Hotărârea nr. 213/2020

Hotarirea Nr.213 din 28-05-2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 213 din 28 mai 2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, - înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 32639/18.05.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 32641/M4/18.05.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în condiderare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrat cu nr. ad. 24938/16.04.2020 și adresa Serviciului Fond Locativ înregistrată cu nr. ad. 24938/2048/27.04.2020,

Analizând contractul de vânzare-cumpărare nr. 4867/2000, contractul de închiriere nr. 2646/1981,

Luând în considerare solicitarea unei persoane fizice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24938/06.04.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 300329-C1-U20 Arad,

Având în vedere Procura Specială autentificată sub nr. 971/13.06.2017,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederil e art. 23 lit. h.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49 înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad, CF vechi nr. 62596, nr. top. 897; 898; 899/XLIX aflat în proprietatea unei persoane fizice unde Statul Român deține o cotă de teren de 14/4075 mp, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. ing. Rus Cristinel Expert Tehnic Judiciar, cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Apartamentul nr. 49 - proprietate personală cu o suprafață construită de 128 mp, cu o suprafață utilă de 92 mp având următoarea componență: 2 camere, bucătărie, wc, cu o cotă de teren aferentă de 29/4075 mp din care 16/4075 mp proprietate personală și 13/4075 mp în proprietatea Statului Român;

- Apartamentul nr. 49 A - proprietate personală cu o suprafața construită de 8 mp, cu o suprafață utilă de 6 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de teren aferentă de 2/4075 mp din care 1/4075 mp proprietate personală și 1/4075 în proprietatea Statului Român.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și Serviciul Fond Locativ se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020


Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL, Sorin Contraș


Nr. 183/18.05.2020 HOTĂRÂREA Nr. din       .      .2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49,

- înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 32639/18.05.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 32641/M4/18.05.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în condiderare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrat cu nr. ad. 24938/16.04.2020 și adresa Serviciului Fond Locativ înregistrat cu nr. ad. 24938/2048/27.04.2020,

Analizând contractul de vânzare-cumpărare nr. 4867/2000, contractul de închiriere nr. 2646/1981,

Luând în considerare solicitarea unei persoane fizice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24938/06.04.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 300329-C1-U20 Arad,

Având în vedere Procura Specială autentificată sub nr. 971/13.06.2017,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. h.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49 înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad, CF vechi nr. 62596, nr. top. 897; 898; 899/XLIX aflat în proprietatea unei persoane fizice unde Statul Român deține o cotă de teren de 14/4075 mp, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. ing. Rus Cristinel Expert Tehnic Judiciar, cu anexele 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 49 - proprietate personală cu o suprafață construită de 128 mp, cu o suprafață utilă de 92 mp având următoarea componență: 2 camere, bucătărie, wc, cu o cotă de teren aferentă de 29/4075 mp din care 16/4075 mp proprietate personală și 13/4075 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 49 A - proprietate personală cu o suprafața construită de 8 mp, cu o suprafață utilă de 6 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de teren aferentă de 2/4075 mp din care 1/4075 mp proprietate personală și 1/4075 în proprietatea Statului Român.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și Serviciul Fond Locativ se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./I.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 32639/18.05.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24938/06.04.2020 a unei persoane fizice referitor la subapartamentarea imobilului situat în B-dul Revoluției, nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad, cu nr. top. 897; 898; 899/XLIX, imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice, cu o cotă de teren de 14/4075 mp în proprietatea Statului Român, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. Ing. Rus Cristinel, propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Astfel, vor rezulta două imobile după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 49 - proprietate personală cu o suprafață construită de 128 mp, cu o suprafață utilă de 92 mp și cu următoarea componență: 2 camere, bucătărie, wc, cu o cotă de teren aferentă de 29/4075 mp din care 16/4075 mp proprietate personală și 13/4075 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 49 A - proprietate personală cu o suprafața construită de 8 mp, cu o suprafață utilă de 6 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de teren aferentă de 2/4075 mp din care 1/4075 mp proprietate personală și 1/4075 în proprietatea Statului Român;

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Serviciul Fond Locativ

Nr. 32641/M4/18.05.2020

RAPORT

privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49

- înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Având în vedere solicitarea unei persoane fizice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24938/06.04.2020, privind subapartamentarea imobilului situat în Str. B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens, cu mențiunea că în momentul de față imobilul antemenționat înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad, cu nr. top. 897; 898; 899/XLIX este proprietatea unei persoane fizice, iar Statul Român mai deține o cotă de teren de 14/4075 mp.

Prin urmare, conform solicitării și a documentației cadastrale este necesară subapartamentarea apartamentului cu nr. administrativ 49 după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 49 - proprietate personală cu o suprafață construită de 128 mp, cu o suprafață utilă de 92 mp și cu următoarea componență: 2 camere, bucătărie, wc, cu o cotă de teren aferentă de 29/4075 mp din care 16/4075 mp proprietate personală și 13/4075 mp în proprietatea Statului Român;

  • - Apartamentul nr. 49 A - proprietate personală cu o suprafața construită de 8 mp, cu o suprafață utilă de 6 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren de teren aferentă de 2/4075 mp din care 1/4075 mp proprietate personală și 1/4075 în proprietatea Statului Român;

Față de cele de mai sus, după realizarea lucrării antemenționate se vor încheia contracte separate de închiriere a terenului - proprietatea Statului Român, la Serviciul Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru noile cote de teren aferente imobilelor rezultate.

Având în vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din B-dul Revoluției, nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în cartea funciară nr. 300329-C1-U20 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de P.F.A. Rus Cristinel Expert Tehnic Judiciar - cu anexele 1,2,3 și 4.

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,          ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki              Raluca Staniș            Alina Daniela Toma

Avizat juridic,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ANEXA nr CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

scara 1:200NrCadastra

Suprafața masurata

Adresa imobilu!-..

(op:897 898.899/XLIX'1

31 M075 mp teren Li 12/95

14 /4075 teren dif proprietatea Slatulu Suprafața uti la=98mp Sucraf construita=136mp

Arad Bdul Revoluției nr.7fl,et.2 ,ap49

Carte funciara nr                300329-C1-U20                UAT Arad

1

■ ■ -

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

bituatia actuala                                            bituatia viitoare

(înainte de dezlipire)                                       (după dezlipire)

Proprietar

Nr. CF

Nr.top

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

imobilului

Număr

Cadastra

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

imobilu ui

TADDEIRENATO

Cota 1/1

300329-C1-U20

ARAD

Top 897,898.

B99/XUX

136mp supraf constr 98mp supr. utila 31/4075 teren L11295 14/ 4Q75(eren proprietatea Statuii»

apartament

49

2 camere, bucătărie wc boxa.

î.35mp supraf constr 92mp supt utila 29/4075 teren L112/95 13/4G?5teren propiHitatea

Statului

apartament

49

2 camere, bucatane.wc

Bmp supraf constr 6 mp supr utila 2/4075 teren L112/95 1/4075tefen proprietatea Statului

apartament 49A

Boxa

TOTAL

136mp supraf constr 98mp supr utila 31/4075

WrenL112/95 i4/4075teren proprietatea

Statului

I36mp supraf constr 98mp supr utila 31/4075 teren L11295 14/ 4075teren proprietatea Statului

Executant Ing.Rus Cristinel

Confirm executarea măsurătorilor la imobile, , ș corectitudinea întocmirii documentației cadastr^e și corespondența acesteia ......

Semnătura și ștampila (expert ^wc judi Data 21.10.2019           ^âd. români*


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI___ANEXA Nr.1.37


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

42 mp teren

Arad,Bdul Revoluției nr.78,et.ll,ap.49

Cartea funciara colectiva nr.

300329-C1-U

UAT-Arad

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Releveu ap.49 Scara 1:100
DENUMIRE ÎNCĂPERE IsUPRAFATA UTILA(mp)!

CAMERA      | ~     38.8__

CAMERA     ~l

BUCĂTĂRIE    Ț

WC

92 Data 10.03.2020ANEXA Nr.1.37


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

3 mp teren

Arad,Bdul Revoluției nr.78,et.D,ap.49a

Cartea funciara colectiva nr.

300329-C1-U

UAT-Arad

Cod unitate individuala (U)

___

C.F.individuala:

Releveu ap.49a

Scara 1:100


DEMISOL3

Jg Nr.0MUW>

XkRUSCfflSÎIN


CERTIFICA1 DE autorizau S«rt5 RO-W-Î

NR.INCAPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

5

BOXA

6.2

Suprafața utila totala             6

Executant

Data

-

s.

1

Ing.Rus Cristinel

10.03.2020

P.F.A RUS CRISTINEL EXPERT TEHNIC JUDICIAR

Z C.t.F. 31388981 f JZ

/ ARAD, ROMĂNIA   ■

Recepționat

Data


Partea l-FOAIA COLECTIVA

ANEXA 1.38


Carte Funciara colectica nr. 300329-C1 UAT ARAD

Descrierea condominiului

Adresa constructiei:ARAD,Bdul REVOLUȚIEI NR.78 AP.49

Nr cadastral: TOP:897;898;899/XLIX

Suprafața teren ap.49 :45mp

Suprafa a teren total:4075mp

Nr Tronson

Scara

Nivel

Nr. apart.

Cod U.l.

Nr.CF individuala

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila UI -SUAP-(mp)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cota parte teren aferent UI (Cpt)

Observații

-

-

ET2

49

128

92

36/12097

29/4075 mp teren L112/1995,13/4075mp dif.teren proprietatea Statului

Componenta ap 49: 2camere bucatane WC.

-

-

D

49A

8

6

2/12097

2/4075 mp teren L112/1995.1/4075mp dif.teren proprietatea Statului

Componenta ap 49A. boxa.

TOTAL

136

98

38/12097

31/4075 mp teren L112/1995,14/4075mp dif.teren propnetatea Statului

Parti comune.lntrare poarta strada Episcopiei,strada Horia.Bulevardul Revoluției,casa scării nr,1,2,3,4, casa scării de incendiu nr. 1,2,teren,pod,șarpanta,fațadele, instalatii:electrice-apa-canal-termice drept de acces la ap.49a prin boxa ap.11.

întocmit


Expert tehnic judiciar

Ing.Rus Cristinel _     —r

Data;.ia^2^;^S%oiaABl

? AUTORIZARE            -----.

o                            9^1 jr / I

I       Serii RO-ÂR-F L / /

>6 Nr.OMH05.il.“10 AzH I1 /

\ RUS CRISTINEL J/V>y