551.653

59

Plaji efectuate în anii precedent! șî recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-364.000

-551.653

60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

183.040.000

164.118.000

93.099.791

61

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4.680.000

4.680.000

3.731.410

62

Transferuri de capital

51.02

4.680.000

4.680.000

3.731.410

63

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

4.000.000

4.000.000

3.698.886

64

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

680.000

680.000

32.524

65

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.263.000

1.353.000

837.603

66

A. Transferuri interne

55.01

1.263.000

1.353.000

837.603

67

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

■ 550.000

_ 640.000

128.187

68

Transferuri din bugetul loca! către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

713.000

713.000

709.416

69

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

2.620.000

1.620.000

1.473.934

70

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

56.25

2.620.000

1.620.000

1.473.934

71

Finanțarea națională

56.25.01

379.000

300.000

219.484

72

Finanțare externă nerambursabilă

56.25.02

2.113.000

1.305.000

1.243.740

73

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

128.000

15.000

10.710

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLMnr.

226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

74

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

12.060.000

31.509.000

15.557.530

75

Programe din. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

11.643.000

31.082.000

15.196.277

76

Finanțarea națională

58.01.01

1.582.000

4.055.000

1.999.523

77

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

8.799.000

22.759.000

11.226.834

78

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.262.000

4.268.000

1.969,920

79

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

377.000

377.000

345.917

80

Finanțarea națională

58.02.01

58.000

58.000

51.888

81

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

319.000

319.000

294.029

82

Alte facilități și instrumente postaderare

58.16

40.000

50.000

15.336

83

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

25.000

32.000

11.208

84

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

15.000

18.000

4.128

85

CHEL TLIELI DE CAPITAL

70

162.417.000

130.495.000

77.821.785 1

86

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

162.360.000

130.382.000

77.766.753

87

Active fixe

71.01

156.832.000

124.717.000

72.221.352

88

Construcții

71.01.01

139.373.000

99.468.000

64.329.447

89

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

10.092.000

20.766.000

6.592.155

90

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

2.160.000

1.613.000

414.262

91

Alte active fixe

71.01.30

5.207.000

2.870.000

885.488

92

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

5.528.000

5.665.000

5.545.401

93

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

57.000

113.000

55.032

94

Active financiare

72.01

57.000

113.000

55.032

95

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

57.000

113.000

55.032

96

PLÂȚI EFECTUA TE LV A MI PRECEDEXȚI ȘI RECI PERA TE LV ANUL CURENT

84

0

-5.539.000

-6.322.471

97

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-5.539.000

-6.322.471

98

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-5.539.000

-6.322.471

99

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

-5.539.000

-6.322.471

100

Din care, pe capitole bugetare:

101

102

CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI,                     61.178.000     62.086.000

din care:

48.736.538

103 |

MUNICIPIUL ARAD      |

61.178.000|

62.086.000l

48.736.5381

104 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

47.910.000

50.460.000

43.143.8341

105

CHEL TUIELI CURENTE

01

47.910.000

50.522.000

43.207.909

106

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.072.000

35.272.000

34.734.992

107

Cheltuieli salariate în bani

10.01

31.452.000

33.652.000

33.318.196

108

Cheltuieli salariate în natură

10.02

807.000

807.000

664.100

109

Contribuții

10.03

813.000

813.000

752.696

110

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

14.014.000

14.418.000

7.897.208

111

Bunuri și servicii

20.01

9.496.000

9.972.000

6.000.204

112

Reparații curente

20.02

568.000

506.000

317.594

113

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

479.000

559.000

347.975 .

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

114

Deplasări, detașări, transferări

20.06

983.000

960.000

231.597

115

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

* 30.000

30.000

1.505

116

Pregătire profesională

20.13

419.000

402.000

95.835

117

Protecția muncii

20.14

147.000

147.000

28.883

118

Alte cheltuieli

20.30

1.892.000

1.842.000

873.615

119

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

824.000

832.000

575.709

120

Asociații și fundații

59.11

0

2'0.000

0

121

Despăgubiri civile

59.17

50.000

38.000

37.405

122

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

774.000

774.000

538.304

123

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-62.000

-64.075

124

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-62.000

-64.075

125

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-62.000

-64.075

126

Plafi efectuate în anii precedenji și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-62.000

-64.075

127

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

13.268.000

11.626.000

5.592.704

128

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

417.000

427.000

361.253

129

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

377.000

377.000

345.917

130

Finanțarea națională

58.02.01

58.000

58.000

51.888

131

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

319.000

319.000

294.029

132

Alte facilități și instrumente postaderare

58.16

40.000

50.000

15.336

133

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

25.000

32.000

11.208

134

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

15.000

18.000

4.128

135

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.851.000

11.199.000

5.231.451

136

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.851.000

11.199.000

5.231.451

137

Active fixe

71.01

12.851.000

11.199.000

5.231.451

138

Construcții

71.01.01

5.198.000

4.528.000

2.907.249

139

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

4.792.000

4.963.000

1.737.010

140

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

390.000

445.000

25.073

141

Alte active fixe

71.01.30

2.471.000

1.263.000

562.119

142

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:

143

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

47.910.000

50.460.000

43.143.8341

144.

Autorități executive și legislative

51.02.01

47.910.000

50.460.000

43.143.834

145

Autorități executive

51.02.01.03

47.910.000

50.460.000

43.143.834

146

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

13.268.000

11.626.000

5.592.7041

147

Autorități executive și legislative

51.02.01

13.268.000

11.626.000

5.592.704

148

Autorități executive

51.02.01.03

13.268.000

11.626.000

5.592.704

149

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:

150

Subcanltolul 51.02.01 Autorități executive $1 legislative

151

Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive

152

MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL

57.072.000

57.980.000

47.660.805

153 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

46.509.000

49.099.000

42.923.5761

154

CHELTUIELI CURENTE

01

46.509.000

49.161.000

42.987.651

155

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.072.000

35.272.000

34.734.992

156

Cheltuieli salariale în bani

10.01

31.452.000

33.652.000

33.318.196

Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Arad nr._________/________________2020                                                                - lei -

Nn crt.

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Buget Inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

157

Cheltuieli salariale în natură

10.02

807.000

807.000

664.100

158.

Contribuții

10.03

813.000

813.000

752.696

159

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

12.613.000

13.057.000

7.676.950

160

Bunuri și servicii

20.01

8.737.000

9.213.000

5.828.228

161

Reparații curente

20.02

520.000

458.000

317.594

162

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

300.000

380.000

299.693

163

Deplasări, detașări, transferări

20.06

714.000

' 714.000

231.597

164

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

30.000

30.000

1.505

165

Pregătire profesională

20.13

294.000

294.000

95.835

166

Protecția muncii

20.14

147.000

147.000

28.883

167

Alte cheltuieli

20.30

1.871.000

1.821.000

873.615

168

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

824.000

832.000

575.709

169

Asociații și fundații

59.11

0

20.000

0

170

Despăgubiri civile

59.17

50.000

38.000

37.405

171

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

774.000

774.000

538.304

172

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-62.000

-64.075

173

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-62.000

-64.075

174

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-62.000

-64.075

175

Plăți efectuate în anii precedenți ți recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-62.000

-64.075

176

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

10.563.000

8.881.000

4.737.229

177

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

417.000

427.000

361.253

178

Programe din Rondul Social European (FSE), din care pe proiecte:

58.02

377.000

377.000

345.917

179

Finanțarea națională

58.02.01

58.000

58.000

51.888

180

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

319.000

319.000

294.029

181

Programe din Fondul Social European (FSE) - Planificarea strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard - Tablou de Bord Echilibrat

58.02

250.000

250.000

248.639

182

Finanțarea națională

58.02.01

38.000

38.000

37.296

183

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

212.000

212.000

211.343

184

Programe din Fondul Social European (FSE) - Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației

58.02

127.000

127.000

97.278

185

Finanțarea națională

58.02.01

20.000

20.000

14.592

186

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

107.000

107.000

82.686

187

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP), din care pe proiecte:

58.16

40.000

50.000

15.336

188

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

25.000

32.000

11.208

189

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

15.000

18.000

4.128

190

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) - Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile 11 (acronim EASY TOWN5 II)

58.16

40.000

40.000

12.447

191

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

25.000

25.000

8.325

192

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

15.000

15.000

4.122

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

•193

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) - SPROUT - Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția ia Mobilitate Urbană

58.16

0

10.000

2.889

194

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

0

7.000

2.883

195

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

0

3.000

6

196

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.146.000

8.454.000

4.3 75.976

197

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.146.000

8.454.000

4.375.976

198

Active fixe

71.01

10.146.000

8.454.000

4.375.976

199

Construcții

71.01.01

5.198.000

4.528.000

2.907.249

200

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

2.670.000

2.801.000

1.081.812

201

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

245.000

300.000

25.073

202

Alte active fixe

71.01.30

2.033.000

825.000

361.842

203

1        MUNICIPIUL ARAD

TAXE SPECIALE

4.106.000

4.106.000

1.075.733

204

Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente și prestarea unor servicii

715.000

715.000

150.852

205

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

■Jt

450.000

450.000

51.844

206

CHEL TUIELI CURENTE

01

450.000

450.000

51,844

207

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

450.000

450.000

51.844

208

Bunuri și servicii

20.01

200.000

200.000

6.299

209

Reparații curente

20.02

20.000

20.000

0

210

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

115.000

115.000

45.545

211

Deplasări, detașări, transferări

20.06

75.000

75.000

0

212

Pregătire profesională

20.13

40.000

40.000

0

213

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

265.000

265.000

99.008

214

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

265.000

265.000

99.008

215

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

265.000

265.000

99.008

216

Active fixe

71.01

265.000

265.000

99.008

217

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

200.000

200.000

99.008

218

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

65.000

65.000

0

219

Taxe speciale pentru eliberarea unor documente și prestarea de către Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, a unor servicii

261.000

261.000

70.836

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

231.000

231.000

66.3141

221

CHELTUIELI CURENTE

01

231.000

231.000

66.314

222

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

231.000

231.000

66.314

223

Bunuri și servicii

20.01

165.000

165.000

66.314

224

Reparații curente

20.02

28.000

28.000

0

225

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7.000

7.000

0

226

Deplasări, detașări, transferări

20.06

22.000

22.000

0

227

Pregătire profesională

20.13

9.000

9.000

0

228

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

30.000

30.000

4.5221

229

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.000

30.000

4.522

230

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.000

30.000

4.522

231

Active fixe

71.01

30.000

30.000

4.522

232

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

30.000

30.000

4.522

233

Taxe speciale Direcția Venituri

1.882.000

1.882.000

322.708

234

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

134.000

94.000

0

235 |

CHELTUIELI CURENTE          |

01 1

134.000 |

94.000 |

<0

Nr, crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr.

226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

236

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

134.000

94.000

0

237

Bunuri și servicii

20.01 .

50.000

50.000

. 0

238

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

33.000

33.000

0

239

Deplasări, detașări, transferări

20.06

31.000

8.000

0

240

Pregătire profesională

20.13

20.000

3.000

0

241

|     SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.748.000

1.788.000

322.708

242

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.748.000

1.788.000

322.708

243

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.748.000

1.788.000

322.708

244

Active fixe

71.01

1.748.000

1.788.000

322.708

245

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

1.290.000

1.330.000

179.908

246

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

80.000

80.000

0

247

Alte active fixe

71.01.30

378.000

378.000

142.800

248

Taxe speciale pentru eliberarea adeverințelor privind revendicarea, în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, a imobilelor situate în Municipiul Arad -Serviciul Juridic, Contencios

5.000

5.000

0

249

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

5.000

5.000

o

250

CHEL TUIELI CURENTE

01

5.000

5.000

0

251

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

5.000

5.000

0

252

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

5.000

5.000

0

253

Taxe speciale - Serviciul Administrativ

1.000

1.000

0

254

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

1.000

1.000

o

255

CHEL TUIELI CURENTE

01

1.000

1.000

0

256

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

1.000

1.000

0

257

Bunuri și servicii

20.01

1.000

1.000

0

258

Taxe speciale - Serviciul Autorizări Construcții

408.000

408.000

146.408

259

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

198.000

198.000

0

260

CHEL TUIELI CURENTE

01

198.000

198.000

0

261

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

198.000

198.000

0

262

Bunuri și servicii

20.01

80.000

80.000

0

263

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7.000

7.000

0

264

Deplasări, detașări, transferări

20.06

66.000

66.000

0

265

Pregătire pro fesională

20.13

26.000

26.000

0

266

Alte cheltuieli

20.30

19.000

19.000

0

267

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

210.000

210.000

146.408

268

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

210.000

210.000

146.408

269

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

210.000

210.000

146.408

270

Active fixe

71.01

210.000

210.000

146.408

271

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

210.000

210.000

146.408

272

Taxe speciale de copiere - Serviciul Administrație Publică Locală

15.000

15.000

2.737

273

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

15.000

15.000

2.737 1

274

CHEL TUIELI CURENTE

01

15.000

15.000

2.737

275

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

15.000

15.000

2.737

276

Bunuri și servicii

20.01

5.000

5.000

0

277

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10.000

10.000

2.737

278

Taxe speciale - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

143.000

143.000

37.580

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

279

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

32.000

32.000

0

280

CHEL TUI ELI CURENTE

01.

32.000

32.000

0

281

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

32.000

32.000

0

282

Deplasări, detașări, transferări

20.06

22.000

22.000

0

283

Pregătire profesională

20.13

10.000

10.000

0

284

|      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

■k

111.000

111.000

37.580

285

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111.000

111.000

37.580

286

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

111.000

111.000

37.580

287

Active fixe

71.01

111.000

111.000

37.580

288

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

102.000

102.000

29.369

289

Alte active fixe

71.01.30

9.000

9.000

8.211

290

Taxe speciale de cadastru - Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

676.000

676.000

344.612

291

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

335.000

335.000

99.363

292

CHEL TUIELI CURENTE

01

335.000

335.000

99.363

293

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

335.000

335.000

99.363

294

Bunuri și servicii

20.01

258.000

258.000

99.363

295

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2.000

2.000

0

296

Deplasări, detașări, transferări

20.06

53.000

53.000

0

297

Pregătire pro fesională

20.13

20.000

20.000

0

298

Alte cheltuieli

20.30

2.000

2.000

0

299

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

341.000

341.000

245.249

300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

341.000

341.000

245.249

301

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

341.000

341.000

245.249

302

Active fixe

71.01

341.000

341.000

245.249

303

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

290.000

290.000

195.983

304

Alte active fixe

71.01.30

51.000

51.000

49.266

305

306

CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GEMEBA1E

TOTAL CHELTUIELI,                      8.405.000      9.438.000

din care:

6.568.147

307

MUNICIPIUL ARAD

8.405.0001       9.438.000

6.568.1471

308

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

7.193.000

8.909.000

6.312.934

309

CHELTUIELI CURENTE

01

7.193.000

8.909.000

6.312.934

310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

52.000

59.000

51.753

311

Cheltuieli salariate în bani

10.01

48.000

55.000

49.197

312

Cheltuieli salariate în natură

10.02

2.000

2.000

1.450

313

Contribuții

10.03

2.000

2.000

1.106

314

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

5.522.000

8.850.000

6.261.181

315

Bunuri și servicii

20.01

4.017.000

4.252.000

2.366.249

316

Reparații curente

20.02

5.000

5.000

0

317

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

65.000

161.000

103.650

318

Deplasări, detașări, transferări

20.06

30.000

30.000

0

319

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

2.000

2.000

0

320

Pregătire profesională

20.13

95.000

80.000

0

321

Alte cheltuieli

20.30

1.308.000

4.320.000

3.791.282

322

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

1.619.000

0

0

323

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

50.04

1.619.000

0

0

324 |

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.212.000

529.000

255.2131

325

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.212.000

529.000

255.213

326

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.155.000

416.000

200.181

327

Active fixe

71.01

1.155.000

416.000

200.181

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

328

Construcții

71.01.01

1.000.000

261.000

121.165

329

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

155.000

155.000

79.016

330

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

57.000

113.000

55.032

331

Active financiare

72.01

57.000

113.000

55.032

332

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

57.000

113.000

55.032

333

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:

334

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

7.193.000

8.909.000

6.312.934

335

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.619.000

0

0

336

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

640.000

3.340.000

3.282.749

337

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

617.000

624.000

162.960

338

Alte servicii publice generale

54.02.50

4.317.000

4.945.000

2.867.225

339

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.212.000

529.000

255.213

340

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

341

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

342

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

155.000

155.000

79.016

343

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.057.000

374.000

176.197

344

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:

345

______________________Subcapitolul 54.02.05 Fond do rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

346

MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL

1.619.000

O

O

347

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

1.619.000

0

0

348

CHELTUIELI CURENTE

01

1.619.000

0

0

349

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

1.619.000

0

0

350

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

50.04

1.619.000

0

0

351

Subcapitolul 54.02.07 Fond pentru garan

tarea împrumuturilar externe, centractate/garantate de administrațiile publice locale

352

MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL

640.000

3.340.000

3.282.749

353

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

640.000

3.340.000

3.282.7491

354

CHEL TUIELI CURENTE

01

640.000

3.340.000

3.282.749

355

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

640.000

3.340.000

3.282.749

356

Alte cheltuieli

20.30

640.000

3.340.000

3.282.749

357

,_________________Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

358

MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL

292.000

299.000

136.306

359 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

257.000

264.000

136.3061

360

CHELTUIELI CURENTE

01

257.000

264.000

136.306

361

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

IO

52.000

59.000

51.753

362

Cheltuieli salariate în bani

10.01

48.000

55.000

49.197

363

Cheltuieli salariate în natură

10.02

2.000

2.000

1.450

364

Contribuții

10.03

2.000

2.000

1.106

365

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

205.000

205.000

84.553

366

Bunuri și servicii

20.01

96.000

96.000

18.213

367

Reparații curente

20.02

5.000

5.000

0

368

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.000

30.000

0

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLMnr.

226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

369

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

2.000

2.000

0

370

Alte cheltuieli

20.30

72.000

72.000

66.340

371

|     SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

35.000

35.000

0

372

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

35.000

35.000

0

373

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

35.000

35.000

0

374-

Active fixe

71.01

35.000

35.000

0

375

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

35.000

35.000

0

376

Subca

oltului 54.02.50 Alte servicii publice generale

377

MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL

5.369.000

5.314.000

3.041.732

378

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

■k

4.312.000

4.940.000

2.865.535

379

CHEL TUIELI CURENTE

01

4.312.000

4.940.000

2.865.535

380

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

4.312.000

4.940.000

2.865.535

381

Bunuri și servicii

20.01

3.651.000

3.886.000

2.327.380

382

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

96.000

95.962

383

Pregătire profesională

20.13

75.000

60.000

0

384

Alte cheltuieli

20.30

586.000

898.000

442.193

385

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.057.000

374.000

176.197

386

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.057.000

374.000

176.197

387

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000.000

261.000

121.165

388

Active fixe

71.01

1.000.000

261.000

121.165

389

Construcții

71.01.01

1.000.000

261.000

121.165

390

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

57.000

113.000

55.032

391

Active financiare

72.01

57.000

113.000

55.032

392

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

57.000

113.000

55.032

393

MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE

485.000

485.000

107.360

394

_________________Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evldentâ a persoanelor

395

Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanei a unor documente și prestarea unor servicii

480.000

480.000

105.670

396

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

360.000

360.000

26.654|

397

CHEL TUIELI CURENTE

01

360.000

360.000

26.654

398

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

360.000

360.000

26.654

399

Bunuri și servicii

20.01

270.000

270.000

20.656

400

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.000

30.000

5.998

401

Deplasări, detașări, transferări

20.06

30.000

30.000

0

402

Pregătire profesională

20.13

20.000

20.000

0

403

Alte cheltuieli

20.30

10.000

10.000

0

404

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1 20.000

120.000

79.0161

405

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120.000

120.000

79.016

406

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

120.000

120.000

79.016

407

Active fixe

71.01

120.000

120.000

79.016

408

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

120.000

120.000

79.016

409

Subca

iltolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

410

Taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad și taxe speciale de copiere - Serviciul Informare Cetățeni

5.000

5.000

1.690

411 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

5.000

5.000

1.690 ■

412 \CHELTUIELI CURENTE           |

_____oi 1

5.0001

5.0001

1.6901

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

413

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

5.000

5.000

1.690

414

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

5.000

5.000

1.690

415

416

CAPITOLUL 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Șl ÎMPRUMUTURI

TOTAL CHELTUIELI,                      2.430.000      2.030.000     1.396.835

din care:

417

|'     MUNICIPIUL ARAD

p     2.430.0001       2.030.000

|       1.396.8351

418

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

2.430.000

2.030.000

1.396.835

419

CHELTUIELI CURENTE

01

2.430.000

2.030.000

1.396.835

420

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

455.000

455.000

408.765

421

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

455.000

455.000

408.765

422

TITLUL III DOBÂNZI

30

1.975.000

1.575.000

988.070

423

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1.975.000

1.575.000

988.070

424

425

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL CHELTUIELI,                      13.453.000     16.877.000

din care:

13.167.744

426

MUNICIPIUL ARAD

\

13.453.0001      16.877.000

13*167.7441

427

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

11.906.000

14.467.000

12.001.697

428

CHELTUIELI CURENTE

01

11.906.000

14.471.000

12.006.480

429

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

IO

9.509.000

10.769.000

10.558.869

430

Cheltuieli salariate în bani

10.01

7.056.000

8.556.000

8.436.623

431

Cheltuieli salariate în natură

10.02

2.260.000

1.990.000

1.923.322

432

Contribuții

10.03

193.000

223.000

198.924

433

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

2.397.000

3.702.000

1.447.611

434

Bunuri și servicii

20.01

1.181.000

2.450.000

702.605

435

Reparații curente

20.02

300.000

7.000

0

436

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

259.000

675.000

519.662

437

Deplasări, detașări, transferări

20.06

37.000

47.000

29.796

438

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

2.000

303

439

Pregătire profesională

20.13

100.000

12.000

12.000

440

Protecția muncii

20.14

20.000

32.000

1.445

441

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

20.000

20.000

7.590

442

Alte cheltuieli

20.30

479.000

457.000

174.210

443

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-4.000

-4.783

444

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

O

-4.000

-4.783

445

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-4.000

-4.783

446

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-4.000

-4.783

447 |

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.547.000

2.410.000

1.166.0471

448

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.547.000

2.410.000

1.166.047

449

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.547.000

2.410.000

1.166.047

450

Active fixe

71.01

1.547.000

2.410.000

1.166.047

451

Construcfii

71.01.01

150.000

121.000

119.651

452

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

1.135.000

1.907.000

993.682

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf, DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

453

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

35.000

35.000

31.294

454

Alte active fixe

71.01.30

227.000

347.000

21.420

455

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:

456

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

11.906.000

14.467.000

12.001.697

457

Ordine publică

61.02.03

11.725.000

14.286.000

11.914.854

458

Politie locală

61.02.03.04

11.725.000

14.286.000

11.914.854

459

Protecție civilă șl protecția contra incendiilor [protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

159.000

159.000

85.344

460

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

22.000

22.000

1.499

461

|     SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.547.000

2.410.000

1.166.047

462

Ordine publică

61.02.03

1.270.000

2.170.000

941.438

463

Poliție locală

61.02.03.04

1.278.000

2.170.000

941.438

464

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară]

61.02.05

119.000

119.000

104.958

465

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

150.000

121.000

119.651

466

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:

467

Subcapitolul 61.02.03 Ordine publică

468

Paragraful 61.02.03.04 Politie locală

469

MUNICIPIUL ARAD

12.998.000

16.451.000

12.856.292

470

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

11.720.000

14.281.000

11.914.854

471

CHELTUIELI CURENTE

01

11.720.000

14.285.000

11.919.637

472

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

IO

9.500.000

10.760.000

10.558.869

473

Cheltuieli salariale în bani

10.01

7.050.000

8.550.000

8.436.623

474

Cheltuieli salariate în natură

10.02

2.260.000

1.990.000

1.923.322

475

Contribuții

10.03

190.000

220.000

198.924

476

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

2.220.000

3.525.000

1.360.768

477

Bunuri și servicii

20.01

1.043.000

2.312.000

627.430

478

Reparații curente

20.02

300.000

7.000

0

479

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

250.000

666.000

515.967

480

Deplasări, detașări, transferări

20.06

37.000

47.000

29.796

481

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

1.000

303

482

Pregătire profesională

20.13

100.000

12.000

12.000

483

Protecția muncii

20.14

20.000

32.000

1.445

484

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

20.000

20.000

7.590

485

Alte cheltuieli

20.30

450.000

428.000

166.237

486

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-4.000

-4.783

487

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-4.000

-4.783

488

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-4.000

-4.783

489

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-4.000

-4.783

490 |

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

1.278.000

2.170.000

941.4381

491

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.278.000

2.170.000

941.438

492

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.278.000

2.170.000

941.438

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

493

Active fixe

71.01

1.278.000

2.170.000

941.438

494

Mașini, echipamente și mijloqce de transport

71.01.02

1.016.000

1:788.000

888.724

495

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

35.000

35.000

31.294

496

Alte active fixe

71.01.30

227.000

347.000

21.420

497

Subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendii

or (protecție civilă nenmilitară)

498

MUNICIPIUL ARAD

| •        278.000

|         278.000

|        190.302

499

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

159.000

159.000

85.344

500

CHELTUIELI CURENTE

01

159.000

159.000

85.344

501

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

159.000

159.000

85.344

502

Bunuri și servicii

20.01

126.000

126.000

73.676

503

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.000

9.000

3.695

504

Alte cheltuieli

20.30

24.000

24.000

7.973

505

|      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

119.000

119.000

104.958

506

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

119.000

119.000

104.958

507

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

119.000

119.000

104.958

508

Active fixe

71.01

119.000

119.000

104.958

509'

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

119.000

119.000

104.958

510

Subcapitolul 61.02.50 Al

te cheltuieli î

n domeniul ordinii publice și siguranței naționale

511

MUNICIPIUL ARAD

172.000

143.000

121.150

512

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

22.000

22.000

1.499

513

CHEL TUIELI CURENTE

01

22.000

22.000

1.499

514

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.000

9.000

0

515

Cheltuieli salariate în bani

10.01

6.000

6.000

0

516

Contribuții

10.03

3.000

3.000

0

517

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

13.000

13.000

1.499

518

Bunuri și servicii

20.01

12.000

12.000

1.499

519

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

520

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

150.000

121.000

1 19.651

521

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

150.000

121.000

119.651

522

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

150.000

121.000

119.651

523

Active fixe

71.01

150.000

121.000

119.651

524

Construcții

71.01.01

150.000

121.000

119.651

525

MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE

5.000

5.000

0

526

Subcapitolul 61.02.03 Ordine publică

527

Paragraful 61.02.03.04 Politie locală

528

Taxe speciale - Direcția Generală Poliția Locală

5.000

5.000

0

529

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

5.000

5.000

o

530

CHELTUIELI CURENTE

01

5.000

5.000

0

531

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

5.000

5.000

0

532

Alte cheltuieli

20.30

5.000

5.000

0

533

534

E

TOTAL CHELTUIELI, din care:

IAPITOLUL65.02ÎNVĂȚĂMÂNT 63.938.700     66.965.600

48.448.734

535 |

MUNICIPIUL ARAD

37.212.1001

36.700.000

19.838.0501

536 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

33.889.700

36.621.600

34.205.9051

537

CHEL TUIELI CURENTE

01

33.889.700

36.793.600

34.511.186

538

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

23.895.600

26.038.500

24.427.592

539

Bunuri și servicii

20.01

11.617.600

14.113.000

13.319.300

540

Reparații curente

20.02

5.390.000

6.085.000

5.811.127

541

Hrană

20.03

42.000

57.000

25.300

542

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2.046.000

2.265.700

2.226.959

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

543

Deplasări, detașări, transferări

20.06

68.000

96.150

72.004

544

Materiale de laborator

20.09

0

1.000

997

545

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

43.000

32.250

20.546

546

Pregătire profesională

20.13

171.000

161.000

115.781

547

Protecția muncii

20.14

40.000

35.900

22.939

548

Alte cheltuieli

20.30

4.478.000

3.191.500

2.812.639

549

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

350.000

350.000

213.393

550 '

Transferuri curente

51.01

350.000

350.000

213.393

551

Transferuri către instituții publice

51.01,01

350.000

350.000

213.393

552

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.930.100

3.740.000

3.669.931

553

A. Transferuri interne

55.01

2.930.100

3.740.000

3.669.931

554

Alte transferuri curente interne

55.01.18

30.000

145.000

145,000

555

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55,01,63

- 2.900.100

3.595.000

3.524.931

556

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

1.914.000

1.928.000

1.684.473

557

Ajutoare sociale

57.02

1.914.000

1.928.000

1.684.473

558

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

978.000

978.000

867.431

559

Ajutoare sociale în natură

57.02,02

314,000

328.000

302.996

560

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

25,000

25.000

150

561

Suport alimentar

57.02.05

597.000

597.000

513,896

562

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

4.800.000

4.737.100

4.515.797

563

Burse

59.01

4.800.000

4.737.100

4.515.797

564

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

-172.000

-305.281

565

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-172.000

-305.281

566

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

-172.000

-305.281

567

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

-172.000

-305.281

568

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

■k

30.049.000

30.344.000

14.242.829

569

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

7.274.000

7.274.000

2.691.451

570

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

7.274.000

7.274.000

2.691.451

571

Finanțarea națională

58.01.01

936,000

936,000

403.718

572

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

5.300,000

5.298.000

2.287.733

573

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1,038,000

1.040.000

0

574

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22.775.000

23.070.000

11.551.378

575

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

22.775.000

23.070.000

11.551.378

576

Active fixe

71.01

22.775.000

23.070.000

11.551.378

577

Construcții

71.01,01

21.644.000

21.544.000

10.160,106

578

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

655.000

1.017.000

955,338

579

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

335.000

403.000

338,379

580

Alte active fixe

71,01.30

141.000

106.000

97.555

581

Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:

582 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

33.889.700

36.621.600

34.205.9051

583 (învățământ preșcolar și primar           1

65.02.03 |

10.734.1001

11.854.900

11.302.370l

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

584

învățământ preșcolar

65,02.03.01

6,905.100

7.715.800

7.330.227

585

învățământ primar

65.02.03.02

3.829.000

.      4.139,100

3.972.143

586

învățământ secundar

65.02.04

21.806.500

23.717.600

22.107.084

587

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

4.910.600

4,804.600

4.361.923

588

învățământ secundar superior

65,02.04.02

15.921.000

17.497.400

16.403.705

589

învățământ profesional

65,02.04.03

974.900

1.415.600

1.341.456

590

învățământ postliceal

65.02.05

77.100

77.100

• 69.012

591

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

1.247.000

947.000

727.289

592

Internate și cantine pentru elevi

65,02.11.03

650.000

350.000

213.393

593

Alte servicii auxiliare

65,02.11.30

597.000

597.000

513.896

594

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

25.000

25.000

150

595

|      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.049.000

30.344.000

14.242.829

596

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

5.277.000

5.615.000

1.312.011

597

învățământ preșcolar

65.02.03.01

5.004.000

5,107.000

808.175

598

învățământ primar

65.02.03.02

273.000

508.000

503.836

599

învățământ secundar

65.02.04

24.772.000

24.518.000

12.920.126

600

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

5.119.000

K             5.078.000

4.211.852

601

învățământ secundar superior

65,02.04.02

19.653.000

19.440.000

8.708.274

602

învățământ profesional

65.02.04.03

0

0

0

603

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

0

604

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

211.000

10.692

605

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

11.000

10.692

606

Alte servicii auxiliare

65,02.11.30

0

200.000

0

607

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

0

608

Din total capitol, pe ordonatori de credite:

609

GRĂDINIȚA PP 1

443.000

650.000

648.513

610

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

443.000

603.000

601.568

611

CHEL TUIELI CURENTE

01

443.000

603.000

601.568

612

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

443.000

603.000

601.568

613

Bunuri și servicii

20.01

127.000

291.000

290.928

614

Reparații curente

20.02

45.000

75.000

74.995

615

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

63.000

65.000

64.962

616

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

617

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

975

618

Pregătire profesională

20.13

5.000

4.000

3.751

619

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

957

620

Alte cheltuieli

20.30

200.000

165.000

165.000

621

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

■k

0

47.000

46.9451

622

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

47.000

46.945

623

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

47.000

46.945

624

Active fixe

71.01

0

47.000

46.945

625

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

47.000

46.945

626

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

627

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

443.000

603.000

601.5681

628

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

443.000

603.000

601.568

629

învățământ preșcolar

65.02.03.01

443.000

603.000

601.568

630

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

47.000

46.9451

631

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

0

47.000

46.945

632

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

47.000

46,945

633

GRĂDINIȚA PP ELEFĂNȚELUL ALFA

404.400

519.400

512.436

634 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

404.400

519.400

512.4361

635

CHELTUIELI CURENTE

01

404.400

519.400

512.436

636

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

394.400

509.400

507.663

637

Bunuri și servicii

20.01

131.400

257.400

257.278

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

638

Reparații curente

20.02

45.000

65.000

65.000

639

Bunuri de natură obiectelor de inventar

20.05

60.000

60.000

59.755

640

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

641

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

987

642

Pregătire profesională

20.13

5.000

1.000

676

643

Protecția muncii

' 20.14

1.000

1.000

1.000

644

Alte cheltuieli

20.30

150.000

123.000

122.967

645

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

10.000

10.000

4.773

646

Ajutoare sociale

57.02

10.000

10.000

4.773

647

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

10.000

10.000

4.773

648

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

649

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

404.400

519.400

512.436

650

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

404400

519400

512.436

651

învățământ preșcolar

65.02.03.01

404.400

519.400

512.436

652

GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA

300.000

350.000

319.107

653

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

300.000

350.000

319.107

654

CHEL TUIELI CURENTE

01

300.000

350.000

319.107

655

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

300.000

350.000

319.107

656

Bunuri și servicii

20.01

133.000

183.000

168.833

657

Reparații curente

20.02

30.000

30.000

29.604

658

Hrană

20.03

10.000

10.000

0

659

Bunuri de natura obiectelor de inventar

. 20.05

40.000

40.000

39.981

660

Deplasări, detașări, trans ferări

20.06

1.000

1.000

370

661

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

662

Pregătire pro fesională

20.13

4.000

4.000

770

663

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

190

664

Alte cheltuieli

20.30

80.000

80.000

79.359

665

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

666

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

300.000

350.000

319.107

667

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

300.000

350.000

319.107

668

învățământ preșcolar

65.02.03.01

300.000

350.000

319.-107

669

GRĂDINIȚA PP 11

271.100

361.100

342.024

670

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

271.100

361.100

342.024

671

CHELTUIELI CURENTE

01

271.100

361.100

342.211

672

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

271.100

361.100

342.211

673

Bunuri și servicii

20.01

91.100

141.100

133.802

674

Reparații curente

20.02

25.000

65.000

64.475

675

Hrană

20.03

8.000

8.000

0

676

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.000

47.000

45.499

677

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

688

678

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

4.000

0

0

679

Pregătire profesională

20.13

1.000

1.000

784

680

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

0

681

Alte cheltuieli

20.30

100.000

97.000

96.963

682

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

-187

683

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-187

684

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

-187

685

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului loca!

85.01.01

0

0

-187

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLMnr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

686

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

687

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

271.100

361.100

342.024

688

învățământ preșcolar șî primar

65.02.03

271.100

361.100

342.024

689

învățământ preșcolar

65.02.03.01

271.100

361.100

342.024

690

GRĂDINIȚA PP 14

567.100

751.100

746.311

691

[     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

567.100

751.100

746.311

692

CHELTUIELI CURENTE

01

567.100

751.100

746.311

693

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

557.100

737.100

734.513

694

Bunuri și servicii

20.01

172.100

374.100

373.934

695

Reparații curente

20.02

45.000

95.000

95.000

696

Hrană

20.03

12.000

12.000

12.000

697

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

60.000

62.000

61.906

698

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

699

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

700

Pregătire profesională

20.13

5.000

1.000

788

701

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

930

702

Alte cheltuieli

20.30

260.000

190.000

189.955

703

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

. 57

10.000

14.000

11.798

704

Ajutoare sociale

57.02

10.000

14.000

11.798

705

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

10.000

14.000

11.798

706

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

707

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

567.100

751.100

746.311

708

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

567.100

751.100

746.311

709

învățământ preșcolar

65.02.03.01

567.100

751.100

746.311

710

GRĂDINIȚA PP GRĂDINIȚA PRIETENIEI

337.500

407.500

405.863

711

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

337.500

407.500

405.863

712

CHEL TUIELI CURENTE

01

337.500

407.500

405.863

713

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

337.500

407.500

405.863

714

Bunuri și servicii

20.01

115.500

192.500

192.486

715

Reparații curente

20.02

45.000

45.000

45.000

716

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

60.000

60.000

59.913

717

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

718

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

787

719

Pregătire profesională

20.13

4.000

2.000

1.764

720

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

952

721

Alte cheltuieli

20.30

110.000

105.000

104.961

722

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

723

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

337.500

407.500

405.863

724

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

337.500

407.500

405.863

725

învățământ preșcolar

65.02.03.01

337.500

407.500

405.863

726

GRĂDINIȚA PP PALATUL FERMECAT

392.700

512.700

508.193

727

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

392.700

512.700

508.193!

728

CHEL TUIELI CURENTE

01

392.700

512.700

508.193

729

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

392.700

512.700

508.193

730

Bunuri și servicii

20.01

173.700

322.700

320.833

731

Reparații curente

20.02

40.000

67.000

66.979

732

Hrană

20.03

2.000

2.000

1.700

733

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50.000

75.000

75.228

734

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

735

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

736

Pregătire profesională

20.13

4.000

8.000

7.480

737

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

980

738

Alte cheltuieli

20.30

120.000

35.000

34.993

739

_____________________________________________care. P* subcapitole și paragrafe:_____________________________________________

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

740

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

392.700

512.700

508.193

741

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

392.700

512.700

508.193

742

învățământ preșcolar

65.02.03.01

392.700

512.700

508.193

743

GRĂDINIȚA PP CĂSUȚA PITICILOR

355.800

433.800

420.706

744

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

355.800

393.800

381.227

745

CHELTUIELI CURENTE

01

355.800

393.800

381.227

746

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

345.800

383.800

374.886

747

Bunuri și servicii

20.01

187.800

219.500

210.983

748

Reparații curente

20.02

40.000

88.100

88.078

749

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

41.000

43.700

43.574

750

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

100

41

751

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

1.000

752

Pregătire profesională

20.13

4.000

4.300

4.228

753

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

1.000

754

Alte cheltuieli

20.30

70.000

26.100

25.982

755

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

10.000

10.000

6.341

756

Ajutoare sociale

57.02

10.000

10.000

6.341

757

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

10.000

10.000

6.341

758

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

40.000

39.479

759

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

40.000

39.479

760

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

40.000

39.479

761

Active fixe

71.01

0

40.000

39.479

762

Mașini, echipamente șt mijloace de transport

71.01.02

0

34.000

33.990

763

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

6.000

5.489

764

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

765

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

355.800

393.800

381.227

766

învățământ preșcelar și primar

65.02.03

355.800

393.800

381.227

767

învățământ preșcolar

65.02.03.01

355.800

393.800

381.227

768

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

40.000

39.479

769

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

0

40.000

39.479

770

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

40.000

39.479

771

GRĂDINIȚA PP PITICOT

399.100

509.100

479.744

772

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

399.100

509.100

479.7441

773

CHELTUIELI CURENTE

01

399.100

509.100

479.744

774

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

389.100

499.100

478.230

775

Bunuri și servicii

20.01

105.100

179.100

170.250

776

Reparații curente

20.02

45.000

105.000

104.977

777

Hrană

20.03

10.000

10.000

0

778

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

42.000

34.000

33.246

779

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

0

0

780

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

500

781

Pregătire profesională

20.13

4.000

2.000

1.426

782

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

895

783

Alte cheltuieli

20.30

180.000

167.000

166.936

784

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

10.000

10.000

1.514

785

Ajutoare sociale

57.02-

10.000

10.000

1.514

786

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

10.000

10.000

1.514

787

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

788

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

399.100

509.100

479.7441

789

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

399.100

509.100

479.744

790

învățământ preșcolar

65.02.03.01

399.100

509.100

479.744

791

GRĂDINIȚA PP CURCUBEUL COPIILOR

380.800

410.800

402.455

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DPnr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

792

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

370.800

400.800

393.065

793

CHELTUIELI CURENTE

01

.370.800

400.800

393.065

794

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

370.800

400.800

393.065

795

Bunuri și servicii

20.01

179.800

292.800

288.634

796

Reparații curente

20.02

40.000

42.000

41.858

797

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

43.000

59.000

58.906

798

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

799

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

800

Pregătire profesională

20.13

5.000

0

0

801

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

0

802

Alte cheltuieli

20.30

100.000

4.000

3.667

803

|      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

10.000

10.000

9.390

804

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.000

10.000

9.390

805

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.000

10.000

9.390

806

Active fixe

71.01

10.000

10.000

9.390

807

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

10.000

10.000

9.390

808

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

809

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

370.800

400.800

393.065

810

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

370.800

406.806

393.065

811

învățământ preșcolar

65.02.03.01

370.800

400.800

393.065

812

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

10.000

10.000

9.390

813

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

10.000

10.000

9.390

814

învățământ preșcolar

65.02.03.01

10.000

10.000

9.390

815

Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU

431.000

438.000

411.269

816

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

431.000

421.000

394.322

817

CHEL TUIELI CURENTE

01

431.000

421.000

394.322

818

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

331.000

331.000

307.156

819

Bunuri și servicii

20.01

222.000

222.000

201.790

820

Reparații curente

20.02

35.000

61.000

60.661

821

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

52.000

16.000

15.850

822

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

39

823

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

1.000

824

Pregătire profesională

20.13

4.000

4.000

2.976

825

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

595

826

Alte cheltuieli

20.30

15.000

25.000

24.245

827

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

32.000

35.000

33.897

828

Ajutoare sociale

57.02

32.000

35.000

33.897

829

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

30.000

33.000

32.274

830

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

2.000

2.000

1.623

831

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

68.000

55.000

53.269

832

Burse

59.01

68.000

55.000

53.269

833

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

17.000

16.947

834

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

17.000

16.947

835

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

17.000

16.947

836

Active fixe

71.01

0

17.000

16.947

837

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

17.000

16.947

838

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

839 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

431.000

421.000

394.3221

840

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

347.060

344.660

318.059

841

învățământ primar

65.02.03.02

347.000

344.000

318.059

842

învățământ secundar

65.02.04

84.000

77.000

76.263

843

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

84.000

77.000

76.263

844 |

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

1 7.000

16.9471

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

845

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

0

17.000

16.947

846

învățământ primar

65.02.03.02

0

17.000

16.947

847

învățământ secundar

65.02.04

0

0

0

848

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

849

Școala Gimnazială IOSIF MOLDOVAN

694.900

687.900

603.478

850

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

674.900

649.900

567.232

851

CHEL TUIELI CURENTE

01

674.900

649.900

567.232

852

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

454.900

454.900

380.930

853

Bunuri și servicii

20.01

277.900

328.900

294.961

854

Reparații curente

20.02

35.000

35.000

23.200

855

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.000

34.000

33.639

856

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

0

857

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

.1.000

1.000

995

858

Pregătire profesională

20.13

4.000

6.000

1.015

859

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

700

860

Alte cheltuieli

20.30

105.000

48.000

26.420

861

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

171.000

139.000

132.533

862

Ajutoare sociale

57.02

171.000

139.000

132.533.

863

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

170.000

138.000

132.188

864

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

1.000

1.000

345

865

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

49.000

56.000

53.769

866

Burse

59.01

49.000

56.000

53.769

867

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

20.000

38.000

36.246

868

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.000

38.000

36.246

869

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.000

38.000

36.246

870

Active fixe

71.01

20.000

38.000

36.246

871

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

18.000

17.993

872

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.000

20.000

18.253

873

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

874

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

674.900

649.900

567.232

875

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

21.000

24.000

21.837

876

învățământ primar

65.02.03.02

21.000

24.000

21.837

877

învățământ secundar

65.02.04

653.900

625.900

545.395

878

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

653.900

625.900

545.395

879 i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

20.000

38.000

36.246

880

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

20.000

30.000

36.246

881

învățământ primar

65.02.03.02

20.000

38.000

36.246

882

învățământ secundar

65.02.04

0

0

0

883

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

884

Școala Gimnazială ADAM NICOLAE

367.900

491.900

463.780

885

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

■A-

367.900

491.900

463.780

886

CHELTUIELI CURENTE

01

367.900

491.900

463.780

887

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

309.900

429.900

418.970

888

Bunuri și servicii

20.01

157.900

227.900

223.158

889

Reparații curente

20.02

35.000

35.000

34.935

890

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50.000

50.000

48.171

891

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

380

892

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

935

893

Pregătire profesională

20.13

4.000

4.000

2.192

894

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

817

895

Alte cheltuieli

20.30

’ 60.000

110.000

108.382

896

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

26.000

26.000

15.350

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLMnr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

897

Ajutoare sociale

57.02

26.000

26.000

15.350

.898

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

25.000

25.000

15.350

899

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

1.000

1.000

0

900

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

32.000

36.000

29.460

901

Burse

59.01

32.000

36.000

29.460

902

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

903

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

367.900

491.900

463.780

904

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

353.900

475.900

452.266

905

învățământ primar

65.02.03.02

353.900

475.900

452.260

906

învățământ secundar

65.02.04

14.000

16.000

11.529

907

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

14.000

16.000

11.520

908

Școala Gimnazială ILARION FELEA

467.500

457.500

442.626

909

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

467.500

457.500

442.626

910

CHEL TUIELI CURENTE

01

467.500

457.500

442.626

911

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

306.500

306.500

306.312

912

Bunuri și servicii

20.01

169.500

169.500

169.472

913

Reparații curente

20.02

40.000

84.000

83.987

914

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50.000

6.000

5.957

915

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

0

0

916

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

0

0

917

Pregătire profesională

20.13

4.000

2.000

1.914

918

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

997

919

Alte cheltuieli

20.30

40.000

44.000

43.985

920

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

131.000

114.000

99.834

921

Ajutoare sociale

57.02

131.000

114.000

99.834

922

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

130.000

113.000

99.834

923

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

1.000

1.000

0

924

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

30.000

37.000

36.480

925

Burse

59.01

30.000

37.000

36.480

926

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

927

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

467.500

457.500

442.6261

928

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

375.500

369.500

361.791

929

învățământ primar

65.02.03.02

375.500

369.500

361.791

930

învățământ secundar

65.02.04

92.000

80.000

80.835

931

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

92.000

88.000

80.835

932

Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU

429.300

468.300

455.202

933

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

429.300

468.300

455.2021

934

CHELTUIELI CURENTE

01

429.300

468.300

455.202

935

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

336.300

371.300

367.823

936

Bunuri și servicii

20.01

214.300

235.300

233.245

937

Reparații curente •

20.02

35.000

58.000

57.600

938

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.000

50.000

49.888

939

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

2.000

2.000

940

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

1.000

941

Pregătire profesională

20.13

4.000

2.000

1.400

942

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

781

943

Alte cheltuieli

20.30

40.000

22.000

21.909

944

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

32.000

38.000

32.628

945

Ajutoare sociale

57.02

32.000

38.000

32.628

946

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

30.000

36.000

32.013

947

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

2.000

2.000

615

948

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

61.000

59.000

54.751

949

Burse

59.01

61.000

59.000

54.751

950

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

951 |

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

429.300

468.300

455.2021

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

952

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

348.300

383.300

376.030

953

învățământ primar

65.02.03.02

348.300

383.300

376.030

954

învățământ secundar

65.02.04

81.000

85.000

79.172

955

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

81.000

85.000

79.172

956

Școala Gimnazială REGINA MARIA

496.200

485.200

460.582

957

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

489.200

478.200

455.797

958

CHELTUIELI CURENTE

01

489.200

478.200

455.797

959

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

361.200

361.200

352.816

960

Bunuri și servicii

20.01

241.200

251.200

246.516

961

Reparații curente

20.02

35.000

58.000

57.147

962

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

58.000

35.000

34.586

963

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

1.000

505

964

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

999

965

Pregătire profesională .

20.13

4.000

4.000

3.137

966

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

0

967

Alte cheltuieli

20.30

20.000

10.000

9.926

968

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

37.000

37.000

33.170

969

Ajutoare sociale

57.02

37.000

37.000

33.170

970

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

35.000

35.000

32.900

971

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

2.000

2.000

270

972

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

91.000

80.000

69.811

973

Burse

59.01

91.000

80.000

69.811

974

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

7.000

7.000

4.785

975

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.000

7.000

4.785

976

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.000

7.000

4.785

977

Active fixe

71.01

7.000

7.000

4.785

978

Alte active fixe

71.01.30

7.000

7.000

4.785

979

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

980

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

489.200

478.200

455.797

981

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

394.200

392.290

373.718

982

învățământ primar

65.02.03.02

394.200

392.200

373.718

983

învățământ secundar

65.02.04

95.000

86.000

82.079

984

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

95.000

86.000

82.079

985

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

7.000

7.000

4.785

986

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

7.000

7.000

4.785

987

învățământ primar

65.02.03.02

7.000

7.000

4.785

988

învățământ secundar

65.02.04

0

0

0

989

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

990

Școala Gimnazială ARON COTRUȘ

719.600

716.600

708.813

991

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

719.600

716.600

708.813

992

CHEL TUIELI CURENTE

01

719.600

716.600

710.388

993

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

517.600

517.600

517.173

994

Bunuri și servicii

20.01

305.600

305.600

305.179

995

Reparații curente

20.02

40.000

25.000

24.995

996

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50.000

69.000

68.999

997

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

0

0

998

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

0

0

999

Pregătire profesională

20.13

4.000

0

0

1000

Protecția muncii

20.14

1.000

0

0

1001

Alte cheltuieli

20.30

115.000

118.000

118.000

1002

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

82.000

72.000

69.918

1003

Ajutoare sociale

57.02

82.000

72.000

69.918

1004

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

80.000

70.000

69.918

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

1005

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

2.000

2.000

0

1006

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.

120.000

127.000

123.297

1007

Burse

59.01

120.000

127.000

123.297

1008

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

-1.575

1009

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-1.575

1010

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

-1.575

1011

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-1.575

1012

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

1013

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

719.600

716.600

708.813

1014

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

532.600

533.600

530.598

1015

învățământ primar

65.02.03.02

532.600

533.600

530.598

1016

învățământ secundar

65.02.04

187.000

183.000

178.215

1017

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

187.000

183.000

178.215

1018

Școala Gimnazială AVRAM IANCU

584.700

879.700

838.969

1019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

584.700

679.700

639.046

1020

CHEL TUIELI CURENTE

01

584.700

679.700

639.046

1021

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

473.700

568.700

539.989

1022

Bunuri și servicii

20.01

289.700

383.700

358.368

1023

Reparații curente

20.02

35.000

70.000

69.705

1024

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

42.000

62.000

60.513

1025

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

0

0

1026

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

1027

Pregătire profesională

20.13

4.000

1.000

800

1028

Protecția muncii

20.14

1.000

2.000

2.000

1029

Alte cheltuieli

20.30

100.000

49.000

48.603

1030

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

6.000

6.000

4.756

1031

Ajutoare sociale

57.02

6.000

6.000

4.756

1032

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

4.000

4.000

3.699

1033

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

2.000

2.000

1.057

1034

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

105.000

105.000

94.301

1035

Burse

59.01

105.000

105.000

94.301

1036

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

200.000

199.923

1037

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

200.000

199.923

1038

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

200.000

199.923

1039

Active fixe

71.01

0

200.000

199.923

1040

Construcții

71.01.01

0

200.000

199.923

1041

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

1042

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

584.700

679.700

639.0461

1043

învățământ preșcolar și primar

65.02.03

27.000

27.606

16.204

1044

învățământ primar

65.02.03.02

27.000

27.000

16.204

1045

învățământ secundar

65.02.04

557.700

652.706

622.842

1046

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

557.700

652.700

622.842

1047

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

0

200.000

199.9231

1048

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

0

280.666

199.923

1049

învățământ primar

65.02.03.02

0

200.000

199.923

1050

învățământ secundar

65.02.04

0

6

0

1051

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

1052

Școala Gimnazială AUREL VLAICU

900.500

985.500

959.836

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

1053

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

805.500

890.500

864.901

1054

CHEL TUIELI CURENTE

.01

805.500

890.500

. 864.901

1055

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

585.500

668.500

653.402

1056

Bunuri și servicii

20.01

446.500

446.500

438.156

1057

Reparații curente

20.02

35.000

75.000

73.964

1058

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

57.000

102.000

101.830

1059

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

3.000

1.887

1060

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

915

1061

Pregătire profesională

20.13

4.000

4.000

0

1062

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

655

1063

Alte cheltuieli

20.30

40.000

36.000

35.995

1064

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

30.000

32.000

31.296

1065

Ajutoare sociale

57.02

30.000

32.000

31.296

1066

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

25.000

25.000

24.875

1067

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

5.000

7.000

6.421

1068

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

190.000

190.000

180.203

1069

Burse

59.01

190.000

190.000

180.203

1070

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

95.000

95.000

94.935

1071

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

95.000

95.000

94.935

1072

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

95.000

95.000

94.935

1073

Active fixe

71.01

95.000

95.000

94.935

1074

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

74.000

74,000

73.945

1075

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

18.000

18.000

18.000

1076

Alte active fixe

71.01.30

3.000

3.000

2.990

1077

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

1078

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

805.500

890.500

864.901

1079

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

685.500

769.560

744.166

1080

învățământ primar

65.02.03.02

685.500

769.500

744.166

1081

învățământ secundar

65.02.04

120.000

121.000

120.735

1082

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

120.000

121.000

120.735

1083

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

95.000

95.000

94.935

1084

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

95.000

95.000

94.935

1085

învățământ primar

65.02.03.02

95.000

95.000

94.935

1086

învățământ secundar

65.02.04

0

0

0

1087

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

1088

Școala Gimnazială CAIUS IACOB

776.000

875.000

868.584

1089

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

625.000

724.000

717.584

1090

CHELTUIELI CURENTE

01

625.000

724.000

717.584

1091

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

491.000

574.000

572.991

1092

Bunuri și servicii

20.01

366.000

381.000

380.829

1093

Reparații curente

20.02

40.000

90.000

90.000

1094

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

52.000

54.000

53.993

1095

Deplasări, detașări, transferări

20.06

2.000

2.000

1.256

1096

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

0

0

1097

Pregătire pro fesională

20.13

4.000

1.000

914.

1098

Protecția muncii

20.14

1.000

0

0

1099

Alte cheltuieli

20.30

25.000

46.000

45.999

1100

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

46.000

55.000

49.720

1101

Ajutoare sociale

57.02

46.000

55.000

49.720

1102

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

45.000

54.000

48.910

1103

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

1.000

1.000

810

1104

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

88.000

95.000

94.873

1105

Burse

59.01

88.000

95.000

94.873

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget inițial an 2019 cf. HCLM nr. 226/16.04.2019

Buget final an 2019 cf. DP nr. 3791/30.12.2019

Execuție an 2019

0

1

2

3

4

5

1106

|     SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

151.000

151.000

151.000

1107

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

151.000

151.000

151.000

1108

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

151.000

151.000

151.000

1109

Active fixe

71.01

151.000

151.000

151.000

1110

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

91.000

91.000

91.000

1111

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

60.000

60.000

60.000

1112

Din care, pe subcapitole și paragrafe:

1113

|     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

625.000

724.000

717.5841

1114

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

509.000

581.500

580.341

1115

învățământ primar

65.02.03.02

509.000

581.500

580.341

1116

învățământ secundar

65.02.04

116.000

142.500

137.243

1117

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

116.000

142.500

137.243

1118

|      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

*

151.000

151.000

151.000

1119

învățământ preșcolar șl primar

65.02.03

151.000

151.000

151.000

1120

învățământ primar

65.02.03.02

151.000

151.000

151.000

1121

învățământ secundar

65.02.04

0

0

0

1122

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

1123

Colegiul ECONOMIC

824.400

1.364.400

1.216.782

1124

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

*

824.400

844.400

707.187

1125

CHEL TUIELI CURENTE

01

824.400

844.400

797.187

1126

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

434.400

444.400

411.154

1127

Bunuri și servicii

20.01

329.400

329.400

312.441

1128

Reparații curente

20.02

40.000

27.000

26.518

1129

Hrană

20.03

0

15.000

11.600

1130

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.000

47.000

42.987

1131

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.000

2.000

1.063

1132

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

1.000

1.000

0

1133

Pregătire profesională

20.13

5.000

10.000

9.967

1134

Protecția muncii.

20.14

1.000

1.000

0

1135

Alte cheltuieli

20.30

17.000

12.000

6.578

1136

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

31.000

36.000

34.582

1137

Ajutoare sociale

57.02

31.000

36.000

34.582

1138

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

31.000

36.000

34.582

1139

TITLUL XI ALTE CHE