Hotărârea nr. 207/2020

Hotarirea Nr.207 din 28-05-2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 207 din 28 mai 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 25.482/08.04.2020,

Luând în considerare raportul Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice înregistrat cu nr. 25.483/08.04.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 19174/ 11.03.2020 al întâlnirii cu organizațiile reprezentative, respectiv Camera Taximetriștilor Arad și Asociația Banat - Crișana Taxi,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se modifică alineatul (2) al articolului 20 din Anexa nr. 1 după cum urmează:

(2) Taxa de vizare a autorizației de taxi se achită anual, la expirarea fiecărui an calendaristic de la data eliberării/prelungirii autorizației taxi.

La vizarea autorizației taxi, transportatorul va prezenta:

  • - contractul de dispecerizare, valabil;

  • - certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Finanțelor Publice Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, la data solicitării vizării autorizației. În cazul în care în certificatul de atestare fiscală sunt înscrise obligații de plată scadente și neachitate, la data solicitării, acesta va fi însoțit de o declarație notarială din care să rezulte angajamentul transportatorului privind plata datoriilor existente pe Certificatul fiscal în decursul unui an calendaristic sau eșalonare de plată.

  • - certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, în cazul în care din verificarea bazei de date rezultă că are obligații de plată scadente și neachitate, la data solicitării. În acest caz, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II. Se modifică art. 20A1, litera f) din Anexa nr. 1 și va avea următorul conținut:

  • f) declarație pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată și semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizației taxi;

Art. III. La art. 20A1 din Anexa nr. 1 se introduce litera g) având următorul conținut:

  • g) declarație pe propria răspundere că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi;

• pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - raport sumar MF, pe ultimele 6 luni;

• pentru persoane juridice - raport sumar MF, pe ultimele 6 luni.

Art. IV. La articolul 30: se elimină alineatul (2) cu litera n), având următorul conținut:

„n. cazierul de conduită profesională pentru șofer”

Art. V. Se modifică art. 44 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi și va avea următorul conținut:

„(2).-cu amendă de la 100 lei la 500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art.35 litera v.”

Art. VI. Se actualizează Anexa nr. 12 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII. Celelalte prevederile ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. VIII. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 207/28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

STAȚII TAXI

Nr.

crt.

Numele stației

Amplasament

Nr. locuri

Observații

1

Stația Confecții

Str. L. Rebreanu vis-a vis de Universitatea V. Goldiș

10

2

Stația Alfa

Str. Luceafărului la intersecția cu Str. Tunarilor

10

3

Stația Podgoria

Bdul I. Maniu-între T.

Moșoiu și str. D.

Bolintineanu

8

4

Stația Fortuna

Calea A. Vlaicu-Pța Fortuna

10

5

Stația Arenei

Str. Mucius Scaevola, la intersecția cu Piața Romană

10

6

Stația Electrometal

Calea A. Vlaicu -Electrometal

10

La 20 m de intersecție, spre Fortuna cu prelungire pe strada Școalei

7

Stația Miorița

La 25 de metri de intersecția cu strada Lalelelor, spre strada Luncii

10

8

Stația Piața Soarelui

Str. Felix vis-a vis de Restaurantul Orizont

10

9

Stația Mihai Viteazul

Str. I. Antonescu-între str.

Bușteni și Antonescu nr. 5

10

10

Stația Gara Aradul Nou

Piața Gării Aradul Nou

5

11

Stația Grădiște

Str. Șoimului

14

12

Stația Teatru de Stat

Bdul Revoluției - între Piața Avram Iancu, str. Unirii

10

B-dul Revoluției tronsonul de la Str. Unirii și până la imobilul cu nr. 97

3

13

Stația Piața Pompierilor

Parcul Reconcilierii

4

Pe tronsonul cuprins între Str. Ecaterina Teodoroiu și str. Vârful cu Dor

14

Stația Spitalul Județean

Calea Victoriei

10

15

Stația Piața Catedralei

Pe tronsonul cuprins între strada Mețianu și str. Ștefan Cicio Pop

7

16

Stația Gara Mare

În fața Gării, pe sensul de mers Podgoria-Calea Aurel Vlaicu

8

17

Stația Piața

UTA   ’

P-ța UTA

6

18

Stația

B-dul Revoluției, nr. 46

5

Romtelecom

(Poșta Mare)

19

Stația Salvare

P-ța Spitalului vis-a-vis de stația Salvare

5

20

Stația Autogară

Str. 6. Vânători vi-a-vis de Autogara Atlassib la 50 m de intersecție

4

21

Stația Zona 300/1

B-dul N. Titulescu, sensul de mers spre centru, vis-a-vis de Bl. 301

6

22

Stația Zona 300/2

B-dul N. Titulescu, vis-a-vis de Bl. 310

8

23

Stația Zona 300/3

Strada Locotenent Major Duma

6

24

Stația Ștrand Neptun

În parcarea vis-a-vis de patinoar

4

25

Stația Caraimanul

Calea Timișorii vis-a-vis de magazinul Lanțul (în parcare)

6

26

Stația Ziridava

B-dul Revoluției, în zona mediană în fața magazinului Ziridava

4

27

Stația Calea Timișorii

Calea Timișorii, în față la benzinăria Lukoil vis-a-vis de Dacia Service

6

28

Stația I.C. Brătianu

Str. I.C. Brătianu, în fața blocurilor pe sensul de mers spre B-dul Revoluției

3

29

Stația Pădurii

Strada Pădurii, în zona Pieței Obor, după stația de autobuz, pe sensul de mers către cartierul Alfa

6

30

Stația Bujac

Piața Bujac

10

31

Stația Gai

Str. Dunării la 25 m de intersecția cu Str. Tribunul Corcheș

10

32

Stația Primărie

B-dul Revoluției colț cu Romul Veliciu

5

33

Stația Podgoria

B-dul Revoluției, în fața la restaurantul Unic

5

ROMÂNIA

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 149/09.04.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 25.482/08.04.2020,

Luând în considerare raportul Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice înregistrat cu nr. 25.483/08.04.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 19174/ 11.03.2020 al întâlnirii cu organizațiile reprezentative, respectiv Camera Taximetriștilor Arad și Asociația Banat - Crișana Taxi,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se modifică alineatul (2) al articolului 20 din Anexa nr. 1 după cum urmează:

(2) Taxa de vizare a autorizației de taxi se achită anual, la expirarea fiecărui an calendaristic de la data eliberării/prelungirii autorizației taxi.

La vizarea autorizației taxi, transportatorul va prezenta:

  • - contractul de dispecerizare, valabil;

  • - certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Finanțelor Publice Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, la data solicitării vizării autorizației. În cazul în care în certificatul de atestare fiscală sunt înscrise obligații de plată scadente și neachitate, la data solicitării, acesta va fi însoțit de o declarație notarială din care să rezulte angajamentul transportatorului privind plata datoriilor existente pe Certificatul fiscal în decursul unui an calendaristic sau eșalonare de plată.

  • - certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, în cazul în care din verificarea bazei de date rezultă că are obligații de plată scadente și neachitate, la data solicitării. În acest caz, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II. Se modifică art. 20A1, litera f) din Anexa nr. 1 și va avea următorul conținut:

f) declarație pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată și semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizației taxi;

Art. III. La art. 20A1 din Anexa nr. 1 se introduce litera g) având următorul conținut:

g) declarație pe propria răspundere că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidentele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi;

• pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - raport sumar MF, pe ultimele 6 luni;

• pentru persoane juridice - raport sumar MF, pe ultimele 6 luni.

Art. IV. La articolul 30: se elimină alineatul (2) cu litera n, având următorul conținut:

„n. cazierul de conduită profesională pentru șofer”

Art. V. Se modifică art. 44 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi și va avea următorul conținut:

„(2).-cu amendă de la 100 lei la 500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art.35 litera v.”

Art. VI. Se actualizează Anexa nr. 12 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. VII. Celelalte prevederile ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. VIII. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Cod PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /

STAȚII TAXI

Nr. crt.

Numele stației

Amplasament

Nr. locuri

Observații

1

Stația Confecții

Str. L. Rebreanu vis-a vis de Universitatea V. Goldiș

10

2

Stația Alfa

Str. Luceafărului la intersecția cu Str. Tunarilor

10

3

Stația Podgoria

Bdul I. Maniu-între T. Moșoiu și str. D. Bolintineanu

8

4

Stația Fortuna

Calea A. Vlaicu-Pța Fortuna

10

5

Stația Arenei

Str. Mucius Scaevola, la intersecția cu Piața Romană

10

6

Stația Electrometal

Calea A. Vlaicu - Electrometal

10

La 20 m de intersecție, spre Fortuna cu prelungire pe strada Școalei

7

Stația Miorița

La 25 de metri de intersecția cu strada Lalelelor, spre strada Luncii

10

8

Stația Piața Soarelui

Str. Felix vis-a vis de Restaurantul Orizont

10

9

Stația Mihai Viteazul

Str. I. Antonescu-între str. Bușteni și Antonescu nr. 5

10

10

Stația Gara Aradul Nou

Piața Gării Aradul Nou

5

11

Stația Grădiște

Str. Șoimului

14

12

Stația Teatru de Stat

Bdul Revoluției - între Piața Avram Iancu, str. Unirii

10

B-dul Revoluției tronsonul de la Str. Unirii și până la imobilul cu nr. 97      ’

3

13

Stația Piața Pompierilor

Parcul Reconcilierii

4

Pe tronsonul cuprins între Str. Ecaterina Teodoroiu și str. Vârful cu Dor

14

Stația Spitalul Județean

Calea Victoriei

10

15

Stația Piața Catedralei

Pe tronsonul cuprins între strada Mețianu și str. Ștefan Cicio Pop

7

16

Stația Gara Mare

In fața Gării, pe sensul de mers Podgoria-Calea Aurel Vlaicu

8

17

Stația Piața UTA

P-ța UTA

6

18

Stația Romtelecom

B-dul Revoluției, nr. 46 (Poșta Mare)

5

19

Stația Salvare

P-ța Spitalului vis-a-vis de stația Salvare

5

20

Stația Autogară

Str. 6. Vânători vi-a-vis de Autogara Atlassib la 50 m de intersecție

4

21

Stația Zona 300/1

B-dul N. Titulescu, sensul de mers spre centru, vis-a-vis de Bl. 301

6

22

Stația Zona 300/2

B-dul N. Titulescu, vis-a-vis de Bl. 310

8

23

Stația Zona 300/3

Strada Locotenent Major Duma

6

24

Stația Ștrand Neptun

În parcarea vis-a-vis de patinoar

4

25

Stația Caraimanul

Calea Timișorii vis-a-vis de magazinul Lanțul (în parcare)

6

26

Stația Ziridava

B-dul Revoluției, în zona mediană în fața magazinului Ziridava

4

27

Stația Calea Timișorii

Calea Timișorii, în față la benzinăria Lukoil vis-a-vis de Dacia Service

6

28

Stația I.C. Brătianu

Str. I.C. Brătianu, în fața blocurilor pe sensul de mers spre B-dul Revoluției

3

29

Stația Pădurii

Strada Pădurii, în zona Pieței Obor, după stația de autobuz, pe sensul de mers către cartierul Alfa

6

30

Stația Bujac

Piața Bujac

10

31

Stația Gai

Str. Dunării la 25 m de intersecția cu Str. Tribunul Corcheș

10

32

Stația Primărie

B-dul Revoluției colț cu Romul Veliciu

5

33

Stația Podgoria

B-dul Revoluției, în fața la restaurantul Unic

5

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 25.482/08.04.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 109/ 2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi cu modificările și completările ulterioare;

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 19174/ 11.03.2020 al întâlnirii cu organizațiile reprezentative, respectiv Camera Taximetriștilor Arad și Asociația Banat - Crișana Taxi;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. 25.483/08.04.2020

RAPORT

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 25.482/08.04.2020 , a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/ 2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi cu modificările și completările ulterioare;

Considerente generale:

Luând în considerare faptul că prin legislație există obligativitatea consultării asociațiilor reprezentative, Municipiul Arad a organizat o întâlnire cu acestea, întocmind Procesul-verbal nr. 19174/11.03.2020 al întâlnirii cu organizațiile reprezentative din municipiul Arad, respectiv Camera Taximetriștilor Arad și Asociația Banat - Crișana Taxi, în acest sens. După consultările cu cele două asociații s-a ajuns la un acord între asociații și reprezentanții autorității locale. Urmare a acestui fapt s-a ajuns la forma de proiect prezentată. Astfel, s-a solicitat de către reprezentanții taximetriștilor eliminarea obligativității vizării contractelor de dispecerizare de o asociație reprezentativă, la vizarea anuală și eliminarea obligativității cazierului profesional de la bordul autovehiculelor. Fiind prevederi care au fost introduse în regulament tot la solicitarea reprezentanților taximetriștilor, reprezentanții autorității locale nu au avut nicio problemă în eliminarea acestora.

Considerente juridice:

  • -   prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi cu modificările și completările ulterioare;

  • -   prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea aprobării Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv

Liliana Florea


Șef Serviciu Cerasela Novac


Consilier

Sabau Teodor


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura