Hotărârea nr. 210/2020

Hotarirea Nr.210 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 210 din 28 mai 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 29248/29.04.2020,

Analizând raportul nr. 29250/29.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adreselor Direcției Tehnice nr. 13484/2020 și nr. 19631/2020 și a adresei Direcției Dezvoltare și Întreținere nr. 3.745/2020, privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe,

În baza referatului nr. 67350/2019 și a adresei nr. 96461/2019 a Direcției Edilitare, adresei nr. 84243/2019 a Direcției Dezvoltare și Întreținere și a adresei SC Recons SA nr. 1283/2020, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 19667/2020, privind propunerea de casare a unor mijloace fixe,

Ținând seama de adresa Direcției Economice nr. 28308/2020 și de Nota de recepție nr. 62/24.02.2020,

Luând în considerare adresa Liceului Național de Informatică Arad nr. 3588/2019, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 86920/2019,

În baza art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, în sensul scoaterii din funcțiune, casării bunurilor, valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente, conform legii, a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

ART. 4. Se modifică Contractul de administrare nr. 31125/2016 încheiat între municipiul Arad și Școala Gimnazială nr. 5 (actualmente Liceul Național de Informatică Arad), în sensul eliminării de la cap. II, categoria „construcții” a platformei betonate pentru amplasare masă de tenis, str. Udrea, 2 buc., cu valoarea de 9.331,87 lei și cuprinderea acesteia în gestiunea construcții aferentă domeniului public, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


 • A. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

  Nr. crt.

  Denumire și adresa

  Valoare -lei-

  1

  Statuia lui Ludovic Szantay

  214.728,03

  2

  panou de cățărare în Parcul Zsolt Torok

  23.657,20

  3

  rampă skateboard tip cutie cu două căi prevăzute cu balustradă în Parcul Zsolt Torok

  50.337

  4

  rampă skateboard tip val dublu în Parcul Zsolt Torok

  37.318,40

  5

  rampă tip șină metalică în Parcul Zsolt Torok

  2.951,20

  6

  rampă tip treaptă dublă în Parcul Zsolt Torok

  13.982,50

  7

  rampă tip bordură în Parcul Zsolt Torok

  6.711,60

  8

  Extindere de rețea, branșament și instalație de utilizare gaze naturale la Cinematograf Solidaritatea

  39.713,97

 • B. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul terțiar de credite - Filarmonica Arad

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


  Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL


  Nr. crt.

  Denumire și adresa

  Valoare

  -lei-

  1

  Construcție planșeu pentru amplasare orgă, în sala mare de concerte a Palatului Cultural

  391.658,30

  2

  Sistem de prindere orgă și consultanță acustică

  149.849,80

Mijloace fixe ce trec din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Nr. crt.

Denumire și adresa

Nr. inventar

Valoare

-lei-

1

Piramidă și modul de joacă

300126

70. 902,67

2

Pergole de lemn, Parc Pădurice, 2 buc.

555025

68.524,08

3

Clădire 1 Stadion UTA- antenă TV

3602845

104.611

4

RK poduri de pontoane Ștrandul Neptun HCLM 169/2014

3600408

93.486,53

5

Montaj panouri solare încălzire apa bazin zona comerciala Ștrandul Neptun, HCLM 101/2013

30080

1.441.556,56

6

Rulouri gazon S= 3.330 mp

3600418

91.223,15

7

Sistem automat de control acces ștrandul NEPTUN

2000340

346.154,91

8

Mașina de ascuțit patine

2000333

9.527,11

9

Mașina tuns gazon cu scaun cub CADET

2000328

10.694,59

10

Alee ștrand zona administrație

300001

7.675,63

11

Alei pavaj borduri administrație pod DECEBAL

300002

132.473,69

12

Alei pavaj borduri grup sanitar

300003

18.685,33

13

Alei pavaj FAVORIT

300004

9.306,69

14

Alei pavate 269,36 mp

300005

65.177,13

15

Alei pietonale administrație corp E, 141 mp

300008

34.117,82

16

Drum stradal CIMVEST acces auto

300012

81.870,91

17

Drum stradal CIMVEST acces auto

300013

17.691,15

18

Drumuri (Ștrand)

300014

230,57

19

Iluminat public

300017

269,04

20

Instalație electrica de iluminat

300018

31.750,98

21

Pavaj beton model ELCO

300021

5.857,65

22

Platforme parcări

300024

82.016,82

23

Platforma pavata 275 mp

300025

66.541,84

24

Poarta intrare ștrand (dinspre POD DECEBAL)

300026

13.037,14

25

Teren de tenis

300033

1.341,87

26

Teren de tenis

300034

1.341,87

27

Aparataj stație electrica post transformator

2000001

43.738,89

28

Megafoane, 16 buc.

2000003

1.731,96

29

Mașina universala tâmplărie

2000011

7,28

30

Sistem automatizat editat cartele

2000046

8.415,30

31

4 căsuțe lemn, Patinoar

443

9.564,48

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 210/28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Actul adițional nr. 3 la Contractul de Administrare nr. 31125/2016

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, cont IBAN RO 47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de PROPRIETAR și

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 5 (actualmente Liceul Național de Informatică), cu sediul în Arad, str. Udrea nr. 22, având cod fiscal nr. 36482652, cont nr. RO78TREZ24A650402710101X deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin director Pașcalău Maria, identificat prin B.I./C.I., seria , nr. , emis(ă) de SPCLEP Arad, la data de , în calitate de ADMINISTRATOR, au convenit următoarele modificări:

Contractul de Administrare nr. 31125/2016 se modifică, conform art. 4 din Hotărârea nr.

/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad, iar în urma efectuării modificărilor bunurile atribuite în administrarea unității de învățământ sunt evidențiate mai jos, astfel:

PROPRIETAR

MUNICIPIUL ARAD PRIMAR, Călin BIBARȚ

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT JURIDIC

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU

Mihaela Balaș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


ADMINISTRATOR

DIRECTOR,


CONTABIL ȘEF/ ADMINISTRATOR PATRIMONIU,


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ


Construcții ________2_

adresa

Nr. constructii/destinația

Valoare de inventar (lei)

Calea Iuliu Maniu nr. 39-41

Clădire școală P+1E

11.183.907,19

Str. Udrea nr. 22

C1 școală P+2E

9.243.223,42

C2 școală P+1E+M

725.486,29

C3 magazie P

34.025,37

Str. Udrea nr. 20

C4 sală de sport P+1E

1.742.213,03

Terenuri

adresa

Valoare de inventar (lei)

Calea Iuliu Maniu nr. 39-41

2.365.165

Str. Udrea nr. 22

3.370.263

Str. Udrea nr. 20

205.755

Prezentul act adițional se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 171/30.04.2020 HOTĂRÂREA nr.

din                2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 29248/29.04.2020,

Analizând raportul nr. 29250/29.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adreselor Direcției Tehnice nr. 13484/2020 și nr. 19631/2020 și a adresei Direcției Dezvoltare și întreținere nr. 3.745/2020, privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe,

În baza referatului nr. 67350/2019 și a adresei nr. 96461/2019 a Direcției Edilitare, adresei nr. 84243/2019 a Direcției Dezvoltare și Întreținere și a adresei SC Recons SA nr. 1283/2020, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 19667/2020, privind propunerea de casare a unor mijloace fixe,

Ținând seama de adresa Direcției Economice nr. 28308/2020 și de Nota de recepție nr. 62/24.02.2020,

Luând în considerare adresa Liceului Național de Informatică Arad nr. 3588/2019, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 86920/2019,

În baza art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, în sensul scoaterii din funcțiune, casării bunurilor, valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente, conform legii, a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

ART. 4. Se modifică Contractul de administrare nr. 31125/2016 încheiat între municipiul Arad și Școala Gimnazială nr. 5 (actualmente Liceul Național de Informatică Arad), în sensul eliminării de la cap. II, categoria „construcții” a platformei betonate pentru amplasare masă de tenis, str. Udrea, 2 buc., cu valoarea de 9.331,87 lei și cuprinderea acesteia în gestiunea construcții aferentă domeniului public, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact.

Cod: PMA-S4-01

 • C. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul principal de credite

  Nr. crt.

  Denumire și adresa

  Valoare -lei-

  9

  Statuia lui Ludovic Szantay

  214.728,03

  10

  panou de cățărare în Parcul Zsolt Torok

  23.657,20

  11

  rampă skateboard tip cutie cu două căi prevăzute cu balustradă în Parcul Zsolt Torok

  50.337

  12

  rampă skateboard tip val dublu în Parcul Zsolt Torok

  37.318,40

  13

  rampă tip șină metalică în Parcul Zsolt Torok

  2.951,20

  14

  rampă tip treaptă dublă în Parcul Zsolt Torok

  13.982,50

  15

  rampă tip bordură în Parcul Zsolt Torok

  6.711,60

  16

  Extindere de rețea, branșament și instalație de utilizare gaze naturale la Cinematograf Solidaritatea

  39.713,97

 • D. Obiective de investiții realizate prin ordonatorul terțiar de credite - Filarmonica Arad

  SECRETAR GENERAL


Nr. crt.

Denumire și adresa

Valoare -lei-

3

Construcție planșeu pentru amplasare orgă, în sala mare de concerte a Palatului Cultural

391.658,30

4

Sistem de prindere orgă și consultanță acustică

149.849,80

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mijloace fixe ce trec din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Nr. crt.

Denumire și adresa

Nr. inventar

Valoare

-lei-

32

Piramidă și modul de joacă

300126

70. 902,67

33

Pergole de lemn, Parc Pădurice, 2 buc.

555025

68.524,08

34

Clădire 1 Stadion UTA- antenă TV

3602845

104.611

35

RK poduri de pontoane Ștrandul Neptun HCLM 169/2014

3600408

93.486,53

36

Montaj panouri solare încălzire apa bazin zona comerciala Ștrandul Neptun, HCLM 101/2013

30080

1.441.556,56

37

Rulouri gazon S= 3.330 mp

3600418

91.223,15

38

Sistem automat de control acces ștrandul NEPTUN

2000340

346.154,91

39

Mașina de ascuțit patine

2000333

9.527,11

40

Mașina tuns gazon cu scaun cub CADET

2000328

10.694,59

41

Alee ștrand zona administrație

300001

7.675,63

42

Alei pavaj borduri administrație pod DECEBAL

300002

132.473,69

43

Alei pavaj borduri grup sanitar

300003

18.685,33

44

Alei pavaj FAVORIT

300004

9.306,69

45

Alei pavate 269,36 mp

300005

65.177,13

46

Alei pietonale administrație corp E, 141 mp

300008

34.117,82

47

Drum stradal CIMVEST acces auto

300012

81.870,91

48

Drum stradal CIMVEST acces auto

300013

17.691,15

49

Drumuri (Ștrand)

300014

230,57

50

Iluminat public

300017

269,04

51

Instalație electrica de iluminat

300018

31.750,98

52

Pavaj beton model ELCO

300021

5.857,65

53

Platforme parcări

300024

82.016,82

54

Platforma pavata 275 mp

300025

66.541,84

55

Poarta intrare ștrand (dinspre POD DECEBAL)

300026

13.037,14

56

Teren de tenis

300033

1.341,87

57

Teren de tenis

300034

1.341,87

58

Aparataj stație electrica post transformator

2000001

43.738,89

59

Megafoane, 16 buc.

2000003

1.731,96

60

Mașina universala tâmplărie

2000011

7,28

61

Sistem automatizat editat cartele

2000046

8.415,30

62

4 căsuțe lemn, Patinoar

443

9.564,48

Actul adițional nr. 3 la Contractul de Administrare nr. 31125/2016

 • I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, cont IBAN RO 47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de PROPRIETAR și

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 5 (actualmente Liceul Național de Informatică), cu sediul în Arad, str. Udrea nr. 22, având cod fiscal nr. 36482652, cont nr. RO78TREZ24A650402710101X deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin director Pașcalău Maria, identificat prin B.I./C.I., seria , nr. , emis(ă) de SPCLEP Arad, la data de , în calitate de ADMINISTRATOR, au convenit următoarele modificări:

Contractul de Administrare nr. 31125/2016 se modifică, conform art. 4 din Hotărârea nr.

/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad, iar în urma efectuării modificărilor bunurile atribuite în administrarea unității de învățământ sunt evidențiate mai jos, astfel:

Construcții ________2_

adresa

Nr. constructii/destinația

Valoare de inventar (lei)

Calea Iuliu Maniu nr. 39-41

Clădire școală P+1E

11.183.907,19

Str. Udrea nr. 22

C1 școală P+2E

9.243.223,42

C2 școală P+1E+M

725.486,29

C3 magazie P

34.025,37

Str. Udrea nr. 20

C4 sală de sport P+1E

1.742.213,03

Terenuri

adresa

Valoare de inventar (lei)

Calea Iuliu Maniu nr. 39-41

2.365.165

Str. Udrea nr. 22

3.370.263

Str. Udrea nr. 20

205.755

Prezentul act adițional se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PROPRIETAR

ADMINISTRATOR

DIRECTOR,


MUNICIPIUL ARAD PRIMAR,

Călin BIBARȚ

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT JURIDIC


CONTABIL ȘEF/ ADMINISTRATOR PATRIMONIU,

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

CONSILIER

Ruxanda Motrea

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 29248 din 29.04.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât au fost executate investiții la bunurile proprietate publică a Municipiului Arad prin ordonatorul principal și terțiar de credite, potrivit normelor legale în vigoare, este necesar ca acestea să fie preluate în patrimoniul public al municipiului Arad.

De asemenea ținând cont de starea avansată de uzură a mobilierului urban și a echipamentelor de joacă amplasate pe domeniul public al municipiului Arad, se impune trecerea acestora în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr. 29250/29.04.2020

R A P O R T

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. 29248/29.04.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Având în vedere:

 • - adresele Direcției Dezvoltare și Întreținere și a S.C. Recons S.A. privind propunerea de casare a unor bunuri proprietate publică a municipiului Arad - mobilier urban și echipamente de joacă - care se află în starea avansată de uzură, impunându-se trecerea acestora în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale;

 • - adresa Direcției Tehnice nr. 13484/2020 și adresa Direcției Dezvoltare și Întreținere nr. 3.745/2020, privind propunerea de preluare în domeniul public a unor mijloace fixe;

 • - adresa Direcției Economice nr. 28308/2020 și Nota de recepție nr. 62/24.02.2020;

 • - adresa Liceului Național de Informatică Arad nr. 3588/2019, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 86920/2019;

 • - art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

P R O P U N E M:

 • 1. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.

 • 2. Modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad, în sensul scoaterii din funcțiune, casării bunurilor, valorificării la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente, conform legii, a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

 • 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

 • 4. Modificarea Contractului de administrare nr. 31125/2016 încheiat între municipiul Arad și Școala Gimnazială nr. 5 (actualmente Liceul Național de Informatică Arad), în sensul eliminării de la cap. II, categoria „construcții” a platformei betonate pentru amplasare masă de tenis, str. Udrea, 2 buc., cu valoarea de 9.331,87 lei și cuprinderea acesteia în gestiunea construcții aferentă domeniului public, conform Anexei nr. 3la proiectul de hotărâre.

Director Executiv

Șef Se rviciu

Mihaela BALAȘ


Consilier

Ruxanda MOTREA


Ștefan SZUCHANSZKI