Hotărârea nr. 221/2020

Hotarirea Nr.221 din 28-05-2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 221 din 28 mai 2020 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34368 din 22.05.2020,

Analizând raportul Direcției de Asistență Socială Arad, înregistrat cu nr. 9181 din 22.05.2020,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local aferent anului 2020 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru situații de urgență, asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele beneficiare prevăzute la art. 1.

Art. 3. Serviciul Public de Interes Local, Direcția de Asistență Socială Arad are următoarele obligații:

 • a) să întocmească lunar, cu avizul primarului, un plan de acțiuni și/ sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe baza programului anual aprobat, solicitând și primind cereri din partea instituțiilor partenere;

 • b) să țină evidența efectuării orelor prevăzute într-un registru;

 • c)  să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute;

 • d) să țină evidența pontajelor întocmite și lucrărilor efectuate de către instituțiile partenere, care vor comunica acestea până în data de 25 a fiecărei luni, orele muncă efectuându-se în intervalul 5 - 25 a fiecărei luni;

 • e)  să transmită agenției teritoriale planul de acțiuni sau de lucrări de interes local și lista cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă, avizate de primar, pentru luna în curs și lista cu beneficiarii de ajutor social pentru luna precedentă;

 • f)  să asigure completarea legală a documentației justificative necesare pentru efectuarea plății ajutorului social;

 • g) să colaboreze cu instituțiile partenere;

 • h) să ducă la îndeplinire toate obligațiile legale care îi incumbă în materia aplicării Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Supravegherea muncii persoanelor beneficiare revine ca responsabilitate Direcției Generale Poliția Locală Arad, care va întocmi și pontajul lunar pentru fiecare persoană, pentru cei repartizați la Direcția Tehnică.

(2) Uneltele și celelalte mijloace necesare desfășurării muncii în folosul comunității vor fi asigurate din bugetul local.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția de Asistență Socială Arad, Biroul Protecție Civilă, Direcția Tehnică, instituțiile partenere și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrației Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 221 din 28.05.2020 _______a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr. crt.

Unitatea

Domeniul de activitate

Locații

Lucrări de executat

1

Direcția de Asistență Socială Arad

Asistență socială

Calea Radnei nr. 250 și alte spații administrate de DAS..

- Întreținere și salubrizare spații verzi, alte spații, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

2

Consiliul Local al Municipiului Arad, Direcția Tehnică

Administrație Publică

Domeniul Public al municipiului Arad, necuprins în contracte cu operatorii economici.

- Întreținere și salubrizare, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

3

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Administrație Publică

Revoluției nr. 75, alte spații administrate de Consiliul Local al Municipiului Arad

- Diverse lucrări de încărcat - descărcat, transport, manipulate, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

4

Inspectoratul Școlar al Județului Arad, pentru Instituțiile de învățământ aflate ăn imposibilitate temporară de a acoperii integral prin contracte salubrizarea și întreținerea locațiilor și a spațiilor verzi administrate

Învațământ

Str. M. Scaevola nr. 9

 • - Măturat săli de clasă;

 • - Strâns hârtii și ambalaje din plastic;

 • - Golit coșuri;

 • - Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

5

Societatea Națională de Cruce Roșie Română, Filiala Județeană Arad

Sănătate

Str. Ceahlău nr. 22

 • - Sortare donații;

 • - Descărcare donații;

 • - Curățenie sediu;

 • - Pregătire materiale pentru activități stradale;

 • - Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

6

Alte instituții publice aflate în imposibilitate temporară de a acoperii prin contracte serviciile necesare

Administrație Publică

Locațiile administrate de către instituțiile publice

Salubrizare și întreținere locații și spații verzi administrate, încărcat - descărcat, manipulate;

- Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare.

Notă: Se va asigura repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform planului de acțiuni și lucrări menționate în prezenta anexă și în locațiile menționate, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în contractul de furnizare de servicii încheiate cu alte personae juridice/ persoane fizice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

Nr. 202 din 22.05.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34368 din 22.05.2020,

Analizând raportul Direcției de Asistență Socială Arad, înregistrat cu nr. 9181 din 22.05.2018.

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (7) lit. b), alin.14, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Â R Â Ș T E

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local aferent anului 2020 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru situații de urgență, asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele beneficiare prevăzute la art. 1.

Art. 3. Serviciul Public de interes Local, Direcția de Asistență Socială Arad are următoarele obligații:

 • i)  - să întocmească lunar, cu avizul primarului,un plan de acțiuni și/ sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe baza programului anual aprobat, solicitând și primind cereri din partea instituțiilor partenere;

 • j)  - să țină evidența efectuării orelor prevăzute intr-un registru;

 • k) - să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute;

 • l)  - să țină evidența pontajelor întocmite și lucrărilor efectuate de către instituțiile partenere, care vor comunica acestea până în data de 25 a fiecărei luni, orele muncă efectuându-se în intervalul 5 - 25 a fiecărei luni;

 • m) - să transmită agenției teritoriale planul de acțiuni sau de lucrări de interes local și lista cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă, avizate de primar, pentru luna în curs și lista cu beneficiarii de ajutor social pentru luna precedentă;

 • n) - să asigure completarea legală a documentației justificative necesare pentru efectuarea plății ajutorului social;

 • o) - să colaboreze cu instituțiile partenere;

 • p) - să ducă la îndeplinire toate obligațiile legale care îi incumbă în materia aplicării Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Supravegherea muncii persoanelor beneficiare revine ca responsabilitate Direcției Generale Poliția Locală Arad, care va întocmi și pontajul lunar pentru fiecare persoană, pentru cei repartizați la Direcția Tehnică.

(2) Uneltele și celelalte mijloace necesare desfășurării muncii în folosul comunității vor fi asigurate din bugetul local.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția de Asistență Socială Arad, Biroul Protecție Civilă, Direcția Tehnică, instituțiile partenere și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrației Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu

Direcția de Asistență Socială Arad Cerasela Ardelean

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.

din


a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr. crt.

Unitatea

Domeniul de activitate

Locații

Lucrări de executat

1

Direcția de Asistență Socială Arad

Asistență socială

Calea Radnei nr. 250 și alte spații administrate de DAS..

- Întreținere și salubrizare spații verzi.alte spații, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

2

Consiliul Local al Municipiului Arad, Direcția Tehnică

Administrație Publică

Domeniul Public al municipiului Arad, necuprins în contracte cu operatorii economici.

- Întreținere și salubrizare, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

3

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Administrație Publică

Revoluției nr. 75, alte   spații

administrate de CLM Arad

- Diverse lucrări de încărcat - descărcat, transport, manipulate, alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

4

Inspectoratul Școlar al Județului Arad, pentru Instituțiile de învățământ aflate ăn imposibilitate temporară de a acoperii integral prin contracte salubrizarea și întreținerea locațiilor și a spațiilor verzi administrate

Învațământ

Str. M. Scaevola nr. 9

 • - Măturat săli de clasă;

 • - Strâns hârtii și ambalaje din plastic;

 • - Golit coșuri;

 • - Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

5

Societatea Națională de Cruce Roșie Română, Filiala Județeană Arad

Sănătate

Str. Ceahlău nr. 22

 • - Sortare donații;

 • - Descărcare donații;

 • - Curățenie sediu;

 • - Pregătire materiale pentru activități stradale;

 • - Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

6

Alte instituții publice aflate ăn imposibilitate temporară de a acoperii prin contracte serviciile necesare

Administrație Publică

Locațiile administrate de către instituțiile publice

Salubrizare   și întreținere   locații   șinspații   verzi

administrate, încărcat - descărcat, manipulate,;

- Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare;

Notă: Se va asigura repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform planului de acțiuni și lucrări menționate în prezenta anexă și în locațiile menționate, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în contractul de furnizare de servicii încheiate cu alte personae juridice/ personae fizice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate Secretar general Lilioara Stepănescu

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 34368 din 22.05.2020

Primarul Municipuilui Arad,

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “Aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare”, în susținerea căruia formulez următoarea:

REFERAT DE APROBARE

Conform art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, primarul are obligația de a elabora un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local care pot fi prestate lunar de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a ajutorului social.

Pentru anul 2020 propunem lucrări ce pot fi executate cu sprijinul acestor persoane, și anume: lucrări de salubrizare, întreținere spații publice ș. a. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad sau a altor instituții publice partenere, pentru care nu sunt încheiate contracte cu operatorii economici, diverse persoane fizice/ persoane juridice.

Față de cele de mai sus,

P R O P U N

Aprobarea planului de acțiuni de interes local aferent anului 2020

P R I M A R Bibarț Călin

Cerasela Ardelean

DAS Aad


Nr.          /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Direcția de Asistență Socială Arad

Serviciul prestații sociale

România 310318 Arad Str. CaleaRadnei nr.250'»'tel.+40-257-285150 tel. +40-257-211668 fax +40-257-214284 e-mail: social@dasarad.ro


Viceprimar

Ing. Levente Bognar

RAPORT privind aprobarea planului de lucrări de interes local aferent anului 2020

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 34368 din 22.05.2020 a Primarului Municipiului Arad:

Conform prevederilor art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din HGR nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depășii regimul normal de lucru și respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Direcția de Asistență Socială Arad a întocmit lunar un Plan de acțiuni pe baza locațiilor comunicate, plan care a cuprins și o comparație a numărului de beneficiari de la o lună la alta si semnalarea (dacă a fost cazul) unor probleme legate de instituții, de locații etc.

Considerăm că colaborarea între instituțiile partenere și D.A.S. Arad, între Primăria Municipiului Arad și D. A. S. Arad a fost în măsură să demonstreze că la nivelul municipiului Arad, concepția de organizare și derulare a activității impuse de art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 a fost una realistă, eficientă și aplicabilă.

Anexa nr. 2 la prezentul referat cuprinde o analiză în cifre a activității în cauză atât până în 2013 cât și după 2013, până în prezent.

Începând cu anul 2013 s-au efectuat orele muncă în folosul comunității după un plan de acțiuni aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad prin H.C.M.L nr. 31/14.02.2013. Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, fără a se semnala nici o problemă.

S-a constatat o îmbunătățire a activității prin sprijinul Direcției Tehnice a Municipiului Arad care a comunicat lunar D.A.S. Arad locațiile unde se vor desfășura lucrările considerate de interes local constând în lucrări de igienizare, fiind colectate gunoaie menajere, recipienți PET, hârtii și alte sortimente de gunoaie aflate pe raza teritorială a municipalității.

Sprijinul acordat de, Direcția Generală Poliția Locală Arad a fost primordial prin supravegherea și pontarea persoanelor care au efectuat orele muncă pe domeniul public conform cu locațiile comunicate de Primăria Municipiului Arad, Direcția Tehnică

Orice solicitare sau renunțare se face în scris și se adresează D.A.S. Arad. Având în vedere că această procedură a fost optimă considerăm că se impune menținerea ei.

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local și poate fi actualizat pe parcursul anului.

Pentru anul 2020, propunem ca domeniile de activitate, instituțiile partenere și locațiile în legătură cu care pot fi repartizate persoanele beneficiare de ajutor social să fie cele prevăzute în anexă, cu rezerva revizuirii periodice, dacă se impune.

Director general                       Director general adj.

Avizat

Rareș Bulai


juridic. Oana Pârvulescu              Christian Cojocaru

Șef serviciu,

Cezar Jancă


Consilier

Cerasela Ardelean

Luna

Total instiintari

Repartitii

ASOCIAȚII LOCATARI

DIRECTIA TEHNICA

DIRECTIA PATRIMONIU

SPITALUL JUDETEAN

ADMINIST RARE CLADIRE PREPARA NDIEI

CIPV

CJA

CRUCEA ROSIE

DDAC

INSPECTORATUL SCOLAR

Ianuarie

79

2

40

0

15

2

3

0

2

6

8

Februarie

73

2

36

0

16

2

3

0

2

6

6

Martie

74

2

36

0

15

2

3

0

2

6

8

Aprilie

77

3

40

0

14

2

3

0

2

6

7

Mai

75

3

38

0

14

2

3

0

2

5

7

Iunie

77

2

41

0

13

2

3

0

2

5

8

Iulie

77

2

41

0

13

2

3

0

2

5

8

August

73

2

39

0

11

2

3

0

2

5

8

Septembrie

70

2

36

0

11

2

3

0

2

5

8

Octombrie

71

2

38

0

11

2

2

0

2

5

8

Noiembrie

69

2

36

0

10

2

2

0

2

6

9

Decembrie

69

2

36

0

10

2

2

0

2

6

9

TOTAL

884

26

457

0

153

24

33

0

24

66

94

Variația fata de anul precedent^       -29%

Repartiții Direcția

/ Patrimoniu

-     -J----0% _____

Administrare

Preparandiei

3%


Spitalul Județean 17%


CIPV _4%


Directia Tehnica 52%


_CJA 0% rucea ^osie 3%

DDAC

7%

Asociații Teatru

locatari 1%  lns^ctoratul

Scolar

3/0            10%

TEATRUL IOAN SLAVICI

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

7

Luna

Aprobat

Total ore-

Neefectuat munca

TOTAL

Munca

Medical

Ianuarie

63

7

1.739

9

79

Februarie

63

4

1.954

6

73

Martie

60

8

1.889

6

74

Aprilie

56

9

1.811

12

77

Mai

58

6

1.536

11

75

Iunie

62

6

1.741

9

77

Iulie

62

6

1.479

10

78

August

59

5

1.581

9

73

Septembrie

58

7

1.487

5

70

Octombrie

59

6

1.623

6

71

Noiembrie

59

9

1.644

4

72

Decembrie

51

10

1.350

8

69

TOTAL

710

83

19.834

95

888