Hotărârea nr. 220/2020

Hotarirea Nr.220 din 28-05-2020 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 220 din 28 mai 2020

privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 30777/07.05.2020,

Examinând Raportul de specialitate al Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență, înregistrat cu nr. 30778/07.05.2020,

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. j), art. 4, art. 13 lit. a), art. 14 lit. a) și art. 44 pct. IV lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 1, art. 3, anexa nr. 1: art. 2, art. 6 și art. 7 alin. (1) la Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor,

In baza prevederilor art. 1, anexa nr. 1: art. 14, art. 15, art. 16 și art. 156 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 3463 /31.10.2018 pentru aprobarea unor măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se actualizează Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA                                        AVIZAT

JUDEȚUL ARAD                           p. S E C R E T A R G E N E R A

L

MUNICIPIUL ARAD                                  Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 178/07.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 30777/07.05.2020,

Examinând Raportul de specialitate al Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență, înregistrat cu nr. 30778/07.05.2020,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. j), art. 4, art. 13 lit. a), art. 14 lit. a) și art. 44 pct. IV lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1, art. 3, anexa nr. 1: art. 2, art. 6 și art. 7 la Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor,

În baza prevederilor art. 1, anexa nr. 1: art. 14, art. 15, art. 16 și art. 156 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 3463 /31.10.2018 pentru aprobarea unor măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se actualizează Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență 01

Cod PMA-S4-


red : Todor Georgian

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 30777/07.05.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al art. 37 din Anexa la Hotărâreea Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere următoarele:

 • - prevederile art. 1 alin. (2) lit. j), art. 4, art. 13 lit. a), art. 14 lit. a) și art. 44 pct. IV lit b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 1, art. 3, anexa nr. 1: art. 2, art. 6 și art. 7 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132 /2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

 • - prevederile art. 1, anexa nr. 1: art. 14, art. 15, art. 16 și art. 156 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 3463 /31.10.2018 pentru aprobarea unor măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor.

Față de cele prezentate mai sus,

P R O P U N

Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad a actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad, conform anexei la proiectul de hotărâre.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Birou Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență

Nr. 30778/07.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 30777 din 07.05.2020 al dlui. Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad.

Obiect: „Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad”

Având în vedere:

 • - obligația, conform prevederilor legale, de actualizare anuală de către primar și aprobare de către consiliul local, a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, act de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, încălcare ce atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz;

 • - fluctuația și schimbările survenite la nivelul municipiului Arad în ce privește: caracteristicile climatice, populația, căile de transport, dezvoltare economică, infrastructura locală, începerea, modificarea sau încetarea activității la operatorii economici din toate sectoarele industriale în special cele din domeniul utilităților publice, riscurile naturale, riscurile tehnologice, riscurile biologice, riscurile de incendiu, și riscurile sociale;

 • - responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial;

 • - scopul Planului de analiză și acoperire a riscurilor este de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

PROPUNEM:

Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad a actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Administrator Public,

Claudia MACRA

Șef Birou

Adrian POCSIK


întocmit, consilier

Georgian TODOR

Viza serviciului Juridic, Contencios

Nume prenume________________

Semnătura________________

Anexa la Hotărârea nr. /____________

a Consiliului Local al Municipiului Arad

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PLANUL

DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL

MUNICIPIULUI ARAD

PREȘEDINTE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ J                                                    *

PRIMAR CĂLIN BIBART

Cuprins

Capitolul I - Dispoziții generale...............

Secțiunea 1. Definiție, scop, obiective

Secțiunea a 2-a. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

 • 2.1. Acte normative de referință

 • 2.2. Structuri organizatorice implicate.......

 • 2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

Capitolul II - Caracteristicile municipiului Arad

Secțiunea 1. Amplasare geografică și relief.

Secțiunea a 2-a. Caracteristici climatice

Secțiunea a 3-a. Rețea hidrografică........

Secțiunea a 4-a. Populația

Secțiunea a 5-a. Căi de transport

 • 5.1. Căi de transport rutier

 • 5.2. Căi de transport feroviar

 • 5.3. Căi de transport aerian

Secțiunea a 6-a. Dezvoltare economică

 • 6.1. Zonele Industriale............................................................................

 • 6.2. Zona Liberă Arad - Curtici

 • 6.3. Terminalul Cargo de pe Aeroportul Arad Internațional

 • 6.4. Expo Arad International........

 • 6.5. Industria

 • 6.6. Turismul

Secțiunea a 7-a. Infrastructuri locale

 • 7.1. Instituții de cultură

 • 7.2. Monumente............

 • 7.3. Edificii religioase

 • 7.4. Instituții de ocrotire a sănătății

 • 7.5. Alimentarea cu gaze

 • 7.6. Alimentarea cu energie electrică

 • 7.7. Alimentarea cu apă potabilă

Secțiunea 8. Specific regional

Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență

Secțiunea 1. Analiza riscurilor naturale

 • 1.1. Fenomene meteorologice periculoase

 • 1.1.1. Inundațiile..

 • 1.1.2. Furtuni, tornade, secetă, îngheț

 • 1.1.3. Incendii de pădure

 • 1.1.4. Avalanșe

 • 1.1.5. Cutremure

 • 1.1.6. Alunecări de teren

Secțiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice

 • 2.1. Riscuri industriale

 • 2.2. Riscuri de transport și depozitare produse periculoase

 • 2.3. Riscuri nucleare și urgențe radiologice

 • 2.4. Riscuri de poluare a apelor

 • 2.5. Eșecul utilităților publice

 • 2.6. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

 • 2.7. Prezența muniției neexplodate pe teritoriul municipiului

Secțiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

Secțiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu

Secțiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale

 • 5.1. Participarea populației la manifestări periodice

 • 5.2. Mișcări sociale posibile

Capitolul IV - Acoperirea riscurilor

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Secținuea a 3-a. Faze de urgență ale acțiunilor

Secțiunea a 4-a. Acțiuni de protecție - intervenție......

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional - decizional și de cooperare

Capitolul V - Resurse umane, materiale și financiare

Capitolul VI - Logistica acțiunilor................................................  .

Capitolul VII - Dispoziții finale

Lista anexelor Planului de analiză și acoperire a riscurilor

Capitolul I - Dispoziții generale

Secțiunea 1. Definiție, scop, obiective

Planul de analiză și acoperire a riscurilor, denumit în continuare P.A.A.R., cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul Municipiului Arad, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

în conformitate cu legislația în vigoare (anexa nr. 1 din HG 557/2016 privind managementul tipurilor de riscuri) la nivel național sunt definite următoarele tipuri de riscuri:

 • 1.   Furtuni și viscol

 • 2.  Inundații

 • 3.  Căderi masive de zăpadă

 • 4.  Tornade

 • 5.  Secetă

 • 6.  Temperaturi extreme

 • 7.  Incendii de vegetație

 • 8.  Avalanșe

 • 9.  Alunecări de teren

 • 10. Cutremure de pământ

 • 11. Accidente,avarii,explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice

 • 12. Accidente,avarii,explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase

 • 13. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport

 • 14. Accidente, avarii, explozii, incendii, sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice

 • 15. Poluare de ape

 • 16. Prăbușiri de construcții,instalații sau amenajări

 • 17. Eșecul utilităților publice

 • 18. Căderi de obiecte din cosmos și atmosferă

 • 19. Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare

 • 20. Epidemii

 • 21. Epizootii/Zoonoze

 • 22. Risc radiologie

 • 23. Incendii

 • 24. Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor

Scopul Planului de analiză și acoperire a riscurilor este de a asigura cunoașterea, de către toți factorii implicați, a tipurilor de risc care se pot manifesta în zona lor de competență /autoritate sau pe teritoriul unității administrativ teritoriale, a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de creare a unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele Planului de analiză și acoperire a riscurilor sunt:

 • - Prevenirea manifestării riscurilor generatoare de situații de urgență, prin luarea măsurilor tehnice și organizatorice specifice fiecărui tip de risc, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform Schemei cu riscurile teritoriale întocmite la nivelul județului Arad;

 • - Amplasarea și dimensionarea unităților și subunităților operative și a celorlaltor forțe de pe raza municipiului Arad, destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

 • - Stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;

 • - Alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe raza municipiului Arad.

Secțiunea a 2-a. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

 • 2.1. Acte normative de referință

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, respectiv actele normative modificate prin această ordonanță de urgență;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificăriel și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

 • - Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.

 • 2.2. Structuri organizatorice implicate

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

 • 2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

 • - Planul de analiză și acoperire a riscurilor a nivel municipal, se întocmește de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Arad și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Arad;

 • - Primarul răspunde de asigurarea condițiilor pentru elaborarea Planul de analiză și acoperire a riscurilor;

 • - Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad va actualiza prezentul plan în fiecare an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în structura organismelor care au atribuții sau asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială au obligația de a pune la dispoziție Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad toate documentele, datele și informațiile solicitate în vederea întocmirii Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Arad.

Capitolul II - Caracteristicile unității administrativ-teritoriale

Secțiunea 1. Amplasare geografică și relief

Municipiul Arad este localizat în extremitatea vestică a țării, la aproximativ 50 km de graniță, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Este primul oraș important din România la intrarea dinspre Europa Centrală, fiind situat pe malul râului Mureș, în apropierea ieșirii acestuia din culoarul Deva - Lipova. Coordonatele geografice sunt: 46° 10' 36" N, 21° 18'4" E.

Municipiul Arad se compune din punct de vedere teritorial din următoarele:

 • - cartiere: Centru, Funcționarilor, 6 Vânători, Aurel Vlaicu, Ion G. Duca, Poltura, Gai, Westfield, Șega, Bujac, Confecții, Cadaș-Silvaș, Pâmeava, Drăgășani, Alfa, Mureșel, German, Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetale, Podgoria, Polivalentă, Zona 300, Micălaca, Grădiște, Grădina Poștei, Romana Residence, și Verde.

 • - colonii: Câmpul Balta Mică, Câmpul Dumbrava Roșie, Câmpul Speranței, Câmpul Crivobara, Câmpul Albinelor, Sântoma, Câmpul Ineluș.

  SAnlennl


  Conectați vă


  Zona Industriala

  Arad Vest


  GHJ


  Ei


  Zona IndustrialaDin punct de vedere administrativ aceste cartiere sunt administrate de către Primăria Municipiului Arad.

Orașul se află la o altitudine de 109 m și se întinde pe o suprafață de 6,227 ha, teritoriul administrativ (suprafața totală inclusiv extravilan) fiind de 25,285 ha. Este amplasat la intersecția unor importante rețele de comunicații rutiere, respectiv Coridorul pan-european IV, cu traseul șoselei rapide ce va lega Ucraina cu Serbia.

Autostrada Al este parte a Coridorului IV European de transport, care se întinde de la Dresda /Numberg la Istanbul. Traseul autostrăzii românești Al începe în București trecând prin Pitești, Sibiu, Sebeș, Deva, Lugoj, Timișoara, Arad și asigură ieșirea spre granița cu Ungaria la Nădlac, făcând legătura cu autostrada M43 din Ungaria, spre Seghedin, la finalizare urmând să aibă o lungime de 573 km.

Traseul autostrăzii Al 1 începe în Arad (Al, centura - DN7) urmând să facă legătura cu Oradea, la finalizare urmând să aibă o lungime de 118 km.

De asemenea, situarea la intersecția drumurilor europene E 68/60 - 594 km de București (E) și 275 km de Budapesta (V), cu E 671 - 50 km de Timișoara (S) și 117 km de Oradea (N), constituie un factor favorizant pentru dezvoltarea sa economică și urbană.

Municipiul Arad este situat în zonă de câmpie fiind străbătut de o rețea hidrografică formată din râul Mureș și o serie de canale de mai mică importanță. Mureșul Mort își are originea într-un meandru puternic al Mureșului chiar în interiorul orașului Arad la sud de Mureș și la N-E. Apele freatice specifice zonei suferă influența climatului temperat oceanic, manifestat prin alimentarea mai abundentă din timpul iernii. Lunca Mureșului, cuprinsă între Arad și Nădlac, a fost ridicată la rangul de rezervație naturală.

Municipiul Arad beneficiază de o climă temperat-continentală, moderată, în care sunt prezente influențe oceanice. Astfel se încadrează în categoria topoclimatului de câmpie (Câmpia Crișurilor), unde relativa uniformitate a reliefului, lipsa obstacolelor naturale și deschiderea largă către toate direcțiile de vânt determină unele particularități climatice, specifice zonelor joase.

In municipiul Arad își desfășoară activitatea o stație meteorologice la altitudine 116 m. -Câmpia Crișurilor.

Temperatura medie multianualâ înregistrată la nivelul stației Arad este de 10,4°C. Luna cea mai caldă este iulie, valorile medii oscilând între 20,l°C și 21,1 °C, iar cea mai rece lună este ianuarie cu medii negative sub -1°C.

Din analiza datelor înregistrate de stațiile meteorologice rezultă că anul 2000 este considerat ca și unul din cei mai calzi ani, iar la polul opus se află anii 1963 și 1985.

Clima temperat-continentală a Municipiului Arad se manifestă printr-o repartiție neuniformă a precipitațiilor pe parcursul anului, cu cantități suficiente de precipitații, care permit menținerea umidității în sol.

Cantitățile medii de precipitații sunt de 572,9 1/m2 Cele mai mici cantități de precipitații s-au înregistrat în anul 2000, care a fost unul dintre cei mai secetoși ani din ultimii 50. Cantitățile maxime de precipitații au fost semnalate în anii 1999 și 2005, când valorile au depășit cu mult mediile multianuale.

Maximul pluviometric anual se produce în luna iunie, determinat de instabilitatea atmosferică accentuată și de activitatea ciclonilor nord-atlantici.

1. Cantitățile extreme de precipitații înregistrate la stația meteorologică Arad:

Stația meteorologică

Cantitatea maximă anuală

Cantitatea minimă anuală

Arad

807,1 1/m2 -1999

254,2 1/m2 - 2000

2. Valorile extreme de temperatură înregistrate la stația meteorologică Arad:

Stația meteorologică

Temperatura maximă

Temperatura minimă

Arad

39,1°-21.08.2000

-27,2°-30.01.1987

Principalele fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce în Municipiul Arad sunt:

 • -  variațiile bruște de temperatură;

 • -  înghețurile târzii și timpurii;

 • -  căldurile excesive;

 • -  gerul;

 • -  ploile torențiale;

 • -  seceta;

 • -  grindina;

 • -  vijelia;

 • -  căderile masive de zăpadă;

 • -  viscolul.

Toate aceste fenomene au fost prezente pe teritoriul Municipiului Arad, dar s-au produs cu o frecvență mai redusă.

De asemenea în ultimii ani se constată o creștere a temperaturilor în sezonul cald, în perioada din 1992 până prezent fiind înregistrate 7 valuri de căldură (perioade de cel puțin 2 zile consecutive cu temperatura aerului mai mare de +37 °C ). De remarcat că până în anul 1992 nu s-au înregistrat pe teritoriul municipiului Arad temperaturi mai mari de +37 °C. în tabelul de mai jos sunt consemnate perioadele de timp în care au avut loc valuri de căldură în municipiul Arad precum și temperatura maximă înregistrată.

Nr.

Crt.

Perioada

Temperatura maximă înregistrată

1.

21-22.08.1992

+37,4 °C

2.

19-22.08.2000

+39,1 °C

3.

17-22.07.2007

+39,9 °C

4.

14-15.08.2008

+38,5 °C

5.

09-10.07.2011

+37,8 °C

6.

05-06.07.2012

+38,0 °C

7.

23-25.08.2012

+38,3 °C

Valurile de căldură înregistrate pe teritoriul mun. Arad

Fenomenul de vijelie se produce în special în sezonul cald, între lunile aprilie și septembrie. Din datele furnizate de unitățile meteorologice precum și din cele din evidența Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, rezultă că între anii 1985 - 2016, pe teritoriul județului Arad au fost înregistrate 96 fenomene de vijelie.

Fenomenul de grindină este și el prezent pe teritoriul județului, acesta fiind specific sezonului cald și însoțește fenomenul de ploaie torențială sau vijelie. Tot în intervalul 1985 -2016 au fost înregistrate 175 fenomene de grindină.

Fenomenul de uscăciune și secetă apare doar în anii secetoși și foarte calzi, dar climatul moderat cu influențe oceanice determină o prezență episodică a acestora în județul nostru. Cei mai secetoși ani au fost: 1983, 1993, 2000, 2007, 2011, 2012, 2013. Frecvența și intensitatea fenomenului de secetă este mai redusă decât în regiunile de câmpie din sudul și sud-estul țării, însă a început să apară tot mai frecvent în ultimii ani.

înzăpezirile și căderile masive de zăpadă se înregistrează pe teritoriul județului Arad, dar nu cu aceeași intensitate ca în nordul și estul României, în care se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare datorate fronturilor nordice și siberiene. în ultimi 20 de ani, pe teritoriul județului Arad au fost înregistrate precipitații masive sub formă de ninsoare în anii: ianuarie -februarie 1985 (pe tot teritoriul județului), decembrie 1999 (în zona de Est a județului), în ianuarie 2003 (în zona de Vest a județului), decembrie 2010 (întreg teritoriul județului), februarie 2012 (întreg teritoriul județului) și decembrie 2014 (zona localităților Horia, Arad, Zăbrani, Aluniș).

Date climatice pentru Arad, România

Lună

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

An

Maxim înregistrat °C(°F)

18

(64)

18 (64)

26 (79)

28 (82)

1

38 (100)

1

30

• O'o

21

(70)

17

(63)

38

(100)

Media maximelor °C (°F)

1 (34)

4 (39)

16

(61)

21

(70)

23

(73)

25

(77)

31)

28 (82)

24

(75)

17

(63)

9 (48)

5 (41)

15

(59)

Media zilnică °C (°F)

-1

(30)

1

(34)

6 (43)

10

(50)

16

(61)

18

(64)

20 (68)

20 (68)

17

(63)

11

(52)

5 (41)

0 (32)

10.2

(50.4)

Media minimelor °C (°F)

-3

(27)

-2

(28)

1

(34)

7 (45)

13

(55)

15

(59)

16 (61)

14

(57)

11

(52)

6 (43)

0 (32)

-2

(28)

6 (43)

Minim înregistrat °C (°F)

-25

(-13)

21

( 6)

-15

(5)

-7

(19)

-1

(30)

2 (36)

5 (41)

4 (39)

0

(32)

-11

(12)

-12

(10)

-

-17

(1)

-25

( 13)

Precipitații medii mm (inci)

22.8 (0.89 8)

18.9 (0.74

4)

22.7 (0.89 4)

41.5 (1.63 4)

39.4 (1.55 1)

63.2 (2.48

8)

44.9 (1.76 8)

39.7 (1.56 3)

40.0 (1.57 5)

28.2 (EH)

29.6 (1.16

5)

31.3 (1.23 2)

422.2 (16.6 22)

Medie zile ploioase

ii

1!

11

"•

12

11

9

8

7

9

123

12

Medie lunară ore cu soare

84

124

150

248

270

279

279

210

155

1

1,983

Source: Wikipedia Weatherbase^ MSN Weathed^ BBC Weather11

Secțiunea a 3-a. Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică înscrie în peisajul județului Arad o serie de particularități geografice, acestea fiind reflexul diversității teritoriale. Arterele hidrografice mari se desfășoară în extremitatea nordică, Crișul Alb și Crișul Negru, precum și în extremitatea sudică, Mureșul, către acestea din urmă dirijându-se un adevărat păienjeniș de ape care amplifică structura bazinelor hidrografice. Direcția Est - Vest este a arterelor colectoare mari pe care se suprapun afluenții perpendiculari, schițând astfel configurația rectangulară. Densitatea rețelei hidrografice se înscrie între 0,6-0,8 km/km2. Cele mai mici valori ale densității rețelei de râuri se înregistrează pe interfluviul Mureș-Canalul Morilor. In bazinele râurilor Beliu, Moneasa și Tăcășele se înregistrează cele mai ridicate valori ale densității rețelei hidrografice. Densitatea medie a rețelei de râuri în cuprinsul județului Arad este de 0,5 km/km2.

Cumpenelor de ape din zona montană bine individualizate, le corespund în câmpie cumpene nesigure care favorizează pendularea apelor dintr-un bazin în altul. Această caracteristică a fost utilizată în rectificarea și regularizarea apelor pe cale antropică prin construirea unei rețele hidrografice noi. Ploile torențiale sunt frecvente pe toate arterele hidrografice, ceea ce condiționează mutații periodice în structura albiilor, prezența unui debit solid abundent care are ca efect colmatarea și supraînălțarea albiilor, elemente ce confirmă o intensă mobilitate a cursurilor de ape.

Râul Mureș, constituie principala arteră care drenează județul, pe o lungime de circa 250 km (lungimea sa totală fiind de 766 km). înregistrează pe acest parcurs o denivelare de aproximativ 78 m și un bazin hidrografic de circa 4800 km2.

în limitele județului Arad, Mureșul primește afluenții mici din Munții Zarandului și din Dealurile Lipovei. Cumpăna de ape este apropiată de Mureș ceea ce explică și bazinele hidrografice mici: Troaș (71 km2), Bârzava, Conop, Șoimoș, Cladova, ș.a., toate acestea cu o suprafață a bazinului hidrografic sub 50 km2. Masele de aer umede iama și primăvara generează în aceste zone o scurgere mai ridicată. De exemplu, la Arad se înregistrează în medie: iarna 20,0%, primăvara 44,4%, vara 25,1%, iar toamna 10,5%. Scurgerea și debitele maxime sunt caracteristice vara, ca urmare a ploilor torențiale, sau primăvara atunci când topirea zăpezii se suprapune ploilor.

Principalii afluenți ai Mureșului în limitele județului Arad pe versantul drept și stâng sunt redați în tabelul de mai jos.

Denumirea cursului de apă

Poziție confluență (mal drept sau stâng)

Bazinul hidrografic

Lung. Curs de apă în jud. Arad (km)

Petri ș

d

Mureș

14

Crăciuneasca

d

Mureș

8

Pestiș

s

Mureș

9

Căpriorișca

s

Mureș

6

Troaș

d

Mureș

22

Somonița

s

Mureș

20

Vinești

d

Mureș

18

Denumirea cursului de apă

Poziție confluență (mal drept sau stâng)

Bazinul hidrografic

Lung. Curs de apă în jud. Arad (km)

Birchiș

s

Mureș

9

Izvor

s

Mureș

10

Corbul

s

Mureș

7

Stejar

d

Mureș

16

Julița

d

Mureș

25

Suliniș

d

Mureș

11

Grosul (Dumbrăvița)

d

Mureș

20

Monoroștia

d

Mureș

12

Labașinț

s

Mureș

8

Bârzava

d

Mureș

18

Nadăș

d

Mureș

6

Conop

d

Mureș

11

Comic

d

Mureș

8

Chelmac

s

Mureș

6

Pârâul Mare

s

Mureș

18

Milova

d

Mureș

16

Jemova

d

Mureș

6

Șoimoș

d

Mureș

11

Radna

d

Mureș

7

Șiștarovăț

s

Mureș

11

Cladova

d

Mureș

16

Valea Fânețelor de Jos

s

Mureș

17

Crac

d

Mureș

21

Ier

d

Mureș

61

Principalii afluenți ai râului Mureș de pe teritoriul jud. Arad

Alte cursuri de apă de mai mică importanță, care fac parte din rețeaua hidrografică a Municipiului Arad și care pot crea probleme sunt următoarele canale:

 • -  Canalul Mureșel;

 • -  Canalul Morilor;

 • -  Canalul Țiganca;

 • -  Canalul Foișor.

Secțiunea a 4-a. Populația

Orice studiu demografic sistematic începe cu determinarea efectivului, numărului sau mărimii populației totale care urmează a fi investigate. Evoluția populației orașului Arad, înregistrată la recensăminte, oferă o imagine fluctuantă, având la bază atât evenimente istorice, cât și intervalele mari de timp la care au fost înregistrate datele. Din punct de vedere metodologic, pentru această analiză s-a avut în vedere recensămintele organizate în anii 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011, iar pentru analiza fenomenelor demografice recente (2009 - 2013) s-au avut în vedere Anuarele Statistice și fișa localității de la Direcția Județeană de Statistică Arad.

Conform recensământului din anul 1930 populația Aradului era de 77.181 locuitori. Dintre aceștia 39,3% s-au declarat români, 38,8% maghiari, 9,1% evrei, 7,1% germani, 1,7% sârbi și croați, 1,4% slovaci ș.a. Ca limbă maternă domina maghiara (53,3%), urmată de română (37,0%), germană (6,0%), sârbocroată (1,4%), idiș (0,9%) ș.a. Din punct de vedere confesional populația era alcătuită în majoritate relativă din romano-catolici (38,5%), urmați de ortodocși (33,8%), mozaici (10,1%), reformați (9,9%), greco-catolici (4,0%), lutherani (2,6%).

Municipiul Arad a prezentat o creștere a populației până în anul 1992, când a atins cifra de 190.114 locuitori. După acest moment, se confruntă cu un proces de scădere, fenomen general întâlnit în România.

Conform datelor finale ale Direcției Județene de Statistică Arad, populația orașului la Recensământul Populației și al Locuințelor din 20-31 octombrie 2011, este de 159.074 locuitori, cu aproape 14.000 (7,95%) mai puțin față de recensământul din anul 2002 când erau înregistrați 172.827 de locuitori. Densitatea este de 3.203,16 locuitori/km2.

Bărbații sunt în număr de 75.172 locuitori, iar femeile sunt în număr de 83.902 locuitori.

Populația majoritară este de naționalitate română, cu un procent de 78,8%, în timp ce maghiarii reprezintă 9,7%, romii 1,58%, restul fiind de alte naționalități, precum germani, ucraineni, sârbi, bulgari sau slovaci.


Componența etnică a municipiului Arad m Români (78.77%)

Maghiari (9.67%)

Romi (1.58%)

Necunoscut (8.14%)

H Altă etnie (1.81%)


Componența confesională a municipiului AradOrtodocși (68.4%) Romano-catolici (9.37%) Reformați (2.45%) Penticostali (4.34%) Baptiști (3.91%)

Necunoscută (8.38%) Altă religie (3.11%)


Harta etnică a județului Arad, bazată pe recensământul din 2011


Romania: harta etnica după datele preliminare ale recensământului din 2011

HM 73 59

HM 84.80kilometri


Secțiunea a 5-a. Căi de transport

Aradul este cel mai important nod al rețelelor rutiere și feroviare de transport, naționale și transeuropene din vestul României. Este inclus în Coridorul Paneuropean IV, care leagă Europa de Vest de țările Europei de Sud - Est și Asiei Centrale.

La 4 km depărtare de centrul orașului este situat Aeroportul Internațional Arad, acesta având o pistă de 2.000 m care permite un transport sigur pentru călători și mărfuri.

 • 5.1. Căi de transport rutier

Caracteristici generale. Din punct de vedere al rețelelor de comunicații rutiere caracteristica județului Arad este poziționarea căilor principale de comunicații de 2 direcții majore: Est - Vest și Nord - Sud. Fiind județ de graniță o mare parte din traficul rutier major este de tranzit (din punct de vedere al valorilor de trafic rutier fiind principala poartă de intrare în țară) trafic sporit în ultimii ani și de darea în funcțiune a autostrăzii București - Nădlac care traversează zona de sud-vest a județului. Valori mari ale traficului rutier se înregistrează pe rutele Arad - Oradea (DN 79), Arad - Timișoara (DN 69), Nădlac - Arad - Deva (DN7) și Arad - Șiria - Ineu (DJ 709).

Județul Arad are în compunere o rețea de drumuri publice, astfel:

Tipul drumului

Lungime (km)

Autostrăzi (A)

65

Drumuri naționale (DN)

394,661

Drumuri județene (DJ)

1192,19

Drumuri comunale (DC)

756,7

Autostrăzile. Anul 2011 a fost semnificativ pentru Arad, deoarece pentru prima oară în istoria lui a fost conectat direct la autostradă. Autostrada Arad - Timișoara face parte din Autostrada Al care va conecta Nădlacul de București și este parte a Coridorului IV European.

Totodată s-a finalizat o primă porțiunea din viitoarea autostradă AII ce va lega Aradul de Oradea.

Teritoriul județului Arad este străbătut de 2 autostrăzi:

 • - Autostrada Al Nădlac - București care intră în țară pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac (la aproximativ 4 km nord de orașul Nădlac), trece pe la nord de orașul Pecica și ajunge în apropierea municpiului Arad (lungimea tronsonului Nădlac-Arad fiind de 38,8 km). Ocolește municipiul Arad prin vest (fiind pe lungimea de 12,3 km centura Aradului) traversează râul Mureș în vecintătatea cartierului Alfa din municipiu și se îndreaptă spre sud ieșind din județ în vecinătatea loc Hunedoara Timișană (corn Șagu). Pe teritoriul județului autostrada are o lungime de 61,5 km (ce include și centura Aradului în regim de autostradă).

 • - Autostrada A 11 Arad - Oradea. Din această autostrada a fost construită o porțiune de 3,5 km care face legătura între autostrada A 1 și DN 7 (la vest de mun Arad).

Rețeaua de drumuri naționale. Are orientare Vest - Est și Nord - Sud și prin forma sa descrie cel mai bine direcțiile principale pe care se desfășoară traficul auto și principalele activități comerciale.

Principalele caracteristici ale rețelei de drumuri naționale sunt prezentate în tabelul următor.

Drumul

Tip

Relația

Lungime (Km)

Nr. poduri

DN7

îmbrăcăminte asfaltică

Nădlac - Zam

157,285

39

DN 79

îmbrăcăminte asfahică

Arad - Zerind

51,535

8

DN 76

îmbrăcăminte asfaltică

Hălmagiu - Vârfurile

27,411

6

DN 69

îmbrăcăminte asfaltică

Arad - lim. jud TM

21,000

0

DN 79 A

îmbrăcăminte asfaltică

Vărșand - Ch.Criș - Șicula-Buteni -Ineu - Gurahonț - Vârfurile

127,230

20

DN7B

îmbrăcăminte asfaltică

DN 7 - Tumu

10,200

2

Rețeaua drumurilor naționale și județene la care esle conectat Municipiul Arad sunt prezentate în anexa nr. 13.


L j Orașe              Drumuri europene

20           0           20          40 km


— Limita județ Arad — Drumuri naționale

----Drumun județene

 • 5.2. Căi dc transport feroviare

Municipiul Arad este conectat la o rețea de cale ferată caracterizată prin:

 • • 2 noduri de cale ferată (Arad, Aradul - Nou)

 • •  2 stații de cale ferată;

 • •  linii electrificate:

 • -  duble: Arad - Utviniș

 • -  simple: Arad - Sânandrei

 • •  linii neelectrificate:

 • - Aradul Nou - Periam

 • - Arad - Nădlac

 • •  linie dublă neelectrificată: Arad - Sântana

 • •  stații centralizate: Arad - Sânandrei

 • • linii magistrale de cale ferată: Linia 218 Arad Timișoara și Linia 200 Curtici Arad Simeria

 • • linii secundare de cale ferată: Linia 217 Timișoara Est - Radna, Linia 219 Aradul Nou -Satu Nou, Linia 223 Arad - Nădlac, Linia 330 Sântana - Brad, Linia 331 Ineu Cennei, Linia 332 Nădab - Grăniceri.

 • • rampe de încărcare /descărcare

Pe căile ferate de pe teritoriul municipiului funcționează și operatori privați:

S.C R.C. - C.F. TRANS SRL BRAȘOV cu care sunt încheiate contracte de închiriere a secțiilor de circulație (Linia 219 Aradul Nou Satu Nou, Linia 223 Arad - Nădlac, Linia 330 Sântana - Brad, Linia 331 Ineu - Cermei).

Harta căilor ferate din România:

 • 5.3. Cai de transport aerian

Aeroportul Arad

Activitatea Aeroportului Arad se desfășoară potrivit prevederilor Codului Aerian Român, acordurilor și convențiilor autorităților aviatice internaționale Ia care România a aderat.

Caracteristici tehnice:

 • -  este situat la 4 km Vest față de centrul orașului Arad;

 • -  poziția sa geografică raportată Ia centrul pistei este 21° 15'14" Est, 43° 10'3 5" Nord;

 • -  altitudinea: 106 metri deasupra nivelului mării;

 • -  suprafață totală de 157 ha;

 • -  categoria aeroportului : C (permite aterizarea și decolarea avioanelor de tip Airbus);

 • -  zona de responsabilitate: circular în jurul aeroportului cu o rază de 13 Km;

 • -  lungimea pistei: - 1820 m pe direcția 27; 2000 m pe direcția 09;

 • - lățimea pistei: 45 m (60 m cu balizaj);

 • -  grosimea pistei: 1 m;

 • -  direcția de orientare a pistei: 27° - 09°;

 • -  sistem de balizare: IDMAN cu 5 trepte de intensitate;

 • -  aparatură de dirijare: ILS de pantă, ILS de direcție, stație meteo semiautomată ROMAVOS;

 • -  altitudinea de tranziție a aeronavelor de la CDZ Arad: 900 m;

 • -  capacitate deservire pasageri: 500 pasageri / oră, terminal 2 plecări;

 • - terminal CARGO cu:

 • - platforma aeronave ce permite staționarea concomitentă a doua aeronave, de cod "C și una de cod "D";

 • -  platforma operare auto asigura 32 locuri pentru autoturisme și 5 locuri de așteptare pentru vehicule de transport marfa;

 • -  13 porți acces pentru platforma auto;

 • -  suprafața de depozitare: 3.700 mp;

 • -  capacitate de depozitare: sosire - 300 t/zi, plecare - 300 t/zi;

 • -  capacitate de trafic: 501.

Secțiunea a 6-a. Dezvoltare economică

Dezvoltarea economică a județului are o mișcare ascendentă, remarcându-se prin prezența mai multor zone industriale:

 • 6.1. Zonele Industriale

Cea mai importantă este Zona Industrială Arad-Vest. înființată în 1998, cu o suprafață de 150 hectare, este localizată în nord-vestul orașului, intravilan, cu acces direct la DN 7 /E68 Viena - Budapesta - Arad - Deva — București, și la șoseaua de centură a municipiului. Destinația zonei este industrie, depozitări, servicii, având ca utilități: drum colector, drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) * 3,1 km; rețea de gaz - joasă presiune (2.200 Nmc/h) - 3,8 km; rețea de canalizare pluvială gravitațională - 5,2 km; rețea de canalizare menajeră sub presiune -4,7 km; rețea de furnizare a apei potabile - 4,6 km; rețea electrică (20 KV, 8 MW putere instalată) - 14,3 km; rezervor de apă pentru stingerea incendiilor.

Zona Industrială Est. înființată în 2002, cu o suprafață de 20 hectare, este localizată în estul orașului, intravilan, cu acces direct la DN 7 /E68 Viena - Budapesta - Arad - Deva -București. Destinația zonei este industrie, depozitări, servicii, având ca utilități: drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) - 0,3 km, rețea de gaz - joasă presiune (2.500 Nmc/h), rețea de canalizare pluvială gravitațională - 0,4 km, rețea de canalizare menajeră gravitațională -0,7 km, rețea de furnizare a apei potabile - 0,4 km, rețea electrica (0,4 KV, 630 KVA putere instalată) - 0,4 km.

Zona Industrială Nord. înființată în 2004, cu o suprafață de 110 hectare, este localizată în nordul orașului, cu acces din centura municipiului la șoseaua națională DN 7 /E68 București -Deva - Arad - Budapesta - Viena și DN 69 /E671 Timișoara - Arad - Oradea. Destinația zonei este industrie, depozitări și servicii. La capitolul infrastructură amintim: rețea de gaz, rețea de apă, rețea de electricitate, drum colector.

Zona Industrială Sud-Zădăreni. înființată în 2004, cu o suprafață de 150 hectare, este localizată în sudul orașului (pe drumul către Zădăreni), cu acces direct la 1,2 km de la șoseaua națională DN 69 /E671 Timișoara - Arad - Oradea. Destinația zonei este industrie, depozitări și servicii. La capitolul infrastructură amintim: rețea de electricitate 110 kV, bazin colector, studii fezabilitate capacitate utilități (alimentare apă, gaz natural, canalizare, electricitate).

 • 6.2. Zona Liberă Arad - Curtici

Ocupă o suprafață de 90 ha și a fost înfințată prin H.G. nr. 449 71999 privind înființarea Zonei Libere Curtici - Arad și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad".

Zona constă din 2 amplasamente: unul de 75 ha lângă orașul Curtici, între calea ferată spre Ungaria și drumul județean 792C, iar celălalt amplasament pe 15 ha, în zona de vest a municipiului Arad, lângă pista Aeroportului Internațional Arad.

Zona dispune de toate dotările necesare desfășurării unei bune funcționări. Societățile care își desfășoară activitatea în zonă sunt scutite de taxe asupra profitului, de alte impozite și taxe - inclusiv accize, pe toată durata activității lor. în Zona Liberă Curtici Arad pot fi desfășurate toate tipurile de activități permise de lege, în funcție de nevoile economice ale investitorilor noștri: depozitarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea și rularea mărfurilor; ambalarea, asamblarea, condiționarea, dezmembrarea, etichetarea și marcarea mărfurilor; producția; comercializarea mărfurilor; prestări serivicii, consultanță tehnică, economică și juridică; transporturi și expediții interne și internaționale de mărfuri; comisionare vamală și schimb valutar; închirierea clădirilor, platformelor, spațiilor de depozitare; realizarea de construcții și obiective; operațiuni de bursă și financiar bancare etc.

Datorită condițiilor avantajoase, în cadrul Zonei Libere activează atât companii multinaționale din industria automobilelor, industria textilelor, industria maselor plastice, transport și logistică, precum și societăți comerciale române având ca obiect de activitate depozitarea și comercializarea mărfurilor. Aceste companii absorb o mare parte din forța de muncă disponibilă în vestul județului Arad, fapt ce a contribuit la scăderea ratei șomajului în județ. Zona Liberă Curtici reprezintă un punct de atracție pentru investitorii germani care doresc concesionarea a 3 ha de teren în vederea realizării unei investiții de 3 milioane de Euro (prelucrarea metalelor). Planurile de dezvoltare a Zonei Libere cuprind, pe lângă promovarea și popularizarea sa prin diferite mijloace media, și un incubator de afaceri la Curtici, într-un parteneriat cu investitori portughezi de la firma Coindu. Investițiile realizate vor atrage crearea a 350 - 400 de noi locuri de muncă.

Comparativ cu celelalte zone libere din România, Zona Liberă Arad - Curtici este singura zona liberă situată pe traseul unui coridor Pan-european de transport, Coridorul 4, în vecinătatea a patru puncte de frontieră. Ea poate fi accesată pe trei din cele patru mijloace existente de transport: șosea, cale ferată și aeriană. De asemenea, Zona Liberă Arad - Curtici este singura zona liberă situată în partea de vest a României, celelalte fiind localizate în partea sudică și cea estică a țării, lângă porturile de la Dunăre și Marea Neagră.

 • 6.3. Terminalul Cargo de pe Aeroportul Arad Internațional

Infrastructura a fost realizată grație unui proiect PHARE CBC, prin care Consiliul Județean Arad a obținut fonduri de 2 milioane €, având o contribuție proprie de 700.000 €.

Terminalul este primul după cel din București, care a fost proiectat și construit specializat pentru a îndeplini funcția de terminal cargo cu scopul de a-și realiza misiunea de transport aerian al mărfurilor. Terminalul cargo a fost dat în funcțiune în iunie 2004.

 • 6.4. Expo Arad International

Această deosebit de importantă realizare a municipiului și județului Arad este prima capacitate expozițională specializată construită în România în ultimii cincizeci de ani.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad are o experiență de 14 ani în domeniul organizării târgurilor și expozițiilor, deținând în momentul actual un spațiu dedicat, dotat la standarde europene.

Cu cele 12 târguri anuale pe care le organizează, dintre care 10 târguri specializate și două de bunuri de larg consum, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a Județului Arad oferă atât firmelor autohtone cât și celor străine, oportunitatea de a-și studia concurența, de a cerceta și a-și lărgi piața proprie, precum și de a-și promova produsele.

Primul pavilion al Complexului Arad Expo International a fost dat în funcțiune în iunie 2002, cu ocazia Târgului Transport — Arad 2002, când suprafața de 1.500 mp s-a dovedit a fi deja insuficientă pentru a satisface cererea firmelor.

 • 6.5. Industria

Principalele ramuri industriale și cele mai reprezentative firme din Arad sunt:

 • -  vagoane de marfa: Astra Vagoane Mărfuri, Astra Vagoane Călători.

 • -  mobilă și accesorii pentru mobilă: MGA, Cotta Internațional, Maxtile, Ditre International, Feroneria.

 • -  confecții și textile: Jolidon, Moda, Manitoba, Rosko Textil.

 • -  industrie alimentară: Lazar & Shone, Hibax, Prodalim, CAI - Curtici, Helvetica Pecica, Apemin Lipova, Ropini, Marbeto, Lacto Food, Darimex International, Agrirom, Astral Impex.

 • -  componente pentru industria auto: Leoni Wiring Systems, Takata-Petri Romania, Yazaki Component Technology, Coficab Eastem Europe, Bos Automotive Products Romania.

 • -  componente electronice: Eastem Technology.

 • -  încălțăminte: West Shoes Industry.

Se constată tendința orientării agenților economici către activitatea de producție industrială.

Cele mai multe dintre firme sunt active în domeniul lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, însă cel mai mare volum al cifrei de afaceri este generat de domeniul de activitate fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

Principalele produse de export constau în vagoane de marfa și material rulant, confecții și textile, mobilier și accesorii, componente pentru industria auto și încălțăminte.

Poziție geografică - situarea în extremitatea vestică a țării, nod de importanță națională și europeană în rețeaua de drumuri rutiere și feroviare.

Forța de muncă calificată.

Tradiție industrială: în special în domeniul industriei constructoare de mașini, industriei ușoare (alimentară, textile, încălțăminte) și ramurile de prelucrare (a metalelor, a lemnului, a materialelor de construcții).

Diversificarea domeniilor de activitate a firmelor.

Pondere importantă a IMM-urilor în ocuparea forței de muncă.

Existența unei infrastructuri de susținere a activității economice: Zona Liberă Curtici -Arad, Zone Industriale, Camera de Comerț Industrie și Agricultură. Incubator de Afaceri, firme de consultanță, Agenției de dezvoltare și promovare economică a județului Arad și a Biroului Phare CBC Ro/Hu la Arad.

Dezvoltarea unor ramuri noi, cu grad ridicat de prelucrare.

 • 6.6. Turismul

Fiind poarta principală a României pentru călătorii din vestul Europei, peisajele pitorești ale zonei deluroase și montane din văile Mureșului și Crișului Alb îndeamnă turiștii români și străini să viziteze numeroasele zone turistice Moneasa, Lipova, Podgoria Arad, Ținutul Hălmagiu, Valea Cladova, Săvârșin, Valea Mare - Căprioara.

Zonele de atracție ale municipiului Arad sunt: Ștrandul Neptun, al doilea ștrand ca mărime de pe o apă curgătoare din Europa; Faleza Mureșului care cuprinde Parcul Copiilor,

Secțiunea a 7-a. Infrastructuri locale

 • 7.1. Instituții principale de cultură

Municipiul Arad dispune de o rețea de instituții de cultură cu vechi tradiții, unele fiind construite în secolul al XlX-lea și prin care au trecut o seamă de personalități ai culturii românești și mondiale:

 • -  teatre și instituții muzicale: Teatrul Clasic „loan Slavici” Arad, Filarmonica de Stat Arad;

 • -  biblioteci, dintre care cea mai reprezentativă prin bogăția lucrărilor este Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad, unități cinematografice, muzee.

 • 7.2. Monumente principale

 • -  Statuia Sfântului loan de Nepomuk, realizată în anul 1729 în stil baroc.

 • -  Crucea Martirilor, ridicată în anul 1936, închinată preoților martiri din perioada noiembrie 1918 - primăvara 1919.

 • -  Monumentul celor 13 Generali Martiri, ridicat în 1881 în cinstea celor 13 generali martiri ai Revoluției maghiare de la 1848.

 • -  Statuia Libertății, operă a sculptorului Gyorgy Zala, ridicată în anul 1890.

 • -  Statuia Sfânta Treime, ridicată între anii 1738-1740, pentru a-i mulțumi astfel lui Dumnezeu că a scăpat Aradul de flagelul ciumei, între anii 1737-1738.

 • -  Coloana Sfintei Treimi, realizată în anul 1745, drept mulțumire lui Dumnezeu că a scapăt cu viață Aradul din epidemia de pesta (holeră) dintre anii 1732-1738.

 • -  Statuia Sf. Florian, a fost ridicată în 1869 din donațiile familiei Dambacher și ale lui Anton Sachs, fiind opera unui sculptor necunoscut.

 • -  Aleea personalităților arădene.

 • -  Statuia celui mai longeviv primar al Aradului, Salacz Gyula, ridicată în anul 2012.

 • -  Arcul de Triumf, realizat în anul 2004 de către sculptorul loan Bolborea.

 • 7.3. Edificii religioase principale

 • -  Biserica Sârbească „Sf. Petru și Pavel", edificată între anii 1698-1702 în stil baroc timpuriu.

 • -  Mănăstirea „Sf. Simion Stâlpnicul” - Gai, construită în anul 1762 în stil baroc.

 • -  Catedrala ortodoxă română ”Nașterea Sf. loan Botezătorul”, realizată între anii 1862 -1865 după planurile arhitectului Anton Czigler, în stil neobaroc. Pe fațada vestică sunt plasate două turnuri cu clopotniță de un aspect maiestuos cu secțiune pătrată. Fiecare latură a acestora cuprinde câte un orologiu.

 • -  Catedrala romano-catolică ”Sf. Anton de Padova”, ordinul călugărilor mineriți, a fost edificată în anul 1904 în stilul renascentist.

 • -  Biserica Roșie (evanghelic-luterană), construită în anul 1906 în stil neogotic.

 • -  Sinagoga neologă, construită în anul 1834 în stil grec, toscan.

 • -  Catedrala episcopală ortodoxă „Sfânta Treime” realizată între anii 1992 - 2008.

 • 7.4. Instituții principale de ocrotire a sănătății

Municipiul Arad beneficiază de o rețea de spitale și instituții sanitare, atât subordonate ministerului de resort, cât și aflate în sectorul privat:

 • -  Spitalul Clinic Județean Arad, cu secțiile aflate pe teritoriul municipiului Arad: psihiatrie, boli infecțioase, dermatologie, etc..

 • -  Spitalul de Obstretică Ginecologie „Salvator Vuia”.

 • -  Spitalul MedLife Genesys.

 • -  Spitalul CFR.

 • -  Centru de Diagnosticare Imagistică „Euromedic”.

 • -  Centru Medical Laser System.

 • - Centrul de Dializă Avitum Bayem.

 • -  Serviciul de Ambulanță Județean Arad.

 • 7.5. Alimentarea cu gaze

Alimentarea cu gaz a localităților și operatorilor economici din municipiu Arad este realizată prin intermediul unui transportator și a doi distribuitori astfel:

Transportator: SNTGN „Transgaz” SA Mediaș - Regionala Arad prin două magistrale de înaltă presiune (40 atm.). Limita de avarie pe magistrale este de 2 - 9 atm., în funcție de materialul de construcție al conductelor.

Distribuitori: Sc E.ON Gaz Distribuție SA - asigură alimentarea Municipiului Arad iar Sc Amarad SA - asigură alimentarea Sc CET SA Arad în cele două locații.

în cazul producerii unor situații de urgență în rețeaua Sc E.ON Gaz Distribuție SA, privind riscul de distribuție a gazelor naturale, sau alte tipuri de risc ce pot afecta această operațiune, la consumatori (incendii, explozii, etc.), intervenția la astfel de evenimente este asigurată prin echipaje specializate ale SC E.ON Gaz Distribuția SA și SC E.ON Servicii Tehnice SRL (intervenții rapide, detectare, localizare scurgeri de gaze, remediere defecțiuni sau avarii tehnice).

 • 7.6. Alimentarea cu energie electrică

Energia electrică este un produs industrial și în același timp o materie primă esențială în susținerea proceselor tehnologice sau asigurarea condițiilor de viață pentru populație.

Furnizarea energiei electrice în Municipiul Arad este asigurată prin operatori economici specializați în transportul și distribuția acesteia.

Transportul energiei electrice este asigurată de către SC Transelectrica SA pe rețele electrice de înaltă tensiune de 220, 400 sau 750 kV.

Distribuția acesteia este asigurată de către Sc Enel Regiunea Banat SA - Zona Arad (97 %) și alți 3 operatori de pe piața de energie (3%), prin rețele de înaltă tensiune de 110 kV, medie tensiune 20 și 6 kV și rețele de joasă tensiune de 0,4 KV.

 • 7.7. Alimentarea cu apă potabilă

Sc Compania de Apă Arad SA, este singurul operator economic specializat din municipiul Arad.

Secțiunea 8. Specific regional

Luând în considerare așezarea municipiului Arad, în apropierea frontierei de vest a României, o caracteristică regională ce trebuie luată în considerare este riscul transfrontalier la producerea unor dezastre precum:

 • -  inundațiile pe râul Mureș, care au gura de vărsare în Republica Ungaria;

 • -  poluările accidentale pe cursurile de apă ce traversează municipiul Arad;

 • -  accidentele pe căi de comunicații unde sunt implicate substanțe periculoase care pot avea efecte pentru localitățile limitrofe.

 • -  Incendii de vegetație sau culturi agricole care pot izbucni în zona municipală și se pot propaga în localitățile limitrofe.

Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență

Secțiunea 1. Analiza riscurilor naturale

 • 1.1. Fenomene meteorologice periculoase

1.1.1 Inundațiile

Scurt istoric al inundațiilor în bazinul Mureșului:

 • -  în perioada 1738 - 1741 revărsările au avut loc anual;

 • -  între 1738 - 1850 s-au produs 32 de inundații (în medie 2,6 inundații pe an);

 • -  cele mai frecvente inundații s-au produs în lunile: februarie, martie, aprilie, iunie și decembrie.

Riscul de inundații pe raza municipiului Arad este determinat de existența unui curs major de apă, râul Mureș, de afluenții acestuia, de canalele de diverse tipuri și de diferite întrebuințări, și de acumulările permanente și nepermanente de apă.

Râul Mureș constituie principalul curs de apă care traversează Municipiul Arad.

Alte cursuri de apă de mai mică importanță, care fac parte din rețeaua hidrografică a Municipiului Arad și care pot crea probleme sunt următoarele canale:

 • -  Canalul Mureșel;

 • -  Canalul Morilor;

 • -  Canalul Țiganca;

 • -  Canalul Foișor.

Cauze:

 • > Unde de viitură produse pe cursul de apă, generate de cantități mari de zăpadă accumulate, ploi generale de mare amploare în bazinele hidrologice ale acestuia sau combinarea celor două fenomene;

 • > Inundații rapide produse pe principalii afluenți, în special în zona montană;

 • > Ruperea barajelor sau construcțiilor cu rol de apărare;

 • > Inundații din ape interne datorate fie slabei capacități de preluare a apei de către rețelele de canalizare din mediul urban, fie de infiltrațiile produse prin lucrările de apărare sau datorate unor ploi torențiale și un grad mare de saturație cu apă a solului;

 • > Inundațiile au corespuns ploilor de primăvară, topirii bruște a zăpezilor și barajelor create iama de zăpoare;

 • > Analizele efectuate au confirmat creșterea cotei nivelului maxim anual. Explicarea acestui fenomen este pusă atât pe seama fluctuației elementelor meteorologice, cât și pe cea a modificărilor de ordin antropic survenite în bazinul superior și mijlociu al Mureșului și afluenților săi.

Consecințe:

 • •  Inundarea localității, din zona neîndiguită și chiar din cea protejată prin lucrări de apărare;

 • • Afectarea drumurilor naționale și județene și a căilor ferate;

 • •  întreruperea traficului CFR și auto;

 • • Inundarea unor importante suprafețe agricole;

 • • Inundarea unor obiective economice;

 • •  Afectarea utilităților (apă, canalizare, energie electrică);

 • • întreruperea comunicațiilor;

 • •  îngreunarea funcționării stațiilor de epurare;

 • •  Poluarea apelor și solului;

 • •  Evacuarea populației;

 • •  întreruperea activităților economice și sociale;

 • • Distrugerea sau avarierea gravă a locuințelor și a bunurilor populației;

 • • Alunecări de teren.

în analiza riscului de inundații a localității s-au stabilit următorii pași:

 • 1. încadrarea bunurilor inundate pe niveluri de pagube potențiale (reduse, medii sau mari) exprimând vulnerabilitatea pentru fiecare nivel;

 • 2. Stabilirea unei tipologii a bunurilor inundate și încadrarea acestora în clase și categorii. Se definesc trei mari categorii:

 • ■ bunuri cu dezvoltare de suprafață;

 • ■ bunuri cu dezvoltare lineară;

 • ■ bunuri de tip punctual;

 • 3. Pentru fiecare categorie se acceptă între 3-7 clase de vulnerabilitate, vulnerabilitatea crescând din ce în ce mai mult pe măsură ce se trece de Ia clasa A la clasa G;

 • 4. Atribuirea pentru fiecare clasă, funcție de natura efectelor, a unui nivel de pagube pe cele trei componente principale: vieți omenești, pagube materiale, efecte secundare;

 • 5. Stabilirea unor priorități de apărare, care trebuie asigurate pentru fiecare clasă prin diverse măsuri structurale și nestructurale de combatere a inundațiilor funcție de perioada de repetare a viiturii și de nivel de pagube potențiale.

Prioritățile de apărare se ierahizează astfel:

 • - prioritate 0 - nu se acceptă în nici o situație inundarea; este cazul zonelor urbane sau de locuit de mare densitate, sau valoare, al zonelor comerciale sau a celor de campare;

 • - prioritate 1 - se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol redus;

 • - prioritate 2 - se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol mediu;

 • - prioritate 3 - se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol mare.

O contribuție importantă la producerea inundațiilor o au și podurile peste cursurile de apă, astfel intradosul grinzii podului poate produce fenomenul de „remuu” care să ducă la revărsarea cursului în amonte de pod.

în municipiul Arad, peste râul Mureș, există următoarele construcții: Autostrada Al, podurile rutiere: Subcetate, Decebal, și Traian, precum și Noua Pasarelă către Ștrandul Neptun.

Zonele inundabile din municipiul Arad și caracteristicile sunt redate în anexa nr. 14.

în anexa nr. 15 sunt redate efectele imediate pe care Ie pot produce inundațiile pe Mureș.

Cote istorice înregistrate la viiturile produse pe râul Mureș, enunțate mai jos.

Stația

Hidro

Cota Atenție

Cota Inundați e

1970

1975

H

Cm

H cm

H cm

Q mc/s

Data

H cm

Q mc's

Data

Arad

425

500

689

2321

18.05

662

2320

08.07

Arad

425

500

533

1560

18.03

612

1533

26.06

Zonele și punctele critice care pot provoca blocaje de ghețuri și care este necesar să fie supravegheate permanent, enunțate mai jos.

Nr. crt.

Cursul de apă

Zona sau punctul critic

1

Mureș

Arad -Evacuare pluvial Alfa

2

Arad - Pod CFR-Balastieră

3

Arad - Micălaca, Pod Decebal

4

Arad - Pod Traian și Insula Mureș

5

Stația de epurare a municipiului Arad

6

Stația de epurare a platformei industriale de N-V

 • 1.1.2. Furtuni, tornade, secetă, îngheț

 • A. Vijeliile, furtunile și ploile torențiale

Se produc în Municipiul Arad în special în sezonul cald, între lunile aprilie și octombrie. Acestea constituie unul din fenomenele meteorologice care încep să se manifeste din ce în ce mai des pe raza municipiului din cauza schimbărilor climaterice din ultimii 20 de ani. Dintr-un studiu efectuat de autoritățile meteorologice a rezultat că între anii 1985 - 2005, pe raza Municipiului Arad au fost înregistrat fenomenul de vijelie conform Stației meteorologice Arad, în 4 cazuri.

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi:

 • -  întreruperea alimentării cu energie electrică a localității;

 • -  avarierea locuințelor, gospodăriilor și obiectivelor economico-sociale;

 • -  distrugerea culturilor agricole;

 • -  întreruperea alimentării cu energie electrică poate să ducă și la întreruperea alimentării cu apă;

 • -  întreruperea rețelei de telefonie fixă;

 • -  producerea de inundații.

Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori de referință ale presiunii dinamice a vântului. Colegii de la Centrul de Cercetare pentru Evaluarea Riscului Seismic din Universitatea Tehnică de Construcții București au venit în sprijinul inginerilor proiectanți prin realizarea unei hărți interactive în aplicația Google Maps. Prin utilizarea online a acestei hărți se pot extrage cu ușurință valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, qb, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Aceasta hartă are caracter informativ și este o reproducere a hărții de zonare din codul CR-l-1-4/20121.


Harta interactivă de zonare în termeni de valori de referință ale presiunii dinamice a vântului

 • B.  Fenomenul de grindină este și el prezent pe raza municipiului, acesta fiind specific sezonului cald și însoțește fenomenul de ploaie torențială sau vijelie.

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi:

 • -  distrugerea culturilor agricole;

 • -  avarieri la locuințe, gospodării și obiective economico-sociale.

 • C.  Fenomenul de secetă și uscăciune apare doar în anii secetoși și foarte calzi, dar climatul moderat cu influențe oceanice determină o prezență episodică a acestora în județul nostru. Cei mai secetoși ani au fost: 1983, 1993 și 2000. Frecvența și intensitatea fenomenului de

http://www.encipedia.org/articole/proiectare/resurse-utile/harti-de-zonare/harta-de-zonare-a-presiunii-dinamice-a-vantului-conform-cr-1 -1 -4-2012.html secetă este mult mai redusă decât în regiunile de câmpie din sudul și sud-estul țârii. Ca efect principal acest fenomen poate să ducă la o lipsă de apă, mai ales pentru agricultură.

 • D. înzăpezirile și căderile masive de zăpadă se înregistrează pe raza municipiului Arad, dar nu cu aceiași intensitate ca în nordul și estul țării.

Efecte:

 • -  întreruperea circulației pe drumurile publice;

 • -  întreruperea alimentării cu energie electrică;

 • -  avarierii la locuințe, gospodării și obiectivelor economico-sociale;

 • -  izolarea localităților.

Codul CR-1-1-3/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m. Colegii de la Centrul de Cercetare pentru Evaluarea Riscului Seismic din Universitatea Tehnică de Construcții București au venit în sprijinul inginerilor proiectanți prin realizarea unei hărți interactive în aplicația Google Maps. Prin utilizarea online a acestei hărți se pot extrage cu ușurință valorile caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Aceasta hartă are caracter informativ și este o reproducere a hărții de zonare din codul CR-1-1-3/20122.

Harta interactivă de zonare în termeni de valori caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol

 • 1.1.3. Incendii de pădure

în apropierea municipiului se află pădurea Ceala, loc de recreere și evadare în sânul naturii pentru locuitorii Aradului. Focul deschis, neatenția sau uneori nepăsarea pot duce la incendii. Vegetația uscată, în perioadele de vară cu temperaturi ridicate și în condiții de secetă prelungită, trăsnetele sau neglijența cetățenilor pot constituii „ingredientele necesare” declanșării unor evenimente nedorite. Combustibilul principal este format din masa de arbori indiferent dacă sunt verzi sau uscați.

http://www.encipedia.org/articole/proiectare/resurse-utile/harti-de-zonare harta-de-zonare-a-incarcarii-din-zapada-pe-sol-conform-cr-1 -1 -3-2012.html

Cauze:

 • 1. Fenomene naturale:

 • -  descărcările electrice;

 • -  perioadele prelungite de secetă.

Incendierea pădurilor este favorizată de secetă, vânt (cu efect de tiraj și propagarea focului). Cauza incendierii pădurilor se datorează foarte rar naturii. Fulgerul, deși este un factor ideal de declanșare a incendiului, fiind în majoritatea cazurilor urmat de o ploaie torențială, focul aprins de fulger este cel mai adesea stins de ploaie. în marea majoritate a cazurilor însă, aportul termic inițial la incendierea pădurilor se datorează mai mult sau mai puțin omului.

 • 2. Accidentale:

 • -  imprudența (utilizarea focului deschis, efectuarea unor lucrări periculoase în apropierea pădurilor);

 • -  acțiuni diversioniste.

Aprinderea pădurilor are loc în două procese succesive:

 • -  ridicarea temperaturii lemnului verde între 250o - 400o. Această căldură inițială permite începerea distilării lemnului care emite astfel, gaze foarte combustibile, tip metan;

 • -  autocombustia lemnului începe cu punctul termic de distilare a lemnului și se produce autoaprinderea lui.

 • 1.1.4. Avalanșe

întrucât municipiul Arad este situat la câmpie iar pe teritoriul său nu există munți, pericolul producerii avalanșelor este inexistent și implicit riscul de avalanșe este inexistent.

 • 1.1.5. Cutremure

Cutremurul reprezintă ruptura brutală a rocilor din scoarța terestră, datorită mișcării plăcilor tectonice, care generează o mișcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane și distrugeri.

Cutremurele se pot produce brusc, tară nici un semn de avertizare. Acest tip de dezastru este cu atât mai traumatizant cu cât manifestările lui sunt mai violente. Efectele sale pot fi considerabil diminuate, atât din punct de vedere material, cât și al stresului, printr-o pregătire adecvată a populației. O bună pregătire practică și teoretică în acest domeniu are ca efect imediat reducerea daunelor materiale și a pierderilor de vieți omenești.

Cauzele cutremurelor:

 • -  mișcări tectonice - 70%;

 • -  erupții vulcanice - 23 %;

 • -  scufundarea falezelor sub acțiunea apelor;

 • -  alunecări și prăbușiri de teren;

 • -  căderea unor obiecte cosmice;

 • -  explozii nucleare.

Cele mai frecvente cutremure sunt de origine tectonică, iar energia pe care o eliberează se extinde pe zone întinse.

Șocul seismic se produce ca urmare a unor fracturi ale scoarței care vin în contact într-un plan mai slab în care s-au acumulat în decursul timpului deformații elastice extrem de mari. Eliberarea bruscă a energiei de deformație, generează unde elastice care se propagă radial în toate direcțiile, ajungând în final la suprafața pământului.

Declanșate brusc, practic fără semne care să permită prevederea acestor fenomene, cutremurele reprezintă factorul de risc cel mai greu de urmărit și de prevenit.

Majoritatea seismelor sunt de natură tectonică, datorându-se modificărilor geologice de adâncime în structura geo-morfologică a pământului. Ele se produc atunci când suma energiei pe care o acumulează progresiv forțele interne care acționează asupra plăcilor tectonice atinge într-un anume punct limita critică a rezistenței rocilor. Acestea cedează brusc și ruptura internă, aflată la diverse adâncimi (începând cu câțiva km până la peste 100 km), declanșează unde elastice care provoacă vibrații ale scoarței pământului.

Energia eliberată brusc din focar în momentul producerii unui dezechilibru tectonic se propagă în toate direcțiile sub forma unor unde elastice, denumite seismice.

Cutremurele de pământ sunt caracterizate prin:

 • -  durată;

 • -  frecvența de producere;

 • -  intensitate;

 • -  efectele pe care le produc.

Durata cutremurelor este, în general, mică (de la câteva fracțiuni de secundă la câteva secunde), însă vibrațiile respective se pot repeta, la intervale de timp mai scurte sau mai lungi.

Intensitatea. După intensitatea lor, cutremurele de pământ pot fi:

 • -  microseisme - înregistrate doar de aparatura specială de detectare a mișcărilor scoarței terestre;

 • -  macroseisme - sesizate și de oameni, fenomene ce au urmări mai mult sau mai puțin importante, în funcție de pagubele materiale provocate.

Intensitatea cutremurelor variază de la o regiune la alta, iar în limitele teritoriale ale unei regiuni, intensitatea cutremurelor se manifestă diferit, în funcție de natura petrografică a straturilor superioare ale pământului, nivelul apelor subterane din regiunea respectivă și calitatea construcțiilor. Astfel în rocile compacte, tari și nealterate, influența cutremurelor se simte mai slab decât în rocile alterate, moi sau mobile. De asemenea, prezența stratului freatic, fac ca intensitatea cutremurului să crească.

Zona Vrancea este principala sursă seismică din țară, dar pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure:

 • -  superficiale, cu adâncimea de focar sub 5 km;

 • -  crustale (denumite normale), cu adâncimea de focar între 5 si 30 km;

 • -  intermediare, cu adâncimea de focar între 70 si 170 km.

Cele mai puternice și care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munților Carpați, în zona Vrancea., în care se consideră că este prezent un proces de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice în contact la diferite adâncimi.

Cutremurele intermediare produse la această adâncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe așa-numita «scara Richter») pot să conducă la intensități seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul țării, fiind un factor major de risc.

Există și alte surse locale sau externe teritoriului romanesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei) care pot produce intensități de VII-VIII grade MSK. Pe o hartă de zonare seismică se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectată de cutremurele de Vrancea este cea mai întinsă, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse în Banat, Crișana, Maramureș, Făgăraș, Târnave.

Putem constata că aproape tot teritoriul țării este puternic seismic, zonele seismice includ peste 60 % din populație, prin urmare este foarte important să ne protejam locuința și familia în cazurile de incidență a unor astfel de fenomene naturale.

Județul Arad se află în zona D și E a cutremurelor bănățene de tip intraplacă, cu epicentrul în zona Banloc, Județul Timiș.

Cutremure de pământ, localizate în zona Banat, e considerată a doua ca importanță după cea vrânceană, datorită faliilor existente în interiorul plăcilor tectonice. Zona are o activitate seismică continuă de intensitate medie, cu perioade de revenire mari dar neconstante, producându-se cutremure de tip intraplacă. Seismele sunt de suprafață, cu adâncimi ale surselor de 5-20 km., afectând puternic zone restrânse în jurul epicentrului de cca. 5-10 km.

Datele istorice privind seismele bănățene, încep la sfârșitul secolului XVIII. Pentru municipiul Arad sunt menționate 11 cutremure cu intensitate mai mare de 4 grade și 9 cu magnitudini mai mari decât 4,1 (tabelul de mai jos). Se observă că cele mai mari seisme de magnitudine maximă 4,7 (intensitate VII) s-au produs în secolele trecute. Trebuie menționat că zona Banat este caracterizată de mutarea zonelor active. Dacă în perioadele anterioare, zonele active au fost cele din sud (Moldova Nouă) și nord (Arad, Sânicolau Mare), în secolul nostru au fost mai active zonele centrale (Banloc, Parța).

Catalogul cutremurelor din Banat (M >4,1) în perioada 1794 - 1993

Nr. crt.

Date

Timp propag. (GMT) h m s

Lat

Long

E"

H (km)

Intensitate a la epicentru

Magnitudin ea pe scara Richter

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1794 oct. 19

09

46,2

21,3

10

VII

4,7

2

1847 oct. 15

06:15

46,2

21,3

10

VII

4,7

3

1859 oct. 17

09:30

46,1

20,9

10

VII

4,7

4

1879 oct. 10

15:45

44,7

21,7

7

VIII

5,3

5

1879 oct. 11

02:45

44,7

21,7

10

VII

4,7

6

1879 oct. 17

02:53

44,7

21,7

10

VI

4,1

7

1879 oct. 20

10:45

44,7

21,7

10

VI

4,1

8

1879 oct. 31

18:30

46,1

20,7

10

VII

4,7

9

1879 nov. 1

06:30

46,1

20,7

10

VI-VII

4,5

10

1879 nov. 19

23:10

45,7

21,2

10

VI

4,1

11

1879 dec. 22

04:03

44,7

21,7

10

VI

4,1

12

1880 apr. 13

11:20

44,7

21,7

10

VI

4,1

13

1887 iul. 10

02:56

46,0

21,2

10

VI

4,1

14

1894 dec. 19

21:30

45,0

21,7

8

VII

4,7

15

1900 ian. 29

01:15

46,0

21,2

8

VII

4,7

16

1901 apr. 2

16:55

45,5

20,75

18

VII

5,0

17

1902 ian. 21

12:46

45,8

21,5

5

VI

4,1

18

1903 iul. 20

10:40

45,5

21,1

6

VI

4,1

19

1909 aug. 31

21:21:29

45,1

21,9

20

VI

4,4

20

1910 oct. 11

11:52:09

44,9

22,4

7

VI

4,3

21

1912 apr. 16

04:30

45,2

21,9

10

VI

4,1

22

1915 oct. 9

21:30

45,4

21,1

4

VI-VII

4,4

23

1915 oct. 19

08:30

45,4

21,1

5

VII

4,8

24

1915 oct. 27

-

45,4

21,1

(5)

VI

4,1

25

1927 mai 31

22:58:15

44,9

21,7

10

VI

4,4

26

1936 sept. 6

04:49:02

45,7

21,1

10

VII

4,8

27

1938 iul. 8

06:32:49

46,0

20,7

6

VI-VII

4,3

28

1941 aug. 30

04:41:44

45,7

20,85

7

VII

4,8

29

1956 oct. 1

23:23

45,4

21,1

4

VI

4,1

30

1957 sept. 22

14:44

45,6

21,1

4

VI

4,1

31

1959 mai 29

20:38:28

45,65

21,2

5

VII-VIII

5,0

32

1960 oct. 22

19:17:48

45,6

21,1

12

VI

4,1

33

1973 aug. 23

14:52:43

45,71

21,15

25

VI

4,2

34

1974 apr. 17

01:31:34

46,0

21,1

20

VI

4,1

35

1978 ian. 17

02:29:33

45,77

21,06

15

VI

4,0

36

1991 iul. 12

10:42:21

45,38

21,05

11

VIII

5,7

37

1991 iul. 18

11:56:31

44,9

22,35

12

VIII

5,6

38

1991 iul. 19

01:27:32

45,31

21,05

10

VII

4,8

39

1991 aug. 12

04:59:39

45,47

21,15

14

VI

4,2

40

1991 aug. 14

23:36:03

45,32

21,22

10

VII

4,6

41

1991 dec. 2

08:49:41

45,45

21,12

9

VIII

5,6

42

1991 dec. 19

03:12:22

45,91

21,57

10

VI

4,1

43

1992 dec. 19

09:34:06

45,64

20,94

16

VII

4,1

Municipiul Arad este amplasat în partea de nord a zonei seismogene Banat, o falie trecând chiar prin apropierea lui.

Pe baza studiilor efectuate pentru zona seismogenă Banat, magnitudinile și perioadele de revenire a seismelor în zona Arad sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Magnitudine M

Perioada de revenire varianta 1       varianta 2

4

8

16

4,5

20

40

5

50

100

5,5

125

250

5,75

220

440

6

560

1120

6,25

6600

13200

Sunt date două variante, una optimistă cu perioade de revenire mai mari și una pesimistă cu perioade de revenire mai mici. Considerând varianta optimistă, rezultă următoarele valori, ținând seama de literatura de specialitate:

Starea limită

Magnitudine

Intensitate

o de serviciu (perioada de revenire 8-10 ani)

4

VI

o de avariere (perioadă de revenire 50 ani)

5

VII-VIII

o ultimă (perioadă de revenire de peste 450 ani)

6

IX


Seismele de suprafață au și componente verticale mari și sunt caracterizate de perioade foarte scurte 0,2-0,4 sec. amplificând foarte mult accelerațiile structurilor rigide, cum sunt zidăriile. Ca urmare a evaluării riscurilor identificate și inventariate, în cadrul județului Arad există zone de risc la cutremur pe teritoriul municipiului Arad. De asemenea se apreciază că efectele cele mai puternice pot fi pe direcția Vinga -Arad - Curtici. în cazul județului Arad, un cutremur de magnitudinea și intensitatea precizată poate provoca efecte deosebite în localitățile urbane Arad, Nădlac, Curtici și Lipova.

Zonele de risc seismic, conform prevederilor din Normativul P. 100-92, se caracterizează prin: zona D: Arad, Nădlac Ks =* 1,0 și Tc = 0,16

 • 1.1.6. Alunecări de teren

Arealele afectate de alunecări de teren pot fi desemnate în toată zona colinară a județului, întrucât municipiul Arad este situat la câmpie iar pe teritoriul său nu există coline, atât pericolul cât și riscul producerii alunecărilor de teren este inexistent.

Secțiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice

 • 2.1. Riscuri industriale

Dezvoltarea economică în continuă desfășurare, a dus la apariția pe teritoriul municipiului a operatorilor economici care utilizează în procesul producției substanțe periculoase, existând riscul producerii de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase, care pot afecta pe lângă angajații societății și populația dispusă în zonele de acțiune ale substanței.

La nivelul Municipiului Arad există un operator economic care prezintă pericolul de accident minor în care sunt implicate substanțe periculoase, în conformitate cu Legea nr. 59/2016, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire operator economic

Locația

Denumire substanță

Tipul riscului

1

SC OMV PETROM SA

Arad, str. Cometei

Carburanți

minor

 • 2.2. Riscuri de transport și depozitare produse periculoase

Pe teritoriul municipiului, în activitatea economică există riscul producerii incendiilor sau exploziilor la:

 • -  depozite carburanți

 • -  stații de distribuție carburanți

 • -  accidente chimice în care pot fi implicate substanțe periculoase la operatori economici abilitați de a efectua transporturi periculoase, în conformitate cu ADR.

O probabilitate mărită de producere a accidentelor pe timpul transportului substanțelor periculoase există pe următoarele trasee:

 • -  pe căile ferate: Arad - Brad;

 • -  pe căile rutiere: Autostrada Al (Nădlac - Arad - Timișoara), Autostrada AII (Arad -Ordea), DN 69 Arad - Timișoara; DN 79 Arad - Oradea; sau în cazul tranzitării municipiului spre /dinspre punctele de trecere a frontierei.

Analizând căile de comunicație cu cel mai mare tranzit ale județului și evenimentele petrecute în ultimii ani, rutele următoare sunt cele mai probabile pentru producerea unor accidente deosebit de grave:

căi rutiere:

 • - Nădlac - Arad - Lipova - Petriș - Deva (DN 7);

 • -  Timișoara - Vinga - Arad - Zerind - Oradea (DN 69 și DN79);

 • -  Nădlac - Arad - Timișoara (Autostrada A1);

 • -  Arad - Oradea (Autostrada AII).

căi ferate:

 • -  magistrala 200 Curtici - Arad - Petriș;

 • -  magistrala 310 Timișoara - Vinga - Sîntana - Oradea;

 • -  magistrala Arad - Sîntana - Ineu - Brad.

căi aeriene:

 • -  pe Aeroportul Internațional Arad;

 • -  pe căile aeriene din sfera de competență a Centrului de Dirijare a Zborurilor Arad.

23. Riscuri nucleare și urgențe radiologice

Dispunerea județului Arad la 574 km de Centrala atomo-electrică de la Cernavodă, la 329 km de Centrala atomo-electrică de la Kozlodui, Bulgaria și la 196 km de centrala atomo-electrică de la Paks, Ungaria, arată că teritoriul Municipiului Arad nu poate fi afectat de către un accident nuclear produs la aceste centrale, ci doar de efectele ulterioare ale accidentului, respectiv de contaminarea radioactivă produsă în urma accidentului.

Căderi de obiecte cosmice, cu încărcătură nucleară, se pot produce pe întreg teritoriul municipiului.

Toți utilizatorii de surse radioactive din municipiu au autorizațiile necesare eliberate de către CNCAN și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, iar la nivelul județului există un „Plan de urgență rad io logică”, care se va pune în aplicare în cazul producerii unei urgențe în care sunt implicate substanțe radioactive.

Situația nominală și dispunerea operatorilor economici care utilizează în procesul de producție, medical sau cercetare, surse radioactive pe teritoriul municipiului Arad sunt prezentate în Anexa nr. 17.

 • 2.4. Riscuri de poluare a apelor

Poluarea apelor în municipiul Arad, ca și sursă de risc, trebuie analizată în funcție de bazinul hidrografic al Mureșului. în bazinul hidrografic Mureș, pe teritoriul municipiului Arad, s-au produs poluarea cu păcură pe canalul Mureșel - poluator CET Arad - secția Hidrocarburi, 24 noiembrie 2005, datorată avariei la vana rezervorului de 1000 tone.

Poluări cu substanțe de altă natură nu au existat, nu s-au produs distrugeri de vegetație sau mortalitate piscicolă.

în zonă nu există industrie care să fie potențial poluatoare, cu substanțe toxice ce pot acționa ireversibil, în cazul unor poluări accidentale sau ca urmare a unei poluări cronice.

Există mai multe unități aflate în programul de monitorizare a S.G.A. Arad care au emisii de substanțe organice peste limitele admise sau dețin în depozite substanțe poluante care în caz de accidente ar produce catastrofe ecologice. Toate aceste unități monitorizate au întocmite „Planuri de prevenire a poluărilor accidentale”.

Principalii agenți economici care pot produce poluarea unor cursuri de apă de pe teritoriul municipiului Arad

Denumire

Sursa /Curs de apa ce poate fi afectat

Indicatori de poluare

SC Prodcom Andante SRL.

Mureșul-Mort, Mureș

cbo5 ,nh4

SC CET Hidrocarburi

Canal Muresel

Extracție

Stații Petrom (din orice locație a municipiului Arad)

Orice curs de apă

Extracție, Petroliere

 • 2.5. Eșecul utilităților publice

J. Alimentarea cu gaze

Eșecul alimentării cu gaze reprezintă imposibilitatea asigurării în rețelele de distribuție a unei presiuni minime de 0,4 atmosfere la nivelul terminal al rețelei (consumator), presiune sub care colapsează orice sistem de ardere a gazului.

Cauzele producerii acestui eșec pot fi:

 • -  consumuri supradimensionate în timpul scăderii drastice a temperaturilor exterioare în condițiile imposibilității pompării unor cantități suplimentare în magistrale (minim 3 atm.);

 • -  accidente pe magistralele de transport pe rețelele de înaltă presiune sau la stațiile de comprimare /decomprimare datorită producerii unor dezastre sau a unor accidente antropice.

Consecințele unui astfel de eșec, în condițiile unor temperaturi exterioare foarte scăzute, sunt multidimensionale, ele manifestându-se cu preponderență în 3 planuri:

 • -  disconfort termic ridicat prin nefuncționarea mijloacelor de încălzit (centrale termice, sobe, plite, etc.);

 • -  reducerea capacității de preparare a hranei calde în gospodării sau operatori economici;

 • -  scoaterea din funcțiune a sistemelor de termoficare care funcționează pe gaz, păcură, cărbune.

Populația urbană, în special cea care locuiește în blocuri cu apartamente, este puternic afectată în condițiile unui astfel de eșec. Imposibilitatea folosirii unor surse alternative, termoficarea centralizată și tipologia construcției pot pune în pericol grav viața oamenilor.

In condițiile unui astfel de eșec, Municipiul Arad este grav afectat. Gradul ridicat de urbanizare, amplitudinea rețelei de termoficare centralizată, capacitatea redusă de folosire a surselor alternative de încălzire transformă eșecul alimentării cu gaze într-o situație de urgență majoră, într-un dezastru. în Arad sunt aproximativ 25000 de abonați (asociații de proprietari sau persoane fizice) și peste 1800 de operatori economici dependenți de alimentarea cu gaze.

în condițiile scăderii presiunii pe rețelele de distribuție cei mai afectați sunt cetățenii de pe str. Trenului (Grădiște), alimentați dintr-o rețea terminală, subdimensionată.

Transportatorul și distribuitorii fac eforturi permanente de reducere a surselor de risc prin asigurarea alimentărilor în buclă (2-3 surse), înlocuirea conductelor vechi, securizarea rețelelor și a stațiilor, mentenanță calificată, etc.

 • B. Alimentarea cu energie electrică

Eșecul alimentării cu energie electrică reprezintă imposibilitatea asigurării la nivelul consumatorului a tensiunii și frecvenței contractate (380 V sau 220 V și respectiv 50 Hz).

Cauzele care pot genera un astfel de eșec pot fi:

 • -  afectarea gravă a instalațiilor și sistemelor de producere sau transport al energiei electrice ca urmare a producerii unor dezastre naturale de origine geologică, solară, fenomene meteorologice extreme sau accidente antropice;

 • -  colapsul sistemului de transport ca urmare a supraîncărcării rețelelor;

 • -  deficiențe majore în funcționarea componentelor sistemului energetic (stații de transformare, linii electrice, etc.);

 • -  mentenanță deficitară (vegetație în linie, componente cu durată de normare depășită).

Efectele produse de un astfel de eșec, în condițiile unuia de lungă durată (peste 48 de ore), se manifestă cu putere în toate domeniile economic, social, sănătate publică, siguranță etc.

Cele mai importante efecte sunt:

 • -  oprirea sau limitarea fluxurilor tehnologice;

 • -  suspendarea sau limitarea transporturilor publice, feroviare, aeriene;

 • -  paralizarea sistemului de comunicații și securitate a vieții;

 • -  limitarea rezervelor de hrană și apă;

 • -  eșecul celorlalte utilități publice;

 • -  scăderea drastică a confortului casnic.

Și în acest caz, populația din municipiul Arad este afectată de un astfel de eșec. Densitatea populației, limitele resurselor alternative, dependența de un sistem centralizat de aprovizionare și distribuție, de funcționarea serviciilor face ca un astfel de eșec să aibă consecințe grave, în special pe o durată îndelungată.

 • C. Alimentarea cu apă potabilă

Eșecul alimentării cu apă potabilă a populației, pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, se manifestă cu o forță deosebită în zonele urbane cu o mare densitate a populației. Efectele unui astfel de eșec se amplifică în condiții de temperaturi extreme.

Amplitudinea efectelor manifestate de eșec sunt direct proporționale cu durata eșecului (lipsa apei potabile) și invers proporționale cu existența surselor alternative.

Efecte produse:

 • -  limitarea fluxurilor tehnologice;

 • -  disconfort casnic care se amplifică prin imposibilitatea utilizării instalațiilor sanitare;

 • -  creșterea gradului de risc privind îmbolnăvirea populației datorită posibilităților izbucnirii unor epidemii.

Cauzele care pot genera un astfel de eșec:

 • -  producerea unor dezastre naturale;

 • -  accidente tehnologice;

 • -  contaminarea gravă a surselor de apă;

 • -  secetă extremă;

 • -  acțiuni teroriste.

Operatorii economici specializați în transportul și distribuirea apei potabile promovează o politică de reducere a riscului prin:

 • -  asigurarea unor rezerve tampon;

 • -  diversificarea surselor de captare;

 • -  creșterea performanței tehnologice privind calitatea apei;

 • -  extinderea rețelelor de apă potabilă.

 • 2.6. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Pe teritoriul Municipiului Arad se pot produce căderi de obiecte cosmice (meteoriți, sateliți sau elemente ale acestora, cu/ fără încărcătură nucleară), aparate de zbor atmosferice sau stratosferice.

Datorită evoluției aleatoare a factorilor de mediu și a gradelor și tipurilor extrem de diversificate ale avariilor care se pot produce, nu se poate face o clasificare și nu pot fi încadrate pe tipuri și zone probabile de producere.

 • 2.7. Prezența muniției neexplodate pe teritoriul municipiului

în timpul celui de-al doilea război mondial, mai ales după 23 August 1944, județul Arad a fost teatru de operațiuni militare. Și înainte de această dată unele obiective, în cele special din Municipiul Arad, au fost supuse bombardamentului anglo-american.

Cele mai puternice lupte s-au dat după 23 August 1944, acestea începând cu ofensiva trupelor germano-maghiare de pe Valea Mureșului, oprită de trupele române la Păuliș, și ulterior ofensiva de eliberare dusă de trupele române și sovietice pe culoarul Mureșului și al Crișului Alb până peste granița maghiară.

Nu trebuie să uităm și bombardamentele puternice la care a fost supus Aradul, după 23 August 1944 de către aviația germană.

Practic, de peste 60 de ani, oriunde pe teritoriul municipiului se găsesc elemente de muniție, relicve a războaielor mondiale. Harta ce urmează prezintă o statistică a localităților în care misiunile de asanare au fost mai preponderente.

Secțiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

Caracteristicile principale ale municipiului sunt determinate de dispunerea sa în partea de vest a țării, fiind străbătut de căi rutiere și ferate utilizate de turiști străini sau transporturi de mărfuri care tranzitează municipiul Arad care pot fi purtători de germeni patogeni.

Riscurile biologice care pot avea loc pe raza municipiului Arad sunt epidemiile și epizootiile.

Cele mai probabile locuri de izbucnire a epidemiilor sunt:

 • -  zonele inundabile din ape interne de pe raza municipiului Arad: Bujac, Gai, Grădiște, Șega;

 • -  unitățile spitalicești;

 • -  unitățile de învățământ.

Degradarea condițiilor de igienă și salubritate în zonele afectate de inundații dezvoltă un număr mare de vectori purtători.

Există canale deschise pentru colectarea apei pluviale care necesită igienizare și decolmatare, putând constitui focare de infecție: canalul Țiganca (cartier Aradul Nou), canalul Mureșel (zona Șega), canalul Morilor (cartier Aradul Nou), canalul Crișul (cartier Gai).

Pe raza municipiului Arad ca urmare a inundațiilor din ape interne produse de precipitații abundente, iau naștere acumulări temporare de apă în zonele joase din următoarelor cartiere: Aradul-Nou, Bujac-Șega, Poltura-Gai, Grădiște, Sânicolaul-Mic.

Epizootiile pot să apară cel mai probabil la colectivitățile mari de animale.

Spre sfârșitul anului 2019 o epidemie de coronaviroză apărută în provincia Hubei din China s-a dezvoltat în anul 2020 într-o pandemie.

Pandemia de coronavirus 2019-20, cunoscută și sub denumirea de coronavirus Wuhan, focar de pneumonie chineză sau pneumonie Wuhan, a început pe 12 decembrie 2019 în centrul orașului Wuhan, China, atunci când a apărut un grup de persoane cu pneumonie de cauză necunoscută, a fost legat în principal de proprietarii de tarabe care lucrau la piața de pește Huanan, care vindeau și animale vii. Ulterior, oamenii de știință chinezi au izolat un nou coronavirus, denumit 2019-nCoV, care s-a dovedit a fi cel puțin 70% similar în secvența genelor SARS-CoV. Coronavirusul 2019-nCoV a fost identificat în Wuhan, provincia Hubei, China, după ce oamenii au dezvoltat pneumonie fără să aibă o cauză clară și pentru care vaccinurile sau tratamentele existente nu au fost eficiente.

Virusul prezintă dovezi de transmitere de la persoană la persoană, iar rata de transmitere (rata infecției) pare să fi escaladat la jumătatea lunii ianuarie, aceasta reieșind și din alte cazuri decât cele pe care China le-a raportat până acum.

Primele cazuri de coronavirus din România și Republica Moldova au fost confirmate pe 26 februarie și 7 martie 2020 respectiv. Pe 11 martie 2020 Organizația Mondială a Sănătății a declarat că focarul de coronavirus a devenit o pandemie.

Efectele la nivel mondial ale acestei pandemii includ instabilitatea socială și economică în mai multe părți ale lumii, xenofobia și rasismul împotriva oamenilor de origine chineză sau mai în general asiatică și răspândirea pe mediul online a dezinformării și ale unor teorii de conspirație.

Simptomele raportate au inclus febra în 90% din cazuri, oboseală și o tuse uscată în 80%, iar respirația în 20%, cu tulburări respiratorii în 15%. Radiografiile toracice au evidențiat semne în ambii plămâni. Semnele vitale erau, în general, stabile în momentul internării celor internați. Testele de sânge au arătat în mod obișnuit un număr scăzut de leucocite (leucopenie și limfopenie).

Harta focarului de coronvirus Wuhan 2019-2020, cu numărul de cazuri în China.

Coronavirusurile sunt răspândite prin picături de aerosoli expulzate atunci de un individ infectat ce tușește sau strănută într-o zonă de aproximativ 1,83 m, care poate contamina suprafețe precum mânerele ușilor sau balustradele.

Picăturile de coronavîrus rămân suspendate în aer doar pentru o perioadă scurtă de timp, dar pot rămâne viabile și contagioase pe o suprafață metalică, de sticlă sau de plastic, până 1a nouă zile.

Dezinfectarea suprafețelor este posibilă cu substanțe ieftine, cum ar fi etanolul 62-71% aplicat pe un timp de un minut.

Oficialii chinezi de sănătate publică sugerează o precauție suplimentară pentru transmiterea aerosolului în camerele închise și recomandă schimbul de aer în mod regulat.

Organizația Mondială a Sănătății a publicat mai multe protocoale de testare pentru SARS-CoV-2. Testările folosesc reacția în lanț a transcripției inversă în timp real a polimerazei (rRT-PCR). Testarea poate fi făcută pe analize respiratoare sau de sânge. Rezultatele sunt, în general, disponibile în câteva ore până la câteva zile.

Măsurile recomandate pentru prevenirea infecției depind de probabilitatea ca o persoană să intre în contact cu boala. Se recomandă evitarea expunerii.

Alte recomandări includ purtarea măștii de protecție, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, fără a atinge ochii, nasul sau gura, cu excepția cazului în care mâinile sunt curate și acoperirea gurii când se tușește. Oamenii din zonele cu risc ridicat ar trebui să ia măsuri de precauție suplimentare chiar și în jurul persoanelor care nu prezintă simptome.

Coronavirusurile pot supraviețui și rămân contagioase pe o suprafață metalică, de sticlă sau de plastic până la nouă zile. Metodele de îndepărtare a virusului de pe suprafețe includ dezinfectanți pe bază de clor, etanol 75%, acid peracetic și cloroform.

Nu există nicio dovadă că animalele de companie, cum ar fi câinii și pisicile, pot fi infectate.

Mai multe organizații din întreaga lume încearcă să dezvolte vaccinuri sau testează medicamente antivirale.

Conform datelor publicate de OMS pe 13 martie 2020, Europa reprezintă noul epicentru al pandemiei COVID-19.

Având în vedere că tratamentele specifice infecției COVID-19 nu sunt încă dezvoltate, iar un vaccin nu va fi disponibil pe scară largă în viitorul apropiat, măsurile non-farmacologice sunt esențiale. Distanțarea socială este considerată singura metodă cost-eficientă în acest context. Studiile asupra populației din China arată că, dacă nu s-ar fi intervenit prin măsuri precum izolarea socială, numărul oamenilor infectați ar fi fost de 67 de ori mai mare. Cu toate acestea, dacă s-ar fi intervenit cu 3 săptămâni mai devreme, numărul cazurilor ar fi fost cu 95% mai mic.

Pandemia COVID19 se asociază cu schimbări profunde la nivelul societății, pe mai multe planuri. Se așteaptă pentru unele națiuni un declin economic, dar și un declin al relațiilor interumane. Povara șt costurile izolării sunt de asemenea, probleme care trebuie adresate.

Există o fereastră mică de oportunitate la nivel global de a răspunde la provocarea reprezentată de această pandemie, iar măsurile trebuie adaptate la situația fiecărei țări.

Acestea trebuie să fie realiste și înțelegerea faptului că un tratament specific pentru COVID-19 nu există încă, iar mecanismele de producere a unui vaccin sunt complexe și necesită timp, deși ritmul dezvoltării vaccinului pentru SARS-coV-2 este Iară precedent, ar trebui să fie încă un motiv pentru adoptarea măsurilor non-farmacologice, singurele cu utilitate imediată în situația actuală.

La ora actuală pandemia este în plină desfășurare.

Situația în România la data de 01.05.2020.

Incidența aparenta la 100.000 locuitori si decesele înregistrate

Secțiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu

Situația de urgență produsă cel mai frecvent pe teritoriul municipiului Arad este incendiul.

Din totalul incendiilor, funcție de domeniul de activitate unde s-au produs, în conformitate cu evaluarea statistică din ultimii ani, avem următoarea repartiție în procente:

 • -  66,8 % s-au produs la gospodarii cetățenești, anexe și terenuri ale acestora;

 • -   2,1 % la activități de servicii colective, sociale și personale (culte, cultură, sportive, turism, etc);

1,9 % în comerț și alimentație publică;

 • -  0,6 % la mijloace de transport și depozitare;

 • -  2,9 % la construcții industriale de producție și de depozitare;

 • 1.2 % la construcții agro-zootehnice

 • -   2% la utilaje și instalații tehnologice

1,5 % la culturi și servicii agricole

1,6% învățământ, sănătate și asigurări sociale;

 • 19.4 % în alte domenii de activitate.

Incendiile au fost generate de următoarele cauze:

 • 26.7 % - scurtcircuit electric

 • 25.5 % - flacără

 • 25.2 % - scurtcircuit electric

 • 12.8 % - efect termic

 • 9.8 % - alte surse

Numărul de incendii în ultimii ani:

An

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug_

sep

oct

nov

dec

Total

2009

12

6

10

8

14

16

16

11

16

9

3

7

128

2010

10

5

4

3

7

4

5

11

11

7

10

8

85

2011

14

3

11

12

21

16

18

9

16

3

1

2

126

2012

9

10

27

15

8

7

15

13

21

8

3

6

142

2013

3

8

6

4

7

6

12

40

8

2

8

15

119

2014

9

9

13

5

5

25

6

5

4

7

18

12

118

2015

25

28

17

24

9

14

25

8

9

6

15

10

190

2016

11

7

14

12

9

5

15

13

13

10

11

9

129

2017

5

10

19

14

11

18

34

21

17

12

12

11

184

2018

5

12

13

13

16

9

6

23

24

24

19

1

165

2019

11

13

24

15

14

14

22

3

26

15

12

17

186

Total

114

111

158

125

121

134

174

157

165

103

112

98

1572

Secțiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale

 • 5.1. Participarea populației la manifestări periodice

Manifestările tradiționale periodice sunt cele desfășurate cu ocazia strânsului recoltelor, sărbători religioase, praznice, sărbători câmpenești, nedei, târguri de animale sau ale meșterilor populari, precum și pe timpul festivalurilor, concertelor în aer liber. Calendarul anual al activităților sociale-culturale din municipiul Arad este prezentat în tabelul de mai jos.

Perioada

Activitatea socială

Loc de desfășurare

Număr participanți

05-06 ianuarie

Bobotează / Sfântul loan Botezătorul

Catedrala Sf. Treime, Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Mănăstirea Gai

Aprox. 2000 / locație

Perioada

Activitatea socială

Loc dc desfășurare

Număr participanți

24 ianuarie

Unirea Principatelor Române

Platou Palatul Administrativ

aprox. 200

15 martie

Manifestări organizate de UDMR

Parcul Reconcilierii, Monument Subcetate Arad

aprox. 2000

Săptămâna Paștelui

Procesiune religioasă învierea Domnului organizată de Parohia romano-catolică

Catedrala Romano-catolică

2.000

Aprilie-mai

Manifestări religioase cu ocazia Sărbătorilor de Paști

Catedrala Ortodoxă

15.000

Mai -Iunie

Ziua Eroilor

P-ța Avram lancu Arad

aprox. 500

Sezonul comptetiți-onal

Manifestări sportive Liga 11 și a-IIl-a

Arenele și terenuri sportive

între 200 -1500

Sezonul comptetiți-onal

Manifestări sportive în cadrul ligii naționale de baschet

Sala Polivalentă Arad

între 200 -1000

Mai

Târgul meșterilor populari

Piața Avram lancu, Arad

aprox. 1000

15.08 și 08.09

Sărbătoare religioasă „Sfânta Maria”

Mănăstirea Bodrog, Gai, Mân.Maria - Radna

aprox. 2000 / locație

Septembrie Octombrie

Festivalul Vinului

P-ța Avram lancu Arad

aprox. 1000

August

Zilele Aradului

Municipiul Arad

aprox. 5000

Septembrie

Crosul și Semimaratomul Aradului

Municipiul Arad

aprox. 2000

Octombrie

Manifestări cu ocazia comemorării celor „13 Generali”

Arad, Parcul Reconcilierii

500- 1.500

Octombrie

Comemorarea celor 40.000 de români jertfiți în Transilvania

Municipiul Arad

aprox. 500

01 decembrie

Manifestări cu ocazia Zilei Naționale a României

Municipiul Arad - platoul Primăriei, Piața Avram lancu

Aprox 2000

Decembrie

Târg Crăciun

Municipiul Arad

aprox. 1000

Decembrie

Sărbătoarea Revelionului

Municipiul Arad

aprox. 5000

Piețe agro-industriale din municipiul Arad:

 • -  Piața Catedralei - zilnic

 • -  Piața Mihai Viteazul - zilnic

 • -  Piața Aurel Vlaicu - zilnic

 • -  Piața Fortuna - zilnic

 • -  Piața Miorița - zilnic

 • -  Piața Alfa-zilnic

 • -  Piața Grădiște - zilnic

 • -  Piața Obor - zilnic

Târguri de cereale și animale:

- Obor - strada Pădurii - vineri

Târguri de animale de companie:

- Piața Mihai Viteazul - duminică

Târguri de mașini auto:

 • - Piața Hipodrom - sâmbătă și duminică

5.2» Mișcări sociale posibile

Evenimentele social economice sunt reprezentate de manifestări promoționale comerciale, desfășurate pe tot parcursul anului, fără ritmicitate, cu excepția târgurilor tradiționale ce se organizează la date sau zile fixe

Manifestările politice sunt ocazionate de vizite oficiale ale demnitarilor străini și români pe teritoriul municipiului, intensificate în anii electorali.

Manifestările sportive ocazionate de meciurile echipei de fotbal FCM UTA pe stadionul UTA, Șega, Motorul și alte competiții sportive.

Principalele ramuri industriale și cele mai reprezentative firme din Arad, care ar putea duce la posibile mișcări sociale sunt:

 • -  Sindicatul Astra Vagoane Arad (aproximativ 1.000 persoane);

 • -  Societățile comerciale: de mobilă și accesorii pentru mobilă M.G.A., Cotta Internațional, Feroneria; componente pentru industria auto: Leoni Wiring, Takata Romania, Bos Automotive Products Romania, Yazaki Component Technology.

Capitolul IV - Acoperirea riscurilor

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Monitorizarea, evidența, gestionarea și evaluarea riscurilor, organizarea și desfășurarea intervenției la producerea unor tipuri de risc pe teritoriul municipiului Arad:

 • -  revine conform legislației Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean prin Centrul Operațional;

 • -  Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prin Secretariatul Tehnic Permanent care funcționează pe lângă Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și prin grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc care funcționează pe lângă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență;

 • -  la nivel local revine Comitetului Local pentru Situații de Urgență, centrului operativ cu activitate temporară și specialiștilor din cadrul comisiilor locale și consultanților tehnici.

La agenții economici, instituții publice și societăți comerciale acoperirea riscurilor privind monitorizarea, evaluarea, evidența intră în competența conducătorilor acestora ajutați de către specialiști și inspectori de specialitate pe linia situațiilor de urgență.

La nivelul Comitetului județean pentru situații de urgență, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență județean și a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență s-a stabilit un flux informațional decizional pentru informare și raportare a situațiilor de risc produse pe teritoriul de competență în conformitate cu fluxul stabilit la nivelul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Concepția de desfășurare a acțiunilor de protecție-intervenție constă în stabilirea etapelor și fazelor de intervenție în funcție de evoluția probabilă a situațiilor de urgență definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acțiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condițiile viitoare (complectarea alternativelor față de obiectivele urmărite indentificarea și alegerea alternativei de acțiune optime și care recomandă planul de acțiune ce urmează a fi aplicat), selectarea cursului optim de acțiune și stabilirea dispozitivului de intervenție, luarea deciziei și precizarea /transmiterea acesteia la structurile proprii și celor de cooperare.

Acțiunile de protecție și intervenție pentru limitarea și înlăturarea efectelor tipurilor de riscuri produse pe raza municipiului Arad se vor desfășura într-o concepție unitară, cu respectarea principiului suficienței forțelor și mijloacelor.

Cursul acțiunilor va fi stabilit funcție de tipul de risc produs, intensitatea și amploarea acestuia.

Nivelurile de acțiune sunt următoarele:

 • -  nivelul local: acționează forțe și mijloace din subordinea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Arad;

 • -  nivelul zonal: acționează forțe și mijloace ale mai multor comitete locale pentru situații de urgență dispuse în aceasta zonă (bazin hidrografic);

 • -  nivelul județean: acționează forțe și mijloace din subordinea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

 • -  nivelul interjudețean: acționează forțe și mijloace de intervenție ale județului Arad și ale județelor vecine.

La toate nivelurile de acțiune pot fi angrenate forțe și mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Arad și ale serviciilor publice deconcentrate și organizațiilor nonguvemamentale care asigură funcții de sprijin.

Din punct de vedere al organizării intervenției ISU Arad, teritoriul județului Arad este împărțit în 8 raioane de intervenție (cu mențiunea că Punctul de lucru Vladimirescu asigură doar intervenția în situații de urgențe medicale, fiind o structură temporară) - vezi figura nr. 7

Raioanele de intervenție ale subunităților ISU Arad

Ambulanțele de urgență, reanimare și descarcerare acționează pe teritoriul județului Arad atât cele aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Arad, serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cât si Serviciului de ambulanță județean Arad situația existentă în prezent fiind cea din tabelul de mai jos.

Mijloace

Personal

Număr ambulanțe tip

Post medical avansat

Număr ambulanțe tip

Alte tipuri

Medici

Asistenți

Paramedici

CI

C2

Bl

B2

Al

A2

2

2

24

10

2

10

4

0

29

98

325

Capabilitățile medicale de urgență existent la nivelul Județului Arad

Raioanele de intervenție SMURD pentru zona de competență sunt cele prezentate grafic în figura de mai jos:

Raioanele de intervenție ale modulelor SMURD din jud. Arad

La producerea tipurilor de riscuri se va acționa astfel:

 • -  salvarea vieții persoanelor aflate în zona de acțiune a riscului este prioritară. Salvarea persoanelor trebuie să fie urmată în cel mai scurt timp de asigurarea condițiilor de cazare, hrănire și acordare a asistenței medicale pentru sinistrați;

 • -  ulterior salvării persoanelor se va acționa pentru salvarea animalelor, bunurilor materiale, valorilor culturale aflate în zona de acțiune a riscului.

 • -  concentrarea efortului prin alocarea forțelor și mijloacelor la dispoziție se face pentru salvarea persoanelor, în zonele cele mai afectate de tipul de risc produs.

 • -  constituirea rezervelor de intervenție este obligatorie. De regulă, funcție de situația produsă, rezervele de forțe și mijloace vor fi dispuse cât mai aproape de zonele în care se intervine, folosindu-se spațiile de dispunere a tehnicii, de hrănire și cazare a personalului existente pe raza unităților administrativ - teritoriale;

 • -  manevra de forțe și mijloace constituie principala modalitate de adaptare a dispozitivului de intervenție la evoluția riscului produs. Manevra stă la baza concentrării efortului.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor acestora se realizează prin următoarele acțiuni:

 • - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;

 • - activități preventive ale autorităților, pe domenii de competență;

 • - informarea populației asupra pericolelor specifice unității administrativ-teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

 • - exerciții și aplicații.

Pregătirea forțelor și mijloacelor, dotarea cu materiale și mijloace, supravegherea punctelor critice, identificarea clădirilor care prezintă risc:

Se stabilesc 4 etape de pregătire a forțelor și mijloacelor destinate intervenției în situații de urgență:

 • -  gradul 1: informarea factorilor de conducere despre evoluția potențial periculoasă a tipurilor de risc;

 • -  gradul II: verificarea forțelor și mijloacelor avute la dispoziție de către comitetul local pentru situații de urgență și de către serviciile de urgență; actualizarea bazelor de date;

 • -  gradul III: activarea centrului operativ cu activitate nepermanentă care să asigure serviciul de permanență la sediul primăriei și desfășurarea ședințelor extraordinare ale comitetului local pentru analiza situației create și stabilirea măsurilor ce vor fi luate pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență;

 • -  gradul IV: alertarea forțelor și mijloacelor, aducerea acestora în stare completă de operativitate și desfășurarea acțiunilor de intervenție.

Dotarea cu mijloace și materiale de intervenție se realizează în două direcții principale:

 • -  dotarea cu tehnică și materiale de intervenție a serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

 • -  dotarea cu materiale și tehnică de intervenție pentru constituirea rezervei operative a comitetului local pentru situații de urgență.

Informarea populației asupra modului de comportare la producerea riscurilor și pregătirea pentru punerea în aplicare a măsurilor de autoprotecție, respectiv autoevacuare:

 • -  informarea populației asupra modului în care să acționeze în cazul producerii diferitelor tipuri de riscuri este o îndatorire principală, permanentă, a tuturor structurilor care au atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Căile de informare a populației sunt următoarele:

 • -  informarea elevilor, în cadrul programelor instituite de către Inspectoratul Școlar Județean Arad;

 • -  concursurile de protecție civilă și prietenii pompierilor;

 • -  difuzarea materialelor informative de genul broșurilor și pliantelor, în rândul populației, cu ocazia diferitelor manifestări;

 • -  utilizarea mijloacelor mass-media.

Scopul ultim al activității de informare a populației este dezvoltarea unei culturi a situațiilor de urgență în rândul populației municipiului Arad.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor acestora se realizează prin următoarele acțiuni:

 • -  monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la autoritățile competente;

 • -  monitorizarea tipurilor de riscuri pe teritoriul județului Arad are loc prin eforturile conjugate ale dispeceratelor serviciilor de urgență profesioniste precum și ale Inspecției de Stat în Construcții, S.G. Ape Mureș Arad, S.H.I. Crișul Alb, Secției Drumurilor Naționale Arad, Administrației Drumurilor Județene Arad și centrelor operative cu activitate nepermanentă care după activare asigură permanența la primăriile localităților, respectiv activitatea de secretariat a C.L.S.U.;

 • -  datele și informațiile despre tipurile de riscuri se vor concentra la Centrul Operativ al C.L.S.U. Arad care întocmește rapoarte informative către Primăria Municipiului Arad, Prefectura Județului Arad și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

 • -  datele și informațiile de interes general vor fi transmise prin grija dispeceratului I.S.U.J. Arad „Vasile Goldiș” tuturor instituțiilor implicate;

 • -  activități preventive ale autorităților, pe domenii de competență;

 • -  informarea populației asupra pericolelor specifice unității administrațiv-teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

 • -  prin purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului se fac comunicate în presa locală privind măsurile ce trebuie luate în cazul iminenței producerii unui potențial risc;

 • -  exerciții și aplicații.

Activitățile preventive planificate, organizate și desfășurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

 • -  controale și inspecții de prevenire la incendiu și protecție civilă;

 • -  asistență tehnică de specialitate;

 • -  informarea preventivă prin distribuirea de pliante, concursurile pe teme de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” în școli și licee;

 • -  pregătirea populației;

 • -  constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale.

Planurile de intervenție vor cuprinde informații referitoare la:

 • -  categoriile de servicii de salvare /intervenție în caz de urgență și amplasarea unităților operative;

 • -  încadrarea și mijloacele de intervenție și protecție a personalului/populației pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forțe și mijloace;

 • -  zona de acoperire a riscurilor;

 • -  timpii de răspuns;

 • -  activitatea operațională.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Desfășurarea intervenției cuprinde următoarele operațiuni principale:

 • -  informarea personalului de conducere asupra situației create - primarul în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

 • -  organizarea serviciului de permanență la punctul de conducere (sediul primăriei);

 • -  alertarea și/sau alarmarea formațiunilor de intervenție ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și deplasarea la locul intervenției;

 • -  recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și darea ordinului de intervenției;

 • -  intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție;

 • -  transmiterea dispozițiilor preliminare;

 • -  alarmarea populației și salariaților despre pericol;

 • -  informarea oportună a populației și salariaților asupra modului de comportare și a urmărilor ce pot fi produse;

 • -  evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, animalelor și bunurilor;

 • -  asigurarea asistenței materiale de specialitate și introducerea măsurilor de profilaxie necesare în zona afectată;

 • -  introducerea restricțiilor de circulație și de consum a apei, alimentelor și furajelor în zonele afectate;

 • -  asigurarea cazării sinistraților, hrănirii și asistenței medicale a acestora;

 • -  asigurarea pazei și ordinii în zonele afectate;

 • -  informarea oportună și periodică a populației și salariaților despre modul de evoluție a evenimentelor, a distrugerilor produse și a măsurilor luate de organele locale în vederea protecției populației, limitării și înlăturării urmărilor produse în vederea combaterii panicii;

 • -  limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență se execută de către serviciul propriu pentru situații de urgență, salariați și populație în cooperare cu poliția și alte formațiuni primite în sprijin (echipaje Crucea Roșie, serviciile profesioniste de urgență civilă, unități militare M.A.I.);

 • -  realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația concretă;

 • -  manevra de forțe;

 • -  localizarea și limitarea efectelor evenimentului /dezastrului;

 • -  înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului;

 • -  regruparea forțelor și mijloacelor după îndeplinirea misiunii;

 • -  stabilirea cauzei producerii evenimentului și a condițiilor care au favorizat evoluția acestuia;

 • -  întocmirea procesului-verbal de intervenție și a raportului de intervenție;

 • -  retragerea forțelor și mijloacelor de la locul acțiunii în locul de dislocare permanentă;

 • -  restabilirea capacității de intervenție;

 • -  evaluarea și informarea eșaloanelor superioare (I.S.U.J. Arad, Prefectură);

 • -  analiza intervențiilor și evidențierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.

 • A.  Pre-Dezastru

 • B.  In Timpul Producerii Dezastrului

 • C.  Post Dezastru

 • D. Acțiuni Pe Termen Lung

 • A. Pre-Dezastru

Activitățile din această fază se desfășoară cu scopul de a asigura: realizarea și aplicarea măsurilor /acțiunilor de previziunea (prognoză) și prevenirea urmărilor dezastrelor; protecția oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor și valorilor materiale și culturale; concepția și condițiile de realizare a intervenției; acțiunile pe termen lung.

Activități

 • -  identificarea, localizarea și inventarierea surselor de risc pe baza: studiului zonei; caracteristicile cursurilor de apă și construcțiilor hidrotehnice; condițiilor geologice și hidrologice; amplasarea obiectivelor de risc (nuclear, chimic, etc.);

 • -  urmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor și a condițiilor existente; restricții asupra activităților în zonele de risc; interdicții pentru noi amplasamente; urmărirea respectării cadrului legal de proiectare, execuție, comportare și exploatare; urmărirea existenței, completării și adoptării sistemelor de notificare -informare, supraveghere și control;

 • -  evaluarea riscului urmării (amplorii) dezastrelor având în vedere: frecvența și caracteristicile dezastrelor posibile /probabile; stabilirea /determinarea vulnerabilității în toate domeniile: oameni, animale, resurse, bunuri și valori materiale, mediul înconjurător, implicații sociale și morale; costuri implicate; stabilirea măsurilor pentru prognozarea /previziunea dezastrelor și mai ales a urmărilor acestora prin analiza condițiilor geografice, meteorologice (de vreme), structură economică, urbanism, structură demografică, resurse (necesare și posibilități);

 • -  urmărirea realizării unor măsuri și acțiuni de corecție a caracteristicilor și condițiilor de funcționare/exploatare în vederea diminuării și eliminării vulnerabilității prin: consolidare și refacere; reutilizare și retehnologizare; investiții noi în locul celor vulnerabile, care nu se mai pot corecta; refaceri; amenajări ale unor condiții de mediu;

 • -  realizarea, completarea și adoptarea structurilor organizatorice (șefi, inspectori, comisii, formații, etc.) la toate nivelurile care să asigure planificarea, conducerea și coordonarea activităților în situații de urgență: stabilirea structurilor organizatorice; încadrarea cu personal corespunzător;

 • -  elaborarea concepției de realizare a acțiunilor de protecție-intervenție prin: identificarea acțiunilor de protecție - intervenție pe tipuri de risc; elaborarea concepției de desfășurare a acțiunilor de intervenție, a celorlalte documente de conducere; elaborarea măsurilor de asigurare logistică a acțiunilor de intervenție; stabilirea responsabilităților și a măsurilor pentru întreaga structură organizatorică; stabilirea măsurilor și acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor și valorilor materiale;

 • -  asigurarea resurselor materiale și financiare necesare funcționării sistemului de protecție-intervenție: stabilirea necesarului de resurse materiale și financiare, stabilirea căilor și modalităților de asigurare a resurselor; planificarea acestora;

 • -  asigurarea instruirii /pregătirii /antrenării organismelor /organelor de conducere și execuție destinate intervenției în situații de urgență și a populației: stabilirea categoriilor de organisme și personal care trebuie instruite și pregătite; elaborarea planurilor de pregătire; stabilirea formelor de instruire / pregătire; asigurarea resurselor materiale și financiare necesare; desfășurarea instruirii /pregătirii/ antrenării organelor de conducere și de execuție precum și a populației;

 • -  stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acțiunilor de protecție intervenție, pe etape: stabilirea domeniului și scopului acestor reguli; elaborarea regulilor de comportare; stabilirea unor limite și valori de referință pentru risc și vulnerabilitate.

Prevenirea

In scopul reducerii gravității consecințelor evenimentului precum și pentru a elimina sau diminua pericolul unei eventuale situații de urgență se vor realiza următoarele acțiuni de prevenire:

 • -  evitarea - prin respectarea criteriilor privind amplasarea și construirea în zona de risc, respectarea normativelor de proiectare, execuție și exploatare;

 • -  minimizarea - prin realizarea unor construcții, consolidări, amenajări, dotări suplimentare destinate să reducă riscul;

 • -  corectarea - prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condițiilor de mediu care să diminueze efectele;

 • -  realizarea structurilor organizatorice necesare desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție;

 • -  asigurarea resurselor umane, materiale și financiare;

 • -  întocmirea planului de protecție și intervenție pe tipuri de risc;

 • -  instruirea și educarea formațiunilor care vor desfășură acțiuni de protecție intervenție și modul de comportare a populației.

Protecția

Pentru a asigura protecția, în etapa pre-dezastru se vor realiza următoarele măsuri și acțiuni:

 • -  informarea;

 • -  înștiințarea;

 • -  alarmarea;

 • -  protecția individuală și familială;

 • -  protecția colectivă;

 • -  profilaxia - pentru prevenirea îmbolnăvirilor și declanșarea unor epidemii și epizootii;

 • -  organizarea și planificarea asistenței medicale;

 • -  supraveghere și control;

 • -  protecția bunurilor, valorilor materiale și a animalelor;

 • -  respectarea regulilor de comportare privind protecția individuală și colectivă.

 • B. In Timpul Producerii Dezastrului

Activitățile pe timpul producerii dezastrului se desfășoară cu scopul de a asigura avertizarea despre producerea evenimentului în vederea minimizării și realizării protecției.

Activității

 • -  asigurarea înștiințării, informării și alarmării prin: completarea și pregătirea mijloacelor de înștiințare, informare și alarmare; menținerea în stare de operativitate a sistemului se înștiințare, informare și alarmare; culegerea/primirea datelor și informațiilor despre situația de urgență; alarmarea, constituirea și informarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum și a personalului S.V.S.U. în vederea convocării lor, raportarea datelor preliminare Centrului Operațional al I.S.U.J. Arad.

 • -  analiza situației în urma producerii unei situații de urgență prin: primirea /centralizarea datelor și informațiilor despre situația produsă; supravegherea și controlul surselor de risc; informarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în legătură cu situația creată; evaluarea pierderilor /distrugerilor provocate de dezastru; stabilirea celor mai urgente măsuri de limitare a pierderilor /pagubelor, cercetarea și căutarea supraviețuitorilor stabilirea necesarului de forțe și mijloace pentru lichidarea urmărilor dezastrului.

 • -  luarea hotărârii pentru intervenție prin: aprobarea rapoartelor de documentare a membrilor Comitetului pentru Situații de Urgență; stabilirea măsurilor precise, cu termene și responsabilități precise; măsuri pentru funcționarea oportună a fluxului informațional; redactarea dispoziției pentru trecerea la aplicarea măsurilor de protecție și intervenție stabilite și transmiterea acesteia la subunitățile de intervenție și operatori economici.

 • -  asigurarea protecției individuale și familiale: urmărirea realizării măsurilor și acțiunilor de pregătire a locuinței /gospodăriei; aplicarea măsurilor și acțiunilor de protecție individuală și familială.

 • -  urmărirea asigurării măsurilor de protecție colectivă (de grup): stabilirea măsurilor și acțiunilor de protecție colectivă (de grup), urmărirea asigurării materiale a acestora și aplicarea corectă a acestora; aplicarea restricțiilor de acces, circulație și consum.

 • -  urmărirea asigurării acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, bunurilor și valorilor materiale prin: evacuare-relocare, asigurarea condițiilor și resurselor necesare evacuării și relocării, conform prevederilor planurilor de evacuare; desfășurarea acțiunilor de evacuare și relocare.

 • -  limitarea împiedicării extinderii precum și înlăturarea urmărilor situației de urgență: se vor realiza măsuri, acțiuni și protecție individuală, de grup, precum și pentru protecția bunurilor materiale. Pe timpul producerii dezastrelor, în funcție de situație și de gradul de urgență se pot executa următoarele acțiuni de:

Protecție

 • -  protecția individuală;

 • -  protecția familială;

 • -  protecția colectivă;

 • -  supraveghere, control;

 • -  alarmare (în cazul surprinderii la inundații și accidente chimice);

 • -  evacuare;

 • -  restricții;

 • -  pază, ordine, îndrumarea circulației;

 • -  asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate.

 • C. Post-Dezastru

Activitățile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecție și a acțiunilor pentru localizarea și înlăturarea dezastrului cu scopul de salvare a oamenilor și diminuare a pierderilor.

Activități

 • -  desfășurarea activităților specifice de conducere pe care le desfășoară Comitetul local pentru Situații de Urgență: culegerea de date, analiză, elaborarea deciziilor și transmiterea dispozițiilor pentru intervenția forțelor destinate pentru intervenție; înștiințarea comitetelor, formațiilor și operatorilor economici implicați; coordonarea și asigurarea cooperării între forțele de intervenție; notificarea dezastrului; informarea permanentă a populației prin folosirea mass-media.

 • -  cercetarea - căutarea cu ajutorul elementelor de cercetare ale protecției civile și subunităților specializate pentru: depistarea supraviețuitorilor și victimelor (avarii Ia rețelele de utilități; distrugeri la clădiri; căilor de acces blocate); prevenirea altor pericole complementare.

 • -  supravegherea și controlul zonelor afectate pentru: stabilirea priorităților, organizarea cooperării între forțele participante.

 • -  asistență medicală și psihologică prin: acordarea primului ajutor, a ajutorului medical de urgență pentru oameni și animale; transportul răniților și spitalizarea acestora; asigurarea măsurilor de profilaxie în vederea împiedicării și declanșării unor epidemii și/sau epizootii.

 • -  asigurarea asistenței sinistraților prin: organizarea evacuării, transportului, cazării și hrănirii la locurile de relocare, organizarea transportului și distribuției apei potabile, alimentelor și articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte.

 • -  realizarea măsurilor de pază și ordine prin: restricții ale circulației în zonele afectate; asigurarea pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulației.

 • D. Acțiuni Pe Termen Lung

In scopul înlăturării efectelor inundațiilor sau furtunilor se stabilesc și se planifică pe urgențe, în funcție de nevoile social-economice și de siguranță a populației, acțiuni pe termen lung, astfel:

 • 1. Relocare

Prin această acțiune se vor asigura condițiile de locuit și activitate a persoanelor sinistrate a căror locuință a fost distrusă sau este de nelocuit.

 • 2. Refacere - reconstrucție

Acțiunea de refacere - reconstrucție cuprinde următoarele:

 • -  expertizarea;

 • -  planificarea și executarea demolării construcțiilor distruse și a celor avariate care nu mai asigură siguranță pentru folosire;

 • -  curățirea zonelor blocate de dărâmături;

 • -  înlăturarea avariilor la căile de comunicație rutieră, feroviare, rețeaua gospodăriei comunală;

 • -  consolidarea unor locuințe și a altor categorii de construcții pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță;

 • -  refacerea unor construcții de interes public și privat, clădiri administrative, cultural-sociale, spitale, școli, etc.

 • -  construirea unor locuințe și edificii de interes administrativ și social-cultural, în locul celor demolate.

 • 3. Reabilitare. Restabilire.

Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul municipiului în scopul de a readuce în stare de funcționare normală activitățile publice, sociale, economice, prin:

 • -  reactivarea instituțiilor administrației publice, spitalelor, școlilor și celorlalte instituții și unități afectate;

 • -  reluarea activităților de producție;

 • -  restabilirea capacității de acțiune a sistemului de protecție - intervenție.

 • 4. Menținerea condițiilor de siguranță

în scopul de a menține condițiile de siguranță pentru eventualele efecte târzii ale inundațiilor, furtunilor, înzăpezirilor, accidentelor de toate felurile, se va continua desfășurarea următoarelor activități:

 • -  controlul și supravegherea situației hidrometeorologice;

 • -  controlul factorilor de mediu;

 • -  restricții de consum a apei, alimentelor;

 • -  restricții de circulație.

Măsuri pentru avertizarea-alarmarea populației la primirea avertizărilor hidrologice /meteorologice în Anexa nr. 18.

Modul dc acoperire a riscurilor pe tipuri de dezastre

Inundații și furtuni

Dintre măsurile de reducere a riscului înaintea inundației se disting doua abordări:

 • -  dezvoltând planuri urbanistice pentru a descuraja construirea în zone inundabile;

 • -  capacitatea de a asigura o reacție eficientă la impactul produs de catastrofe, incluzând problematica alarmării efective din timp și evacuarea la nevoie.

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  informarea președintelui Comitetul Local pentru Situații de Urgentă despre avertizarea meteorologică sau pericolul iminent;

 • -  asigurarea serviciului permanent la sediul primăriei pe durata fenomenului și la sediul agenților economici care dețin surse de risc;

 • -  convocarea de urgență a membrilor comitetului local pentru situații de urgenta pentru îndeplinirea unor măsuri urgente;

 • -  verificarea schemei organizării înștiințării și alarmării populației din municipiu, transmiterea avertizării la principalele instituții și agenți economici;

 • -  prevenirea populației și agenților economici prin înștiințare- alarmare;

 • -  protecția surselor de risc secundar;

 • -  pregătirea echipelor specializate, echipelor de intervenție ale regiilor și societăților din subordinea consiliului local, a populației și salariaților privind modul de comportare și acțiune.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  se trece la punerea în practică a Planului de acțiune în situații de urgență generate de inundații produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase;

 • -  organizarea observării fenomenului și culegerea de informații despre pagubele și avariile produse;

 • -  organizarea măsurilor de salvare a oamenilor;

 • -  asigurarea asistenței medicale și de evitare a apariției unei epidemii;

 • -  asigurarea condițiilor necesare pentru sinistrați cu privire la apă, hrană, transport;

 • -  măsuri de intervenție pentru lichidarea pagubelor produse;

 • -  măsuri de pază, ordine, îndrumare a circulației, asigurarea traseelor de intervenție limitarea accesului în zonele afectate sau posibil a fi afectate;

 • -  asigurarea logistică a acțiunilor de intervenție;

 • -  conducerea acțiunilor de intervenție;

 • -  urmărirea evoluției meteorologice;

 • -  de recunoaștere, supraveghere.

 • c)  Post dezastru

 • -  evacuarea apelor din subsolul locuințelor;

 • -  măsuri de reabilitare a clădirilor afectate de furtuni puternice și inundații;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și l.S.U.J. Arad.

Secetă

Măsurile care se iau în cazul manifestării unor astfel de fenomene sunt:

 • a) în faza pre-dezastru

 • -  informarea populației despre tipul de dezastru și regulile ce trebuiesc respectate;

 • -  de recunoaștere, supraveghere;

 • -  avertizarea populației din zona de competență, asupra eventualității producerii unor incendii, a apariției unor fenomene meteorologice periculoase, în baza datelor și informațiilor cuprinse în prognozele și avertizările meteorologice transmise de instituțiile specializate.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

 • -  amenajarea unor benzi de siguranță în aproprierea căilor de transport (rutier și feroviar), a pădurilor prin curățirea periodică de gunoaie și vegetație uscată;

 • -  restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri;

 • -  asigurarea funcționării continue a sistemului centralizat de distribuție a apei și asigurarea necesarului de apă;

 • -  menținerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă (hidranți, rampe), verificarea stocurilor necesare intervenției;

 • -  aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentația de bază. Desfășurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entități care asigură îngrijiri la domiciliu.

 • c)  Post dezastru

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Inzăpeziri și îngheț

Măsuri care se iau în cazul manifestării unor astfel de fenomene sunt:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  de recunoaștere, supraveghere a fenomenului meteorologic;

identificarea zonelor ce sunt predispuse a fi blocate în cazul ninsorilor abundente, căderi de arbori;

 • -  asigurarea protejării contra înghețului a rețelelor stradale de alimentare cu apă, respectiv a hindranților de incendiu din localități;

 • -  luarea din timp a măsurilor privind accesul mijloacelor de intervenție;

 • -  menținerea liberă a căilor de acces la sursele de apă sau la dispozitivele de punere în funcțiune a instalațiilor de stingere.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  se trece la punerea în practică a Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenirea și combaterea urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase în perioada de iarnă, aprobat de conducerea primăriei;

 • -  asigurarea mijloacelor, uneltelor și necesarului de materiale pentru deszăpezirea drumurilor, a căilor de acces, evacuare și intervenție respectiv identificarea din timp a persoanelor fizice /juridice care pot pune la dispoziția autorităților publice mijloace de intervenție atunci când situația o impune;

 • -  măsuri sanitare pentru cazurile de hipotermie (în caz de îngheț), degeraturi.

 • c)  Post dezastru

 • -  urmărirea evoluției fenomenului, luarea măsurilor ce se impun la nevoie;

 • -  lichidarea urmărilor fenomenului, transportarea zăpezii la locurile stabilite;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Incendii de pădure

Măsurile care se iau în asemenea situații sunt următoarele:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  informarea populației privind focul deschis în zonele din apropierea pădurii;

 • -  respectarea actelor normative privind arderea vegetației uscate și a miriștilor din apropierea lizierelor pădurii;

 • -  controale împreună cu specialiști de la ocolul silvic privind măsurile de prevenire a incendiilor în zona pădurilor.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  alarmarea formațiunilor de pompieri la 112;

 • -  observarea și cercetarea zonelor incendiate și pe direcțiile de propagare a frontului incendiului;

 • -  intervenția pentru izolarea incendiilor și limitarea propagării (cu formațiuni ale serviciului de pompieri profesioniști, a serviciului voluntar, cetățenii, formațiuni de sprijin);

 • -  înștiințarea și alarmarea populației și salariaților unităților dispuse pe direcția de propagare a incendiului;

 • -  defrișarea unor părți de pădure pentru crearea zonei de izolare și protecție pe direcția de înaintare a incendiilor;

 • -  evacuarea unor bunuri materiale de valoare și a altor materiale inflamabile sau explosive din clădirile, depozitele, atelierele, amenințate;

 • -  întreruperea alimentării cu gaze, energie electrică a zonelor periclitate;

 • -  salvarea oamenilor și animalelor vătămate de efectele incendiului, trierea și acordarea primului ajutor sanitar (veterinar), transportul cu targa sau cu alte mijloace de transport și continuarea tratamentului medical (veterinar) la unitățile specializate;

 • -  asigurarea medicală a forțelor de intervenție, de transport, de hrănire, de cazare sinistrați de spitalizare temporară;

 • -  organizarea pazei și ordinii pe perimetrul zonelor afectate.

 • c)  Post dezastru

 • -  urmărirea evoluției dezastrului până la lichidarea lui;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Cutremure de pământ

Măsurile care se iau în astfel de situații sunt următoarele:

 • a) în faza pre-dezastru

 • -  protecția și pregătirea antiseismică individuală și de grup a populației prin educare, informare și antrenare periodică pentru o reacție rațională în caz de cutremur;

 • -  proiectarea antiseismică a structurilor de construcții;

 • -  verificarea structurilor de construcții la ansamblurilor construite.

c) Post dezastru

 • -  întreruperea alimentării cu apă, gaze, energie electrică;

 • -  asigurarea pazei și ordinii în zona calamitată, combaterea panicii.

Evaluarea pierderilor și distrugerilor:

 • -  numărul morților și răniților;

 • -  populația și salariații blocați sub dărâmături;

 • -  avariile la rețelele electrice, gaze, apă, telefoane;

 • -  incendii, explozii, contaminări sau alte pericole;

 • -  clădirile care amenință cu prăbușirea.

Pregătirea și ducerea acțiunilor de intervenție pentru:

 • -  cercetarea și căutarea victimelor sub dărâmături;

 • -  salvarea răniților, acordarea primului ajutor medical și transportul acestora la spital;

 • -  deblocarea căilor de acces;

 • -  dărâmarea clădirilor care amenință cu prăbușirea;

 • -  consolidarea clădirilor avariate;

 • -  alte măsuri impuse de situația creată;

 • -  scoaterea și înhumarea morților;

 • -  introducerea măsurilor de profilaxie și igienă sau a carantinei (la nevoie);

 • -  informarea C.J.S.U. asupra măsurilor luate și evoluției fenomenului (raport operativ).

Alunecări de teren

Măsurile care se iau în astfel de situații sunt următoarele:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  avertizarea populației care locuiește în aproprierea zonelor respective;

 • -  evacuarea populației posibil afectate și a bunurilor materiale în situația în care pericolul este iminent;

 • -  investigații din timp necesare stabilirii condițiilor de apariție a lor;

 • -  se pot preîntâmpina dacă se aplică procedee adecvate de ținere sub control.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  cercetarea locului unde s-a produs alunecări, prin echipele specializate din cadrul

S.V.S.U. în vederea identificării și a salvării eventualelor victime umane sau animale;

 • -  în zonele afectate de alunecări de teren care amenință distrugerea de locuințe, anexe, alte obiective sau instalații, măsuri de pază de către poliție;

 • -  mobilizare a formațiunilor voluntare din cadrul S.V.S.U. și a populației apte de muncă, în vederea executării unor operațiuni de consolidare a clădirilor sau a terenurilor afectate, înlăturarea unor părți din construcții sau instalații care amenință cu prăbușirea, etc.

 • c)  Post dezastru

 • -  măsuri de evaluare a pagubelor și înaintare a situației centralizatoare către Centrul Operativ din cadrul I.S.U.J. Arad, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Prefectura.

Riscuri industriale

Măsurile care se iau în această situație sunt:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  pregătirea populației despre accidentele chimice ce pot apărea în vederea realizării măsurilor de protecție;

 • -  verificarea schemei de înștiințare și alarmare a populației din municipiu;

 • -  asigurarea de mijloace simple de protecție individuală.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  înștiințarea populației asupra pericolului de contaminare, reguli de comportare, modul de realizare a măsurilor de protecție, durata de acțiune a norului toxic;

 • -  evacuarea temporară a populației populație (numai la ordin);

 • -  acordarea primului ajutor, transportul și spitalizarea victimelor;

 • -  decontaminarea populației, animalelor și terenului;

 • -  solicitarea de sprijin instituțiilor și organismelor cu atribuții în astfel de situații;

 • -  introducerea restricțiilor de consum a apei, produselor agroalimentare și furajelor.

 • c) Post dezastru

 • -  colectarea , transportul și depozitarea materialelor contaminate;

 • -  supravegherea zonelor afectate;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Riscuri dc transport și depozitare substanțe periculoase

Măsurile pe care autoritățile locale le iau în această situație sunt:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  pregătirea populației despre accidentele chimice ce pot apărea în vederea realizării măsurilor de protecție;

 • -  verificarea schemei de înștiințare și alarmare a populației din municipiu.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  înștiințarea populației asupra pericolului de contaminare, reguli de comportare, modul de realizare a măsurilor de protecție, durata de acțiune a norului toxic;

 • -  înștiințarea autorităților care asigură funcțiile de sprijin în astfel de situații;

 • -  interzicerea accesului și izolarea zonei;

 • -  salvarea victimelor și acordarea primului ajutor;

 • -  intervenția pentru limitarea și lichidarea efectelor accidentului.

 • c)  Post dezastru

 • -  colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate;

 • -  supravegherea zonelor afectate;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Riscuri nucleare

Măsurile pe care autoritățile locale le iau în această situație sunt:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  pregătirea populației despre accidentele nucleare ce pot apărea în vederea realizării măsurilor de protecție.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  înștiințarea populației asupra pericolului de iradiere;

 • -  măsuri de protecție și de autoprotecție;

 • -  solicitarea de sprijin instituțiilor și organismelor cu atribuții în astfel de situații;

 • -  interzicerea accesului și izolarea zonei;

 • -  supravegherea zonelor afectate;

 • -  introducerea restricțiilor de consum a apei, alimentelor și furajelor;

 • -  aplicarea măsurilor antiepidemice și de profilaxie medicală;

 • -  introducerea măsurilor de pază și ordine și de combatere a panicii.

 • c)  Post dezastru

 • -  colectarea , transportul și depozitarea materialelor contaminate;

 • - supravegherea zonelor afectate;

 • -  evaluarea pagubelor și transmiterea situației acestora către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului și I.S.U.J. Arad.

Eșecul utilităților publice

Pentru prevenirea unor asemenea tipuri de risc este necesară luarea unor măsuri:

 • -  cunoașterea tuturor rețelelor de utilități publice la nivel local;

 • -  existența unor planuri cu traseul acestor rețele pentru a fi puse la dispoziția forțelor de intervenție;

 • -  cunoașterea punctelor sau locurilor de unde se poate întrerupe /opri, furnizarea, sau transportul;

 • -  anunțarea formațiunilor specializate în cazul producerii unor avarii la aceste utilități.

~ Căderi de obiecte din atmosferă sau cosmos

în situația producerii unor astfel de fenomene se vor lua următoarele măsuri:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  informarea populației despre posibilitatea producerii acestor evenimente.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  anunțarea autorităților județene cu atribuții în astfel de situații;

 • -  căutarea și salvarea eventualelor victime;

 • -  limitarea și lichidarea eventualelor incendii;

 • -  cercetarea locului unde s-a produs evenimentul.

 • c)  Post dezastru

 • -  măsuri de evaluare a pagubelor dacă este cazul și înaintare a situației centralizatoare către Centrul Operativ din cadrul I.S.U.J. Arad

Muniție neexplodată

La descoperirea oricărui tip de muniție trebuie să se respecte următoarele reguli:

 • -  să nu fie atinse, lovite sau mișcate;

 • -  să nu se încerce să se demonteze focoasele sau alte elemente componente;

 • -  să nu fie ridicate, transportate și depozitate în locuințe sau la fierul vechi;

 • -  să se anunțe imediat organele de poliție, care la rândul lor anunță organele protecției civile și care intervin pentru ridicarea muniției respective la tel. 112;

 • -  neutralizarea și distrugerea muniției se execută de către subunitățile pirotehnice care au pregătirea și dotarea cu aparatură specială pentru aceste misiuni periculoase.

Epidemiile

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea următoarelor măsuri;

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  informarea populației despre posibilitatea producerii acestor evenimente;

 • -  masuri igenico sanitare epidemice.

 • b)  Pe timpul dezastrului

 • -  intensificarea măsurilor sanitare epidemice;

 • -  controlul surselor de apă potabilă, al depozitării, preparării și distribuirii alimentelor;

 • -  distrugerea vectorilor de boli transmisibile;

 • -  controlul îndepărtării rezidurilor lichide și solide;

 • -  controlul stării igienice și al asigurării medicale în tabere de sinistrați;

 • -  urmărirea evoluției afecțiunilor la victimele dezastrului și sprijinirea recuperărilor cât mai grabnice.

 • c)  Post dezastru

 • -  măsuri de evaluare a pagubelor dacă este cazul și înaintare a situației centralizatoare către Centrul Operativ din cadrul I.S.U.J. Arad.

Epizootii

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea următoarelor măsuri:

 • a)  în faza pre-dezastru

 • -  informarea populației despre posibilitatea producerii acestor evenimente;

 • -  masuri igenico sanitare epidemice.

 • b) Pe timpul dezastrului

 • -  anunțarea autorităților care asigură funcțiile de sprijin (DSP, CJSU, DSV, etc);

 • -  aplicarea măsurilor de izolare a animalelor suspecte și bolnave;

 • -  introducerea carantinei și izolarea epizootică;

 • -  introducerea măsurilor de circulație a animalelor, oamenilor, produselor de origine animală și furajelor;

 • -  sprijinirea activității pentru identificarea agenților patogeni de către organele de specialitate;

 • -  sprijinirea recoltării probelor de laborator (de aer, apă, sol, furaje) de pe suprafețe;

 • -  organizarea asistenței sanitar - veterinare împreună cu D.S.V. a județului Arad;

 • -  înlăturarea cadavrelor și animalelor care nu sunt corespunzătoare sacrificării, pentru a putea fi predate societății de ecarisaj;

 • -  dezinfecția, dezinsecția și deratizarea;

 • -  măsurile de monitorizare a gradului de contaminare a produselor vegetale și animale.

 • c)  Post dezastru

 • -  măsuri de evaluare a pagubelor dacă este cazul și înaintare a situației centralizatoare către Centrul Operativ din cadrul l.S.U. Arad.

Sccținuea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

în funcție de locul, natura, amploarea și de evoluția evenimentului, intervențiile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență sunt organizate astfel:

 • a) urgența I - asigurată de echipele specializate și echipele de intervenție ale regiilor și societăților din subordinea consiliului local;

 • b) urgența a Il-a - asigurată de subunitățile inspectoratului județean pentru situații de urgență;

 • c) urgența a IlI-a - asigurată de două sau mai multe unități limitrofe;

 • d) urgența a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă durată.

Secțiunea a 4-a. Acțiuni de protecție-intcrvenție

Forțele de intervenție specializate acționează conform domeniului lor de competență, pentru:

a) salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate;

 • b) acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați;

 • c) aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de urgența specifice;

 • d) dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile;

 • e) diminuarea și/sau eliminarea avariilor la rețele și clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția populației: stațiile de pompieri și sediile poliției, spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență, clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională, stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii, rezervoare de apă și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență, clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase, precum și pentru căi de transport, clădiri pentru învățământ;

 • f) limitarea proporțiilor situației de urgență specifice și înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

 • A.  Informarea

Informarea președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență despre iminenta apariție /producere a unei situații de urgență.

Informarea se realizează de către șeful Centrului Operativ și/sau operatorii economici conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

Informarea populației despre pericolul unor atacuri și despre urmările acestora, precum și despre măsurile și regulile de comportare, se va realiza și prin posturile de radio -televiziune locale și mass-media.

 • B.  înștiințarea

înștiințarea reprezintă activitatea de transmitere a informațiilor autorizate despre iminența producerii sau producerea dezastrelor și/sau a conflictelor armate către autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz și cuprinde:

 • -  înștiințarea despre iminența producerii sau producerea unor dezastre;

 • -  înștiințarea despre pericolul atacului din aer;

 • -  înștiințarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, convenționale și neconvenționale;

înștiințarea se realizează de Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență sau de Serviciile de Urgență profesioniste (Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad), după caz, pe baza informațiilor primite de la structurile care monitorizează sursele de risc sau de la populație, inclusiv prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

Mesajele de înștiințare despre pericolul atacurilor din aer vizează introducerea situațiilor de alarmă aeriană și încetarea alarmei și se introduce pe baza informațiilor primate de la Statul Major al Forțelor Aeriene, conform protocoalelor încheiate în acest sens.

Mesajele de înștiințare despre iminența producerii sau producerea unor dezastre vizează iminența declanșării sau declanșarea unor tipuri de risc.

Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, convenționale și neconvenționale vizează pericolul contaminării, direcția de deplasare a norului toxic și se transmit pe baza datelor și informațiilor primite de la Statul Major General și structurile specializate din cadrul categoriilor de forțe armate, pe baza planurilor de cooperare încheiate conform legislației în vigoare.

înștiințarea se realizează cu scopul de a activa:

 • -  Centrul Operativ cu activitate temporară;

 • -  Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

 • -  Organismele, operatorii economici și regiile implicați în acțiune;

 • -  Echipele specializate și echipele de intervenție, destinate sâ intervină.

 • C. Avertizarea populației

Avertizarea constă în aducerea la cunoștiința populației a informațiilor despre iminența producerii sau producerea unor dezastre și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, prin mijloace de avertizare specifice, pe baza înștiințării de la structurile abilitate.

PRE-ALARMAREA - reprezintă activitatea de transmitere către autoritățile publice centrale și locale a mesajelor /semnalelor /informațiilor despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a atacurilor din aer.

Pre-alarmarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de Serviciile de urgență profesioniste (Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad) după caz, pe baza informațiilor primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, și de la structurile specializate din cadrul categoriilor de forțe armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens, precum și de la structurile care monitorizează sursele de risc.

ALARMAREA - populației reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, prin mijloace de alarmare specifice, pe baza înștiințării de la structurile abilitate.

Alarmarea trebuie să fie oportună, autentică, stabilă și să asigure în bune condiții prevenirea populației:

 • -  oportună - dacă asigură prevenirea populației în timp scurt și se realizează prin mijloace și sisteme de alarmare care să poată fi acționate imediat la apariția pericolului atacurilor din aer sau producerii unor dezastre;

 • -  autentică - transmiterea semnalelor destinate prevenirii populației se realizează prin mijloace specifice de către personalul stabilit prin decizii ale președinților comitetelor pentru situații de urgență;

 • -  stabilă - prevenirea populației și operatorilor economici se realizează în orice situație creată și se obține prin:

 • -  menținerea mijloacelor de alarmare în permanentă stare de funcționare;

 • -  folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare care să se bazeze pe surse energetice diferite de funcționare: rețea industrială, grupuri electrogene, acumulatoare, aer comprimat, abur, carburanți, etc.

 • -  verificarea periodică a dispozitivelor de acționare a mijloacelor de alarmare afectate în urma dezastrelor;

 • -  intensitatea acustică a semnalelor de alarmare să fie cu cel puțin 6 - 10 dB mai mare decât zgomotul de fond.

Mesajele de avertizare și alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate și gratuit prin toate sistemele de telecomunicații, posturile și rețelele de radio și de televiziune, inclusiv prin satelit și cablu, care operează pe teritoriul țării, la solicitarea președinților comitetelor pentru situații de urgență.

In cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizează cu aprobarea primarului municipiului ori a conducătorului instituției publice sau operatorului economic implicat, după caz sau a împutemiciților acestora.

Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate este interzisă.

Sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare la localități, instituții publice și operatori economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente și exerciții.

Realizarea înștiințării, avertizării și alarmării în diferite situații de protecție civilă:

 • - PREALARMÂ AERIANĂ - reprezintă situația în care se iau măsuri pentru prevenirea organelor autorităților administrației locale, a garnizoanei militare, instituțiilor publice, operatorilor economici despre posibilitatea atacurilor din aer potrivit schemei cu organizarea și asigurarea înștiințării.

 • -  ALARMĂ AERIANĂ - reprezintă situația de protecție civilă Ia care se încetează activitatea publică, angajații și ceilalți cetățeni se adăpostesc, se opresc activitățile de producție cu excepția unor unități de transport feroviar, de telecomunicații, secțiilor de producție, instalațiilor și agregatelor a căror funcționare nu poate fi întreruptă. Pe timp de noapte se aplică regimul de camuflare a luminilor.

 • - ÎNCETAREA ALARMEI AERIENE - se reiau activitățile publice și de producție, în funcție de evoluția situației aeriene și de stadiul acțiunilor de limitare și înlăturare a urmărilor atacurilor inamicului.

 • - ALARMĂ LA DEZASTRE - reprezintă situația de protecție civilă ce se introduc în cazul iminenței sau producerii unor dezastre pentru limitarea urmărilor acestora și punerea în aplicare a planurilor special întocmite în acest scop (pentru situațiile de inundații, alunecări de teren, incendii de mari proporții).

Pentru alarmarea populației sunt stabilite următoarele semnale de alarmă:

 • 1. PREALARMÂ AERIANA - 3 sunete a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele;

 • 2. ALARMĂ AERIANĂ - 15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele;

 • 3. ÎNCETAREA ALARMEI - I sunet continuu cu durata de 2 minute;

 • 4. ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

După introducerea semnalelor de alarmă, Comitetul Local pentru Situații de Urgență va transmite comunicări cu măsurile urgente ce trebuie aplicate de către populație, prin portavoce, prin posturile locale de radio și televiziune inclusiv prin mass-media.

 • D.  Căutarea, cercetarea și evaluarea efectelor negative

Acțiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea dezastrului și urmările acestuia. Se execută de către formațiunile specializate, poliție, unitățile militare și operatorii economici. Datele obținute sunt centralizate la Centrul operativ cu activitate temporară care informează Comitetul Local pentru Situații de Urgență și raportează Centrului Operațional Județean din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

 • E.  Notificarea

Activitatea de notificare se desfășoară în scopul de a informa eșalonul superior despre producerea și urmările dezastrului.

Activitatea se realizează de către Centrul operativ cu activitate temporară al comitetului, transmițându-se date despre dezastru și eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de altă natură.

 • F.  Deblocarea, descarcerarea și salvarea persoanelor

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul:

 • -  salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas blocate;

 • -  deblocarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare;

 • -  asigurarea condițiilor de supraviețuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor);

 • -  limitarea avariilor;

 • -  salvarea bunurilor materiale și animalelor.

La acțiune participă S.V.S.U. și formații ale instituțiilor prevăzute să intervină Ia fiecare funcție de sprijin conform prevederilor legale, dimensionate în funcție de amploarea dezastrului.

 • G.  Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate

Acțiunea de evacuare se execută din zonele afectate în localitățile stabilite. Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere:

 • -  asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere în locurile în care acestea vor fi evacuate și a pazei noilor sedii de lucru, precum și a reședințelor puse la dispoziție;

 • -  asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;

 • -  evidența populației evacuate;

 • -  asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;

 • -  instalarea taberelor de sinistrați;

 • -  recepția și depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii);

 • -  evacuarea animalelor;

 • -  evacuarea valorilor culturale importante și a bunurilor de patrimoniu;

 • -  evacuarea valorilor de tezaur;

 • -  securitatea și paza zonelor evacuate și a taberelor de sinistrați;

 • -  controlul și dirijarea circulației;

 • -  evacuarea fondului arhivistic.

Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată, la persoanele ale căror locuințe au fost avariate și nu mai pot fi locuite până la refacere.

Cazarea sinistraților se asigură în cămine culturale, școli sau alte spații în care se pot asigura condiții de cazare, hrănire, asistență medicală și socială.

Conducerea acțiunilor de evacuare se face de către membrii Centrului de conducere și coordonare a evacuării. Acțiunile de adunare și îmbarcare se realizează de membrii celor 2 puncte prevăzute a se constitui, de asemenea debarcarea, primirea și repartiția sinistraților se face de membrii celor 2 puncte constituite în acest scop, situația lor fiind detailată în cadrul planului de evacuare în situații de urgență.

Acțiunile în teren se desfășoară de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin.

 • H.  Acordarea asistenței medicale de urgență

Prim-ajutor medical

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în urma situației de urgență pentru salvarea victimelor și transportul răniților. Participă formațiuni ale S.V.S.U. și formațiuni specializate conform repatiției funcțiilor de sprijin. Acestea amenajează puncte de adunare răniți.

Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere:

 • -  suplimentarea capacității de spitalizare - fiecare unitate spitalicească va urmări să externeze pacienții care pot continua tratamentul acasă;

 • -  asigurarea asistenței medicale pentru structurile de intervenție operativă;

 • -  acorderea asistenței medicale de urgență;

 • -  acordarea primului ajutor premedical (echipajele de prim ajutor de pe unitățile de descarcerare ale subunităților de pompieri, echipele S.V.S.U. și Crucea Roșie);

 • -  asigurarea de medicamente și instrumentar medical.

Acțiunea se desfășoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoșirea) victimelor, prin:

 • -  primirea și trierea răniților aduși de formațiunile specializate care au acordat ajutorul premedical;

 • -  completarea ajutorului medical al răniților sosiți de la punctele de adunare a răniților;

 • -  tratament medico-chirurgical de urgență în focar;

 • -  spitalizarea.

 • I. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă

Se desfășoară în zona afectată cât și în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea apariției unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenței cadavrelor, reziduurilor menajere și altor factori de pericol, și constă în:

 • -  dezinfecție, dezinsecție și deratizare;

 • -  vaccinări și administrarea unor antidoturi;

 • -  controlul și supravegherea calității surselor de apă;

 • -  de alimentare și a factorilor de mediu;

 • -  interdicții sau restricții de consum;

 • -  declararea stării de carantină.

Acțiunea se desfășoară de către formații de specialitate ale Autorității de Sănătate Publică a Județului Arad, Protecția Mediului, Direcția Sanitar Veterinară Arad.

 • J. Prevenirea și stingerea incendiilor

Acțiune se desfășoară în zona afectată în scopul de a asigura:

 • -  prevenirea apariției unor incendii, ca urmare a avarierii /distrugerii /suprasolicitării instalațiilor electrice sau de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile;

 • -  localizarea și stingerea incendiilor apărute.

Acțiunea este organizată și condusă de către personalul profesionist al l.S.U.J. Arad.

 • K.  Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • -  asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării;

 • -  stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate, în termen de 2 ore de ia declararea stării de urgență;

 • -  realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență;

 • -  asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;

 • -  supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;

 • -  controlul și evidența auto-evacuării;

 • -  transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenție operativă și asigurarea logisticii acestora.

Acțiunile se desfășoară de către operatorii economici de profil și regiile autonome subordonate consiliului local.

 • L.  Paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație

Acțiunea se desfășoară în zonele afectate și în afara acestora, în locurile de adunare și cazare ale sinistraților pe itinerariile de deplasare a forțelor de intervenție, în zona de carantină, în scopul de a asigura:

 • -  participarea cu forțe și tehnica din dotare la acțiunile specifice de protecție-intervenție, la nivelul municipiului;

 • -  participarea din primele momente la acțiunile de salvare și evacuare a persoanelor și valorilor deosebite aflate în pericol;

 • -  inițierea măsurilor ce se impun pe linia organizării circulației autovehiculelor stabilind itinerare de bază și de rezervă pentru unitățile care îndeplinesc misiuni speciale în zonele afectate cât și rute ocolitoare pentru ceilalți participanți la traficul rutier;

 • -  în timp operativ a informațiilor necesare organismelor de decizie și forțelor de intervenție despre situația din zonele cu distrugeri, în vederea creșterii eficienței combaterii efectelor distructive;

 • -  priorităților de deplasare pentru mijloacele de intervenție specifice (pompieri, protecție civilă, autosanitare, specialiști, etc);

 • -  conlucrarea permanentă cu organele de administrare a drumurilor pentru delimitarea, semnalizarea și degajarea căilor de comunicații afectate, în ordinea importanței;

 • -  desfășurarea eficientă a acțiunilor de transport și evacuare a răniților și sinistraților;

 • -  interzicerea accesului în zona de restricție a persoanelor și mijloacelor neautorizate sau neimplicate în acțiuni de intervenție;

 • -  evitarea pericolelor de accidente de circulație;

 • -  înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare;

 • -  evitarea desfășurării unor acțiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol.

Acțiunile se desfășoară prin dispoziția președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență și sunt organizate și conduse de către Poliția municipiului, Poliția Locală, Inspectoratul de Jandarmi.

Numărul de persoane necesare desfășurării acestor activități se stabilește în funcție de amploarea fenomenelor periculoase.

 • M. Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • -  asigurarea apei și hranei pentru persoane;

 • -  asigurarea apei și hranei pentru animale;

 • -  verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate.

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin și formațiuni ale S.V.S.U..

 • N.  Asigurarea energiei pentru iluminat

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • -  asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgență, pentru minimum 72 ore;

 • -  asigurarea energiei electrice;

 • -  refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice;

 • -  refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale.

Acțiunile se desfășoară de către formațiuni specializate de la SC Electrica Sa filiala Arad.

 • O.  Efectuarea depoluării și decontaminării

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • -  supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenție;

 • -  aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;

 • -  efectuarea depoluării și decontaminării;

 • -  stabilirea pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului;

 • -  stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării;

 • -  asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării și depoluării populației, căilor rutiere și clădirilor;

 • -  supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației;

 • -  realizarea decontaminării animalelor și produselor vegetale și animale;

 • -  supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă.

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin, formațiuni ale I.S.U.J. Arad, SC Compania de Apă Arad.

 • P. Comunicarea cu Mass Media în situații de urgență

 • 1. Comunicarea în situații de urgență

 • -  situațiile de urgență generează: panică, anexietate socială, context pentru zvonuri și speculații;

 • -  soluții din perspectiva comunicării: mesaj veridic, sincer, exact;

 • -  scopul comunicării în cazul managementului situațiilor de urgență: adaptarea strategiilor de comunicare la orizontul de panică socială generat de evenimente

 • -  adaptarea mesajului, precizia și informarea corectă pentru a genera o atitudine favorabilă care să sprijine intervenția autorităților.

 • 2. Principiile comunicării în situații de urgență

 • -  transmiterea oportună către public și jurnaliști a informațiilor necesare realizării unui management al consecințelor;

 • -  oferirea de răspunsuri complete întrebărilor puse de jurnaliști sau de alte categorii de public pe măsură ce informațiile transmise pot fi verificate;

 • -  principiul O SINGURĂ VOCE - asigurarea unității de mesaj la toate nivelele implicate în managementul situațiilor de urgență.

 • 3. Obiective de comunicare

 • -  difuzarea mesajelor de apel la calm și de control al situației în cadrul unei strategii de îngrădire și diminuare a panicii;

 • -  difuzarea instrucțiunilor deja existente, corespunzătoare tipului de situație de urgență, către fiecare categorie de public țintă;

 • -  informarea corectă și în timp real asupra datelor cunoscute ale situației de urgență, consecințele și măsurile luate;

 • -  realizarea comunicării și informării interne în cadrul echipei de management al urgenței și în interiorul echipelor coordonate de aceasta.

 • 4. Categorii de public țintă

 • -  victimile și rudele acestora;

 • -  cetățeni din zona afectată de situația de urgență;

 • -  cetățeni din zonele potențiale de risc;

 • -  autoritățile implicate în gestionarea situației de urgență;

 • -  categoriile speciale de public țintă: operatorii economici, organizații umanitare, organizații internaționale, ONG-uri etc;

 • -  membrii structurilor de gestionare a urgenței și membrii echipelor de intervenție ale autorităților locale, precum și familiile acestora.

 • 5. Zvonurile și comunicarea în situații de urgență

Cea mai bună metodă de a combate zvonurile constă în a satisface nevoia naturală a oamenilor de informație promptă și corectă.

 • 6. Mesajul

 • -  conceptul strategic al mesajului într-o situație de urgență: SITUAȚIA ESTE SUB CONTROL - acest mesaj este urmat de prezentarea măsurilor luate;

 • -  conceptele cheie pe care se construiesc mesajele trebuie să fie de tipul: control, grijă, intervenție rapidă, eficiență, cooperare, într-ajutorare, reciprocitate, ajutor.

Lipsa de comunicare cu mass media poate crea impresia că nu controlezi situația.

 • 7. Tehnici de comunicare folosite

 • -  organizarea a două conferințe de presă într-un interval de 3-10 ore de la producerea situației de urgență;

 • -  briefing-uri ori de câte ori este necesar;

 • -  difuzarea de mape de presă;

 • -  facilitarea obținerii de declarații și interviuri de la persoanele de interes pentru jurnaliști;

 • -  facilitarea obținerii unor documente de interes public în scopul documentării jurnaliștilor;

 • -  însoțirea jurnaliștilor în câmpul de operațiuni, pentru activitatea de documentare.

 • 8. Managementul comunicării în situații de urgență

 • -  numirea și pregătirea echipei de gestionare a comunicării, stabilirea politicii de comunicare și a mesajelor de bază;

 • -  informarea categoriilor de public - cheie: populația afectată, mass media, reprezentanți ai puterii centrale și locale, politicieni, etc;

 • -  anticiparea și rezolvarea nevoilor jurnaliștilor;

 • -  pregătirea canalelor prin care populația poate cere informații sau exprima opinii: linii telefonice gratuite, forum de discuții pe internet, întâlniri publice;

 • -  asigurarea transparenței pe timpul gestionării situației de urgență;

 • -  gestionarea percepției care reflectă competența, adevărul și transparența;

 • -  corectarea imediată a relatărilor neadevârate din presa care denaturează situația reală;

 • -  realizarea comunicării interne cu personalul instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență înaintea efectuării declarațiilor publice;

 • -  păstrarea contactului cu familiile victimelor;

 • -  comunicarea, imediat ce pot fi confirmate, a tuturor știrilor bune sau reale, către toate canalele de comunicare în masă în același timp;

 • -  combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă și completă;

 • -  prevenirea și combaterea manipulării informaționale.

Principalele măsuri de protecție și intervenție în funcție de riscul manifestat la nivelul municipiului Arad sunt cuprinse în anexa nr. 19.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Instruirea în domeniul situațiilor de urgență este componentă a pregătirii profesionale și are ca scop însușirea cunoștiințelor, formarea și perfecționarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii și reducerii efectelor negative ale situațiilor de urgență sau ale dezastrelor în zona de competență.

Prefecții, primarii și conducerile operatorilor economici și instituțiilor publice au obligația de a asigura cunoașterea de către forțele destinate intervenției, precum și de către populație a modalităților de acțiune conform planurilor aprobate de analiză și acoperire a riscurilor.

Pregătirea forțelor profesioniste de intervenție în domeniul situațiilor de urgență se realizează pe baza Ordinului emis de Instituția Prefectului, a unor programe adecvate avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și aprobat de Comitetul Județene pentru Situații de Urgență și a Dispoziției Primarului privind pregătirea pe niveluri de competență, structuri funcționale și pe categorii de personal, fiind structurată astfel:

 • 1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei, care are atribuții în managementul situațiilor de urgență se realizează prin:

 • -  cursuri organizate în cadrul Centrului zonal de pregătire de protecție civilă Cluj-Napoca, o dată la 2-4 ani;

 • -  un instructaj anual cu durata de 4 ore, organizat de I.S.U.J. Arad.

 • 2. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență se realizează prin:

 • -  cursuri organizate în cadrul Centrului Zonal de pregătire de protecție civilă Cluj Napoca, în baza planificării I.S.U.J. Arad;

 • -  un instructaj de pregătire semestrial cu durata de 2-3 ore.

 • 3. Șeful Centrului operativ cu activitate temporară /inspectorul de protecție civilă se instruiește prin:

 • -  participarea la un curs de pregătire cu scoatere din producție o dată la 2-4 ani;

 • -  convocare de pregătire anual cu durata de 6 ore;

 • -  un instructaj de pregătire anual 4 ore;

 • -  un instructaj de pregătire trimestrial 2-3 ore;

 • -  studiu individual.

 • 4. Personalul centrului operativ cu activitate temporară se pregătesc prin:

 • -  antrenament de specialitate anual 2-4 ore.

 • 5. Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor /Șeful S.V.S.U., participă la:

 • -  convocări de pregătire trimestrială cu durata de 6 ore;

 • -  un instructaj de pregătire, semestrial timp de 2-4 ore.

 • 6. Personalul S.V.S.U. participă lunar la:

 • -  o ședință teoretic aplicativă;

 • -  o ședință practic-demonstrativă cu durata de 2-3 ore.

 • 7. Populația se instruiește prin participarea la exercițiile de alarmare publică, aplicațiile și exercițiile de specialitate, prin intermediul mass-media și prin acțiunile derulate de organizațiile neguvemamentale, potrivit specificului acestora.

 • 8. Instruirea preșcolarilor și a elevilor se desfășoară prin parcurgerea temelor de specialitate și prin activități extrașcolare, privind modul de protecție și acțiune în situații de urgență.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situații de urgență ierarhic superioare asupra locului producerii unei situații de urgență specifică, evoluției acesteia, efectelor negative produse, precum și asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative.

Primarul, conducerea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum și conducerile operatorilor economici și instituțiilor amplasate în zone de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale și locale a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

Realizarea legăturilor și circulația informațiilor între structurile participante la gestionarea situațiilor de urgență, se face conform „Schemei fluxului informațional-decizional" Anexa nr. 9.

Capitolul V - Resurse umane, materiale și financiare

Alocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează prin Planul de asigurare cu resurse umane, materiale ș/' financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență. Consiliul Local Arad va prevedea în bugetul anual, fonduri necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din unitățile administrativ - teritoriale pe care le reprezintă.

Capitolul VI - Logistica acțiunilor

Logistica acțiunilor pentru limitarea și înlăturarea urmărilor riscurilor și pentru restabilirea stării de normalitate se stabilește prin planurile de protecție și intervenție întocmite pe tipuri de riscuri, respectiv prin forțele și mijloacele stabilite prin registrele de capabilitâți întocmite la nivel local și național.

Capitolul VII - Dispoziții finale

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Arad și înlocuiește Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/12.03.2019, care se va arhiva conform normelor în vigoare.

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al municipiului Arad are următoarele anexe, care nu au caracter public fiind confidențiale:

Anexa nr. 1 -Anexa nr. 2 -Anexa nr. 3 -Anexa nr. 4 -Anexa nr. 5 -Anexa nr. 6 -Anexa nr. 7 -Anexa nr. 8 -Anexa nr. 9 -Anexa nr. 10 Anexa nr. 11 Anexa nr. 12 Anexa nr. 13 Anexa nr. 14 Anexa nr. 15 Anexa nr. 16 Anexa nr. 17 Anexa nr. 18 Anexa nr. 19 Anexa nr. 20 Anexa nr. 21


Autorități și factori responsabili în analiza și acoperirea riscurilor;

Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR;

Structuri cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență;

Riscuri potențiale în localități vecine;

Hărți de risc;

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor;

Sisteme existente de preavertizareavertizare și de alarmare a populației;

Tabel cu obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență;

Schema fluxului informațional-decizional;

 • - Locuri și spații de evacuare și cazare în caz de urgență;

 • - Situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de apărare;

 • - Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență;

 • - Obiective inundabile Râul Mureș (Zona Dig-Mal);

 • - Zone inundabile din municipiul Arad;

 • - Date caracteristice în vederea gestionării efectelor inundațiilor;

 • - Depozite și stații de alimentare cu carburanți;

 • - Operatori economici sursă de risc nuclear sau radiologie din municipiul Arad;

 • - Operatori economici sursă de risc SEVESO din municipiul Arad;

 • - Principalele măsuri de protecție și intervenție în funcție de riscul manifestat;

 • - Măsuri pentru avertizarea-alarmarea populației la primirea avertizărilor;

 • - Rețeaua drumurilor naționale și județene la care este conectat municipiul Arad.

Anexa nr.l

Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în Municipiul Arad

Nr. Crt.

Denumire autoritate

Coordonate autoritate

Persoană de contact

Atribuții în PAAR, conform fișei nr.

1.

Primar

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel.+40-257-281.850,

fax +40-257-284.744

Primar

Bibarț Călin

Str. nr.

tel. mobil: 0757571100

Fișa nr.l

Viceprimar

Bognar Levente Grigorie Str. nr.

tel. mobil: 0722703313

Fișa nr.2

Viceprimar

Bulbuc Ionel

Str. nr.

tel. mobil: 0770312604

Fișa nr.2

2.

Consiliul Local al Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel. +40-257-281.850, fax +40-257-284.744

Primar

Bibarț Călin

Str. nr.

tel. mobil: 0757571100

Fișa nr.3

3.

Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel. +40-257-252264, fax +40-257-270799

Președinte

Bibarț Călin

Str. nr.

tel. mobil: 0757571100

Fișa nr.4

Șef Centru Operativ al C.L.S.U. Arad

Hajdu loan

Str. nr tel. mobil: 0723604382

Fișa nr.5

4.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel. +40-257-252264, fax +40-257-270799

ȘefS.V.S.U.

Pocsik Adrian

Str. nr.

tel. mobil: 0744885834

Fișa nr.6

5.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad

Str. Andrei Șaguna, nr. 66-72, tel. 0257251212, fax 0257256712

Comandant Detașament Arad Vlad Marius

telefon mobil 0748112018 e-mail: protciv@artelecom.net

Fișa nr.7

6.

Inspectoratul de Poliție Județean Arad

Str. I Calvin, nr. 17-19, tel. 0257207108, int. 108, fax 0257256266

împuternicit Șef al Poliției Municipiului Arad

Chițu Călin

tel. mobil 0758882005,

e-mail: calin.chitu@ar.politiaromana.ro

Fișa nr.8

7.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

Localitatea Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, nr. 1-3, tel 0257514922, fax 0257514951

Prim adjunct al inspectorului șef Gheorghe Laurențiu telefon mobil 0749034544, e-mail: ijjarad@yahoo.com

Fișa nr.9

8.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

Str. Li viu Rebreanu, nr.101 tel: 0257280892, fax: 0257280812

Șef Formație de lucru Arad

Dan Ana

tel. mobil: 0727395585, e-mail: ani.dan@sgaar.dam.rowater.ro

Fișa nr. 10

9.

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Splaiul Mureș, FN, telefon: 0257280996, fax: 0257284767

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

Juij Nicoleta Luminița telefon mobil: 0722899313,

e-mail: luminita.juîj@apmar.anpm.ro

Fișa nr. 11

10.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad

Str. Andrei Șaguna, nr. 1 -3, tel: 0257254438, fax: 0257230010

Director executiv adjunct economic Penzes luliu Gheorghe tel. mobil: 0752514047, e-mail: penzesiuliu@yahoo.com

Fișa nr.12

11.

Diracția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad

Str. Liviu Rebreanu, nr. 98 C, tel: 0257280760, fax: 0257281925

Șefbirou

Moru Codrin tel. mobil: 0744618819,

e-mail: moru.codrin-ar@ansvsa.ro

Fișa nr. 13

12.

Direcția Pentru Agricultură a Județului Arad

Str. Cloșca, nr. 6A, tel: 0257254221 fax: 0257256511

Consilier

Marița-Borod loan tel. mobil: 0742195659, e-mail secretariat@dadrarad.ro

Fișa nr.14

h 13.

Direcția Silvică Arad

Str. Episcopiei, nr. 48, tel: 0257280261, fax: 0257250558

Inginer silvic

Crișan Horia tel. mobil: 0731844212, e-mail: office@arad.rosilva.ro

Fișa nr.15

14.

Inspectoratul Județean în Construcții Arad

Str. Dr. loan Suciu, nr. 7 bis, tel: 0257304046, fax: 0257255281

Inspector în construcții

Navrady Eduard

telefon mobil: 0722899313,

e-mail: luminita.juij@apmar.anpm.ro

Fișa nr.16

15.

SC Compania de Apă Arad SA

Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4„ tel: 0257270843, int 202 fax: 0257270981

Șef Serviciu intern prevenire și protecție Lulușa Liviu

tel. mobil: 0773855619, e-mail: apacanal@caarad.ro

Fișa nr. 17

16.

Societatea Națională de Cruce Roșie

Strada Anatol Pavlovici Cehov, nr. 22

Telefon: 0257 281 625

Președinte

Col.rz. dr. Paicu Dan

Fișa nr. 18

Anexa nr. 2

Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR

AUTORITATEA: Primar

Fișa nr. 1

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Informează C.J.S.U., prin Centrul operațional județean, Centrul operativ al S.G.A., cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

Sprijină S.G.A. în montarea mirelor hidrometrice și pluviometrelor, permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local;

Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostite colective de către administratorul acestora;

Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

Dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

Organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești;

informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

d.-exerciții și aplicații;

Aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate;

conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire privind protecția civilă;

Asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Sprijină S.G.A. in montarea mirelor hidrometrice și pluviometrelor, permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora.

b.-controlul preventiv pe domenii de competența;

Pentru desfășurarea activităților de control preventiv în domeniul situațiilor de urgență, C.L..Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Distribuire de pliante, flayere, afișe, alte materiale informative;

Mijloace mass media;

Site-ul primăriei Arad

Rețele de socializare;

Materiale de instruire pentu pregătirea salariaților și elevilor în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exerciții si aplicații;

Pentru asigurarea participării la exerciții și aplicații C.L. Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

IIL-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în

situații de protecție civilă;

Răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;

Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

Propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;

Solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;

c.-asistență medicala

Propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de protecție civilă, precum și distribuirea celor primite;

Coordonează nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de protecție civilă;

Stabilește măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și a alimentării cu energie și apă a populației evacuate;

Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

Analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

AUTORITATEA: Viceprimar

Fișa nr. 2

1. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Informează C.J.S.U., prin Centrul operațional județean, Centrul operativ al S.G.A., cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

Sprijină S.G.A. în montarea mirelor hidrometrice și

1                   '*                                                            -------

pluviometrelor, permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local;

Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostite colective de către administratorul acestora;

Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității admînistrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

Dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

Organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

d.-exerciții și aplicații;

Aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a exerciții lor de specialitate;

conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire privind protecția civilă;

Asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi

Prietenii pompierilor;

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Sprijină S.G.A. în montarea mirelor hidrometrice și pluviometrelor, permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Pentru desfășurarea activităților de control preventiv în domeniul situațiilor de urgență, C.L..Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Distribuire de pliante, flayere, afișe, alte materiale informative;

Mijloace mass media;

Site-ul primăriei Arad

Rețele de socializare;

Materiale de instruire pentu pregătirea salariaților și elevilor în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exercițiî si aplicații;

Pentru asigurarea participării la exerciții și aplicații C.L. Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

Răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;

Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

Propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;

Solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;

c.-asistență medicală

Propune fondurile necesare realizării măsurilor de

1

protecție civilă;

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de protecție civilă, precum și distribuirea celor primite;

Coordonează nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de protecție civilă;

Stabilește măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și a alimentării cu energie și apă a populației evacuate;

Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

Analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

AUTORITATEA: Consiliul Local al Municipiului Arad

Fișa nr.3

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Prin aparatul de specialitate al primarului:

Informează CJ.S.U., prin Centrul operațional județean, Centrul operativ al S.G.A., cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

Sprijină S.G.A. în montarea mirelor hidrometrice și pluviometrelor, permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

Analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia.

c.-informare preventivă a populației

Prin aparatul de specialitate al primarului (S.V.S.U.):

asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; Informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu.

d.-exerciții și aplicații;

Prin aparatul de specialitate al primarului.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Prin aparatul de specialitate al primarului.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Se prevăd distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Prin aparatul de specialitate al primarului:

-distribuire de pliante, fiayere, afișe, alte materiale informative;

-mijloace mass media;

-site-ul primăriei Arad

-rețele de socializare;

-materiale de instruire pentu pregătirea salariaților și elevilor în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exerciții si aplicații;

Pentru asigurarea participării la exerciții și aplicații C.L. Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Prin aparatul de specialitate al primarului:

Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă.

b.-acțiuni                         de

câutare/salvare/descarcerare

Prin aparatul de specialitate al primarului: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

c.-asistențâ medicala

Acordarea asistenței medicale: prin rețele sanitare proprii

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Prin aparatul de specialitate al primarului:

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și operatorii economici din subordinea Consiliului Local

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol


Hotărește măsuri pentru organizarea punctelor de informare a populației, instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale.

AUTORITATEA: CLSU - Primar

- Președinte CLSU

Fișa nr.4

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Asigură personalul și condițiile necesare pentru instituirea serviciului de permanență, instituie, la ordinul prefectului sau din proprie inițiativă serviciul de permanență la sediul primăriei, în condițiile stabilite de reglementările specifice în vigoare și verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;

Sprijină unitățile de gospodărire a apelor în montarea mirelor hidrometrice și pluviometrelor, (permite montarea pluviometrelor pe terenuri aflate în administrarea primăriei, accesul pentru realizarea citirilor și măsurătorilor și dispune măsuri pentru menținerea în stare de funcțiune a acestora);

La primirea atenționărilor/avertizărilor meteorogice și hidrologice, în caz de accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursurile de apă, convoacă în ședințe extraordinare Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ori de câte ori situația o impune;

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Ține permanent legătura cu Sistemul de Gospodărire a Apelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean cu privire la evoluția situației din teren;

Dispune deținătorilor de iazuri piscicole și ai celorlalte acumulări mici, de pe raza unității administrativ-teritoriale, luarea măsurilor pentru evitarea unor eventuale accidente la acestea (asigurarea funcționării corespunzătoare a evacuatorilor);

Dispune Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență măsurile de prevenire a avarierii sau distrugerii cu intenție a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor executate provizoriu;

Dispune verificarea întocmirii de către toți operatorii economici-utilizatori de apă a “Programului de restricții

în alimentarea cu apă în caz de secetâ“, conform prevederilor ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare;

Dispune verificarea modului în care populația și operatorii economici respectă măsurile prioritare și de restricție stabilite în caz de secetă hidrologică sau poluare accidentală a cursurilor de apă;

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

linformeazâ populația cu privire la necesitatea încheierii polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor pentru situații de dezastre naturale și aplică sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale;

Asigură mijloacele necesare și stabilește responsabilitățile pentru avertizarea și alarmarea populației din zonele de risc la inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, secetă hidrologică și poluări accidentale pe cursurile de apă;

Dispune agentului de inundații organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

Asigură, prin agentul de inundații și/sau secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, afișarea extraselor din acest plan, din care au fost excluse informațiile confidențiale, pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriei;

Dispune agentului de inundații afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației și a planurilor de situație cu delimitarea zonelor potențial inundabile cu probabilitățile de depășire de 1% , 0,1% sau inundate la viituri istorice semnificative cu amplasamentul mirelor locale, sirenelor, căile și zonele de evacuare, conform Planului local de apărare și limita maximă a undei de

rupere cu timpul minim de propagare până la localitate și obiectivele cuprinse în zona inundabilă, înălțimea maximă a lamei de apă în zona unității administrativ -teritoriale, conform Planului de acțiune în caz de accident la baraj, după caz;

Dispune acționarea echipamentelor de alarmare și transmiterea semnalului “alarmă Ia dezastre” către populație;

Anunță populația, prin intermediul posturilor locale de radio și televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și/sau Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, cu privire la activitățile prioritare care trebuie întreprinse;

Dispune informarea populației prin intermediul posturilor locale de radio și televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, cu privire la restricțiile instituite și măsurile prioritare ce trebuie întreprinse în caz de secetă hidrologică sau poluare accidentală a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ - teritoriale;

d.-exerciții și aplicații;

Participă la exercițiile și aplicațiile planificate conform Anexei HI a Planului de pregătire al C.L.S.U., aprobat de președintele C.L.S.U. și de inspectorul șef al I.S.U.J. Arad, conform Ordinului Instituției Prefectului

H.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Prin aparatul de specialitate al primarului

b.-controlul preventiv pe domenii de competența;

Prin aparatul de specialitate al primarului:

-Biroul protecție civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență;

-Compartimentul Prevenire din cadrul S.V.S.U.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Prin aparatul de specialitate al primarului: -Compartimentul Prevenire din cadrul S.V.S.U.

d.-exerciții si aplicații;

Pentru asigurarea participării la exerciții și aplicații C.L. Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare

și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare»

II1.-1NTERVENȚIE

a.-alarmare

Dispune măsuri de avertizare/alarmare a populației și a obiectivelor din zonele de risc la inundații, de pe raza unității administrativ - teritoriale, inclusiv în cazul producerii accidentelor la construcții hidrotehnice;

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

Stabilește necesarul de forțe și mijloace, pe baza planurilor/convențiilor de colaborare/cooperare, și definește nevoile de sprijin din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

Organizează activitățile de căutare și identificare a victimelor și persoanelor date dispărute;

c.-asistențâ medicala

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență/Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ordin al prefectului la nivelul unității administrativ - teritoriale și cele prevăzute în planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, Planul de evacuare, schema organizării avertizării și alarmării populației;

Dispune și asigură supravegherea permanentă a zonelor de risc, evacuarea populației, animalelor și a bunurilor, conform Planului de evacuare în situații de urgență;

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la acțiunile operative desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor;

Asigură accesul forțelor și mijloacelor de intervenție pe cursurile de apă și zonele de protecție ale acestora, la lucrările cu rol de apărare împotriva inundațiilor (inclusiv în zona de protecție), pentru realizarea măsurilor preventive, operative de intervenție și de reabilitare;

Conduce acțiunile de evacuare cu sprijinul autorităților competente (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, Poliție, Jandarmerie);

Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului forțelor de ordine;

Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate, acordarea de asistență medicală și identifică noi posibilități de cazare temporară a persoanelor sinistrate;

Asigură adăposti rea, hrânirea și acordarea de asistență veterinară animalelor evacuate;

organizează distribuirea apei potabile, alimentelor și ajutoarelor umanitare către populația afectată;

Solicită instituțiilor și persoanelor specializate executarea salubrizării și aplicarea măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate;

Dispune anunțarea unității de neutralizare cu care Consiliul Județean/Consiliul general al Muncipiului București are încheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unității administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a Municipiului București și ducerea la îndeplinire a măsurile ce se impun conform prevederilor legale;

AUTORITATEA: CLSU - COAT

Fișa nn 5

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad și celelalte centre operaționale și operative interesate;

Centralizează și transmite operativ Ia Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Arad, date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Urmărește aplicarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;

Gestionează baza de date referitoare îa situațiile de urgență;

întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;

întocmește proiecte de comunicate de presă;

d.-exerciții și aplicații;

Participă la exercițiile și aplicațiile planificate conform Anexei III a Planului de pregătire al C.L.S.U. , aprobat de președintele C.L.S.U. și de inspectorul șef al I.S.U.J. Arad, conform Ordinului Instituției Prefectului

l II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Prin agentul de inundații și cu dotările principale necesare desfășurării activității comitetului și centrului operativ pentru situații de urgență, conform Regulamentului C.L.S.U.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Prin aparatul de specialitate al primarului: -Compartimentul Prevenire din cadrul S.V.S.U.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

întocmește proiecte de comunicate de presă;

întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

Difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitetul local privind activitatea preventivă și de intervenție.

d.-exerciții si aplicații;

Pentru asigurarea participării la exerciții și aplicații C.L. Arad, va prevedea în bugetele proprii, fondurile necesare și asigurarea logistică realizării acestor activități în conformitate cu legislația în vigoare.

III.-1NTERVENȚIE

a.-alarmare

Prin aparatul de specialitate al primarului:

Prin responsabilul cu alarmarea populației din cadrul Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență.

b.-acțiuni                         de

căutare/salvare/descarcerare

Prin aparatul de specialitate al primarului:

Formația de intervenție-echipele de căutare, debșpcare, salvare din cadrul S.V.S.U.

c.-asistență medicală

Se realizează prin serviciile voluntare pentru situații de urgență,, Filiala de Cruce Roșie din Arad.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și fac propuneri pentru asigurarea lor;

Asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a iroiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre probare.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

întocmesc și transmit la Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Dispeceratul Sistemului de Gospodărire a Apelor de pe raza județului, procese verbale de calamitate conform Anexei nr.10 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78 72019,

AUTORITATEA:       Serviciul

Voluntar pentru Situații de

Urgență al Municipiului Arad

Fișa nr. 6

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Primește și gestionează informările și avertizările de cod meteo, hidrologice, informează și instruiește personalul care asigură permanența la sediul primăriei;

Pe timpul alelor mari patrulează pe diguri și monitorizează nivelul apelor și secțiunea podurilor și podețelor.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

Popularizează prin instructaje, cât și pe timpul executării controalelor de prevenire, a actelor normative care reglementează activitatea de management a situațiilor de urgență, cauzele și împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor și consecințele acestora;

Asigură cunoașterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor și sistemelor de alimentare cu apă

Controlează respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la gospodărillle populației, unități de învățământ, operatori din subordinea consiliului local;

Propune aprobarea desfășurării jocurilor de artificii;

Controlează respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Execută, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu.

d.-exerciții și aplicații;

Participă la exercițiile și aplicațiile planificate conform Anexei HI a Planului de pregătire al C.L.S.U., aprobat de președintele C.L.S.U. și de inspectorul șef al I.S.U.J. Arad, conform Ordinului Instituției Prefectului.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Voluntari din compartimentul de prevenire;

Telefoane mobile, stații emisie recepție;

Telefon fix, fax;

Autoturism de servici.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Voluntari din compartimentul de prevenire;

Telefoane mobile, stații emisie recepție;

Telefon fix, fax;

Autoturism de servici.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Voluntari din compartimentul de prevenire;

Telefoane mobile, stații emisie recepție;

Telefon fix, fax;

Autoturism de servici.

d.-exerciții si aplicații;

Bugetul S.V.S.U.;

Personal voluntar;

Doăfri proprii. __

HI.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Sprijină     realizarea, întreținerea și funcționarea

legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de urgență.

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

întocmește documentele operative de intervenție;

Planifică, organizează și execută instruirea voluntarilor asupra modului de intervenție în diferite situații de urgență;

Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viață este pusă în pericol în caz de inundații, alunecări de teren, accidente, explozii sau în caz de dezastre pe teritoriul localității, astfel:

 • a) participă la acțiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a rețelei și a surselor de alimentare cu apă;

 • b) acordă sprijin pentru evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice și alte locuri inundate, menținând în stare de funcționare mijloacele tehnice de refulare și absorbție a apei;

 • c) organizează și pune în funcțiune, prin forțele proprii sau împreună cu alte structuri, locații speciale cu dotările necesare asigurării condițiilor minime de supraviețuire a populației.

Participă la efectuarea de deblocări și înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre:

 • a) în acest scop vor fi însușite cunoștințele minime necesare despre instalațiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă și canalizare;

 • b) participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături și la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenții în situații de dezastre.

c.-asistența medicală

Acordă asistență medicală de urgență.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Participa la înlăturarea efectelor dezastrelor; Sprijină evacuarea apelor din subsoluri.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Organizează, conduce și îndrumă desfășurarea evacuării instituțiilor, agenților economici, populației, animalelor, bunurilor materiale și obiectelor culturale din locațiile stabilite;

Urmărește realizarea măsurilor de pregătire și de

desfășurare a acțiunilor de evacuare, de primire, de repartiție, de cazare a populației și de depozitare a bunurilor, organizează, încadrează și asigură funcționarea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, de primire și de repartiție;

Realizează măsurile de asigurare privind transportul populației, bunurilor materiale, animalelor, asistență medicală, pază, ordine, legăturile fir și radio și evidența populației pe timpul executării evacuării în raioanele din și în care se execută aceasta;

Executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcții ce prezintă pericol;

Localizarea și limitarea avariilor la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenție sau cel afectat;

Amenajarea accesului la obiectivele de intervenție și pentru evacuarea răniților și a sinistraților.

AUTORITATEA:   Inspectoratul

pentru Situații de Urgență „Vasilc Goldiș” al Județului Arad

Fișa nr. 7

I. - GESTIONAREA RISCURILOR n

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Centrul Operațional realirează monitorizarea prin subunitățile proprii și instituțiile cu atribuții în gestionarea tipurilor de risc specifice județului.

Transmite rapoarte lunare și operative către:

 • - Instituția Prefectului

 • - Centrul Oprerațional Național

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Inspecția de Prevenire execută controale și activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență la unitățile administrativteritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de pe teritoriul județului, conform Planului anual de control.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

I.S.U. “Vasile Goldiș” al județului Arad organizează Ziua porților deschise.

Inspecția de Prevenire execută informarea populației și a salariaților în domeniul situațiilor de urgență prin:

 • - realizarea de materiale informative/ documentare, rapoarte, pliante, filme, afișe, campanii informative prin massmedia;

 • -  participarea la exercițiile și aplicațiile organizate

conform Planului anual de pregărire în domeniul situațiilor de urgență;

organizează instructaje, instruiri,convocări cu personalul de specialitate cu atribuțiuni în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exerciții și aplicații;

Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Centrul Operațional prin aparatura specifică de transmitere și prelucrarea datelor amplasată la dispecerarat, prin aparatura specifică amplasată pe autospecialele de intervenție, de la subunitățile din teritoriu.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Mijloace de transport proprii.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Realizarea de materiale informative/ documentare, rapoarte, pliante, filme, afișe, campanii informative prin mass-media.

d.-exerciții si aplicații;

Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Transmite ordinul prefectului de punere în funcțiune a sistemului de înștiințarealarmare la nivel județ.

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

Intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru căutarea/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.

c.-asistență medicală

Acordă asistență medicală de urgență prin S.M.U.R.D.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației creeate.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

AUTORITATEA: Inspectoratul de Poliție al județului Arad

Fișa nr. 8


I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Prin dispecerat și structurile subordonate, cu aparatura specifică pentru monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice și ale efectelor negative ale acestora.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

-

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

La solicitarea C.J.S.U. în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exerciții și aplicații;

Participă.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitori zarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor Ia autoritățile competente;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competența;

-

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Asigură transmiterea către populație a informațiilor.

d.-exerciții si aplicații;

Mijloacele din dotare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

-

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru         câutarea/salvarea/descarcerarea

persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.

c.-asistență medicală

Acordă primul ajutor până Ia sosirea formațiunilor specializate.

d.-acțiuni de îndepărtare a

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din

----------z-----------r z--------z--z---

manifestării pericolului produs

dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației creeate.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

AUTORITATEA: Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

Fișa nr.9

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

-

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

La solicitarea C.J.S.U. în domeniul situațiilor de urgență.

d.-exerciții și aplicații;

Participă.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

-

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Asigură transmiterea către populație a informațiilor.

d.-exerciții si aplicații;

Mijloacele din dotare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Asigură transmiterea semnalelor de alarmare către populație.

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru         căutarea/salvarea/descarcerarea

persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.

c.-asistență medicală

Acordă primul ajutor până la sosirea formațiunilor specializate.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației creeate.

e.-acțiunî de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

AUTORITATEA: Sistemul de

Gospodărire a Apelor Arad

Fișa nr. 10

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor Ia autoritățile competente;

Monitorizează permanent situația hidrografică din județul Arad, revărsări ale apei peste maluri, curgeri de pe versanți, ape provenite din barări naturale (zapoare) sau artificiale, colmatări cu material adus de ape, prăbușiri de maluri, alunecări de teren, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor de veghe hidrologică și hidrogeologică și informează asupra atingerii valorilor critice.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Controale la obiectivele cadastrale din patrimoniu, pentru verificarea stării acestora;

 • - controale la balastiere pentru verificarea respectării parametrilor din autorizația de funcționare;

 • - controale privind starea de salubritate a albiilor râurilor;

 • -  controale la construcțiile hidrotehnice privind comportarea în timp a acestora precum și a mecanismelor de acționare aferente barajelor,

 • - controale la primăriile din județ pe linia respectării Planurilor Locale de Apărare împotriva Inundațiilor;

c.-infbrmare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Furnizează date pentru elaborarea prognozelor și avertizărilor privitoare la inundații. ghețuri, secetă hidrologică și poluări accidentale în bazinul hidrografic monitorizat;

Informează cu privirea la poluări accidentale și măsurile care trebuie luate în astfel de situații.

d.-exerciții și aplicații;

Efectuează anual exerciții de simulare la inundații împreuna cu Prefectura Arad, 1SU Arad și Comitetele locale pentru situații de urgență.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Stații hidrometrice și mire locale (amplasate pe principalele cursuri de apă din județ, posturi pluviometrice precum și personal de observare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

-

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Prin mijloace proprii.

d.-exerciții si aplicații;

Materialele și echipamentele prevăzute în Planurile Locale de Apărare împotriva Inundațiilor.

III.-INTERVENȚ1E

a.-alarmare

-

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistență medicală

-

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Activități specifice întreprinse cu mașini, utilaje și forță umană, prevăzute în Planul local de apărare împotriva inundațiilor.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Activități specifice întreprinse cu mașini, utilaje și forță umană, prevăzute în Planul local de apărare împotriva inundațiilor.

AUTORITATEA: Agenția pentru

Protecția Mediului Arad

Fișa nr.l 1

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Monitorizarea calității aerului în Municipiul Arad:

- indicatori: NC, NC2;NOx; SO2; PM10; PM2.5; CC, Benzen, Toluen);

Monitorizarea calității apei;

Monitorizarea radioactivității mediului;

Controlul integrat al poluării.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Conduc procedura de reglementare și emit, după caz, avize de mediu, acorduri și autorizații/autorizații integrate de mediu, în condițiile legi;

Emite autorizația/autorizația integrată de mediu;

Revizuiește și actualizează, după caz, actele de reglementare;

Controlează respectarea reglementărilor privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;

Controlează gestionarea deșeurilor.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Asigură informarea, participarea publicului la deciziile privind activități specifice.

d.-exerciții și aplicații;

Conform planului propriu de pregătire.

Il.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Buget propriu;

Fonduri provenite din sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice, române sau străine.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Buget propriu;

Fonduri provenite din sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice, române sau străine.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Buget propriu;

Fonduri provenite din sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice, române sau străine.

d.-exerciții si aplicații;

Buget propriu;

Fonduri provenite din sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice, române sau străine.

III.-INTERVENȚ1E

- —         -         —    - —       ------- -1

a.-alarmare

Transmit avertizările către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale privind fenomenele hidro-meteo periculoase și calitatea factorilor de mediu.

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

c.-asistență medicala

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Supraveghează activitățile care prezintă pericole de accidente majore și/sau impact semnificativ asupra mediului datorate produselor petroliere, sau altor substanțe periculoase, în vederea prevenirii și limitării riscurilor de poluare accidentală;

Monitorizarea impactului pe care îl au activitățile de control al focarelor de boală asupra mediului;

Asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind verificarea eficacității implementării măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Asigurară supravegherea permanentă a stării de sănătate a populației și mediului în scopul prevenirii producerii unor situații de urgență;

Supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate;

Participă la evaluarea efectelor și stabilirea cauzelor ce au determinat poluarea cursurilor de apă.

AUTORITATEA: Direcția de

Sănătate Publică Arad

Fișa nr. 12

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Monitorizare premanentă a tipurile de risc specifice.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Activitate permanentă prin personalul de specialitate în domeniul prevenirii epidemiilor.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Permanent în domeniul riscurilor gestionate.

d.-exerciții și aplicații;

Participă.

II.-RESURSE NECESARE

1

a.-monitori zarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Materiale informative, pliante, mass-media, afișe, campanii informative.

d.-exerciții si aplicații;

Mijloacele din dotare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

-

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistență medicală

Asigură activitatea de asistență medicală în situații de urgență.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență (epidemii).

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență (epidemii).

AUTORITATEA: Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Arad

Fișa nr. 13

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Activitate permanentă prin personalul de specialitate în

domeniul prevenirii epizootiilor.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Permanent în domeniul riscurilor gestionate.

d.-exerciții și aplicații;

-

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitori zarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor Ia autoritățile competente;

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Materiale informative, pliante, mass-media, afișe, campanii informative.

d.-exerciții si aplicații;

Mijloacele din dotare.

III.-INTERVENȚIE

a.-al armare

-

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistențâ medicală

Asistența medicală veterinară

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Măsuri de dezinfecție, monitorizare, acțiuni de distrugere cadavre.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Măsuri de carantină profilactică cu rol de supraveghere și impunere a unor masuri de interdicție precum și informare a populației.

AUTORITATEA: Direcția Pentru Agricultură a Județului Arad

Fișa nr.14

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Premanent pentru tipurile de risc specifice.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Permanent prin personalul de specialitate.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Permanent în domeniul riscurilor gestionate.

d.-exerciții și aplicații;

-

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Materiale informative, pliante, mass-media, afișe, campanii informative.

d.-exerciții si aplicații;

-

HI.-INTERVENȚ1E

a.-alarmare

-

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistențâ medicală

-

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

In funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

AUTORITATEA: Direcția Silvică Arad

Fișa nr.15 j

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Asigur gospodărirea unitară în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și a normelor de regim silvic, a fondului forestier, proprietate publică a statului în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice.

Incendii la fondul forestier.

Invazii de dăunători.

Căderi de grindină.

Inundații.

Seceta.

Alte fenomene meteorologice periculoase: ploi torențiale, poduri de gheață, îngheț, furtuni, etc..

Semnalarea riscurilor existente de către personalul de teren prin rapoarte de semnalare, intervenția imediată cu mijloace existente pentru limitarea pagubelor, anunțarea organelor competente de la ISU Arad, a primăriilor, a poliției locale și a conducerii ocolului silvic pentru intervenții în vederea limitării pagubelor, apoi întocmirea documentelor și evaluarea pagubelor.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Verificarea situațiilor semnalate de către organele competente și încheierea documentelor legale.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Informarea primăriilor în vederea acționării proprietarilor de păduri în cazul unor incendii în fondul forestier privat neadministrat, a cetățenilor sau a firmelor care desfășoară activități în fondul forestier proprietate publică în cazul manifestării incendiilor de pădure sau a altor factori dăunători, în vederea evitării sau limitării pagubelor

d.-exerciții și aplicații;

Exerciții semestriale efectuate de către fiecare ocol silvic la nivel de district silvic în vedera intervențiilor în caz de incendiu în fondul forestier.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Se execută cu personal propriu la nivelul ocolului silvic, în raza de competență.

Se întocmesc documente prevăzute de actele normative în vigoare începând de la raportele de semnalare și până la evaluarea pagubelelor produse.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Se execută de autoritățile de stat competente.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Se face prin afișare la primăriile localităților și prin mijloace mass-media de către personalul silvic abilitat în acest sens.

Personalul cu activitate de teren supraveghează permanent zona calamitată și ia măsuri specifice de prevenție, în funcție de factorul vătămător.

d.-exerciții si aplicații;

Se desfășoară cu personalul silvic cu sarcini de pază a fondului forestier, de către șefii de ocoale și conducerea direcției sau de către personalul desemnat prin ordin sau decizii.

III.-INTERVENȚ1E

a.-alarmare

Personalul propriu, prin telefoanele din dotare, alarmează conducerea ocolului silvic, ISU Arad, administrația publică locală, poliția locală și trece la limitarea fenomenului ce se manifestă.

b.-acțiuni                          de

câutare/salvare/descarcerare

Se constituie echipe de căutare - salvare din personalul cu activitate de teren până la sosirea personalului specializat în astfel de acțiuni.

Se parcurge zona calamitată sau o zonă învecinată și se verifică zona cuprinsă de incendiu sau în zona manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

c.-asistențâ medicală

Anunță la 112 dacă există persoane accidentate sau în pericol de a se accidenta.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

în situația existenței unui incendiu de pădure se înconjoară zona cu o fâșie arată, apoi se acționează cu dotările de la pichetul de incendiu de către personalul din grupa de sprijin care se mobilzează.

Se trece la stingerea incendiului cu bătătoarele de foc sau cu alte mijloace din dotare.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Vor fi înștiințate persoanele fizice și juridice care dețin suprafețe agricole potențial surse de incendiu (pășunile, miriștile, etc) pentru a trasa o fâșie arată la limita fondului forestier național, pentru a stopa propagarea în fondul forestier.

Vor fi evacuate persoanele, animalele și bunurie materiale mobile din zona afectată de calamitate.

în cazul unui incendiu de coronament se va trece la doborârea arborilor cu mijloace mecanice contra propagării incendiului.

în cazul băltirii apei în suprafețe ale pepinierelor, se va acționa pentru evacuarea apei cu motopompe sau unde există posibilitate prin șanțuri de scurgere.

în cazul fenomenului de secetă se verifică, se repară sistemele de irigații de la pepinierele silvice și se pun în funcțiune pe perioada de manifestare. Se protejează plantele sensibile la caniculă cu umbrare până la |       lignificare.

AUTORITATEA:   Inspectoratul

Județean în Construcții Arad

Fișa nr. 16

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Măsoară parametrii seismici, alunecări de teren, inundații etc.

Este informat Inspectoratul de Stat în Construcții.

Structura raportului de informare cuprinde date privind locul, data producerii, deficiențe constatate și măsuri dispuse proprietarilor, administartorilor, utilizatorilor, după caz.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

-

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Inspectorat de Stat în Construcții - prin comunicate în mijloacele mass-media.

d.-exerciții și aplicații;

-

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

- Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competența;

- Aparatură/echipamente și mijloacele din dotare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

d.-exerciții si aplicații;

-

III.-1NTERVENȚ1E

a.-alarmare

-

b.-acțiunî                          de

câutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistență medicala

-

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

-

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad.

AUTORITATEA: SC Compania de Apă Arad SA

Fișa nr. 17

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Permanent pentru tipurile de risc specifice:

- Inundații

Poluări accidentale

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

Permanent prin personalul de specialitate în domeniul calității apei și asigurării alimentării cu apă a municipiului.

c.-informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Permanent în domeniul riscurilor gestionate.

d.-exerciții și aplicații;

Participă cu forțe și mijloace proprii.

IL-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Aparatura, echipamentele și mijloacele din dotare.

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Aparatura, echipamentele și mijloacele din dotare.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în

Materiale informative, pliante, afișe, campanii de informare.

cazul manifestării unui pericol;

d.-exerciții si aplicații;

Mijloacele existente în dotare.

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

Sistemul propriu, prin dispecerat.

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistență medicală

-

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

în funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.

AUTORITATEA:      Societatea

Națională de Cruce Roșie -Crucea Roșie Arad

Fișa nr.18

I. - GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

Alături de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, prin serviciul de voluntari, monitorizează starea de sănătate a populației.

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

-

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Anunțuri în mass-media prin broșuri, afișe etc.

d.-exerciții și aplicații;

Participă la exercițiile și aplicațiile efectuate de către componentele Sistemului Național de Management al situațiilor de Urgență.

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile

Telefoane, rgistre, alte mijloace din dotare.

competente;

b.-controlul preventiv pe domenii de competență;

Materiale și echipamente necesare, dacă este cazul.

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

Materiale informative, pliante,afișe, apariția în masss-media etc.

d.-exerciții si aplicații;

Materiale și echipamente proprii.

III.-1NTERVENȚ1E

a.-alarmare

-

b.-acțiuni                          de

căutare/salvare/descarcerare

-

c.-asistență medicală

Asistență acordată în toate situațiile de urgență cu forțele și mijloacele din dotare.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Conform planurilor de intervenție proprii.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Conform planurilor de intervenție proprii.

Anexa nr. 3

Componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență:

A. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Adresa, nr. telefon de la serviciu, nr. fax, nr. telefon mobil, e-mail

în comitet

La locul de muncă

0.

1.

2.

3.

4.

1

Bibarț Călin-Laurențiu

președinte

Primar

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75 tel 0257250603, tel. mobil 0757571100, e-mail: pma@primariaarad.ro

2

Bognar Levente- Grigorie

vicepreședinte

Viceprimar

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75 tel. 0257253782, tel. mobil 0722703313, e-mail: pma@primariaarad.ro

3

Bulbuc Ionel

vicepreședinte

Viceprimar

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75 tel. 0257228180, tel. mobil 0770312604, e-mail: pma@primariaarad.ro

4

Stepănescu Lilîoara-Constanța

secretar al comitetului local în domeniul de aplicare al Ordinului nr. 459/78/2019 și membru

5

Macra Claudia-Anca

membru

6

Vlad Marius

membru

7

Pabin Ștefan

membru

8

Chițu Călin

membru

9

Gheorghe Laurențiu

membru

Secretar General al Municipiului Arad Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75 tel. 0257281850 - 113 tel. mobil 0788347020, e-mail: pma@primariaarad.ro

Administrator public Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75

tel. 0257252223,

tel. mobil 0724353299, e-mail: pma@primariaarad.ro

Comandant Detașament Arad Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad

Str. Andrei Șaguna, nr. 66-72, tel. 0257251212, fax 0257256712, telefon mobil 0748112018, e-mail: protciv@artelecom.net

Locțiitor comandant Detașament Arad Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad

Str. Andrei Șaguna, nr. 66-72, tel. 0257251212, fax 0257256712, telefon mobil 0748112016, e-mail: protciv@artelecom.net

împuternicit Șef al Poliției

Municipiului Arad

Inspectoratul de Poliție Județean Arad

Str. I Calvin, nr. 17-19,

tel. 0257207108, int. 108,

fax 0257256266,

tel. mobil 0758882005,

e-mail: calin.chitu@ar.politiaromana.ro

Prim adjunct al inspectorului șef Inspectoratul de Jandarmi Județean

Arad

Localitatea Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, nr. 1-3, tel 0257514922, fax 0257514951, telefon mobil 0749034544, e-mail: ijjarad@yahoo.com

10

Oprea Albin

membru

Maior - Șef compartiment UM 1249 Arad

Str. Cetății, nr.1-3 telefon: 0257284744, fax: 0257214414, tel. mobil 0745664450, e-mail: um01249@forter.ro

11

Penzes luliu Gheorghe

membru

Director executiv adjunct economic Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad

Str. Andrei Șaguna, nr. 1-3, tel: 0257254438, fax: 0257230010, tel. mobil: 0752514047, e-mail: penzesiuliu@yahoo.com

12

Moru Codrin

membru

Șef birou

Diracția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad

Str. Liviu Rebreanu, nr. 98 C, tel: 0257280760, fax: 0257281925, tel. mobil: 0744618819, e-mail: moru.codrin-ar@ansvsa.ro

13

Onel Alexandru Mircea

membru

Director medical

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4 tel: 0257220000, fax: 0257220000, tel. mobil: 0745287538, e-mail: mirceaonel@yahoo.com

14

Merea Mircea-Octavian

membru

Director medical

Serviciul de Ambulanță Județean Arad

Str. Oituz, nr.1-5, tel: 0257338161, int: 16 fax: 0257338161 tel. mobil: 0755113810, e-mail: aradsaj@gmail.com

15

Pârvulescu Oana

membru

Director general

Direcția de Asistență Socială Arad

Calea Radnei, nr.250, tel: 0257254923 fax: 0257270227, tel mobil: 0733699555, e-mail: oana.parvulescu@dasarad.ro

16

Lucian Rodica

membru

17

Betea Alina

membru

18

Palade Daniela- Monica

membru

19

Franțescu Marius

membru

20

Goron Petru Dorin

membru

21

Marița-Borod loan

membru

Inspector școlar

Inspectoratul Școlar Județean Arad

Str. Comeliu Coposu, nr.26, tel: 0257280008, fax: 0257214746, tel. mobil: 0766610274, e-mail: lucian rodica@yahoo.com

Inspector

Direcția Județeană de Statistică Arad

C-lea luliu Maniu, nr.77, tel: 0257256104,int. 117 fax: 0257213001, tel. mobil: 0724881819 e-m ai 1: alina.b etea@arad .insse.ro

Șef Serviciu cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Arad

Splaiul G-ral Gh. Magheru, FN, tel: 0257256144, int. 102, fax: 0257281814, tel mobil: 0731606277,

e-mail: daniela.palade@ancpi.ro

Șef Stație meteorologică Arad Administrația Națională de Meteorologie

Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana

Timișoara, str. Gheorghe Adam, nr.15, cod 300310, Jud. Timiș tel 0257216527 fax tel. mobil: 0771623169

e-mail: frantesco_marius@yahoo.com

Consilier

Structura Teritorială pentru Probleme

Speciale Județul Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel/fax: 0257281630, tel. mobil: 0745822313, e-mail: stps.arad@anrsps.gov.ro

consilier

Direcția Pentru Agricultură a Județului

Arad

Str. Cloșca, nr. 6A, tel: 0257254221 fax: 0257256511, tel. mobil: 0742195659, e-mail secretariat@dadrarad.ro

22


Micoroi Aurel


Vorindan Ramona


Crișan Horia


Vlaicu Hergane Traian


26


27


membru


membru


membru


membru


Dan Ana


Navrady Eduard


membru


membru


Șef serviciu

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad - Centrul Județean Arad

Str. Frații Neumann, nr.10 tel/fax : 0257250540, tel. mobil 0725918706, e-mail: liviu.rogoz@apia.org.ro

Consilier

Inspectoratul Teritorial pentru

Calitatea Semințelor și Materialului

Sâditor Arad

Str. Cloșca, nr. 6A

tel: 0257211454

fa: 0257270454

tel. mobil: 0755019809,

e-m ai 1 ramon a. vorindan@yaho o.com

Inginer silvic

Regia Națională a Pădurilor -

Romsilva

Direcția Silvică Arad

Str. Episcopiei, nr. 48, tel: 0257280261, fax: 0257250558, tel. mobil: 0731844212, e-mail: office@arad.rosilva.ro

Consilier IA

Agenția Națională a îmbunătățirilor

Funciare

Unitatea de Administrare Arad

Str. Toth Șandor, nr. 6/D tel: 0257280955, fax: 0257281915, tel. mobil: 0745455895, e-mail: arad@anif.ro

Șef Formație de lucru Arad Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

Str. Liviu Rebreanu, nr.101

tel: 0257280892,

fax: 0257280812,

tel. mobil: 0727395585,

e-mail: ani.dan@sgaar.dam.rowater.ro

Inspector în construcții

Inspectoratul de Stat în Construcții

Inspectoratul Județean în Construcții

Arad

Str. Dr. loan Suciu, nr. 7 bis,

tel: 0257304046,

fax: 0257255281,

tel. mobil: 0762240109, e-mail: eduard.navradyfd isc-web.ro

28

Jurj Nicoleta Luminița

membru

29

Stoiadin Mircea Octavian

membru

30

Perijoc Petru-Daniel

membru

31

David Daniel

membru

32

Hristov Constantin

membru

33

Sadoschi Vasile

membru

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

Agenția Națională pentru Protecția

Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului

Arad

Splaiul Mureș, FN, telefon: 0257280996, fax: 0257284767 telefon mobil: 0722899313, e-mail: luminita.juij@apmar.anpm.ro

Comisar

Garda Națională de Mediu

Comisariatul Județean Arad

Str. Desseanu, nr. 2, ap. 2 tel 0257280815, fax 0257257042 tel. mobil: 0744556689, e-mail:

mirceaoctavian.stoiadin@gnm.ro

Inginer

Serviciul gestiune operativă

E-Distribuție Banat

B-dul luliu Maniu, nr. 65-71, tel: 0257205807, fax: 0372875274, tel. mobil: 0731250289, e-mail: petru.perijoc@enel.com

Șef departament execuție

SC Elba SA

Timișoara, Str. Paul Morand, nr.135 tel: 0256490441 fax: 0256490518, tel. mobil: 0745106021, e-mail: danieldavid@elba-ro

Cadru tehnic PS1

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA Mediaș

Exploatarea Teritorială Arad

Str. Poetului, nr. 56,

tel: 0257289092,

fax: 0257289092

telefon mobil: 0759057144,

e-mail: constantin.hristov@transgaz.ro

Șef formație activități speciale Arad

DELGAZ GRID SA

Formația Activități Speciale Arad

Calea luliu Maniu, nr. 82-84 tel: 0356730461, 0753093710 fax: 0357403313 tel. mobil: 0743186136,

e-mail: vasile.sadoschi@delgaz-grid.ro

34

Manta Florin Virgil

membru

Director

ROMATSA D.S.N.A.R. Arad

Str. Henri Coandă. nr. 29.

tel. 0257214050,

fax: 0257250200,

tel. mobil: 0723155385, e-mail: florin.manta@romatsa.ro

35

Guler loan

membru

Șef Serviciu salvare aeroportuară Aeroportul Arad

Aleea Aeroport, nr. 4,

tel: 0257339010,

fax: 0257254482,

tel. mobil: 0744510243,

e-mail: mentenanta@aeroportularad.ro

36

Budea Virgil

membru

Șef stație

Stația CFR Arad

P-ța Gării, nr.l tel: 0257233041, fax: 0257233041, tel. mobil: 0722693439, e-mail:virgil.budea@cfr.ro

37

Jeflea Gheorghe

membru

Director tehnic

SC FCC Environment Romania SRL

Șoseaua Centura Nord, FN, tel: 0357130920 interior 4 fax: 0357130921, tel mobil: 0746576652, e-mail: gheorghe.jeflea@fcc-group.ro

38

Bora Liviu

membru

Manager Punct de Lucru Arad

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Str. Pădurii, nr. 28, tel: 0257707000 fax:

tel. mobil: 0738099600, e-mail: liviu.bora@retim.ro

39

Cherciu Gabriel

membru

Șef sector

Punct de Lucru Arad

SC SALUBRITATE SA DEVA

Calea Zărandului, nr. 59 A, Deva, Jud.

Hunedoara

Tel: - 0357410630, 0257281729

Fax: -

Tel. mobil: 0728281729 e-mai: salubritatearad@yahoo.com

40

Coman Ciprian

membru

Șef Serviciu situații de urgență SC Compania de Transport Public SA Arad

Calea Victoriei, nr. 35-37, tel; 0257338597, fax: 0257253685, tel mobil: 0751206166, e-mail: coman cipri@yahoo.ro

41

Lulușa Liviu

membru

Șef Serviciu intern prevenire și protecție

SC Compania de Apă Arad SA

Str. Sabin Drâgoi, nr. 2-4„ tel: 0257270843, int 202 fax: 0257270981, tel. mobil: 0773855619, e-mail: apacanal@caarad.ro

42

Mehelean Gheorghe Nicolae

membru

Director general

SC RECONS SA Arad

B-dul luliu Maniu, nr. FN,

tel: 0257281378,

fax: 0257281458,

tel. mobil: 0722673648,

e-mail: nicolaemehelean@reconsarad.ro

43

Rujescu Gheorghe

membru

Șef Serviciu pentru situații de urgență SC CET Hidrocarburi SA

B-dul luliu Maniu, nr. 65-71, tel: 0257307726 fax: 0257270407, tel. mobil: 0745304701, e-mail: gheorghe.rujescu@cetharad.ro

44

Bogoșel Sorin Daniel

membru

Inginer-șef Producție SC CET Arad SA

Calea 6 Vânători, FN tel: 0257307455, fax: 0257213160 tel. mobil: 0742171331, e-mail: secretariat@cetarad.ro

45

Ciul Tiberiu Nicolae

membru

Director general

SC Gospodărirea Comunală Arad SA

B-dul luliu Maniu, FN,

tel: 0257270352,

fax: 0257270502,

tel. mobil: 0726376773, e-mal: tiberiu astra@yahoo.com

46

Hodăjeu Cătălin

membru

Șef Birou resurse umane, PSI SC Târguri Oboare Piețe SA Arad

P-ța Mihai Viteazul, nr. 13, tel: 0257250016, fax: 0257252403, tel. mobil: 0745637836, e-mail: catalinhodajeu@yahoo.com

47

Szucs Mariana Georgeta

membru

Director

Centrul Social Cantina Municipală

Arad

B-dul Revoluției, nr. 93,

Tel: 0357427527

fax: 0357427507

Telefon mobil: 0733924624,

0726131555,

e-mail: cantinamunicipala@gmail.com

48

Toma Adrian

consultant

Director general

Poliția Locală Arad

Primăria Municipiului Arad

Calea Victoriei, nr. 35 B telefon 0257939, telefon mobil 0733520388, e-mail: secretariat@politialocalaarad.ro

h 49

Drăgan Radu-loan-Aurel

consultant

Arhitect șef

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257281765 tel.mobil: 0728889623 e-mail: pma@primariaarad.ro

50

Portaru Elena

consultant

Director executiv

Direcția Tehnică

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257255818, tel.mobil: 0743112402 e-mail: pma@primariaarad.ro

51

Szuchanszki Ștefan

consultant

Director executiv

Direcția Patrimoniu

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257212474, tel. mobil: 722275363 e-mail: pma@primariaarad.ro

52

Ignatloan

consultant

Director executiv

Direcția Dezvoltare și întreținere

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 82, tel: 02572708496, int. 101 tel. mobil: 0722140240, e-mail: pma@primariaarad.ro

53

Grozavu Claudia-Mariana

consultant

Director executiv

Direcția Economică

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257281850- 120, tel. mobil: 0730101305, e-mail: pma@primariaarad.ro

54

Neamțiu Pavel

consultant

Director executiv

Direcția Venituri

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257283312, tel. mobil: 0731729161 e-mail: pma@primariaarad.ro

55

Barbură Eliza

consultant

Director executiv

Direcția Comunicare Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257281850-319 tel. mobil: 0729549200 e-mail: pma@primariaarad.ro

56

Ila Daniela Sorina

consultant

Director executiv

Serviciul Public Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257214474, tel. mobil: 0735011444, e-mail: pma@primariaarad.ro

57

Florea Liliana

consultant

Director executiv

Direcția Edilitară

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257270912 tel. mobil: 723604388, e-mail: pma@primariaarad.ro

58

Gherman Lucreția-Florica

consultant

Șef Serviciu Agricol

Serviciul Public Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257253007 tel. mobil: 0741937480, e-mail:

serviciulagricol@primariaarad.ro

59

Contraș Sorin-Cristian

consultant

Șef Serviciu Juridic, Contencios Direcția Juridic Contencios Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tei: 0257281850, int. 134, tel. mobil: 0732830750 e-mail: pma@primariaarad.ro

B. CENTRUL OPERATIV AL C.L.S.U. ARAD

0.

1.

2.

3.

4.

1

Hajdu loan

Șeful centrului operativ

Șef Birou Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel: 0257252264,

fax: 0257270799,

tel. mobil: 0723604382

e-mail: ioan.hajdu@pripariaarad.ro

2

Șerban Radu

membru

Consilier

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75, tel: 0257252264, fax: 0257270799, tel. mobil: 0729009101 e-mail: radu.serban@pripariaarad.ro

3

Todor Georgian-Comel

membru

Consilier

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel: 0257252264,

fax: 0257270799,

tel. mobil: 0729890441

e-mail: georgian.todor@pripariaarad.ro

4

Pocsik Adrian-Gheorghe

membru

Consilier

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel: 0257252264,

fax: 0257270799,

tel. mobil: 0744885834

e-mail: adrian.pocsik@pripariaarad.ro

5

Șerban Lucian-Augustin

membru

Consilier

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel: 0257252264,

fax: 0257270799,

tel. mobil: 0722668126

e-mail: lucian.serban@pripariaarad.ro

6

Foșlea Mihael

membru

Consilier

Primăria Municipiului Arad

B-dul Revoluției, nr. 75,

tel: 0257252264,

fax: 0257270799,

tel. mobil: 0723604387

e-mail: mihael.foslea@pripariaarad.ro

RISCURI POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚI VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENȚĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Municipiul Arad se învecinează la nord cu localități le Sederhat, Sâmpaul, Șofronea, Livada și Sânleani, Horia iar la sud cu localitățile Zădăreni, Șagu, Cruceni, Tisa Nouă și Fântânele.

Pe teritoriul acestor localități activitatea de bază a locuitorilor este agricultura și creșterea animalelor, neexistând factori potențiali generatori de situații de urgență care sa afecteze zona de competență a municipiului, înafară de riscul incendiilor la culturi de cereale păioase.

înspre vest, Municipiul Arad este situat la o distanță de 20 km față de orașul Pecica. Astfel singurul factor potențial generator de situații de urgență poate fi doar incendiul de vegetație cu riscurile associate: incendii la fondul forestier (Pădurea Ceala), incendii la vegetație ierboasă și/sau arbustivă, incendii la culturi de cereale păioase.

La est Municipiul Arad se învecinează cu localitatea Vladimirescu. Pe platforma industrială a fotului Combinat Chimic, la ora actuală funcționează trei operatori economici clasificați (SEVESO) în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase după cum urmează:

 • - SC Rompetrol GAS SRL

 • - SC Depozit Rompetrol Downstream SRL

 • - SC Archim Fertil SRL

De asemenea, tot pe platforma industrială a fotului Combinat Chimic funcționează un operator economic important, SC TelcomEst SRL, cu activitatea principală: transformarea maselor plastice.

Apreciem că într-o anumită măsură, acești operatori economici de raza comunei Vladimirescu pot prezenta risc potențial pentru Municipiul Arad.

HĂRȚI DE RISC

 • 1. Risc de inundații.

a. Repartiția precipitațiilor medii anuale (mm /mp) pe teritoriul județului Arad

b. Zone inundabile în Municipiul Arad

 • 2. Risc de accidente grave pe căi de comunicații terestre și feroviare a. Rețeaua drumurilor naționale și județene


  Orașe               Dramuri europene

  ----limita județ Arad----Drumuri naționale

  ----Dramuri județene


  20          0          20          40 km • 3. Risc la cutremur

a. Zonarea seismică a României în funcție de valorea de vârf a accelerației terenului

b. Harta seismotectonică

Municipiul Arad este amplasat în partea de nord a zonei seismogene Banat, o falie trecând chiar prin apropierea lui.

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri

Acestea au fost elaborate de către specialiștii OCHA /ONU (the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

 • 1. Riscuri naturale

 • A. Cutremurele de pământ

Cauza fenomenului:

Caracteristici generale: mișcare vibratorie generată de undele seismice care poate genera prăbușiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului și alunecări de teren.

Predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung și mediu cu o mare probabilitate de reușită. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reușită redusă. Predictibilitatea se bazează pe monitorizarea activității seismice, istoricul acesteia și observații în teren.

Factori de vulnerabilitate: construirea de localități în zone cu risc seismic ridicat; clădiri cu structuri de rezistență antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau executare); densitate mare de locuințe și populație pe suprafețe reduse; informarea redusă (în special a populației) despre cutremure.

Efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren etc.); pierderi umane (procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic); sănătate publică (număr ridicat de persoane ce necesită intervenții chirurgicale, contaminarea apei potabile și probleme de asigurare a condițiilor sanitare minime de supraviețuire).

Măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea și antrenarea populației privind normele de comportament în caz de cutremur.

Măsuri de pregătire specifice: înștiințarea populației, întocmirea și exersarea măsurilor cuprinse în planurile de protecție și intervenție.

Măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor și pierderilor, căutare-salvare, asistență medicală de urgență, reabilitarea facilităților economico sociale, afectate, distribuirea de ajutoare.

Instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor oamenilor privind cunoașterea regulilor de comportare pe timpul cutremurului și în perioadele următoare ale acestuia. întrucât mișcarea seismică este un eveniment imprevizibil, apărut de regulă prin surprindere, este necesar să cunoaștem bine modul și locurile care pot asigura protecție în toate împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport, etc.

Acestea, cu atât mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziție pentru realizarea unei oarecare protecții este foarte scurt. Regulile de comportare și măsurile de protecție în caz de cutremur, trebuie să le realizăm înainte de producere, pe timpul producerii cutremurului și după ce mișcarea seismică a trecut. Pentru protecție înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecție a locuinței și în afara acesteia.

Cunoașterea locurilor celor mai apropiate unități medicale, sediile inspectoratelor pentru situații de urgență, de poliție, de cruce roșie, precum și alte adrese utile.

Inventarierea tuturor clădirilor (construcțiilor) care prezintă pericol de prăbușire.

 • B. Inundații

Cauza fenomenului:

Caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, înălțimea viiturii, durata și frecvența acesteia.

Predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu și scurt, în funcție de nivelul tehnic al sistemului de monitorizare al vremii și al cursurilor de apă.

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite în zona inundabilă, lipsa sistemului de avertizare a populației, capacitate redusă de absorbție a solului, clădiri și fundații cu capacitate de rezistență slabă, stocuri de alimente neprotejate.

Efecte: distrugeri materiale, pierderi umane și contaminarea surselor de apă.

Măsuri de reducere a riscului: lucrări de apărare și amenajare a digurilor.

Măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecție și alarmare, educarea și participarea comunității, planificarea executării lucrărilor de apărare.

Măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, căutare-salvare, asistență medicală, aprovizionarea pe termen scurt cu apă și alimente, purificarea apei și adăpostire temporară.

Instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

Prevenirea apariției inundațiilor sau diminuarea-eliminarea acțiunilor distructive se pot asigura prin:

realizarea unor lucrări destinate să rețină și să întârzie scurgerea apelor de pe versanți, din afluenții mai mici ai bazinelor sau de torenți care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acțiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanților, crearea unor tipuri de învelișuri care să favorizeze infiltrația și să reducă scurgerea apelor de pe versanți, construirea unor baraje de atenuare;

curățarea rigolelor, șanțurilor, podurilor (podețe) pentru a asigura scurgerea apelor provenite de pe versanți;

modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri și canale, precum și prin realizarea unor bazine temporare (poldere) pe unele porțiuni de luncă pentru a reține apa revărsată;

neacordarea de autorizații de construire în zonele inundabile;

aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor și altor construcții civile ori industriale să reziste la creșterea nivelului apelor și la viteza de deplasare a acestora.

în vederea realizării protecției populației, animalelor și a bunurilor materiale, aceste măsuri de prevenire se completează prin:

organizarea, încadrarea și dotarea serviciilor de urgență, din aceste zone, astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecție și de ducere a acțiunilor de salvare;

stabilirea locurilor și condițiilor în care urmează a se desfășura acțiunile de evacuare temporară din zonele inundabile;

asigurarea înștiințării și alarmării despre pericolul inundațiilor;

organizarea și desfășurarea acțiunilor de salvare;

asigurarea asistenței medicale și aplicarea măsurilor de evitare a apariției unor epidemii;

asigurarea condițiilor necesare pentru sinistrați cu privire la cazare, apă, hrană, asistență medicală, transport etc;

protejarea bunurilor existente în locuințe prin urcarea acestora în poduri sau prin evacuarea acestora dacă timpul permite;

evacuarea populației și animalelor din zona inundabilă.

 • C. înzăpezirile

înzăpezirile de regulă au caracter aparte privind măsurile de protecție, în sensul că acest tip de risc, cu rare excepții, se produce într-un timp mai îndelungat și există posibilitatea de a lua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. în aceste împrejurări se recomandă tuturor cetățenilor, să se informeze permanent asupra condițiilor meteorologice și să rămână în locuințe, asigurându-se necesarul de hrană, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, etc.

 • D. Alunecare de teren

Cauza fenomenului.

Caracteristici generale: prezintă mai multe forme de manifestare sau pot apare ca efecte secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase, erupții vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai răspândit fenomen geologic.

Predictibilitate: după frecvența de apariție, extinderea fenomenului și consecințele generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice.

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite pe versanții dealurilor și munților, drumuri și linii de comunicații în zone muntoase, clădiri cu fundații slabe, conducte aeriene sau îngropate.

Efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicație sau a cursurilor de apă, reducerea producției agricole sau forestiere; pierderi umane.

Măsuri de reducere a riscului: realizarea hărților cu zone de risc, realizarea unei legislații în domeniu, asigurarea bunurilor și persoanelor.

Măsuri de pregătire specifice: educarea comunității posibil a fi efectuată, realizarea unui sistem de monitorizare, înștiințare și evacuare.

Măsuri post-dezastru: căutare-salvare, asistență medicală, adăpostirea de urgență a persoanelor sinistrat.

Instrumente de evaluare a impactului: echipe de experții.

 • E. Secetă

Cauza fenomenului: deficit fluviometric, degradarea solului, creșterea temperaturii apei oceanelor, creșterea concentrației de dioxid de carbon în atmosferă.

Caracteristici generale: dezastru cu efect temporar, mai ales asupra agriculturii, a căror forme de manifestare depinde de o serie de factori (existența sistemului de irigații, etc.).

Predictibilitate: perioadele de precipitații reduse sunt normale pentru toate sistemele climatice. Prognozele meteorologice fac posibilă avertizarea timpurie asupra posibilității de producerea a fenomenului.

Factori de vulnerabilitate: stabilirea de habitate în zone aride, terenuri agricole izolate, lipsa unor resurse de alimentare cu apă, lipsa unei planificări privind alocarea resurselor în zonele de risc, etc.

Efecte: scăderea producției agricole, viticole și zootehnice, creșterea prețurilor, creșterea ratei inflației, reducerea stării nutriționale a populației, îmbolnăviri, criza energetică, etc.

Măsuri de reducere a riscului: sistem de monitorizare și înștiințare imediată.

Măsuri de pregătire specifice: dezvoltarea unui plan interdepartamental de apărare împotriva efectelor dezastrului;

Măsuri post-dezastru: menținerea stabilității prețurilor, distribuirea centralizată a hranei, asigurarea rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu apă, etc.

Instrumente de valoare a impactului: monitorizarea situației meteorologice și hidrologice, nutriționale și economico-sociale.

 • 2. Riscuri tehnologice

 • A. Accident chimic și industrial

Cauza fenomenului: greșeli de exploatare a instalațiilor, nerespectarea regulilor de depozitare, manipulare și transport, accidente pe căile de comunicații, etc.

Predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va crește incidența acestora.

Factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare și alarmare, neinstruirea populației posibil a fi afectată, necunoașterea și nerespectarea legislației în domeniu.

Efecte: distrugeri ale instalațiilor și structurilor industriale, generarea unor incendii de masă, contaminarea apei, terenului și aerului, morți, răniți, etc.

Măsuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de pregătire și intervenție la nivel local.

Măsuri de pregătire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor de risc, elaborarea și testarea planurilor de protecție și intervenție, etc.

Măsuri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, căutare-salvare, decontaminare zonei afectate și a personalului, măsuri de prim ajutor, etc..

Instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

în zona producerii unui accident chimic, se aplică măsuri de protecție astfel:

 • -  înștiințarea și alarmarea populației, despre pericolul chimic se execută cu scopul de a avertiza populația despre pericolul chimic, în vederea realizării măsurilor de protecție;

> asigurarea protecției populației cu mijloace individuale de protecție se realizează pentru a împiedica pătrunderea substanțelor toxice în organism, prin aparatul respirator sau prin piele. Se pot folosi la nevoie și mijloace simple de protecție, care se confecționează conform metodelor de protecție civilă;

 • -  asigurarea protecției prin evacuare (autoevacuarea) temporară se execută pentru a realiza protecția populației în situațiile când celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente;

 • -  introducerea restricțiilor de consum a apei, produselor agroalimentare și furajelor pentru a preveni intoxicarea oamenilor și animalelor în zona contaminată. Restricțiile se transmit cetățenilor prin toate mijloacele de înștiințare la dispoziție;

 • -  introducerea restricțiilor de circulație și a unor măsuri de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic pentru a preveni intoxicațiile oamenilor și animalelor și pentru a asigura desfășurarea acțiunilor de protecție și intervenție;

 • -  acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate în zona accidentului chimic și în zona de acțiune a norului toxic, se continuă scoaterea victimelor de sub acțiunea substanțelor toxice industriale și transportarea la spitale în vederea tratamentului;

 • -  asigurarea protecției animalelor se realizează în fermele zootehnice și gospodăriile individuale din zona de acțiune a norului toxic, prin izolarea în grajdurile folosite în mod curent la care se etanșeazâ ușile și ferestrele;

 • -  instruirea populației din zona afectată, are ca scop conștientizarea acesteia privind necesitatea aplicării măsurilor de protecție și respectarea regulilor de comportare în zona contaminată.

în funcție de amploarea și urmările accidentului chimic, se organizează și măsuri de protecție și intervenție de limitare și înlăturare a urmărilor acestuia.

 • B. Accident nuclear /urgență radiologică

Municipiul Arad se află la o distanță mare de sursele potențiale de contaminare nucleară centrala Cemobîl (Ucraina), centrala Paks (Ungaria), Koslodui (Bulgaria), Cernavodă. Măsurile care se impun în situația depășirii gradului de contaminare admis sunt cu caracter general, profilaxia contaminării organismului.

Pentru prevenirea unui asemenea tip de risc este necesară luarea unor măsuri ca:

 • -  urmărirea realizării măsurilor de protecție a populației în caz de urgență radiologică.

 • -  înștiințarea și alarmarea populației, despre pericolul producerii unui asemenea fenomen, se execută cu scopul de a avertiza populația despre pericolul nuclear, în vederea realizării măsurilor de protecție.

 • -  organizarea unor măsuri de evacuare dacă este cazul.

 • -  urmărirea permanentă a modului cum se execută transportul minereului și deșeurilor radioactive pe teritoriul municipiului.

 • -  anunțarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre apariția acestui tip de risc.

 • C. Incendii în masă

Prin incendiu în masă, se înțelege acel incendiu de mari proporții care poate genera consecințe negative majore asupra depășirii normale a activităților social-economice, precum și asupra mediului înconjurător și care nu poate fi controlat și lichidat numai prin intervenția serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.

Acțiunile și măsurile de apărare împotriva incendiilor în masă se organizează și se desfășoară în scopul apărării vieții și al asigurării protecției populației, bunurilor materiale, valorilor culturale și a factorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.

Pe timpul stingerii incendiilor în masă:

 • -  se acordă primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masă;

 • -  se concentrează și se organizează intrarea în dispozitivele de acțiune a forțelor și mijloacelor stabilite prin planurile de apărare;

 • -  se organizează lucrările necesare în vederea realizării rezervelor de apă și a celorlalte categorii de substanțe stingătoare necesare în susținerea acțiunii de intervenție;

 • -  se organizează și se efectuează, cu mijloacele aflate la dispoziție, lucrările de limitare a propagării incendiilor;

 • -  se asigură condițiile pentru efectuarea manevrelor de forțe și mijloace necesare în vederea desfășurării acțiunii de intervenție, în raport cu evoluția situației operative;

 • -  se transmit comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informații despre situația creată și despre măsurile luate și se formulează cereri, în raport cu evoluția situației operative;

 • -  se informează populația despre măsurile și comportamentul care trebuie adoptate, în zonele de dezastru.

 • D. Accidentele rutiere și feroviare.

Accidentele rutiere și feroviare pot avea urmări foarte grave, producând un număr mare de victime și distrugerea de importante bunuri materiale în anumite condiții, în funcție de amploare, acestea se pot transforma în catastrofe, cu repercusiuni asupra mediului înconjurător.

Cetățenii trebuie să rețină câteva reguli pe care să le aplice în astfel de împrejurări:

păstrarea calmului;

ieșirea imediată din zona periculoasă;

acordarea ajutorului sanitar (aplicarea garoului, pansarea răniților, imobilizarea fracturilor etc.).

în cazul de accidente de circulație, măsurile constau în alarmarea formațiunilor specializate din zonă prin apelarea la numărul de urgență 112 și acțiunea acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, înlăturarea avariilor, refacerea instalațiilor, de blocarea căilor de acces și reluarea circulației.

O atenție deosebită trebuie acordată cercetării care se execută la orice apropiere de locul accidentului pentru a preveni producerea de victime, din rândul celor care vin în ajutor, prin contaminare sau explozii.

Stabilirea măsurilor privind transportul substanțelor periculoase.

Stabilirea și semnalizarea corespunzătoare împreună cu organele de poliție a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfurilor periculoase, a traseelor interzise, accesul acestora, precum și elaborarea unor planuri de alarmare și intervenție în cazul evenimentelor survenite pe timpul transportului de mărfuri periculoase.

 • E. Muniții neexplodate

Sub denumirea generală de muniții sunt incluse următoarele: cartușe de toate tipurile, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele și orice elemente încărcate cu substanțe explozive. în timp de pace și război un mare rol îl prezintă acțiunea de identificare a muniției și apoi neutralizarea acestora în poligoane speciale și de un personal calificat în acest domeniu. Detectarea propriu-zisă (nu întâmplătoare) a muniției rămasă neexplodată se face de către formațiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performanțe, care pot detecta muniția la mari adâncimi.

La descoperirea oricărui tip de muniție trebuie să se respecte următoarele reguli:

 • -  să nu fie atinse, lovite sau mișcate;

 • -  să nu se încerce să se demonteze focoasele sau alte elemente componente;

 • -  să nu fie ridicate, transportate și depozitate în locuințe sau grămezi de fier vechi;

 • -  să se anunțe imediat organele de poliție, care Ia rândul lor anunță organele de protecție civilă care intervin pentru ridicarea muniției respective. La locul descoperirii muniției, organele de poliție asigură paza locului până la sosirea organelor de protecție civilă.

Neutralizarea și distrugerea muniției se execută de către subunitățile pirotehnice care au pregătirea și dotarea cu aparatură specială pentru această misiune periculoasă.

 • F. Eșecul utilităților publice

Acest tip de risc poate să apară pe întreg teritoriul municipiului în funcție de existența rețelelor de apă potabilă, canalizare, gaze naturale electrice sau chiar de telefonie.

Pentru prevenirea unor asemenea tipuri de risc este necesară luarea unor măsuri:

 • -  cunoașterea tuturor rețelelor de utilități publice la nivel local;

 • -  existența unor planuri (scheme) cu traseul acestor rețele pentru a putea fi puse la dispoziția forțelor de intervenție;

 • -  cunoașterea punctelor (locurilor) de unde se poate întrerupe /opri furnizarea, transportul;

 • -  anunțarea formațiunilor specializate în cazul producerii unor avarii la aceste utilități;

 • -  anunțarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre apariția fenomenelor de această natură.

 • G. Poluarea mediului

Cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marină, poluarea apei potabile, creșterea globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

Predictibilitate: poluarea este considerată și raportată la consumul pe cap de locuitor, astfel că în țările în curs de dezvoltare ea este în creștere.

Factori de vulnerabilitate: industrializarea și lipsa legilor în domeniu, lipsa resurselor pentru contracararea fenomenului.

Efecte: distrugerea recoltelor agricole, pădurilor și sistemului acvifer, distrugeri materiale, înrăutățirea stării de sănătate a populației, creșterea temperaturii etc.

Măsuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului, promovarea de politici pentru promovarea și protecția surselor de apă, controlul producerii de aerosol și produselor de freon, etc.

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan de protecție și siguranță a mediului la nivel național, includerea problemelor de mediu în programele guvernamentale de dezvoltare etc.

Instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestră și aeriană a solului și apei, evoluția climei, etc.

 • H. Defrișare păduri

Cauza fenomenului: incendiile de masă, boli ale masei lemnoase, exploatare nerațională.

Caracteristice generale: declanșarea altor hazarde prin slăbirea stabilității solului, masa lemnoasă moartă.

Predictibilitate: depinde de politica țării respective în domeniul și existența unei baze de date privind modul de manifestare al fenomenului.

Factori de vulnerabilitate: subdezvoltare, dependența de lemn ca sursă de energie, lipsa unei politici de exploatare, creșterea rapidă a populației etc.

Efecte: distrugerea culturilor tradiționale și creșterea necesităților de import, inundații, secetă, foamete etc.

Măsuri de pregătire specifice: educarea comunității, promovarea unor alternative la folosirea lemnului ca combustibil.

Instrumente de evaluare a impactului: cartografierea pădurilor și supravegherea acestora, monitorizarea programelor de reîmpăduriri.

 • 3.Riscuri biologice

 • A.    Epidemii

Cauza fenomenului: condiții sanitare precare, sărăcie, contaminarea apei și alimentelor etc. Caracteristici generale: posibilitate ridicată de răspândire, existența unor dezechilibre economice și sociale, lipsa personalului specializat, etc.

Predictibilitatea: studiile și rapoartele epidemiologice pot crește capacitatea de diagnoză și prognoză, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubație, etc.

Factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriție deficitară, apă potabilă de slabă calitate etc.

Efecte: bolnavi și morți, pierderi economice, panică etc.

Măsuri de reducere a riscului: monitorizarea evoluției factorului de risc medical de urgență, elaborarea unui plan de protecție cu alocarea resurselor necesare.

Măsuri de pregătire specifice: verificare și confirmare diagnostice, identificarea cazurilor, găsirea surselor epidemice, controlul evoluției cazurilor, etc.

Măsuri post-dezastru: existența unui serviciu medical de urgență, ajutor medical.

Instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologică, evaluarea periodică a eficienței serviciului medical de urgență.

Surse potențiale în apariția unor evenimente epidemiologice:

 • - cartierele din municipiu cu concentrări de grupuri populaționale defavorizate;

 • - cartierele cu deficiențe în aprovizionarea cu apă potabilă, unități sanitare medico-sociale, platformele și haldele neautorizate de depozitare a gunoiului menajer, zonele cu risc de inundații, colectivitățile defavorizate.

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local:

 • - cunoașterea permanentă a stării de sănătate a cetățenilor;

 • - luarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de viață în zonele predispuse la producerea unor astfel de fenomene;

 • - supravegherea permanentă a stării de sănătate a populației prin structurile Direcției de Sănătate Publică a județului;

-anunțarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre apariția fenomenelor de această natură.

 • B.     Epizootiile

Cauze: răspândirea în proporții de masă a unei boli transmisibile Ia animale.

Caracteristici generale: se datorează unei combinații de mai mulți factori cum ar fi temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei și migrarea animalelor.

Predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.

Factori de vulnerabilitate: numărul mare și variat de animale, lipsa de control asupra importurilor etc.

Efecte: îmbolnăvirea în proporții de masă la nivelul comunității, foametea etc.

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan național de apărare, programe de pregătire a responsabililor guvernamentali și a fermierilor, etc.

Instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidenței și severității infecției.

Sursa potențială în apariția unor evenimente epizootice este creșterea animalelor (bovine, porcine, ovine) care are o pondere însemnată în agricultura municipiului, atât datorită întinselor suprafețe de pășuni și fânețe, cât și tradiției locuitorilor în acest domeniu, existând implicit riscul de izbucnire a unor epizootii.

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local: cunoașterea efectivelor de animale în special colectivități mari; supravegherea stării de sănătate pentru evitarea izbucnirii bolilor majore la animale prin structurile existente ale Direcției Sanitare Veterinare a județului;

conștientizarea cetățenilor despre importanța anunțării oricăror simptome de îmbolnăvire la animalele din gospodăria proprie;

anunțarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre apariția fenomenelor de această natură.

Pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăviri la animale la nivelul județului a fost constituit Centrul Local de Combatere a Bolilor la nivelul Județului Arad, care stabilește și transmite măsurile specifice către Unitatea Municipală de Sprijin Arad.

Anexa nr. 7

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

 • 1. Reguli de comportare a populației la recepționarea semnalelor de alarmare în situații de protecție civilă:

Prealarmă aeriană:

 • -   să înceteze activitățile

 • -  să pregătească mijloacele de protecție individuală și de prim ajutor

 • -  să-și asigure rezerva de apă și alimente

 • -   înștiințează și vecinii despre pericol

 • 1.1. Alarmă aeriană:

 • A. Pentru cei care se găsesc la locul de muncă :

 • -   să întrerupă lucrul sau alte preocupări

 • -  să acționeze cu calm și să nu producă panică

 • -   să întrerupă iluminatul interior și exterior (pe timp de noapte), cu excepția iluminatului camuflat

 • -   să-și ridice mijloacele de protecție individuală

 • -  să ocupe cât mai repede locul în adăpost

 • -  conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să oprească imediat, să deschidă ușile, sâ deconecteze milocul de transport de la sursa electrică și în urma pasagerilor să se grăbească la cel mai apropiat adăpost

 • -   să asculte și să execute măsurile stabilite de organele de protecție civilă

 • B. Pentru cei ce se găsesc în localuri publice :

să asculte cu atenție comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire și să se îndrepte către acestea

 • C. Pentru cei ce se găsesc acasă :

să oprească gazul, să deconecteze aparatele electrice, sursele de iluminat, să stingă focul în sobe

 • -  îmbracă copiii, își iau mijloacele individuale de protecție (masca contra gazelor)

 • -  să anunțe vecinii dacă nu au auzit semnalul

 • -   să ia trusa sanitară, documentele de identitate, rezerva de apă și alimente și intră cât de repede în locurile de protecție, sau dacă nu sunt, în adăposturile naturale

 • D. Pentru cei pe care semnalul l-a prins pe stradă :

se intră cât mai repede la cel mai apropiat adăpost, pot fi folosite treceri subterane, tunele, etc.

 • 1.2. încetarea alarmei:

După comunicarea acestui semnal populația acționează în concordanță cu situația fiecăruia:

• salariații, studenții, elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului din aer sau a dezastrelor

- populația neâncadrată în muncă și copiii se întorc acasă și acționează în funcție de comunicările primite

 • 2. Reguli de comportare și acțiune în caz de incendiu:

 • -  dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o pătură umedă;

 • -  deschideți cu prudență ușile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creșterea rapidă a flăcărilor;

prin încăperile cu fum dens deplasați-vă târâș sau aplecați;

 • -   strigați victimele (copiii de regulă se ascund sub paturi, în dulapuri) găsiții și salvații;

 • -  dacă vi se aprinde îmbrăcăminttea nu fugiți, culcați-vă pe pământ și rostogoliți-vă;

 • -  asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncați un palton, o pătură sau ceva care îi acoperă etanș;

 • -   ieșiți din zona incendiară în direcția dinspre care bate vântul;

 • -   aplicați pe părțile afectate pansament uscat și curat și prezentați-vă la punctele medicale.

 • 3. Reguli dc comportare în caz de cutremur:

 • -   Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică;

 • -   Rămâneți pe loc, nu fugiți pe ușă, nu săriți pe geam, nu folosiți scările, deschideți ușile și îndepărtați-vă de ferestre;

 • -  Adăpostiți-vă sub o masă solidă, o banchetă, perete de rezistență sau sub tocul ușii;

 • -   Stingeți focul, întrerupeți alimentările cu energie electrică, gaze și apă;

 • -   Nu folosiți sursele de foc;

 • -   Depărtați-vă de clădiri și stâlpi;

 • -   Nu fugiți, nu blocați căile de acces, lăsați cale liberă mașinilor de intervenție (ambulanțe, pompieri, etc.);

 • -   Dacă sunteți într-un autovehicul în mers, ieșiți în afara carosabilului și așteptați în liniște;

 • -   Ascultați și urmăriți recomandările autorităților publice transmise prin intermediul posturilor de radio și televiziune, deoarece un cutremur poate fi urmat de incendii, explozii, inundații sau poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât șocul inițial.

 • 4. Reguli de comportare în caz de inundații:

 • - în cazul în care inundația vă surprinde acasă, dacă aveți timp :

 • - blocați ferestrele și ușile;

 • - închideți apa, gazul și energia electrică;

 • - evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri sigure;

 • - mutați obiectele, care pot fi transportate, în partea cea mai de sus a casei;

 • - părăsiți locuința cu întreagafamilie și deplasați-vă spre locul de refugiu, dinainte stabilit (etaje superioare, acoperișuri, înălțimi);

 • - luați docunentele personale, o rezervă minimă de alimente, trusa medicală, un aparat de radio și îmbrăcăminte groasă;

în cazul în care sunteți surprinși în afara locuinței, nu intrați în panică și respectați recomandările autorităților publice locale:

 • -   în cazul în care sunteți evacuați, respectați ordinea, ajutați bătrânii, bolnavii și copiii.

 • -  La întoarcerea în gospodărie :

 • - nu atingeți firele electrice;

 • - consumați numai apă fiartă și răcită;

 • - curățați-vă gospodăriile prin înlăturarea mâlului.

 • 5. Reguli de comportare și acțiune în cazul descoperirii munițiilor neexplodate:

La întâlnirea unei astfel de muniții respectați următoarele reguli:

 • -   nu le atingeți;

 • -   nu le loviți sau mișcați;

nu le introduceți în foc;

 • -  nu încercați să demontați focoasele sau alte elemente componente;

nu lăsați copiii să se joace cu asemenea componente;

 • -   nu ridicați, nu transportați sau introduceți muniții neexplodate în încăperi, locuințe sau grămezi de fier vechi;

 • -  în zonele unde se presupune că ar exista muniții neexplodate nu executați lucrări de îmbunătățiri funciare, săpături manuale, nu aprindeți focul și interziceți circulația vehiculelor, oamenilor și animalelor;

 • -   când luați la cunoștință despre existența lor anunțați imediat organul de poliție cel mai apropiat.

 • 6. Reguli de comportare și acțiune în cazul accidentului nuclear sau chimic:

 • -  comportați-vă cu calm

 • -   închideți apa și gazele, stingeți focurile din sobe scoateți aparatele electrice din priză

 • -   închideți ușile și ferestrele și puneți în funcțiune aparatul de radio sau televizorul

 • -   limitați la maximum deplasările în afara locuințelor

 • -   nu consumați alimente,apă decât din surse protejate și avizate fiți pregătiți în vederea unei eventuale evacuări

evitați contactul cu obiectele din jur

 • -   nu intrați în locuințe cu îmbrăcăminte contaminată

dacă nu ați fost afectați de accident ajutați organele de intervenție pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei și ordinii în zonă.

 • 7. Reguli de comportare în caz de furtună:

 • -  deconectează energia electrică

 • -  adună membrii familiei acasă

 • -   închide bine ușile, geamurile, orificiile pentru ventilare

 • -  protejează cu scânduri geamurile mai mari

 • -   de pe acoperiș, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vânt uneltele din gospodărie trebuie duse în încăperi

 • -   stinge focul în sobe

tine în ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de necesitate

 • -   când furtuna a început, stai în clădire, atent să nu te rănești cu cioburi de sticlă

 • -   nu se recomandă ieșitul în stradă imediat după ce a încetat vântul, deoarece o rafală se poate repeta

 • -   dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi

 • 8. Reguli generale de comportare după producerea unei situații de urgență:

 • -  respectă îndrumările și comunicările organelor de protecție civilă

 • -   intră cu extremă precauție în interiorul clădirilor avariate sau slăbite

nu atinge firele electrice căzute sau rupte

dacă simți miros de gaze deschide toate ferestrele și ușile, închide robinetul principal de gaze și părăsește casa imediat

dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent, usucă-le și în

final refolosește-le

dacă ești sfătuit să evacuezi, fa-o prompt

verifică rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi

nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundație

nu împiedica acțiunile de intervenție

anunță rudele că ești în siguranță, altfel autoritățile pot pierde timp căutându-te

nu transmite zvonuri sau știri exagerate despre pagube și stricăciuni

Anexa nr. 8

TABEL CU OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSTITUȚII CU SUBORDONARE CENTRALĂ, JUDEȚEANE SAU LOCALE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PE RAZA

MUNICIPIULUI ARAD

Nr.

Crt

Obiectivul

Adresa

Situații de urgență produse de tipuri de risc

seism

alunecare de teren

inundație

furtuni și viscol

incendiu

temperat uri extreme

secetă

epidemii sau pandemii

eșecul utilităților publice

1.

Instituția

Prefectului Județul Arad

Bulevardul Revoluției nr. 75

X

-

X

X

X

X

-

X

X

2.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, FN

X

-

X

X

X

X

-

X

X

3.

Inspectoratul de Poliție Județean Arad

Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 17-19

X

-

-

X

X

X

-

X

X

4.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad

Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 66-72

X

-

-

X

-

X

-

X

X

5.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

Vladimirescu, str.

Jandarmeriei nr. 1-3

X

-

X

X

X

-

X

X

6.

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad

Arad, str. Mărășești nr. 18-20

X

-

X

X

X

X

-

X

X

7.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale STPS Jud.Arad

Arad, B-dul Revoluției, nr .75

X

-

X

X

X

X

-

X

X

8.

Serviciul Județean Arad a Arhivelor Naționale

Arad, str. Ceaikovski nr. 2-6

X

-

X

X

X

X

-

X

X

9.

Direcția pentru Agricultură Arad

Arad, str. Cloșca, nr. 6 A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

10.

Oficiul Județean de Zootehnie Arad

Arad, Calea Bodrogului, nr. 3

X

*

*

X

X

X

-

X

X

11.

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice

Arad, str. Cloșca, nr. 6A

X

*

X

X

X

X

-

X

X

12.

Agenția Domeniilor Statului -Reprezentanța Teritorială Arad

Arad, str. Mărășești nr. 30, ap. 2

X

-

X

X

X

X

X

13.

Inspectoratul Teritorial pt.Calitatea Semințelor și Materialului Săditor- Arad

Arad, str. Cloșca, nr. 6

A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

14.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Arad

Arad, str.Frații

Neumann, nr. 10

X

-

X

X

X

X

-

X

X

15.

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Arad

Arad, str.Cloșca, nr. 6A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

16.

Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare

Filiala Timiș Mureș Inferior - Unitatea de Administrare Arad

Arad, Spl. Mureș, nr.6/D

X

X

X

X

X

-

X

X

17.

Agenția pentru

Protecția Mediului

Arad

Arad, Splaiul Mureșului, FN

X

-

X

X

X

X

-

X

X

18.

Comisariatul

Județean Arad al

Gărzii Naționale de

Mediu

Arad, str. Desseanu, nr.2

X

X

X

X

X

-

X

X

19.

Direcția Silvică Arad

Arad, str. Episcopiei, nr. 48

X

*

-

X

X

X

-

X

X

20.

Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr.101

X

-

X

X

X

X

-

X

X

21.

Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea -Sistem Hidrotehnic Criș Alb Independent

Chișineu Criș, str. înfrățirii, nr. 38

X

-

X

X

X

-

X

X

22.

Centrul Militar Județean Arad

Arad, str. Lucian Blaga, nr.4-6

X

*

X

X

X

X

-

X

X

23.

Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Județului Arad

Arad, str.Gheorghe Lazăr, nr.21

X

X

X

X

X

-

X

X

24.

Serviciul Județean de Metrologie Legală Arad

Arad, str. Emanoil Gojdu, nr. 6-8

X

*

X

X

X

X

-

X

X

25.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Arad

Arad, Bd. Revoluției, nr. 50

-

X

X

X

X

-

X

X

26.

Inspectoratul Școlar Județean Arad

27.

Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra

Arad

28.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad

29.

Clubul Sportiv Municipal Arad

30.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad

31.

Biroul Vamal

Interior Arad

33.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Arad

34.

Inspectoratul

Teritorial de

Muncă Arad

Arad, str.Comeliu

Copuosu nr.26

X

-

-

X

X

X

X

X

Arad, Str. Mucius

Scaevola, nr. 9

X

X

X

X

X

-

X

X

Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

X

-

X

X

X

X

X

X

Arad, Lucian Blaga, nr. 20

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Arad, B-dul

Revoluției, nr. 79

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Arad, Zona Industrială de Vest Arad,str. I, nr.

6

X

-

-

X

X

X

-

X

X

Arad, str. Horia, nr.7

X

-

X

X

X

X

X

X

Arad, str. Episcopiei nr.11-13

X

-

X

X

X

X

X

X

35.

Casa Județeană de Pensii Arad

Arad, str.

Voluntarilor, nr. 2A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

36.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Arad, str.Călugăreni, nr. 1 A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

37.

Direcția de Sănătate Publică a

Județului Arad

Arad, str.Andrei Șaguna nr.1-3

X

-

-

X

X

X

X

X

38.

Casa de Asigurări de Sănătate Arad

Arad, B-dul Revoluției, nr. 45

X

-

X

X

X

X

-

X

X

39.

Serviciul de Ambulanță Județean Arad

Arad, Str. Oituz, Nr.l-5

X

-

*

X

X

X

X

X

40.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara -Secția Drumuri Naționale Arad

Arad, str. Ardealului, nr.39/A

X

-

X

X

X

-

X

X

41.

A.R.R. - Agenția Arad

Arad, str. Prunului, nr.66

X

*

X

X

X

X

-

X

X

42.

Registrul Auto Român -reprezentanța Arad

Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.269

X

-

-

X

X

X

-

X

X

43.

Direcția Județeană de Statistică Arad

Arad, Calea luliu Maniu, nr.77

X

-

X

X

X

X

-

X

X

44.

Direcția Sanitară

Veterinară și pentru

Siguranța

Alimentelor Arad

Arad, Str. Liviu Rebreanu, Nr.98C

X

-

-

X

X

X

-

X

X

45.

Inspectoratul

Județean în

Construcții Arad

Arad, str. Dr.Ioan Suciu, nr.7 bis

X

-

X

X

X

X

-

X

X

46.

Oficiul Județean de Poștă Arad

Arad, Pța. Gării, nr. 3

X

-

X

X

X

X

-

X

X

47.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad

Arad, str. A. Șaguna, nr. 1-3

X

-

X

X

X

-

X

X

48.

Consiliul Județean Arad

Str. Comeliu Coposu nr. 22

X

X

X

X

X

-

X

X

49.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad

Str. Comeliu Coposu nr 22

X

-

X

X

X

-

X

X

50.

Biblioteca

Județeană A.D.

Xenopol

Str. Gh. Popa de Teiuș, la numărul 2 -4

X

X

X

X

X

-

X

X

51.

Centrul Cultural Județean Arad

Str. George Barițiu nr. 16

X

-

X

X

X

X

X

X

52.

Centrul Județean de Resurse și de

Str. Gheorghe Barițiu, nr. 16

X

-

X

X

*

X

-

X

Asistență Educațională Arad

53.

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Arad

Str. Capitan Ignat nr.10

X

-

-

X

-

X

-

X

X

54.

Complexul Muzeal Județean Arad

Piața George Enescu nr. 1

X

-

X

X

X

X

-

X

X

55.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Calea Victoriei nr.

35B-37

X

-

x

X

X

-

X

X

56.

Direcția Județeană de evidenta a Persoanelor Arad

Calea Victoriei nr.

35B-37

X

-

-

X

X

X

-

X

X

57.

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici Arad

Str. Iulian Grozescu, nr. 5

X

-

X

X

-

X

-

X

X

58.

Serviciul Public

Județean

Salvamont-

Salvaspeo Arad

Bulevardul Revoluției nr. 81

X

-

X

X

-

X

-

X

X

59.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Str. Andrenyi Karoly nr. 2 - 4

X

-

X

X

X

-

X

X

60.

S.C.Aeroportul Arad S.A.

Aleea Aeroport, nr.4

X

-

X

X

X

-

X

X

61.

Primăria

Municipiului Arad

62.

Direcția de

Asistenta Sociala

Arad

63.

Centrul Municipal de Cultură Arad

64.

Centrul Social

Cantina Municipală

Arad

65.

Filarmonica Arad

66.

Teatrul Clasic „loan Slavici” Arad

67.

Judecătoria Arad

68.

Tribunalul Arad

69.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Județean Arad și parchetele de pe lângă judecătorii

70.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

Bulevardul Revoluției nr. 75

X

*

X

X

X

X

*

X

X

Calea Radnei nr. 250

X

-

-

X

X

X

-

X

X

Bulevardul Revoluției, nr. 97

X

*

X

X

X

X

X

X

Bulevardul Revoluției nr. 93

X

X

X

X

X

-

X

X

Piața George Enescu nr. 1

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Bulevardul Revoluției nr. 103

X

-

X

X

X

X

*

X

X

Str. Vasile Milea, nr. 2

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Str. Vasile Milea, nr. 2-4

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Str. Nicolae

Grigorescu, nr. 8-10

X

-

X

X

X

X

X

X

Str. Cloșca, nr. 5

X

-

X

X

X

X

X

X

OPERATORI ECONOMICI IMPORTANȚI DE PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD

Nr.

Crt

Obiectivul

Adresa

Nr. angajați

Situație de urgență produse de tipuri de risc

seism

aluneca re de teren

inundație

accident tehnologic sau explozii, incendii la transport și depozitare produse periculoase

incendiu

furtuni și viscol

epidemii sau pandemii

risc radiologie sau nuclear

eșecul utilităților publice

1

TARATA

ROMANIA SRL

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

A ARAD

VEST

4906

X

-

*

X

X

X

X

X

X

2

LEONI WIRING

SYSTEMS

ARAD SRL

ZONA

INDUSTRIAL

A VEST-

STR.I

4060

X

-

-

X

X

X

X

-

X

3

ASTRA RAIL INDUSTRIES SA.

Calea AUREL VLAICU

2470

X

-

X

X

X

X

X

X

X

4

YAZAKI

COMPONENT

TECHNOLOGY

SRL

Str. III -ZONA INDUSTRIAL A VEST

1294

X

-

*

X

X

X

X

-

X

5

COMPANIA DE APA ARAD SA

Str. SABIN DRAGOI

920

X

-

X

-

X

X

X

-

X

6

INTERNATION AL

ALEXANDER

SRL

Str.

MEMORAND

ULUI

867

X

-

-

X

X

X

X

*

X

7

BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMANIA SCS

Calea

BODROGUL

UI

(PLATFORM

A

AEROPORT)

809

X

-

X

X

X

X

X

-

X

8

SYSTRONICS

SRL

Str. III Zona Industriala Arad Vest

704

X

-

-

X

X

X

X

*

X

9

TEXTILE

MEDICALE SRL

Str. III

648

X

-

-

-

X

X

X

-

X

10

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

Calea

VICTORIEI

599

X

-

-

*

X

X

X

-

X

11

XPO TRANSPORT

Str.

DUMBRAVA

ROȘIE

591

X

-

*

X

X

x

-

X

SOLUTIONS

ROMAN1A SRL

12

I.T.S.

PRODUCTION

SRL

Str. AVIATOR GEORGESCU

511

X

*

X

X

X

X

X

*

X

13

HUF R0MAN1A SRL

Str. IV Zona Industriala Arad Vest

506

X

-

-

X

X

X

X

-

X

14

COTTA

INTERNATION

AL SRL

Str. BICAZ

498

x

-

-

X

X

X

X

-

X

15

PANDUIT EUROPEAN SOLUTIONS SRL

Str. OVIDIU

484

X

-

-

X

X

X

X

-

X

16

GDS

MANUFACTURI

NG SERVICES

SA

Str. III ZONA INDUSTRIAL

A VEST

423

X

-

-

X

X

X

X

-

X

17

ARIES TEXTILE SRL

ZONA INDUSTRIAL A VEST STRADA III

415

X

-

-

-

X

X

X

-

x

18

FINPROM SRL

Str.

COCORILOR

402

X

-

X

X

X

X

X

-

X

19

P.A.B.

ROMANIA SRL

Str. ZONA INDUSTRIAL

396

X

X

X

X

X

X

-

X

20

FILIP SRL

21

PITO TRANS SRL

22

ASTRA

VAGOANE

CALATORI SA

23

COFICAB

EASTERN

EUROPE SRL

24

TAKATA JIBOU SRL

25

MODELLEISEN

BAHN SRL

26

S F TOOLSHOP SRL

27

TAKATA

ORȘOVA SRL

A

MICALACA

EST

Str. TUDOR VLADIMIRES

CU

379

X

-

X

-

X

X

X

X

X

Str. ABRUD

365

X

-

X

-

X

X

X

-

X

Str. PETRU

RARES

341

X

-

X

X

X

X

X

X

X

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

A VEST

331

X

-

-

X

X

X

X

*

X

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

A ARAD

VEST

329

X

-

-

X

X

X

X

X

Str. Aurel

Crisan

326

X

X

X

X

X

X

-

X

Str. CÂMPUL

LINIȘTII

320

X

-

-

X

X

X

X

-

X

Calea AUREL VLAICU

314

X ___

*

-

X

X

X

X

-

X

28

MOBILIER

GENERAL

ARAD MGA SRL

Str. BICAZ

303

X

-

-

X

X

X

X

-

X

29

DM ITALIAN

SOFA S.R.L.

Str. A III-

A,ZONA

INDUSTRIAL

A ARAD

VEST

277

X

*

X

X

X

X

-

X

30

PORTA KMI

ROMANIA SRL

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

AN-V

276

X

-

-

X

X

X

X

-

X

31

C.E.T.

HIDROCARBUR

I SA

B-dul IULIU MANIU

271

X

-

X

X

X

X

X

-

X

32

PETROSANTAN

DER ROMANIA SRL

Str.

ACADEMIA TEOLOGICA

269

X

-

X

X

X

X

X

-

X

33

FERONERIA

PROD SA

Calea 6 VÂNĂTORI

268

X

-

-

X

X

X

X

-

X

34

COOPER INDUSTRIES ROMANIA SRL

ZONA

INDUSTRIAL

A VEST, STR.

III

260

X

-

X

X

X

X

-

X

35

GENESYS

MEDICAL

CLINIC SRL

36

VERBITA SRL

37

VAT ROMANIA S.R.L.

38

DEY

BODYGUARD

INTERNATION

AL 2012 SRL

39

WEST

PROTGUARD

SISTEM SRL

40

TAKATA DETA SRL

41

SPEED LINE

IMPEX SRL

42

VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS ARAD SRL

Str. DR. ~ CORNEL

RADU

256

X

-

X

X

X

X

X

-

X

Calea AUREL VLAICU

254

X

-

X

X

X

X

X

Str. ZONA INDUSTRIAL

A ARAD

VEST str.I

251

X

-

X

X

X

X

X

Str.

MARASESTI

249

X

X

-

-

X

X

-

X

Str.

BARABAS

BELA

245

X

X

-

X

X

-

X

Calea AUREL VLAICU

243

X

-

-

X

X

X

X

-

X

Calea AUREL

VLAICU

228

X

-

*

X

X

X

X

*

X

Str.

AGRICULTO

RILOR

225

X

-

-

X

X

X

X

-

X

43

LUAR SRL

Str.

COMUNARZI

LOR

223

X

*

-

X

X

X

X

-

X

44

ADVANTAGE

HEMA

INNOVATION

TECHNOLOGIE

SSRL

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

A VEST

223

X

-

-

X

X

X

X

-

X

45

ZEUS VIGOR

SRL

Str.

POETULUI

221

X

X

X

X

X

-

X

46

AGRIROM SRL

Str.

STEAGULUI

220

X

-

X

X

X

X

X

-

X

47

SANAIDEA SRL

Calea AUREL VLAICU

206

X

-

-

X

X

X

X

X

48

SIRE SRL

Calea

ZIMANDULU

I

188

X

-

X

X

X

X

-

X

49

SORALI

SERVICES 2003

SRL

B-dul

REVOLUȚIEI

184

X

-

X

X

X

X

X

-

X

50

PIROS

SECUR1TY

FORCE SRL

Str.

EPISCOPIEI

184

X

X

-

-

X

X

-

X

51

REMAT M.G.

SA

Str. CÂMPUL

LINIȘTII

174

X

-

X

X

X

X

-

X

52

POLACH LOGISTICS & TRANSPORT SRL

Calea AUREL VLAICU

167

X

-

-

-

X

X

X

-

X

53

SYLC CON

TRANS SRL

Str. TUDOR VLADIMIRES

CU

162

X

-

X

-

X

X

X

-

X

54

AUTO SCHUNN SRL

Calea

RADNEI

159

X

-

X

X

X

X

X

-

X

55

RESCO SA

P-ta. UTA

159

X

-

-

X

X

X

X

-

X

56

MODA SA

Str.

POETULUI

158

X

-

-

X

X

X

X

-

X

57

MAXSTILE SRL

Str. ANDREI MURESANU

154

X

-

X

X

X

X

X

-

X

58

JRL EDITION

SRL

ZONA

INDUSTRIAL

A ARAD

VEST-STR.III

154

X

-

-

X

X

X

X

X

59

FCC

ENVIRONMENT

ROMÂNIA SRL

ZONA CET -SOSEAUA CENTURA NORD

153

X

-

*

X

-

X

X

-

X

LOTUS IND-IMPEX SRL

Str.

RAZBOIENI

147

X

-

-

X

X

X

X

-

X

60

61

KEBO SRL

Str. PĂDURII

146

X

-

X

X

X

X

X

*

X

62

BOA RBT SRL

Str. IV

145

X

-

X

X

X

X

X

63

COOPERATIVA MESTESUGARE ASCA ARTEX SCM

Str. Aurel

Crisan

144

X

X

X

-

X

X

-

X

64

ICIRUAL 2003 SRL

B-duI REVOLUȚIEI

Î43

X

-

X

X

-

X

X

-

X

65

TOP SECURITY

SERVICE SRL

Str. PIAȚA

SIRBEASCA

142

X

-

X

-

-

X

X

-

X

66

MULTICO SRL

Str. B1CAZ

140

X

-

-

X

X

X

X

-

X

67

B.N.BUSINESS

SRL

Str.

CERBULUI

130

X

-

X

X

X

X

X

-

X

68

DARIMEX INTERNATION AL SRL

Str.

CAMELIEI

129

X

-

-

X

X

X

X

X

X

69

CENTRUL

MEDICAL

Str.

MITROPOLIT

127

X

-

X

X

-

X

X

-

X

LASER SYSTEM SRL

ANDREI

SAGUNA

70

CLEAN INGSOL

UTION TOP-SERV SRL

B-dul IULIU

MANIU

127

X

-

X

X

X

X

X

-

X

71

TEHNODOMUS S.R.L.

Str. PETRU

RARES

125

X

-

-

X

X

X

X

-

X

72

AUTO GROUP

C.M.B. SRL

Str. Tribunul Andreica

123

X

-

-

X

X

X

X

-

X

73

OST TRANSPORT SRL

Str.

LUGOJULUI

122

X

-

-

X

-

X

X

-

X

74

ERGAD

TECHNOLOGY SRL

Str. PĂDURII

122

X

*

X

X

X

X

X

-

X

75

SINAP1S SRL

Str. VASILE ALECSANDR

I

120

X

-

X

X

X

X

X

-

X

76

DURANTINA

TEXTILES SRL

Str. Andrei Muresanu

120

X

-

X

X

X

X

X

-

X

77

INSTAL IMPEX SRL

Str. ANDREI SAGUNA

119

X

*

-

X

X

X

X

-

X

78

PUMA TRANS SRL

Cart. FALEZA

SUD

116

X

*

X

-

X

X

-

X

78

TB&C

OUTSERT

ROMAN1A SRL

Str. OVIDIU

112

X

-

-

X

X

X

X

-

X

80

GOSPODĂRIRE A COMUNALA ARAD SA

Calea

TIMISORII

HO

X

-

-

X

X

X

X

-

X

81

HOG SLAT SRL

PASTORULU

I

106

X

X

X

X

X

X

-

X

82

TECNOWIND EAST EUROPE SRL

105

X

-

-

X

X

X

X

-

X

83

PENTA BOX

SRL

Str. Pastorului

105

X

-

X

X

X

X

X

-

X

84

ELITE BODYGUARD TEAM SRL

Str.

DOROBANȚI

LOR

105

X

-

X

-

-

X

X

-

X

85

M.K.KUBITZA

SRL FILIALA ARAD

Str.

FLACARA

104

X

-

*

X

X

X

X

-

X

86

AUTOGRUPM RO SRL

Str. I Zona Industriala Arad Vest

103

X

-

X

X

X

X

-

X

87

VDL - ROTECH SRL

Str. 1 - ZONA INDUSTRIAL ANV

103

X

-

-

X

X

X

X

-

X

88

ROFA TEXTIL PRODUCT SRL

Str.

CAMPURILO

R

102

X

-

-

X

X

X

X

-

X

89

SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGARE ASCA "ARCOOM" SCM

Str. CLOȘCA

101

X

-

X

-

X

X

X

-

X

90

O & B SRL

Str.

PRAPORGES

CU

99

X

-

X

-

X

X

X

-

X

91

LAMPIA ROM

SRL

Str.

STEAGULUI

96

X

-

-

X

X

X

-

X

92

SABINA TRANS FDC COMPANY SRL

Calea AUREL VLAICU

95

X

-

-

X

X

X

-

X

93

MILLEFIORI

S.R.L.

Calea

ZIMANDULU I

94

X

-

-

-

X

X

X

-

X

94

DE GIROLAMI INTERNATION AL TRANSPORT SRL

Str. Andrei Muresanu

92

X

-

X

-

X

X

X

-

X

95

RECONS SA

B-dul 1ULIU

MANIU

92

X

X

-

X

X

X

-

X

96

GAZ VEST SA

Str.

PRUNULUI

90

X

-

*

X

X

X

X

-

X

97

D & L GUARD

ELITE

SECURITY SRL

B-dul

NICOLAE TITULESCU

90

X

-

X

X

X

X

*

X

98

V.D.S. BALCAN

TRADE SRL

Calea

RADNEI

88

X

-

X

-

X

X

X

-

X

99

SZAKAL

METAL SRL

Calea

TIMISORII

87

X

-

-

-

X

X

X

-

X

100

PIZZA 5

COLTURI SRL

Str.

OBEDENARU

86

X

-

X

X

X

X

-

X

101

LAGERMAX

AED ROMANIA SRL

Str. Stelelor

85

X

-

*

X

X

X

X

-

X

102

TRANS CONSTRUCT

IMPORT

EXPORT SRL

Str. CRASNA

85

X

-

-

X

X

X

-

X

103

M.M.M. TRANS

COMPANY SRL

Str. EFTIMIE MURGU

81

X

X

-

X

X

X

-

X

104

TRANSFORMA

TORUL SRL

Str.

FAURILOR

80

X

-

-

X

X

X

X

-

X

105

CBH SG

FACIL1TY SRL

Str. Mihai Eminescu

80

X

-

X

-

X

X

X

-

X

106

AMAHOUSE

SRL

Str. Centura Nord

77

X

*

-

X

X

X

X

X

107

INTERNATION AL

ALEXANDER LOGISTIC SRL

Str. IV Zona Industriala Arad Vest

77

X

-

-

X

X

X

-

X

108

COURIER

SERVICE EXPRES SRL

Calea

BODROGUL UI

75

X

*

X

-

X

X

X

-

X

109

ALBERT

BERNER SRL

Str. VRANCEI

74

X

-

X

X

X

X

-

X

110

NORDELECTRO

NICA EAST SRL

Str.

POETULUI

74

X

•-

-

-

X

X

X

-

X

111

MORAR-PAZA SI PROTECȚIE SRL

Cart.

MICALACA

73

X

-

X

-

X

X

X

-

X

112

JUMO

ROMANIA SRL

Str. III -

ZONA

INDUSTRIAL

A ARAD-

VEST

72

X

-

-

X

X

X

X

*

X

113

FIL1P D IMPEX SRL

Str.

Lăcrimioarelor

72

X

-

*

*

X

X

X

-

X

114

SOLARIS

CLEANING SRL

B-dul

REVOLUȚIEI

72

X

-

X

X

X

X

-

X

115

GT LINE ROMANIA SRL

Calea

ZIMANDULU I

68

X

-

-

-

X

X

X

-

X

116

RATIO-WEST

SRL

Str. ION

BUDAI DELEANU

68

X

-

-

-

X

X

X

-

X

117

DUOTEX

COMPANY SRL

Str. PĂDURII

68

X

*

X

-

X

X

X

*

X

118

DELFINGEN RO TRANSILVANI A SRL

Str. 1 nr.5, Zona Industriala N-

V

67

X

-

-

X

X

X

X

-

X

119

TRUCK ELEMENTS EXPRESS SRL

Str.

VIȘINULUI

67

X

-

-

X

X

X

*

X

120

NDB LOGISTICA ROMANIA SRL

ZONA

INDUSTRIAL

A

VEST,STRAD

AI

67

X

-

-

X

X

X

X

-

X

121

CLEAN EXPERT SRL

B-dul

GEN.VASILE

MILEA

67

X

-

X

X

X

X

X

-

X

122

ARS DECORANDI

SRL

Str.

POETULUI

65

X

-

*

-

X

X

X

-

X

123

PUKA TRANSCOM SRL

Str. ȘTEFAN TENETCHI

64

X

-

X

-

X

X

X

-

X

124

JURGEN SCHLOSSER ARMATUREN ROMANIA SRL

Str. IV -

ZONA

INDUSTRIAL

A VEST

63

X

-

*

X

X

X

X

-

X

125

ANTACO

ROMANIA SRL

B-dul IUL1U

MANIU

61

X

-

X

-

X

X

X

-

X

126

VOLANUL SA

Str. SIRIEI

60

X

X

X

X

X

X

-

X

127

GIUNTERIA

AURORA S.R.L.

Str. GEORGE COSBUC

60

X

-

X

-

X

X

X

-

X

128

ALPHA AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL

Str. I Zona Industriala Arad Vest

58

X

-

-

X

X

X

X

-

X

129

AUTO SUPER SERVICE ARAD

VEST SRL

Calea AUREL VLAICU

58

X

-

-

X

X

X

X

X

130

S.Z. MAȘINI UNELTE SRL

Str. III -

ZONA INDUSTRIAL

ANV

56

X

X

X

X

X

-

X

131

ALPHA INDUSTRIESER VICE SRL

Str.

CLUJULUI

56

X

-

X

-

X

X

X

-

X

132

AR LINIA TEA SRL

Calea Zimandului

55

X

-

-

-

X

X

X

-

X

133

COOPERATIVA MESTESUGARE ASCA IGIENA SCM

Spl. G-RAL GHEORGHE MAGHERU

55

X

-

X

-

X

X

X

-

X

134

VERBITA

TRUCK SRL

Calea AUREL VLAICU

54

X

*

-

X

X

X

-

X

135

CIONCOLINI RUMENA SRL

Str. COMETEI

53

X

-

X

X

X

-

X

136

TRANSDARA

SA

Str. LIV1U REBREANU

53

X

-

X

-

X

X

X

-

X

137

NAIL & GO COSMETICS SRL

Str. Aurel Crisan

53

X

-

-

X

X

X

X

-

X

138

VIDEO MATIC SRL

SPLAIUL GEN. MAGHERU

52

X

X

-

X

X

X

*

X

139

IMT-INDUSTRIA MOBILI TAPPEZZATI SRL

Str.

POETULUI

52

X

-

*

X

X

X

X

X

140

SOPNYSPEDITI

ON SRL

Str. Augustus

52

X

-

X

*

X

X

X

X

141

W1TTENBERGE

RSRL

Str.

CEAHLAU

52

X

-

-

-

X

X

X

-

X

141

INSTAL GROUP SRL

Str. TIMOTEI CIPARIU

50

X

-

-

*

X

X

X

X

143

MAIER COM SRL

Str. ORȘOVA

50

X

-

X

X

X

X

X

*

X

144

GABY SRL

Str.

M.KOGALNI

CEANU

50

X

-

X

-

X

X

X

-

X

• CENTRE COMERCIALE, MARKETUR1, SUPERMARKETURI

Nr.

Crt

Obiectivul

Adresa

Situații de urgență produse de tipuri de risc

seism

alunecare de teren

inundație

furtuni și viscol

incendiu

temperaturi extreme

secetă

epidemii sau pandemii

eșecul utilităților publice

1.

SELGROS

CASS&CARRY

Calea Radnei, nr. 294

X

-

X

X

X

X

-

X

X

2.

METRO

CASS&CARRY

Calea Zimandului, nr.43C

X

X

X

X

X

-

X

X

3.

Real Arad

Calea Radnei, nr. 298

X

-

X

X

X

X

-

X

X

4.

Kaufland Arad

Calea Radnei, nr. 128

X

X

X

X

-

X

X

5.

Kaufland Arad

6.

K au flanel Arad

7.

Lidl Arad

8.

Lidl Arad

9.

Lidl Arad

10.

Lidl Arad

11.

Lidl Arad

12.

Lidl Arad

13.

Profi Arad

14.

Profi Arad

15.

Profi Arad

16.

Profi Arad

17.

Profi Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 139

X

-

-

X

-

X

*

X

X

Str. Banu Mărăcine, nr: 6A

X

-

*

X

X

X

-

X

X

Str. Banu Mărăcine, nr: 6

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43

X

-

X

X

X

X

X

X

Calea Aurel Vlaicu, 139-151

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Calea Timișorii, nr. 3

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Calea Radnei, nr. 224

X

-

-

X

X

X

-

X

X

Strada Petru Rareș, nr.

120

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Lucian Blaga, nr. 2

X

*

*

X

X

X

-

X

X

Bulevardul luliu

Maniu, nr. 1

X

X

X

X

X

*

X

X

Strada Mucius

Scaevola, nr. 7

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Banu

Mărăcine, nr. 31

X

*

X

X

X

X

*

X

X

Strada Abrud, nr. 105,

X

-

X

X

X

X

-

X

X

18.

Profi Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 18-19

X

-

X

X

X

X

-

X

X

19.

Profi Arad

Piața Soarelui, Strada Voinicilor, FN

X

-

X

X

X

X

-

X

X

20.

Profi Arad

Calea Aurel Vlaicu, FN

X

-

-

X

X

X

-

X

X

21.

Profi Arad

Strada Steagului, FN

X

-

X

X

X

X

-

X

X

22.

Profi Arad

Calea Timișorii, nr. 34

X

-

-

X

X

X

-

X

X

23.

Profi Arad

Splaiul General Gheorghe Magheru, nr. 304C

X

*

X

X

X

X

*

X

X

24.

Profi Arad

Strada Elena Ghiba

Birta, nr. 2

X

-

X

X

X

X

*

X

X

25.

Profi City

Aleea Răsăritului, nr. 2

X

-

X

X

X

X

-

X

X

26.

Profi Market

Strada Pădurii, nr. 2-4

X

-

X

X

X

X

-

X

X

27.

Profi Arad

Splaiul General Gheorghe Magheru, FN

X

X

X

X

X

-

X

X

28.

Profi City

Strada Elena Ghiba

Birta, nr. 2

X

-

X

X

X

X

-

X

X

29.

Profi City

Strada Școalei, nr. 1

X

-

X

X

X

X

-

X

X

30.

Penny Market

Strada Poetului

X

-

X

X

X

X

-

X

X

31.

Penny Market

32.

Penny Market

33.

Carrefbur Market

34.

Carrefour Market

35.

Carrefour Market

36.

Carrefour Market

37.

Carrefour Market

38.

Carrefour Market

39.

Carrefour Market

40.

Carrefour Market

41.

Kurt German Market

42.

ACA Supermarket

43.

ACA Grădiște

Strada Condurașilor, nr. 21-23

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Calea Aurel Vlaicu, nr. 206-218

X

X

X

X

X

-

X

X

Micaiaca, Zona 300

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Bulevardul Revoluției, nr.39-41

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Bulevardul Nicolae

Titulescu, nr 4

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Strada Tunarilor, nr. IA

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Strada Cocorilor, nr. 48A

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Ștefan cel

Mare, nr. 54

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Tunarilor, FN

X

-

X

X

X

X

*

X

X

Strada Poetului, nr.

101 B

X

X

X

X

X

-

X

X

Strada Poetului, nr. 96

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Petru Pipos, nr.21

X

-

X

X

X

X

-

X

X

44.

AC A Market Pîke Place

45.

ACA Alfa

46.

ACA Pronto

Market

47.

Flana Market

48.

Dedeman

49.

Brico Depot

50.

Altex Arad Terra

51.

Al tex Arad Greenfield

52.

Flanco Arad

53.

Media Galaxy

54.

Jumbo Arad

55.

Takko Fashion

56.

DM Drogerie Markt

Strada Andrei

Mureșanu, nr. 9

X

*

X

X

X

X

X

X

Strada Zorilor

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Munteniei, nr.l

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Dunării, nr. 84

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Calea Aurel Vlaicu, nr.289C

X

-

X

X

X

X

*

X

X

Calea Aurel Vlaicu, nr. 299

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Strada Banu

Mărăcine, nr. 6

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Calea Radnei, nr. 294

X

-

X

X

X

X

*

X

X

Strada Banu

Mărăcine, nr. 6

X

-

X

X

X

X

*

X

X

Atrium Mall, Calea

Aurel Vlaicu nr. 10-12

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Calea Radnei, nr. 298

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Str. Banu Mărăcine, nr. 6

X

-

X

X

X

X

-

X

X

Str. Banu Mărăcine, nr. 6

X

-

X

X

X

X

-

X

X

57.

Mall Galeria

Calea Aurel VI ai cu, nr. 267

X

*

X

X

X

X

-

X

X

58.

Atrium Mall

Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12

X

X

X

X

X

-

X

X

59.

Ziridava Shopping Center

Bulevardul Revoluției, nr. 39-41

X

*

X

X

X

X

X

X

60.

Expo Market Jackson

Strada Vuia. nr. 11

X

-

X

X

X

X

-

X

X

61.

Gemi Center Arad

Bulevardul Nicolae

Titulescu, nr.3

X

-

X

X

X

X

-

X

X

62.

Diego Arad

Bulevardul Nicolae

Titulescu, nr. 3

X

*

X

X

X

X

-

X

X

Anexa nr. 9


Schema fluxului informațional - decizional pentru situații de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad tel. 0257/281.350, fax. 0257/280.121

Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad tel. 112

Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad tel. 0257 /280.362; 0257 /281.949; 0357 /809.388; fax 0257 /280.812;

e-mail: dispecer@sgaar.dam.rowater.ro; sgape@arad.ro

Centrul Operațional pentru Situații de Urgență

tel. 0257 Z251.212; 0257 /256.557; 982 fax 0257 /256.712; 0257 /281.066 e-mail: protciv@arțplecom.net


> Comitete

Locale pentru Situații de Jrgență Limitrofe

a tel. 0257/514.101, fax 514.902

.57 7468.323, fax 468.633

0257/413.024, fax 413.306

1. 0257/456.169, fax 456.196

t

VI adi mirese

Pccica tel. 02

"tRădărcni tel

Fântânele te

Deținători de construcții hidrotehnice S.G.A. Arad

tel. 0257 /281.364, fax 0257 /281.364

Obiective izolate


Comitetul Local pentru Situații de Urgență municipiul Arad Centrul operativ ▲

Stația meteo Timișoara

tel. 0256 /220.077, 0256 /220.084

Postul pluvio..........................

tel.......................................

Postul pluvio...........................

tel.......................................

Stația hidro...........................

tel......................................

Stația hidro...........................

tel......................................

Stația hidro............................

tel......................................

Primărie tel. 0257 /252.264, 0257 /281.850 fax 0257 /270.799 e-mail pma@primariaarad.ro protciv@ primariaarad.ro

Poliția Municipiului Arad tel. 0257/207.100 fax 0257 /253.151 e-mail politiaard@politiaromana.ro


Insula Mureș

tel. 0257/271.397, 0722.457.084

Unități potențial poluatoare

CET Arad

tel. 0257 /307.478, fax 0257 /213.160

Utilizatori de apă


tel...................fax...................


Structura principalelor unități turistice din municipiul Arad

Hoteluri

Nr.

ort.

Denumire

Cat,

Adresă

Contact

1.

Ana

3*

Arad, str. Radnei, nr. 133

tel: 0257 /218.384, 0755.072.285 fax: 0257/218.385

www.anahotel.ro

office@anahotel .ro

2.

Aradul

2*

Arad, bld. Dccebal, nr. 9

tel /fax: 0257 /280.894 www.cazarearad.ro hotel arad@yahoo.com

3.

Ardealul

2*

Arad, bld. Revoluției, nr.

98

tel: 0257 /280.840, 0257 /280.925,

0725.521.422

fax: 0257/281.845

www.hotelardealul.ro

receptie@hotelardealul.ro

4.

As

2*-

3*

Arad, calea Timișorii, nr.

212

tel: 0257 /287.861, 0752.433.588

fax: 0257/287.861

hotelasarad@yahoo.com

5.

Beauty

3*

Arad, str. Radu de la

Afumați, nr. 35

tel: 0257 /216.021, 0721.883.508 fax: 0257 /289.905 www.hotelbeauty.ro contact@hotelbeauty. ro hotel.beauty@yahoo.com deckyg2000@yahoo.com.hk

6.

Central - Best Western Union

3*

Arad, str. Horia, nr. 8

tel: 0257 Z256.636 fax: 0257 Z256.629 www .bwcentral.ro hotel@b wcentral. ro

7.

Class

3*

Arad, str. Dr. loan Rațiu, nr. 27-29

tel: 0257 /213.153,0741.213.153,

0747.731.278

fax: 0257/213.153

hotel class@yahoo.com

8.

Coandi

3*

Arad, calea Romanilor, nr. 47

tel /fax: 0257 Z287.777 www.hotelcoandi.ro contact@hotel coandi. ro

9.

Continental

Forum

4*

Arad, bld. Revoluției, nr.

79-91

tel: 0372 /578.800

fax: 0372 /578.801

http: //continentalhotel s.ro/Contine

ntal-Forum-Arad/

forum .arad @conti nental hotel s .ro

10.

Cosmin

3*

Arad, str. loan Calvin, nr. 2

tel: 0357 /800.231, 0735 554.444

fax: 0357/431.780

rezervări cosmin@yahoo.com

11.

Crișana

3*

Arad, str. Petru Rareș, nr.

24

tel: 0257 /230.220, 0720.000.750, 0722.290.457

fax: 0257/230.221_______________

www.hotelcrisanaarad.ro crisana@gastrotur.ro, office@gastrotur.ro

12.

Flora

3*

Arad, str. Gh. Lazăr, nr.

25

tel: 0257 /288.110, 0257 /288.109

13.

Fortress

3*

Arad, str. Cetății, nr. 34

tel: 0745.357.989, 0742.850.675 fortress arad@yahoo.com

14.

Gio

3*

Arad, p-ța Veche, nr. 3

tel: 0357 /800.948, 0723.503.620 fax: 0357 /800.948 www.hotelgio.ro

hotel gio@yahoo.com

15.

Inter-M

2*

Arad, str. Petru Rareș, nr. 45

tel: 0257 /218.360, 0744.577.971 merceflorin@yahoo.com

16.

Iris

3*

Arad, str. Cpt. Ignat, nr.

1

tel: 0257 /285.499, 0357 /409.682, 0744.608.032

fax: 0257/285.199 www.hotel-iris.rooffice@hotel-iris.ro

17.

Lotus

2*

Arad, str. Nicolae Ș te fii, nr. 8

tel: 0257 /251.282, 0723.319.313 fax: 0257/251.282

www .hotel lotusarad.ro

contact@hotellotusarad.ro

18.

Marem

3*

Arad, calea Victoriei, nr. 2

tel: 0746.352.273

fax: 0257/251.282

www.hotelmarem.ro

contact@hotelmarem.ro

19.

Maxim

3*

Arad, calea Radnei, nr.

122

tel: 0257 /219.288, 0722.459.389 fax: 0257/259.319 www.hotelmaxim.ro reservations@hotelmaxim.ro

20.

Miky

3*

Arad, calea Radnei, nr. 231

tel: 0357 /800.889 www.hotelmiky.ro contact@hotelmiky. ro

21.

Moara Cu Noroc

2*

Arad, str. Mucius Scaevola, nr. 11

tel: 0758.064.556, 0752.107.110 www.hotelmoaracunorocar.ro hotelmoaracunoroc@gmail.com

22.

Parc

3*

Arad, bld. Dragalina, nr.

25

tel: 0257 /280.820,0357 /809.975

fax: 0257 /280.725

office@hotelparcarad.ro

23.

Phoenix

3*

Arad, calea Aurel Vlaicu, nr. 267

tel: 0257 /229.110, 0257 /229.210, 0722.344.801

fax: 0257/289.210

www.hotelphoenix.ro

rezervari@hotelphoenix.ro

office@hotelphoenix.ro

24.

President

3*

Arad, calea Timișorii, nr. 164

tel: 0257 /278.804,0257 /278.814 fax: 0257/278.818

www .hotel-president.ro

president@rdslink.ro

25.

Queen

2*

Arad, str. C-tin Brâncuși,

Nr. 20 - 22

tel: 0257/289.905, 0257 /349.313, 0723.662.578, 0744.823.046 fax: 0257 /289.905

www.hotelqueen.ro

cazarearad@hotelqueen.ro

26.

SEP

2*

Arad, str. Ștefan

Tenețchi, nr. 37

tel: 0257 7289.789, 0740.830.819 fax: 0257 7289.799 www.sephotel.ro

27.

Xe-Mar

3*

Arad, calea Timișorii, nr.l

tel: 0357 /410.600, 0257 7242.427, 0745.523.225, 0745.523.226 fax: 0357/410.700

www.xe-mar.ro

office@xe-mar.ro

rezervari@xe-mar.ro

28.

Voinicul

3*

Arad, str. Voinicilor, nr. 34

tel: 0257 7277.666, 0726.277.666

www.hotelvoinicul.ro

office@hotelvoinicul.ro

29.

West

2*

Arad, str. Petru Rareș, nr.

66

tel: 0257 7234.257, 0744.577.971

Pensiuni și moteluri

Nr. crt.

Denumire

Cat.

Adresă

Contact

1.

Adriana

2*

Arad, str. Frații

Neumann, Villa 7

tel: 0357 7410.405, 0745.659.223 www .pensiuneadriana.ro pensiuneaadriana@gmail.com

2.

Alexander

2*

Arad, calea Radnei, nr. 175

tel: 0257 /279.199, 0728.009.656, 0758.016.956

Fax: 0257/259.199

http://www.pensiuneaalexander.ro

pensiuneaalexander@yahoo.com

3.

Bella

2*

Arad, calea Radnei, nr. 201

tel: 0257 Z259.697, 0746.268.443, 0722.275.550

http://www.pensiuneabella.ro

pensiuneabella@gmail.com

4.

Cabana Lac

1*

Arad, Pădurea Ceai a

tel: 0257 7275.894, 0745.462.974 cabanalac@yahoo.com

5.

Cabana Lir

1*

Arad, Intrarea Insula Mureș

tel: 0744.703.732, 0745.593.950

6.

Casa Di Gian Marco

3*

Arad, calea Timișorii, nr. 73

tel: 0257 7214.131,0742.916.514

http://casagianmarco.info

lacasadigianmarco@yahoo.it

7.

Casa Românească

2*

Arad, calea Victoriei, nr. 88

tel: 0357/401.401, 0746.296.343, 0723.370.263

8.

Christiana

3*

Arad, str. Abrud, nr. 2B

tel: 0257 7368.785,0357 7434.964, 0766.642.530, 0766.642.476

9.

Eldopol

2*

Arad, str. Ștefan Tenețchi, nr. 2-4

tel: 0357 7444.714, 0744.531.721 eldo pol@yahoo.com

10.

Ella

2*

Arad, str. Tribunu

Corcheș, nr. 22

tel: 0257 7228.970, 0744.507.226, 0745.595.087

http :/7www. pensiuneael Ia.ro

office@pensiuneaella.ro

cazare@pensiuneaella.ro

11.

Etap

3*

Arad, str. Tribunul Corcheș, nr. 1/4

tel: 0744.606.165

http:// pensiunea-etap.ro

contact@pensiunea-etap.ro

12.

Everest

2*

Arad, calea Zimandului DN 79, km 5

tel: 0757.435.530

pensiuneaeverestarad@yahoo.com

13.

George’s

2*

Arad, str. Petru

Rareș nr. 127

tel: 0747.200.090

14.

Johanna

3*

Arad, calea Radnei, nr. 109

tel: 0257/263.498, 0745.512657

15.

Mano

7*

Arad, str.

Dorobanților, nr. 11/A

tel: 0357 /426.308, 0740.023.924,

0740.107.305

pensiunea.mario@yahoo.ro

16.

Milly

2*

Arad, str. Petru

Rareș. nr. 80

tel: 0257/276.644

17.

Miorița

2*

Arad, calea Radnei, nr. 127B

tel: 0257/368.132, 0745.326.254

http://www.pensiuneamiorita.com

pensiuneamiorita@yahoo.com

18.

Olimp 2000

3*

Arad, str. Vrancei, nr. 36B

tel: 0257/279.443,0751.161.018 fax: 0257 Z279.443 www.pensiuneaolimp.ro office@pensiuneaolimp.ro

19.

Onalisa

3*

Arad, str. Fagului, nr. 20

tel: 0766.535.318, 0763.665.109 fax: 0257/212.089 http://www.onalisa.ro onalisa2008@yahoo.com

20.

Panorama

2*

Arad, str. Digului, nr. 2B

tel: 0257 /279.398. 0730.577.312 fax: 0257 Z279.398

http://pensiunea-panorama.ro

o ffice@pensi unea-panorama. ro

21.

Paradis

3*

Arad, str.

Molidului, nr. 2-5

tel. /fax: 0257 /287.377

22.

Pascha

2*

Arad, str. Ady

Endre, nr. 11

'tel: 0257 270 222, 0751.866.774

https://pensiuneapascha.wordpress.com

23.

Poiana

2*

Arad, str. Poiana, nr. 1

tel: 0357 /407.949

24.

Radena

3*

Arad, str. Cerbului nr. 2

tel: 0357 412 185, 0745 769 233, 0770

266 766

http://pensiunearadena.ro

radu.ucea@gmail.com

25.

Rareș

2*

Arad, str. Petru

Rareș, nr. 119

tel: 0257.218.820, 0740.830.819 www.motel-rares.home.ro m otel -rares@home. ro merceflori n@yahoo .corn

26.

Roberto

2*

Arad, str.

Constantin

Brâncoveanu, nr.

5

tel: 0257 /289.154, 0720.656.873

www.hotelroberto.ro hotelroberto@alkoaarad ,ro contaroberto@alkoarad.ro

27.

Rouă

3*

Arad, str. Șiriei, nr. 11

tel: 0257/259.471 fax: 0257 /259.473

www.pensiunearoua.ro pensiunearoua@yahoo.com

28.

Select

3*

Arad, str. Radnei, nr. 117

tel: 0357 /429.485, 0747.110.234 pensiunea select@yahoo.com

29.

Sergiu & Geanina Co

3*

Arad, str.

Cerbului, nr. 24

tel /fax: 0257 /272.000, 0722.595.066

http://www.pensiuneasergiugeanina.ro sg office@yahoo.com

30.

Star

3*

Arad, str. Făt Frumos, nr. 14

tel: 0723.238.678, 0726.702.260

31.

Superar

2*

Arad, str. Ion Neculce, nr. 9A

tel: 0357 /405.150, 0721.803.911 superaremil@yahoo.com

32.

Xe Mar

2*

Arad, calea Timișorii, nr. 13

tel: 0257 Z287.485, 0357 /410.600 fax: 0357/410.700

www.xe-mar.ro

rezervări @xe-m ar. ro

33.

Xo Residence

4*

Arad, str. loan Rațiu, nr. 13

tel: 0257 /213.163, 0743.213.163 fax: 0257/213.163 www.xoresidence.ro contact@xoresidence.ro

34.

Zori de Zi

1*

Arad, Pădurea Ceala

tel: 0374 /020.888, 0747.561.625, 0720.000.752, 0740.040.076, 0765.775.500, 0727.559.844 https://ro-

ro.facebook.com/ComplexZoriDeZi

http://www.pensiunealunca.ro zoridezipensiune@gmail.com rezervări @compl exzoridezi. ro office@complexzoridezi.ro

35.

Villa Cristian

3*

Arad, str.

Arinului, nr. 8

tel: 0357 /411.333, 0726.288.850, 0744.629.478

www.villacristian.ro contact@villacristian.ro

Stocul minim de materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor

Nn crt.

Denumirea materialelor și mijloacelor de intervenție

U.M.

Cantități

De unde se acoperă deficitul în perioada de intervenție operativă

Necesar

Existent

De completat

A. Materiale de apărare

1.

Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m

buc.

2370

-

2370

Se solicită sprijin CJSU - SGA

2.

Pari din lemn rotund c.r. esență tare 0 8-12 cm; L=l-3 m

buc.

4740

-

4740

Se solicită sprijin CJSU - SGA

3.

Piloți din lemn rotund c.r. esență tare

buc.

316

-

316

Se solicită sprijin CJSU - SGA

4.

Scânduri de 2,5 cm, L=4 m

„3 m

3,16

-

3,16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

5.

Dulapi + palplanșe (5 cm, 1-20-25 cm)

m

4

-

4

Se solicită sprijin CJSU - SGA

6.

Cozi de lemn pentru unelte

buc.

-

3

-

Se solicită sprijin CJSU - SGA

7.

Profile metalice ușoare

kg

632

-

632

Se solicită sprijin CJSU - SGA

8.

Scoabe din oțel rotund

buc.

316

-

316

Se solicită sprijin CJSU - SGA

9.

Cuie cu lungimi diferite

kg

95

-

95

Se asigură de CLSU

10.

Sârma neagră 0 2-4 mm

kg

380

-

380

Se asigură de CLSU

11.

Plasă sârma (zincată sau neagră)

kg

1900

-

1900

Se asigură de CLSU

12.

Saci de 50/80 cm pentru pământ

buc.

1900

2000

-

Este asigurat un număr de 20.000 saci de iută la RADM Arad

13.

Funii subțiri pentru asigurarea oamenilor

kg

12

12

-

Se asigură de CLSU

14.

Piatră brută (blocuri de 15-30 cm)

m3

158

-

158

Se asigură de CLSU

15.

Pietriș sortat (0 7-15 mm)

m3

158

-

158

Se asigură de CLSU

16.

Folii de polietilenă

m

3200

-

3200

Se asigură de CLSU

17.

Geotextil

nr

3200

-

3200

Se asigură de CLSU

3. Carburanți și lubrifianți

18.

Motorină, benzină, lubrifianți, ulei hidraulic

1.

-

-

-

Se asigură de CLSU

C. Mijloace de intervenție

19.

Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori

buc.

126

-

126

Se asigură de CLSU

20.

Bidoane, canistre

buc.

-r

-

21.

Petrol lampant

1.

-

-

22.

Cazmale și lopeți cu cozi

buc.

63

63

Se solicită sprijin CJSU - SGA

23.

Târnăcoape și sape cu cozi

buc.

16

16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

24.

Furci de fler sau căngi cozi

buc.

32

32

Se solicită sprijin CJSU - SGA

25.

Roabe metalice cu roți pe pneuri sau tărgi de lemn

buc.

32

32

Se solicită sprijin CJSU - SGA

26.

Maiuri pentru compactat pământ

buc.

63

63

Se solicită sprijin CJSU - SGA

27.

Berbeci de mână în greutate de până la 50 kg

buc.

16

16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

28.

Ciocane diferite

buc.

16

16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

29.

Clește de cuie

buc.

16

16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

30.

Barde pentru cioplit și topoare

buc.

16

16

Se solicită sprijin CJSU - SGA

31.

Sfredele de lemn diferite

buc.

9

9

Se solicită sprijin CJSU - SGA

32.

Pile diferite

buc.

13

13

Se solicită sprijin CJSU - SGA

33.

Fierăstraie de mână

buc.

3

3

Se solicită sprijin CJSU - SGA

34.

Fierăstraie mecanice (drujbe)

buc.

10

1

9

Se asigură de CLSU

35.

Cuțitoaie pentru cioplit; dălți pentru lemn

buc.

13

-

13

Se solicită sprijin CJSU - SGA

36.

Găleți pentru apă sau bidoane din plastic și căni de apă

buc.

6

6

Se asigură de CLSU

37.

Marmite pentru transport hrana

buc.

20

-

20

Se asigură de CLSU

38.

Butoaie de tablă 100-200 1

buc.

-

-

39.

Sonete de mână sau mecanice

buc.

-

-

40.

Bărci de lemn metalice

buc.

-

-

41.

Șalupe

buc.

-

-

42.

Bacuri dormitor

buc.

-

-

43.

Autoturisme de teren cu două diferențiale dotate cu stații emisie - recepție fixe

buc.

-

-

-

44.

Vagoane dormitor echipate cu utilități

buc.

-

45.

Bormașină electrică portabilă

buc.

-

46.

Frigidere 240 1

buc.

-

47.

Containere pentru mâncare

buc.

-

48.

Costum scafandru

buc.

-

49.

Capre taluz

buc.

-

50.

Binoclu

buc.

-

51.

Aparat foto

buc.

-

52.

Rezervor combustibil de 101

buc.

-

53.

Camera video, aparat video

buc.

-

D. Mijloace de calcul, măsurare, transmisie și avertizare

54.

Radio-telefoane fixe, modem-uri

buc.

10

12

-

Ibuc. /formație de intervenție

55.

Telefoane mobile

buc.

10

-

10

Se asigură de CLSU

56.

Sirene, difuzoare pentru alarmă

buc.

50

50

-

Se asigură de CLSU

57.

Calculator PC, modem, fax

set

2

2

*

Se asigură de CLSU

58.

Pluviornetre și nivelmetre

buc.

59.

Moriști hidrometrice cu tijă

buc.

60.

Teodolit electrooptic

buc.

61.

Nivelă NI - 007 cu trusă

buc.

62.

Ruletă 20 50 m

buc.

63.

Set miră + plăcuțe

buc.

64.

Sistem dedicat de transmisie prin dial-up (computer +modein+linie telefonică)

buc

E. Miil

oace fixe d

iverse

65.

Grupuri electrogene cu anexe

buc.

10

1

9

Se asigură de CLSU

66.

Reflectoare

buc.

10

2

8

Se asigură de CLSU

67.

Agregate pentru sudură electrică, truse aferente

buc.

10

10

-

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

68.

Motopompe cu anexe

buc.

10

7

3

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

69.

Pompe submersibile

buc.

10

1

9

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

70.

Motocositoare

buc.

10

-

10

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

71.

Utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu piese de schimb aferente

buc.

după caz

-

-

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

72.

Tractor articulat forestier(TAF) pentru tractarea plutitorilor mari+cablu flexibil

buc

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

73.

Autobasculanta pentru transport materiale de intervenție

buc

după

caz

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

F. Echipamente de protecție, siguranță și cazarmament

74.

Cizme de cauciuc scurte și lungi

per.

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

75.

Mantale de ploaie cu glugi

buc.

120

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

76.

Salopete din doc sau impermeabile. Costume vătuite

buc.

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

77.

Pufoaice sau scurte îmblănite

buc.

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

78.

Căciuli de blană sau vătuite

buc.

120

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

79.

Mănuși de protecție

buc.

120

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

80.

Centuri, veste și colaci de salvare

buc.

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

81.

Pieptare avertizoare

(reflectorizante)

buc.

30

-

30

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

82.

Cască de protecție

buc.

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

83.

Bocanci

buc

120

-

120

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

84.

Paturi de fier, lemn sau pliante

buc.

85.

Dulap cazarmament

buc.

86.

Bucătărie mobilă

buc.

87.

Filtru rapid pentru apă potabilă

buc.

88.

Aragaz cu butelie, veselă

buc.

89.

Corturi impermeabile

buc.

90.

Aparat radio + TV

buc.

91.

Boiler electric

buc.

92.

Trusă medicală de prim ajutor

buc.

10

-

10

Se asigură de ag. ec. care participă la intervenție + CLSU

G. Materiale consumabile pentru igiena

și conservarea materialelor

93.

Săpun și detergenți

kg

94.

Materiale dezinfectante

kg

95.

Pudra talc, naftalină

kg

96.

Otravă de șoareci

_kg

H. Materiale și mijloace pentru

ntervenție

a ghețuri

97.

Prăjini din lemn de esență tare pentru dirijarea sloiurilor

buc.

50

-

50

Se solicită sprijin CJSU - SGA

98.

Scânduri de rășinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm lățime, 4-5 m lungime)

buc.

50

-

50

Se solicită sprijin CJSU - SGA

99.

Răngi de fier 2-4 m lungime

buc.

50

-

50

Se solicită sprijin CJSU - SGA

100.

Fierăstraie pentru gheață

buc.

50

-

50

Se solicită sprijin CJSU - SGA

1. Materiale și mijloace de intervenție pentru combaterea efectelor poluări

or accidentale

101.

Truse profesionale pentru intervenții pe râuri

buc.

102.

Truse profesionale pentru intervenții pe lacuri

buc.

103.

Trusă pentru determinarea rapidă a tipului de substanță poluatoare

buc.

104.

Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri

buc.

105.

Sistem tip funicular mobil pentru poziționarea barajului plutitor

buc.

106.

Bărci pneumatice

buc.

107.

Grup electrogen portabil

buc.

108.

Compresor portabil

buc.

109.

Sistem de vedere pe timp de noapte

buc.

r no.

Binoclu infraroșii

buc.

111.

Reflectoare portabile

buc.

112.

Electropompe

buc.

113.

Baraje absorbante plutitoare

i buc.

114.

Pânză hessiană

buc.

115.

Baloțipaie

buc.

116.

Funie sintetică

m.l.

117.

Pari de lemn

buc.

118.

Căngi PS1

buc.

119.

Recipiente PVC 200 litri

buc.

t~120J

Măști de gaze

buc.

121.

Materiale absorbante tip spill-sorb

kg

122.

Saci cu absorbant HEGSORB

kg

123.

Saci cu absorbant HEGACID

kg

124.

Materiale absorbante ECO seria 200

kg

125.

Materiale absorbante ECO seria 300

kg

126.

Materiale absorbante ECO seria 400

kg

127.

Skimer pentru separare hidrocarburi

buc.

128.

Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanți

buc.

129.

Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanji

buc.

130.

Vidanje

buc.

131.

Materiale filtrante

tone

132.

Recipienți de 1-5 litri pentru probe de apă și material biologic

buc.

133.

Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determinărilor biologice

buc.

134.

Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual

buc.

LEGENDĂ:

 • 1. Dig râul Mureș - mal drept Arad - km 9 + 200 - 28 + 800 = 19,6 km

 • - canton Ceala II - Legian Iulian km 9 + 200 - 15 + 800 = 6,6 km

 • - canton Ceala I - Ardelean Emil km 15 + 800 - 21 + 550 = 5,75 km

 • - canton Micălaca - Negruț Pavcl km 21 + 550 - 28 + 800 = 7,25 km

 • 2. Dig râul Mureș - mal stâng Arad - km O + OOO - 9 + 930 = 9,93 km

 • - canton Aradul Nou - Vemica km 0 + 000 - 3 + 900 - 3,9 km

 • - canton Sânicolaul Mic - Zob loan km 3 + 900 - 9 + 930 = 6 km

 • 3. Dig compartimentare Aradul Nou - km 0 + 000 - 2 + 100 = 2,1 km

 • - canton Aradul Nou - Vemica km 0 + 000 - 2 + 100 = 2,1 km

Total diguri apărare municipiul Arad: 31,6 km

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

 • 1. Reguli de comportare a populației la recepționarea semnalelor de alarmare în situații de protecție civilă

  • 1.1. Prealarmă aeriană

 • -   să înceteze activitățile

 • -   să pregătească mijloacele de protecție individuală și de prim ajutor

 • -   să-și asigure rezerva de apă și alimente

 • -   înștiințează și vecinii despre pericol

 • 1.2. Alarmă aeriană

 • A. Pentru cei care se găsesc la locul de muncă :

 • -   să întrerupă lucrul sau alte preocupări

 • -  să acționeze cu calm și să nu producă panică

 • -   să întrerupă iluminatul interior și exterior (pe timp de noapte), cu excepția iluminatului camuflat

 • -   să-și ridice mijloacele de protecție individuală

 • -  să ocupe cât mai repede locul în adăpost

 • -   conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să oprească imediat, să deschidă ușile, să deconecteze milocul de transport de la sursa electrică și în urma pasagerilor să se grăbească la cel mai apropiat adăpost

 • -   să asculte și să execute măsurile stabilite de organele de protecție civilă

 • B. Pentru cei ce se găsesc în localuri publice :

să asculte cu atenție comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire și să se îndrepte către acestea

 • C. Pentru cei ce se găsesc acasă :

să oprească gazul, să deconecteze aparatele electrice, sursele de iluminat, să stingă focul în sobe

 • -  îmbracă copiii, își iau mijloacele individuale de protecție (masca contra gazelor)

 • -  să anunțe vecinii dacă nu au auzit semnalul

 • -   să ia trusa sanitară, documentele de identitate, rezerva de apă și alimente și intră cât de repede în locurile de protecție, sau dacă nu sunt, în adăposturile naturale

 • D. Pentru cei pe care semnalul l-a prins pe stradă :

se intră cât mai repede la cel mai apropiat adăpost, pot fi folosite treceri subterane, tunele, etc.

 • 1.3. încetarea alarmei

După comunicarea acestui semnal populația acționează în concordanță cu situația fiecăruia:

salariații, studenții, elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului din aer sau a dezastrelor

• populația neâncadrată în muncă și copiii se întorc acasă și acționează în funcție de comunicările primite

 • 2. Reguli de comportare și acțiune în caz de incendiu :

 • -   daca pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o pătură umedă;

 • -   deschideți cu prudență ușile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creșterea rapidă a flăcărilor;

 • -   prin încăperile cu fum dens deplasați-vă târâș sau aplecați;

 • -   strigați victimele (copiii de regulă se ascund sub paturi, în dulapuri) găsiții și salvații;

 • -   dacă vi se aprinde îmbrăcăminttea nu fugiți, culcați-vă pe pământ și rostogoliți-vă;

 • -   asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncați un palton, o pătură sau ceva care îi acoperă etanș;

 • -   ieșiți din zona incendiară în direcția dinspre care bate vântul;

 • -   aplicați pe părțile afectate pansament uscat și curat și prezentați-vă la punctele medicale.

 • 3. Reguli de comportare în caz de cutremur :

 • -   Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică;

Rămâneți pe loc, nu fugiți pe ușă, nu săriți pe geam, nu folosiți scările, deschideți ușile și îndepărtați-vă de ferestre;

Adăpostiți-vă sub o masă solidă, o banchetă, perete de rezistență sau sub tocul ușii;

 • -   Stingeți focul, întrerupeți alimentările cu energie electrică, gaze și apă;

 • -   Nu folosiți sursele de foc;

 • -   Depărtați-vă de clădiri și stâlpi;

 • -   Nu fugiți, nu blocați căile de acces, lăsați cale liberă mașinilor de intervenție (ambulanțe, pompieri, etc.);

 • -   Dacă sunteți într-un autovehicul în mers, ieșiți în afara carosabilului și așteptați în liniște;

 • -   Ascultați și urmăriți recomandările autorităților publice transmise prin intermediul posturilor de radio și televiziune, deoarece un cutremur poate fi urmat de incendii, explozii, inundații sau poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât șocul inițial.

 • 4. Reguli de comportare în caz de inundații:

 • - în cazul în care inundația vă surprinde acasă, dacă aveți timp :

 • - blocați ferestrele și ușile;

 • - închideți apa, gazul și energia electrică;

 • - evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri sigure;

 • - mutați obiectele, care pot fi transportate, în partea cea mai de sus a casei;

 • - părăsiți locuința cu întreagafamilîe și deplasați-vă spre locul de refugiu, dinainte stabilit (etaje superioare, acoperișuri, înălțimi);

 • - luați docunentele personale, o rezervă minimă de alimente, trusa medicală, un aparat de radio și îmbrăcăminte groasă;

 • -   în cazul în care sunteți surprinși în afara locuinței, nu intrați în panică și respectați recomandările autorităților publice locale:

în cazul în care sunteți evacuați, respectați ordinea, ajutați bătrânii, bolnavii și copiii. La întoarcerea în gospodărie :

 • - nu atingeți firele electrice;

 • - consumați numai apă fiartă și răcită;

 • - curățați-vă gospodăriile prin înlăturarea mâlului.

Păstrați-vă calmul, în orice împrejurare, și ajutații pe cei aflați în pericol.

 • 5. Reguli de comportare și acțiune în cazul descoperirii munițiilor neexplodate

La întâlnirea unei astfel de muniții respectați următoarele reguli:

 • -   nu le atingeți;

 • -   nu le loviți sau mișcați;

 • -   nu le introduceți în foc;

nu încercați să demontați focoasele sau alte elemente componente;

 • -  nu lăsați copiii să se joace cu asemenea componente;

 • -   nu ridicați, nu transportați sau introduceți muniții neexplodate în încăperi, locuințe sau grămezi de fier vechi;

 • -  în zonele unde se presupune că ar exista muniții neexplodate nu executați lucrări de îmbunătățiri funciare, săpături manuale, nu aprindeți focul și interziceți circulația vehiculelor, oamenilor și animalelor;

 • -   când luați la cunoștință despre existența lor anunțați imediat organul de poliție cel mai apropiat.

 • 6. Reguli de comportare și acțiune în cazul accidentului nuclear sau chimic

 • -  comportați-vă cu calm

 • -   închideți apa și gazele, stingeți focurile din sobe

 • -   scoateți aparatele electrice din priză

 • -   închideți ușile și ferestrele și puneți în funcțiune aparatul de radio sau televizorul

 • -   limitați la maximum deplasările în afara locuințelor

 • -  nu consumați alimente,apă decât din surse protejate și avizate

 • -   fiți pregătiți în vederea unei eventuale evacuări

 • -   evitați contactul cu obiectele din jur

 • -   nu intrați în locuințe cu îmbrăcăminte contaminată

 • -   dacă nu ați fost afectați de accident ajutați organele de intervenție pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei și ordinii în zonă.

 • 7. Reguli de comportare în caz de furtună

 • -  deconectează energia electrică

 • -  adună membrii familiei acasă

 • -   închide bine ușile, geamurile, orificiile pentru ventilare

 • -  protejează cu scânduri geamurile mai mari

 • -   de pe acoperiș, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vânt uneltele din gospodărie trebuie duse în încăperi

 • -  stinge focul în sobe

 • -   tine în ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de necesitate

 • -   când furtuna a început, stai în clădire, atent să nu te rănești cu cioburi de sticlă

 • -  nu se recomandă ieșitul în stradă imediat după ce a încetat vântul, deoarece o rafală se poate repeta

 • -   dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi

 • 8. Reguli de comportare după producerea unei situații de urgență

 • -   respectă îndrumările și comunicările organelor de protecție civilă

 • -  intră cu extremă precauție în interiorul clădirilor avariate sau slăbite

 • -   nu atinge firele electrice căzute sau rupte

 • -  dacă simți miros de gaze deschide toate ferestrele și ușile, închide robinetul principal de gaze și părăsește casa imediat

 • -  dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent, usucă-Ie și în final refolosește-le

 • -  dacă ești sfătuit să evacuezi, fa-o prompt

 • -   verifică rezervele de apă și hrana înainte de a le folosi

 • -  nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundație

 • -   nu împiedica acțiunile de intervenție

 • -   anunță rudele că ești în siguranță, altfel autoritățile pot pierde timp căutându-te

 • -   nu transmite zvonuri sau știri exagerate despre pagube și stricăciuni

Obiective inundabile Râul Mureș (Zona Dig-Mal)

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 1

Sc Metalimpex, tel: 0257/277.202

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 2

Sc Perla Mureș Rio Grande Nick Bortiș Srl, tel: 0257/228.827

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 3

Sc Perla Belvedere Srl, tel: 0744.280.777

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 4

AS Voința, tel: 0257/279.100,0740.837.301

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 5

UM 01249, tel: 0257/280.728

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 6

Ocolul Silvic luliu Moldovan, tel: 0257/281.768, 0257/250.558

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 7

Club Tenis UTA Arad, tel: 0257/281.354,0723.524.205

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 8

Baza Constructorul - Universitatea Vasile Goldiș, tel/fax: 0257/254.108

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 9

Ștrand Neptun - Primăria Arad, tel: 0257/281.157

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 10

Fabrica de cărămidă Ceala - Sc Armis SA, tel: -

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 11

Balastiera Micălaca - RADM, tel: 0257/216.897

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 12

Clubul Sportiv Școlar Gloria Arad, tel/fax: 0257/251.059

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 13

Insula Mureș - Asociația de proprietari, tel: 0722.457.084, 0257/271.397

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 14

Sc Cabana Lac Srl, tel: 0257/275.894

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 15

Sc Cabana Lir, tel: 0744.703.732

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 16

Pensiunea Mc Don, tel: -

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 17

Pensiunea Zori de zi, tel: 0744.669.401

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 18

Pod CFR-SNCFR Secția L8, tel: 0257/253.970

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 19

Pod rutier Traian - RADM, tel: 0257/259.588, 0257/276.780, 0257/270.760

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 20

Pod rutier Decebal - RADM, tel: 0257/259.588, 0257/276.780,0257/270.760

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 21

Pod rutier Decebal - RADM, tel: 0257/259.588, 0257/276.780, 0257/270.760

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 22

Pod rutier Micălaca - RADM, tel: 0257/259.588, 0257/276.780, 0257/270.760

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 23

Pod pietonal (pasarelă): Ștrand Neptun - Primăria Arad, 0257/281.157

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 24

Pod pontoane Insula Mureș, Asociația de Insulari, tel: 0722.457.084

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 25

Baza Sportivă CET SA, tel: 0257/211.183, 0257/250.013

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 26

DJS adm Sc Grim Place Srl, Baza sportivă tenis, tel: 0741.103.485

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 27

Patinoar -Primăria Arad

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 28

Sc Blue Arctic Srl, Baza sportivă, tel: 0257/216.951

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 29

Sc Veri tas Dim Srl, tel: -

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 30

Mateaș Adrian, str. Exterior nr. 23, tel: -

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 31

Purcărin Ștefan, str. Exterior nr. 19, tel: -

Zona Port Arthur

mal stâng

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 32

Sc Nic Arad Srl, tel: -

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 33

Asociația independentă de protecția mediului și naturii, tel: 0722.455.284

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 34

Asociația nautică independentă, tel: 0722.562.018

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 35

Sc Dadia Srl, tel: 0722.562.018

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 36

Morariu Petre - str. Gladiolelor nr. 57, tel: 0744.317.831

Zone inundabile din municipiul Arad - Caracteristici

Nr.

crt.

Curs de apă

Denumire obiective din zona inundabilă

Cauzele inundării

Mijloacele de comunicare la care se pot transmite avertizări și informații

Amplasa ment stație hidrometri ce locale

Mărimi de apărare locale

CA,CI,CP

Faze de apărare la diguri

Faze de apărare la ghețuri

Amplasa ment stație hidrometri ce sau postului pluvio avertizoar e

Mărimi de apărare avertizoar

CA, CI, CP

Faze de apărare la diguri

Praguri critice la precipitați i

Timp de propaga rea undei de viitură sau timp de conccntr are a precipita țiilor periculo ase de la postul pluvio la obiectiv e

Lucrări hidrotehnice de apărare existente pe fiecare curs de apă

Probabilități de inundare P%

Normata

Reală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Puncte critice la digul râului Mureș

1

Râu] Mureș zona neapărată dig-mal

 • 1. SP Mureș mort -SN1F Arad

 • 2. SP + Stăvilar "A” -SNIF Arad

 • 3. SP Mureșel - SNIF Arad

 • 4. SP Sânleani - SNIF Arad

 • 5. Stăvilar Canton Ceala 2 - SGA Arad

 • 6. Stăvilar Canal Țiganca SGA km 0+020

 • - revărsare râul Mureș

 • - blocaje cu material lemnos sau ghețuri

 • - revărsare râul Mureș

 • - blocaje cu material lemnos sau ghețuri

0257/287.542

0257/281.915

0257/280.812

0257/280.542

Stație hidro locală 1 +750 km dig mal stâng, aval Podul Traian

CAL=425 CIL=500 CPL=600

Faza I = 600 cm Faza II = 714 cm Faza III = 828 cm

Faza 1 ghețuri = 425 cm Faza II ghețuri = 500

Stație hidro avertizoar e Săvârșin

CAZ-275

CIZ=350

CPZ=525

38 h

Dig râu Mureș mal stâng 0+000 km - 9+930 km = 9.9 km lungime, 4m lățime coronament și 3,5m înălțime

deținător lucrare SGA 1979-1980 puncte critice:

 • 1.   Stăvilar închidere Dn 1000 mm, canal Țiganca /km 0+020/ SGA Arad

 • 2.   Stăvilar închidere Dn 1000 mm, canal Țiganca /km 0+033/ SGA Arad

 • 3.   Subtraversare conductă evacuare ape menajere

Normată 1%

Reală

0,1 %

7. Stăvilar Canal Țiganca SGA km 0+033

Faza 111 ghețuri = 600 cm

/O+35O km/ Comp, de apă Arad - SP 1

 • 4.  Conduclă beton Dn lOOOmm cu stăvilar închidere/1+960 km/ Comp, de apă Arad -pod Traian

 • 5.  Subtraversare Dn 1 OOOmm cu clapet/3+843 km/UM Ol249-aval pod Deccbal

 • 6.   Treceri pietonalc: 0+850 km. breșă 1 m 1+090 km. breșă Im 1+400 km, breșă 4m 2+900 km, breșă 4m 3+330 km, breșă 4m

Dig râu Mureș mal drept -9+200 km - 28+800 km = 19,6 km. lățime coronament 4m, înăl(ime medie 2,5m deținător lucrare SGA 1979-1980 puncte critice:

 • 1.   Subtraversare D 1000 cu vană SP Mureș mort/ 9+700 km/ SN IF Arad

 • 2.   Stăvilar cu obloane și șandori Cela II (st. C) Cn. Mureș mort /km 12+320 /SGA Arad

 • 3.   Subtraversare 2x D500 cu stăvilar pt. evacuare ape pluviale Aeroport Arad /15+273 km /Aeroportul Arad

 • 4.   Subtraversare Static de epurare /17+250 km /Comp, de apă Arad

 • 5.   Subtraversare D 1200 evacuare ape pluviale Alfa/18+280 km /Comp, de apă Arad

 • 6.  Subtraversare D 800 cu clapet /20+320 km/F-ca de Zahăr Arad /tel 349414 fax 289075

 • 7.   Subtraversare D 800 cu clapct /20+970 km /Comp, de apă Arad

 • 8.   Subtraversare canal termic Perla /Restaurant Perla

 • 9.   Stăvi Iar ** A’* canal Mureșul /24+550 km/ SN IF Arad

 • 10. Subtraversare cu stăvilar evacuare ape pluviale SP 5 Micălaca /25+I0I km/Comp, de apă Arad

 • 11.  Subtraversare cu vană SP Sânleani/ 27+600 km /SN 1F Arad

 • 12.  Subtraversare dig /30+550 km

 • 13. Treceri pietonale în dig

 • - 19+840 km, breșă comp.

 • - 22+570 km, breșă l,5m

 • - 22+670km. breșă 3m

 • - 22+840km, breșă 3m

 • - 23+OOOkm, breșă 3m

 • - 23+120km. breșă 3m

 • - 23+260km. breșă 4m

 • - 23+500km. breșă 4m

 • - 23+650km, breșă 4m

 • - 23+780km, breșă 4m

 • - 24+000km, breșă 4m

 • - 24+150km, breșă 4m

 • - 24+3 50km. breșă 4m

 • - 24+480km. breșă 4m

 • - 24+53Okm. breșă 3m Dig compartimentare Aradul Nou - 0+000 km 2+100 km = 2,1 km. lățime

Obiective situate în zona inundabilă mal drept

 • 1. Sc Metalimpex Srl

 • 2. Sc Perla Mureș Gio Grandc Nick Bortiș Srl

 • 3. Sc Perla Belvedere Srl

 • 4. AS Voința

 • 5. Ocolul Silvic luliu Moldo van

 • 6. Club Helas UTA Arad

 • 7. Baza Constructorul -Universitatea „Vasile Goldtș’* Arad

 • 8. Ștrand Neptun

 • 9. Balastiera Micălaca

- RADM Arad

 • 10. Club Sportiv Școlar Gloria Arad

 • 11. Insula Mureș -Asociația de proprietari insulari

 • 12. Sc Cabana Lac Srl

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

tel/fax

0257/277.202

tel/fax

0257/228.827

0744.280.777

0257/279.100

0740.873.301

0257/281.768

0257/250.558

0257/281.354

0723.524.205

tel/fax

0257/254.108

0257/28 LI 57

0257/216.897

tel/fax

0257/251.059

0722.457.084

271397

0257/275.894

 • 13. Sc Cabana Lir Srl

 • 14. Pensiunea Mc Don

 • 15. Pensiunea „Zori de zi” Srl

Puncte Critice care provoacă baraje de ghețuri

 • 1. PodCFR-SNCFR Secția L 8

 • 2. Pod rutier Traian -RADM Arad

 • 3. Pod rutier Decebal RADM Arad

 • 4. Pod rutier Micălaca -RADM Arad

 • 5. Poduri pontoane Ștrand Neptun

 • 6. Pod pontoane Insula Mureș - Asociația de proprietari insulari - Insula Mureș

 • 7. Stația de epurare Bodrogului - Comp, de apă Arad

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - revărsare râul Mureș

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - revărsare râul Mureș

 • - blocaje plutitori, ghețuri

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

0744.703.732

0744.669.401

0257/253.970

0257/259.588

0257/276.780

0257/270.760

0257/259.588

0257/276.780

0257/270.760

0257/259.588

0257/276.780

0257/270.760

0257/281.157

0257/271.397

0722.457.084

0257/281.373

0257/281.373

Puncte critice care pot provoca blocaje de ghețuri

 • 1. Pod CFR Micălaca /SNCFR SECȚIA L 8

 • 2. Pod rutier Micălaca /RADM

 • 3. Balastiera Micălaca /RADM

 • 4. Pod rutier Decebal /RADM

 • 5. Pod rutier Traian /RADM

 • 6. Poduri pontoane Ștrand Neptun /Sc Gospodărirea Comunală SA

 • 7. Poduri pontoane Insula Mureș /Asociație Insulari

 • 8. Stație evacuare ape pluviale Alfa -Comp, de apă Arad

 • 9. Conductă evacuare beton cu slăvi Iar. Aradul Nou, Pod Traian - Comp, de apă Arad

 • 10. SP 5 - Comp, de apă Arad

 • 11. SP 1 - Comp, de apă Arad

Zonă mal stâng Mureș

 • 1. Baza Sportivă -CET Arad

 • 2. D.J.S.- adm. Sc Grin Place Srl - Baza Sportivă Tenis de Câmp

 • 3. CJA - adm. Sabina &Co - Baza Sportivă

 • 4. Sc Bluc Arctic Srl -Baza Sportivă Blue Artic

 • 5. Sc Veritas Dim Srl

 • 6. Mateași Adrian - str. Exterior nr. 23

 • 7. Purcărin Ștefan - str. Exterior nr. 19

Zona Port Artur

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

 • - revărsare râul Mureș

0257/281.373

0257/281.373

0257/270.843

0257/270.853

0257/280.373

0257/211.183

0257/250.013

0741.103.485

0257/216.951

0722.455.284

 • 1. Sc NIC Arad Srl, centru dresare câini - Nicolăiță Adrian

 • 2. Asociația independentă de protecția mediului și a naturii - Luca Aurel -str. Gladiolelor nr. 29

 • 3. Asociația nautică independentă - Dan Dănuț-viccpreședinte, str. Gladiolelor nr. 29

 • 4. Sc Dadia Srl, (Port Artur) - Dan Dănuț, patron, str. Gladiolelor nr. 29

 • 5. str. Gladiolelor nr. 57 Morariu Petre

- revărsare râul Mureș - mal stâng

0722.562.018

0722.562.018

0744.317.831

2

Canal Țiganca

Revărsare ape canal

Măsuri până la ieșirea din starea de apărare:

 • - executare de diguri iepurești de pământ și saci de pământ pe maluri

 • - epuismente cu pompe

 • - evacuare bunuri materiale

 • - pompări din canal Țiganca peste dig

3

Canalul

Morilor

Revărsare ape canal

Măsuri până la ieșirea din starea de apărare:

 • - evacuare bunuri materiale

 • - evacuare ape prin pompare

 • - dirijarea apelor prin executarea unor rigole de scurgere

4

Zone inundabile din ape interne din precipitații

Precipitații peste capacitatea de transport a rețelei de canalizare ape pluviale

Măsuri până la ieșirea din starea de apărare:

 • - dirijarea apelor pluviale prin rigole suplimentare de scurgere

 • - efectuarea de pompări

 • - evacuarea de bunuri materiale și oameni

 • - vidanjării ape din gospodării

5

municipiul Arad

Eșecul utilităților publice

Măsuri stabilite și aprobate de CLSU, funcție de situația de urgență

Date caracteristice în vederea gestionării efectelor inundațiilor pe cursul râului Mureș pe teritoriul municipiului Arad

Nr. crt.

Localitatea

Cursurile de apă de pe raza localității

Amplasament stație hidro

Mărimi locale de apărare

Mărimi de apărare avertizoare

Timp propagare (ore)

Obiective aflate în zona de risc la inundații

CA

CI

CP

CA

CI

CP

F

I

F II

F

III

F

I

F

II

F III

Praguri critice la precipitații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Balastieră Micălaca

Mureș IV-1

Micălaca

25

75

150

325

400

475

40

Utilaje

2.

S.P. Mureșel

Mureș IV-1

Arad

325

375

425

275

320

365

42

3.

Arad dig mal dr.

Mureș IV-1

Arad

525

625

675

435

485

515

42

Pădurea Ceala 500 Ha, Insulă

Mureș IV-1

Arad

325

425

575

275

365

465

44

4.

Incinta Arad mal dr.

Mureș IV-1

Arad

700

100 0

100 0

485

725

725

42

Mureș IV-1

Arad

700

100 0

100 0

485

725

725

46

5.

Aeroport

Mureș IV-1

Canton Ceala I

350

550

550

500

700

700

44

Pista, Clădiri

6.

Arad dig mal stg.

Mureș IV-1

Sânicolaul Mic

175

200

400

420

435

550

40

Pășune 90 Ha, Ștrand

Mureș IV-1

Sânicolaul Mic

175

200

400

420

435

550

40

Club, Sportive

Mureș IV-1

Sânicolaul Mic

175

200

400

420

435

550

40

S.P. RAAC

coronament 4m, înălțime medie 1,5 m

• SGA Arad

1975


Depozite carburanți în municipiul Arad

Nr. crt.

Denumirea

Adresa

1.

SC OMV Petrom SA - Depozit carburanți

Arad, Str. Cometei, nr. 1

2.

SC Lukoil România SRL - Depozit carburanți

Arad, str. Pădurii, nr. 2-4 tel/fax: 0257 /256.224

Stații de alimentare cu carburanți în municipiul Arad

Nr. crt.

Denumirea

Adresa

1.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad 1

Arad p-ța Caius lacob, nr. 1 tel: 0372 7484.092, fax: 021 72647629

2.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad 3

Arad calea luliu Maniu, nr. 286 tel: 0372 7161.965, fax: 021 ,2647598

3.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad 5

Arad p-ța. Carpați, nr. 1

tel: 0372 7428.433, fax: 02172647657

4.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad 9

Arad str. Mușețel, nr. 43A-45A tel: 0372 7483.888, fax: 021 72647785

5.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad 19

Arad DN 7 km 6

tel: 0372 7428.479, fax: 021 72647692

6.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad

Arad DN 7 km 7

tel: 03 72 7483.905, fax: 021 72647795

7.

Sc OMV Petrom SA - Petrom Stația Arad

Arad Sos. Câmpurilor, nr. 2A tel: 0372 7868.277, fax: 021 72647430

8.

Sc NIS Petrol Srl - Gazprom Arad 1

Arad calea Radnei, nr. 116 tel: 0372.269.603

9.

Sc NIS Petrol Srl - Gazprom Arad 2

Arad DN 69, km 46+100 tel: 0755.153.833

10.

Sc NIS Petrol Srl - Gazprom Arad 3

Arad calea Aurel Vlaicu nr. 207 tel: 0372.269.610

11.

Sc NIS Petrol Srl - Gazprom Arad 4

Arad intersecție DN 7 cu DN 79, dreapta tel: 0372.269.617

12.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 2

Arad str. Ștefan Tenețchi nr. 55 tel: 0759.040.729

13.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 3

Arad str. Nicolae Titulescu FN tel: 0759.040.730

14.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 4

Arad str. Cetății nr. 12 tel: 0759.040.731

15.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 5

Arad calea Zimandului nr. 24 tel: 0759.040.732

16.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 6

Arad str. Timișorii nr. 124-126 tel: 0759.040.733

17.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 7

Arad str. Timișorii nr. 141-143 tel: 0759.040.934

18.

Sc OMV Petrom Marketing Srl - Stația Arad 1

Arad str. Banu Mărăcine FN tel: 03 7 2 7056.115, fax: 021 72647892

19.

Sc OMV Petrom Marketing Srl - Stația Arad 2

Arad calea Timișorii, nr. 176A tel: 0372 7855.671, fax: 021 72647628

20.

Se OMV Petrom Marketing Srl - Stația Arad 10

Arad calea Zimandului nr. 45 tel: 0372 7866.263, fax: 021 72647371

21.

Sc OMV Petrom Marketing Srl - Stația Arad 4

Arad calea Aurel Vlaicu nr. 267 tel: 0372 7483.884, fax: 021 72647783

22.

Sc Rompetrol Downstream Srl - Stația Arad 1

Arad str. Cetății nr. 13 tel: 0744.773.564

23.

Sc Rompetrol Downstream Srl - Stația Arad 2

Arad p-ța Eroilor nr. 8 tel: 0372 7784.881

24.

Sc Rompetrol Downstream Srl - Stația Arad 3

Arad calea Radnei nr. 190-192 tel: 0732.011.148

25.

Sc Prestige Srl (Partener Rompetrol)

Arad str. Zimbrului nr. 101B tel/fax: 0257 7289.414,0722.344.817

26.

Sc MOL Romania Srl - Stația Arad 1

Arad calea Iul iu Maniu nr. 56-62 tel: 0257/216.509, fax: 0257 7216.510

27.

Sc MOL Romania Srl - Stația Arad 2

Arad calea Zimandului, nr. 3 tel/fax: 0257/276.143

28.

Sc MOL Romania Srl - Stația Arad 3

Arad calea Aurel Vlaicu nr. 244-246 tel: 0257 7206.099, fax: 0257 7275.875

29.

Sc MOL Romania Srl - Stația Arad 4

Arad calea Radnei nr. 294 tel/fax: 0257 /220.073

30.

SC Socar Petroleum SA

Arad intersecție DN 7 cu DN 79, stânga tel: 0257 7708.666,0747.322.948

31.

Sc AD 94 Group Srl - EurOil

Arad str. Fabius nr. 4 0723.507.242

32.

Sc AD 94 Group Srl - EurOil

Arad str. Andrei Șaguna nr. 19-21 tel: 0257 7256.6 1 7

33.

Sc Arai M.T.B. Srl - Stația Arad 1

Arad str. Andrei Șaguna nr. 99-101 tel: 0357 7440.964, fax: 0357 7440963

34.

Sc Arai M.T.B. Srl - Stația Arad 2

Arad str. Dorobanți nr. 83A tel: 0748.890.863

35.

SC Drakar Noir Distribution Srl - Lucky

Arad str. Tribunul Corches inters. cu str.

Meșterul Mano le

tel: 0722.267.499, fax: 0257 7214.002

36.

Sc Aratim Consulting Srl

Arad calea luliu Maniu FN tel/fax: 0257/212.588

Stații de alimentare cu GPL tip Skid în municipiul Arad

Nr. crt.

Denumire

Amplasament

Observații

1.

Sc Crimbo Gas 2000 Srl

Arad, calea 6 Vânători FN tel: 0771.712.951

GPL Skid

2.

Sc Crimbo Gas 2000 Srl

Arad, str. Voinicilor FN tel: 0771.712.953

GPL Skid

3.

Sc Crimbo Gas 2000 Srl

Arad, str. Nicolae Titulescu FN tel: 0771.712.955

GPL Skid

4.

Sc Crimbo Gas 2000 Srl

Arad, str. Lenau FN tel: 0771.712.954

GPL Skid

5.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 3

Arad, bld. Nicolae Titulescu FN tel: 0759.040.730

GPL Skid

6.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 4

Arad, str. Cetății nr. 12 tel: 0759.040.731

GPL Skid

7.

Sc Lukoil România Srl - Stația Arad 5

Arad, calea Zimandului nr. 24 tel: 0759.040.732

GPL Skid

8.

Sc Baby Blue Gass Srl (Partener Rompetrol)

Arad, str. Bumbacului FN tel: 0744.273.649

GPL Skid

9.

Sc Baby Blue Gass Srl (Partener Rompetrol)

Arad, calea Timișorii nr. 173 tel: 0744.273.649

GPL Skid

10.

Sc Aratim Consulting Srl

Arad, calea luliu Maniu FN tel/fax: 0257/212.588

GPL Skid

11.

Sc AD 94 Group Srl - EurOil

Arad str. Andrei Șaguna nr. 19-21 tel: 0257 /256.617

GPL Skid

12.

Sc Verbiță Srl

Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 282/1 tel: 0726.222.708, 0257 /227.056 int. 19

GPL Skid

13.

Sc Carmina Com Srl

Arad str. Stânjenel nr. 51 tel: 0754.293.792,0744.612.760

GPL Skid

Operatori economici sursă de risc nuclear sau radiologie din municipiul Arad

Nr. total instalații

Nr.

Instalații

Nr. unități

Titular autorizație

Locul de amplasare

Tip, model echipament /instalație

Seria

Producător

An fabricare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

2

Astra Vagoane Călători SA, 310210 Arad, str. Petru Rareș nr.1-3, 0257-233651

Laborator examinări nedistructive

Eresco 42 MF2

01 0961-

17

Seifert

2001

3

1

3

Astra Rail Industries SRL, 310210 Arad, str. Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43,0257-202231

Laborator de CNDX Semicistemă, 0257-202449

Eresco 32 MFC

01 1117-

18

GE Inspection Technologies

2001

4

2

Eresco 42 MF

00 1840-07

GE Inspection Technologies

2000

5

3

Eresco 32 MF4-C

li 1743-

34

GE Inspection Technologies

2011

6

4

Laborator de CND radiografie cu radiații X, 0257-202449

MXR301

301344

Trakis

1986

7

5

MXR 300

300024

Trakis

1978

8

6

MXR 301

301210

Trakis

1981

9

7

MXR 301

301339

Trakis

1984

10

8

Eresco 42 MF3

04 0668-08

GE Inspection Technologies

2005

11

9

Eresco 32 MFC 3.1

08 0078- H

59

GE Inspection Technologies

2008

12

1

5

Takata România SRL, 310375 Arad, strada III Zona Industrială Arad Vest nr.9, 0257-203100

Laborator de CNDX

X-Cube Compact

04 0775

GE Inspection Technologies Altrensburg GmbH&Co.KG

2004

Operatori economici sursă de risc SEVESO din municipiul Arad

NR. CRT.

DENUMIRE OBIECTIV

LOCALITATE

ADRLSA

1

S.C. OMV PETROM S.A -PECO Arad

Arad

Str. Cometei nr. 1, Arad

2

S.C. AGRIGROS S.R.L.

Arad

Str. Steagului, nr. 1, Arad

3

S.C CHEMIROL AGRO S.R.L.

Arad

Str. Bicaz, nr. 6, Arad

4

Centrala Electrică de Termoficare (CET) Hidrocarburi Arad

Arad

B-dul luliu Maniu, nr. 65-71, Arad

5

S.C. L