Hotărârea nr. 214/2020

Hotarirea Nr.214 din 28-05-2020 privind rectificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuş, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 214 din 28 mai 2020 privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrată cu nr. 33190/19.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 33192/M4/19.05.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 16207/02.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 328599 Arad,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 158/2004,

Ținând cont de Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 89678/A2/03.12.2019,

Luând în considerare Adeverința nr. 77541/A2/20.11.2017,

Având în vedere Declarația -autentificată sub nr. 2085/09.12.2019,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă actualizarea informațiilor cadastrale și rectificarea suprafeței imobilului situat în str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad, CF vechi nr. 67211, nr. top. 316.2460/16 aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad asupra căruia este notată folosință gratuită a terenului în favoarea numitei Dreghici Gabriela Alina, de la 375 mp la 360 mp conform măsurătorilor, respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.- anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA


PROIECT


Avizat:


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


SECRETAR GENERAL, p. Sorin CONTRAȘ

Nr. 185/19.05.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din       .      .2020

privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29

- înscris în CF nr. 328599 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrată cu nr. 33190/19.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 33192/M4/19.05.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 16207/02.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 328599 Arad,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 158/2004,

Ținând cont de Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 89678/A2/03.12.2019,

Luând în considerare Adeverința nr. 77541/A2/20.11.2017,

Având în vedere Declarația -autentificată sub nr. 2085/09.12.2019,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă actualizarea informațiilor cadastrale și rectificarea suprafeței imobilului situat în str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad, CF vechi nr. 67211, nr. top. 316.2460/16 aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad supra căruia este notată folosință gratuită a terenului în favoarea numitei Dreghici Gabriela Alina, de la 375 mp la 360 mp conform măsurătorilor, respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.- anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

p. Sorin CONTRAȘ

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T.                                                                                              Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33190/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației din cartea funciară cu cea faptic măsurată, privind imobilul situat în Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad, CF vechi nr. 67211, nr. top. 316.2460/16, aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad asupra căruia este intabulat dreptul de folosință în favoarea numitei Dreghici Gabriela Alina conform Hotărârii Consiliului Local nr. 158/15.04.2004, propun adoptarea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea suprafeței de teren înscrise în CF nr. 328599 Arad, de la 375 mp la 360 mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 33192/M4/19.05.2020

RAPORT privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

Având în vedere solicitarea cu nr. 16207/02.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a S.C. Digital Mapping S.R.L., prin care se dorește actualizarea informațiilor cadastrale și rectificarea suprafeței terenului situat în Str. Mihail Mărcuș, nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad, CF vechi nr. 67211, cu nr. top. 316.2460/16, în proprietatea privată a Municipiului Arad asupra căruia este intabulat dreptul de folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 în favoarea numitei Dreghici Gabriela Alina, de la 375 mp la 360 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

Menționăm că prin adeverința nr. 77541/A2/20.11.2017 emisă de Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții se atestă adresa “Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29” precum și faptul că imobilul este situat în intravilanul Municipiului Arad.

Mai mult s-a emis Certificatul de atestare a edificării construcției cu nr. 89678/A2/03.12.2019 pentru locuință conform Autorizației de Construire nr. 1273/09.12.2016, 912/04.10.2012, 521/17.05.2005 și proces verbal de recepție nr. 1/02.12.2019.

Prin urmare este necesară rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 328599 Arad de la 375 mp la 360 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L, în vederea posibilității intabulării construcției este necesară reglementarea terenului.

DIRECTOR EXECUTIV,      ȘEF SERVICIU,           ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki              Linda Ocenic             Alina Daniela Toma

Avizat juridic,

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:500

Anexa 1.35


Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

360 mp

loc. Arad, str Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29, jud Arad

Carte funciară nr.

328599

UAT

ARAD

52?150

522150

nr'°P„4,327/1/140/34/8 4327/1/140/35/1

E 58


nr. top. 316.2460/16


Saci = 375 mp Smăs = 360 mp


57


nr-'°P-4327/1/140/35/7 4327/1/140/36/!


! 31


| 522100 ÎM


Număr proiect 275; nota de comandă nr 172/22 10 2019

A.Date referitoare la teren

Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

360

teren împrejmuit cu gard

TOTAL

360

B Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

87

Casă (P+1E); Anul construcției: 2019; Scd = 155 mp De|ine certificat de performanță energetică

TOTAL

87

Suprafața totală măsurată a imobilului = 360 mp Suprafața din act = 375 mp

c.oMEflC/x>

Ixs digital mapping l^scțoraitxL*«MiHasRj|/?'         r

KJoțil 0736 039                             » J/Z

Confirm BXBCu&eaniăsurătorilor^rtîren.i.jqMyjWtlniczSffcBocurfțți'-isjiX'.*’-cadastrale și coreswraența ace steițGrfrealilatea din ttfȚn— v'. Ymnătura/ țtempUa

INSPECTOR

Confirm Introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

!        Semnătura și parafă

Data

Ștampila BCPI

* In situa|ia in care există îir-caflastrale pentru imobilele vecine. In locul numelui vecinului se va trece nr. cadastral iar in lipsa nr cadastral numărul topografic sau nr administrativ Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat

țf Oficiul de Cadastru șt Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere Ziua

28197

09

Luna

03

Anul

2°20

Cod verificare


iiiNiiiiiin

100083143436


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

^ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

«T/Î2WW                    PENTRU INFORMARE

r i*ai icrrm iHWtui â

Carte Funciară Nr. 328599 Arad

Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan                                                             Nr. CF vechi:67211 Arad

Adresa; jud. Arad _________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 316.2460 ___Z1Ș______

375

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7872 / 10/05/2004

  Act nr. - Hotararea Consl.Local Mun.Arad nr.158/2004 (si a actelor anexate);

  Bl

  Intabulare. drept de PROPRIETATEcu stare de c.f.neschimbata, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  ,. MUNICIPIUL ARAD, - proprietate privata - drept de proprietate in baza art.33-34 din L.18/1991 in rangul lnch.c.f.nr.15006/2003

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 67211 Arad)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  7872 / 10/05/2004

  Act nr. - Hot.Cons.Local mun.Arad;

  CI

  Intabulare, drept de FOLOSINTAgratuita pe durata existentei locuinței, cota actuala 1/1

  Al

  1) DREGHICI GABRIELA ALINA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 67211 Arad)

Pagina 1 din 2

______________Carte Funciară Nr, 328599 Comuna/Oraș/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 316.2460/16

375

* Suprafața este determinată In planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

375

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.                                                                   .

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa           s.

www.ancpi.ro/verlficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/03/2020, 13:21