Hotărârea nr. 22/2020

Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 16 ianuarie 2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor ordinară și extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinară din data de 2 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinară din data de 2 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor ordinară și extraordinară ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2019

privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor ordinară și extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinară din data de 2 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinară din data de 2 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor ordinară și extraordinară ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ