Hotărârea nr. 219/2020

Hotarirea Nr.219 din 28-05-2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activitătii de depozitare/neutralizare a deseurilor municipale nr. 6863/2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 219 din 28 mai 2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30087/05.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 30102/05.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 2, art. 4 alin. (6), art. 25 și art. 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 al contractului de concesiune nr. 6863/2002,

Ținând seama de solicitarea FCC Environment Romania SRL nr. 53963/10.07.2019, prin care solicită prelungirea contractului de concesiune cu 10 ani,

Având în vedere analiza tehnico-economică realizată de FCC Environment Romania SRL și înregistrată cu numărul 21547/19.03.2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii 15 voturi pentru și 7 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002 cu o perioadă de 10 ani.

Art. 2. Se completează art. 7 din contractul de concesiune cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„(13) Concesionarul are obligația obținerii acordului concedentului pentru depozitarea oricărei cantități de deșeuri municipale provenite din exteriorul județului Arad.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate.

Art. 4. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 19 conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Act adițional nr. 19/

la Contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002

Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, tel. 0257-281850, fax 0257284744, cod fiscal R3519925, denumit în continuare Municipalitatea Arad, reprezentată prin Primar Călin Bibarț, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Și

S.C. FCC Environment România S.R.L., cu sediul în Arad, Zona CET, Șoseaua de Centură Nord FN, Județul Arad, C.U.I. 14822567 din data de 21.08.2002, cod fiscal R 14822567, cont 37TREZ0215069XXX008617 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, cont bancă RORZBR0000060002596316 Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Florian Pop și Luminița Ardeoiu, în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte

Au convenit asupra prelungirii și modificării/completării contractului după cum urmează:

Completarea art. 2 cu un nou alineat:

(3) În baza art. 2 alin. (2) durata contractului se prelungește până la data de 25.07.2032.

Completarea art. 7 cu un nou alineat:

(13) Concesionarul are obligația obținerii acordului concedentului pentru depozitarea oricărei cantități de deșeuri municipale provenite din exteriorul județului Arad.

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat si semnat in 3 exemplare originale.

MUNICIPIUL ARAD


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


S.C. FCC Environment România S.R.L.

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 174/05.05.2020


Avizat

p. S E C R E T A R GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr. din__________________

pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30087/05.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 30102/05.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 2, art. 4 alin. (6), art. 25 și art. 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 al contractului de concesiune nr. 6863/2002,

Ținând seama de solicitarea FCC Environment Romania SRL nr. 53963/10.07.2019, prin care solicită prelungirea contractului de concesiune cu 10 ani;

Având în vedere analiza tehnico-economică realizată de FCC Environment Romania SRL și înregistrată cu numărul 21547/19.03.2020,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002 cu o perioadă de 10 ani.

Art.2. Se completează art. 7 din contractul de concesiune cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

”(13) Concesionarul are obligația obținerii acordului concedentului pentru depozitarea oricărei cantități de deșeuri municipale provenite din exteriorul județului Arad.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate.

Art.4. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 19 conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

DE/SE

Red./Dact. MG/MG

Anexa la Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Arad nr./

Act adițional nr. 19/

la Contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002

Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, tel. 0257-281850, fax 0257284744, cod fiscal R3519925, denumit în continuare Municipalitatea Arad, reprezentată prin Primar Călin Bibarț, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Și

S.C. FCC Environment România S.R.L., cu sediul în Arad, Zona CET, Șoseaua de Centură Nord FN, Județul Arad, C.U.I. 14822567 din data de 21.08.2002, cod fiscal R 14822567, cont 37TREZ0215069XXX008617 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, cont bancă R0RZBR0000060002596316 Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Florian Pop și Luminița Ardeoiu, în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte

Au convenit asupra prelungirii și modificării/completării contractului după cum urmează:

Completarea art. 2 cu un nou alineat:

(3) În baza art. 2 alin. (2) durata contractului se prelungește până la data de 25.07.2032.

Completarea art. 7 cu un nou alineat:

(13) Concesionarul are obligația obținerii acordului concedentului pentru depozitarea oricărei cantități de deșeuri municipale provenite din exteriorul județului Arad.

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat si semnat in 3 exemplare originale.

MUNICIPIUL ARAD


S.C. FCC Environment România S.R.L.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30087/05.05.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 6863/2002

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare prevederile art. 2, art. 4 alin. (6), art. 25, și art. 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/25.04.2006, republicată,

Având în vedere prevederile art. 2 al contractului de concesiune nr. 6863/2002,

Ținând seama de solicitarea FCC Environment Romania SRL nr. 53963/10.07.2020, prin care solicită prelungirea contractului de concesiune cu 10 ani;

Având în vedere analiza tehnico-economică realizată de FCC Environment Romania SRL și înregistrată cu numărul 21547/19.03.2020;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de neutralizare/depozitare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL EDILITAR Nr. 30102/05.05.2020

REFERAT DE SPECIALITATE

Referitor la: propunerea de aprobare a încheierii actului adițional nr.19/2020 la contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002, pentru prelungirea duratei contractului

În municipiul Arad activitatea de depozitare/neutralizare a deșeurilor din municipiul este concesionată societății FCC Environment România SRL (denumirea veche a societății fiind A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.), conform contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002.

Conform articolului 1 alin. (2) lit. „a“ din contractul precizat anterior, S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. asigură „neutralizarea deșeurilor colectate de pe raza municipiului Arad în totalitate pe perioada derulării contractului, în regim de continuitate și permanență, având în vedere și posibilitatea creșterii cantității de gunoi“.

Conform contractului de concesiune, în vederea desfășurării activității Municipiul Arad a pus la dispoziția concesionarului un teren în suprafață de 16,45 ha, teren necesar realizării amenajărilor necesare atât depozitării/neutralizării deșeurilor (pentru o perioadă de 20 de ani, cu posibilitate de prelungire cu 10 ani) cât și al dotărilor auxiliare necesare- rețea de drumuri, platformă tehnologică, stație de epurare a levigatului, cântar-basculă, pavilion administrativ.

Ulterior, în anul 2004 a avut loc o corecție a suprafeței terenului pus la dispoziția societății, respectiv o diminuare a acesteia, de la 16,45 ha la 13,44 ha, teren înscris în CF 64319 Arad, nr. top. 1851697/1 și 1851697/1/1. Suprafața destinată efectiv depozitării deșeurilor este de 96.300 mp. Capacitatea de depozitare proiectată a fost de 1.500.800 mc, reevaluată ulterior, la 1.677.800 mc. Din măsurătorile topografice efectuate în cursul anului 2018 a reieșit că depozitul are un volum de 1.171.124 mc, urmând ca la închidere depozitul să cuprindă 15 sectoare și un volum de cca. 1.723.311 mc.

Prin actul adițional nr. 4/21.12.2005 la contractul nr. 6863/2002 Municipiul Arad s-a angajat că va susține Planul Național de Management al Deșeurilor, unde depozitul S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. a fost declarat depozit regional pentru județul Arad.

Odată cu demararea proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor județul Arad“ proiect finanțat pe POS Mediu- Axa prioritară 2, societatea a acceptat extinderea ariei de depozitare iar Consiliul Local Arad a aprobat prin Hotărârea nr. 356/2009 încheierea actului adițional nr. 8/08.10.2009 la contractul 6863/2002 potrivit căruia „Aria de depozitare a deșeurilor municipale în depozitul ecologic ASA se extinde pe întreg Județul Arad. Operatorii stațiilor de transfer vor depozita deșeurile cu respectarea legislației în domeniu. Operatorul depozitului ecologic nu poate refuza preluarea deșeurilor de la nicio stație de transfer din Județul Arad“. Monitorizarea executării contractului de concesiune se face de către A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad.

„Master Planul 2008-2038 pentru sistem integrat de management al deșeurilor solide la nivelul județului Arad“ este aplicația de finanțare pentru fonduri europene pentru jud. Arad, aprobată și finanțată de către Uniunea Europeană, în vederea depozitării deșeurilor solide nepericuloase din întregul județ Arad pentru următorii 30 de ani.

Extinderea ariei de depozitare la întreg județul a avut ca efect creșterea cantităților de deșeuri depozitate și implicit diminuarea duratei de viață a depozitului.

Prin adresele nr. 20789/29.03.2013, 38383/12.06.2013 și 52957/18.08.2014, SC ASA Servicii Ecologice SRL a comunicat faptul că pentru funcționarea depozitului în condițiile menționate- adică cu preluarea deșeurilor din întreg județul, pe o perioadă de 30 de ani, sunt necesare ajustări administrative. Printre acestea se numără prelungirea contractului pe o perioadă de 10 ani, îndeplinind astfel cerințele din Master Plan pentru județul Arad.

La nivelul anului 2002 se estima că anual se vor depozita cca. 55.000 tone deșeuri, în realitate aceste cantități fiind net superioare. Astfel se estimează că depozitul va ajunge la capacitatea maximă de depozitare în perioada 2023-2024, în funcție de cantitățile de deșeuri aduse pentru depozitare, depinzând și de bunul mers al Stației de compostare și a celei de sortare.

Având în vedere:

 • •  necesitatea asigurării preluării deșeurilor pe o durată de 30 de ani așa cum se prevede în aplicația de finanțare,

 • •  faptul că depozitul pentru deșeuri se apropie de nivelul de 75% grad de încărcare (notificat de FCC Environment România SRL prin adresa nr. 58240/25.07.2019),

 • •  faptul că art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune prevede că „durata contractului se prelungește de drept cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, adică cu cel mult jumătate din durata sa inițială, adică cu maximum 10 ani, în cazul în care concesionarul își îndeplinește clauzele contractuale“,

Concesionarul prezintă autorității contractante o analiză tehnico-economică privind necesitatea extinderii depozitului conform de deșeuri, identificarea posibilităților de extindere și stabilirea variantei optime/unice de extindere.

Cantitățile de deșeuri aduse pentru depozitare au înregistrat o creștere semnificativă, datorată în principal de închiderea depozitelor neconforme din județ, de intrarea în funcțiune a Sistemului Integrat de Managment a Deșeurilor și deci de depozitare în depozitul conform Arad a deșeurilor din întreg județul, de absența colectării selective, de faptul că stația de sortare nu este funcțională, iar cantitățile de deșeuri biodegradabile transportate la stația de compostare sunt la nivelul de 2,8% față de cel prognozat în documentele de atribuire a licitației de delegare a concesiunii acestei stații. Toate acestea determină atingerea capacității maxime de depozitare la un termen mult mai apropiat decât cel estimat inițial.

Întrucât spațiul actual de depozitare este insuficient pentru asigurarea funcționării până în anul 2032, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) al contractului de concesiune, concesionarul solicită prelungirea duratei concesiunii cu o perioadă de 10 ani, ținând cont de:

 • - necesitatea și importanța prestării activității pentru întreg județul Arad;

 • - obligația legală de asigurare a continuității prestării serviciului;

 • - respectarea Principiului proximității prevăzut de Directiva-cadru 2008/98/CE a deșeurilor, conform căruia eliminarea și tratarea deșeurilor se efectuează în instalații adecvate aflate în imediata apropiere a producătorilor de deșeuri, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății publice, depozitul conform fiind în imediata vecinătate a municipiului Arad;

 • - acceptarea fără rezerve de către concesionar a participării în cadrul ADI-SIGD și respectarea obligațiilor contractuale și de adaptare la necesitățile autorității publice locale și la strategia de management a deșeurilor.

Concesionarul propune următoarele soluții:

 • 1. Finalizarea contractului în anul 2022, fără prelungire. În această variantă investiția ”Stație de epurare”, realizată în 2018, cu o valoare de 311.460 € nu se amortizează decât în anul 2027 valoarea nedeductibilă pentru concesionar este de 155.730 €. Pentru continuarea activității este prevăzut pentru anul 2020 realizarea unor investiții în valoare de cca. 1.159.400 €, constând din: cântar 60 to, compactor, buldozer, încărcător frontal care devin bunuri de preluare. Cantitatea de deșeuri previzionată a fi depozitată până la expirarea duratei contractului este de cca. 343.540 to iar valoarea investițiilor de 1.315.130,22 €. Rezultă o majorare a tarifului cu 3,83 €/tonă începând cu anul 2021. În această variantă riscurile sunt reprezentate de nerespectarea de către administrația publică locală a dreptului concesionarului la prelungirea duratei contractului și de organizarea de către administrația publică a unei licitații, identificarea terenului necesar, elaborarea documentației de atribuire, etc. Precizăm că din cauza investiției mari care ar cădea în sarcina autorității publice, ar exista riscul ca după finalizarea contractului să existe o perioadă de timp în care Municipiul Arad nu va mai avea capacitate de depozitare într-un depozit conform al deținut de Municipiul Arad.

 • 2.  Extinderea duratei contractului până la sfârșitul anului 2023 (adică până la amortizarea Stației de Epurare, rămânând neamortizați 3 ani.) Investițiile necesare de efectuat la finele anului 2020 în această variantă sunt: cântar 60 to, compactor, buldozer, încărcător frontal, totalizând cca. 1.160.000 €. Aceasta presupune o majorare a tarifului de depozitare de 1,87 €/tonă începând cu anul 2021, deci tariful de depozitare va fi de 23,98 €/tonă și va influența celelalte activități de salubrizare- colectare, sortare, compostare deșeuri. În această variantă concesionarul nu își recuperează investițiile până în anul 2022.

Riscurile administrației publice locale constau în necesitatea identificării de terenuri adecvate pentru depozitarea de deșeuri mai îndepărtate, inclusiv de stația de sortare, costruirea unui depozit, obținerea avizelor și autorizațiilor) și organizarea uei licitații de atribuire a concesiunii.

Precizăm că din cauza investiției mari care ar cădea în sarcina autorității publice, ar exista riscul ca după finalizarea contractului să existe o perioadă de timp în care Municipiul Arad nu va mai avea capacitate de depozitare într-un depozit conform al deținut de Municipiul Arad.

 • 3.  Extinderea contractului pentru perioada de 10 ani, reglementată de contractul de concesiune. În aceste condiții stația de epurare realizată în 2018 și echipamentele anterior menționate că se vor achiziționa în 2021 se vor amortiza în perioada derulării contractului. În plus, investițiile suplimentare la care se angajează concesionarul, constau în achiziție teren în suprafață de 10 ha în continuarea actualului depozit în valoare de 800.000 €, echipamente pentru alinierea la noile reglementări legislative (portal radiații, supraveghere video), cheltuieli ocazionate de elaborarea documentațiilor tehnico-economice, proiectarea și extinderea depozitului și de construire drumuri de acces, toate acestea ridicându-se la o valoare de 1.090.210 €. Cantitatea previzionată de deșeuri depozitate este de 1.480.193 tone. Rezultă că va fi necesară o majorare a tarifului cu 0,74 €/tonă. Astfel autoritatea publică locală nu este nevoită să facă investiții, ceea ce conferă o durată suficientă pentru adoptarea unei strategii privind depozitarea deșeurilor după 2032, iar impactul asupra populației și a celorlalte servicii publice de salubrizare este reprezentat de o majorare cu 0,74 € a tarifului actual, majorare care se poate realiza treptat, astfel încât populația să resimtă cât mai puțin acest lucru.

În această situație se impune încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002 cu 10 ani, adică până la data de 25.07.2032.

Având în vedere:

 • - notificarea FCC Environment România SRL din adresa nr. 58240/25.07.2019;

 • - faptul că prin actul adițional nr. 14/10.07.2017 la Contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002 încheiat între Municipiul Arad și FCC Environment România SRL (denumirea veche a societății fiind A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.) părțile au convenit faptul că Concesionarul are obligația obținerii acordului Concedentului pentru depozitarea unei cantități de deșeuri nepericuloase mai mari de 37.000 tone /an provenite din exteriorul județului Arad;

 • - adresa nr. 24019/31.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului prin care ne notifică despre faptul că FCC Environment România SRL a solicitat Agenției Naționale pentru Protecția Mediului reglementarea (autorizarea) activităților de colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, vidanjare de ape uzate, deszăpezire pe raza județelor Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș Severin;

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002 cu o perioadă de 10 ani.

Completarea art. 7 din contractul de concesiune cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

”(13) Concesionarul are obligația obținerii acordului concedentului pentru depozitarea oricărei cantități de deșeuri municipale provenite din exteriorul județului Arad.”

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate.

Aprobarea încheierii actului adițional nr. 19 conform Anexei, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Director executiv

Liliana Florea


Șef Serviciu

Gabriel Moldovan

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura

DE/SE

Red./Dact. MG/MG

cm rt'MW frr


■ țf


ivi>„Cuprins

 • 1.   Rezumat executiv

 • 2.   Obiectul și scopul raportului

 • 3. Necesitatea extinderii depozitului de deșeuri conform Arad

3.1 Scurt istoric al depozitului conform Arad

 • 3.2. Descrierea situației actuale

 • 3.3. Solicitarea extinderii depozitului

 • 4.   Identificarea posibilităților concrete de extindere

 • 4.1.   Prezentarea investiției propuse

 • 4.1.1.        Proiecția cantitatilor de deșeuri care vor ajunge la depozitare in

perioada 2023-2032 :

 • 4.1.2.       Parametrii de proiectare al noului corp de depozit

 • 4.2.  Planul de acțiune si implementare a proiectului

 • 4.2.1.            Grafic Gantt...................................................................................................30

 • 5.   Varianta optima de extindere a perioadei contractului de concesiune.. 32

 • 5.1. Analiza opțiunilor

 • 5.1.1. Alternativa nr.l-incheierea contractului in 2022, fara prelungirea acestuia pe

perioada de 10 ani-

 • 5.1.2.       Alternativa nr.2-extinderea contractului pentru perioada ramasa in

exploatare, respectiv pana la sfârșitul anului 2023-

 • 5.1.3.       Alternativa nr.3-extinderea contractului pentru perioada reglementata

in contractul de concesiune : 2023-2032

 • 5.1.4.       Varianta recomandata de FCC.

 • 5.1.5.        Evoluția prezumata a tarifelor

 • 6.   Motivarea oportunității realizării investițiilor

 • 7.   Mecanismul legal ce poate fi implementat pentru prelungirea

Contractului de concesiune

 • 8.   Concluzii finale

»

iwr

I          Environment                                           Service for the Future

 • 1. REZUMAT EXECUTIV

Prezentarea generala a situației

Prezenta analiza se refera la activitatea depozitului de deșeuri conform Arad, la modalitățile actuale si viitoare de continuare a activitatii avandu-se in vedere faptul ca la jumatatea anului 2022 contractul de concesiune al dreptului de depozitare expira si capacitatea depozitului se apropie de final (estimat a se încheia in anul 2023-2024, in funcție de cantitatile de deșeuri generate si aduse spre depozitare dar si in funcție de bunul mers al celorlalte statii de valorificare-Statia de Compostare si cea de Sortare-).

Prezentarea soluției

Societatea FCC Environment Romania, in calitate de concesionar al activității de neutralizare a deșeurilor la Depozitul Conform Arad, a activat clauza prevăzută la Art.2 din contractul de concesiune nr.6863/25.07.2002 si prin adresa înaintata Primăriei Arad in data de 10.07.2019 si-a exprimat intenția de prelungire a contractului de concesiune cu 10 ani.

In documentul de fata, se prezintă in detaliu:

=> intențiile firmei FCC de dezvoltare a unui centru de excelenta in managementul deșeurilor (pe o suprafața de 25 Ha) care sa cuprindă :

J extinderea actualului depozit pe o suprafața aflata in continuarea corpului de depozitare, pe o suprafața de 8,78 ha si cu o capacitate de 1,300,000 m3 ;

J construirea unui corp de depozit separat pentru deseurile din Construcții si Demolări ;

J construirea unei statii de tratare mecano-biologice

J construirea unei statii de producție Combustibil Derivat din Deșeuri

J stație de tratare nămoluri-perimetru de desecare-

=> stadiul actual al depozitului, cantitatile intrate de-a lungul timpului, cantitatile previzionate pentru perioada 2020-2032

=> amplasamentul viitoarei extinderi a depozitului de deșeuri municipale,

=> planul de acțiune in vederea implementării proiectului propus,

=> mecanismul legal ce poate fi implementat pentru prelungirea contractului.

Analiza opțiunilor

La momentul alegerii variantei optime pe care societatea noastra o inainteaza Autorității, s-au luat in calcul de asemenea, alte doua variante si s-au analizat aceste opțiuni din punct de vedere investitional, al impactului investițiilor asupra tarifului, al asigurării continuității activitatii de depozitare, al impactului asupra populației si mediului dar si din punct de vedere al managementului riscurilor si sustenabilitatii pentru fiecare opțiune in parte.

Service for the Future

Variante luate in calcul:

 • a) . încheierea contractului in 2022, fara prelungirea acestuia pe perioada de 10 ani

 • b) . extinderea contractului pentru perioada ramasa in exploatare, respectiv pana la sfârșitul anului 2023-2024

 • c) . extinderea contractului pentru perioada reglementata in contractul de

concesiune : 2023-2032

Concluzii

In urma prezentei analize, FCC recomanda extinderea contractului pentru perioada reglementata in contract (10 ani) din următoarele considerente :

J Contractul de concesiune nr. nr.6863/25.07.2002 permite companiei FCC sa ceara prelungirea de drept a contractului cu jumătate din durata sa inițiala ;

J Opțiunea propusa de FCC asigura continuitatea activitatii concesionate in aceleași condiții tehnice, pana in anul 2032 si in conformitate cu contractul de concesiune ;

J Societatea FCC asigura capacitati de depozitare suficiente, prin punerea la dispoziția Autorităților, prin donație, a unei suprafețe de teren aflate in vecinătatea actualului Depozit Conform Arad ;

Societatea FCC isi asuma investițiile suplimentare necesare pentru construirea viitorului corp de depozitare, a echipamentelor care vor asigurara continuarea activitatii dar si investițiile pentru alinierea la noi reglementari legislative, în vederea continuării activității concesionate până în anul 2032 ;

J Impactul financiar asupra populației va fi minim, investițiile efectuate se vor amortiza integral pe toata perioada extinderii contractului, creșterea tarifului fiind de 0.74 €/tona ;

Extinderea actualului depozit se face intr-o zona pretabila activităților de procesare deșeuri si depozitare deșeuri nepericuloase (in imediata apropiere sunt locate Statia de Sortare, de Compostare sau depozitul de zgura si cenușa) ;

In speranța ca informațiile ce vor fi prezentate in documentul de fata sunt motive întemeiate pentru continuarea colaborării in cele mai bune condiții, va transmit

Deosebita noastra considerație,

FCC Environ^m^t România SRL                                                 Arad

Directorjâ'eneral %,•                                                          19 Martie 2020

Pop Floglan         T


Environment


 • 2. OBIECTUL ȘI SCOPUL RAPORTULUI

Prezentul document este necesar pentru a analiza si stabili soluția optima de continuare a operării, administrării si exploatării depozitului conform din Arad, activitate componenta a serviciului de salubrizare a județului Arad si va justifica oportunitatea si fundamentarea soluțiilor alese reprezentând un document de referința in pregătirea si demararea procedurii de organizare in vederea prelungirii contractului de delegare a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri.

Obiectivele prezentei analize urmăresc sa:

 • A. Confirme necesitatea extinderii Depozitului Conform Arad

 • B. Identifice posibilitățile concrete de extindere

 • C. Stabilească varianta optimă/unică de extindere

în acest sens, in cele ce urmeaza, se vor analiza :

-opțiunile si justificarea soluției optime de prelungire a contractului si de extinderea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea Depozitului Conform Arad pe o suprafață de teren aflată in vecinătatea acestuia

-fezabilitatea economico-finaciare a operării investiției

-mecanismul legal ce poate fi implementat pentru prelungirea Contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002 încheiat între Municipiul Arad și FCC Environment Romania S.R.L.

Foto 1: Depozitul conform in 2008

Conform documentației necesare pentru obținerea Acordului de Mediu nr. 58/23.06.2003, capacitatea de depozitare proiectată inițial a fost de 1.500.800 m3, fiind reevaluata in 2006 la 1.677.800 m3, urmând ca ridicările topografice efectuate la data de 01.06.2018 sa ne indice un volum de 1.171.124 m3, volumul total la închiderea completă fiind de 1.723.311,8 m3, conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 din 26.02.2018, fiind prevăzute un număr de 15 Sectoare de depozitare.

In 08 Octombrie 2009, prin Actul Adițional nr.8, societatea noastra este de acord ca aria de depozitare sa se extindă la întreg județul Arad si sa accepte intrarea in « Sistemul integrat de gestionare a județului Arad » ; ca urmare a acceptării extinderii activității Depozitului Conform Arad la deșeurile colectate de pe întreaga arie a Județului Arad cantitatile depozitate au crescut diminuând astfel durata de viata a depozitului.

 • 3.2. Descrierea situației actuale

Cu privire la situația actuală a cantitatilor de deșeuri depozitate pe amplasamentul existent reiterăm următoarele informații relevante: asa cum se estima la încheierea contractului de concesiune, in 2002, cantitatea totală de deșeuri care urma sa se depoziteze, era de 54.750 tone/anual. Prima reevaluare a situației reală a sistemului, s-a efectuat prin evaluările impactului de mediu și prin acordul de mediu nr. 15/21.08.2006, de unde a rezultat o cantitate de deșeuri prognozată a fi generată de aprox. 150.400 tone/an, consecința fiind că durata de exploatare a depozitului a fost estimată atunci la 18 ani, perioadă mult diminuată in comparație cu perioada preconizată la momentul semnării contractului de concesiune.

=> Prin adresa nr.3323/23.07.2019 societatea noastra informa cu privire la gradul de incarcare al depozitului rezultat in urma măsurătorilor topografice si anume : capacitatea de incarcare a depozitului era de 1,284,539 m3 reprezentând 74,53% din capacitatea totala.

După cum se poate observa din Tabelul nr.l, de mai jos, cantitatile totale depozitate din 2004 pana la sfârșitul anului 2019 au fost de 2,252,282 tone. Cantitatea de deșeuri care este adusa in vederea depozitarii au crescut continuu din 2015, un motiv ar fi si închiderea depozitului de la Lipova din 2017, ajungandu-se la un record la sfârșitul anului 2019; totuși în conformitate cu strategia "Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor Județul Arad", a implementării Planului Național de Management a Deșeurilor la nivelul Județului Arad, cantitatile intrate ar fi trebuit sa scada de la un an la altul, dar următoarele motive, din punctul FCC de vedere, au făcut ca toate aceste cantitati sa ajunga la depozitare : * lipsa colectării selective-pana la momentul întocmirii prezentului document, in județul Arad, colectarea nu se efectuează pe fracții, asa cum prevedea Sitemul de Management si legislația naționala, se colectează doar deseurile menajere/asimilabile reziduale in amestec-£ stația de sortare nu este funcționala inca din anul 2018

# cantitatile reduse aduse la statia de compostare (la sfârșitul anului 2019, cantitatile aduse la compostare au fost de 981 tone, adica 2,8% fata de cifrele prognozate in documentele de atribuire a licitației de delegare a concesiunii de delegare).

Mai mult decât atat, cantitatile de deșeuri reciclabile care ajung la depozitare, duc implicit la diminuarea volumelor disponibile prin scăderea gradului de compactare. Toți acești factori vor determina atingerea capacității actuale maxime într-un timp mult mai scurt decât cel preconizat și luat în calcul la inițierea activității concesionate.

Prin raportare la datele pe care le avem in acest moment, volumul pe care-l avem la dispoziție și la estimările pe care le putem face față de modalitatea actuală de desfășurare a activităților la Depozitul Conform Arad precum și la cantitățile de deșeuri pe care le primim-estimam cantitati anuale medii de 165,000 tone/an-, apreciem că va fi atinsă capacitatea maximă a depozitului mult mai devreme decât estimat inițial.

 • 3.3. Solicitarea extinderii depozitului

Din analiza situației actuale se poate constata că spațiul actual de depozitare este insuficient pentru desfășurarea activității de depozitare și neutralizare a deșeurilor până în anul 2032, în principal din cauza limitărilor pe care le impune amplasamentul actual și capacitatea maximă a depozitului, dar și ca urmare a nevoilor          tot           mai           mari           ale           populației.

Conform art.2 (2) din Contractul de concesiune, Concesionarul este îndreptățit ca, la expirarea duratei inițiale a concesiunii de 20 de ani, să-și manifeste intenția prelungirii concesiunii pentru o perioadă suplimentară de 10 ani. în situația de față, durata inițială a concesiunii urmează să expire în anul 2022, iar FCC solicita prelungirea concesiunii având în vedere situațiile identificate mai jos:

z     necesitatea și importanța prestării activității concesionate pentru întreg

Județul Arad;

z     obligațiile legale referitoare la asigurarea continuității serviciului de

neutralizare prin depozitare a deșeurilor

z respectarea Principiului proximității consacrat de Directiva Cadru 2008/98/CE a deșeurilor potrivit căruia, eliminarea și tratarea deșeurilor se efectuează în instalații adecvate aflate în imediata apropiere a producătorilor de deșeuri, în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății publice. Astfel, Depozitul Conform Arad se află în imediata vecinătate a Municipiului Arad, care este și cel mai important beneficiar al acestei activități;

z aplicarea de către FCC a Principiului protecției ridicate a mediului prin implementarea și respectarea standardelor ridicate de protecție a mediului;

acceptarea fără rezerve a participării în cadrul SMID Arad dar și respectarea de către noi a tuturor obligațiilor contractuale asumate inițial sau pe parcursul executării Contractului de concesiune, prin raportare la necesitățile de adaptare la strategia de management a deșeurilor de la nivelul Județului Arad.

Toate aspectele de mai sus demonstrează îndeplinirea angajamentelor asumate și suportul necondiționat acordat comunității locale, autorităților locale și ADISIGD-Arad cu privire la activitatea concesionată, context în care dorim să continuăm această colaborare prin prelungirea de drept a Contractului de concesiune pentru o perioadă de 10 (zece) ani.

 • 4. IDENTIFICAREA POSIBILITĂȚILOR CONCRETE DE EXTINDERE

Soluția propusă de FCC este extinderea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea Depozitului Conform Arad pe o suprafață de teren aflată în vecinătatea acestuia, context în care FCC va putea continua activitatea în condițiile actuale până la expirarea duratei contractuale a concesiunii și conform Contractului de concesiune.

FCC a achiziționat deja o suprafață semnificativă de teren, în vecinătatea amplasamentului Depozitului Conform Arad, în scopul realizării proiectului "Centru de Management al Deșeurilor" și are astfel posibilitatea și disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților o suprafață suficientă pentru extinderea amplasamentului

Depozitului Conform Arad, în vederea continuării activității concesionate până în anul                                                                       2032.

FCC a identificat soluții pentru rezolvarea acestei probleme viitoare dar certe si prin adresa nr. 3095 din data de 10 Iulie 2019, înaintata către Primăria Municipiuli Arad, societatea noastra isi exprima intenția de prelungire a contractului de concesiune pentru o perioada de 10 (zece) ani, pana in anul 2032, in conformitate cu art. 2 (2) din Contractul de concesiune („Contractul de concesiune se prelungește de drept pe o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, adica cu maximum 10 ani, in cazul in care Concesionarul isi îndeplinește clauzele contractuale In temeiul art.30 alin.3 raportat la art. 28 alin.4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, părțile contractante pot solicita prelungirea concesiunii pana cel târziu cu 6 luni înainte de încetarea termenului concesiunii". FCC Environment Romania propune extinderea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea Depozitului Conform Arad pe o suprafață in continuarea actualului depozit, context în care FCC va putea continua activitatea în condițiile actuale până la expirarea duratei contractuale a concesiunii și conform Contractului de concesiune.

 • 4.1. Prezentarea investiției propuse

Grupul FCC se angajeaza să investească în Arad, într-un Centru de Excelență în Managementul Deșeurilor cu scopul de a dezvolta și extinde, in colaborare cu autoritățile locale, operațiunile ce vor răspunde necesităților ce urmează să fie identificate.

Incinta propusă spre reglementare are suprafața de 255.515,00 m2. Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la schimbarea destinației terenului, din arabil în zonă de administrare procesare și depozitare deșeuri și realizarea de construcții, dotări și instalații necesare desfășurării activității.

Investițiile propuse:

 • I. Extindere depozit conform pentru deșeuri municipale

 • II. Depozit de deșeuri din construcții și demolări

 • III. Stație de tratare mecano-biologică

 • IV. Stație de tratare nămoluri-perimetru de desecare-

 • V. Instalație producție Combustibil Derivat din Deșeuri

Date privind amplasamentul viitorului corp de depozit:

Amplasamentul viitoarei extinderi a depozitului de deșeuri municipale este situat la limita nordică a UAT Arad, în imediata vecinătate a Depozitului ecologic de deșeuri FCC existent și a depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad. Terenul este accesibil din șoseaua Centura Nord prin intermediul drumurilor de exploatare agricolă.

Vecinătățile incintei studiate sunt:

• Nord: drum de exploatare De 1692 și terenuri arabile în extravilan;


Service for the Future

• Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad, incinta FCC Environment România SRL cu destinația de depozit de deșeuri, De 1702/2 și Dc 1697/3, linia de cale ferată ;

• Est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment România SRL cu destinația de depozit de deșeuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica - Horia și unei rețele de fibră optică, De 1702/2 , linia de cale ferată;

• Vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 și terenuri arabile în extravilan.

In acest moment amplasamentul se află în extravilan UAT Arad, având destinație agricolă, identificat prin extras CF nr. 346391, Jud. Arad, este alcătuit dintr-o parcelă proprietatea FCC Environment România SRL Arad, în suprafață totală de 255.515 m2.

Studii efectuate:

Pentru amplasamentul propus nu există prevederi PUG.

Studii elaborate anterior:

 • •     PUG Arad

 • •     PUD aprobat prin HCLM 289/10.08.2002 pentru Rampa de gunoi a

municipiului Arad

 • •     PUZ aprobat prin HCLM 58/29.03.2005 pentru Zona Industrială Nord

Municipiul Arad - extindere

 • •     PUD aprobat prin HCLM 124/05.06.2008 pentru Amenajare exploatare argila

 • •     Certificat de urbanism nr. 2367/ 07nov. 2018 pentru PLAN URBANISTIC

ZONAL- ZONA ADMINISTRARE DEȘEURI - FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL ARAD

 • •     Ridicare topografică.

în scopul realizării investiției propuse pe terenul studiat, a fost efectuate ridicarea topografică de către XcsYecZet SRL, în baza Contractului nr. 31 din 24.09.2018. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea față de Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentații are ridicarea topografică realizată.

drumuri.

la bază


Coordonatele stereo ale amplasamentului sunt:

Nr. pct.

X

Y

2115

532894.115

218412.201

2123

532647.858

218625.395

2130

532569.041

218449.059
Environment

Servi

2140

532645.574

218199.284

2150

532706.183

218059.014

2160

532746.468

217917.865

2170

532959.989

217784.941

2180

532024.000

218024.856

2190

532966.613

218195.030

Conform ridicării topografice, terenul este relativ plan, cotele variind între 106,51 m si 108,87 m (N.M.N) . Prin urmare, sistematizarea acestuia va fi ușor de realizat. Din punct de vedere topografic, terenul nu prezintă disfuncționalități.

Studii elaborate după momentul inițierii avizării și autorizării proiectului Centrului de Excelență în Managementul Deșeurilor:

• Studiu geotehnic

Din punct de vedere morfologic, zona studiată se încadrează în Câmpia Mureșului, care începe de la munții Zărandului și zona vestică a dealurilor Lipovei, desfășurându-se pe un front de cca. 60 km între râurile Crișul Alb la Nord și Bega la Sud. Câmpia Mureșului reprezintă în această parte, largi orizonturi plane fără zone depresionare semnificative, eventualele porțiuni cu cote mai coborâte sunt foste meandre ale râului Mureș, utlerior reambleiate.

Amplasamentul este așezat pe formațiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat naștere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic , constituit din sisturi cristaline. Peste cristalin, situate la cca. 1000 m adâncime stau discordant si transgresiv formațiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului.

Cuaternarul are o grosime începând de la suprafața, de cca. 250m și este alcătuit din formațiuni lacustre și fluviatile (pleistocen si holocen) prezentând o stratificație în suprafață de natura încrucișată, tipică formațiunilor din conurile de dejecție. Cuaternarul este constituit din pietrișuri și bolovănișuri în masă de nisipuri cu intercalații de argile și prafuri argiloase.

Terenul se prezintă plan orizontal cu stabilitatea generală asigurată având o adâncime de înghet-dezghet (STAS 6054-77) de 0.80 m.

în cadrul studiului geotehnic întocmit de Atelier A SRL, în Proiectul nr.115 din 2019, pe amplasamentul indicat s-au efectuat douăzeci și șase foraje manuale F1-F26.


In forajele F9-F16 după cca. 0,10m sol vegetal întâlnim un complex argilos nisipos negricios plastic vâartos până la adâncimea de - 0,80m, urmat de nisip fin ăi mediu până la baza forajului (-5,00m). în forajele F1-F8 respectiv F17-F26 stratigrafia este asemănătoare cu deosebirea că pachetul argilos nisipos plastic vârtos coboară până la adancimea de -l,00m. Din datele culese cu ocazia lucrărilor de teren, se poate sintetiza că suprafața terenului nu este afectată de fenomene fizico-mecanice.


Documentație întocmită de consultantul în studii de îmbunătățiri funciare Documentația a fost întocmită de către Local Design Project SRL conform Contract nr. 4/07.10.2019 și a fost înaintată spre avizare către Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior, Unitatea de Desecare Arad.

Pe amplasamentul luat în studiu au fost identificate Cn 1599 (SL 11), Cn 1688 (SL 1).

Soluția de deviere pentru tronsonul de canal Cn 1688 (SL 1) propune relocarea lui de pe poziția actuală și anume latura vestică a perimetrului interesat până la intersecția cu Cn 1695, pe terenul aflat în posesia beneficiarului, paralel cu limita nordică a amplasamentului și anume De 1692 cu descărcare în canalul Cn 1680, așa cum este prezentat și pe Planșa anexată.

Lungimea tronsonului de canal propus la desființare este de 300 m pentru canalul Cn 1688 (SL 1), iar lungimea de canal propus a se realiza pe terenul benficiarului este de 820 m.

Pe tronsonul de canal deviat se vor respecta elementele hidraulice și geometrice ale canalului conform Regulamentului de exploatare, precum și condițiile impuse de Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior, Unitatea de Desecare Arad, prin Avizul de principiu nr. 593 din 26.02.2019.

 • •     Studiul Hidrogeologic

Studiu hidrogeologic preliminar a fost întocmit de INHGA, Proiect nr. 40 din 2019 înregistrat sub nr. 40/08.10.2019 și privește posibilitățile de alimentare cu apă în scop nepotabil din sursa subterană a investiției concluzionând că pentru satisfacerea debitului necesar de 3,86 l/s pentru clădirile administrative și de 5,21 l/s pentru asigurarea rezervei de incendiu, este necesar captarea agviferului freatic prin 2 foraje cu adâncimea de 18 m având caracter de explorare-exploatare, dacă după execuția celor 2 foraje, nu se obține debitul solicitat se va mai executa un foraj.

Studiul hidrogeologic se va folosi pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor.

 • •     Studiu pedologie și agrochimie efectuat de OSPA

Terenul este utilizat pentru agricultură dar cu potențial redus, aceasta rezultând din studiul OSPA întocmit la solicitarea FCC Environment România SRL. Studiul a fost realizat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad, înregistrat sub nr. 662/ 2019 și care concluzionează că terenuljn suprafață de 255.515 mp, are categoria de folosință arabil, clasa de calitate 3. în baza acestui studiu și al altor ducumente transmise, MADR a emis Avizul nr. 840/2019 necesar pentru introducerea în intravilan a terenului agricol identificat cu CF 346391.

 • •     Studiul de oportunitate avizat de Primăria Arad sub nr. 21/24.05.2019

Conform Avizului de oportunitate nr. 21 din 24.05.2019 emis de Primăria Municipiului Arad, pentru elaborarea PUZ si RLU se poate constata faptul că funcțiunea actuală a zonei este de teren arabil, ceea ce nu implică existența unor impedimente și nici nu există politici ale Primăriei Arad de dezvoltare a zonei, mai mult din raportul de informare și consultare a publicului nr. 54410/A5/06.08.2019,

LJ


f?rrService for the Future


se poate constata faptul ca pentru funcțiunea propusa respectiv Zona de administrare deșeuri nu au fost obiecții astfel că Autoritatea publică locală a concluzionat că se pot continua etapele de avizare.

• Studiul aferent Avizului de principiu emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română

în baza Studiului întocmit de consultantul Cornel & Cornel Topoexim SRL, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin Avizul de principiu nr. 25083/1397 din 01.10.2019, a avizat favorabil documentația vizând Centrului de Excelență în Managementul Deșeurilor.

Nu au fost întocmite alte documentații pentru acest amplasament. Concomitent cu prezentul proiect este elaborat noul P.U.G. Arad, aflat în faza de aprobare, prin care este propusă extinderea intravilanului localității cu amplasamentul celor 25 Ha.

Pe terenurile învecinate zonei studiate se desfășoară următoarele activități:

La nord: activități agricole pe terenuri arabile în extravilan, deci similar cu parcela pe care urmează a fi amplasat depozitul; la 50 m nord se află canalul Ier colector al apelor pluviale care drenează terenurile agricole din zonă (face parte din sistemul de desecare administrat de ANIF Arad, Ier-Arad-frontieră). Activitatea depozitului nu va influența activitățile agricole din jurul acestuia.

La sud: activități agricole pe terenuri arabile în extravilan, similar cu parcela studiată dar și activități industriale și de administrare deșeuri: depozitul de cenușă și zgură al CET pe lignit (cca. 65 ha), incineratorul Alvi Serv, Stația de sortare deșeuri, Stația de compost FCC. La acestea se adaugă căi importante de transport precum și zone de locuit - loc. Sânleani la distanța de 2165,59 m, șoseaua de centură Nădlac-Deva la 2,3km: linia CF Arad-Oradea.

La est: activități agricole pe terenuri arabile în extravilan drenate de canale de desecare, linia CF Arad-Oradea, conductă transport gaze, DN700 Pecica-Horia, rețea de fibră optică, drum de exploatare, loc. Livada la 2024.71 m și Cartierul Verde la 1359 m.

La vest: activități agricole pe terenuri arabile în extravilan drenate de canale de desecare, drum de exploatare, iar la cca. 1000 m vest linia CF Arad-Curtici.

Investițiile propuse:

Prin investiția propusă se urmărește extinderea Depozitului de deșeuri municipale existent și diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corectă a deșeurilor solide nepericuloase la nivelul județului Arad, gestionarea în conformitate cu politicile de mediu naționale și locale a deșeurilor din construcții și demolări din municipiul Arad precum si din Județul Arad, respectarea principiilor de mediu, potrivit cărora deșeurile trebuie supuse unui proces de tratare cu scopul de a recupera cat mai multe materiale valorificabile anterior eliminării prin depozitare, în acest context fiind propuse spre edificare Stația de tratare mecano-biologică cu biouscare pentru tratarea biologică a fracției umede din deșeurile solide nepericuloase și cea de producție combustibil derivat din deșeuri (RDF), precum și un perimetru de deshidratare nămoluri, toate aceste instalații fiind deservite de instalații de protecție a mediului, clădiri administrative, grupuri sanitare șl

'                       . .11''

construcții pentru ateliere de mentenanta si reparații curente vehicule si utilaje industriale, dotări, instalații și spații de depozitare a materialelor necesare desfășurării activităților conexe, racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă, amenajarea incintei cu circulații carosabile, alei pietonale, platforme, iluminat architectural și elemente publicitare, zone de spații verzi, instalații PSI, stații de tratare ape uzate, bazine colectoare, etc, toate aceastea având efecte pozitive la nivelul protecției factorilor de mediu, ale confortului și calitatății vieții locuitorilor. De asemenea se vor crea noi locuri de muncă.

Destinația propusă (zonă de administrare deșeuri) se integrează în caracterul zonei, neavând un impact negativ asupra vecinătățiilor.

Bilanț teritorial zonă reglementată 255.515 mz :

Nr. Crt.

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

01.

TEREN ARABIL

251.507,7

9

98,44

0,00

0,00

02.

ZONĂ   DE   ADMINISTRARE,

PROCESARE SI DEPOZITARE DEȘEURI SOLIDE NEPERICULOASE SI DEȘEURI INERTE

0,00

0,00

247.416,0 0

96,83

02.1

Construcții, dotări

0,00

0,00

51.103,00

20,00

02.2

Depozit de deșeuri

LB 2 (depozitul de deșeuri municipale si asimilabile)

LB 3 (depozitul de deșeuri din construcții și demolări)

0,00

0,00

108.000,00

42,27

02.3

Depozit zona rezervata

10.000,00

3,91

02.4

Căi de comunicație, alei pietonale, platforme betonate și parcaje

0,00

0,00

28.149,00

11,02

02.5

Zone verzi amenajate

0,00

0,00

51.103,00

20,00

03.

DRUMURI DE EXPLOATARE

1.744,12

0,68

0,00

0,00

04.

CANALE

2.263,09

0,88

7.160,00

2,80

04.1

Canale de desecare

2.263,09

0,88

2.260,00

0,88

04.2

canal relocate

0,00

0,00

4.900,00

1,92

TOTAL GENERAL

255.515,0 0

100

255.515,0 0

100

INDICI URBANISTICI -

REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA

REGLEMENTATĂ S = 2.990,OOmp

EXISTENT

PROPUS

01.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

0,00 %

20,00 %

02.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

0,00

0,23

Procent minim spații verzi: 20% pentru incinta reglementată.

Regimul maxim de înălțime propus este de Parter+2Etaje.

 • •     Birouri administrative,- regim de înălțime P+2 Etaje;

 • •     Construcții pentru ateliere de mentenanță și reparații curente vehicule și utilaje industriale- regim de înălțime Parter înalt;

 • •     Construcții pentru procesarea și sortarea deșeurilor solide nepericuloase-regim de înălțime Parter înalt;

 • •     Construcții pentru tratarea nămolurilor si perimetru de desecare- regim de înălțime Parter inalt;

 • •     Construcții pentru tratarea biologică a fracției umede din deșeurile solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

 • •     Construcții pentru procesarea și marunțirea fracției uscate din deșeurilor solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

 • •     Platforme pentru depozitarea temporară deșeuri -

 • •     depozitarea deșeurilor solide nepericuloase -regim de înălțime maxim 30,00m;

 • •     depozit de deșeuri inerte -regim de înălțime maxim 30,00m;

I. Extindere depozit conform pentru deșeuri municipale

Depozitul de deșeuri existent a fost pus în funcțiune în anul 2003, depozitarea de deșeuri făcându-se progresiv în 15 sectoare.

După epuizarea capacității existente a corpului depozitului de deșeuri (LB 1), se dorește continuarea depozitării în corpul de depozitare deșeuri LB 2.

Parametrii noului depozit pentru deșeurile solide nepericuloase (LB 2):

 • • Suprafața inferioara:                       87 800 m2

 • •  Capacitatea:                               1 300 000 m3

■; (

 • •  înălțimea maximă a cupolei depozitului (): 30,00 m .

 • •  Volumul lucrărilor de teren:

o taluzurilor:                            90 000 m3

o săpături:                           5 000 m3

Depozitul de deșeuri solide nepericuloase municipale va avea un regim de înălțime maxim 30,00 m reprezintă depozitul propriu-zis, (rezultă ape uzate (levigat) ce va fi colectat în rezervorul pentru levigat, pompat în stația de epurare levigat, cu capacitate de 60 m3/zi bazată pe procedeul osmozei inverse. Din statia de epurare rezultă: permeat, care respectând NTPA 001/2005 se va evacua în canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament și concentrat care este recircultat în treapta a doua de osmoza inversă, iar excesul este transportat în celula activă de depozitare (amestec în proporție de 1:10 cu deșeuri menajere). Apele pluviale scurse de pe celulele închise sunt considerate convențional curate și sunt evacuate în canalul de desecare, respectând NTPA 001/2005. Gazul de depozit se colectează printr-un sistem de puțuri și conducte și este ars în stația de cogenerare);

Zona de depozitare:

Aria de depozitare este formată din sectoare de depozitare a deșeurilor. Deșeurile vor fi depozitate direct în corpul depozitului și acoperite continuu.

Transportul deșeurilor în incinta depozitului se face zilnic, ceea ce presupune cântărirea, descărcarea, inspectarea și ulterior compactarea acestora.

 • II. Depozit de deșeuri din construcții și demolări :

La momentul întocmirii prezentului document, în județul Arad există deficiențe în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, atat prin prisma colectării separate la sursă a deșeurilor, a faptului că nu sunt suficiente dotări pentru colectarea seperată a acestora (în momentul de față nu există un colector desemnat), a tratării acestor deșeuri (concasorul de la Stația de Compostare nu este funcțional), a depozitării deșeurilor din Construcții si Demolări (depozitarea se realizează la depozitul conform din județ), cât și la nivelul campaniilor de informare și conștientizare a publicului, campanii care să prezinte soluții privitoare la gestionarea acestor tipuri de deșeuri.

Propunerea noastra reprezintă oportunitatea de tratare, reciclare și valorificare a deșeurilor din construcții și demolări din majoritatea activităților din care pot ele rezulta (activități de construcții/demolări industriale/civile, publice și private) și rezolvarea problemei actuale de depozitare necontrolată a acestor tipuri de deșeuri în condiții improprii, pe terenuri extravilane, pe rampe neautorizate, generând astfel elemente de poluare a mediului.

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, si includ:

 • a) materiale rezultate din construcții și demolări clădiri - ciment, cărămizi, țigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat;

 • b) materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor - smoală, nisip, pietriș, bitum, piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici;

 • c) materiale excavate în timpul activităților de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

Pe amplasamentul propus, se dorește construirea unei depozit de desuri din construcții și demolări, dotat cu instalații mobile de tratare a deșeurilor dar și amenajarea unor spații aferente unui flux de activități de tip colectare, sortare, depozitare temporară, tratare, valorificare dacă este posibil sau depozitare permanentă pentru deșeurile nefolosite,

Prin amenajarea acestui depozit pentru deșeurile provenite din construcții si demolări, se intenționează reducerea semnificativă a cantităților de deșeuri care se depun pe depozitul actual conform de clasă b, reducerea impactului generat asupra solului pe întregul județ, prin eliminarea depozitărilor brute în zone neautorizate, reducerea cantităților depozitate prin recuperarea fracțiilor prin triere, pre-sortare și sortare cu ajutorul echipamentelor de concasare, prin valorificarea astfel a fracțiilor rezultate, prin informarea și conștientizarea cetățenilor si agentilor economici cu privire la aceste deșeuri și minimizarea impactului asupra mediului si sănătății umane.

Corpul depozitului pentru deșeurile din construcții și demolări (LB 3) este proiectat ca un depozit de deșeuri separat construit pe partea de vest a zonei destinate exclusiv depozitării de deșeuri. LB 3 este format din 3 sectoare care sunt, în general, înclinate spre sud. Stratificația bazei depozitului de deșeuri inerte este diferită de cea a depozitului LB 2 și prezintă următoarele cerințe:

• strat mineral (argilă): 0,5 m, kf = Ix 10-9 m / s)

Cerințele pentru închiderea și recultivarea LB 3 pe baza legislației RO sunt următoarele:

 • •  Iarbă

 • •  Humus sau pamant vegetal. 0,15m

 • •  Pamant min.. 0,50m

 • •  Ultimul strat de nivelare fără nămol sau, deșeuri voluminoase

Parametrii noului corpului de depozit pentru deșeurile din construcții si demolări (LB 3):

suprafața bazei:                           19 500 m2

Capacitatea:                              125 OOO m3

Cota maximă a cupolei ():120 m asl( deasupra nivelului marii). Volumul lucrărilor de teren: o taluzurilor: o săpături:

30 000 m3

1 700 m3


ere

 • III. Stația de tratare mecano-biologică cu biouscare

Instalația de tratare mecano-biologica este amplasată în incinta celor 25 Ha, va primi la tratare fracția reziduală din deșeurile municipale (deșeuri corespunzătoare pubelei negre) care este separată în cadrul stației, fracția umedă fiind transportată către zona de compostare în vederea stabilizării și maturării și fracția uscată în zona de separare în vederea obținerii fracției utilizabile ca și combustibil în fabricile de co-incinerare.

Materialul maturat va fi utilizat ca material de umplere (CLO-material organic asemănător compostului), pentru alte operații adecvate de valorificare (obținerea fracției de Combustibil Solid Recuperat sau SRF) sau va fi depozitat.

Deșeurile municipale solide în amestec, excluzând materialele reciclabile și biodegradabile care se colectează separat, vor fi introduse în stația de Tratare mecano-biologică, cantitatea deșeurilor în amestec preconizată a intra în stație anual este de aproximativ 43,000 tone (capacitatea maximă a stației).

Eventualele deșeuri reciclabile care sunt recuperate (în special fracția feroasă) în urma procesului de separare vor fi colectate, depozitate temporar și apoi transportate către reciclatori pentru valorificare.

Statia de tratare mecano-biologica are cladiri/echipamente auxiliare în comun cu depozitul (poarta, cabina cantar, gardul de împrejmuire, drumuri interne, iluminat exterior, lucrări anti-incendiu, gospodăria de apa, rețea apa-canalizare, clădire administrativa, etc.) dar este compusa din următoarele zone in funcție de fluxul tehnologic a instalației :

 • 1) . Zona de preluare/primire si depozitare temporara a deșeurilor,

Această etapă reprezintă întregul set de activități necesare pentru pregătirea deșeurilor pentru tratare biologică.

 • 2) . Zona de pre-tratare/tratare mecanica

Pre-tratarea mecanica include o linie tehnologică cu următoarele echipamente:

 • a) . Tocător electro-hidraulic staționar cu rotor (shredder), inclusiv banda de alimentare pentru ciurul rotativ;

 • b) . Separator magnetic: absolut necesar pentru separarea fracției feroase din deșeuri,

 • c) . Ciur rotativ, in urma procesului de cernere, rezulta doua fracții:

 • - fracție cu dimensiuni < 80 mm, se deversează direct sub ciur și va intra în treapta de tratare biologica a statiei TMB

 • - fracție cu dimensiuni > 80 mm -refuzul de ciur- este deviat către un alt proces de tratare pentru obținerea combustibilului alternativ -SRF-

în ceea ce privește obținerea Combustibilul recuperat solid - cunoscut și sub denumirea de SRF, care este un înlocuitor al combustibililor fosili și are o valoare calorică între 15 și 22 mega joule pe kilogram, după procesul de marunțire inițial,

după cernere, fracția ramasă în urma cernerii (>80 mm) urmează un proces de aerare/uscare printr-un echipament specializat și tocare fină cu un al doilea shredder, deseurile fiind marunțite la dimensiune între 10 și 30 de milimetri pentru a respecta specificațiile exacte ale combustibilului cerute de clienți.

întregul flux tehnologic este supervizat de Instalația electronică cu panou de comandă și control SCADA.

Datorită liniei de selecție mecanică (prin echipamentul de maruntire-shredder- și cernere ulterioară-printr-o sită de cernere-) si stabilizare biologica a instalației propuse, se poate obține o fracție uscata pre-tratata si o fracție umeda stabilizată, cu reducerea semnificativa a impactului asupra mediului generat de operațiunile de eliminare finala in depozitul de deșeuri.

Procesul de tratare mecanica se încheie prin separarea fracției uscate care va merge la tocare într-un al doilea tocător și care va obține particule < 30 mm, fracție uscata care poate fi valorificată la stațiile de co-incinerare și fracției umede de deșeurile municipale solide introduse în stație și care va fi direcționată către biostabilizare cu generare de produs similar compostului.

In urma tratării mecanice și cernerii, se consideră ca se obține următoarea compoziție masica :

-fracție > 80 mm : 50 % din input, adica 21,393 tone/an, fracție uscata care merge la cea de-a doua tratare/tocare,

-fracție < 80mm: 50% din input, adica 21,393 tone/an, fracție umeda care merge la procesul de biodegradare,

 • 3). Zona de fermentare/compostare

In cadrul procesului de tratare biologică, faza intensivă, se desfasoara o reacție de oxidare a materiei organice cu bacterii si ciuperci. Aceasta descompunere aeroba si termofila a deșeurilor organice conduce la fabricarea unui ameliorator organic stabil similar humusului.

Fracția umeda este introdusa in 5 boxe de beton rectangulare cu canale de aerare în podea, cu dimensiunile de lățime: 8m, lungime: 40m, h: 2,4 m, cu pereți din beton pe cele 3 parti laterale, sub forma de grămezi acoperite cu membrana Gore, unde se aplica un proces de aerare fortata. Umplerea fiecărei boxe se efectuează cu ajutorul unui încărcător frontal. Umplerea boxelor se face începând de la zidul din spate către căpătui din fata al boxelor. După tratarea biologica, materialul este descărcat iar cu încărcătorul frontal.

în timpul funcționarii, după ce a fost umpluta cu deșeuri, fiecare boxa va fi acoperita cu o membrana impermeabilă. Rularea si derularea membranei impermeabile dureaza câteva minute, datorita unui dispozitiv electric mobil (mașina de rulare-derulare).

Materialul rămâne în grămezi timp de 3 săptămâni (21 de zile) unde cca. 24% din volumul de intrare este pierdut prin vapori de apa, CO2, compuși volatili si levigat.


Cantitatea estimata de produs similar compostului ce va fi produsa si care va merge in faza următoare de maturare este de 16,258 tone/an, iar pierderile vor fi in cantitate de 5,135 tone/an.

După rafinare (cernere), materialul tratat biologic este transportat către zona de maturare.

 • 4). Zona de maturare

In aceasta zona, materialul este pastrat timp de 56 de zile, sub forma de grămezi, pe o suprfata deschisa, pentru a se matura si a se obține caracteristicile dorite. Un întorcator de brazde va amesteca periodic materialul pentru a accelera procesul de maturare. Intorcatorul de brazde va fi folosit saptamanal in primele 4 saptamani (sau chiar mai des in cazul in care vremea este umeda si rece) urmând ca trecerile sa se efectueze la 2 saptamani.


Aceste pierderi de masă sunt cauzate de biodegradare și de procesul de uscare al materialelor. Combinația optimă de umezeală, aer și căldură garanatează o biodegradare eficientă care poate varia între 10 și 30%.

Procesul de solidificare

Solidificarea reduce mobilitatea substanțelor periculoase precum și contaminarea mediului atât prin caracteristici fizice cât și prin cele chimice. Procesul poate fi folosit pentru a trata deșeurile slab solide sau pulbere și de a le transforma în material solid.

Bilanț masic

Ținând cont de cantitatea de deșeuri intrata in statie [43,000 t], in urma


experiențelor noastre anterioare, consideram ca in urma tratării mecano-biologice si in urma tratării mecanice secundare cu scopul de a obține fracția


de srf, rezulta următoarele proporții masice:rrr

WW Environment
Deșeuri directionate către Tratare Biologica: 21.393 t


Metal feros :


215 t/an


Deșeuri directionate către obținere SRF t/an: 21.393 t/an


Pierderi (apa, gaze, levigat): 6,4351 (15% din innut)


CLO: 14,9581 (35% din input)


SRF: 15,910 t/an


(37% din Input) • IV. Perimetru de desecare-

Scopul acestei instalații este de a deshidrata deșeurile nepericuloase umede ce sunt predate sub formă de nămoluri avand o umiditate ce depășește 65%, provenite de la clientii industriali. Instalația va cuprinde platforme de deshidratare a nămolurilor industriale nepericuloase, cu scopul înlesnirii manipulării, transportului, valorificării sau depozitării în cadrul depozitului de deșeuri nepericuloase LB2.

Platformele pentru uscarea nămolurilor nepericuloase vor fi incinte compartimentate din beton ce vor fi impermeabilizate cu ajutorul unei îmbrăcăminți asfaltice, avand dren central, prevăzută cu gard ce va împrejmui întreaga instalație, accesul facandu-se controlat printr-o rampă de acces. Platformele vor fi construcții deschise ce vor fi realizate la nivelul terenului.

Aceste platforme vor fi amplasate în cadrul zonei de procesare deșeuri, respectând standardele in vigoare.

In urma procesului tehnologic de tratare nămoluri nepericuloase industriale, în funcție de compoziția acestora, se pot obține materiale valorificabile, cum ar fi fertilizanții în agricultură sau amelioratori ai solului, totuși din acest proces rezultă și material nedorit și reziduri nepericuloase ce vor fi depozitate în cadrul depozitului de deșeuri nepericuloase.

 • V. Stația de producție Combustibil Derivat din Deșeuri (RDF)

A. Hala destinată presortării deșeurilor

Hala de presortare deșeuri industriale este situată in zona de administrare si procesare deșeuri.

în vederea respectării prevederilor legislației în sensul prevenirii și diminuării până la eliminare a efectelor asupra mediului și pentru a respecta ordinea priorităților și politicilor în materie de prevenire a generării și gestionării deșeurilor, în cadrul procesului de producție RDF se impune construirea unei hale de presortare deșeuri provenite de la clienții industriali, în acest sens Ierarhia gestionării deșeurilor fiind respectată prin presortarea deșeurilor livrate pentru producția RDF .

Avand in vedere ierarhia deșeurilor consacrată în art. 4 din Legea 211/2011, anterior procesului de pregătire pentru valorificare energetică în statia de producție RDF, se impune efectuarea presortări pentru a se recupera desurile ce sunt pretabile a fi valorificate prin vânzarea către reciclatori.

Scopul acestei hale este de a separa deșeurile provenite de la clienții industriali, ce se preteză să fie valorificate prin reciclare, de cele ce urmeză să fie supus procesului de obținere RDF.

în urma acestui proces se obține o fracție valorificabilă prin reciclare și o fracție valorificabilă energetic.

în cadrul acestei hale vor fi separate deșeurile provenite de la clienții industriali ai companiei ce au fost preluate în vederea valorificării prin una din metodele de valorificare si anume transferare către reciclator sau valorificare energetica.

B. Hala destinată instalației de mărunțire și producție RDF:

Pentru a evita depozitarea in depozitul conform Arad a fracției de deșeuri industriale care nu este reciclabila dar poate fi valorificata, 59 de tone/zi («15,000 tone/an) de deșeuri solide vor fi directionate către o instalație de prelucrare a deșeurilor (maruntire, uscare și cernere) avand ca finalitate producerea de combustibil derivat din deșeuri.

Scopul principal al acestei instalații de a trata fluxul de materie primă a deșeurilor industriale intrate, astfel încât, prin tratarea acestora, deseurile brute să fie separate in:

 • > fracție combustibilă : fracție ușoara cu valoare calorica ridicata pentru a produce RDF-combustibil derivat din deșeuri-, marea majoritate a acestei fracții find constituita din deșeuri contaminate de hârtie, carton, plastic, textile ;

 • > fracția reciclabila (metale feroase și neferoase) și

 • > fracția inertă rămasă (fracție care va fi depozitata la depozitul conform).

Instalația de producere RDF contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și producerea energiei regenerabile prin arderea produsului finit in fabrici cu recuperare de energie.

Instalația este proiectată să proceseze o mare varietate de deșeuri, în principal deșeurile solide industriale, dar este capabila sa prelucreze si deșeuri solide municipale (MSW), produsul principal rezultat fiind combustibilul de înaltă calitate (RDF) produs în scopul comercializării sub forma de combustibil alternativ in scopul recuperării energiei, către diverși parteneri:

 • > Fabrici de producere a cimentului : obiectivul aestor fabrici este sa înlocuiască combustibilul tradițional- combustibili fosili- cu combustibili alternativi, intr-un procent de pana la 25-35%.

 • > Incineratoare de deșeuri cu recuperare de energie (electrica si/sau termica) -WtoE- folosesc deseurile ca si carburant

 • > Centrale energetice (de producere a energiei electrice sau termice) • 4.1.1. Proiecția cantitatilor de deșeuri care vor ajunge la depozitare in perioada 2023-2032 :

Prognoza de generare a deșeurilor municipale s-a realizat pornind de la datele existente, pe baza următorilor indicatori:

Evoluția cantitatilor generate in ultimii 20 de ani in județul Arad

v' Evoluția populației la nivelul județului

v Stadiul evoluției celorlalte facilitați din județul Arad precum si cantitatile care ar trebui sa fie tratate de de acestea

v Investițiile viitoare in alte tipuri de facilitat! de tratare (tratare mecano-biologica), conform PNGD pentru județul Arad

Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubritate

Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere la nivel național

Cantitățile de deșeuri anuale, care sunt estimate a fi depozitate in viitor in cadrul depozitului de la Arad sunt evidențiate prin graficul nr.2.

 • 4.1.2. Parametrii de proiectare al noului corp de depozit

Parametrii constructivi ai noului corp de depozit de deșeuri municipale (LB 2) rezultați ca urmare a raportării la cantitățile previzionate a intra la depozitare in perioada 2023-2032 (a se vedea Grafic nr. 2, pag.22) ce urmează să intre in depozit în perioada 2023-2032, sunt după cum urmeaza :

=> Suprafața inferioara:

87 800 m2

=2-

Capacitatea de depozitare (m3):

1,300,000 m3

=>

Capacitatea de depozitare (tone) :

1,560,000 tone

o

înălțimea maximă a cupolei depozitului:

30,00 m

o

Volumul lucrărilor de teren:

o

taluzurilor:

90 000 m3

o

săpături:

5 000 m


Grafic nr. 2 : Proiecția cantitatilor care vor intra la depozitare, in următorii 10 ani • 4.2. Planul de acțiune si implementare a proiectului

I. Prezentarea propuneri noastre Primăriei Arad, Consiliului Județean Arad (ADI SIGD), APM și celorlalte autorități implicate si stabilirea modalității de colaborare cu autoritățile

14 Februarie 2018

La sediul FCC Environment Romania SRL in prezenta Primarului Aradului, dl. Gheorghe Falca, la sediul companiei din Arad, a avut loc prezentarea Proiectului Centrului De Excelenta in Managementul Deșeurilor Arad.

FCC Environment Romania SRL in calitate de inițiator si dezvoltator al Proiectului Centrului De Excelenta in Managementul Deșeurilor Arad, isi canalizeaza eforturile in vederea implementării activitatiilor ce vor beneficia de investițiile Grupului FCC

Investițiile propuse:

 • Depozit de deșeuri din construcții și demolări

 • Stație de tratare mecano-biologică

 • Extindere depozit conform pentru deșeuri municipale

 • Stație de tratare nămoluri- perimetru de desecare

 • Instalație producție Combustibil Derivat din Deșeuri)

  LI • II. Obținerea autorizațiilor necesare

In acest sens au fos inițiate următoarele demersuri:

 • i. Studiu de Teren

=> Septembrie 2018

Au fost inițiate studiile topografice preliminare, necesare determinărilor in teren.

A fost întocmit un plan topographic detaliat al terenului din extravilanul Municipiului Arad, avand număr topographic 346391 in suprafața de 255,512 m2, ce sta la baza obținerii Certificatului de Urbanism, document public inițiator al procedurii de obținere PUZ aferent proiectului.

 • ii. Certificat de Urbanism

=>   07 Noiembrie 2018

A fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 2367 ca urmare a solicitării înregistrate sub nr. 78986 din 26.10.2018.

Certificatul de Urbanism reprezintă documentul de ordine publica de informare cu privire la obligațiile solicitantului in vederea obținerii Planului de Urbanis Zonal. Valabilitatea certificatului fiind de 2 ani de la data emiterii.

27 Noiembrie 2019

După obținerea Certificatului de Urbanism, a fost încheiat contractual de prestări servicii nr. 16, pentru aprobarea PUZ-ului, cu Bauplaning SRL, societatea autorizata sa întocmească documentația aferenta.

 • iii. Studiu de Oportunitate

Studiu de Oportunitate reprezintă prima etapa in avizarea PUZ- ului.

=>   03 Mai 2019

Bauplaning SRL a întocmit Studiul de Oportunitate , l-a înaintat spre aprobare, fiind aprobat prin Avizul nr. 21 din 24.05.2019 astfel ca prima etapa din cadrul avizării PUZ-ULUI a fost finalizata in data de 24.05.2019.

Studiul de Oportunitate este avizat de Primăria Arad

 • iv. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

14 Octombrie 2019

A fost înregistrat la APM sub nr. 18636 Memoriul tehnic referitor avizarea PUZ 25 Ha.

31 Octombrie 2019

S-a comunicat data de 20.11.2019 ora 11 constituiriea Grupului de lucru nepermanent aferent 25 Ha.


Din componenta fac parte: APM, GNM, DSP, DSVSA, AN AR, CJ Arad, PMA, ISU ANIF Si MADR.

20 Noiembrie 2019

 • > A avut loc prima întrunire a Grupului de Lucru Nepermanent, s-au notat următoarele recomandări prin adresa nr. 21443 din 29.11.2019

 • > Pe parcursul procedurii va fi completată documentația cu: avizul de oportunitate și actele de reglementare emise pentru faza PUZ de AN Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Mureș, Compania de Apă Arad SA, Direcția pentru Agricultură Arad, Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, AN îmbunătățiri

Funciare, Transelectrica SA, Transgaz SA, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Vasile Goldiș» al Județului Arad

=>   24 Februarie 2020

A fost înaintata către APM variant finala a memoriului tehnic de prezentare insotit de completările solicitate și răspunsurile la întrebările APM din adresa nr. 21443/29.11.2019. Memoriul a fost înregistrat la APM sub nr. 454/R/24.02.2020, rmand sa ni se comunice data întrunirii pentru cea de a doua ședință a grupului nepermanent de lucru (GLnP).

 • III. Definitivarea Centrului de Excelență în Managementul Deșeurilor Arad, în conformitate cu nevoile identificate

 • IV. Inițierea si implementarea investiției

  4.2.1. GRAFIC GANTT


  £CC  «.

  Autortetit

  Conftructie BuMJng pornit

  (BpP)


  frivd  ConttructS-Conrtrvctlon tmpkmtntat ion


Planul de implementare cuprinde 3 faze :

Faza l-a : Obținerea Planului Urbanistic Zonal

Faza a Il-a : Obținerea Autorizației de Construcție

Faza a IlI-a: Construcția propriu-zisa a obiectivelor


2023


I Q1-Q4 I 2022


r

! « i

I-


Q3


I-----1

I                              I

I—


2020


Obținere PUZ *


Activitatide Proiectare


Obținerea

Autorizației l {integrate de Mediu j


Construcția proptim zisa a depozitului


Obținerea j Autorizației de j Construire


ffrr

I           Environment

 • 5. VARIANTA OPTIMA DE EXTINDERE A PERIOADEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

In cele ce urmeaza, vom studia variantele disponibile la momentul întocmirii raportului si prezentarea tuturor scenariilor incluzând investițiile pârtilor, echipamentele necesare bunei desfășurări a activitatii, impactul asupra populației precum si riscurile aferente fiecărei alternative.

 • 5.1. Analiza opțiunilor

Pentru a demonstra fezabilitatea economica a prelungirii delegării este necesar sa fie analizate investițiile, costurile si veniturile previzionate, pentru fiecare activitate sau grup de activitati, pe durata delegării. Operatorul instalațiilor de depozitare a deșeurilor va urmări sa realizeze un raport calitate/cost catmai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile asumate si beneficiile rezultate din contract, întrucât structura si nivelul tarifului pentru depozitare a fost determinat prin metode competitive si transparente si care reflecta costul efectiv de operare al prestației rezulta ca investițiile necesare pentru asigurarea calitatii activitatii de depozitare sunt asumate de FCC si vor fi amortizate de-a lungul anilor de contract viitori. Se vor lua in calcul estimările noastre de cantitati din tabelul nr. 1, pentru 10 ani întregi :

Tabel nr.l : Cantitati previzionate pentru următorii 10 ani

Cantitati previzionate perioada 2023-2032

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Total

165,000

160,976

157,049

153,219

149,482

145,836

142,279

138,809

135,423

132,120

1,480,193

 • 5.1.1. Alternativa nr. 1-incheierea contractului in 2022, fara prelungirea acestuia pe perioada de 10 ani-

In acest caz, trebuie luate in considerară investițiile efectuate de către operator in ultimii ani dar care nu se vor amortiza pana la sfârșitul contractului.

Investițiile efectuate dar neamortizate complet, pe durata contractului

Pentru buna desfășurare a activitatii si respectarea contractului de concesiune, s-au efectuat investiții care nu vor putea fi amortizate pana la sfârșitul anului 2022, data când se va încheia actualul contract; un exemplu este stația de epurare levigat a cărei perioada de amortizare depășește cu mult perioada inițiala de concesiune-investitie efectuata in 2018 si amortizata pana in 2027- ; Calculând perioada de amortizare 2018-2027 si ținând cont ca actualul contract se va încheia la sfârșitul anului 2022, ne rezulta faptul ca perioada ramasa de amortizare 2023-2027 se va constitui intr-o valoare nedeductibila pentru operator : 5 ani* 31,146.10 €=155,730.22 €, conform Tabelului nr. 1. si tabel nr.5

Tabel nr.2 : Investita efectuate dar neamortizate

1. Investiții efectuate dar neamortizate complet

Item

Data realizare investiție

Durata amortizare (ani)

Perioada amortizare (ani)

Valuare anuala amortizare (€)

Valoare ramasa neamortizata (€)

Valoare Investiție inițiala

1.1. Stația de epurare levigat

Decembrie

2017

10

2018-2027

31,146 €

155,730.22 €

311,460 €

-de asemenea, pentru buna continuare a activitatii, concesionarul are prevăzute investiții conform tabelului de mai jos, investiții care se vor efectua la sfârșitul anului 2020 ; aceste bunuri vor deveni bunuri de preluare si se vor amortiza pe perioada contractului de concesiune.

Tabel nr.3

2. Investita necesare pentru a asigura depozitarea deșeurilor in aceleași condiții

Item

Data realizare investiție

Durata amortizare (ani)

Perioada amortizare (ani)

Valuare anuala amortizare (€)

Valoare ramasa neamortizata (€)

Valoare Investiție inițiala (€)

2.1.

Cantar60 tone

2021

2

2021-2022

14,000 €

0€

28,000

2.2.

Compactor

2021

2

2021-2022

276,950 €

0€

553,900

2.3.

Buldozer

2021

2

2021-2022

144,750 €

0€

289,500

2.4. încărcător frontal

2021

2

2021-2022

144,000 €

0€

288,000

Total investiții

579,700.00 €

0€

l

1,159,400 €

Considerând ca celelalte costuri vor ramane relativ constante (costuri directe de operare — costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnica a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii si cheltuieli cu

Service for the Future

utilitățile,cheltuieli cu întreținerea si reparațiile bunurilor si instalațiilor- costuri cu redeventa si costurile fixe), se va lua in considerare variația investițiilor efectuate si neamortizate pentru perioada contractului precum si investițiile care se vor amortiza doar in cei 2 ani de contract ramași :

155,73 0.22 € 4-1,159,400 € --------------------------= 3.83€/t<m<i 173,049 tone 4-170,491 tone

creștere a tarifului, incepand cu anul 2021.

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către investitorul privat, din fonduri private-Valoarea investiției-: 311,460 €+1,159,400 €=1,470,860 €

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritatile publice locale: -nu este cazul, deoarece costurile pentru realizarea investițiilor vor cadea in sarcina investitorului.

=> Impactul asupra populației: incepand cu anul 2021, tariful va creste cu 3.83 €/tona o o astfel de soluție va pune FCC in imposibilitatea de a-si recupara investițiile făcute până în anul 2022 => Riscuri:

-in cazul încheierii contractului in 2022, autoritatea nu va respecta dreptul concesionarului            de           a            extinde           contractul;

-de asemenea, autoritatea va trebui sa organizeze, in cel mai scurt timp, o licitație in vederea stabilirii viitorului concesionar, cu tot ceea ce inseamna aceasta procedura (identificare teren, studiu de fezabilitate, caiet de sarcini), demers ce ar putea dura cativa ani, neasigurandu-se astfel o continuitate in asigurarea depozitarii deșeurilor in județul Arad.

 • 5.1.2. Alternativa nr.2-extinderea contractului pentru perioada ramasa in exploatare, respectiv pana la sfârșitul anului 2023-

Analizand aceasta varianta, s-au considerat următoarele premize :

-amortizarea Statiei de Epurare se va face pana in anul 2023 (2018-2023) si vor ramane astfel neamortizati 3 ani (2025,2026, 2027).

-pentru buna continuare a activitatii, concesionarul are nevoie de a efectua investițiile prevăzute in tabelul de mai jos, investiții care ar trebui sa aiba loc la sfârșitul anului 2020 ; aceste bunuri vor deveni bunuri de preluare si se vor amortiza pe perioada contractului de concesiune.


Tabel nr.4 : Investiții necesare pentru asigurarea acelorași condiții de activitate

2. Investiții necesare pentru a asigura depozitarea deșeurilor in aceleași condiții

Item

Data realizare investiție

Durata amortizare (ani)

Perioada amortizare (ani)

Valuare anuala amortizare (€)

Valoare ramasa neamortizata (€)

Valoare Investiție inițiala (€)

2.1.

Cantar60 tone

2021

4

2021-2024

7,000 €

0€

28,000

2.2.

2021

4

2021-2024

138,475 €

0€

553,900

Compactor

2.3.

Buldozer

2021

4

2021-2024

72,375 €

0€

289,500

2.4. încărcător frontal

2021

4

2021-2024

72,000 €

0€

288,000

Total investiții

289,850 €

0€

1,159,400 €

Compactor pentru ecologizare gropi de deșeuri BOMAG tip BC 972 RB-4,

greutate de totala greutate de operare

49.300 kg

48.500 kg             ’J*[ ti\

incarcare greutate axa fata

22.850 kg ||: '

incarcare greutate axa spate

24.920 kg

antrenare - motor Mercedes Benz/MTU, OM 473 LA, clasa de emisii 4/4 final, răcire lichid, Nr cilindrii 6, putere 430 kW- 576 CP-1700 rpm

ore de funcționare normate

2,000 runh/an


Buldozer pe senile Caterpillar D5 LGP Waste


Greutate operaționala aproximativ 20,4 tone

Motor CAT C7.1, putere 172 CP;

I

Transmisie planetara cu 6 viteze de lucru inainte/inapo

Tren de rulare Heavy Duty Extended Life


ore de funcționare normate

2,000 runh/an


încărcător frontal pe pneuri Cat 966M

Utilajde baza, greutateaprox. 23,5 t

Motor CAT C9.3 ACERTTM, turbodiesel, putere neta 311CP

Tehnologie ACERT™ respecta norma de emisii Stage IV;

J Transmisie controlata electronic, cu 4 viteze de mers inainte/inapoi

Diferențial blocabil punte fata -asigura aderenta pe teren dificil, reduce alunecarea si implicit uzura pneurilor

Cupa pentru agregate capacitate 4 5 mc, cu lama

J Ore de funcționare normate 2,000 runh/an

Calculând valoarea investițiilor realizate sau programate a se realiza, in perioada 2017-2022, a rezultat valoarea de 1,470,860 € necesar de investiți, din care 311,460 € au fost investit! la finele anului 2017 iar diferența de 1,159,400 € urmeaza sa se realizeze la sfârșitul anului 2020.

In cazul in care se considera ca actualul contract se va extinde pe perioada ramasa de exploatare (anii 2023 si 2024), neluand in calcul prelungirea de 10 ani, de drept si cu acordul pârtilor al contractului de concesiune, rezulta următorul calcul:

-amortizarea statiei de epurare se va efectua in perioada 2018-2027, rezultând 3 ani ramași de amortizat: 3*31,146 €=93,438 €

-amortizarea echipamentelor se va realiza pe perioada 2021-2024, rezultând o valoare de 1,159,400 €, investiții noi.

93,483 € + 1,159,400 €


= 1.87€/tana


173,049 tone + 170,491 tone + 165,000 tone + 160.976 tone

creștere de tarif începând cu anul 2021.

=> Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către investitorul privat, din fonduri private-Valoarea investiției-: 311,460 €+1,159,400 €=1,470,860 €

=> Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritatile publice locale: -nu este cazul, deoarece costurile pentru realizarea investițiilor vor cadea in sarcina investitorului

=> o astfel de soluție va pune FCC in imposibilitatea de a-si recupara investițiile făcute până în anul 2022

=> Impactul asupra populației: incepand cu anul 2021, tariful va creste cu 1,87 €/tona, ajungând la 23.98 €/tona, impactand astfel in lanț si celelalte activitati de colectare, sortare sau compostare a deșeurilor.

=> Riscuri:

-autoritatea va trebui sa demareze acțiuni de identificare a altor zone/terenuri pretabile a deveni zone de depozitare deșeuri, intr-o zona mai indepartata de actualul amplasament in apropierea caruia se afla statia de sortare, statia de compostare precum si depozitul de zgura si cenușa al CET. -va trebui construit un nou depozit de deșeuri (însemnând otinere autorizații si avize), lucru care ar putea dura cativa ani si care ar împiedica continuarea funcționarii            depozitarii            deșeurilor            in            Arad,

-autoritatea va trebui sa organizeze o licitație de atribuire a concesiunii depozitarii deșeurilor municipale Arad, cu tot ceea ce inseamna (Studii, Caiet de sarcini, etc) precum si asumarea riscului de a ramane neacoperita aceasta activitate (din cauza deselor amanari ale licitațiilor, contestări, etc).

 • 5.1.3. Alternativa nr.3-extinderea contractului pentru perioada reglementata in contractul de concesiune : 2023-2032

- extinderea contractului si a operării activitatii pentru următorii 10 ani (2023-2032)-

In condițiile extinderii pe 10 ani a duratei contractului (2023-2032), investițiile efectuate (Statia de epurare- anul 2018-) sau care se vor realiza (echipamente-anul 2021-), vor fi amortizate deja. In aceste condiții, in Tabelul nr.3 sunt menționate investițiile suplimentare in vederea extinderii activitatii de depozitare.

Investiții suplimentare, pentru asigurarea continuării activitatii dar si pentru alinierea la noi reglementari legislative:

 • 3.1.      Achiziție teren in continuarea actualului depozit,

Asa cum rezulta din propunerea FCC regăsită mai sus, societatea noastra pune la dispoziție, in vederea extinderii activitatii de depozitare, 10 Ha in continuarea depozitului actual, (din care 8,7 ha destinat exclusiv suprafeței alocate depozitului si diferența constituindu-se in spatii conexe-spatiu administrativ, parcari, spatii alocate                                                      echipamentelor-etc).

Valoarea investiției inițiale, doar in terenul care va fi cedat Primăriei, fara a lua in considerare celelalte investiții in activitatile de depozitare deșeuri din construcții si demolări, tratare mecano-biologica, producere RDF sau tratare nămoluri, valoare calculata la prețul de vanzare actual, reprezintă 100,000 m2 * 8 €/m2 = 800,000 €.

 • 3.2.  echipamente necesare pentru alinierea la noi reglementari legislative (portal de radiații, supraveghere perimetrala video)

 • 3.3. cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice si proiectarea si extinderea depozitului actual

 • 3.4. lucrări de construire drumuri de acces (amenajarea de acces carosabil in incinta)

Tabel nr.5 : Investiții extindere depozit

3. Investiții suplimentare

Item

Data realizare investiție

Durata amorți zare (ani)

Perioada depreciere/a mortizare (ani)

Valuare       Valoare

anuala        ramasa

amortizare neamortizata (€)                (€)

Valoare Investiție inițiala (€)

3.1. Valoarea de piața a terenului achiziționat

2011-

2012

12

Pe durata

extinderii contractului de concesiune

800,000

3.2. Alinierea la noi reglementari legislative

3.2.1. Sistem de supraveghere perimetrala video/Sistem de termodetectie

2021

8

2023-2030

Pe durata extinderii contractului de concesiune

35,500

3.2.2. Portal de radiații \_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023

8

2023-2030

Pe durata extinderii contractului de concesiune

17,650

3.3. Lucrări de proiectare depozit

2021

Pe durata extinderii contractului de concesiune

75,000

3.4. Construire drum de acces

2021

Pe durata extinderii contractului de concesiune

162,060 €

Total investiții

____

6,644€       0€

1,090,210 €


Cantitatile previzionate : 1,480,193 tone (conform Tabel nr.l)

împărțind valoarea investiției la perioadele de amortizare si la cantitatile intrate, vom afla valoarea €/tona care ar trebui amortizata in cei 10 ani de contract :

800,000 € + 75,000 € + 162,060 € + 53,150 €

0.74€/tona


1,480,193 tone

cifra care inseamna de fapt valoarea cu care actualul tarif se va actualiza.

tcr

A fost luat in calcul doar investițiile care vor fi suplimentare si care se vor amortize pe întreaga durata a contractului (10 ani) raportandu-se la cantitatile din perioada 2023-2032.

Categoriile de fonduri private €—2,561,070 €


costuri ce vor fi suportate de către investitorul privat, din

-Valoarea   investiției-:!,090,210€+311,460€+l,159,400

Categoriile de costuri -nu este cazul, deoarece sarcina investitorului


ce vor fi suportate de către autoritatile publice locale: costurile pentru realizarea investițiilor vor cadea in

=> O astfel de soluție va crea timpul necesar pentru ca autoritățile din județul Arad să determine o strategie cu privire la depozitarea deșeurilor după momentul 2032.

=> Impactul asupra populației: începând cu anul 2021, tariful va creste cu 0,74 €/tona, însemnând 22.85 €/tona.

 • 5.1.4. Varianta recomandata de FCC

Pentru evitarea creșterii excesive a tarifului si pentru diminuarea impactului asupra populației, consideram cea de-a treia Alternativa este varianta optima de extindere a perioadei contractului de concesiune, respectiv investiția totala de 2,561,070 € (echipamente si teren) si amortizarea acesteia in perioada 2018-2032.

Tabel nr. 6 :

Data de încetare a contractului

2022

2024

2032

Nr.ani contract

-

2

< 1

10

Cost investiție €/tona

-

3.83 €

1.87 € |

0.74 €

Tarif

22.11 €

25.94 €

23.98 € 1

22.85 €

 • 5.1.5. Evoluția prezumata a tarifelor

In analiza actuala, tarifele pentru depozitarea deșeurilor trebuie determinate in concordanta cu alti parametri de rezultat, pentru a obține un nivel optim in ceea ce privește :

=> suportabilitatea generatorului de deșeuri

=> principiul poluatorul plătește

=> sustenabilitatea proiectului

trr

=> ratele de rentabilitate ale investiției

=> capitalul si rata de cofinantare a proiectului

=> impactul in tariful de colectare

Tarifele ar trebui sa acopere:

s Costurile de operare si intretinere, incluzând costurile operatorului

Costurile viitoarelor investiții

Costurile de construcție si inchidere a celulelor viitorului depozit

 • 6. MOTIVAREA OPORTUNITĂȚII REALIZĂRII INVESTIȚIILOR

Prin propunerile cuprinse in acest document se urmărește extinderea Depozitului de deșeuri existent si diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corecta a deșeurilor solide nepericuloase la nivelul județului si deșeuri inerte din municipiul Arad, rezultând efecte pozitive la nivelul confortului si calitatea de trai a locuitorilor. Investițiile propuse au la baza următoarele premize:

 •     Destinația propusa (zona de administrare deșeuri) se integrează in caracterul zonei, neavand un impact negativ asupra vecinatatiilor

Existenta unui contract de concesiune pana in 2032 (la care se adauga si obligația post-inchidere si monitorzare pentru o perioada de 30 ani)

v Achiziția de către FCC a terenului de 25 Ha adiacent actualului depozit (teren agricol care a fost transformat in teren curti-constructii)

Experiența locala si internațional in construcția si exploatarea depozitelor conforme (27 depozite numai in Europa Centrala si de Est)

 •    Asigura continuitatea pentru depozit prin prisma faptului ca pana in 2023 (data la care depozitul actual va ajunge la capacitate maxima) întreaga investiție va fi efectuata si amortizata integral

>•' FCC a investit pana in acest moment suma de 818,000 € pentru achiziționarea terenului la care se adaugă suma de 1,142,914 lei reprezentând taxe si costuri aferente întocmirii prezentului plan

Investiție viitoare estimata la peste 10 mii. €

La nivel de localitate, prin realizarea acestei investiții se asigura continuitatea dezvoltării Depozitul actual al FCC Environment Romania SRL, se creeaza noi locuri de munca (50-100 persoane), dar si venituri suplimentare la bugetul local

Extinderea depozitului se efectuează in imediata vecinătate a depozitului actual dar si in proximitatea Statiei de Sortare si a Statiei de Compostare, utilizând infrastructura rutiera, utilitara și tehnologica deja existenta

Construirea de noi facilitate pentru județul Arad: Statie MBT, Depozit de Construcții si Demolări, Stație de tratare nămoluri

J Zona de interes este pretabila activităților de procesare deșeuri si depozitare deșeuri nepericuloase

 • 7. MECANISMUL LEGAL CE POATE FI IMPLEMENTAT PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea 211/2011 privind gestionarea deșeurilor, la elaborarea documentelor strategice locale și la aprobarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile publice locale iau în considerare principiul autonomiei și proximității, aceste principii find compelmentare prevederile planului național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor.

Potrivit acestor principiile de mediu autoritățile trebuie să ia masuri de concentrare a activităților de tratare deșeuri în apropierea zonei actuala a depozitului, ceea ce conferă caracter legal și temeinic propunerii de prelungire a concesiunii și edificare a instalațiilor propuse de FCC. Prevederile art. 13 din Contractul de concesiune permit modificarea Contractului de concesiune "cu acordul părților, prin act adițional", astfel de modificări fiind agreate intre părți atunci când au fost necesare pentru a facilita sau adapta executarea contractului, inclusiv cu privire la suprafața de teren pusă la dispoziție FCC pentru activitatea aferentă Depozitului Conform Arad. Față de cele de mai sus considerăm că, pentru a fi asigurată îndeplinirea tuturor condițiilor legale si convenționale pentru prelungirea concesiunii, și totodată pentru îndeplinirea condiției prevăzute de art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005, se impune parcurgerea unor etape ce vizează încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei contractului de concesiune concomitent cu transmiterea terenului necesar pentru extinderea Depozitului Conform Arad din patrimoniul FCC către Municipiul Arad anterior demarării formalităților de construire.

Propunem autoritatii următoarele etape in vederea asigurării continuității serviciului pana in anul 2032:

Notificare, din partea FCC către Primăria Arad, cu privire la Intenția de prelungire a Contractului de concesiune, notificare transmisă si înregistrată la Primăria Arad sub nr. 3905 din 10.07.2019. FCC notifică intenția de prelungire a Contractului de concesiune. Prin aceeași notificare sunt formulate propuneri privind modalitatea de continuare a activității.

Aparatul de specialitate din subordinea primarului Municipiului Arad analizează situația de fapt din perspectiva Contractului de concesiune și a notificării FCC și întocmește un raport prin care sa confirme necesitatea extinderii Depozitului Conform Arad si soluția optima de realizare. Precum si modalitatea juridică de intrare în patrimoniul Municipiului Arad a terenului.

J Pe baza raportului, Primarul Municipiului Arad întocmește propunerea de hotărâre de consiliu local și o supune avizării comisiilor de specialitate

J Consiliul Local Arad adoptă o hotărâre prin care se aprobă:

(i) încheierea unui act adițional de prelungire a Contractului de concesiune pe o perioadă de 10 ani:

(ii) mandatarea primarului Municipiului Arad în vederea încheierii actului adițional la Contractul de concesiune ; in măsura în care este posibil, se poate avea in vedere ca forma actului adițional la Contractul de concesiune să fie deja agreată, astfel încât prin aceeași hotărâre Consiliul Local să aprobe direct încheierea actului adițional în acea formă

J FCC și Primarul Municipiului Arad negociază termenii actului adițional la Contractul de concesiune

Prin actul adițional ar trebui să se stabilească prevederi cum ar fi cele privind obligația Primăriei de a acorda sprijin pentru obținerea autorizațiilor șl permiselor sau încetarea Contractului de concesiune dacă nu sunt obținute autorizațiile necesare într-un anumit termen.

v' Forma finală a documentelor este aprobată de Consiliul Local Arad. Pentru o siguranță sporită, documentele finale pot fi supuse aprobării Consiliului Local Arad, în același timp, în cazul în care aprobarea inițială este suficient de acoperitoare, se poate renunța la această etapă.

v' FCC si Municipiul Arad prin primar semnează actul adițional la Contractul de Concesiune

FCC preia amplasamentul de la Municipiul Arad pe bază de proces-verbal.

 • 8. CONCLUZII FINALE

în primul rând trebuie avute în vedere dispozițiilor art. 30 alin. 3 coroborate cu dispozițiile art. 28 alin 4 din Legea 219/1998, potrivit cărora contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada de până la 10 ani prin acordul de voință al părților manifestat printr-un act adițional.

Cu toate că prelungirea se poate efectua prin simpla manifestarea de voință a părților, pe de o parte este necesar ca pe întreaga perioadă de desfășurare a concesiunii condițiile contractuale să fie respectate în totalitate de părți, ceea ce s-a și înfăptuit, FCC respectând în totalitate prevederile contractuale, iar pe de altă parte ca intenția de prelungire să fie comunicată Autorității contractante cu cel puțin 6 luni înaintea termenului de ajungere la final a perioadei inițiale a concesiunii, ceea ce s-a și realizat prin Adresa nr. 3095 din 10.07.2019.

Pe lângă respectarea prevederilor contractuale de către părți, trebuie să avem în vedere ca și motiv al prelungirii concesiunii și modificările legislative și convenționale petrecute prin manifestarea de voință a autorității contractante, evenimentele petrecute în timpul derulării contractului, sarcinile și obligațiile concesionarului care au avut ca și consecințe modificări semnificative aduse serviciului concesionat.

Dacă la momentul semnării Contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002, depozitarea deșeurilor era reglementată de HG 162 din 2002 privind depozitarea deșeurilor, pe măsură ce România se apropia tot mai mult de blocul comunitar și transpunea tot mai mult din acquis-ul comunitar în legislația națională, din ce în ce mai multe acte normative au fost amendate sau abrogate, ceea ce a determinat modificări legislative substanțiale în toate domeniile și cu atât mai mult în domeniul depozitării deșeurilor, astfel că HG 162 din 2002 sub imperiul căreia a fost construit depozitul actual, a fost abrogată de HG 349 din 2005 privind depozitarea,

tarr'

fiind totodată adoptata și Ordinul nr. 757 din 2004 privind aprobarea Normativului tehnic de aprobare a depozitării deșeurilor.

Toate aceste acte normative din domeniul depozitării deșeurilor au instituit dispoziții legale imperative în sarcina operatorilor de depozite de deșeuri aflate în operare, determinând ca FCC să se conformeze acestor dispoziții și să respecte în totalitate prevederile legislative naționale și comunitare, menținând Depozitul din Arad la un nivel înalt de siguranță fizică și de protecție a mediului, înființând și administrând fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, acesta fiind alimentat din procentul stabilit din tariful de depozitare. Totodată Ordinul 757 din 2004 a instutuit normele constructive ce trebuie respectate pentru ca un depozit de deșeuri sa poata funcționa din punct de vedere al protecției mediului. Aceste norme fiind respectate, prin grija FCC, încă de la construirea depozitul de deșeuri din Arad.

Constituirea in baza Legii nr. 101 din 2006 a asociațiilor județene de gestionare a serviciilor comunitare din domeniul deșeurilor, asociații a căror scop este reprezentarea tuturor UAT-urilor din Județ, pentru implementarea la nivel regional a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor. Odata cu înființarea la nivelul județului Arad a asociației, depozitul de deșeuri municipale operat de FCC și care deservea până în acel moment doar Municipiul Arad, a fost cooptat în cadrul SMID Arad, în baza Angajamentului nr.55174/T3/24.09.2009 ce s-a materializat in actul adițional nr. 8/57912 din 08.10.2009 la contractul de concesiune, transformându-se în depozit regional, ceea ce a determinat modificări semnificative în modul de gestionare și operare al acestuia, prin majorarea semnificativa a cantităților de deșeuri depozitate anual si ducând astfel la diminuarea perioadei de viata inițiala a depozitului.

Toate aceste modificări legislative și convenționale au avut un impact semnificativ asupra administrării și operării depozitului conform Arad, impact pe care FCC și l-a asumat în tot acest timp, ajustând politicile în consecință, administrând și operând serviciul fără să se abată de la angajamentele privind protecția sănătății populației, responsabilitatea față de cetățeni, conservarea și protecția mediului înconjurător, asigurarea calității și continuității serviciului, tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat, nediscriminarea și egalitatea de tratament al beneficiarilor, administrând corect și eficient bunurile preluate, securizând serviciul și urmărind tot timpul dezvoltarea durabilă.

Nu în ultimul rând, la data încheierii Contractului de concesiune, activitatea concesionată privea doar depozitarea și neutralizarea deșeurilor urbane din Municipiul Arad, aceasta urmând a se desfășura pe un amplasament pus la dispoziție de Municipiul Arad în suprafață de 16,45 Ha, așa cum rezulta din art. 1 (1) din contract în termenul înițial era de 20 de ani.

Estimările de la acel moment au avut în vedere limitele desfășurării activității și ale terenului pus la dispoziție inițial, așa cum au fost determinate prin Contractul de concesiune. Insă prin Actul Adițional nr. 2/20.12.2004, Contractul de concesiune a fost modificat, suprafața amplasamentului pus la dispoziție pentru activitatea aferentă Depozitului Conform Arad urmând a fi de 13,44 Ha reprezentând teren înscris în CF 64319 Arad, cu nr. topo 185.1697/1 și 185.1697/1/1 ( a se vedea art. 1 din Act adițional nr. 2/20.12.2004).

Această diminuare a determinat reducerea volumului total al depozitului concomitent cu majorarea cantitatilor de deșeuri ca urmare a transformării în depozit regional prin aderarea în 2009 la SMID și ca urmare a nefuncționarii nici în acest moment a Sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Arad.

In al doilea rând, conform art.2(2) din Contractul de concesiune, Concesionarul este îndreptățit ca, la expirarea duratei inițiale a concesiunii de 20 de ani, să-și manifeste intenția prelungirii concesiunii pentru o perioadă suplimentară de 10 ani. în situația de față, durata inițială a concesiunii urmează să expire în anul 2022, iar FCC solicita prelungirea concesiunii având în vedere situațiile identificate mai jos:

 • •     necesitatea și importanța prestării activității concesionate pentru întreg Județul Arad;

 • •      obligațiile legale referitoare la asigurarea continuității serviciului de neutralizare prin depozitare a deșeurilor;

 • •     respectarea Principiului proximității consacrat de Directiva Cadru 2008/98/CE a deșeurilor potrivit căruia, eliminarea și tratarea deșeurilor se efectuează în instalații adecvate aflate în imediata apropiere a producătorilor de deșeuri, în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății publice. Astfel, Depozitul Conform Arad se află în imediata vecinătate a Municipiului Arad, care este și cel mai important beneficiar al acestei activități;

 • •     aplicarea de către FCC a Principiului protecției ridicate a mediului prin implementarea și respectarea standardelor ridicate de protecție a mediului;

In urma analizei, a rezultat necesitatea extinderii delegării gestiunii activitatilor de depozitare a deșeurilor din județul Arad, componenta ale serviciului de salubrizare, aceasta fiind o condiție esențiala pentru imbunatatirea protecției mediului și a populației. Se apreciază că delegarea gestiuni acestei activitati asigură posibilitatea dezvoltării și modernizării sistemului de salubrizare, creează cadrul concurențial al activității, stimulează investițiile și asigură participarea cetățenilor la îmbunătățirea activității de salubrizare.

Se pot trage următoarele concluzii:

 • a) Delegarea extinderii gestiunii activitatii de exploatare a depozitului conform de deșeuri este pe deplin realizabila;

 • b) Contractul de delegare a gestiunii răspunde pe deplin cerințelor si politicilor autoritatilor publice ;

 • c) Extinderea serviciului este singura modalitate legala, realizabila tehnic si practic prin care se poate realiza delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale menționate mai sus;

 • d) Extinderea contractul de delegare prin concesiune poate fi finanțat integral de către FCC si investiția va fi amortizata cu impact minim asupra beneficiarilor finali ai serviciilor (utilizatorii), costurile pe care trebuie sa le suporte utilizatorii fiind nesemnificativ pentru următorii 10 ani;

Prin intermediul acestei analize, dorim sa va evidențiem necesitățile de prelungire a activitatii de depozitare si propunem un prim plan al parcursului de urmat în vederea înfăptuirii dezideratului de prelungire a contractului de concesiune, cu scopul declarat de a veni în întâmpinarea autorităților locale și județene în vederea asigurării continuității serviciului de utilitate publică pentru întreaga populație a județului, de a împiedica producerea situației nefaste ca cetățenii județului să fie expuși riscului de mediu al imposibilității depozitării deșeurilor și nu în ultimul rând de a continua serviciul FCC în folosul comunității locale și utilizând cele mai bune tehnologii disponibile.