Hotărârea nr. 21/2020

Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020 cu privire la aprobarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 21

din 16 ianuarie 2020

cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”

de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1496/10.01.2020,

Ținând seama de raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 540/10.01.2020,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama prevederile art. 14 lit. a), art. 121 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 122, art. 125, art. 126, art. 127, art. 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul final nr. 25440/17.12.2019 în care doamna Neamț Laura este declarată admisă la concursul de promovare în grad profesional superior,

Având în vedere referatul nr. 533/10.01.2020 al Serviciului Autoritate Tutelară, prin care se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul serviciului,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 618/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit.

 • b), alin. (14), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 383, art. 385 alin. (3), art. 386 lit. a), art. 387 alin. (1) lit. c), alin. (4), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 409, alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), lit. b), art. 417, art. 476, art. 477, art. 478, art. 479, art. 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă structura organizatorică și statul de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”, după cum urmează:

a)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional

asistent, din cadrul Biroului Financiar, ocupată de doamna Neamț Laura, în funcție publică de

execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării doamnei Neamț Laura în gradul profesional imediat superior celui deținut (ID - 346181)

b)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad

profesional asistent, vacantă (ID-534994) din cadrul Serviciului Autoritate tutelară, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Autoritate tutelară;

Art. 2: Se aprobă statul de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: Anexa 1- stat de funcții pentru funcțiile publice, Anexa 2- stat de funcții pentru personalul contractual.

Art. 3: Se modifică art. 1 lit. e) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 619/2019 cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și va avea următorul conținut:

”Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Protecția Copilului, ocupată de doamna Mladin Helena, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, ca urmare a promovării doamnei Mladin Helena în gradul profesional imediat superior celui deținut (ID-346201).”

Art. 4: Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data comunicării în condițiile legii.

Art. 5: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către „Direcția de Asistență Socială Arad”, prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

R O M Â N I A

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 9 din 10.01.2020

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1496/10.01.2020,

Ținând seama de raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 540/10.01.2020,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama prevederile art. 14 lit. a), art. 121 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 122, art. 125, art. 126, art. 127, art. 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul final nr. 25440/17.12.2019 în care doamna Neamț Laura este declarată admisă la concursul de promovare în grad profesional superior,

Având în vedere referatul nr. 533/10.01.2020 al Serviciului Autoritate Tutelară, prin care se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul serviciului,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 618/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b), alin. (14), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 383, art. 385 alin. (3), art. 386 lit. a), art. 387 alin. (1) lit. c), alin. (4), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 409, alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), lit. b), art. 417, art. 476, art. 477, art. 478, art. 479, art. 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1: Se aprobă structura organizatorică și statul de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”, după cum urmează:

 • c)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Financiar, ocupată de doamna Neamț Laura, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării doamnei Neamț Laura în gradul profesional imediat superior celui deținut (ID - 346181)

 • d)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, vacantă (ID-534994) din cadrul Serviciului Autoritate tutelară, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Autoritate tutelară;

Art.2: Se aprobă statul de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa 1- stat de funcții pentru funcțiile publice, Anexa 2- stat de funcții pentru personalul contractual.

Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data comunicării în condițiile legii.

Art.4: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către „Direcția de Asistență Socială Arad”, prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Carina Kiss /Carina Kiss

1 ex DAS Arad.

1 ex. Dosar Hotărâri

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 1496 din 10.01.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • -   prevederile art 383, art.385 alin.(3), art.386 lit.a), art.387 alin.(1) lit.c), alin.(4), art. 392 alin.(1), art 393, art 409, alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.a), art.417, art. 476, art.477, art. 478, art 479, art 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • -  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile art 14 lit.a),art 121 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art 122, art.125, art.126, art 127, art 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  raport final nr. 25440/17.12.2019 în care doamna Neamț Laura este declarată admisă la concursul de promovare în grad profesional superior

- referatul nr.533/10.01.2020 al Serviciului Autoritate tutelară, prin care se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul serviciului.

În vederea fundamentării propunerii s-a avut în vedere:

- necesitatea transformării funcției publice ca urmare a promovării funcționarului public în gradul profesional imediat superior celui deținut, precum și nevoia transformării unei funcții publice vacante pentru a răspunde nevoilor serviciului din care face parte funcția

În considerarea acestor aspecte, propun adoptarea statului de funcții al Serviciului Public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, în forma prezentată.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr. 540/10.01.2020                                             Viceprimar

Ing.Levente Bognar

R a p o r t

Referitor la:

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1496 din 10.01.2020, al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad.

Obiect:

Modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”

Ținând seama de:

 • -   prevederile art 383, art.385 alin.(3), art.386 lit.a), art.387 alin.(1) lit.c), alin.(4), art. 392 alin.(1), art 393, art 409, alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.a), art.417, art. 476, art.477, art. 478, art 479, art 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • -  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   prevederile art 14 lit.a),art 121 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art 122, art.125, art.126, art 127, art 128 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  raport final nr. 25440/17.12.2019 în care doamna Neamț Laura este declarată admisă la concursul de promovare în grad profesional superior

 • -  prevederile Hotărârii nr.242/23.04.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” aplicabile Serviciului public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • -  referatul nr.533/10.01.2020 al Serviciului Autoritate tutelară, prin care se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul serviciului.

 • -  prevederile Hotărârii nr.618/16.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad;

PROPUNEM:

Art.1: Se propune aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Arad, a statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”, după cum urmează:

 • a)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Financiar, ocupată de doamna Neamț Laura, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării doamnei Neamț Laura în gradul profesional imediat superior celui deținut (ID - 346181)

 • b)     Se transformă funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, vacantă (ID-534994) din cadrul Serviciului Autoritate tutelară, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Autoritate tutelară. Art.2: Se propune aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” potrivit anexelor, care fac parte integrantă din prezentul raport, Anexa 1- stat de funcții propus pentru funcții publice, Anexa 2- stat de funcții propus pentru personalul contractual.

  Director general Oana Pârvulescu


  Comp. Juridic Bulai Rareș


Comp. Resurse umane Kiss Carina

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                  Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.

ARAD                                    21/16.01.2020 a Consiliului Local al

Municiniului Arad

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR MUNICIPIU Lilioara STEPANESCU


A. Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

șef centru

II

S

1

Total posturi conducere

1

B. Funcții de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal din familia ocupațională "Administrație”

1

inspector de specialitate

IA

S

3

I

S

8

II

S

9

debutant

S

0

2

referent

IA

SSD

1

3

referent

I

M

4

II

M

2

4

administrator

I

M

2

5

muncitor calificat

I

M,G

6

II

M,G

3

III

M,G

1

6

șofer

I

M,G

2

7

muncitor necalificat

I

G

1

4ore/zi

G

1

Total posturi

43

b) Personal din familia ocupațională ”Sănătate și asistență socială”

1

medic

4ore/zi

S

1

2

asistent social

principal

S

9

specialist

S

5

practicant

S

1

debutant

S

4

3

psiholog

principal

S

1

specialist

S

1

practicant

S

4

debutant

S

2

4

psihopedagog

principal

S

2

S

1

5

asistent medical

principal

PL

3

PL

4

principal

M

1

M

5

6

mediator sanitar

M

3

7

infirmieră

G

25

8

îngrijitor

G

2

Total posturi

74

Total posturi contractuale:

118

din care

conducere

1

execuție

117

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director general

1

2

director general adjunct

1

7

șef serviciu

7

8

șef birou

3

9

auditor

I

superior

1

asistent

1

10

consilier

I

superior

55

principal

11

asistent

7

debutant

8

11

consilier juridic

I

superior

1

principal

1

asistent

3

debutant

1

12

consilier achiziții publice

I

superior

1

principal

1

13

referent de specialitate

II

superior

1

14

referent

iii

superior

1

Total funcții publice:

105

din care

conducere

12

execuție

93

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR MUNICIPIU Lilioara STEPANESCU

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual - propus

A. Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

sef centru

II

S

1

Total posturi conducere

1

B. Funcții de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal din familia ocupațională "Administrație”

1

inspector de specialitate

IA

S

3

I

S

8

II

S

9

debutant

S

0

2

referent

IA

SSD

1

3

referent

I

M

4

II

M

2

4

administrator

I

M

2

5

muncitor calificat

I

M,G

6

II

M,G

3

III

M,G

1

6

șofer

I

M,G

2

7

muncitor necalificat

I

G

1

4ore/zi

G

1

Total posturi

43

b) Personal din familia ocupațională ”Sănătate și asistență socială”

1

medic

4ore/zi

S

1

2

asistent social

principal

S

9

specialist

S

5

practicant

S

1

debutant

S

4

3

psiholog

principal

S

1

specialist

S

1

practicant

S

4

debutant

S

2

4

psihopedagog

principal

S

2

S

1

5

asistent medical

principal

PL

3

PL

4

principal

M

1

M

5

6

mediator sanitar

M

3

7

infirmieră

G

25

8

îngrijitor

G

2

Total posturi

74

Total posturi contractuale:

118

din care

conducere

1

execuție

117

STAT DE FUNCȚII - funcții publice - propus

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director general

1

2

director general adjunct

1

7

șef serviciu

7

8

șef birou

3

9

auditor

I

superior

1

asistent

1

10

consilier

I

superior

54

principal

12

asistent

7

debutant

8

11

consilier juridic

I

superior

1

principal

1

asistent

3

debutant

1

12

consilier achiziții publice

I

superior

1

principal

1

13

referent de specialitate

II

superior

1

14

referent

iii

superior

1

Total funcții publice:

105

din care

conducere

12

execuție

93