Hotărârea nr. 217/2020

Hotarirea Nr.217 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 217 din 28 mai 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30006/04.05.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 30007/04.05.2020, Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 100/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu art. 11 și 12 care vor avea următorul conținut:

Art. 11. În cazul în care prin certificatul de urbanism se solicită întocmirea unei documentații de urbanism (PUZ sau PUD) se emite de către Direcția Edilitară - Avizul de principiu pentru accesul la drumul public.

Art. 12. Cererea pentru obținerea avizului de principiu se depune de către solicitant la Cam.5, Serviciul Relații cu Publicul și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a. Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care, conform Legii 50/1991, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire;

 • b. Planul de situație pe suport topografic, anexat la Certificatul de Urbanism, care să cuprindă

accesul la drumul public (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc, lățimea accesului și orice alte date necesare în vederea emiterii avizului), scara 1:500;

 • c. Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor.

Art. II. Se aprobă modelul Cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public pentru PUZ/PUD conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi al Hotărârii nr. 100/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Direcția Edilitară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 217/28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CERERE ELIBERARE AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU ACCESUL LA DRUMUL PUBLIC PENTRU PUZ/PUD

- MODEL -

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD COMISIA DE ELIBERARE A AVIZULUI PENTRU ACCESUL LA DRUMUL PUBLIC PENTRU PUZ/PUD

Persoana juridica / persoana fizica autorizata..................................................cu sediul în

localitatea...................................., str............................................., nr....................., bl......sc

et........., ap............., telefon............................, fax............................., email............................

C.U.I..........................., Nr. înregistrare in Registrul Comerțului.....................................reprezentat legal

prin dl/dna................................................................., având funcția de..............................

Persoana fizică........................................................cu domiciliul în localitatea................

str.............................................................., nr......, bl.............,sc........., et.........., ap.................,

jud/sector.....................telefon...................., titular al B.I./C.I. seria............, nr.................., eliberat de

......................la data de..................., adresă email.......................................... vă solicit eliberarea Autorizației de acces la drumul public pentru PUZ/PUD, în vederea realizării lucrării : ................................................................................................................................................................, adresa: str........................................., nr............

Proiectant................................................, loc.........................., stradă...........

nr..................., Telefon............................fax.................,email.................................

Anexat prezentei documentația cuprinde:

 • -   Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire

 • -   Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil , poduri , parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. ), scara 1:500;

 • -   Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor.

Precizez că pentru notificări referitoare la autorizația de acces adresa de email este:

Arad, data____________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Semnătura__________


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


P R O I E C T

Avizat

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 172/4.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din_____________________

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 30006/04.05.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 30007/04.05.2020,

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu art. 11 și 12 care vor avea următorul conținut:

Art. 11. În cazul în care prin certificatul de urbanism se solicită întocmirea unei documentații de urbanism (PUZ sau PUD) se emite de către Direcția Edilitară - Avizul de principiu pentru accesul la drumul public.

Art. 12. Cererea pentru obținerea avizului de principiu se depune de către solicitant la Cam.5, Serviciul Relații cu Publicul și va fi însoțită de următoarele documente:

 • d. Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care, conform Legii 50/1991, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire;

 • e. Planul de situație pe suport topografic, anexat la Certificatul de Urbanism, care să cuprindă

accesul la drumul public (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc, lățimea accesului și orice alte date necesare în vederea emiterii avizului), scara 1:500;

 • f. Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor.

Art. II. Se aprobă modelul Cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public pentru PUZ/PUD conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi al Hotărârii nr. 100/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Cod PMA-S4-01


Red./Dact. Liliana Florea

Anexa la Hotărârea nr.    /

a Consiliului Local al Municipiului Arad

CERERE ELIBERARE AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU ACCESUL LA DRUMUL PUBLIC PENTRU PUZ/PUD

- MODEL -

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD COMISIA DE ELIBERARE A AVIZULUI PENTRU ACCESUL LA DRUMUL PUBLIC PENTRU PUZ/PUD

Persoana juridica / persoana fizica autorizata..................................................cu sediul în

localitatea...................................., str............................................., nr....................., bl......sc..............................

et........., ap............., telefon............................, fax............................., email............................

C.U.I..........................., Nr. înregistrare in Registrul Comerțului......................................reprezentat legal

prin dl/dna................................................................., având funcția de..............................

Persoana fizică........................................................cu domiciliul în localitatea................

str.............................................................., nr......, bl.............,sc........., et.........., ap.................,

jud/sector.....................telefon...................., titular al B.I./C.I. seria............, nr.................., eliberat de

......................la data de..................., adresă email.......................................... vă solicit eliberarea Autorizației de acces la drumul public pentru PUZ/PUD, în vederea realizării lucrării : ................................................................................................................................................................, adresa : str........................................., nr............

Proiectant................................................, loc.........................., stradă...........

nr..................., Telefon............................fax.................,email.................................

Anexat prezentei documentația cuprinde:

 • -   Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesită autorizație de construire

 • -   Plan de situație care să cuprindă accesul la drumul publicul (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil , poduri , parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc. ), scara 1:500;

 • -   Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor.

Precizez că pentru notificări referitoare la autorizația de acces adresa de email este:

Arad, data____________________

Semnătura__________


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30006/04.05.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

REFERAT DE APROBARE

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Edilitare, înregistrat cu nr. 30007/04.05.2020;

Luând în considerare prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 18 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Biroul Spații Verzi, Mediu

Nr. 30007/04.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 30006/04.05.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020;

Considerente generale:

Prin aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 pentru emiterea autorizației de acces la drumul public a apărut necesitatea emiterii unor astfel de autorizații pentru documentațiile aflate în fază de PUZ sau PUD;

Necesitatea stabilirii unor reguli pentru emiterea acestor autorizații;

Considerente juridice:

 • - prevederile art. 46 alin. (2) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 18 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile capitolului I, punctul 1.3 din anexa la Ordinul nr. 1294/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public;

P R O P U N E M:

Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu art. 11 și 12 care vor avea următorul conținut:

Art.11. In cazul în care prin certificatul de urbanism se solicită întocmirea unei documentații de urbanism (PUZ sau PUD) se emite de către Direcția Edilitară - Avizul de principiu pentru accesul la drumul public.

Art.12. Cererea pentru obținerea avizului de principiu se depune de către solicitant la Cam.5, Serviciul Relații cu Publicul și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a. Certificatul de Urbanism, pentru lucrările care, conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, necesită autorizație de construcție

 • b. Planul de situație pe suport topografic, anexat la certificatul de Urbanism, care să cuprindă accesul

la drumul public (din care sa reiasă exact zona afectata de lucrări: carosabil , poduri , parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de sport, spații verzi etc, lățimea accesului și orice alte date necesare în vederea emiterii avizului), scara 1:500;

 • c. Fotografii cu situația existentă la data depunerii documentelor.

Aprobarea modelului Cererii pentru eliberarea Autorizației de acces la drumul public pentru PUZ/PUD conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Director executiv                  Șef serviciu                Șef Birou

Florea Liliana                 Găină Ovidiu            Pașca Simona

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_____________________

Semnătura ___________________________