Hotărârea nr. 212/2020

Hotarirea Nr.212 din 28-05-2020 privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 212 din 28 mai 2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 182/15.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 31871/M4/14.05.2020,

Luând în considerare adresa Direcției Venituri - Serviciul Impunere Persoane Juridice, cu nr. 22812/ad. 152483/25.03.2020,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119/2019,

Având în vedere Dispozițiile Primarului Municipiului Arad nr. 684/2019 și nr. 751/2020,

Luând în cosiderare adresa Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabilitate, cu nr. 18165/09.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 350931 Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 236/15.02.2019,

Ținând seama de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad, a terenului înscris în CF nr. 350931 Arad, nr. top.1947/1, în suprafață de 2007 mp, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 182/15.05.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din..2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de aprobare înregistrată cu nr. 182/15.05.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 31871/M4/14.05.2020,

Luând în considerare adresa Direcției Venituri - Serviciul Impunere Persoane Juridice, cu nr. 22812/ad. 152483/25.03.2020,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119/2019,

Având în vedere Dispozițiile Primarului Municipiului Arad nr. 684/2019 și nr. 751/2020,

Luând în cosiderare adresa Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabilitate, cu nr. 18165/09.03.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 350931 Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 236/15.02.2019,

Ținând seama de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad, a terenului înscris în CF nr. 350931 Arad, nr. top.1947/1, în suprafață de 2007 mp, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, p. Sorin CONTRAȘ

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact.A.T.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 31870/14.05.2020

REFERA T DE APROBARE

Având în vedere faptul că în continuarea străzii Andrei Șaguna la intersecția cu strada Barbu Lăutaru spre Râul Mureș, există în curs de desfășurare un proiect de investiție de utilitate publică de interes local" Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare, astfel este necesară realizarea unor operațiuni cadastrale asupra terenului înscris în CF. nr. 350931 Arad, nr. top. 1947/1 cu suprafața de 2007 mp.

Prin urmare este necesară atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 350931 Arad, nr. top. 1947/1, în suprafață de 2007 mp, conform art. 36, al.(1) din Legea nr. 18/1991 -Legea Fondului Funciar.

Pentru cele mai sus menționate propunem adoptarea proiectului de hotărâre.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 31871/M4/14.05.2020

RAPORT

privind atesatarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Având în vedere faptul că în continuarea străzii Andrei Șaguna la intersecția cu strada Barbu Lăutaru spre Râul Mureș, există în curs de desfășurare un proiect de investiție de utilitate publică de interes local ” Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare, astfel este necesară realizarea unor operațiuni cadastrale asupra terenului înscris în CF. nr. 350931 Arad, nr. top. 1947/1 cu suprafața de 2007 mp.

Precizăm faptul că a fost promovată în acest sens documentația cadastrală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119/2019 ți avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, dar și Dispozițiile nr. 684/2019 și nr. 751/2020, ținându-se cont de Certificatul de Urbanism nr. 236/15.02.2019, prin care se evidenția faptul că este necesară o suprafață de 606 mp din terenul antemenționat în vederea bunei desfășurări a proiectului de investiție.

De asemema prin adresa transmisă de către Direcția Venituri - Serviciul Impunere Persoane Juridice, înregistrată cu nr. 22812/ad. 152483/25.03.2020 s-a constatat faptul că acest imobil nu figurează înregistrat în evidențele fiscale.

Prin urmare se atesta apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad, conform art. 36, al.(1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar.

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,          ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki            Ocenic Linda          Alina Daniela Toma

Avizat juridic,