Hotărârea nr. 211/2020

Hotarirea Nr.211 din 28-05-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 din Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 211 din 28 mai 2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 32191/15.05.2020,

Analizând raportul nr. 32195/15.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de adresa Parohiei Arad Micălaca Veche II cu nr. 27/06.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 30018/04.05.2020,

Luând în considerare Hotărârea nr. 346/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Renașterii nr. 9, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11,

Văzând Hotărârea nr.6/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Conform art. 20 și art.112, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și art. 1.270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) încheiat între Parohia Arad Micălaca Veche II, în calitate de locator și Municipiul Arad, în calitate de locatar, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț să semneze Actul adițional.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. PAROHIA ARAD MICĂLACA VECHE II, cu sediul în Arad, str. Renașterii nr. 46, având CUI 16682117, cont IBAN nr. RO92RNCB0016005452380001, deschis la BCR, Agenția Avram Iancu, Arad, reprezentată prin preot paroh Mircea Bupte, în calitate de LOCATOR

și

  • 2. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de LOCATAR, au convenit următoarele modificări:

ART. 1: Cap. IV PREȚUL (CHIRIA), ART. 4 se completează cu punctul 4.5. care va avea următorul cuprins:

Se acordă scutire de la plata chiriei începând cu data de 01.04.2020 până la reluarea activității didactice în spațiu închiriat.

ART. 2: Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, conține 1 (una) pagină și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Locator


Utilizator


Locatar


PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ


Grădinița PN 11


MUNICIPIUL ARAD


MICĂLACA VECHE II Prin

Preot Paroh

Mircea Bupte


Prin director


Prin

Primar

Călin Bibarț


Contabil șef


DIRECTOR EXECUTIV

Claudia Grozavu

VIZAT JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU

Mihaela Balaș

ROMÂNIA

Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 184/18.05.2020


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere

nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 32191/15.05.2020,

Analizând raportul nr. 32195/15.05.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de adresa Parohiei Arad Micălaca Veche II cu nr. 27/06.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 30018/04.05.2020,

Luând în considerare Hotărârea nr. 346/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Renașterii nr. 9, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11,

Văzând Hotărârea nr.6/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Conform art. 20 și art.112, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și art. 1.270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) încheiat între Parohia Arad Micălaca Veche II, în calitate de locator și Municipiul Arad, în calitate de locatar, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț să semneze Actul adițional.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact. M.B./M.M.

Cod: PMA-S4-01

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. PAROHIA ARAD MICĂLACA VECHE II, cu sediul în Arad, str. Renașterii nr. 46, având CUI 16682117, cont IBAN nr. RO92RNCB0016005452380001, deschis la BCR, Agenția Avram Iancu, Arad, reprezentată prin preot paroh Mircea Bupte, în calitate de LOCATOR

și

  • 2. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de LOCATAR, au convenit următoarele modificări:

ART. 1: Cap. IV PREȚUL (CHIRIA), ART. 4 se completează cu punctul 4.5. care va avea următorul cuprins:

Se acordă scutire de la plata chiriei începând cu data de 01.04.2020 până la reluarea activității didactice în spațiu închiriat.

ART. 2: Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astâzi, conține 1 (una) pagină și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Locator


Utilizator


Locatar


PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ


Grădinița PN 11


MUNICIPIUL ARAD


MICĂLACA VECHE II Prin

Preot Paroh

Mircea Bupte


Prin director


Prin

Primar

Călin Bibarț


Contabil șef


DIRECTOR EXECUTIV

Claudia Grozavu

VIZAT JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 32191/15.05.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad” proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

  • - obligația autorității publice locale de a asigura, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitatea în care aceasta își exercită autoritatea;

  • - prevederile Contractului de închiriere încheiat între Municipiul Arad și proprietarul imobilului - Parohia Arad Micălaca Veche II;

- situația în care se află învățământul preuniversitar de stat datorită stării excepționale generate de Pandemia de COVID-19

Prin adresa Parohiei Arad Micălaca Veche II cu nr. 27/06.04.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 30018/04.05.2020, în calitate de locator, prin pr. Mircea Bupte își exprimă disponibilitatea de a acorda scutire de la plata chiriei pentru locația cu destinația “grădiniță” situată în Arad, str. Renașterii nr. 9, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11.

Ținând cont de cele de mai sus, consider oportun promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe actul adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018), încheiat între Parohia Arad Micălaca Veche II și Municipiul Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 32195/15.05.2020

Având în vedere:

  • - art. 20 și art.112, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - adresa Parohiei Arad Micălaca Veche II cu nr. 27/06.04.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 30018/04.05.2020,

  • - Hotărârea nr. 346/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Renașterii nr. 9, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11,

- măsurile dispuse de autoritățile centrale prin instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României în vederea prevenirii și combaterii infecțiilor cu noul Coronavirus;

- suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat conform art. 1 din Hotărârea nr.6/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe completetarea Cap. IV PREȚUL (CHIRIA), ART. 4 cu punctul 4.5. din contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018), încheiat între Parohia Arad Micălaca Veche II și Municipiul Arad, pentru imobilul situat pe strada Renașterii nr. 9, unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad, care va avea următorul cuprins:

“Se acordă scutire de la plata chiriei începând cu data de 01.04.2020 până la reluarea activității didactice în spațiul închiriat.”

DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU, Mihaela Balaș


ÎNTOCMIT, Maria Micea