Hotărârea nr. 209/2020

Hotarirea Nr.209 din 28-05-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, etaj I

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 209 din 28 mai 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de N din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 27921/29.04.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 29174/M1/29.04.2020,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27921/2020, de adresa nr. 238/16.04.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301965-C1-U3 Arad și de procura autentificată cu nr. 1815/2019 la Societatea Profesională Notarială Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan,

Conform prevederilor art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea cotei de N din apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 301965-C1-U3 Arad, cu nr. top. 271/18/V, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.40, etaj I, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00541 -„Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 13500 lei, în suprafață construită de N din 55 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, coridor, wc, cu teren aferent în cotă de N din 44/634.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 170/29.04.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea

cotei de % din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 27921/29.04.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 29174/M1/29.04.2020,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27921/2020, de adresa nr. 238/16.04.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301965-C1-U3 Arad și de procura autentificată cu nr. 1815/2019 la Societatea Profesională Notarială Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan,

Conform prevederilor art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea cotei de % din apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 301965-C1-U3 Arad, cu nr. top. 271/18/V, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.40, etaj I, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00541 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 13500 lei, în suprafață construită de % din 55 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, coridor, wc, cu teren aferent în cotă de % din 44/634.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           S E C R E T A R

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact B.S.

Cod:PMA-S4-01


PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 27921/29.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea domnului Tudos Ștefan, în calitate de coproprietar, , prin împuternicit Șandru Dragoș-Ion, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru cota de % din apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 301965-C1-U3 Arad, cu nr. top. 271/18/V, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00541 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 13500 lei, în suprafață construită de 55 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, coridor, wc, cu teren aferent în cotă de % din 44/634 mp.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 29174/M1/29.04.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea cotei de % din apartamentul nr.5

situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Prin adresa nr. 27921/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, domnul Tudos Ștefan, în calitate de coproprietar, , prin împuternicit Șandru Dragoș-Ion conform procurii autentificată cu nr. 1815/2019 la Societatea Profesională Notarială Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru cota de % din apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 301965-C1-U3 Arad, cu nr.top. 271/18/V, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00541 - „Casă”, în suprafață construită de 55 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, coridor, wc. Terenul aferent în cotă de % din 44/634 mp este proprietate personală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresa nr.238/16.04.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 13500 lei, rezultând o valoare de 981,81 lei/mp suprafață construită cu teren aferent în cotă de % din 44/634 mp.

Facem precizarea că Municipiul Arad deține în administrare un număr de 1.357 locuințe fond de stat și 127 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, imobilele sunt proprieatatea Statului Român, urmărite conform legislației în vigoare, acestea necesită lucrări de întreținere, la fațade, acoperiș, etc, lucrări care vor fi plătite din bugetul local corespunzător cotelor deținute în fiecare imobil;

În anul în curs Municipiul Arad are în derulare mai multe lucrări de investiții, lucrări care au avut prevăzut un buget limitat, iar pentru achiziții de imobile nefiind prvăzute sume, se presupune că pentru o eventuală achiziție de imobile, sumele necesare ar trebui diminuate de la alte capitole bugetare.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU, Ec. Linda Ocenic


Avizat juridic, Cj. Lăcrimioara Mihale