Hotărârea nr. 222/2020

Hotarirea Nr.222 din 28-05-2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arad si Directia de Asistentă Socială Arad în cadrul proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 222 din 28 mai 2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34220 din 22.05.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: Aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”, înregistrat cu nr. 9136/21.05.2020,

Luând în considerare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Ținând seama de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

În conformitate cu prevederile Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 11/2020 a Guvernului privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 43/2020 a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE)

nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

Analizând REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

Luând în considerarea Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei

Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 136, alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Anexa la Hotărârea nr. 222/28.05.2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Model recomandat pentru

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

 • 1.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal1 ..., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru 2/Partener 2

 • 3.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară

proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operațional ......., Axa prioritară ........ Prioritatea de investiție ................, apel de

proiecte (Cod generat MySMIS si denumire)....................

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1)   Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4)   Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                 Roluri și responsabilități

Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Partener 2

Partener n

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                 Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Partener 2

Partener n

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar...........

 • (4)   Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6)   Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7)   In cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

Drepturile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)   Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3)   Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4)   Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.

Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)   Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3)   Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4)   Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5)   Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

 • (2)   Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii

finanțării prin Programul Operațional ........., pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului,

conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Lider de parteneriat (Partener 1)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 3

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA

PROIECT


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL CONTRAȘ SORIN


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 197/22.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr.........

din___________

privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale

din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34220 din 22.05.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: Aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului ^Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”, înregistrat cu nr. 9136/21.05.2020,

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ordonanța de Urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Ordonanța de Urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020,

Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. 14, art. 136, alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

Președinte de ședință

Secretar General


Red.Dact. Varga Ramona/Varga Ramona DAS Arad

Anexa la Hotărârea nr./2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Model recomandat pentru

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 3. Părțile

 • 4.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal2 ..., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 5.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru 2/Partener 2

 • 6.  denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri aiparteneriatului

au convenit următoarele:

Art. 4. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția

financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operațional ......., Axa prioritară ........ Prioritatea de investiție

................, apel de proiecte (Codgenerat MySMIS si denumire)....................

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (3)   Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (4)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (5)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (6)   Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (7)   Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația               Roluri și responsabilități

Lider de proiect (Partener 1)      Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener

trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Partener 2

Partener n

 • (8) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația               Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)       Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Partener 2

Partener n

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • (9) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (10) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (11) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (12) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri

etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar...........

 • (13) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (14) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de

prefmanțare/plată/rambursare  către autoritatea de management conform

prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (15) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (16) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (17) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

Drepturile Partenerilor 2, 3, n

 • (18) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (19) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au

fost certificate ca eligibile.

 • (20) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de

către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (21) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • (22) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (23) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (24) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (25) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (26) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (27) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

 • (28) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (29) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (30) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca

urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional........., pe o perioadă de

5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

 • (31) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (32) Prezentului Acord i se va aplica și va f interpretat în conformitate cu legea română.

 • (33) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (34) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 3

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 34220 din 22.05.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ” Aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Proiecte, Strategii Sociale, Logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind proiectul ce se va depune în parteneriat cu Consiliul Județean Arad - Lider de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile, potrivit actelor normative în vigoare, consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind Aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”.

PRIMAR, Bibarț Călin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul proiecte, strategii sociale și logistică România'310318AradVstr.'calea'Radnei Bl.'108 •'tel.+40-257-283134'»'fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 9136/21.05.2020

Raport de specialitate


Viceprimar Ing.Levente Bognar


Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34220 din 22.05.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: Aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”

Începând cu luna martie 2020, numărul de cazuri confirmate cu COVID-19 a crescut exponențial în județul Arad, iar autoritățile și instituțiile publice au demarat, în regim de urgență, proceduri de achiziții publice prin care s-au dotat cu echipamente medicale de protecție.

Direcția de Asistență Socială Arad oferă servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale aflate în dificultate.

Având în vedere acest aspect, în contextul crizei generate de noul virus COVID-19, pentru protejarea persoanelor vulnerabile (persoane vârstnice/persoane fără adăpost/persoane cu dizabilități/copii, care sunt incluse în categoriile de risc mare de imbolnăvire, Direcția de Asistență Socială Arad a achiziționat echipamente medicale de protecție.

Ținând cont de Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care a lansat apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile.

Consiliul Județean Arad întenționează să depună un proiect în cadrul acestui apel, prin care să se recupereze cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de echipamente medicale de protecție necesare pentru combaterea și reducerea numărului de bolnavi contaminați cu noul virus, COVID-19.

Proiectul se va depune în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad și, în acest caz, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, capitolul 3 Completarea cererii de finanțare, subcapitolul 3.2.2 Alte anexe la cererea de finanțare, este necesar semnarea și încărcarea în sistemul informatic MYSMIS a Acordului de parteneriat.

Liderul de proiect va fi Consiliul Județean Arad.

În sensul celor prezentate mai sus, propunem aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Arad, încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”.

Director general Oana Pârvulescu


Avizat juridic Bulai Rareș


Șef serviciu Varga Ramona


Ramona Varga/Ramona Varga DAS Arad