Hotărârea nr. 216/2020

Hotarirea Nr.216 din 28-05-2020 privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 216 din 28 mai 2020 privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 31312/12.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 31519/12.05.2020,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

In conformitate cu prevederile art. 15 pct. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere adresele numărul 8286 din 28.04.2020 și numărul 8288 din 28.04.2020 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 30388 din 05.05.2020,

Analizând Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pe anul 2020, care cuprinde și Planul de Investiții pentru anul 2020, transmis către Primăria Municipiului Arad prin e-mail nr. 937 / 30.03.2020, atașat prezentului Proiect de Hotărâre.

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 5 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.06.2020, ora 1400

 • -   Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

 • -   Aprobarea Planului de Investiți pentru anul 2020.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 1 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA                      PROIECT                 Avizat

JUDEȚUL ARAD                                 p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                    Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 156/12.05.2020

ed. 1 rev.1

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 31312/12.05.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 31519/12.05.2020,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 15 pct. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere adresele numărul 8286 din 28.04.2020 și numărul 8288 din 28.04.2020 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 30388 din 05.05.2020,

Analizând Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pe anul 2020, care cuprinde și Planul de Investiții pentru anul 2020, transmis către Primăria Municipiului Arad prin e-mail nr. 937 / 30.03.2020, atașat prezentului Proiect de Hotărâre.

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.06.2020, ora 1400

 • -  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

 • -  Aprobarea Planului de Investiți pentru anul 2020.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 1 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Edilitar

Red./Dact. C.G.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 31312 din 12.05.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În conformitate cu prevederile art.15 pct. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere adresele numărul 8286 din 28.04.2020 și numărul 8288 din 28.04.2020 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 30388 din 05.05.2020

Analizând Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pe anul 2020, care cuprinde și Planul de Investiții pentru anul 2020, transmis către Primăria Municipiului Arad prin e-mail nr. 937 / 30.03.2020, atașat prezentului Proiect de Hotărâre.

Respectând prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.06.2020, ora 14, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

 • -  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

 • -  Aprobarea Planului de investiți pentru anul 2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 31519/12.05.2020

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrată cu nr. 31312 din 12.05.2020 a domnului Călin Bibarț, primarul municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere :

 • - faptul că pentru toate atribuțiile adunării generale a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - prevederile art.15 pct. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Având în vedere adresele numărul 8286 din 28.04.2020 și numărul 8288 din 28.04.2020 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 30388 din 05.05.2020

 • - Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pe anul 2020, care cuprinde și Planul de Investiții pentru anul 2020, transmis către Primăria Municipiului Arad prin e-mail nr. 937 / 30.03.2020, atașat prezentului Proiect de Hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.06.2020, ora 14, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

 • -  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

 • -  Aprobarea Planului de investiți pentru anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU, Gabriel Moldovan


AVIZAT

Serviciul juridic


Liliana Florea

Consilier

Adrian Șiclovan