Hotărârea nr. 215/2020

Hotarirea Nr.215 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 215 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte fUnciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 33794/21.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. ad. 33796/21.05.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 888 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (2) și art. 196 alin. (1) lit. a), art 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului rămas după lichidarea CAP Micălaca, având categoria de folosință canal, situat în intravilanul Municipiului Arad, identificat prin indicativul CN 1961, cu suprafața de 903 mp precum și efectuarea demersurilor necesare realizării operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor mai sus menționate, conform documentatiei tehnice elaborată de SC TOPOVAS PLAN SRL, prevăzută în anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad se actualizează în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 188/21.05.2020

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș

H O T Ă R Â R E A nr. _ din __________________

2020

privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 33794/21.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. ad. 33796/21.05.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 888 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (2) și art. 196 alin. (1) lit. a), art 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului rămas după lichidarea CAP Micălaca, având categoria de folosință canal, situat în intravilanul Municipiului Arad, identificat prin indicativul CN 1961, cu suprafața de 903 mp precum și efectuarea demersurilor necesare realizării operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor mai sus menționate, conform documentatiei tehnice elaborată de SC TOPOVAS PLAN SRL, prevăzută în anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad se actualizează în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar si se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Red./Dact. R.D./R.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33794/21.05.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea clarificării și a reglementării regimului juridic a imobilului având categoria de folosință canal, situat în intravilanul Municipiului Arad, identificat prin indicativul CN 1961, cu suprafața de 903 mp, fost canal de colectare din perimetrul fostului CAP Micălaca, pentru asigurarea aplicării prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea efectuării demersurilor legale necesare realizării procedurilor de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilului proprietate privată mai sus indicat, propun adoptarea unui proiect de hotărâre având următorul obiect: Atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere în Cartea Funciară, conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL CADASTRU EXTRAVILAN, FOND FUNCIAR

Nr. 33796/21.05.2020

R A P O R T

pentru proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere în Cartea Funciară.

Văzând inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare având nr.;

Având în vedere necesitatea clarificării și a reglementării regimului juridic a imobilului având categoria de folosință canal de colectare, situat în intravilanul Municipiului Arad, identificat prin indicativul CN 1961, cu suprafața de 903 mp, imobil rezultat și nerevendicat de persoanele îndreptățite în urma finalizării operațiunilor de lichidare a organizației cooperatiste, precum și necesitatea efectuării demersurilor de primă înscriere a acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Ținând cont de faptul că eventualii terți îndreptățiți la revendicarea bunurilor rămase în urma finalizării operațiunilor de lichidare a fostelor organizații cooperatiste de stat nu aveau vocatia dobândirii drumurilor;

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (1) și alin.(7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 888 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În virtutea prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(14), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), alin. 196 alin. (1) lit. a) și art. 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N E M

Adoptarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local având următorul obiect de reglementare : Atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad imobilui identificat cu indicativul CN 1961, cu suprafața de 903 mp situat în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere a acestora în Cartea Funciară,conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.

ȘEF BIROU, Rodica DRĂGAN


CONSILIER , Lucian Laurențiu MIRON