Hotărârea nr. 224/2020

Hotarirea Nr.224 din 28-05-2020 privind aprobarea si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 224 din 28 mai 2020

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat

și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 34276/22.05.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. 34281/22.05.2020,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5A2, art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes public economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 603/2019 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie-septembrie 2019,

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 856/25.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 15547/28.02.2020, referitor la acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, în perioada octombrie- decembrie 2019,

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad și neacceptate în preț/tarif, în perioada octombrie -decembrie 2019, în cuantum de 3.953.408,18 lei.

Art. 2. Se aprobă acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, cu suma de 3.953.408,18 lei cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat aprobate prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Avizat

JUDEȚUL ARAD

p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 193/28.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr.____

din                 2020

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat

și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 34276/22.05.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. 34281/22.05.2020,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5A2, art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes public economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 603/2019 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie-septembrie 2019,

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 856/25.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 15547/28.02.2020, referitor la acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, în perioada octombrie- decembrie 2019,

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad și neacceptate în preț/tarif, în perioada octombrie -decembrie 2019, în cuantum de 3.953.408,18 lei.

Art. 2. Se aprobă acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, cu suma de 3.953.408,18 lei cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat aprobate prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 cu modificările ulterioare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Red./Dact.

PE/PE

Cod PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 34276/22.05.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 856/25.02.2020, referitoare la aprobarea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019;

Ținând cont de obligațiile autorităților publice locale cu privire la asigurarea continuității furnizării către populație a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică;

In baza Contractului încheiat între Municipiul Arad și SC CET Hidrocarburi SA, de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad, inregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad în perioada octombrie-decembrie 2019, conform situațiilor financiare comunicate de operator.

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Tehnică

Direcția Economică

Nr. 34281/22.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34276/22.05.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019. Considerații Juridice:

-prevederile art. 5A2, art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 5'"2

 • (1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

 • (2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar.

ART. 8

Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform art. 5A2. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 325/2006, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică:

ART. 8

 • (1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

 • (2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 26 din Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare:

ART. 26

 • (1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014 - 2019.

 • (2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

 • a) alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și

furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 5A2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

 • (4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

Considerații tehnice și generale

La nivelul Municipiului Arad, serviciul de alimentare centralizată cu energie termică funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 59/2008, privind aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu energie termică și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, precum și ale Hotărârii nr. 423/2018 privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

În prezent operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad asigură serviciul de alimentare centralizată cu energie termică, în baza Contractului de delegare nr.77559 încheiat între Municipiul Arad și SC CET Hidrocarburi SA la data de 22.10.2018.

În perioada ianuarie - septembrie 2019, operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat atât producția cât și transportul și distribuția energiei termice furnizată populației. Pentru această perioadă pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad în sumă de 9.326.081 lei au fost aprobate prin HCLM 603/2019 și achitate prin OP nr.6469/06.12.2019 ,OP 7064/20.12.2019.

Începând cu data de 23 octombrie 2019 a fost încheiat un contract de vânzare -cumpărare a energiei termice produse de agenții economici aflați în competența de reglementare a ANRE între CET Arad ca producător de energie termică în central electrice de cogenerare și CET H ca furnizor de energie termică. În baza acestui contract, în perioada octombrie-decembrie 2019, CET Arad a furnizat energie termică către CET -H doar în perioada15.11-25.11.2019 și 28.12-31.12.2019, diferența fiind produsă de SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Prin adresa nr. 856/25.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 15547/28.02.2020 operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad a solicitat acoperirea pierderilor înregistrate în perioada octombrie-decembrie 2019, având în vedere diferența dintre prețurile și tarifele practicate, aprobate prin HCLM nr. 109/2019, HCLM nr. 171/2019 și HCLM 547/2019, și prețurile reale care să acopere costurile totale de operare.

Situațiile financiare întocmite de operator la data de 31.12.2019 au fost aprobate atât de către Consiliul de Administrație, cât și de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Decizia nr. 3/16.04.2020, respectiv Hotărârea nr. 2/16.04.2020.

Stabilirea cuantumului sumei necesare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în perioada octombrie-decembrie 2019 a avut drept bază de pornire situațiile financiare ale operatorului pentru anul 2019:

 • -   Costul total de exploatare pe unitatea de Gcal livrată: determinat prin raportarea cheltuielilor din exploatare la cantitatea totală de energie termică livrată = 96.516.346 lei/166.067 Gcal = 581,19 lei/Gcal;

 • -   Costul total de producere a energiei termice livrate către populație în anul 2019: determinat ca produsul dintre costul de producție al Gigacaloriei de 581,19 lei/Gcal si cantitatea totală de energie termică livrată către populație = 581,19 lei/Gcal x 126.856 Gcal = 73.727.336,49 lei (cost fără TVA);

 • -  Prețul Gigacaloriei aprobat prin HCLM nr.109/2019 a fost de 501,07 lei/Gcal, preț valabil pentru perioada ianuarie - octombrie 2019;

 • -   În perioada de referință ianuarie - octombrie 2019, operatorul a livrat către populație o cantitate totală de 93.446,17 Gcal, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată populației în perioada ianuarie - octombrie de = 501,07 lei/Gcal x 93.446,17 Gcal = 46.822.814,27 lei (venit fără TVA);

 • -  Prețul Gigacaloriei aprobat prin HCLM nr. 547/2019 a fost de 407,81 lei/Gcal, preț valabil pentru perioada noiembrie - decembrie 2019;

 • -  În perioada de referință noiembrie - decembrie 2019, operatorul a livrat către populație o cantitate totală de 33.409,83 Gcal, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată populației în această perioadă = 407,81 lei/Gcal x 33.409,83 Gcal = 13.625.034,03 lei (venit fără TVA);

 • -   Astfel, rezultatul aferent activitații de producere și livrare a energiei termice pentru populație: rezultat ca diferență dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în anul 2019 (care la rândul lor rezultă din suma dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada Ianuarie - Octombrie 2019 și veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada Noiembrie - Decembrie 2019) și costul total de producere a energiei termice (cheltuielile totale) pentru producerea energiei termice livrate populației în anul 2019, ne conduce la pierdere/deficit după cum urmează:

46.822.814,27 lei +  13.625.034,03 lei (venituri) - 73.727.336,49 lei (cheltuieli) =

- 13.279.489,18 lei

- Pierderea netă pentru anul 2019, care nu este achitată, rezultă din diminuarea rezultatul negativ anterior prezentat, cu suma deja platită pentru pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în anul 2019, conform HCLM nr. 603/2019, deci:

- 13.279.489,18 lei + 9.326.081,00 lei = - 3.953.408,18 lei

În considerarea aspectelor de mai sus,

Propunem aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie - decembrie 2019, în valoare de 3.953.408, 18 lei.

DIRECTOR EXECUTIV.

ȘEF SERVICIU,

STOICA Olimpia


ȘEF BIROU, PALCU Lucian


GROZAVU Claudia

DIRECTOR EXECUTIV, PORTARU Elena

Viza Serviciului juridic, contencios

Numele și prenumele_______________________

Semnătura_____________________________