Hotărârea nr. 218/2020

Hotarirea Nr.218 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico-edilitare si a Avizului de săpătură realizate pe proprietăti apartinând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicatii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 218 din 28 mai 2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30003/04.05.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 30004/04.05.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Sintagma ”Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi” din cuprinsul Hotărârii nr. 136/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad se înlocuiește cu sintagma ”Acord pentru lucrările la rețelele tehnico-edilitare”.

Art. II. Sintagma ”Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente” din cuprinsul Hotărârii nr. 136/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad se înlocuiește cu sintagma ”Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare”.

Art. III. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2020 se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 7. Persoanele juridice   si/sau persoanele fizice care au calitatea de

deținători/administratori/operatori de rețele de utilități tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină Avizul de intervenție în regim de urgență pentru eliminarea avariilor, în condițiile prevăzute la Cap. 6 și art.

75.        ’                                ’

 • 2.  La art. 10 litera A. se abrogă litera c) și se modifică litera d) după cum urmează:

 • d. Avizul Poliției Rutiere.

 • 3.  La art. 10 litera B se abrogă litera d) și modifică litera l) care va avea următorul conținut:

l. Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad - în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie) sau contract de execuție cu societatea care asigură garanția de bună execuție în cazul în care sunt afectate drumurile aflate în garanție, cu respectarea art.

19.    '                        '

 • 4.  La art. 10 litera B se modifică litera o) după cum urmează:

o. Avizul Poliției Rutiere.

 • 5.  La art. 10 litera B se modifică litera q) și va avea următorul conținut:

q. Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, însoțită de avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, în cazul în care este afectată circulația rutieră.

 • 6.  Se modifică art. 15 și va avea următorul conținut:

Art. 15. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri aferente rețelelor tehnico-edilitare, Avizul de săpătură a lucrărilor se eliberează de către Primarul Municipiului Arad printr-o comisie numită prin Dispoziție a Primarului, în baza unei cereri depuse de către executantul lucrărilor, care va fi titularul avizului de săpătură.

 • 7.  După articolul 15 se introduce articolul 15A1 cu următorul conținut:

Art. 15M. Avizul de săpătură se emite pentru fiecare grafic de execuție prezentat spre avizare, care se va întocmi independent pentru fiecare zonă afectată de lucrări. Distanța între zonele de lucru nu poate depăși 500 m.

 • 8.  Se modifică art. 16 și va avea următorul conținut:

Art. 16. Străzile, podurile, pasajele, trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către executantul lucrării, obligatoriu cu societăți comerciale care au experiența similară în domeniul lucrărilor de construire, reabilitare, reparații, întreținere drumuri/străzi (și/sau poduri/pasaje dacă este cazul) care au certificat de agrement de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de Municipiul Arad și îndeplinesc procedurile legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții, precum și cu operatori economici care au contracte de lucrări sau de servicii încheiate cu Primăria Municipiului Arad pentru refacerea la starea inițială a străzilor, podurilor, pasajelor, trotuarelor/aleilor, parcărilor, marcajelor si indicatoarelor rutiere.

 • 9.  Se modifică art. 17 și va avea următorul conținut:

Art. 17. Spatiile verzi se vor reface astfel:

Executantul lucrării este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigat, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul de umplutura este bine compactat.

Modalitățile de refacere a spațiilor verzi vor fi executate în regie proprie sau cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigat/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și care vor respecta condițiile din prezenta hotărâre. Primăria va stabili modalitatea de refacere a spațiului verde, în funcție de tipul de spațiu verde afectat.

 • 10. Art. 19 litera d) se modifică după cum urmează:

d. Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările edilitare și unul din constructorii care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 11. Art. 19 se completează cu litera o), cu următorul conținut:

o. Contract de refacere a spațiului verde afectat în cazul în care soluția de refacere a spațiului verde este stabilită de Primăria Municipiului Arad ca și soluție de refacere a spațiului verde.

 • 12. La art. 19 abrogă literele g), j), l) și m).

 • 13. După art. 19 se introduce art. 19A1 cu următorul conținut:

Art. 19M. (1) Graficul de execuție lucrări se întocmește independent pentru fiecare stradă sau zonă afectată de lucrări, astfel încât lungimea traseelor programate a se executa să nu depășească 500m, de asemenea distanta dintre aceste zone să nu depășească 500m.

(2) Avizele de săpătură se emit independent pentru fiecare grafic de execuție aprobat, astfel încât programarea și zonificarea lucrărilor să țină cont de posibilitățile reale de execuție și de refacere la starea inițială. Lucrările programate și supuse spre avizare vor fi evidențiate pe planșele proiectului din faza de Autorizație de Construire, atașate la documentația depusă.

 • 14. Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 30. O noua solicitare a Avizului de săpătură se va face cu respectarea procedurii așa cum este aceasta descrisă la Capitolul 5 din prezentul Regulament, inclusiv privind achitarea taxei pentru avizul de săpătură.

 • 15. Art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 33. Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Primăriei Municipiului Arad - Direcția Edilitară de către șeful Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre sau înlocuitorul de drept al acestuia, cu luarea în evidență și monitorizare de către structura în cauză a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

 • 16. Art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 37. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare. Străzile/trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul Avizului și este obligatoriu să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 17. Art. 39 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 39. Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene pe domeniul public al municipiului Arad este obligat să refacă drumurile cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 18. Art. 40 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 40. Documentația necesară obținerii Certificatului de agrement pentru lucrări de drumuri trebuie să cuprindă:

 • a. - cerere - tip;

 • b. - copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

 • c. - copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

 • d. - lista responsabililor cu execuția, atestați;

 • e. - curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

 • f. - lista utilajelor și echipamentelor specifice;

 • g. - dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

 • h. - lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării.

 • 19. Art. 41 se abrogă.

 • 20. La art. 44 se abrogă litera b).

 • 21. Art. 45 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 45. - Certificatul de agrement poate fi anulat pentru nerespectarea soluției de refacere a drumurilor.

 • 22. Art. 46 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 46. Titularul avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Verificarea lucrărilor se realizează de reprezentanții Primăriei Municipiului Arad din cadrul Direcției Generale Poliția Locală .

 • 23. Art. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 48. Titularul avizului are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect sau memoriul tehnic, cât și prin Avizul de săpătură, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte. Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcării, etc., grosimea fiecărui strat de balast va fi de 20 cm.

 • 24. Art. 65 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 65. În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de 3 ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 25. Art. 66 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 66. Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 26. Art. 75 se completează cu aliniatul (2) cu următorul conținut:

(2)     În situația în care avariile se produc în zile lucrătoare, în vederea remedierii,

administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauză, au obligația de a solicita în aceeași zi, Direcției Edilitare din Primăria Municipiului Arad emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

 • 27. Art. 106 se completează și va avea următorul conținut:

Art. 106. Pe străzile, podurile, trotuarele/aleile, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției de buna execuție se eliberează Aviz de săpătură și respectiv pentru care se eliberează Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), se condiționează ca lucrările de refacere a sistemului rutier stradal, a podurilor, a parcărilor, a pistelor de biciclete, a trotuarelor/aleilor terenurilor de sport, etc., să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție. În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

Art. IV. Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru Acordul privind lucrările la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. Se modifică anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu anexa nr. 13 Modelul Graficului de săpătură, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VIII. Celelalte prevederi ale hotărârii de consiliu rămân nemodificate.

Art. IX. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică în condițiile legii, se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Direcția Edilitară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax._ e-mail_______________________________________

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat in.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC ................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare în vederea execuției lucrării:

Strada........................................nr..............................................................

Anexez cererii următoarele documente:

 • - Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri al construcții deja existente,

 • - Certificatul de Urbanism,

 • - Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, in conformitate cu avizele obținute prin CU/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care sa rezultă exact zona afectata de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • - Avizul Poliției Rutiere;

 • - Plan de încadrare în zonă;

 • - BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

 • - Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul;

 • - Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • - Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • - Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • - In cazul in care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • - Contract transport deșeuri din construcții rezultate in urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie)

 • - Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse in vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr

  Arad

  Data :

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


  Semnătura


  Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax.

e-mail_______________________________________

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat in.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC.................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente în vederea execuției lucrării:

Strada........................................nr..............................................................

Anexez cererii următoarele documente:

 • -   Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri la construcții deja existente,

 • -   Act de proprietate pentru construcțiile deja existente pentru care se solicită construcția de branșamente/racorduri

 • -   Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, în conformitate cu avizele obținute de la deținătorii de rețele din zona/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • -   Plan de încadrare în zonă;

 • -   Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • -   BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

 • -   Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • -  Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) in cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • -  În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • -   Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului la construcții existente solicitat, conform cererii (în cazul solicitării de lucrări de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente), în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;

 • -  Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad- în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie) sau contract de execuție cu societatea care asigură garanția de bună execuție în cazul în care sunt afectate drumurile aflate în garanție,

cu respectarea art. 19 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 • -   Documentație tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de baza, conform prevederilor legale în vigoare (copie);

 • -   Contractul de racordare la Sistemul de Distribuție dintre distribuitorul/furnizorul utilității publice si operatorul economic (copie);

 • -   Avizul Poliției Rutiere;

 • -   Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie);

 • -    Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, însoțită de avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, în cazul în care este afectată circulația rutieră;

 • -   Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca a verificat cu toți distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc.) existența rețelelor în zona unde se propune execuția lucrării și a făcut toate demersurile în vederea obținerii avizelor de la aceștia, în caz contrar își asumă întreaga răspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc.) care au rețele în zona unde se vor executa lucrările.

  Arad

  Data :


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Semnătura

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

AVIZAT REPREZENTANT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD,

CERERE pentru emiterea Avizului de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad

Societatea ...................................................................................reprezentată            prin

domiciliat......................strada................................................................................nr

având CI seria............, nr............, CNP................................prin prezenta solicit eliberarea

Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie) pe strada................................................,

pentru executarea lucrărilor de

Menționez ca solicit prezentul aviz pentru următoarele motive:

Zona afectată de desfacerea de pavaj

Caracteristicile zonei afectate

Suprafața pe care se intervine

Carosabil

Trotuar

Spații verzi

Nr . copaci afectați (necesar a fi tăiați)

Total

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR

DATA REFACERII PROVIZORII ACAROSABILULUI

DATA REFACERII PROVIZORII ATROTUARULUI

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILORVERZI

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ

DATA RECEPȚIONĂRIIIlU CRĂRIIlO R DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ

RESPONSABILUL LUCRĂRII (PUNCTUL DE LUCRU)

ADRESA.................................................................................................................................................

ACT DE IDENTITATE BI/CI..................SERIA............ NR..........................ELIBERAT

DE POLIȚIA ....................................

ANGAJAT AL....................................................

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTAREA

AUTNR


AUTNR


INSPECTOR DE ȘANTIER

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

 • -   Carosabilul: pământ/balast compactat/piatră / /beton/asfalt..............

 • -   Trotuare: pământ/balast compactat /piatră/dale /beton/asfalt..........

 • -   Spații verzi: pământ/iarbă/flori/copaci/pomi fructiferi/.........................

NOTA :

 • 1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

 • 2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va realiza după cum urmează:

*Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

 • - 10 cm beton asfaltic

 • - 20 cm strat de beton C12/15

 • - strat suport din balast

* Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

 • - 4 cm beton asfaltic BA8

 • - 15 cm strat de beton C12/15

 • - strat suport din balast

 • 3. Spațiile verzi se vor reface în întregime.

 • 4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

 • 5. Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indi catoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru/a podețelor de trecere;

 • □  Contractul de furnizare de servicii (in copie) cu administratorul rețelei aferent căreia se solicită intervenția pe branșament/racord; (dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).

 • □  Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilități care sa ateste existenta avariei si motivele imposibilității intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

 • □  Contract/comandă pentru refacerea străzilor, podurilor, pasajelor parcărilor, a trotuarelor/aleilor, a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc.);

 • □  Contract/comanda/protocol de colaborare pentru refacere a spatiilor verzi;

 • □  Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse in vederea obținerii Avizului solicitat.

  DATA :


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


SEMNĂTURA/ȘTAMPILA:

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

GRAFIC EXECUȚIE LUCRĂRI SĂPĂTURĂ AFERENTE Aut. Nr:/

Perioada:_________________

Strada:____________________

Nr. crt

Adresa lucrare

Lungime

Traseu între / etape

Tip lucrare

Zile calendaristice

(ml)

(puncte reper)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

Executant:

Viza Direcția Edilitară:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 173/04.05.2020

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30003/04.05.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 30004/04.05.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Sintagma ”Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi” din cuprinsul Hotărârii nr. 136/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad se înlocuiește cu sintagma ”Acord pentru lucrările la rețelele tehnico-edilitare”.

Art. II. Sintagma ”Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente” din cuprinsul Hotărârii nr. 136/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad se înlocuiește cu sintagma ”Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare”.

Art. III. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2020 se modifică și se completează după cum urmează:

 • 28. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 7. Persoanele juridice   si/sau persoanele fizice care au calitatea de

deținători/administratori/operatori de rețele de utilități tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină Avizul de intervenție în regim de urgență pentru eliminarea avariilor, în condițiile prevăzute la Cap. 6 și art. 75.

 • 29. La art. 10 litera A. se abrogă litera c) și se modifică litera d) după cum urmează:

 • d. Avizul Poliției Rutiere.

 • 30. La art. 10 litera B se abrogă litera d) și modifică litera l) care va avea următorul conținut:

l. Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad - în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie) sau contract de execuție cu societatea care asigură garanția de bună execuție în cazul în care sunt afectate drumurile aflate în garanție, cu respectarea art. 19.

 • 31. La art. 10 litera B se modifică litera o) după cum urmează:

o. Avizul Poliției Rutiere.

 • 32. La art. 10 litera B se modifică litera q) și va avea următorul conținut:

r.Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, însoțită de avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, în cazul în care este afectată circulația rutieră.

 • 33. Se modifică art. 15 și va avea următorul conținut:

Art. 15. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri aferente rețelelor tehnico-edilitare, Avizul de săpătură a lucrărilor se eliberează de către Primarul Municipiului Arad printr-o comisie numită prin Dispoziție a Primarului, în baza unei cereri depuse de către executantul lucrărilor, care va fi titularul avizului de săpătură.

 • 34. După articolul 15 se introduce articolul 15A1 cu următorul conținut:

Art. 15M. Avizul de săpătură se emite pentru fiecare grafic de execuție prezentat spre avizare, care se va întocmi independent pentru fiecare zonă afectată de lucrări. Distanța între zonele de lucru nu poate depăși 500 m.

 • 35. Se modifică art. 16 și va avea următorul conținut:

Art. 16. Străzile, podurile, pasajele, trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către executantul lucrării, obligatoriu cu societăți comerciale care au experiența similară în domeniul lucrărilor de construire, reabilitare, reparații, întreținere drumuri/străzi (și/sau poduri/pasaje dacă este cazul) care au certificat de agrement de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de Municipiul Arad și îndeplinesc procedurile legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții, precum și cu operatori economici care au contracte de lucrări sau de servicii încheiate cu Primăria Municipiului Arad pentru refacerea la starea inițială a străzilor, podurilor, pasajelor, trotuarelor/aleilor, parcărilor, marcajelor si indicatoarelor rutiere.

 • 36. Se modifică art. 17 și va avea următorul conținut:

Art. 17. Spatiile verzi se vor reface astfel:

Executantul lucrării este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigat, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul de umplutura este bine compactat.

Modalitățile de refacere a spațiilor verzi vor fi executate în regie proprie sau cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigat/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și care vor respecta condițiile din prezenta hotărâre. Primăria va stabili modalitatea de refacere a spațiului verde, în funcție de tipul de spațiu verde afectat.

 • 37. Art. 19 litera d) se modifică după cum urmează:

d. Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările edilitare și unul din constructorii care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 38. Art. 19 se completează cu litera o), cu următorul conținut:

p. Contract de refacere a spațiului verde afectat în cazul în care soluția de refacere a spațiului verde este stabilită de Primăria Municipiului Arad ca și soluție de refacere a spațiului verde.

 • 39. La art. 19 abrogă literele g), j), l) și m).

 • 40. După art. 19 se introduce art. 19A1 cu următorul conținut:

Art. 19M. (1) Graficul de execuție lucrări se întocmește independent pentru fiecare stradă sau zonă afectată de lucrări, astfel încât lungimea traseelor programate a se executa să nu depășească 500m, de asemenea distanta dintre aceste zone să nu depășească 500m.

(2) Avizele de săpătură se emit independent pentru fiecare grafic de execuție aprobat, astfel încât programarea și zonificarea lucrărilor să țină cont de posibilitățile reale de execuție și de refacere la starea inițială. Lucrările programate și supuse spre avizare vor fi evidențiate pe planșele proiectului din faza de Autorizație de Construire, atașate la documentația depusă.

 • 41. Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 30. O noua solicitare a Avizului de săpătură se va face cu respectarea procedurii așa cum este aceasta descrisă la Capitolul 5 din prezentul Regulament, inclusiv privind achitarea taxei pentru avizul de săpătură.

 • 42. Art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 33. Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Primăriei Municipiului Arad - Direcția Edilitară de către șeful Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre sau înlocuitorul de drept al acestuia, cu luarea în evidență și monitorizare de către structura în cauză a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

 • 43. Art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 37. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare. Străzile/trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul Avizului și este obligatoriu să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 44. Art. 39 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 39. Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene pe domeniul public al municipiului Arad este obligat să refacă drumurile cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu Primăria Municipiului Arad, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 45. Art. 40 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 40. Documentația necesară obținerii Certificatului de agrement pentru lucrări de drumuri trebuie să cuprindă:

 • a. - cerere - tip;

 • b. - copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

 • c. - copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

 • d. - lista responsabililor cu execuția, atestați;

 • e. - curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

 • f. - lista utilajelor și echipamentelor specifice;

 • g. - dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

 • h. - lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării.

 • 46. Art. 41 se abrogă.

 • 47. La art. 44 se abrogă litera b).

 • 48. Art. 45 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 45. - Certificatul de agrement poate fi anulat pentru nerespectarea soluției de refacere a drumurilor.

 • 49. Art. 46 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 46. Titularul avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Verificarea lucrărilor se realizează de reprezentanții Primăriei Municipiului Arad din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

 • 50. Art. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 48. Titularul avizului are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect sau memoriul tehnic, cât și prin Avizul de săpătură, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte. Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcării, etc., grosimea fiecărui strat de balast va fi de 20 cm.

 • 51. Art. 65 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 65. În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de 3 ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 52. Art. 66 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 66. Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 53. Art. 75 se completează cu aliniatul (2) cu următorul conținut:

(3)     În situația în care avariile se produc în zile lucrătoare, în vederea remedierii,

administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauză, au obligația de a solicita în aceeași zi, Direcției Edilitare din Primăria Municipiului Arad emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

 • 54. Art. 106 se completează și va avea următorul conținut:

Art. 106. Pe străzile, podurile, trotuarele/aleile, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției de buna execuție se eliberează Aviz de săpătură și respectiv pentru care se eliberează Avizul de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), se condiționează ca lucrările de refacere a sistemului rutier stradal, a podurilor, a parcărilor, a pistelor de biciclete, a trotuarelor/aleilor terenurilor de sport, etc., să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție. În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate în perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

Art. IV. Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru Acordul privind lucrările la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. Se modifică anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, modelul Cererii pentru emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu anexa nr. 13 Modelul Graficului de săpătură, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VIII. Celelalte prevederi ale hotărârii de consiliu rămân nemodificate.

Art. IX. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică în condițiile legii, se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARGENERAL


DE

Red./Dact. Liliana Florea

Cod PMA-S4-01

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./

Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax.

e-mail_______________________________________

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat in.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC.................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare în vederea execuției lucrării:

Strada........................................nr..............................................................

Anexez cererii următoarele documente:

 • - Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri al construcții deja existente,

 • - Certificatul de Urbanism,

 • - Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, in conformitate cu avizele obținute prin CU/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care sa rezultă exact zona afectata de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • - Avizul Poliției Rutiere;

 • - Plan de încadrare în zonă;

 • - BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

 • - Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul;

 • - Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • - Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • - Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) în cazul rețelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • - In cazul in care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • - Contract transport deșeuri din construcții rezultate in urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie)

 • - Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse in vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr ..

Arad                                                        Semnătura

Data :

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./

Localitatea____________________________________________

Str., nr.Tel./fax._ e-mail_______________________________________

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subsemnatul(a).................................................................................................

domiciliat in.............................................strada...................................................

Nr........bl..........sc..........ap...........telefon..................................................

Reprezentant legal al SC ................................................................................................cu sediul in

..............................strada................................Nr........bl.....sc....ap........ telefon..........................

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente în vederea execuției lucrării:

Strada........................................nr..............................................................

Anexez cererii următoarele documente:

 • -   Cerere pentru lucrările de branșamente și racorduri la construcții deja existente,

 • -   Act de proprietate pentru construcțiile deja existente pentru care se solicită construcția de branșamente/racorduri

 • -   Plan de situație cu identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, în conformitate cu avizele obținute de la deținătorii de rețele din zona/identificarea construcției existente asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spațiu verde) scară 1:200;

 • -   Plan de încadrare în zonă;

 • -   Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

 • -   BI/CI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

 • -   Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

 • -  Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau subtraversare) in cazul rețelelor și a zonelor afectate (carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);

 • -  În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor intervenții la construcții (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrări de artă) existente (implicit desfacerea unor părți din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția;

 • -   Dovada achitării taxei speciale aferente verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului la construcții existente solicitat, conform cererii (în cazul solicitării de lucrări de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente), în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;

 • -  Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UAT Arad- în termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie) sau contract de execuție cu societatea care asigură garanția de bună execuție în cazul în care sunt afectate drumurile aflate în garanție, cu respectarea art. 19 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 • -   Documentație tehnică care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de baza, conform prevederilor legale în vigoare (copie);

 • -   Contractul de racordare la Sistemul de Distribuție dintre distribuitorul/furnizorul utilității publice si operatorul economic (copie);

 • -   Avizul Poliției Rutiere;

 • -   Contract transport deșeuri din construcții rezultate în urma execuției lucrărilor încheiat cu operatori care efectuează reciclarea acestora (copie);

 • -    Schița de semnalizare rutieră întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 și MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public, însoțită de avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, în cazul în care este afectată circulația rutieră;

 • -   Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca a verificat cu toți distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc.) existența rețelelor în zona unde se propune execuția lucrării și a făcut toate demersurile în vederea obținerii avizelor de la aceștia, în caz contrar își asumă întreaga răspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii rețelelor de utilități publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, termoficare, rețele de comunicații, etc.) care au rețele în zona unde se vor executa lucrările.

  Arad

  Data :


Semnătura

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./

AVIZAT

REPREZENTANT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD,

CERERE

pentru emiterea Avizului de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad

Societatea...................................................................................reprezentată                         prin                          ................................

domiciliat......................strada................................................................................nr ...............................

având CI seria............, nr............, CNP................................prin prezenta solicit eliberarea Avizului de intervenție în regim de urgență (avarie) pe strada

................................................, pentru executarea lucrărilor de................................................................................................................................................. Menționez ca solicit prezentul aviz pentru următoarele motive:

Zona afectată de desfacerea de pavaj

Caracteristicile zonei afectate

Suprafața pe care se intervine

Carosabil

Trotuar

Spații verzi

Nr.       copaci         afectați

(necesar a fi tăiați)

Total

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR.............................................................................................................

DATA REFACERII PROVIZORII ACAROSABILULUI..............................................................................

DATA REFACERII PROVIZORII ATROTUARULUI..................................................................................

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILORVERZI.............................................................................

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE AdUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ....................................................................

DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ....................................................................

RESPONSABILUL LUCRĂRII (PUNCTUL DE LUCRU)..........................................................................

ADRESA.................................................................................................................................................

ACT DE IDENTITATE BI/CI..................SERIA............ NR..........................ELIBERAT DE POLIȚIA ....................................

ANGAJAT AL.......................................................................................

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTAREA................................AUTNR...........................................

INSPECTOR DE ȘANTIER............................................................AUTNR..........................................

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

 • -   Carosabilul: pământ/balast compactat/piatră / /beton/asfalt..............

 • -   Trotuare: pământ/balast compactat /piatră/dale /beton/asfalt..........

 • -   Spații verzi: pământ/iarbă/flori/copaci/pomi fructiferi/.........................

NOTA :

 • 6. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

 • 7. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va realiza după cum urmează:

*Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

 • - 10 cm beton asfaltic

 • - 20 cm strat de beton C12/15

 • - strat suport din balast

* Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

 • - 4 cm beton asfaltic BA8

 • - 15 cm strat de beton C12/15

- strat suport din balast

 • 8. Spațiile verzi se vor reface în întregime.

 • 9. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

 • 10. Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;

 • □  Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru/a podețelor de trecere;

 • □  Contractul de furnizare de servicii (in copie) cu administratorul rețelei aferent căreia se solicită intervenția pe branșament/racord; (dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).

 • □  Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilități care sa ateste existenta avariei si motivele imposibilit ății intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

 • □  Contract/comandă pentru refacerea străzilor, podurilor, pasajelor parcărilor, a trotuarelor/aleilor, a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc.);

 • □  Contract/comanda/protocol de colaborare pentru refacere a spatiilor verzi;

 • □  Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse in vederea obținerii Avizului solicitat.

  DATA :


SEMNĂTURA/ȘTAMPILA:

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./

GRAFIC EXECUȚIE LUCRĂRI SĂPĂTURĂ AFERENTE Aut. Nr:/

Perioada:_________________

Strada:____________________

Nr. crt

Adresa lucrare

Lungime

Traseu între / etape

Tip lucrare

Zile calendaristice

(ml)

(puncte reper)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

Executant:

Viza Direcția Edilitară:

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30003/04.05.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1), litera c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare prevederile art. 35, alin. (2), art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48, alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile capitolului III, punctul 3.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico -edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Nr. 30004/04.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 30003/04.05.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020.

Considerente generale:

Prin aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi, s-a constatat că procedura de obținere a documentelor emise conform hotărârii au proceduri îngreunate. Din acest motiv, pentru a ușura procedura de emitere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor considerăm că este necesară excluderea unor documente solicitate pentru emitere. De asemenea, unele dintre prevederile hotărârii îngreunau și procedurile de recepție, motiv pentru care s-au operat mai multe modificări.

Considerente juridice:

 • - prevederile art. 6, alin. (1), litera c), art. 7, art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - prevederile art. 35, alin. (2), art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48, alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile capitolului III, punctul 3.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

 • - prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico -edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

P R O P U N E M:

 • 1.  înlocuirea sintagmei ”Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi” cu ”Acord pentru lucrările la rețelele tehnico-edilitare”.

 • 2.  înlocuirea sintagmei sintagma "Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții existente” cu "Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare".

 • 3.  Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2020 după cum urmează:

  • 3.1. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.7. Persoanele juridice si/sau persoanele fizice care au calitatea de deținători/administratori/operatori de rețele de utilități tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si pe care exista amenajări ale cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc., terenurilor de sport, precum si spatiilor verzi, sunt obligate sa solicite și să dețină Avizul de intervenție în regim de urgența pentru eliminarea avariilor, în condițiile prevăzute la Cap. 6 și art. 75.

 • 3.2. La art. 10 litera A. se abrogă litera c) și modifică litera d) după cum urmează:

 • d. Avizul Poliției Rutiere.

 • 3.3. La art. 10 litera B se abrogă litera d) și modifică litera l) care va avea următorul conținut:

l. Certificatul de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri, emis de UATArad- in termen de valabilitate (copie) sau contract de execuție lucrări cu o societate deținătoare de Certificat de agrement de execuție lucrări de refacere drumuri (copie) sau contract de execuție cu societatea care asigură garanția de bună execuție în cazul în care sunt afectate drumurile aflate în garanție, cu respectarea art. 19.

 • 3.4. La art. 10 litera B se modifică litera o) după cum urmează:

o. Avizul Poliției Rutiere.

 • 3.5. La art. 10 litera B se modifică litera q) și va avea următorul conținut:

s.Schița de semnalizare rutiera întocmită in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, Ordinul MAI nr. 1112/2000 si MTCT nr. 411/2000, privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație, in vederea executării de lucrări in zona drumului public, însoțită de avizul Comisie de Sistematizare a Circulației, în cazul în care este afectată circulația rutieră;

 • 3.6. Se modifică art. 15 și va avea următorul conținut:

Art. 15. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri aferente rețelelor tehnico-edilitare, Avizul de săpătură a lucrărilor se eliberează de către Primarul Municipiului Arad printr-o comisie numită prin dispoziție a Primarului, în baza unei cereri depuse de către executantul lucrărilor, care va fi titularul avizului de săpătură.

 • 3.7. După articolul 15 se introduce articolul 15A1 cu următorul conținut:

Art. 15M. Avizul de săpătură se emite pentru fiecare grafic de execuție prezentat spre avizare, care se va întocmi independent pentru fiecare zonă afectată de lucrări. Distanța între zonele de lucru nu poate depăși 500 m.

 • 3.8. Se modifică art. 16 și va avea următorul conținut:

Art. 16. Străzile, podurile, pasajele, trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către executantul lucrării, obligatoriu cu societăți comerciale care au experiența similara in domeniul lucrărilor de construire, reabilitare, reparații, întreținere drumuri/străzi (si /sau poduri/pasaje daca este cazul) care au certificat de agrement de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de Municipiul Arad și îndeplinesc procedurilor legale in vigoare privind recepția lucrărilor de construcții, precum și cu operatori economici care au contracte de lucrări sau de servicii încheiate cu Primăria Municipiului Arad pentru refacerea la starea inițială a străzilor, podurilor, pasajelor, trotuarelor/aleilor, parcărilor, marcajelor si indicatoarelor rutiere.

 • 3.9. Se modifică art. 17 și va avea următorul conținut:

Art. 17. Spatiile verzi se vor reface astfel:

Executantul lucrării este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigat, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul de umplutura este bine

compactat.

Modalitățile de refacere a spațiilor verzi vor fi executate în regie proprie sau cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigat/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specific acestora afectate) și care vor respecta condițiile din prezenta hotărâre. Primăria va stabili modalitatea de refacere a spațiului verde, în funcție de tipul de spațiu verde afectat.

 • 3.10.   Art. 19 litera d) se modifică după cum urmează:

d. Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările edilitare și unul din constructorii care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 3.11.   Art. 19 se completează cu litera o), cu următorul conținut:

q. Contract de refacere a spațiului verde afectat în cazul în care soluția de refacere a spațiului verde este stabilită de Primăria Municipiului Arad ca și soluție de refacere a spațiului verde;

 • 3.12.   La art. 19 abrogă literele g), j), l) și m).

 • 3.13.   După art. 19 se introduce art. 19A1 cu următorul conținut:

Art. 19M. (1) Graficul de execuție lucrări se întocmește independent pentru fiecare stradă sau zonă afectată de lucrări, astfel încât lungimea traseelor programate a se executa să nu depășească 500m, de asemenea distanta dintre aceste zone să nu depășească 500m.

(2) Avizele de săpătură se emit independent pentru fiecare grafic de execuție aprobat, astfel încât programarea și zonificarea lucrărilor să țina cont de posibilitățile reale de execuție și de refacere la starea inițială. Lucrările programate și supuse spre avizare vor fi evidențiate pe planșele proiectului din faza de Autorizație de Construire, atașate la documentația depusă.

 • 3.14.   Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 30. O noua solicitare a Avizului de săpătură se va face cu respectarea procedurii așa cum este aceasta descrisa la Capitolul 5 din prezentul Regulament, inclusiv privind achitarea taxei pentru avizul de săpătură.

 • 3.15.   Art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 33. Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Primăriei Municipiului Arad - Direcția Edilitară de către șeful Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre sau înlocuitorul de drept al acestuia, cu luarea in evidenta si monitorizare de către structura in cauza a termenelor de execuție si condițiilor specifice menționate in cererea aprobata.

 • 3.16.   Art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 37. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare. Străzile/ trotuarele/aleile, parcările, marcajele si indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul Avizului, obligatoriu să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 3.17.   Art. 39 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 39. Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene pe domeniul public al municipiului Arad este obligat să refacă drumurile cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 3.18.   Art. 40 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 40. Documentația necesară obținerii Certificatului de agrement pentru lucrări de drumuri trebuie să cuprindă:

 • a. - cerere - tip;

 • b. - copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

 • c. - copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

 • d. - lista responsabililor cu execuția, atestați;

 • e. - curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

 • f. - lista utilajelor și echipamentelor specifice;

 • g. - dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a mixturilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

 • h. - lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării.

 • 3.19.   Art. 41 se abrogă.

 • 3.20.   La art. 44 se abrogă litera b).

 • 3.21.   Art. 45 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 45. - Certificatul de agrement poate fi anulat pentru nerespectarea soluției de refacere a drumurilor.

 • 3.22.   Art. 46 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 46. Titularul avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură la locul unde se execută lucrarea și il va prezenta agenților care verifica aceste lucrări. Verificarea lucrărilor se realizează de reprezentanții Primăriei municipiului Arad din cadrul Direcției Generale Poliția Locală .

 • 3.23.   Art. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 48. Titularul avizului are obligația sa asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect sau memoriul tehnic, cât și prin Avizul de săpătură, respectiv umpluturile se vor realiza in straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat in parte. Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcării, etc., grosimea fiecărui strat de balast va fi de 20 cm.

 • 3.24.   Art. 65 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 65. În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de 3 ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru cele acoperite cu îmbrăcăminți asfaltice.

 • 3.25.   Art. 66 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 66. Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuție.

 • 3.26.   Art. 75 se completează cu aliniatul (2) cu următorul conținut:

(4)     In situația in care avariile se produc in zile lucrătoare, în vederea remedierii,

administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauza, au obligația de a solicita în aceeași zi, Direcției Edilitare din Primăria Municipiului Arad emiterea Avizului de intervenție in regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

 • 3.27.   Art. 106 se completează și va avea următorul conținut:

Art. 106. Pe străzile, podurile, trotuarele/aleile, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției de buna execuție se eliberează Aviz de săpătură si respectiv pentru care se eliberează Avizul de intervenție in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), se condiționează ca lucrările de refacere a sistemului rutier stradal, al podurilor, a parcărilor, a pistelor de biciclete, a trotuarelor/aleilor terenurilor de sport, etc., să se realizeze cu o societate care deține un Certificat de agrement emis în condițiile prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care drumurile afectate sunt în garanție În acest caz, refacerea drumului se poate realiza de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor aflate in perioada de garanție sau de alți constructori care au contracte de drumuri încheiate cu PMA, numai cu acceptul constructorului care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor. În acest caz pe porțiunea de drum afectată răspunderea privind garanția revine celui care a efectuat refacerea. În cazul în care constructorul care asigură garanția de bună execuție nu mai este în activitate, refacerea drumului se poate realiza numai de o firmă indicată de Primăria Municipiului Arad.

 • 4.  Modificarea anexei nr. 2, modelul Cererii pentru Acordul privind lucrările la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 5.  Modificarea anexei nr. 4, modelul Cererii pentru Autorizația privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 6.  Modificarea anexei anexa nr. 8, modelul Cererii pentru emiterea Avizului de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 7.  Completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu anexa nr. 13 Modelul Graficului de săpătură, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

 • 8.  Celelalte prevederi ale hotărârii de consiliu rămân nemodificate.

Director executiv

Șef serviciu Găină Ovidiu


Florea Liliana

Viza Serviciului Juridic Contencios Nume prenume

Semnătura