Hotărârea nr. 206/2020

Hotarirea Nr.206 din 28-05-2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 206 din 28 mai 2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34055/21.05.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 34057/21.05.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Comunicare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adresa nr. 60/16.03.2020 a Asociației Creștine de Caritate Gosen Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21125/18.03.2020, prin care solicită ca unitatea de învățământ, Grădinița Gosen, Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, (unitate fără personalitate juridică) să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad pentru anul școlar 2020-2021,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021,

În conformitate cu adresa nr. 611/14.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 32475/18.05.2020, prin care solicită demararea procedurilor privind includerea în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad a Grădiniței Gosen Arad ca unitate cu personalitate juridică, începând cu anul școlar 2020-2021,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se modifică poziția nr. 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020-2021, și va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

1

Grădinița Gosen Arad, /PRE Calea Aurel Vlaicu nr. 121-125, tel: 0257/ 272477 email: gradinitagosen@yahoo.com

Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul învățământ, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Avizat

JUDEȚUL ARAD

p. SECRETAR GENERAL

MICIPIUL ARAD

Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 194/22.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr._____

din              2020

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar

din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34055/21.05.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 34057/21.05.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Comunicare și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adresa nr. 60/16.03.2020 a Asociației Creștine de Caritate Gosen Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21125/18.03.2020, prin care solicită ca unitatea de învățământ, Grădinița Gosen, Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, (unitate fără personalitate juridică) să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad pentru anul școlar 2020-2021,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021,

În conformitate cu adresa nr. 611/14.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 32475/18.05.2020, prin care solicită demararea procedurilor privind includerea în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad a Grădiniței Gosen Arad ca unitate cu personalitate juridică, începând cu anul școlar 2020-2021,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), alin. (14) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se modifică poziția nr. 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020-2021, și va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-                              Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

1

Grădinița Gosen Arad, /PRE

Calea Aurel Vlaicu nr. 121-125, tel: 0257/ 272477

email:gradinitagosen@yahoo.com

Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              S E C R E T A R G E N E R AL

Serviciul Învățământ, Sănătate

Cod.PMA-S4-01


Red./Dact. loan Bătrîn

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 34055 din 21.05.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare adresa nr. 60/16.03.2020 a Asociației Creștine de Caritate Gosen Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21125/18.03.2020, prin care solicită ca unitatea de învățământ fără personalitate juridică, Grădinița Gosen, Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, (unitate fără personalitate juridică) sa fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad pentru anul școlar 2020-2021.

În baza prevederilor art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021.

P R O P U N

Cuprinderea Grădiniței Gosen Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 121-125 în Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020-2021, ca unitate de învățământ cu personalitate juridică.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Serviciul Învățământ, Sănătate

Nr. 34057/21.05.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34055/21.05.2020 a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Considerații juridice:

  • - Prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Ordinului nr. 5090/19.08.2019 al Ministrului Educației Naționale, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

Considerente tehnice și generale:

Adresa nr. 60/16.03.2020 a Asociației Creștine de Caritate Gosen Arad înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21125/18.03.2020, prin care solicită ca unitatea de învățământ Grădinița Gosen, Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, (unitate fără personalitate juridică) sa fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad pentru anul școlar 20202021.

Adresa nr. 611/14.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 32475/18.05.2020, prin care solicită demararea procedurilor privind includerea în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad, a Grădiniței Gosen Arad ca unitate cu personalitate juridică, începând cu anul școlar 2020-2021.

P R O P U N E M

Modificarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021, care va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

1

Grădinița Gosen Arad, /PRE

Calea Aurel Vlaicu nr. 121-125, tel: 0257/ 272477

email:gradinitagosen@yahoo.com

Director Executiv,                                          Șef Serviciu

Eliza Barbura                                           Ioan Bătrîn

Viza Serviciului Juridic, contencios

Nume și prenume

Semnătura________________